Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Genève-aftalen af 2. juli 1999 under Haag-Arrangementet om international registrering af industrielle design

I henhold til kongelig resolution af 16. juli 2008 har Danmark ratificeret Genève-aftalen af 2. juli 1999 under Haag-Arrangementet vedrørende international registrering af industrielle design.

Aftalen har følgende ordlyd:

   
Oversættelse
     
Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs
 
Genève-aftalen under Haag-Arrangementet vedrørende international registrering af industrielle design
     
INTRODUCTORY PROVISIONS
 
INDLEDENDE BESTEMMELSER
     
Article 1
Abbreviated Expressions
 
Artikel 1
Forkortede udtryk
     
For the purposes of this Act:
 
I denne aftale skal følgende udtryk forstås som nedenfor angivet:
(i)
“the Hague Agreement” means the Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs, henceforth renamed the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs;
 
(i)
Ved ”Haag-Arrangementet” forstås Haag-Arrangementet vedrørende international indgivelse af industrielle design, herefter benævnt Haag-Arrangementet vedrørende international registrering af industrielle design;
(ii)
“this Act” means the Hague Agreement as established by the present Act;
 
(ii)
Ved ”denne aftale” forstås Haag-Arrangementet som fastlagt ved nærværende aftale;
(iii)
“Regulations” means the Regulations under this Act;
 
(iii)
Ved ”gennemførelsesforskrifterne” forstås gennemførelsesforskrif­terne til denne aftale;
(iv)
“prescribed” means prescribed in the Regulations;
 
(iv)
Ved ”foreskrevet” forstås foreskrevet i gennemførelsesforskrifterne;
(v)
“Paris Convention” means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, signed at Paris on March 20, 1883, as revised and amended;
 
(v)
Ved ”Pariserkonventionen” forstås Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret, undertegnet i Paris den 20. marts 1883, som revideret og ændret;
(vi)
“international registration” means the international registration of an industrial design effected according to this Act;
 
(vi)
Ved ”international registrering” forstås international registrering af et industrielt design foretaget i overensstemmelse med denne aftale;
(vii)
“international application” means an application for international registration;
 
(vii)
Ved ”international ansøgning” forstås en ansøgning om international registrering;
(viii)
“International Register” means the official collection of data concerning international registrations maintained by the International Bureau, which data this Act or the Regulations require or permit to be recorded, regardless of the medium in which such data are stored;
 
(viii)
Ved ”Det internationale Register” forstås den officielle samling af data vedrørende internationale registreringer, som vedligeholdes af Det internationale Bureau, data som denne aftale eller gennemførelsesforskrifterne foreskriver eller tillader notering af, uanset på hvilket medium sådanne data er gemt;
(ix)
“person” means a natural person or a legal entity;
 
(ix)
Ved ”person” forstås en fysisk person eller en juridisk person;
(x)
“applicant” means the person in whose name an international application is filed;
 
(x)
Ved ”ansøger” forstås den person, i hvis navn en international ansøgning indleveres;
(xi)
“holder” means the person in whose name an international registration is recorded in the International Register;
 
(xi)
Ved ”indehaver” forstås den person, i hvis navn en international registrering noteres i Det internationale Register;
(xii)
“intergovernmental organization” means an intergovernmental organization eligible to become party to this Act in accordance with Article 27(1)(ii);
 
(xii)
Ved ”mellemstatslig organisation” forstås en mellemstatslig organisation, der er berettiget til at tiltræde denne aftale i overensstemmelse med artikel 27(1)(ii);
(xiii)
“Contracting Party” means any State or intergovernmental organization party to this Act;
 
(xiii)
Ved ”kontraherende part” forstås en stat eller mellemstatslig organisation, der har tiltrådt denne aftale;
(xiv)
“applicant’s Contracting Party” means the Contracting Party or one of the Contracting Parties from which the applicant derives its entitlement to file an international application by virtue of satisfying, in relation to that Contracting Party, at least one of the conditions specified in Article 3; where there are two or more Contracting Parties from which the applicant may, under Article 3, derive its entitlement to file an international application, “applicant’s Contracting Party” means the one which, among those Contracting Parties, is indicated as such in the international application;
 
(xiv)
Ved ”ansøgers kontraherende part” forstås den kontraherende part eller en af de kontraherende parter, hvorfra ansøgeren afleder retten til at indlevere en international ansøgning ved i relation til den pågældende kontraherende part at opfylde mindst en af de i artikel 3 nærmere angivne betingelser; når der er to eller flere kontraherende parter, hvorfra ansøgeren i henhold til artikel 3 kan aflede retten til at indlevere en international ansøgning, forstås der ved ”ansøgers kontraherende part” den blandt disse kontraherende parter, der er angivet som sådan i den internationale ansøgning;
(xv)
“territory of a Contracting Party” means, where the Contracting Party is a State, the territory of that State and, where the Contracting Party is an intergovernmental organization, the territory in which the constituent treaty of that intergovernmental organization applies;
 
(xv)
Ved ”en kontraherende parts territorium” forstås der, når den kontraherende part er en stat, den pågældende stats territorium, og, når den kontraherende part er en mellemstatslig organisation, det territorium, inden for hvilket den pågældende mellemstatslige organisations stiftende traktat er gældende;
(xvi)
“Office” means the agency entrusted by a Contracting Party with the grant of protection for industrial designs with effect in the territory of that Contracting Party;
 
(xvi)
Ved ”myndighed” forstås det organ, som af en kontraherende part har fået ansvaret for at meddele beskyttelse af industrielle design med virkning inden for den pågældende kontraherende parts territorium;
(xvii)
“Examining Office” means an Office which ex officio examines applications filed with it for the protection of industrial designs at least to determine whether the industrial designs satisfy the condition of novelty;
 
(xvii)
Ved ”undersøgende myndighed” forstås en myndighed, som ex officio behandler de ansøgninger om beskyttelse af industrielle design, der indleveres til den, for i det mindste at fastslå, om de industrielle design opfylder nyhedskravet;
(xviii)
“designation” means a request that an international registration have effect in a Contracting Party; it also means the recording, in the International Register, of that request;
 
(xviii)
Ved ”designering” forstås en anmodning om, at en international registrering får virkning i en kontraherende part; ved udtrykket forstås også noteringen af den pågældende anmodning i Det internationale Register;
(xix)
“designated Contracting Party” and “designated Office” means the Contracting Party and the Office of the Contracting Party, respectively, to which a designation applies;
 
(xix)
Ved ”designeret kontraherende part” og ”designeret myndighed” forstås henholdsvis den kontraherende part og myndigheden i den kontraherende part, som en designering gælder for;
(xx)
“1934 Act” means the Act signed at London on June 2, 1934, of the Hague Agreement;
 
(xx)
Ved ”1934-Aftalen” forstås den aftale til Haag-Arrangementet, der blev undertegnet i London den 2. juni 1934;
(xxi)
“1960 Act” means the Act signed at The Hague on November 28, 1960, of the Hague Agreement;
 
(xxi)
Ved ”1960-Aftalen” forstås den aftale til Haag-Arrangementet, der blev undertegnet i Haag den 28. november 1960;
(xxii)
“1961 Additional Act” means the Act signed at Monaco on November 18, 1961, additional to the 1934 Act;
 
(xxii)
Ved ”Tillægsaftalen af 1961” forstås den aftale som tillæg til 1934-Aftalen, der blev undertegnet i Monaco den 18. november 1961;
(xxiii)
“Complementary Act of 1967” means the Complementary Act signed at Stockholm on July 14, 1967, as amended, of the Hague Agreement;
 
(xxiii)
Ved ”Den supplerende Aftale af 1967” forstås den supplerende aftale til Haag-Arrangementet, der blev undertegnet i Stockholm den 14. juli 1967, som ændret;
(xxiv)
“Union” means the Hague Union established by the Hague Agreement of November 6, 1925, and maintained by the 1934 and 1960 Acts, the 1961 Additional Act, the Complementary Act of 1967 and this Act;
 
(xxiv)
Ved ”Unionen” forstås Haag-Unionen, der blev etableret ved Haag-Arrangementet af 6. november 1925 og videreført gennem 1934-Aftalen og 1960-Aftalen, Tillægsaftalen af 1961 og Den supplerende Aftale af 1967 samt denne aftale;
(xxv)
“Assembly” means the Assembly referred to in Article 21(1)(a) or any body replacing that Assembly;
 
(xxv)
Ved ”Forsamlingen” forstås den i artikel 21(1)(a) nævnte forsamling, eller ethvert organ, som erstatter den pågældende forsamling;
(xxvi)
“Organization” means the World Intellectual Property Organization;
 
(xxvi)
Ved ”Organisationen” forstås Verdensorganisationen for intellektuel ejendomsret;
(xxvii)
“Director General” means the Director General of the Organization;
 
(xxvii)
Ved ”generaldirektøren” forstås Organisationens generaldirektør;
(xxviii)
“International Bureau” means the International Bureau of the Organization;
 
(xxviii)
Ved ”Det internationale Bureau” forstås Organisationens internationale bureau;
(xxix)
“instrument of ratification” shall be construed as including instruments of acceptance or approval.
 
(xxix)
”Ratifikationsdokument” skal fortolkes som omfattende accept- eller godkendelsesdokumenter.
     
Article 2
 
Artikel 2
Applicability of Other Protection Accorded by Laws of Contracting Parties and by Certain International Treaties
 
Gyldighed af anden beskyttelse meddelt i henhold til kontraherende parters lovgivning og i henhold til visse internationale traktater
     
(1) [Laws of Contracting Parties and Certain International Treaties] The provisions of this Act shall not affect the application of any greater protection which may be accorded by the law of a Contracting Party, nor shall they affect in any way the protection accorded to works of art and works of applied art by international copyright treaties and conventions, or the protection accorded to industrial designs under the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights annexed to the Agreement Establishing the World Trade Organization.
 
(1) [Kontraherende parters lovgivning og visse internationale traktater] Bestemmelserne i denne aftale berører ikke gyldigheden af en mere omfattende beskyttelse, som kan meddeles i henhold til en kontraherende parts lovgivning, ej heller berører de på nogen måde beskyttelsen af kunstværker og brugskunst meddelt i henhold til internationale traktater og konventioner om ophavsret, eller på beskyttelsen af industrielle design meddelt i henhold til Aftalen om handelsrelaterede aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS-Aftalen), som er bilag til Aftalen om etablering af Verdenshandelsorganisationen (WTO).
(2) [Obligation to Comply with the Paris Convention] Each Contracting Party shall comply with the provisions of the Paris Convention which concern industrial designs.
 
(2) [Forpligtelse til at overholde Pariserkonventionen] Hver kontraherende part skal overholde de bestemmelser i Pariserkonventionen, som omhandler industrielle design.
     
CHAPTER I
 
KAPITEL I
INTERNATIONAL APPLICATION AND INTERNATIONAL REGISTRATION
 
INTERNATIONAL ANSØGNING OG INTERNATIONAL REGISTRERING
     
Article 3
 
Artikel 3
Entitlement to File an International Application
 
Ret til at indlevere en international ansøgning
     
Any person that is a national of a State that is a Contracting Party or of a State member of an intergovernmental organization that is a Contracting Party, or that has a domicile, a habitual residence or a real and effective industrial or commercial establishment in the territory of a Contracting Party, shall be entitled to file an international application.
 
Enhver person, der er statsborger i en stat, som er en kontraherende part, eller i en stat, som er medlem af en mellemstatslig organisation, der er en kontraherende part, eller som har domicil eller fast bopæl eller har en regulær industriel eller kommerciel virksomhed inden for en kontraherende parts territorium, er berettiget til at indlevere en international ansøgning.
     
Article 4
 
Artikel 4
Procedure for Filing the International Application
 
Fremgangsmåde ved indlevering af den internationale ansøgning
     
(1) [Direct or Indirect Filing]
 
(1) [Direkte eller indirekte indlevering]
(a)
he international application may be filed, at the option of the applicant, either directly with the International Bureau or through the Office of the applicant’s Contracting Party.
 
(a)
Den internationale ansøgning kan efter ansøgerens valg indleveres enten direkte til Det internationale Bureau eller gennem myndigheden i ansøgerens kontraherende part.
(b)
Notwithstanding subparagraph (a), any Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that international applications may not be filed through its Office.
 
(b)
Uanset litra (a) kan en kontraherende part i en erklæring meddele generaldirektøren, at der ikke kan indleveres internationale ansøgninger gennem dens myndighed.
(2) [Transmittal Fee in Case of Indirect Filing] The Office of any Contracting Party may require that the applicant pay a transmittal fee to it, for its own benefit, in respect of any international application filed through it.
 
(2) [Videresendelsesgebyr i tilfælde af indirekte indlevering] En kontraherende parts myndighed kan kræve, at ansøgeren betaler et myndigheden tilfaldende videresendelsesgebyr for enhver international ansøgning, der indleveres gennem den pågældende myndighed.
     
Article 5
 
Artikel 5
Contents of the International Application
 
Den internationale ansøgnings indhold
     
(1) [Mandatory Contents of the International Application] The international application shall be in the prescribed language or one of the prescribed languages and shall contain or be accompanied by
 
(1) [Obligatorisk indhold af den internationale ansøgning] Den internationale ansøgning skal være affattet på det foreskrevne sprog eller på et af de foreskrevne sprog og skal indeholde eller skal være ledsaget af
(i)
a request for international registration under this Act;
 
(i)
en anmodning om international registrering i henhold til denne aftale;
(ii)
the prescribed data concerning the applicant;
 
(ii)
de foreskrevne data vedrørende ansøgeren;
(iii)
the prescribed number of copies of a reproduction or, at the choice of the applicant, of several different reproductions of the industrial design that is the subject of the international application, presented in the prescribed manner; however, where the industrial design is two-dimensional and a request for deferment of publication is made in accordance with paragraph (5), the international application may, instead of containing reproductions, be accompanied by the prescribed number of specimens of the industrial design;
 
(iii)
det foreskrevne antal eksemplarer af en afbildning, eller efter ansøgerens valg af flere forskellige afbildninger af det industrielle design, som er genstand for den internationale ansøgning, præsenteret på den foreskrevne måde; dog kan den internationale ansøgning, når det industrielle design er todimensionalt, og der er fremsat en anmodning om udsættelse af offentliggørelsen i overensstemmelse med stk. (5), i stedet for at indeholde afbildninger være ledsaget af det foreskrevne antal modeller af det industrielle design;
(iv)
an indication of the product or products which constitute the industrial design or in relation to which the industrial design is to be used, as prescribed;
 
(iv)
en angivelse af det produkt eller de produkter, som udgør det industrielle design, eller i forbindelse med hvilket eller hvilke det industrielle design skal anvendes, som foreskrevet;
(v)
an indication of the designated Contracting Parties;
 
(v)
en angivelse af de designerede kontraherende parter;
(vi)
the prescribed fees;
 
(vi)
de foreskrevne gebyrer;
(vii)
any other prescribed particulars.
 
(vii)
andre foreskrevne oplysninger.
(2) [Additional Mandatory Contents of the International Application]
 
(2) [Yderligere obligatorisk indhold af den internationale ansøgning]
(a)
Any Contracting Party whose Office is an Examining Office and whose law, at the time it becomes party to this Act, requires that an application for the grant of protection to an industrial design contain any of the elements specified in subparagraph (b) in order for that application to be accorded a filing date under that law may, in a declaration, notify the Director General of those elements.
 
(a)
En kontraherende part, hvis myndighed er en undersøgende myndighed, og hvis lovgivning på det tidspunkt, hvor den tiltræder denne aftale, kræver, at en ansøgning om meddelelse af beskyttelse for et industrielt design indeholder en eller flere af de i litra (b) nævnte bestanddele for at kunne få tildelt en indleveringsdag i henhold til den pågældende lovgivning, kan i en erklæring give generaldirektøren meddelelse om de pågældende bestanddele.
(b)
The elements that may be notified pursuant to subparagraph (a) are the following:
 
(b)
De bestanddele, som kan meddeles i henhold til litra (a), er følgende:
 
(i)
indications concerning the identity of the creator of the industrial design that is the subject of that application;
   
(i)
angivelser vedrørende identiteten af den, der har frembragt det industrielle design, som er genstand for den pågældende ansøgning;
 
(ii)
a brief description of the reproduction or of the characteristic features of the industrial design that is the subject of that application;
   
(ii)
en kort beskrivelse af afbildningen eller af de træk, der er karakteristiske for det industrielle design, der er genstand for den pågældende ansøgning;
 
(iii)
a claim.
   
(iii)
et krav.
(c)
Where the international application contains the designation of a Contracting Party that has made a notification under subparagraph (a), it shall also contain, in the prescribed manner, any element that was the subject of that notification.
 
(c)
Indeholder den internationale ansøgning designering af en kontraherende part, som har givet en meddelelse i henhold til litra (a), skal den også på den foreskrevne måde indeholde de bestanddele, der var genstand for meddelelsen.
(3) [Other Possible Contents of the International Application] The international application may contain or be accompanied by such other elements as are specified in the Regulations.
 
(3) [Andet eventuelt indhold af den internationale ansøgning] Den internationale ansøgning kan indeholde eller være ledsaget af sådanne andre bestanddele, som er angivet nærmere i gennemførelsesforskrifterne.
(4) [Several Industrial Designs in the Same International Application] Subject to such conditions as may be prescribed, an international application may include two or more industrial designs.
 
(4) [Flere industrielle design i samme internationale ansøgning] Med forbehold af de betingelser, som måtte være fastsat, kan en international ansøgning omfatte to eller flere industrielle design.
(5) [Request for Deferred Publication] The international application may contain a request for deferment of publication.
 
(5) [Anmodning om udsættelse af offentliggørelsen] Den internationale ansøgning kan indeholde en anmodning om udsættelse af offentliggørelsen.
     
Article 6
 
Artikel 6
Priority
 
Prioritet
     
(1) [Claiming of Priority]
 
(1) [Påberåbelse af prioritet]
(a)
The international application may contain a declaration claiming, under Article 4 of the Paris Convention, the priority of one or more earlier applications filed in or for any country party to that Convention or any Member of the World Trade Organization.
 
(a) Den internationale ansøgning kan indeholde en erklæring, hvori der i henhold til artikel 4 i Pariserkonventionen påberåbes prioritet fra en eller flere tidligere ansøgninger indleveret i eller for et land, som har tiltrådt den pågældende konvention, eller et medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO).
(b)
The Regulations may provide that the declaration referred to in subparagraph (a) may be made after the filing of the international application. In such case, the Regulations shall prescribe the latest time by which such declaration may be made.
 
