Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Udnyttelse af Vandkraften i offentlige Vandløb ved Anlæg af Elektricitetsværker1

 

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark, etc. etc. Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:

§ 1. Ministeren for offentlige Arbejder bemyndiges til at give Bevilling til Udnyttelsen af Vandkraften i offentlige Vandløb ved Anlæg af Elektricitetsværker i Tilfælde, hvor det er godtgjort, at Anlæget vil være af almen Betydning for den paagældende Egn. Det skal i hvert enkelt Tilfælde betinges, at Staten skal kunne forlange Anlæget overdraget til sig eller til de deri interesserede Kommuner ved Ekspropriation efter Lovgivningens almindelige Regler.

§ 2. Enhver er pligtig at afgive den Grund, som er nødvendig til Gennemførelse af de Anlæg, der i Henhold til en i Medfør af foranstaaende § 1 given Bevilling er godkendte af Ministeren for offentge Arbejder, samt til at finde sig i de Indskrænkninger i og Ulemper for Driften af hans Ejendom, som deraf maatte være en Følge, alt imod fuld Erstatning, der bliver at fastsætte efter de for Afstaaelse af Jord m. v. til Jernbaner ved Forordningen af 5. Marts 1845 foreskrevne Regler. Overensstemmende med Forskrifterne i denne Forordning bliver det at afgøre, hvilken Del af Erstatningen der, hvis Ejendommen bruges af en anden end Ejeren, skal tillægges Brugeren. Fuld Erstatning skal endvidere gives for Skade og Ulempe, der ved Anlæget paaføres Ejendomme eller Virksomheder, af hvilke der ikke kræves Arealafstaaelse. I Tilfælde, hvor Ekspropriation af en Del af en Ejendom i væsentlig Grad vil forringe Brugsværdien af den øvrige Del af Ejendommen, kan paa Ejerens derom nedlagte Paastand Bevillingshaverne tilpligtes at erhverve hele Ejendommen.

§ 3. 2  Til Afgørelse af alle Spørgsmaal om Foranstaltninger i og ved de paagældende Vandløb, der er en Følge af Gennemførelsen af de Anlæg, som Ministeren for offentlige Arbejder i Medfør af foranstaaende §§ 1 og 2 har godkendt, til endelig Ordning af Retsforholdet til samtlige Lodsejere, opstemningsberettigede og fiskeriberettigede og til Fastsættelse af Erstatninger for Afgivelse af Ejendom, Vandkraft, Ejendomsindskrænkninger og Ulemper samt Ophør af eller Indskrænkning i Fiskerirettigheder nedsættes der af Ministeren for offentlige Arbejder i hvert enkelt Tilfælde en Kommission, der ved sine Forhandlinger har at følge de i Lov af 30. December 1858 for Landvæsenskommissioner fastsatte Regler, jfr. for Fiskerisagers Vedkommende Lov om Ferskvandsfiskeriet Nr. 110 af 4. Maj 1907 § 3, næstsidste Punktum.

Kommissionen skal kunne tilkende Kommuner, der maatte lide Tab ved oversvømmede Arealers Unddragelse fra Skattepligt uden paa anden Maade at opnaa tilsvarende Fordele ved Anlæget, en passende Erstatning herfor.

Alle Erstatninger bliver at udrede af Bevillingshaverne, der ligeledes godtgør Statskassen de med Kommissionen forbundne Omkostninger efter derom af Ministeren for offentlige Arbejder fastsatte Regler.

 

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet på Amalienborg, den 25. maj 1918

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Christian den Tiende

/Hassing Jørgensen

Officielle noter

1 Jfr. Lov Nr. 383 af 5. Juli 1918 om Ændringer i ovenstaaende Lov (ndfr. Pag. 684.)

2 Se Lov Nr. 383 af 5. Juli 1918 (ndfr. Pag. 684)