(b) Gennemførelsesforskrifterne kan bestemme, at den i litra (a) nævnte erklæring kan afgives efter indleveringen af den internationale ansøgning. I så fald fastsætter gennemførelsesforskrifterne det seneste tidspunkt for afgivelse af en sådan erklæring.
(2) [International Application Serving as a Basis for Claiming Priority] The international application shall, as from its filing date and whatever may be its subsequent fate, be equivalent to a regular filing within the meaning of Article 4 of the Paris Convention.
 
(2) [International ansøgning, der tjener som grundlag for påberåbelse af prioritet] Den internationale ansøgning skal fra sin indleveringsdag, og uanset hvad dens skæbne efterfølgende bliver, svare til en forskriftsmæssig indlevering i Pariserkonventionens artikel 4’s forstand.
     
Article 7
 
Artikel 7
Designation Fees
 
Designeringsgebyrer
     
(1) [Prescribed Designation Fee] The prescribed fees shall include, subject to paragraph (2), a designation fee for each designated Contracting Party.
 
(1) [Foreskrevet designeringsgebyr] De foreskrevne gebyrer omfatter med forbehold af stk. (2) et designeringsgebyr for hver designeret kontraherende part.
(2) [Individual Designation Fee] Any Contracting Party whose Office is an Examining Office and any Contracting Party that is an intergovernmental organization may, in a declaration, notify the Director General that, in connection with any international application in which it is designated, and in connection with the renewal of any international registration resulting from such an international application, the prescribed designation fee referred to in paragraph (1) shall be replaced by an individual designation fee, whose amount shall be indicated in the declaration and can be changed in further declarations. The said amount may be fixed by the said Contracting Party for the initial term of protection and for each term of renewal or for the maximum period of protection allowed by the Contracting Party concerned. However, it may not be higher than the equivalent of the amount which the Office of that Contracting Party would be entitled to receive from an applicant for a grant of protection for an equivalent period to the same number of industrial designs, that amount being diminished by the savings resulting from the international procedure.
 
(2) [Individuelt designeringsgebyr] En kontraherende part, hvis myndighed er en undersøgende myndighed, og en kontraherende part, som er en mellemstatslig organisation, kan i en erklæring meddele generaldirektøren, at det i stk. (1) nævnte foreskrevne designeringsgebyr i forbindelse med enhver international ansøgning, hvori den er designeret, og i forbindelse med fornyelsen af enhver international registrering hidrørende fra en sådan international ansøgning, skal erstattes med et individuelt designeringsgebyr, hvis størrelse skal angives i erklæringen og kan ændres i senere erklæringer. Det pågældende beløb kan fastsættes af den pågældende kontraherende part for den første beskyttelsesperiode og for hver fornyelsesperiode eller for den maksimale beskyttelsesperiode, som vedkommende kontraherende part giver adgang til. Det må dog ikke overstige, hvad der svarer til det beløb, som den pågældende kontraherende parts myndighed ville være berettiget til at modtage fra en ansøger for meddelelse af beskyttelse i en tilsvarende periode for det samme antal industrielle design, nedsat med besparelserne hidrørende fra den internationale procedure.
(3) [Transfer of Designation Fees] The designation fees referred to in paragraphs (1) and (2) shall be transferred by the International Bureau to the Contracting Parties in respect of which those fees were paid.
 
(3) [Overførsel af designeringsgebyrer] De i stk. (1) og (2) nævnte designeringsgebyrer skal af Det internationale Bureau overføres til de kontraherende parter, for hvilke disse gebyrer blev betalt.
     
Article 8
 
Artikel 8
Correction of Irregularities
 
Berigtigelse af mangler
     
(1) [Examination of the International Application] If the International Bureau finds that the international application does not, at the time of its receipt by the International Bureau, fulfill the requirements of this Act and the Regulations, it shall invite the applicant to make the required corrections within the prescribed time limit.
 
(1) [Behandling af den internationale ansøgning] Hvis Det internationale Bureau finder, at den internationale ansøgning ikke på tidspunktet for dens modtagelse hos Det internationale Bureau opfylder kravene i denne aftale og gennemførelsesforskrifterne, skal bureauet opfordre ansøgeren til at foretage de fornødne berigtigelser inden for den fastsatte tidsfrist.
(2) [Irregularities Not Corrected]
 
(2) [Mangler, der ikke berigtiges]
(a)
If the applicant does not comply with the invitation within the prescribed time limit, the international application shall, subject to subparagraph (b), be considered abandoned.
 
(a)
Hvis ansøgeren ikke efterkommer opfordringen inden for den fastsatte tidsfrist, skal den internationale ansøgning anses for frafaldet, jf. dog litra (b).
(b)
In the case of an irregularity which relates to Article 5(2) or to a special requirement notified to the Director General by a Contracting Party in accordance with the Regulations, if the applicant does not comply with the invitation within the prescribed time limit, the international application shall be deemed not to contain the designation of that Contracting Party.
 
(b)
Hvis ansøgeren ikke efterkommer opfordringen inden for den fastsatte tidsfrist, når det drejer sig om en mangel, som vedrører artikel 5(2) eller et specielt krav, der er meddelt generaldirektøren af en kontraherende part i overensstemmelse med gennemførelsesforskrifterne, skal den internationale ansøgning anses for ikke at indeholde designeringen af den pågældende kontraherende part.
     
Article 9
 
Artikel 9
Filing Date of the International Application
 
Den internationale ansøgnings indleveringsdag
     
(1) [International Application Filed Directly] Where the international application is filed directly with the International Bureau, the filing date shall, subject to paragraph (3), be the date on which the International Bureau receives the international application.
 
(1) [Direkte indleveret international ansøgning] Indleveres den internationale ansøgning direkte til Det internationale Bureau, er indleveringsdagen den dag, på hvilken Det internationale Bureau modtager den internationale ansøgning, jf. dog stk. (3).
(2) [International Application Filed Indirectly] Where the international application is filed through the Office of the applicant’s Contracting Party, the filing date shall be determined as prescribed.
 
(2) [Indirekte indleveret international ansøgning] Indleveres den internationale ansøgning gennem myndigheden i ansøgerens kontraherende part, bestemmes indleveringsdagen som foreskrevet.
(3) [International Application with Certain Irregularities] Where the international application has, on the date on which it is received by the International Bureau, an irregularity which is prescribed as an irregularity entailing a postponement of the filing date of the international application, the filing date shall be the date on which the correction of such irregularity is received by the International Bureau.
 
(3) [International ansøgning med visse mangler] Er den internationale ansøgning på den dag, på hvilken den modtages af Det internationale Bureau, behæftet med en mangel, som er fastsat til at være en mangel, der medfører udskydelse af den internationale ansøgnings indleveringsdag, er indleveringsdagen den dag, på hvilken Det internationale Bureau modtager berigtigelsen af en sådan mangel.
     
Article 101)
 
Artikel 101)
International Registration, Date of the International Registration, Publication and Confidential Copies of the International Registration
 
International registrering, international registreringsdag, offentliggørelse og fortrolige kopier af den internationale registrering
     
(1) [International Registration] The International Bureau shall register each industrial design that is the subject of an international application immediately upon receipt by it of the international application or, where corrections are invited under Article 8, immediately upon receipt of the required corrections. The registration shall be effected whether or not publication is deferred under Article 11.
 
(1) [International registrering] Det internationale Bureau skal registrere ethvert industrielt design, som er genstand for en international ansøgning, umiddelbart efter bureauets modtagelse af den internationale ansøgning eller, når der er opfordret til berigtigelser i henhold til artikel 8, umiddelbart efter modtagelsen af de fornødne berigtigelser. Registreringen foretages, uanset om offentliggørelsen er udsat i henhold til artikel 11 eller ej.
(2) [Date of the International Registration]
 
(2) [International registreringsdag]
(a)
Subject to subparagraph (b), the date of the international registration shall be the filing date of the international application.
 
(a)
Med forbehold af litra (b), er den internationale registreringsdag indleveringsdagen for den internationale ansøgning.
(b)
Where the international application has, on the date on which it is received by the International Bureau, an irregularity which relates to Article 5(2), the date of the international registration shall be the date on which the correction of such irregularity is received by the International Bureau or the filing date of the international application, whichever is the later.
 
(b)
Har den internationale ansøgning på den dag, på hvilken den modtages af Det internationale Bureau, en mangel, som vedrører artikel 5(2), er den internationale registreringsdag den dag, på hvilken berigtigelsen af en sådan mangel modtages af Det internationale Bureau, eller indleveringsdagen for den internationale ansøgning, alt efter hvilken dag der falder senest.
(3) [Publication]
 
(3) [Offentliggørelse]
(a)
The international registration shall be published by the International Bureau. Such publication shall be deemed in all Contracting Parties to be sufficient publicity, and no other publicity may be required of the holder.
 
(a)
Det internationale Bureau skal offentliggøre den internationale registrering. En sådan offentliggørelse skal i alle kontraherende parter anses for at være tilstrækkelig offentlig omtale, og der kan ikke kræves nogen anden offentlig omtale af indehaveren.
(b)
The International Bureau shall send a copy of the publication of the international registration to each designated Office.
 
(b)
Det internationale Bureau skal sende en kopi af offentliggørelsen af den internationale registrering til hver designeret myndighed.
(4) [Maintenance of Confidentiality Before Publication] Subject to paragraph (5) and Article 11(4)(b), the International Bureau shall keep in confidence each international application and each international registration until publication.
 
(4) [Hemmeligholdelse inden offentliggørelsen] Det internationale Bureau skal hemmeligholde internationale ansøgninger og internationale registreringer indtil offentliggørelsen, jf. dog stk. (5) og artikel 11(4)(b).
(5) [Confidential Copies]
 
(5) [Fortrolige kopier]
(a)
The International Bureau shall, immediately after registration has been effected, send a copy of the international registration, along with any relevant statement, document or specimen accompanying the international application, to each Office that has notified the International Bureau that it wishes to receive such a copy and has been designated in the international application.
 
(a)
Det internationale Bureau skal umiddelbart efter, at registreringen er foretaget, sende en kopi af den internationale registrering tillige med relevante udtalelser, dokumenter eller modeller, der har ledsaget den internationale ansøgning, til hver af de myndigheder, som har meddelt Det internationale Bureau, at de ønsker at modtage en sådan kopi, og som har været designeret i den internationale ansøgning.
(b)
The Office shall, until publication of the international registration by the International Bureau, keep in confidence each international registration of which a copy has been sent to it by the International Bureau and may use the said copy only for the purpose of the examination of the international registration and of applications for the protection of industrial designs filed in or for the Contracting Party for which the Office is competent. In particular, it may not divulge the contents of any such international registration to any person outside the Office other than the holder of that international registration, except for the purposes of an administrative or legal proceeding involving a conflict over entitlement to file the international application on which the international registration is based. In the case of such an administrative or legal proceeding, the contents of the international registration may only be disclosed in confidence to the parties involved in the proceeding who shall be bound to respect the confidentiality of the disclosure.
 
(b)
Myndigheden skal indtil Det internationale Bureaus offentliggørelse af den internationale registrering hemmeligholde enhver international registrering, hvoraf Det internationale Bureau har tilsendt myndigheden en kopi, og må kun anvende den pågældende kopi ved behandlingen af den internationale registrering og af ansøgninger om beskyttelse af industrielle design indleveret i eller for den kontraherende part, hvorunder myndigheden henhører. Især må myndigheden ikke røbe indholdet af en sådan international registrering til andre personer uden for myndigheden end indehaveren af den pågældende internationale registrering, medmindre det drejer sig om en administrativ sag eller en retssag, som er forbundet med en strid om retten til at indlevere den internationale ansøgning, på hvilken den internationale registrering er baseret. I tilfælde af en sådan administrativ sag eller retssag må indholdet af den internationale registrering kun fremlægges i fortrolighed til de i sagen involverede parter, som er forpligtede til at respektere fremlæggelsens fortrolige karakter.
     
Article 11
 
Artikel 11
Deferment of Publication
 
Udsættelse af offentliggørelsen
     
(1) [Provisions of Laws of Contracting Parties Concerning Deferment of Publication]
 
(1) [Bestemmelser i kontraherende parters lovgivning vedrørende udsættelse af offentliggørelsen]
(a)
Where the law of a Contracting Party provides for the deferment of the publication of an industrial design for a period which is less than the prescribed period, that Contracting Party shall, in a declaration, notify the Director General of the allowable period of deferment.
 
(a)
Når en kontraherende parts lovgivning giver adgang til udsættelse af offentliggørelsen af et industrielt design i en periode, der er kortere end den foreskrevne periode, skal den pågældende kontraherende part i en erklæring give generaldirektøren meddelelse om den tilladte udsættelsesperiode.
(b)
Where the law of a Contracting Party does not provide for the deferment of the publication of an industrial design, the Contracting Party shall, in a declaration, notify the Director General of that fact.
 
(b)
Når en kontraherende parts lovgivning ikke giver adgang til udsættelse af offentliggørelsen af et industrielt design, skal den kontraherende part i en erklæring give generaldirektøren meddelelse herom.
(2) [Deferment of Publication] Where the international application contains a request for deferment of publication, the publication shall take place,
 
(2) [Udsættelse af offentliggørelsen] Når den internationale ansøgning indeholder en anmodning om udsættelse af offentliggørelsen, skal offentliggørelsen
(i)
where none of the Contracting Parties designated in the international application has made a declaration under paragraph (1), at the expiry of the prescribed period or,
 
(i)
når ingen af de kontraherende parter, der er designeret i den internationale ansøgning, har afgivet en erklæring i henhold til stk. (1), finde sted ved udløbet af den foreskrevne periode, eller
(ii)
where any of the Contracting Parties designated in the international application has made a declaration under paragraph (1)(a), at the expiry of the period notified in such declaration or, where there is more than one such designated Contracting Party, at the expiry of the shortest period notified in their declarations.
 
(ii)
når en af de kontraherende parter, der er designeret i den internationale ansøgning, har afgivet en erklæring i henhold til stk. (1)(a), finde sted ved udløbet af den periode, der er meddelt i denne erklæring, eller når der er mere end én sådan designeret kontraherende part, ved udløbet af den korteste periode, der er meddelt i deres erklæringer.
(3) [Treatment of Requests for Deferment Where Deferment Is Not Possible Under Applicable Law] Where deferment of publication has been requested and any of the Contracting Parties designated in the international application has made a declaration under paragraph (1)(b) that deferment of publication is not possible under its law,
 
(3) [Behandling af anmodninger om udsættelse, når udsættelse ikke er mulig i henhold til gældende lovgivning] Når der er anmodet om udsættelse af offentliggørelsen, og en af de kontraherende parter, der er designeret i den internationale ansøgning, har afgivet en erklæring i henhold til stk. (1)(b) om, at udsættelse af offentliggørelsen ikke er mulig i henhold til dens lovgivning,
(i)
subject to item (ii), the International Bureau shall notify the applicant accordingly; if, within the prescribed period, the applicant does not, by notice in writing to the International Bureau, withdraw the designation of the said Contracting Party, the International Bureau shall disregard the request for deferment of publication;
 
(i)
skal Det internationale Bureau meddele ansøgeren dette, jf. dog punkt (ii); hvis ansøgeren ikke inden for den fastsatte frist ved skriftlig meddelelse til Det internationale Bureau tilbagetager designeringen af den pågældende kontraherende part, skal Det internationale Bureau se bort fra anmodningen om udsættelse af offentliggørelsen;
(ii)
where, instead of containing reproductions of the industrial design, the international application was accompanied by specimens of the industrial design, the International Bureau shall disregard the designation of the said Contracting Party and shall notify the applicant accordingly.
 
(ii)
skal Det internationale Bureau, når den internationale ansøgning i stedet for at indeholde afbildninger af det industrielle design var ledsaget af modeller af det industrielle design, se bort fra designeringen af den pågældende kontraherende part og meddele ansøgeren dette.
(4) [Request for Earlier Publication or for Special Access to the International Registration]
 
(4) [Anmodning om tidligere offentliggørelse eller om særlig adgang til den internationale registrering]
(a)
At any time during the period of deferment applicable under paragraph (2), the holder may request publication of any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration, in which case the period of deferment in respect of such industrial design or designs shall be considered to have expired on the date of receipt of such request by the International Bureau.
 
(a)
På et hvilket som helst tidspunkt i den i henhold til stk. (2) gældende udsættelsesperiode kan indehaveren anmode om offentliggørelse af et eller flere af eller alle de industrielle design, der er genstand for den internationale registrering, i hvilket tilfælde udsættelsesperioden for det eller de pågældende industrielle design skal anses for at være udløbet på dagen for Det internationale Bureaus modtagelse af en sådan anmodning.
(b)
The holder may also, at any time during the period of deferment applicable under paragraph (2), request the International Bureau to provide a third party specified by the holder with an extract from, or to allow such a party access to, any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration.
 
(b)
Indehaveren kan også på et hvilket som helst tidspunkt i den i henhold til stk. (2) gældende udsættelsesperiode anmode Det internationale Bureau om at forsyne en af indehaveren nærmere angivet tredjemand med en udskrift af eller give en sådan tredjemand adgang til et eller flere af eller alle de industrielle design, der er genstand for den internationale registrering.
(5) [Renunciation and Limitation]
 
(5) [Afkald og begrænsning]
(a)
If, at any time during the period of deferment applicable under paragraph (2), the holder renounces the international registration in respect of all the designated Contracting Parties, the industrial design or designs that are the subject of the international registration shall not be published.
 
(a)
Hvis indehaveren på et hvilket som helst tidspunkt i den i henhold til stk. (2) gældende udsættelsesperiode giver afkald på den internationale registrering for alle de designerede kontraherende parter, skal det eller de industrielle design, der er genstand for den internationale registrering, ikke offentliggøres.
(b)
If, at any time during the period of deferment applicable under paragraph (2), the holder limits the international registration, in respect of all of the designated Contracting Parties, to one or some of the industrial designs that are the subject of the international registration, the other industrial design or designs that are the subject of the international registration shall not be published.
 
(b)
Hvis indehaveren på et hvilket som helst tidspunkt i den i henhold til stk. (2) gældende udsættelsesperiode begrænser den internationale registrering for alle de designerede kontraherende parter til et eller nogle af de industrielle design, der er genstand for den internationale registrering, skal det andet eller de andre industrielle design, der er genstand for den internationale registrering, ikke offentliggøres.
(6) [Publication and Furnishing of Reproductions]
 
(6) [Offentliggørelse og tilvejebringelse af afbildninger]
(a)
At the expiration of any period of deferment applicable under the provisions of this Article, the International Bureau shall, subject to the payment of the prescribed fees, publish the international registration. If such fees are not paid as prescribed, the international registration shall be canceled and publication shall not take place.
 
(a)
Ved udløbet af en i henhold til bestemmelserne i denne artikel gældende udsættelsesperiode, skal Det internationale Bureau mod betaling af de foreskrevne gebyrer offentliggøre den internationale registrering. Hvis sådanne gebyrer ikke betales som foreskrevet, skal den internationale registrering udslettes, og offentliggørelse skal ikke finde sted.
(b)
Where the international application was accompanied by one or more specimens of the industrial design in accordance with Article 5(1)(iii), the holder shall submit the prescribed number of copies of a reproduction of each industrial design that is the subject of that application to the International Bureau within the prescribed time limit. To the extent that the holder does not do so, the international registration shall be canceled and publication shall not take place.
 
(b)
Når den internationale ansøgning var ledsaget af en eller flere modeller af det industrielle design i overensstemmelse med artikel 5(1)(iii), skal indehaveren indsende det foreskrevne antal eksemplarer af en afbildning af hvert industrielt design, som er genstand for den pågældende ansøgning, til Det internationale Bureau inden for den fastsatte tidsfrist. I det omfang indehaveren ikke gør dette, skal den internationale registrering udslettes, og offentliggørelse skal ikke finde sted.
     
Article 12
 
Artikel 12
Refusal
 
Afslag
     
(1) [Right to Refuse] The Office of any designated Contracting Party may, where the conditions for the grant of protection under the law of that Contracting Party are not met in respect of any or all of the industrial designs that are the subject of an international registration, refuse the effects, in part or in whole, of the international registration in the territory of the said Contracting Party, provided that no Office may refuse the effects, in part or in whole, of any international registration on the ground that requirements relating to the form or contents of the international application that are provided for in this Act or the Regulations or are additional to, or different from, those requirements have not been satisfied under the law of the Contracting Party concerned.
 
(1) [Ret til at afslå] Når betingelserne for meddelelse af beskyttelse i henhold til en designeret kontraherende parts lovgivning ikke er opfyldt for et eller flere af eller alle de industrielle design, som er genstand for en international registrering, kan den pågældende kontraherende parts myndighed give helt eller delvist afslag på virkningerne af den internationale registrering inden for den pågældende kontraherende parts territorium, dog således at ingen myndighed må give helt eller delvist afslag på virkningerne af en international registrering med den begrundelse, at krav vedrørende form eller indhold af den internationale ansøgning, som er bestemt ved denne aftale eller gennemførelsesforskrifterne eller går ud over eller er forskellige fra disse krav, ikke er blevet opfyldt i henhold til vedkommende kontraherende parts lovgivning.
(2) [Notification of Refusal]
 
(2) [Meddelelse om afslag]
(a)
The refusal of the effects of an international registration shall be communicated by the Office to the International Bureau in a notification of refusal within the prescribed period.
 
(a)
Myndigheden skal inden for den fastsatte frist underrette Det internationale Bureau om afslaget på virkningerne af en international registrering i en meddelelse om afslag.
(b)
Any notification of refusal shall state all the grounds on which the refusal is based.
 
(b)
En meddelelse om afslag skal anføre alle de grunde, som afslaget er baseret på.
(3) [Transmission of Notification of Refusal; Remedies]
 
(3) [Fremsendelse af meddelelse om afslag; retsmidler]
(a)
The International Bureau shall, without delay, transmit a copy of the notification of refusal to the holder.
 
(a)
Det internationale Bureau skal uden ophold fremsende en kopi af meddelelsen om afslag til indehaveren.
(b)
The holder shall enjoy the same remedies as if any industrial design that is the subject of the international registration had been the subject of an application for the grant of protection under the law applicable to the Office that communicated the refusal. Such remedies shall at least consist of the possibility of a re-examination or a review of the refusal or an appeal against the refusal.
 
(b)
Indehaveren skal have de samme retsmidler, som hvis et industrielt design, der er genstand for den internationale registrering, havde været genstand for en ansøgning om meddelelse af beskyttelse i henhold til den lovgivning, der er gældende for den myndighed, som underrettede om afslaget. Sådanne retsmidler skal i det mindste bestå i muligheden for fornyet behandling eller fornyet gennemgang af afslaget eller i muligheden for at påklage afslaget.
(4)2) [Withdrawal of Refusal] Any refusal may be withdrawn, in part or in whole, at any time by the Office that communicated it.
 
(4)2) [Tilbagekaldelse af afslag] Et afslag kan til enhver tid tilbagekaldes helt eller delvist af den myndighed, som underrettede derom.
     
Article 13
 
Artikel 13
Special Requirements Concerning Unity of Design
 
Særlige forskrifter vedrørende designets enhed
     
(1) [Notification of Special Requirements] Any Contracting Party whose law, at the time it becomes party to this Act, requires that designs that are the subject of the same application conform to a requirement of unity of design, unity of production or unity of use, or belong to the same set or composition of items, or that only one independent and distinct design may be claimed in a single application, may, in a declaration, notify the Director General accordingly. However, no such declaration shall affect the right of an applicant to include two or more industrial designs in an international application in accordance with Article 5(4), even if the application designates the Contracting Party that has made the declaration.
 
(1) [Meddelelse om særlige forskrifter] Enhver kontraherende part, hvis lovgivning på det tidspunkt, hvor den tiltræder denne aftale, foreskriver, at design, der er genstand for samme ansøgning, skal overholde et krav om enhed med hensyn til udformning, produktion eller brug eller tilhøre det samme sæt eller sammensætning af elementer, eller at der i en enkelt ansøgning kun kan påberåbes ét uafhængigt og særskilt design, kan i en erklæring meddele generaldirektøren dette. Dog skal en sådan erklæring ikke påvirke en ansøgers ret til i overensstemmelse med Artikel 5(4) at lade en international ansøgning omfatte to eller flere industrielle design, selv hvis ansøgningen designerer den kontraherende part, som har afgivet erklæringen.
(2) [Effect of Declaration] Any such declaration shall enable the Office of the Contracting Party that has made it to refuse the effects of the international registration pursuant to Article 12(1) pending compliance with the requirement notified by that Contracting Party.
 
(2) [Erklæringens virkning] En sådan erklæring skal give myndigheden i den kontraherende part, som har afgivet erklæringen, mulighed for at give afslag på virkningerne af den internationale registrering i henhold til Artikel 12(1), indtil det af den pågældende kontraherende part meddelte krav er opfyldt.
(3) [Further Fees Payable on Division of Registration] Where, following a notification of refusal in accordance with paragraph (2), an international registration is divided before the Office concerned in order to overcome a ground of refusal stated in the notification, that Office shall be entitled to charge a fee in respect of each additional international application that would have been necessary in order to avoid that ground of refusal.
 
(3) [Yderligere gebyrer, der skal betales ved deling af registreringen] Når en international registrering efter en meddelelse om afslag i overensstemmelse med stk. (2) deles over for den pågældende myndighed for at afhjælpe en registreringshindring, som er angivet i meddelelsen, skal den pågældende myndighed være berettiget til at opkræve et gebyr for hver yderligere international ansøgning, som ville have været nødvendig for at undgå den pågældende registreringshindring.
     
Article 14
 
Artikel 14
Effects of the International Registration
 
Virkninger af den internationale registrering
     
(1) [Effect as Application Under Applicable Law] The international registration shall, from the date of the international registration, have at least the same effect in each designated Contracting Party as a regularly-filed application for the grant of protection of the industrial design under the law of that Contracting Party.
 
(1) [Virkning som ansøgning i henhold til gældende lovgivning] Den internationale registrering skal fra den internationale registreringsdag at regne have mindst samme virkning i hver designeret kontraherende part som en forskriftsmæssigt indleveret ansøgning om meddelelse af beskyttelse af det industrielle design i henhold til den pågældende kontraherende parts lovgivning.
(2) [Effect as Grant of Protection Under Applicable Law]
 
(2) [Virkning som meddelelse af beskyttelse i henhold til gældende lovgivning]
(a)
In each designated Contracting Party the Office of which has not communicated a refusal in accordance with Article 12, the international registration shall have the same effect as a grant of protection for the industrial design under the law of that Contracting Party at the latest from the date of expiration of the period allowed for it to communicate a refusal or, where a Contracting Party has made a corresponding declaration under the Regulations, at the latest at the time specified in that declaration.
 
(a)
I hver designeret kontraherende part, hvis myndighed ikke har givet meddelelse om et afslag i overensstemmelse med artikel 12, skal den internationale registrering have samme virkning som en meddelelse af beskyttelse for det industrielle design i henhold til den pågældende kontraherende parts lovgivning senest fra datoen for udløbet af den frist, inden for hvilken det er muligt for myndigheden at give meddelelse om et afslag eller, når en kontraherende part har afgivet en erklæring herom i henhold til gennemførelsesforskrifterne, senest på det i den pågældende erklæring fastsatte tidspunkt.
(b)3)
Where the Office of a designated Contracting Party has communicated a refusal and has subsequently withdrawn, in part or in whole, that refusal, the international registration shall, to the extent that the refusal is withdrawn, have the same effect in that Contracting Party as a grant of protection for the industrial design under the law of the said Contracting Party at the latest from the date on which the refusal was withdrawn.
 
(b)
Når en designeret kontraherende parts myndighed har givet meddelelse om et afslag og efterfølgende har tilbagekaldt afslaget helt eller delvist, skal den internationale registrering, i det omfang afslaget er tilbagekaldt, have samme virkning i den pågældende kontraherende part som en meddelelse af beskyttelse for det industrielle design i henhold til den pågældende kontraherende parts lovgivning senest fra den dato, på hvilken afslaget blev tilbagekaldt.
(c)
The effect given to the international registration under this paragraph shall apply to the industrial design or designs that are the subject of that registration as received from the International Bureau by the designated Office or, where applicable, as amended in the procedure before that Office.
 
(c)
Den virkning, som er meddelt den internationale registrering i henhold til dette stk., skal gælde for det eller de industrielle design, som er genstand for den pågældende registrering, således som det eller de blev modtaget af den designerede myndighed fra Det internationale Bureau eller i givet fald som ændret ved behandlingen hos den pågældende myndighed.
(3) [Declaration Concerning Effect of Designation of Applicant’s Contracting Party]
 
(3) [Erklæring vedrørende virkning af designering af ansøgers kontraherende part]
(a)
Any Contracting Party whose Office is an Examining Office may, in a declaration, notify the Director General that, where it is the applicant’s Contracting Party, the designation of that Contracting Party in an international registration shall have no effect.
 
(a)
En kontraherende part, hvis myndighed er undersøgende myndighed, kan i en erklæring meddele generaldirektøren, at når den er ansøgers kontraherende part, skal designeringen af den pågældende kontraherende part i en international registrering ikke have nogen virkning.
(b)
Where a Contracting Party having made the declaration referred to in subparagraph (a) is indicated in an international application both as the applicant’s Contracting Party and as a designated Contracting Party, the International Bureau shall disregard the designation of that Contracting Party.
 
(b)
Når en kontraherende part, der har afgivet den i litra (a) nævnte erklæring, er angivet i en international registrering både som ansøgers kontraherende part og som en designeret kontraherende part, skal Det internationale Bureau se bort fra designeringen af den pågældende kontraherende part.
     
Article 15
 
Artikel 15
Invalidation
 
Ugyldigkendelse
     
(1) [Requirement of Opportunity of Defense] Invalidation, by the competent authorities of a designated Contracting Party, of the effects, in part or in whole, in the territory of that Contracting Party, of the international registration may not be pronounced without the holder having, in good time, been afforded the opportunity of defending his rights.
 
(1) [Krav om forsvarsmulighed] De kompetente myndigheder i en designeret kontraherende part kan ikke kende virkningerne af den internationale registrering inden for den pågældende kontraherende parts territorium helt eller delvist ugyldige, uden at indehaveren i god tid har fået mulighed for at forsvare sine rettigheder.
(2) [Notification of Invalidation] The Office of the Contracting Party in whose territory the effects of the international registration have been invalidated shall, where it is aware of the invalidation, notify it to the International Bureau.
 
(2) [Meddelelse om ugyldigkendelse] Myndigheden i den kontraherende part, inden for hvis territorium virkningerne af den internationale registrering er blevet kendt ugyldige, skal, når den er bekendt med ugyldigkendelsen, underrette Det internationale Bureau herom.
     
Article 16
 
Artikel 16
Recording of Changes and Other Matters Concerning International Registrations
 
Notering af ændringer og andre forhold vedrørende internationale registreringer
     
(1) [Recording of Changes and Other Matters] The International Bureau shall, as prescribed, record in the International Register
 
(1) [Notering af ændringer og andre forhold] Det internationale Bureau skal som foreskrevet notere følgende i Det internationale Register:
(i)
any change in ownership of the international registration, in respect of any or all of the designated Contracting Parties and in respect of any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration, provided that the new owner is entitled to file an international application under Article 3,
 
(i)
enhver ændring i ejerskabet til den internationale registrering for en eller flere af eller alle de designerede kontraherende parter og for et eller flere af eller alle de industrielle design, som er genstand for den internationale registrering, forudsat at den nye ejer er berettiget til at indlevere en international ansøgning i henhold til artikel 3,
(ii)
any change in the name or address of the holder,
 
(ii)
enhver ændring i indehaverens navn eller adresse,
(iii)
the appointment of a representative of the applicant or holder and any other relevant fact concerning such representative,
 
(iii)
udnævnelsen af en fuldmægtig for ansøgeren eller indehaveren og andre relevante oplysninger vedrørende en sådan fuldmægtig,
(iv)
any renunciation, by the holder, of the international registration, in respect of any or all of the designated Contracting Parties,
 
(iv)
indehaverens afkald på den internationale registrering for en eller flere af eller alle de designerede kontraherende parter,
(v)
any limitation, by the holder, of the international registration, in respect of any or all of the designated Contracting Parties, to one or some of the industrial designs that are the subject of the international registration,
 
(v)
indehaverens begrænsning af den internationale registrering for en eller flere af eller alle de designerede kontraherende parter til et eller nogle af de industrielle design, som er genstand for den internationale registrering,
(vi)
any invalidation, by the competent authorities of a designated Contracting Party, of the effects, in the territory of that Contracting Party, of the international registration in respect of any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration,
 
(vi)
enhver ugyldigkendelse, som er foretaget af de kompetente myndigheder i en designeret kontraherende part, af virkningerne af den internationale registrering inden for den pågældende kontraherende parts territorium for et eller flere af eller alle de industrielle design, som er genstand for den internationale registrering,
(vii)
any other relevant fact, identified in the Regulations, concerning the rights in any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration.
 
(vii)
ethvert andet relevant forhold, som er anført i gennemførelsesforskrifterne, vedrørende rettighederne til et eller flere af eller alle de industrielle design, som er genstand for den internationale registrering.
(2) [Effect of Recording in International Register] Any recording referred to in items (i), (ii), (iv), (v), (vi) and (vii) of paragraph (1) shall have the same effect as if it had been made in the Register of the Office of each of the Contracting Parties concerned, except that a Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that a recording referred to in item (i) of paragraph (1) shall not have that effect in that Contracting Party until the Office of that Contracting Party has received the statements or documents specified in that declaration.
 
(2) [Virkning af notering i Det internationale Register] Enhver under punkt (i), (ii), (iv), (v), (vi) og (vii) i stk. (1) nævnt notering skal have samme virkning, som om den var foretaget i registeret hos myndigheden i hver af de berørte kontraherende parter, med den undtagelse at en kontraherende part i en erklæring kan meddele generaldirektøren, at en under punkt (i) i stk. (1) nævnt notering ikke skal have den pågældende virkning i den pågældende kontraherende part, før denne kontraherende parts myndighed har modtaget de i den pågældende erklæring nærmere angivne udtalelser eller dokumenter.
(3) [Fees] Any recording made under paragraph (1) may be subject to the payment of a fee.
 
(3) [Gebyrer] Enhver notering, der foretages i henhold til stk. (1), kan gøres til genstand for betaling af et gebyr.
(4) [Publication] The International Bureau shall publish a notice concerning any recording made under paragraph (1). It shall send a copy of the publication of the notice to the Office of each of the Contracting Parties concerned.
 
(4) [Offentliggørelse] Det internationale Bureau skal offentliggøre en meddelelse vedrørende enhver notering, der er foretaget i henhold til stk. (1). Bureauet skal fremsende en kopi af offentliggørelsen af meddelelsen til myndigheden i hver af de berørte kontraherende parter.
     
Article 17
 
Artikel 17
Initial Term and Renewal of the International Registration and Duration of Protection
 
Første gyldighedsperiode for og fornyelse af den internationale registrering samt beskyttelsens varighed
     
(1) [Initial Term of the International Registration] The international registration shall be effected for an initial term of five years counted from the date of the international registration.
 
(1) [Den internationale registrerings første gyldighedsperiode] Den internationale registrering finder sted for en første gyldighedsperiode på 5 år fra den internationale registreringsdag at regne.
(2) [Renewal of the International Registration] The international registration may be renewed for additional terms of five years, in accordance with the prescribed procedure and subject to the payment of the prescribed fees.
 
(2) [Fornyelse af den internationale registrering] Den internationale registrering kan fornyes for yderligere perioder af 5 år i overensstemmelse med den fastlagte procedure og mod betaling af de foreskrevne gebyrer.
(3) [Duration of Protection in Designated Contracting Parties]
 
(3) [Beskyttelsens varighed i designerede kontraherende parter]
(a)
Provided that the international registration is renewed, and subject to subparagraph (b), the duration of protection shall, in each of the designated Contracting Parties, be 15 years counted from the date of the international registration.
 
(a)
Under forudsætning af at den internationale registrering fornyes og med forbehold af litra (b), skal beskyttelsens varighed i hver af de designerede kontraherende parter være 15 år fra den internationale registreringsdag at regne.
(b)
Where the law of a designated Contracting Party provides for a duration of protection of more than 15 years for an industrial design for which protection has been granted under that law, the duration of protection shall, provided that the international registration is renewed, be the same as that provided for by the law of that Contracting Party.
 
(b)
Giver en designeret kontraherende parts lovgivning adgang til en beskyttelsesvarighed på mere end 15 år for et industrielt design, for hvilket der er meddelt beskyttelse i henhold til den pågældende lovgivning, skal beskyttelsens varighed, under forudsætning af at den internationale registrering fornyes, være den samme som den, der gives adgang til af den pågældende kontraherende parts lovgivning.
(c)
Each Contracting Party shall, in a declaration, notify the Director General of the maximum duration of protection provided for by its law.
 
(c)
Hver kontraherende part skal i en erklæring underrette generaldirektøren om den maksimale beskyttelsesvarighed, som dens lovgivning giver adgang til.
(4) [Possibility of Limited Renewal] The renewal of the international registration may be effected for any or all of the designated Contracting Parties and for any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration.
 
(4) [Mulighed for begrænset fornyelse] Fornyelsen af den internationale registrering kan foretages for en eller flere af eller alle de designerede kontraherende parter og for et eller flere af eller alle de industrielle design, som er genstand for den internationale registrering.
(5) [Recording and Publication of Renewal] The International Bureau shall record renewals in the International Register and publish a notice to that effect. It shall send a copy of the publication of the notice to the Office of each of the Contracting Parties concerned.
 
(5) [Notering og offentliggørelse af fornyelsen] Det internationale Bureau skal notere fornyelser i Det internationale Register og offentliggøre en meddelelse herom. Det skal sende en kopi af offentliggørelsen af meddelelsen til myndigheden i hver af de berørte kontraherende parter.
     
Article 18
 
Artikel 18
Information Concerning Published International Registrations
 
Oplysninger vedrørende offentliggjorte internationale registreringer
     
(1) [Access to Information] The International Bureau shall supply to any person applying therefor, upon the payment of the prescribed fee, extracts from the International Register, or information concerning the contents of the International Register, in respect of any published international registration.
 
(1) [Adgang til oplysninger] Det internationale Bureau skal til enhver person, der anmoder herom, mod betaling af det fastsatte gebyr levere udskrifter af Det internationale Register eller oplysninger om indholdet af Det internationale Register med hensyn til en hvilken som helst offentliggjort international registrering.
(2) [Exemption from Legalization] Extracts from the International Register supplied by the International Bureau shall be exempt from any requirement of legalization in each Contracting Party.
 
(2) [Fritagelse for legalisering] Udskrifter af Det internationale Register, som leveres af Det internationale Bureau, er fritaget for krav om legalisering i hver kontraherende part.
     
CHAPTER II
 
KAPITEL II
ADMINISTRATIVE PROVISIONS
 
ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER
     
Article 19
 
Artikel 19
Common Office of Several States
 
Fælles myndighed for flere stater
     
(1) [Notification of Common Office] If several States intending to become party to this Act have effected, or if several States party to this Act agree to effect, the unification of their domestic legislation on industrial designs, they may notify the Director General
 
(1) [Meddelelse om fælles myndighed] Hvis flere stater, der har til hensigt at tiltræde denne aftale, har foretaget, eller hvis flere stater, der har tiltrådt denne aftale, er blevet enige om at foretage en ensretning af deres nationale lovgivning om industrielle design, kan de meddele generaldirektøren,
(i)
that a common Office shall be substituted for the national Office of each of them, and
 
(i)
at den nationale myndighed i hver af dem skal erstattes af en fælles myndighed, og
(ii)
that the whole of their respective territories to which the unified legislation applies shall be deemed to be a single Contracting Party for the purposes of the application of Articles 1, 3 to 18 and 31 of this Act.
 
(ii)
at deres respektive territorier i deres helhed, for hvilke den ensrettede lovgivning gælder, skal anses for at være en enkelt kontraherende part, for så vidt angår anvendelsen af artikel 1, 3-18 og 31 i denne aftale.
(2) [Time at Which Notification Is to Be Made] The notification referred to in paragraph (1) shall be made,
 
(2) [Tidspunkt, på hvilket meddelelsen skal gives] Den i stk. (1) nævnte meddelelse
(i)
in the case of States intending to become party to this Act, at the time of the deposit of the instruments referred to in Article 27(2);
 
(i)
skal, når det drejer sig om stater, som har til hensigt at tiltræde denne aftale, gives på tidspunktet for deponeringen af de i artikel 27(2) nævnte dokumenter;
(ii)
in the case of States party to this Act, at any time after the unification of their domestic legislation has been effected.
 
(ii)
kan, når det drejer sig om stater, som har tiltrådt denne aftale, gives på hvilket som helst tidspunkt, efter at ensretningen af deres nationale lovgivning er blevet foretaget.
(3) [Date of Entry into Effect of the Notification] The notification referred to in paragraphs (1) and (2) shall take effect,
 
(3) [Dato for meddelelsens ikrafttræden] Den i stk. (1) og (2) nævnte meddelelse får,
(i)
in the case of States intending to become party to this Act, at the time such States become bound by this Act;
 
(i)
når det drejer sig om stater, som har til hensigt at tiltræde denne aftale, virkning fra det tidspunkt, hvor sådanne stater bliver bundet af denne aftale;
(ii)
in the case of States party to this Act, three months after the date of the communication thereof by the Director General to the other Contracting Parties or at any later date indicated in the notification.
 
(ii)
når det drejer sig om stater, som har tiltrådt denne aftale, virkning tre måneder efter datoen for generaldirektørens underretning af de andre kontraherende parter herom eller på en hvilken som helst i meddelelsen angivet senere dato.
     
Article 20
 
Artikel 20
Membership of the Hague Union
 
Medlemskab af Haag-Unionen
     
The Contracting Parties shall be members of the same Union as the States party to the 1934 Act or the 1960 Act.
 
De kontraherende parter er medlemmer af samme union som de stater, der har tiltrådt 1934-Aftalen eller 1960-Aftalen.
     
Article 21
 
Artikel 21
Assembly
 
Forsamlingen
     
(1) [Composition]
 
(1) [Sammensætning]
(a)
The Contracting Parties shall be members of the same Assembly as the States bound by Article 2 of the Complementary Act of 1967.
 
(a)
De kontraherende parter er medlemmer af samme forsamling som de stater, der er bundet af artikel 2 i Den supplerende Aftale af 1967.
(b)
Each member of the Assembly shall be represented in the Assembly by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors and experts, and each delegate may represent only one Contracting Party.
 
(b)
Hvert medlem af Forsamlingen repræsenteres i Forsamlingen af én delegeret, som kan bistås af suppleanter, rådgivere og eksperter, og hver delegeret må kun repræsentere en kontraherende part.
(c)
Members of the Union that are not members of the Assembly shall be admitted to the meetings of the Assembly as observers.
 
(c)
Medlemmer af Unionen, som ikke er medlemmer af Forsamlingen, skal have adgang til Forsamlingens møder som observatører.
(2) [Tasks]
 
(2) [Opgaver]
(a)
The Assembly shall
 
(a)
Forsamlingen skal
 
(i)
deal with all matters concerning the maintenance and development of the Union and the implementation of this Act;
   
(i)
behandle alle spørgsmål vedrørende opretholdelse og udvikling af Unionen og gennemførelsen af denne aftale;
 
(ii)
exercise such rights and perform such tasks as are specifically conferred upon it or assigned to it under this Act or the Complementary Act of 1967;
   
(ii)
udøve de rettigheder og udføre de opgaver, som specielt er tillagt eller pålagt den i henhold til denne aftale eller Den supplerende Aftale af 1967;
 
(iii)
give directions to the Director General concerning the preparations for conferences of revision and decide the convocation of any such conference;
   
(iii)
give anvisninger til generaldirektøren vedrørende forberedelse af revisionskonferencer og træffe beslutning om indkaldelse til sådanne konferencer;
 
(iv)
amend the Regulations;
   
(iv)
ændre gennemførelsesforskrifterne;
 
(v)
review and approve the reports and activities of the Director General concerning the Union, and give the Director General all necessary instructions concerning matters within the competence of the Union;
   
(v)
gennemgå og godkende generaldirektørens beretninger og virksomhed vedrørende Unionen og give generaldirektøren alle nødvendige instrukser vedrørende spørgsmål, som sorterer under Unionen;
 
(vi)
determine the program and adopt the biennial budget of the Union, and approve its final accounts;
   
(vi)
fastlægge Unionens program og vedtage dens toårige budget samt godkende dens endelige regnskaber;
 
(vii)
adopt the financial regulations of the Union;
   
(vii)
vedtage Unionens finansregulativ;
 
(viii)
establish such committees and working groups as it deems appropriate to achieve the objectives of the Union;
   
(viii)
nedsætte sådanne komitéer og arbejdsgrupper, som den anser for hensigtsmæssige for at nå Unionens mål;
 
(ix)
subject to paragraph (1)(c), determine which States, intergovernmental organizations and non-governmental organizations shall be admitted to its meetings as observers;
   
(ix)
med forbehold af stk. (1)(c) træffe bestemmelse om hvilke stater, mellemstatslige organisationer og ikke-statslige organisationer, der skal have adgang til Forsamlingens møder som observatører;
 
(x)
take any other appropriate action to further the objectives of the Union and perform any other functions as are appropriate under this Act.
   
(x)
træffe alle andre hensigtsmæssige foranstaltninger for at fremme Unionens mål og udøve alle andre funktioner, som er hensigtsmæssige i henhold til denne aftale.
(b)
With respect to matters which are also of interest to other Unions administered by the Organization, the Assembly shall make its decisions after having heard the advice of the Coordination Committee of the Organization.
 
(b) Med hensyn til spørgsmål, som også er af interesse for andre unioner, hvis administration henhører under Organisationen, skal Forsamlingen træffe sine beslutninger efter at have indhentet udtalelse fra Organisationens koordinationskomité.
(3) [Quorum]
 
(3) [Beslutningsdygtighed]
(a)
One-half of the members of the Assembly which are States and have the right to vote on a given matter shall constitute a quorum for the purposes of the vote on that matter.
 
(a)
Forsamlingen er beslutningsdygtig, for så vidt angår afstemningen om et givet spørgsmål, når halvdelen af de medlemmer af Forsamlingen, som er stater og har ret til at stemme om det pågældende spørgsmål, er repræsenteret.
(b)
Notwithstanding the provisions of subparagraph (a), if, in any session, the number of the members of the Assembly which are States, have the right to vote on a given matter and are represented is less than one-half but equal to or more than one-third of the members of the Assembly which are States and have the right to vote on that matter, the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the conditions set forth hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the members of the Assembly which are States, have the right to vote on the said matter and were not represented and shall invite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at the expiration of this period, the number of such members having thus expressed their vote or abstention attains the number of the members which was lacking for attaining the quorum in the session itself, such decisions shall take effect provided that at the same time the required majority still obtains.
 
(b)
Uanset bestemmelserne i litra (a) kan Forsamlingen træffe beslutninger, hvis på et møde antallet af medlemmer af Forsamlingen, som er stater, har ret til at stemme om et givet spørgsmål og er repræsenteret, er mindre end halvdelen, men svarer til eller udgør mere end en tredjedel af de medlemmer af Forsamlingen, som er stater og har ret til at stemme om det pågældende spørgsmål. Med undtagelse af beslutninger vedrørende Forsamlingens egne procedurespørgsmål, får alle sådanne beslutninger dog kun virkning, hvis de betingelser, der er anført i det følgende, er opfyldt. Det internationale Bureau skal give de medlemmer af Forsamlingen, som er stater og har ret til at stemme om det pågældende spørgsmål, men som ikke var repræsenteret, meddelelse om de pågældende beslutninger, og skal opfordre dem til skriftligt at afgive deres stemme eller meddele, at de afstår fra at stemme, inden for en frist på 3 måneder fra meddelelsens dato. Hvis antallet af sådanne medlemmer, der på denne måde har afgivet deres stemme eller meddelt, at de afstår fra at stemme, ved udløbet af denne frist når op på det antal medlemmer, som manglede, for at selve mødet kunne være beslutningsdygtigt, får sådanne beslutninger virkning, under forudsætning af at det fornødne flertal samtidig stadig foreligger.
(4) [Taking Decisions in the Assembly]
 
(4) [Beslutningstagen i Forsamlingen]
(a)
The Assembly shall endeavor to take its decisions by consensus.
 
(a)
Forsamlingen skal tilstræbe at træffe sine beslutninger ved konsensus.
(b)
Where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by voting. In such a case,
 
(b)
Kan en beslutning ikke træffes ved konsensus, skal det omstridte spørgsmål afgøres ved afstemning. I så fald
 
(i)
each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its own name, and
   
(i)
har hver kontraherende part, som er en stat, én stemme og må kun stemme i sit eget navn;
 
(ii)
any Contracting Party that is an intergovernmental organization may vote, in place of its Member States, with a number of votes equal to the number of its Member States which are party to this Act, and no such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States exercises its right to vote, and vice versa.
   
(ii)
kan en kontraherende part, som er en mellemstatslig organisation, stemme i stedet for sine medlemsstater med et antal stemmer, som svarer til antallet af dens medlemsstater, som har tiltrådt denne aftale, idet ingen sådan mellemstatslig organisation må deltage i afstemningen, hvis nogen af dens medlemsstater udøver sin ret til at stemme, og omvendt.
(c)
On matters concerning only States that are bound by Article 2 of the Complementary Act of 1967, Contracting Parties that are not bound by the said Article shall not have the right to vote, whereas, on matters concerning only Contracting Parties, only the latter shall have the right to vote.
 
(c) For så vidt angår spørgsmål, som alene vedrører stater, der er bundet af artikel 2 i Den supplerende Aftale af 1967, har kontraherende parter, som ikke er bundet af den pågældende artikel, ikke ret til at stemme, medens for så vidt angår spørgsmål, som alene vedrører kontraherende parter, kun de sidstnævnte har ret til at stemme.
(5) [Majorities]
 
(5) [Flertal]
(a)
Subject to Articles 24(2) and 26(2), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the votes cast.
 
(a)
Med forbehold af artikel 24(2) og 26(2), kræver Forsamlingens beslutninger to tredjedele af de afgivne stemmer.
(b)
Abstentions shall not be considered as votes.
 
(b)
Afståelse fra at stemme anses ikke for stemmeafgivelse.
(6) [Sessions]
 
(6) [Møder]
(a)
The Assembly shall meet once in every second calendar year in ordinary session upon convocation by the Director General and, in the absence of exceptional circumstances, during the same period and at the same place as the General Assembly of the Organization.
 
(a)
Forsamlingen skal samles én gang hvert andet kalenderår til ordinært møde efter indkaldelse fra generaldirektøren, og medmindre der foreligger særlige omstændigheder, inden for samme tidsrum og på samme sted som Organisationens generalforsamling.
(b)
The Assembly shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General, either at the request of one-fourth of the members of the Assembly or on the Director General’s own initiative.
 
(b)
Forsamlingen skal samles til ekstraordinært møde efter indkaldelse fra generaldirektøren enten på begæring af en fjerdedel af medlemmerne af Forsamlingen eller på generaldirektørens eget initiativ.
(c)
The agenda of each session shall be prepared by the Director General.
 
(c)
Dagsordenen for hvert møde udarbejdes af generaldirektøren.
(7) [Rules of Procedure] The Assembly shall adopt its own rules of procedure.
 
(7) [Forretningsorden] Forsamlingen vedtager selv sin forretningsorden.
     
Article 22
 
Artikel 22
International Bureau
 
Det internationale Bureau
     
(1) [Administrative Tasks]
 
(1) [Administrative opgaver]
(a)
International registration and related duties, as well as all other administrative tasks concerning the Union, shall be performed by the International Bureau.
 
(a)
Det internationale Bureau varetager den internationale registrering og beslægtede opgaver samt alle andre administrative opgaver vedrørende Unionen.
(b)
In particular, the International Bureau shall prepare the meetings and provide the secretariat of the Assembly and of such committees of experts and working groups as may be established by the Assembly.
 
(b)
Specielt forbereder Det internationale Bureau møderne i og stiller sekretariat til rådighed for Forsamlingen og de ekspertkomitéer og arbejdsgrupper, som måtte blive nedsat af Forsamlingen.
(2) [Director General] The Director General shall be the chief executive of the Union and shall represent the Union.
 
(2) [Generaldirektør] Generaldirektøren er øverste chef for Unionen og repræsenterer Unionen.
(3) [Meetings Other than Sessions of the Assembly] The Director General shall convene any committee and working group established by the Assembly and all other meetings dealing with matters of concern to the Union.
 
(3) [Andre møder end møder i Forsamlingen] Generaldirektøren indkalder til møder i komitéer og arbejdsgrupper, der er nedsat af Forsamlingen, og til alle andre møder, som behandler spørgsmål, der er af interesse for Unionen.
(4) [Role of the International Bureau in the Assembly and Other Meetings]
 
(4) [Det internationale Bureaus rolle i Forsamlingen og ved andre møder]
(a)
The Director General and persons designated by the Director General shall participate, without the right to vote, in all meetings of the Assembly, the committees and working groups established by the Assembly, and any other meetings convened by the Director General under the aegis of the Union.
 
(a)
Generaldirektøren og personer, der er udpeget af generaldirektøren, deltager uden stemmeret i alle møder i Forsamlingen, i de komitéer og arbejdsgrupper, der er nedsat af Forsamlingen, og i andre møder, der er indkaldt af generaldirektøren under Unionens auspicier.
(b)
The Director General or a staff member designated by the Director General shall be ex officio secretary of the Assembly, and of the committees, working groups and other meetings referred to in subparagraph (a).
 
(b)
Generaldirektøren eller et af ham udpeget medlem af hans personale er i embeds medfør sekretær for Forsamlingen og for de i litra (a) nævnte komitéer, arbejdsgrupper og andre møder.
(5) [Conferences]
 
(5) [Konferencer]
(a)
The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly, make the preparations for any revision conferences.
 
(a)
Det internationale Bureau foretager i overensstemmelse med Forsamlingens anvisninger det forberedende arbejde til revisionskonferencer.
(b)
The International Bureau may consult with intergovernmental organizations and international and national non-governmental organizations concerning the said preparations.
 
(b)
Det internationale Bureau kan rådføre sig med mellemstatslige organisationer og internationale og nationale ikke-statslige organisationer vedrørende det pågældende forberedende arbejde.
(c)
The Director General and persons designated by the Director General shall take part, without the right to vote, in the discussions at revision conferences.
 
(c)
Generaldirektøren og personer, der er udpeget af generaldirektøren, deltager uden stemmeret i forhandlingerne ved revisionskonferencerne.
(6) [Other Tasks] The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it in relation to this Act.
 
(6) [Andre opgaver] Det internationale Bureau varetager enhver anden opgave, som pålægges bureauet i forbindelse med denne aftale.
     
Article 23
 
Artikel 23
Finances
 
Finanser
     
(1) [Budget]
 
(1) [Budget]
(a)
The Union shall have a budget.
 
(a)
Unionen skal have et budget.
(b)
The budget of the Union shall include the income and expenses proper to the Union and its contribution to the budget of expenses common to the Unions administered by the Organization.
 
(b)
Unionens budget skal omfatte Unionens egne indtægter og udgifter og dens bidrag til det udgiftsbudget, der er fælles for de unioner, som administreres af Organisationen.
(c)
Expenses not attributable exclusively to the Union but also to one or more other Unions administered by the Organization shall be considered to be expenses common to the Unions. The share of the Union in such common expenses shall be in proportion to the interest the Union has in them.
 
(c)
Udgifter, der ikke kan henføres til Unionen alene, men også til en eller flere andre unioner, som administreres af Organisationen, skal anses for udgifter, der er fælles for unionerne. Unionens andel i sådanne fællesudgifter skal stå i forhold til den interesse, Unionen har i dem.
(2) [Coordination with Budgets of Other Unions] The budget of the Union shall be established with due regard to the requirements of coordination with the budgets of the other Unions administered by the Organization.
 
(2) [Koordinering med andre unioners budgetter] Unionens budget skal opstilles under behørig hensyntagen til nødvendigheden af en koordinering med budgetterne for de andre unioner, der administreres af Organisationen.
(3) [Sources of Financing of the Budget] The budget of the Union shall be financed from the following sources:
 
(3) [Kilder til finansiering af budgettet] Unionens budget finansieres via følgende kilder:
(i)
fees relating to international registrations;
 
(i)
gebyrer vedrørende internationale registreringer;
(ii)
charges due for other services rendered by the International Bureau in relation to the Union;
 
(ii)
betaling for andre tjenester, der ydes af Det internationale Bureau i forbindelse med Unionen;
(iii)
sale of, or royalties on, the publications of the International Bureau concerning the Union;
 
(iii)
indtægter ved salg af eller fra rettigheder til Det internationale Bureaus publikationer vedrørende Unionen;
(iv)
gifts, bequests and subventions;
 
(iv)
gaver, testamentariske ydelser og tilskud;
(v)
rents, interests and other miscellaneous income.
 
(v)
lejeindtægter, renter og diverse andre indtægter.
(4) [Fixing of Fees and Charges; Level of the Budget]
 
(4) [Fastsættelse af gebyrer og priser; budgettets niveau]
(a)
The amounts of the fees referred to in paragraph (3)(i) shall be fixed by the Assembly on the proposal of the Director General. Charges referred to in paragraph 3(ii) shall be established by the Director General and shall be provisionally applied subject to approval by the Assembly at its next session.
 
(a)
Størrelsen af de i stk. (3)(i) nævnte gebyrer fastsættes af Forsamlingen efter forslag fra generaldirektøren. Priser på de i stk. (3)(ii) nævnte andre tjenester fastsættes af generaldirektøren og anvendes provisorisk med forbehold af Forsamlingens godkendelse på dens næstkommende møde.
(b)
The amounts of the fees referred to in paragraph (3)(i) shall be so fixed that the revenues of the Union from fees and other sources shall be at least sufficient to cover all the expenses of the International Bureau concerning the Union.
 
(b)
Størrelsen af de i stk. (3)(i) nævnte gebyrer fastsættes således, at Unionens indtægter fra gebyrer og andre kilder i det mindste er tilstrækkelige til at dække alle Det internationale Bureaus udgifter vedrørende Unionen.
(c)
If the budget is not adopted before the beginning of a new financial period, it shall be at the same level as the budget of the previous year, as provided in the financial regulations.
 
(c)
Hvis budgettet ikke er vedtaget før begyndelsen af et nyt regnskabsår, skal det ligge på samme niveau som det foregående års budget, som foreskrevet i finansregulativet.
(5) [Working Capital Fund] The Union shall have a working capital fund which shall be constituted by the excess receipts and, if such excess does not suffice, by a single payment made by each member of the Union. If the fund becomes insufficient, the Assembly shall decide to increase it. The proportion and the terms of payment shall be fixed by the Assembly on the proposal of the Director General.
 
(5) [Driftskapital] Unionen skal have en driftskapital, som tilvejebringes ved overskuddet af indtægter, og hvis et sådant overskud ikke er tilstrækkeligt, ved en engangsbetaling fra hvert medlem af Unionen. Hvis driftskapitalen bliver utilstrækkelig, træffer Forsamlingen beslutning om at forøge den. Betalingsforholdet og betalingsbetingelserne fastsættes af Forsamlingen efter forslag fra generaldirektøren.
(6) [Advances by Host State]
 
(6) [Forskud fra værtsstaten]
(a)
In the headquarters agreement concluded with the State on the territory of which the Organization has its headquarters, it shall be provided that, whenever the working capital fund is insufficient, such State shall grant advances. The amount of those advances and the conditions on which they are granted shall be the subject of separate agreements, in each case, between such State and the Organization.
 
(a)
I den aftale om hovedsædet, som er indgået med den stat, inden for hvis territorium Organisationen har sit hovedsæde, bestemmes det, at den pågældende stat i tilfælde af, at driftskapitalen bliver utilstrækkelig, skal yde forskud. Størrelsen af sådanne forskud og betingelserne for deres ydelse er i hvert enkelt tilfælde genstand for særskilte aftaler mellem vedkommende stat og Organisationen.
(b)
The State referred to in subparagraph (a) and the Organization shall each have the right to denounce the obligation to grant advances, by written notification. Denunciation shall take effect three years after the end of the year in which it has been notified.
 
(b)
Den i litra (a) nævnte stat og Organisationen har hver især ret til ved skriftlig meddelelse at opsige forpligtelsen til at yde forskud. Opsigelsen får virkning tre år efter udgangen af det år, i hvilket den er blevet meddelt.
(7) [Auditing of Accounts] The auditing of the accounts shall be effected by one or more of the States members of the Union or by external auditors, as provided in the financial regulations. They shall be designated, with their agreement, by the Assembly.
 
(7) [Regnskabsrevision] Revisionen af regnskaberne skal udføres af en eller flere af de stater, der er medlemmer af Unionen, eller af eksterne revisorer, som bestemt i finansregulativet. De skal med deres eget samtykke udpeges af Forsamlingen.
     
Article 24
 
Artikel 24
Regulations
 
Gennemførelsesforskrifter
     
(1) [Subject Matter] The Regulations shall govern the details of the implementation of this Act. They shall, in particular, include provisions concerning
 
(1) [Indhold] Gennemførelsesforskrifterne fastlægger de nærmere retningslinier for gennem­førelsen af denne aftale. De indeholder specielt bestemmelser vedrørende
(i)
matters which this Act expressly provides are to be prescribed;
 
(i)
forhold, hvorom denne aftale udtrykkeligt bestemmer, at de skal være genstand for forskrifter;
(ii)
further details concerning, or any details useful in the implementation of, the provisions of this Act;
 
(ii)
yderligere enkeltheder, som vedrører bestemmelserne i denne aftale, eller enkeltheder, som er hensigtsmæssige for gennemførelsen af disse bestemmelser;
(iii)
any administrative requirements, matters or procedures.
 
(iii)
administrative krav, anliggender eller procedurer.
(2) [Amendment of Certain Provisions of the Regulations]
 
(2) [Ændring af visse bestemmelser i gennemførelsesforskrifterne]
(a)
The Regulations may specify that certain provisions of the Regulations may be amended only by unanimity or only by a four-fifths majority.
 
(a)
Gennemførelses­forskrifterne kan specielt angive, at visse bestemmelser i gennemførelsesforskrifterne kun kan ændres ved enstemmighed eller ved fire femtedels flertal.
(b)
In order for the requirement of unanimity or a four-fifths majority no longer to apply in the future to the amendment of a provision of the Regulations, unanimity shall be required.
 
(b)
For at kravet om enstemmighed eller fire femtedels flertal ikke længere skal gælde fremover for ændringen af en bestemmelse i gennemførelsesforskrifterne, kræves der enstemmighed.
(c)
In order for the requirement of unanimity or a four‑fifths majority to apply in the future to the amendment of a provision of the Regulations, a four-fifths majority shall be required.
 
(c)
For at kravet om enstemmighed eller fire femtedels flertal skal gælde fremover for ændringen af en bestemmelse i gennemførelsesforskrifterne, kræves der fire femtedels flertal.
(3) [Conflict Between This Act and the Regulations] In the case of conflict between the provisions of this Act and those of the Regulations, the former shall prevail.
 
(3) [Uoverensstemmelse mellem denne aftale og gennemførelsesforskrifterne] I tilfælde af uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i denne aftale og bestemmelserne i gennemførelsesforskrifterne er førstnævnte bestemmelser afgørende.
     
CHAPTER III
 
KAPITEL III
REVISION AND AMENDMENT
 
REVISION OG ÆNDRING
     
Article 25
 
Artikel 25
Revision of This Act
 
Revision af denne aftale
     
(1) [Revision Conferences] This Act may be revised by a conference of the Contracting Parties.
 
(1) [Revisionskonferencer] Denne aftale kan revideres ved en konference mellem de kontraherende parter.
(2) [Revision or Amendment of Certain Articles] Articles 21, 22, 23 and 26 may be amended either by a revision conference or by the Assembly according to the provisions of Article 26.
 
(2) [Revision eller ændring af visse artikler] Artikel 21, 22, 23 og 26 kan ændres enten ved en revisionskonference eller af Forsamlingen i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 26.
     
Article 26
 
Artikel 26
Amendment of Certain Articles by the Assembly
 
Forsamlingens ændring af visse artikler
     
(1) [Proposals for Amendment]
 
(1) [Forslag til ændring]
(a)
Proposals for the amendment by the Assembly of Articles 21, 22, 23 and this Article may be initiated by any Contracting Party or by the Director General.
 
(a)
Forslag til Forsamlingens ændring af artikel 21, 22, 23 og denne artikel kan fremsættes af enhver af de kontraherende parter eller af generaldirektøren.
(b)
Such proposals shall be communicated by the Director General to the Contracting Parties at least six months in advance of their consideration by the Assembly.
 
(b)
Generaldirektøren skal underrette de kontraherende parter om sådanne forslag mindst seks måneder forud for deres behandling i Forsamlingen.
(2) [Majorities] Adoption of any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall require a three-fourths majority, except that adoption of any amendment to Article 21 or to the present paragraph shall require a four-fifths majority.
 
(2) [Flertal] Til vedtagelse af en ændring af de i stk. (1) nævnte artikler kræves tre fjerdedels flertal med den undtagelse, at der til vedtagelse af en ændring af artikel 21 eller af dette stk. kræves fire femtedels flertal.
(3) [Entry into Force]
 
(3) [Ikrafttræden]
(a)
Except where subparagraph (b) applies, any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall enter into force one month after written notifications of acceptance, effected in accordance with their respective constitutional processes, have been received by the Director General from three-fourths of those Contracting Parties which, at the time the amendment was adopted, were members of the Assembly and had the right to vote on that amendment.
 
(a)
Medmindre litra (b) finder anvendelse, træder en ændring af de i stk. (1) nævnte artikler i kraft en måned efter, at generaldirektøren har modtaget skriftlig meddelelse om ændringens godkendelse, behørigt forfatningsmæssigt tilvejebragt, fra tre fjerdedele af de kontraherende parter, som på tidspunktet for vedtagelsen af ændringen var medlemmer af Forsamlingen og havde ret til at stemme om den pågældende ændring.
(b)
Any amendment to Article 21(3) or (4) or to this subparagraph shall not enter into force if, within six months of its adoption by the Assembly, any Contracting Party notifies the Director General that it does not accept such amendment.
 
(b)
En ændring af artikel 21(3) eller (4) eller af dette punkt træder ikke i kraft, hvis en kontraherende part inden 6 måneder fra Forsamlingens vedtagelse af ændringen meddeler generaldirektøren, at den ikke godkender en sådan ændring.
(c)
Any amendment which enters into force in accordance with the provisions of this paragraph shall bind all the States and intergovernmental organizations which are Contracting Parties at the time the amendment enters into force, or which become Contracting Parties at a subsequent date.
 
(c)
En ændring, som træder i kraft i overensstemmelse med bestemmelserne i dette stk., er bindende for alle de stater og mellemstatslige organisationer, som er kontraherende parter på tidspunktet for ændringens ikrafttræden, eller som bliver kontraherende parter på en senere dato.
     
CHAPTER IV
 
KAPITEL IV
FINAL PROVISIONS
 
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
     
Article 27
 
Artikel 27
Becoming Party to This Act
 
Tiltrædelse af denne aftale
     
(1) [Eligibility] Subject to paragraphs (2) and (3) and Article 28,
 
(1) [Berettigelse] Med forbehold af stk. (2) og (3) og artikel 28
(i)
any State member of the Organization may sign and become party to this Act;
 
(i)
kan enhver stat, der er medlem af Organisationen, undertegne og tiltræde denne aftale;
(ii)
any intergovernmental organization which maintains an Office in which protection of industrial designs may be obtained with effect in the territory in which the constituting treaty of the intergovernmental organization applies may sign and become party to this Act, provided that at least one of the member States of the intergovernmental organization is a member of the Organization and provided that such Office is not the subject of a notification under Article 19.
 
(ii)
kan enhver mellemstatslig organisation, som har en myndighed, hos hvilken der kan opnås beskyttelse af industrielle design med virkning inden for det territorium, hvori den mellemstatslige organisations stiftende traktat er gældende, undertegne og tiltræde denne aftale, forudsat at mindst en af den mellemstatslige organisations medlemsstater er medlem af Organisationen og forudsat, at den pågældende myndighed ikke er genstand for en meddelelse i henhold til artikel 19.
(2) [Ratification or Accession] Any State or intergovernmental organization referred to in paragraph (1) may deposit
 
(2) [Ratifikation eller tiltrædelse] Enhver af de i stk. (1) nævnte stater eller mellemstatslige organisationer kan deponere
(i)
an instrument of ratification if it has signed this Act, or
 
(i)
et ratifikationsdokument, hvis den har undertegnet denne aftale, eller
(ii)
an instrument of accession if it has not signed this Act.
 
(ii)
et tiltrædelsesdokument, hvis den ikke har undertegnet denne aftale.
(3) [Effective Date of Deposit]
 
(3) [Deponeringens gyldighedsdag]
(a)
Subject to subparagraphs (b) to (d), the effective date of the deposit of an instrument of ratification or accession shall be the date on which that instrument is deposited.
 
(a)
Med forbehold af litra (b)-(d) er gyldighedsdagen for deponeringen af et ratifikations- eller tiltrædelsesdokument den dag, på hvilken det pågældende dokument deponeres.
(b)
The effective date of the deposit of the instrument of ratification or accession of any State in respect of which protection of industrial designs may be obtained only through the Office maintained by an intergovernmental organization of which that State is a member shall be the date on which the instrument of that intergovernmental organization is deposited if that date is later than the date on which the instrument of the said State has been deposited.
 
(b)
Gyldighedsdagen for deponeringen af ratifikations- eller tiltrædelsesdokumentet for en stat, for hvilken der kun kan opnås beskyttelse af industrielle design gennem den myndighed, der opretholdes af en mellemstatslig organisation, hvoraf den pågældende stat er medlem, er den dag, på hvilken dokumentet for den pågældende mellemstatslige organisation deponeres, hvis den pågældende dag ligger efter den dag, på hvilken den pågældende stats dokument er blevet deponeret.
(c)
The effective date of the deposit of any instrument of ratification or accession containing or accompanied by the notification referred to in Article 19 shall be the date on which the last of the instruments of the States members of the group of States having made the said notification is deposited.
 
(c)
Gyldighedsdagen for deponeringen af et ratifikations- eller tiltrædelsesdokument, som indeholder eller er ledsaget af den i artikel 19 nævnte meddelelse, er den dag, på hvilken det sidste af dokumenterne for de stater, der er medlemmer af den gruppe af stater, som har afgivet den pågældende meddelelse, deponeres.
(d)
Any instrument of ratification or accession of a State may contain or be accompanied by a declaration making it a condition to its being considered as deposited that the instrument of one other State or one intergovernmental organization, or the instruments of two other States, or the instruments of one other State and one intergovernmental organization, specified by name and eligible to become party to this Act, is or are also deposited. The instrument containing or accompanied by such a declaration shall be considered to have been deposited on the day on which the condition indicated in the declaration is fulfilled. However, when an instrument specified in the declaration itself contains, or is itself accompanied by, a declaration of the said kind, that instrument shall be considered as deposited on the day on which the condition specified in the latter declaration is fulfilled.
 
(d)
Et ratifikations- eller tiltrædelsesdokument for en stat kan indeholde eller være ledsaget af en erklæring, som gør det til en betingelse for, at dokumentet kan anses for at være deponeret, at dokumentet for en anden stat eller en mellemstatslig organisation eller dokumenterne for to andre stater eller dokumenterne for en anden stat og en mellemstatslig organisation, der er angivet ved navn og berettiget til at tiltræde denne aftale, også er deponeret. Det dokument, som indeholder eller er ledsaget af en sådan erklæring, skal anses for at være deponeret på den dag, på hvilken den i erklæringen angivne betingelse er opfyldt. Når et dokument, der er angivet i erklæringen, selv indeholder eller selv er ledsaget af en erklæring af den pågældende art, skal dette dokument dog anses for at være deponeret på den dag, på hvilken den i sidstnævnte erklæring angivne betingelse er opfyldt.
(e)
Any declaration made under paragraph (d) may be withdrawn, in its entirety or in part, at any time. Any such withdrawal shall become effective on the date on which the notification of withdrawal is received by the Director General.
 
(e)
Enhver erklæring, der er afgivet i henhold til litra (d), kan helt eller delvist tilbagekaldes på et hvilket som helst tidspunkt. En sådan tilbagekaldelse får virkning fra og med den dag, på hvilken meddelelsen om tilbagekaldelse modtages af generaldirektøren.
     
Article 28
 
Artikel 28
Effective Date of Ratifications and Accessions
 
Gyldighedsdag for ratifikationer og tiltrædelser
     
(1) [Instruments to Be Taken into Consideration] For the purposes of this Article, only instruments of ratification or accession that are deposited by States or intergovernmental organizations referred to in Article 27(1) and that have an effective date according to Article 27(3) shall be taken into consideration.
 
(1) [Dokumenter, der skal tages i betragtning] For så vidt angår denne artikel, tages kun i betragtning ratifikations- eller tiltrædelsesdokumenter, som er deponeret af de i artikel 27(1) nævnte stater eller mellemstatslige organisationer, og som har en gyldighedsdag i overensstemmelse med artikel 27(3).
(2) [Entry into Force of This Act] This Act shall enter into force three months after six States have deposited their instruments of ratification or accession, provided that, according to the most recent annual statistics collected by the International Bureau, at least three of those States fulfill at least one of the following conditions:
 
(2) [Denne aftales ikrafttræden] Denne aftale træder i kraft tre måneder efter, at seks stater har deponeret deres ratifikations- eller tiltrædelsesdokumenter, forudsat at mindst tre af disse stater ifølge de seneste årsstatistikker indsamlet af Det internationale Bureau opfylder mindst en af følgende betingelser:
(i)
at least 3,000 applications for the protection of industrial designs have been filed in or for the State concerned, or
 
(i)
der er indleveret mindst 3.000 ansøgninger om beskyttelse af industrielle design i eller for vedkommende stat, eller
(ii)
at least 1,000 applications for the protection of industrial designs have been filed in or for the State concerned by residents of States other than that State.
 
(ii)
der er indleveret mindst 1.000 ansøgninger om beskyttelse af industrielle design i eller for vedkommende stat af ansøgere med bopæl i andre stater end den pågældende stat.
(3) [Entry into Force of Ratifications and Accessions]
 
(3) [Ikrafttræden af ratifikationer og tiltrædelser]
(a)
Any State or intergovernmental organization that has deposited its instrument of ratification or accession three months or more before the date of entry into force of this Act shall become bound by this Act on the date of entry into force of this Act.
 
(a)
En stat eller en mellemstatslig organisation, der har deponeret sit ratifikations- eller tiltrædelsesdokument tre måneder eller mere før datoen for denne aftales ikrafttræden, bliver bundet af denne aftale på datoen for denne aftales ikrafttræden.
(b)
Any other State or intergovernmental organization shall become bound by this Act three months after the date on which it has deposited its instrument of ratification or accession or at any later date indicated in that instrument.
 
(b)
Enhver anden stat eller mellemstatslig organisation bliver bundet af denne aftale tre måneder efter den dato, på hvilken den har deponeret sit ratifikations- eller tiltrædelsesdokument, eller på en hvilken som helst i det pågældende dokument angivet senere dato.
     
Article 29
 
Artikel 29
Prohibition of Reservations
 
Forbud mod forbehold
     
No reservations to this Act are permitted.
 
Der kan ikke tages forbehold til denne aftale.
     
Article 30
 
Artikel 30
Declarations Made by Contracting Parties
 
Erklæringer afgivet af kontraherende parter
     
(1) [Time at Which Declarations May Be Made] Any declaration under Articles 4(1)(b), 5(2)(a), 7(2), 11(1), 13(1), 14(3), 16(2) or 17(3)(c) may be made
 
(1) [Tidspunkt, på hvilket der kan afgives erklæringer] Enhver erklæring i henhold til artikel 4(1)(b), 5(2)(a), 7(2), 11(1), 13(1), 14(3), 16(2) eller 17(3)(c) kan afgives
(i)
at the time of the deposit of an instrument referred to in Article 27(2), in which case it shall become effective on the date on which the State or intergovernmental organization having made the declaration becomes bound by this Act, or
 
(i)
på tidspunktet for deponeringen af et i artikel 27(2) nævnt dokument, i hvilket tilfælde den får virkning på den dag, på hvilken den stat eller den mellemstatslige organisation, som har afgivet erklæringen, bliver bundet af denne aftale, eller
(ii)
after the deposit of an instrument referred to in Article 27(2), in which case it shall become effective three months after the date of its receipt by the Director General or at any later date indicated in the declaration but shall apply only in respect of any international registration whose date of international registration is the same as, or is later than, the effective date of the declaration.
 
(ii)
efter deponeringen af et i artikel 27(2) nævnt dokument, i hvilket tilfælde den får virkning tre måneder efter den dag, på hvilken den modtages af generaldirektøren, eller på en hvilken som helst i erklæringen angivet senere dato, men gælder kun med hensyn til internationale registreringer, hvis internationale registreringsdag er den samme som eller falder senere end erklæringens gyldighedsdag.
(2) [Declarations by States Having a Common Office] Notwithstanding paragraph (1), any declaration referred to in that paragraph that has been made by a State which has, with another State or other States, notified the Director General under Article 19(1) of the substitution of a common Office for their national Offices shall become effective only if that other State or those other States makes or make a corresponding declaration or corresponding declarations.
 
(2) [Erklæringer afgivet af stater, som har en fælles myndighed] Uanset stk. (1) får en i det pågældende stk. nævnt erklæring, der er afgivet af en stat, som sammen med en anden stat eller andre stater har underrettet generaldirektøren i henhold til artikel 19(1) om erstatningen af deres nationale myndigheder med en fælles myndighed, kun virkning, hvis den pågældende anden stat eller de pågældende andre stater afgiver en tilsvarende erklæring eller tilsvarende erklæringer.
(3) [Withdrawal of Declarations] Any declaration referred to in paragraph (1) may be withdrawn at any time by notification addressed to the Director General. Such withdrawal shall take effect three months after the date on which the Director General has received the notification or at any later date indicated in the notification. In the case of a declaration made under Article 7(2), the withdrawal shall not affect international applications filed prior to the coming into effect of the said withdrawal.
 
(3) [Tilbagekaldelse af erklæringer] En i stk. (1) nævnt erklæring kan når som helst tilbagekaldes ved meddelelse stilet til generaldirektøren. En sådan tilbagekaldelse får virkning tre måneder efter den dag, på hvilken generaldirektøren har modtaget meddelelsen, eller på en hvilken som helst i meddelelsen angivet senere dato. Når det drejer sig om en erklæring, der er afgivet i henhold til artikel 7(2), berører tilbagekaldelsen ikke internationale ansøgninger, der er indleveret, før den pågældende tilbagekaldelse får virkning.
     
Article 31
 
Artikel 31
Applicability of the 1934 and 1960 Acts
 
Anvendelse af 1934-Aftalen og 1960-Aftalen
     
(1) [Relations Between States Party to Both This Act and the 1934 or 1960 Acts] This Act alone shall be applicable as regards the mutual relations of States party to both this Act and the 1934 Act or the 1960 Act. However, such States shall, in their mutual relations, apply the 1934 Act or the 1960 Act, as the case may be, to industrial designs deposited at the International Bureau prior to the date on which this Act becomes applicable as regards their mutual relations.
 
(1) [Forhold mellem stater, der har tiltrådt både denne aftale og 1934-Aftalen eller 1960-Aftalen] Det er alene denne aftale, der finder anvendelse, for så vidt angår de indbyrdes forhold mellem stater, som har tiltrådt både denne aftale og 1934-Aftalen eller 1960-Aftalen. Sådanne stater skal dog i deres indbyrdes forhold alt efter omstændighederne anvende 1934-Aftalen eller 1960-Aftalen for industrielle design, der er indgivet til Det internationale Bureau før den dato, på hvilken denne aftale bliver gyldig med hensyn til deres indbyrdes forhold.
(2) [Relations Between States Party to Both This Act and the 1934 or 1960 Acts and States Party to the 1934 or 1960 Acts Without Being Party to This Act]
 
(2) [Forhold mellem stater, der har tiltrådt både denne aftale og 1934-Aftalen eller 1960-Aftalen, og stater, der har tiltrådt 1934-Aftalen eller 1960-Aftalen uden at have tiltrådt denne aftale]
(a)
Any State that is party to both this Act and the 1934 Act shall continue to apply the 1934 Act in its relations with States that are party to the 1934 Act without being party to the 1960 Act or this Act.
 
(a)
En stat, der har tiltrådt både denne aftale og 1934-Aftalen, skal fortsætte med at anvende 1934-Aftalen i dens forhold til stater, som har tiltrådt 1934-Aftalen uden at have tiltrådt 1960-Aftalen eller denne aftale.
(b)
Any State that is party to both this Act and the 1960 Act shall continue to apply the 1960 Act in its relations with States that are party to the 1960 Act without being party to this Act.
 
(b)
En stat, som har tiltrådt både denne aftale og 1960-Aftalen, skal fortsætte med at anvende 1960-Aftalen i dens forhold til stater, som har tiltrådt 1960-Aftalen uden at have tiltrådt denne aftale.
     
Article 32
 
Artikel 32
Denunciation of This Act
 
Opsigelse af denne aftale
     
(1) [Notification] Any Contracting Party may denounce this Act by notification addressed to the Director General.
 
(1) [Meddelelse] Enhver kontraherende part kan opsige denne aftale ved meddelelse stilet til generaldirektøren.
(2) [Effective Date] Denunciation shall take effect one year after the date on which the Director General has received the notification or at any later date indicated in the notification. It shall not affect the application of this Act to any international application pending and any international registration in force in respect of the denouncing Contracting Party at the time of the coming into effect of the denunciation.
 
(2) [Gyldighedsdag] Opsigelsen får virkning ét år efter den dag, på hvilken generaldirektøren har modtaget meddelelsen eller på en hvilken som helst i meddelelsen angivet senere dato. Opsigelsen berører ikke anvendelsen af denne aftale på internationale ansøgninger, der verserer, og på internationale registreringer, der er i kraft, for så vidt angår den opsigende kontraherende part, på det tidspunkt, hvor opsigelsen får virkning.
     
Article 33
 
Artikel 33
Languages of This Act; Signature
 
Denne aftales sprog; undertegnelse
     
(1) [Original Texts; Official Texts]
 
(1) [Originaltekster; officielle tekster]
(a)
This Act shall be signed in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic.
 
(a)
Denne aftale undertegnes i ét eksemplar på følgende sprog: engelsk, arabisk, kinesisk, fransk, russisk og spansk. Alle tekster har samme gyldighed.
(b)
Official texts shall be established by the Director General, after consultation with the interested Governments, in such other languages as the Assembly may designate.
 
(b)
Officielle tekster skal udarbejdes af generaldirektøren efter samråd med de berørte regeringer på sådanne andre sprog, som Forsamlingen måtte udpege.
(2) [Time Limit for Signature] This Act shall remain open for signature at the headquarters of the Organization for one year after its adoption.
 
(2) [Frist for undertegnelse] Denne aftale står åben for undertegnelse på Organisationens hovedsæde i et år efter dens vedtagelse.
     
Article 34
 
Artikel 34
Depositary
 
Depositar
     
The Director General shall be the depositary of this Act.
 
Generaldirektøren skal være depositar for denne aftale.
     
                 
1)
When adopting Article 10, the Diplomatic Conference understood that nothing in this Article precludes access to the international application or the international registration by the applicant or the holder or a person having the consent of the applicant or the holder.
 
1)
Da Den diplomatiske Konference vedtog artikel 10, gik den ud fra, at intet i denne artikel afskærer ansøger eller indehaver eller en person, der har samtykke fra ansøger eller indehaver, fra at have adgang til den internationale ansøgning eller den internationale registrering.
2)
When adopting Article 12(4), Article 14(2)(b) and Rule 18(4), the Diplomatic Conference understood that a withdrawal of refusal by an Office that has communicated a notification of refusal may take the form of a statement to the effect that the Office concerned has decided to accept the effects of the international registration in respect of the industrial designs, or some of the industrial designs, to which the notification of refusal related. It was also understood that an Office may, within the period allowed for communicating a notification of refusal, send a statement to the effect that it has decided to accept the effects of the international registration even where it has not communicated such a notification of refusal.
 
2)
Ved vedtagelsen af artikel 12(4), artikel 14(2)(b) og regel 18(4), gik Den diplomatiske Konference ud fra, at en tilbagekaldelse af et afslag, foretaget af en myndighed, som har fremsendt en meddelelse om afslag, kan ske i form af en angivelse af, at den pågældende myndighed har besluttet at godkende virkningerne af den internationale registrering for de industrielle design eller nogle af de industrielle design, som meddelelsen om afslag angik. Konferencen gik også ud fra, at en myndighed inden for den til fremsendelse af en meddelelse om afslag tilladte frist kan sende en angivelse af, at myndigheden har besluttet at godkende virkningerne af den internationale registrering, selv når den ikke har fremsendt en sådan meddelelse om afslag.
3)
See footnote relating to Article 12(4).
   
       
       
       
       
       
   
Oversættelse
     
Common Regulations under the 1999 Act, the 1960 Act and the 1934 Act of the Hague Agreement
 
Fælles gennemførelsesforskrifter til 1999-Aftalen, 1960-Aftalen og 1934-Aftalen til Haag-Arrangementet
(as in force on January 1, 2008)
 
(gældende pr. 1. januar 2008)
     
CHAPTER 1
 
KAPITEL 1
GENERAL PROVISIONS
 
GENERELLE BESTEMMELSER
     
Rule 1
 
Regel 1
Definitions
 
Definitioner
     
(1) [Abbreviated Expressions] For the purposes of these Regulations,
 
(1) [Forkortede udtryk] I disse gennemførelsesforskrifter
(i)
“1999 Act” means the Act signed at Geneva on July 2, 1999, of the Hague Agreement;
 
(i)
forstås der ved ”1999-Aftalen” den i Genève den 2. juli 1999 undertegnede aftale til Haag-Arrangementet;
(ii)
“1960 Act” means the Act signed at The Hague on November 28, 1960, of the Hague Agreement;
 
(ii)
forstås der ved ”1960-Aftalen” den i Haag den 28. november 1960 undertegnede aftale til Haag-Arrangementet;
(iii)
“1934 Act” means the Act signed at London on June 2, 1934, of the Hague Agreement;
 
(iii)
forstås der ved ”1934-Aftalen” den i London den 2. juni 1934 undertegnede aftale til Haag-Arrangementet;
(iv)
an expression which is used in these Regulations and is referred to in Article 1 of the 1999 Act has the same meaning as in that Act;
 
(iv)
har et udtryk, der er anvendt i disse gennemførelsesforskrifter og er nævnt i artikel 1 i 1999-Aftalen, samme betydning som i den pågældende aftale;
(v)
“Administrative Instructions” means the Administrative Instructions referred to in Rule 34;
 
(v)
forstås der ved ”administrative bestemmelser” de i regel 34 omhandlede administrative bestemmelser;
(vi)
“communication” means any international application or any request, declaration, invitation, notification or information relating to or accompanying an international application or an international registration that is addressed to the Office of a Contracting Party, the International Bureau, the applicant or the holder by means permitted by these Regulations or the Administrative Instructions;
 
(vi)
forstås der ved ”meddelelse” en hvilken som helst international ansøgning eller en hvilken som helst anmodning, erklæring, opfordring, underretning eller oplysning, der angår eller ledsager en international ansøgning eller en international registrering og er stilet til en kontraherende parts myndighed, Det internationale Bureau, ansøger eller indehaver på måder, der har hjemmel i disse gennemførelsesforskrifter eller de administrative bestemmelser;
(vii)
“official form” means a form established by the International Bureau or any form having the same contents and format;
 
(vii)
forstås der ved ”officiel blanket” en blanket udarbejdet af Det internationale Bureau eller en hvilken som helst blanket med samme indhold og format;
(viii)
“International Classification” means the Classification established under the Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs;
 
(viii)
forstås der ved ”international klassifikation” den klassifikation, der er oprettet i henhold til Locarno-Arrangementet vedrørende oprettelse af en international klassifikation for industrielle design;
(ix)
“prescribed fee” means the applicable fee set out in the Schedule of Fees;
 
(ix)
forstås der ved ”foreskrevet gebyr” det i gebyrfortegnelsen angivne gældende gebyr;
(x)
“Bulletin” means the periodical bulletin in which the International Bureau effects the publications provided for in the 1999 Act, the 1960 Act, the 1934 Act or these Regulations, whatever the medium used;
 
(x)
forstås der ved ”tidende” den periodiske tidende, i hvilken Det internationale Bureau bringer de offentliggørelser, der skal finde sted i henhold til 1999-Aftalen, 1960-Aftalen, 1934-Aftalen eller disse gennemførelsesforskrifter, uanset hvilket medium der benyttes;
(xi)
“Contracting Party designated under the 1999 Act” means a designated Contracting Party in respect of which the 1999 Act is applicable, either as the only common Act to which that designated Contracting Party and the applicant’s Contracting Party are bound, or by virtue of Article 31(1), first sentence, of the 1999 Act;
 
(xi)
forstås der ved ”kontraherende part designeret i henhold til 1999-Aftalen” en designeret kontraherende part, for hvilken 1999-Aftalen finder anvendelse enten som den eneste fælles aftale, som den pågældende designerede kontraherende part og ansøgers kontraherende part er bundet af, eller i medfør af artikel 31(1), første punktum, i 1999-Aftalen;
(xii)
“Contracting Party designated under the 1960 Act” means a designated Contracting Party in respect of which the 1960 Act is applicable, either as the only common Act to which that designated Contracting Party and the State of origin referred to in Article 2 of the 1960 Act are bound, or by virtue of Article 31(1), first sentence, of the 1960 Act;
 
(xii)
forstås der ved ”kontraherende part designeret i henhold til 1960-Aftalen” en designeret kontraherende part, for hvilken 1960-Aftalen finder anvendelse enten som den eneste fælles aftale, som den pågældende designerede kontraherende part og den i artikel 2 i 1960-Aftalen nævnte oprindelsesstat er bundet af, eller i medfør af artikel 31(1), første punktum, i 1960-Aftalen;
(xiii)
“Contracting Party designated under the 1934 Act” means a designated Contracting Party in respect of which the 1934 Act is applicable, as the only common Act to which that designated Contracting Party and the contracting country referred to in Article 1 of the 1934 Act are bound;
 
(xiii)
forstås der ved ”kontraherende part designeret i henhold til 1934-Aftalen” en designeret kontraherende part, for hvilken 1934-Aftalen finder anvendelse som den eneste fælles aftale, som den pågældende designerede kontraherende part og det i artikel 1 i 1934-Aftalen nævnte kontraherende land er bundet af;
(xiv)
“international application governed exclusively by the 1999 Act” means an international application in respect of which all designated Contracting Parties are Contracting Parties designated under the 1999 Act;
 
(xiv)
forstås der ved ”international ansøgning, der reguleres udelukkende af 1999-Aftalen” en international ansøgning, for hvilken alle designerede kontraherende parter er kontraherende parter designeret i henhold til 1999-Aftalen;
(xv)
“international application governed exclusively by the 1960 Act” means an international application in respect of which all designated Contracting Parties are Contracting Parties designated under the 1960 Act;
 
(xv)
forstås der ved ”international ansøgning, der reguleres udelukkende af 1960-Aftalen” en international ansøgning, for hvilken alle designerede kontraherende parter er kontraherende parter designeret i henhold til 1960-Aftalen;
(xvi)
“international application governed exclusively by the 1934 Act” means an international application in respect of which all designated Contracting Parties are Contracting Parties designated under the 1934 Act;
 
(xvi)
forstås der ved ”international ansøgning, der reguleres udelukkende af 1934-Aftalen” en international ansøgning, for hvilken alle designerede kontraherende parter er kontraherende parter designeret i henhold til 1934-Aftalen;
(xvii)
“international application governed by both the 1999 Act and the 1960 Act” means an international application in respect of which
 
(xvii)
forstås der ved ”international ansøgning, der reguleres både af 1999-Aftalen og 1960-Aftalen” en international ansøgning, for hvilken
 
at least one Contracting Party has been designated under the 1999 Act,
   
mindst én kontraherende part er designeret i henhold til 1999-Aftalen,
 
at least one Contracting Party has been designated under the 1960 Act, and
   
mindst én kontraherende part er designeret i henhold til 1960-Aftalen, og
 
no Contracting Party has been designated under the 1934 Act;
   
ingen kontraherende part er designeret i henhold til 1934-Aftalen;
(xviii)
“international application governed by both the 1999 Act and the 1934 Act” means an international application in respect of which
 
(xviii)
forstås der ved ”international ansøgning, der reguleres både af 1999-Aftalen og 1934-Aftalen” en international ansøgning, for hvilken
 
at least one Contracting Party has been designated under the 1999 Act,
   
mindst én kontraherende part er designeret i henhold til 1999-Aftalen,
 
at least one Contracting Party has been designated under the 1934 Act, and
   
mindst én kontraherende part er designeret i henhold til 1934-Aftalen, og
 
no Contracting Party has been designated under the 1960 Act;
   
ingen kontraherende part er designeret i henhold til 1960-Aftalen;
(xix)
“international application governed by both the 1960 Act and the 1934 Act” means an international application in respect of which
 
(xix)
forstås der ved ”international ansøgning, der reguleres både af 1960-Aftalen og 1934-Aftalen” en international ansøgning, for hvilken
 
at least one Contracting Party has been designated under the 1960 Act,
   
mindst én kontraherende part er designeret i henhold til 1960-Aftalen,
 
at least one Contracting Party has been designated under the 1934 Act, and
   
mindst én kontraherende part er designeret i henhold til 1934-Aftalen, og
 
no Contracting Party has been designated under the 1999 Act;
   
ingen kontraherende part er designeret i henhold til 1999-Aftalen;
(xx)
“international application governed by the 1999 Act, the 1960 Act and the 1934 Act” means an international application in respect of which
 
(xx)
forstås der ved ”international ansøgning, der reguleres af 1999-Aftalen, 1960-Aftalen og 1934-Aftalen” en international ansøgning, for hvilken
 
at least one Contracting Party has been designated under the 1999 Act,
   
mindst én kontraherende part er designeret i henhold til 1999-Aftalen,
 
at least one Contracting Party has been designated under the 1960 Act, and
   
mindst én kontraherende part er designeret i henhold til 1960-Aftalen, og
 
at least one Contracting Party has been designated under the 1934 Act.
   
mindst én kontraherende part er designeret i henhold til 1934-Aftalen.
(2) [Correspondence Between Some Expressions Used in the 1999 Act, the 1960 Act and the 1934 Act] For the purposes of these Regulations,
 
(2) [Overensstemmelse mellem visse udtryk, der er anvendt i 1999-Aftalen, 1960-Aftalen og 1934-Aftalen] I disse gennemførelsesforskrifter
(i)
reference to “international application” or “international registration” shall be deemed, where appropriate, to include a reference to “international deposit” as referred to in the 1960 Act and the 1934 Act;
 
(i)
anses henvisning til ”international ansøgning” eller ”international registrering” for i givet fald at omfatte en henvisning til ”international indgivelse” som nævnt i 1960-Aftalen og 1934-Aftalen;
(ii)
reference to “applicant” or “holder” shall be deemed, where appropriate, to include a reference to, respectively, “depositor” or “owner” as referred to in the 1960 Act and the 1934 Act;
 
(ii)
anses henvisning til ”ansøger” og ”indehaver” for i givet fald at omfatte en henvisning til henholdsvis ”indgiver” og ”ejer” som nævnt i 1960-Aftalen og 1934-Aftalen;
(iii)
reference to “Contracting Party” shall be deemed, where appropriate, to include a reference to a State party to the 1960 Act or to a country party to the 1934 Act;
 
(iii)
anses henvisning til ”kontraherende part” for i givet fald at omfatte en henvisning til en stat, der har tiltrådt 1960-Aftalen, eller til et land, der har tiltrådt 1934-Aftalen;
(iv)
reference to “Contracting Party whose Office is an examining Office” shall be deemed, where appropriate, to include a reference to “State having a novelty examination” as defined in Article 2 of the 1960 Act;
 
(iv)
anses henvisning til ”kontraherende part, hvis myndighed er en undersøgende myndighed” for i givet fald at omfatte en henvisning til ”stat, der foretager nyhedsundersøgelse” som defineret i artikel 2 i 1960-Aftalen;
(v)
reference to “individual designation fee” shall be deemed, where appropriate, to include a reference to the fee mentioned in Article 15(1)2(b) of the 1960 Act;
 
(v)
anses henvisning til ”individuelt designeringsgebyr” for i givet fald at omfatte en henvisning til det i artikel 15(1)2(b) i 1960-Aftalen nævnte gebyr;
(vi)
reference to “renewal” shall be deemed, where appropriate, to include a reference to “prolongation” referred to in the 1934 Act.
 
(vi)
anses henvisning til ”fornyelse” for i givet fald at omfatte en henvisning til ”forlængelse” som nævnt i 1934-Aftalen.
         
Rule 2
 
Regel 2
Communication with the International Bureau
 
Kommunikation med Det internationale Bureau
     
Communications addressed to the International Bureau shall be effected as specified in the Administrative Instructions.
 
Meddelelser stilet til Det internationale Bureau skal gives som nærmere angivet i de administrative bestemmelser.
     
Rule 3
 
Regel 3
Representation Before the International Bureau
 
Repræsentation over for Det internationale Bureau
     
(1) [Representative; Number Representatives]
 
(1) [Fuldmægtig; antal fuldmægtige]
(a)
The applicant or the holder may have a representative before the International Bureau.
 
(a)
Ansøgeren eller indehaveren kan repræsenteres af en fuldmægtig over for Det internationale Bureau.
(b)
Only one representative may be appointed in respect of a given international application or international registration. Where the appointment indicates several representatives, only the one indicated first shall be considered to be a representative and be recorded as such.
 
(b)
Der kan kun udnævnes én fuldmægtig for en given international ansøgning eller international registrering. Når udnævnelsen angiver flere fuldmægtige, skal kun den først angivne anses for at være fuldmægtig og noteres som sådan.
(c)
Where a partnership or firm composed of attorneys or patent or trademark agents has been indicated as representative to the International Bureau, it shall be regarded as one representative.
 
(c)
Når et partnerskab eller firma bestående af advokater eller patent- eller varemærkeagenter er blevet angivet som fuldmægtig til Det internationale Bureau, skal det betragtes som én fuldmægtig.
(2) [Appointment of the Representative]
 
(2) [Udnævnelse af fuldmægtigen]
(a)
The appointment of a representative may be made in the international application, provided that the application is signed by the applicant.
 
(a)
Udnævnelsen af en fuldmægtig kan foretages i den internationale ansøgning, forudsat at ansøgningen underskrives af ansøgeren.
(b)
The appointment of a representative may also be made in a separate communication which may relate to one or more specified international applications or international registrations of the same applicant or holder. The said communication shall be signed by the applicant or the holder.
 
(b)
Udnævnelsen af en fuldmægtig kan også foretages i en særskilt meddelelse, som kan angå en eller flere nærmere angivne internationale ansøgninger eller internationale registreringer med samme ansøger eller indehaver. Den pågældende meddelelse skal underskrives af ansøgeren eller indehaveren.
(c)
Where the International Bureau considers that the appointment of a representative is irregular, it shall notify accordingly the applicant or holder and the purported representative.
 
(c)
Finder Det internationale Bureau, at udnævnelsen af en fuldmægtig ikke er forskrifts­mæssig, skal det underrette ansøgeren eller indehaveren og den, der er angivet som fuldmægtig, herom.
(3) [Recording and Notification of Appointment of a Representative; Effective Date of Appointment]
 
(3) [Notering af og meddelelse om udnævnelse af en fuldmægtig; udnævnelsens gyldighedsdag]
(a)
Where the International Bureau finds that the appointment of a representative complies with the applicable requirements, it shall record the fact that the applicant or holder has a representative, as well as the name and address of the representative, in the International Register. In such a case, the effective date of the appointment shall be the date on which the International Bureau received the international application or separate communication in which the representative is appointed.
 
(a)
Finder Det internationale Bureau, at udnævnelsen af en fuldmægtig opfylder de gældende forskrifter, skal det i Det internationale Register notere, at ansøgeren eller indehaveren har en fuldmægtig, samt fuldmægtigens navn og adresse. I så fald er gyldighedsdagen for udnæv­nelsen den dag, på hvilken Det internationale Bureau modtog den internationale ansøgning eller den særskilte meddelelse, hvori fuldmægtigen er udnævnt.
(b)
The International Bureau shall notify the recording referred to in subparagraph (a) to both the applicant or holder and the representative.
 
(b)
Det internationale Bureau skal underrette både ansøger eller indehaver og fuldmægtigen om den i litra (a) nævnte notering.
(4) [Effect of Appointment of a Representative]
 
(4) [Virkning af udnævnelse af en fuldmægtig]
(a)
Except where these Regulations expressly provide otherwise, the signature of a representative recorded under paragraph (3)(a) shall replace the signature of the applicant or holder.
 
(a)
Medmindre disse gen­nem­førel­ses­for­skrif­ter udtrykkeligt bestemmer andet, skal en i henhold til stk. (3)(a) noteret fuldmægtigs underskrift træde i stedet for ansøgers eller indehavers underskrift.
(b)
Except where these Regulations expressly require that a communication be addressed to both the applicant or holder and the representative, the International Bureau shall address to the representative recorded under paragraph (3)(a) any communication which, in the absence of a representative, would have to be sent to the applicant or holder; any communication so addressed to the said representative shall have the same effect as if it had been addressed to the applicant or holder.
 
(b)
Medmindre disse gen­nem­fø­rel­ses­for­skrif­ter udtrykkeligt foreskriver, at en meddelelse skal stiles til både ansøger eller indehaver og fuldmægtigen, skal Det internationale Bureau stile enhver meddelelse, som, hvis der ikke var nogen fuldmægtig, ville være blevet sendt til ansøgeren eller indehaveren, til den i henhold til stk. (3)(a) noterede fuldmægtig; enhver meddelelse, der således er stilet til den pågældende fuldmægtig, skal have samme virkning, som om den var stilet til ansøger eller indehaver.
(c)
Any communication addressed to the International Bureau by the representative recorded under paragraph (3)(a) shall have the same effect as if it had been addressed to the said Bureau by the applicant or holder.
 
(c)
Enhver meddelelse, der er stilet til Det internationale Bureau af den i henhold til stk. (3)(a) noterede fuldmægtig, skal have samme virkning, som om den var stilet til bureauet af ansøger eller indehaver.
(5) [Cancellation of Recording; Effective Date of Cancellation]
 
(5) [Udslettelse af noteringen; udslettelsens gyldighedsdag]
(a) Any recording under paragraph (3)(a) shall be canceled where cancellation is requested in a communication signed by the applicant, holder or representative. The recording shall be canceled ex officio by the International Bureau where a new representative is appointed or where a change in ownership is recorded and no representative is appointed by the new holder of the international registration.
 
(a)
En notering i henhold til stk. (3)(a) skal udslettes, når der i en meddelelse, der er underskrevet af ansøgeren, indehaveren eller fuldmægtigen, anmodes om udslettelse. Noteringen skal udslettes ex officio af Det internationale Bureau, når der udnævnes en ny fuldmægtig, eller når der noteres en ændring i ejerskab, og der ikke er udnævnt nogen fuldmægtig af den nye indehaver af den internationale registrering.
(b) The cancellation shall be effective from the date on which the International Bureau receives the corresponding communication.
 
(b)
Udslettelsen får virkning fra den dag, på hvilken Det internationale Bureau modtager den tilsvarende meddelelse.
(c) The International Bureau shall notify the cancellation and its effective date to the representative whose recording has been canceled and to the applicant or holder.
 
(c)
Det internationale Bureau skal underrette den fuldmægtig, hvis notering er blevet udslettet, samt ansøgeren eller indehaveren om udslettelsen og dens gyldighedsdag.
       
Rule 4
 
Regel 4
Calculation of Time Limits
 
Beregning af tidsfrister
     
(1) [Periods Expressed in Years] Any period expressed in years shall expire, in the relevant subsequent year, in the month having the same name and on the day having the same number as the month and the day of the event from which the period starts to run, except that, where the event occurred on February 29 and in the relevant subsequent year February ends on the 28th, the period shall expire on February 28.
 
(1) [Frister udtrykt i år] En frist, der er udtrykt i år, udløber i det pågældende senere år i den måned, som har samme navn, og på den dag, som har samme talbetegnelse, som måneden og dagen for den begivenhed, fra hvilken fristen begynder at løbe, med den undtagelse, at hvis begivenheden fandt sted den 29. februar, og februar i det pågældende senere år slutter den 28., udløber fristen den 28. februar.
(2) [Periods Expressed in Months] Any period expressed in months shall expire, in the relevant subsequent month, on the day which has the same number as the day of the event from which the period starts to run, except that, where the relevant subsequent month has no day with the same number, the period shall expire on the last day of that month.
 
(2) [Frister udtrykt i måneder] En frist, der er udtrykt i måneder, udløber i den pågældende senere måned på den dag, som har samme talbetegnelse som dagen for den begivenhed, fra hvilken fristen begynder at løbe, med den undtagelse, at hvis den pågældende senere måned ikke har nogen dag med samme talbetegnelse, udløber fristen på den pågældende måneds sidste dag.
(3) [Periods Expressed in Days] The calculation of any period expressed in days shall start with the day following the day on which the relevant event occurred and shall expire accordingly.
 
(3) [Frister udtrykt i dage] Beregningen af en frist, der er udtrykt i dage, begynder med den dag, der følger efter den dag, på hvilken den afgørende begivenhed fandt sted, og udløber i overensstemmelse hermed.
(4) [Expiry on a Day on Which the International Bureau or an Office Is Not Open to the Public] If a period expires on a day on which the International Bureau or the Office concerned is not open to the public, the period shall, notwithstanding paragraphs (1) to (3), expire on the first subsequent day on which the International Bureau or the Office concerned is open to the public.
 
(4) [Udløb på en dag, på hvilken Det internationale Bureau eller en myndighed har lukket for offentligheden] Hvis en frist udløber på en dag, på hvilken Det internationale Bureau eller den berørte myndighed har lukket for offentligheden, udløber fristen uanset stk. (1)-(3) på den nærmest følgende dag, på hvilken Det internationale Bureau eller den berørte myndighed har åbent for offentligheden.
     
Rule 5
 
Regel 5
Irregularities in Postal and Delivery Services
 
Uregelmæssigheder i post- og udbringningstjenesterne
     
(1) [Communications Sent Through a Postal Service] Failure by an interested party to meet a time limit for a communication addressed to the International Bureau and mailed through a postal service shall be excused if the interested party submits evidence showing, to the satisfaction of the International Bureau,
 
(1) [Meddelelser sendt gennem en posttjeneste] Der skal ses bort fra en berørt parts manglende overholdelse af en tidsfrist for en meddelelse, der er stilet til Det internationale Bureau og afsendt gennem en posttjeneste, hvis den berørte part på overbevisende måde over for Det internationale Bureau fremlægger bevis for,
(i)
that the communication was mailed at least five days prior to the expiry of the time limit, or, where the postal service was, on any of the ten days preceding the day of expiry of the time limit, interrupted on account of war, revolution, civil disorder, strike, natural calamity, or other like reason, that the communication was mailed not later than five days after postal service was resumed,
 
(i)
at meddelelsen er blevet afsendt mindst fem dage før udløbet af tidsfristen eller, såfremt posttjenesten på nogen af de sidste ti dage før tidsfristens udløb har været afbrudt på grund af krig, revolution, borgerlige uroligheder, strejke, naturkatastrofe eller af anden lignende årsag, at meddelelsen er blevet afsendt senest fem dage efter, at posttjenesten blev genoptaget,
(ii)
that the mailing of the communication was registered, or details of the mailing were recorded, by the postal service at the time of mailing, and
 
(ii)
at meddelelsen er blevet afsendt som rekommanderet post, eller at nærmere enkeltheder vedrørende afsendelsen er blevet noteret af postvæsenet på afsendelsestidspunktet, og
(iii)
in cases where not all classes of mail normally reach the International Bureau within two days of mailing, that the communication was mailed by a class of mail which normally reaches the International Bureau within two days of mailing or by airmail.
 
(iii)
i tilfælde hvor ikke alle postkategorier normalt når frem til Det internationale Bureau inden for to dage fra afsendelsen, at meddelelsen er blevet afsendt i en postkategori, som normalt når frem til Det internationale Bureau inden for to dage fra afsendelsen, eller med luftpost.
(2) [Communications Sent Through a Delivery Service] Failure by an interested party to meet a time limit for a communication addressed to the International Bureau and sent through a delivery service shall be excused if the interested party submits evidence showing, to the satisfaction of the International Bureau,
 
(2) [Meddelelser sendt gennem en udbringningstjeneste] Der skal ses bort fra en berørt parts manglende overholdelse af en tidsfrist for en meddelelse, der er stilet til Det internationale Bureau og afsendt gennem en udbringningstjeneste, hvis den berørte part på overbevisende måde over for Det internationale Bureau fremlægger bevis for,
(i)
that the communication was sent at least five days prior to the expiry of the time limit, or, where the delivery service was, on any of the ten days preceding the day of expiry of the time limit, interrupted on account of war, revolution, civil disorder, natural calamity, or other like reason, that the communication was sent not later than five days after the delivery service was resumed, and
 
(i)
at meddelelsen er blevet afsendt mindst fem dage før udløbet af tidsfristen eller, såfremt udbringningstjenesten på nogen af de sidste ti dage før tidsfristens udløb har været afbrudt på grund af krig, revolution, borgerlige uroligheder, strejke, naturkatastrofe eller af anden lignende årsag, at meddelelsen er blevet afsendt senest fem dage efter, at udbringningstjenesten blev genoptaget, og
(ii)
that details of the sending of the communication were recorded by the delivery service at the time of sending.
 
(ii)
at nærmere enkeltheder vedrørende afsendelsen af meddelelsen er blevet noteret af udbringningstjenesten på afsendelsestidspunktet.
(3) [Limitation on Excuse] Failure to meet a time limit shall be excused under this Rule only if the evidence referred to in paragraph (1) or (2) and the communication or a duplicate thereof are received by the International Bureau not later than six months after the expiry of the time limit.
 
(3) [Begrænsning] Der ses kun bort fra manglende overholdelse af en tidsfrist i henhold til denne regel, hvis det i stk. (1) eller (2) nævnte bevismateriale og meddelelsen eller en genpart heraf modtages af Det internationale Bureau senest seks måneder efter udløbet af tidsfristen.
     
Rule 6
 
Regel 6
Languages
 
Sprog
     
(1) [International Application] The international application shall be in English or French.
 
(1) [International ansøgning] Den internationale ansøgning skal affattes på engelsk eller fransk.
(2) [Recording and Publication] The recording in the International Register and the publication in the Bulletin of the international registration and of any data to be both recorded and published under these Regulations in respect of that international registration shall be in English and French. The recording and publication of the international registration shall indicate the language in which the international application was received by the International Bureau.
 
(2) [Notering og offentliggørelse] Noteringen i Det internationale Register og offentliggørelsen i tidenden af den internationale registrering og af data, som både skal noteres og offentliggøres i henhold til disse gennemførelsesforskrifter for den pågældende internationale registrering, skal affattes på engelsk og fransk. Noteringen og offentliggørelsen af den internationale registrering skal angive det sprog, på hvilket den internationale ansøgning blev modtaget af Det internationale Bureau.
(3) [Communications] Any communication concerning an international application or the international registration resulting therefrom shall be
 
(3) [Meddelelser] Enhver meddelelse vedrørende en international ansøgning eller den derfra hidrørende internationale registrering skal
(i)
in English or French where such communication is addressed to the International Bureau by the applicant or holder or by an Office;
 
(i)
affattes på engelsk eller fransk, når en sådan meddelelse af ansøger eller indehaver eller af en myndighed stiles til Det internationale Bureau;
(ii)
in the language of the international application where the communication is addressed by the International Bureau to an Office, unless that Office has notified the International Bureau that all such communications are to be in English or that all such communications are to be in French;
 
(ii)
affattes på den internationale ansøgnings sprog, når meddelelsen af Det internationale Bureau stiles til en myndighed, medmindre den pågældende myndighed har underrettet Det internationale Bureau om, at alle sådanne meddelelser skal være affattet på engelsk, eller at alle sådanne meddelelser skal være affattet på fransk;
(iii)
in the language of the international application where the communication is addressed by the International Bureau to the applicant or holder unless the applicant or holder expresses the wish to receive all such communications in English although the international application was in French, or vice versa.
 
(iii)
affattes på den internationale ansøgnings sprog, når meddelelsen af Det internationale Bureau stiles til ansøger eller indehaver, medmindre ansøger eller indehaver udtrykker ønske om at modtage alle sådanne meddelelser på engelsk, selv om den internationale ansøgning var affattet på fransk, eller omvendt.
(4) [Translation] The translations needed for the recordings and publications under paragraph (2) shall be made by the International Bureau. The applicant may annex to the international application a proposed translation of any text matter contained in the international application. If the proposed translation is not considered by the International Bureau to be correct, it shall be corrected by the International Bureau after having invited the applicant to make, within one month from the invitation, observations on the proposed corrections.
 
(4) [Oversættelse] De oversættelser, der er nødvendige for noteringerne og offentliggørelserne i henhold til stk. (2), skal udarbejdes af Det internationale Bureau. Ansøgeren kan vedlægge den internationale ansøgning et forslag til oversættelse af enhver tekst, der er indeholdt i den internationale ansøgning. Hvis Det internationale Bureau ikke anser oversættelses­forslaget for at være korrekt, skal bureauet tilrette det efter at have opfordret ansøgeren til inden for en måned fra opfordringen at fremkomme med bemærkninger til de foreslåede rettelser.
     
CHAPTER 2
 
KAPITEL 2
INTERNATIONAL APPLICATIONS
 
INTERNATIONALE ANSØGNINGER OG
AND INTERNATIONAL REGISTRATIONS
 
INTERNATIONALE REGISTRERINGER
     
Rule 7
 
Regel 7
Requirements Concerning the International Application
 
Forskrifter vedrørende den internationale ansøgning
     
(1) [Form and Signature] The international application shall be presented on the official form. The international application shall be signed by the applicant.
 
(1) [Blanket og underskrift] Den internationale ansøgning skal indgives på den officielle blanket. Den internationale ansøgning skal være underskrevet af ansøger.
(2) [Fees] The prescribed fees applicable to the international application shall be paid as provided for in Rules 27 and 28.
 
(2) [Gebyrer] De foreskrevne gebyrer, der gælder for den internationale ansøgning, skal betales som bestemt i regel 27 og 28.
(3) [Mandatory Contents of the International Application] The international application shall contain or indicate
 
(3) [Obligatorisk indhold af den internationale ansøgning] Den internationale ansøgning skal indeholde eller angive
(i)
the name of the applicant, given in accordance with the Administrative Instructions;
 
(i)
ansøgerens navn angivet i overensstemmelse med de administrative bestemmelser;
(ii)
the address of the applicant, given in accordance with the Administrative Instructions;
 
(ii)
ansøgerens adresse angivet i overensstemmelse med de administrative bestemmelser;
(iii)
the Contracting Party or Parties in respect of which the applicant fulfills the conditions to be the holder of an international registration;
 
(iii)
den kontraherende part eller de kontraherende parter, for hvilken eller hvilke ansøgeren opfylder betingelserne for at være indehaver af en international registrering;
(iv)
the product or products which constitute the industrial design or in relation to which the industrial design is to be used, with an indication whether the product or products constitute the industrial design or are products in relation to which the industrial design is to be used; the product or products shall preferably be identified by using terms appearing in the list of goods of the International Classification;
 
(iv)
det produkt eller de produkter, som udgør det industrielle design, eller i forbindelse med hvilket eller hvilke det industrielle design skal anvendes, med en angivelse af, om produktet eller produkterne udgør det industrielle design eller er produkter, i forbindelse med hvilke det industrielle design skal anvendes; produktet eller produkterne skal fortrinsvis angives ved brug af udtryk, som optræder i den internationale klassifikations varefortegnelse;
(v)
the number of industrial designs included in the international application, which may not exceed 100, and the number of reproductions or specimens of the industrial designs accompanying the international application in accordance with Rule 9 or 10;
 
(v)
antallet af industrielle design, der er omfattet af den internationale ansøgning, hvilket antal ikke må overstige 100, samt antallet af afbildninger eller modeller af de industrielle design, som ledsager den internationale ansøgning i overensstemmelse med regel 9 eller 10;
(vi)
the designated Contracting Parties;
 
(vi)
de designerede kontraherende parter;
(vii)
the amount of the fees being paid and the method of payment, or instructions to debit the required amount of fees to an account opened with the International Bureau, and the identification of the party effecting the payment or giving the instructions.
 
(vii)
størrelsen af de gebyrer, der betales, og betalingsmåden, eller besked om at debitere en konto, der er åbnet hos Det internationale Bureau, for det foreskrevne gebyrbeløb, og identifikation af den part, der foretager betalingen eller giver beskeden.
(4) [Additional Mandatory Contents of an International Application]
 
(4) [Yderligere obligatorisk indhold af en international ansøgning]
(a)
With respect to Contracting Parties designated under the 1999 Act in an international application, that application shall contain, in addition to the indications referred to in paragraph (3)(iii), the indication of the applicant’s Contracting Party.
 
(a)
For kontraherende parter, der er designeret i henhold til 1999-Aftalen i en international ansøgning, skal den pågældende ansøgning ud over de i stk. (3)(iii) nævnte angivelser indeholde angivelse af ansøgers kontraherende part.
(b)
Where a Contracting Party designated under the 1999 Act has notified the Director General, in accordance with Article 5(2)(a) of the 1999 Act, that its law requires one or more of the elements referred to in Article 5(2)(b) of the 1999 Act, the international application shall contain such element or elements, as prescribed in Rule 11.
 
(b)
Når en kontraherende part, der er designeret i henhold til 1999-Aftalen, i overensstemmelse med artikel 5(2)(a) i 1999-Aftalen har meddelt generaldirektøren, at dens lovgivning kræver en eller flere af de i artikel 5(2)(b) i 1999-Aftalen nævnte bestanddele, skal den internationale ansøgning indeholde den pågældende bestanddel eller de pågældende bestanddele som foreskrevet i regel 11.
(c)
Where Rule 8 applies, the international application shall contain the indications referred to in Rule 8(2) and, where applicable, be accompanied by the statement or document referred to in that Rule.
 
(c)
Når regel 8 finder anvendelse, skal den internationale ansøgning indeholde de i regel 8(2) nævnte angivelser og i givet fald være ledsaget af den angivelse eller det dokument, der er nævnt i den pågældende regel.
(5) [Optional Contents of an International Application]
 
(5) [Valgfrit indhold af en international ansøgning]
(a)
An element referred to in item (i) or (ii) of Article 5(2)(b) of the 1999 Act or in Article 8(4)(a) of the 1960 Act may, at the option of the applicant, be included in the international application even where that element is not required in consequence of a notification in accordance with Article 5(2)(a) of the 1999 Act or in consequence of a requirement under Article 8(4)(a) of the 1960 Act.
 
(a)
En under punkt (i) eller (ii) i artikel 5(2)(b) i 1999-Aftalen eller i artikel 8(4)(a) i 1960-Aftalen nævnt bestanddel kan efter ansøgers valg være indeholdt i den internationale ansøgning, selv om den pågældende bestanddel ikke kræves som følge af en meddelelse i overensstemmelse med artikel 5(2)(a) i 1999-Aftalen eller som følge af en forskrift i henhold til artikel 8(4)(a) i 1960-Aftalen.
(b)
Where the applicant has a representative, the international application shall state the name and address of the representative, given in accordance with the Administrative Instructions.
 
(b)
Når ansøgeren har en fuldmægtig, skal den internationale ansøgning indeholde fuldmægtigens navn og adresse angivet i overensstemmelse med de administrative bestemmelser.
(c)
Where the applicant wishes, under Article 4 of the Paris Convention, to take advantage of the priority of an earlier filing, the international application shall contain a declaration claiming the priority of that earlier filing, together with an indication of the name of the Office where such filing was made and of the date and, where available, the number of that filing and, where the priority claim relates to less than all the industrial designs contained in the international application, the indication of those industrial designs to which the priority claim relates or does not relate.
 
(c)
Når ansøgeren i henhold til artikel 4 i Pariserkonventionen ønsker at påberåbe prioritet fra en tidligere ansøgning, skal den internationale ansøgning indeholde en erklæring, hvori der påberåbes prioritet fra den pågældende tidligere ansøgning, tillige med en angivelse af navnet på den myndighed, hos hvilken en sådan ansøgning blev indleveret, og af datoen for og, hvis det foreligger, nummeret på den pågældende ansøgning og, når prioritetskravet angår færre end alle de industrielle design, der er indeholdt i den internationale ansøgning, angivelse af de industrielle design, som prioritetskravet angår eller ikke angår.
(d)
Where the applicant wishes to take advantage of Article 11 of the Paris Convention, the international application shall contain a declaration that the product or products which constitute the industrial design or in which the industrial design is incorporated have been shown at an official or officially recognized international exhibition, together with the place where the exhibition was held and the date on which the product or products were first exhibited there and, where less than all the industrial designs contained in the international application are concerned, the indication of those industrial designs to which the declaration relates or does not relate.
 
(d)
Når ansøgeren ønsker at benytte sig af artikel 11 i Pariserkonventionen, skal den internationale ansøgning indeholde en erklæring om, at det produkt eller de produkter, som udgør det industrielle design, eller hvori det industrielle design er inkorporeret, har været fremvist på en officiel eller officielt anerkendt international udstilling, tillige med det sted, hvor udstillingen blev afholdt, og den dato, på hvilken produktet eller produkterne første gang blev udstillet der, og, når det drejer sig om færre end alle de industrielle design, der er indeholdt i den internationale ansøgning, angivelse af de industrielle design, som erklæringen angår eller ikke angår.
(e)
Where the applicant wishes that publication of the industrial design be deferred, the international application shall contain a request for deferment of publication.
 
(e)
Ønsker ansøgeren, at offentliggørelsen af det industrielle design skal udsættes, skal den internationale ansøgning indeholde en anmodning om udsættelse af offentliggørelsen.
(f)
The international application may also contain any declaration, statement or other relevant indication as may be specified in the Administrative Instructions.
 
(f)
Den internationale ansøgning kan også indeholde erklæringer, udtalelser eller andre relevante angivelser, som måtte være fastsat i de administrative bestemmelser.
(g)
The international application may be accompanied by a statement that identifies information known by the applicant to be material to the eligibility for protection of the industrial design concerned.
 
(g)
Den internationale ansøgning kan være ledsaget af en angivelse af oplysninger, der af ansøgeren er kendt som værende af betydning for vedkommende industrielle designs berettigelse til beskyttelse.
(6) [No Additional Matter] If the international application contains any matter other than that required or permitted by the 1999 Act, the 1960 Act, the 1934 Act, these Regulations or the Administrative Instructions, the International Bureau shall delete it ex officio. If the international application is accompanied by any document other than those required or permitted, the International Bureau may dispose of the said document.
 
(6) [Intet yderligere] Hvis den internationale ansøgning indeholder andet, end hvad der foreskrives eller tillades af 1999-Aftalen, 1960-Aftalen, 1934-Aftalen, disse gennemførelses­forskrifter eller de administrative bestemmelser, skal Det internationale Bureau slette det ex officio. Hvis den internationale ansøgning er ledsaget af andre dokumenter end de foreskrevne eller tilladte, kan Det internationale Bureau skille sig af med de pågældende dokumenter.
(7) [All Products to Be in Same Class] All the products which constitute the industrial designs to which an international application relates, or in relation to which the industrial designs are to be used, shall belong to the same class of the International Classification.
 
(7) [Alle produkter skal tilhøre samme klasse] Alle de produkter, der udgør de industrielle design, som en international ansøgning angår, eller i forbindelse med hvilke de industrielle design skal anvendes, skal tilhøre den samme klasse i den internationale klassifikation.
     
Rule 8
 
Regel 8
Special Requirements Concerning the Applicant
 
Særlige forskrifter vedrørende ansøgeren
     
(1) [Notification of Special Requirements]
 
(1) [Meddelelse om særlige forskrifter]
(a)
Where the law of a Contracting Party bound by the 1999 Act requires that an application for the protection of an industrial design be filed in the name of the creator of the industrial design, that Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General of that fact.
 
(a)
Når lovgivningen i en kontraherende part, der er bundet af 1999-Aftalen, foreskriver, at en ansøgning om beskyttelse af et industrielt design skal indleveres i navnet på den, der har frembragt det industrielle design, kan den pågældende kontraherende part i en erklæring meddele generaldirektøren dette.
(b)
The declaration referred to in subparagraph (a) shall specify the form and mandatory contents of any statement or document required for the purposes of paragraph (2).
 
(b)
Den i litra (a) nævnte erklæring skal nærmere angive formen og det obligatoriske indhold af enhver angivelse eller ethvert dokument, der kræves i forbindelse med stk. (2).
(2) [Identity of the Creator and Assignment of International Application] Where an international application contains the designation of a Contracting Party that has made the declaration referred to in paragraph (1),
 
(2) [Designerens identitet og overdragelse af den internationale ansøgning] Når en international ansøgning indeholder designeringen af en kontraherende part, som har afgivet den i stk. (1) nævnte erklæring,
(i)
it shall also contain indications concerning the identity of the creator of the industrial design, together with a statement, complying with the requirements specified in accordance with paragraph (1)(b), that the latter believes himself to be the creator of the industrial design; the person so identified as the creator shall be deemed to be the applicant for the purposes of the designation of that Contracting Party, irrespective of the person named as the applicant in accordance with Rule 7(3)(i);
 
(i)
skal den også indeholde oplysninger vedrørende identiteten af den, der har frembragt det industrielle design, tillige med en angivelse, som opfylder de i overensstemmelse med stk. (1)(b) nærmere angivne forskrifter, af, at vedkommende anser sig selv for at være frembringer af det industrielle design; den person, der således er identificeret som designer, skal anses for at være ansøger, for så vidt angår designeringen af den pågældende kontraherende part, uden hensyn til den person, der er nævnt som ansøger i overensstemmelse med regel 7(3)(i);
(ii)
where the person identified as the creator is a person other than the person named as the applicant in accordance with Rule 7(3)(i), the international application shall be accompanied by a statement or document, complying with the requirements specified in accordance with paragraph (1)(b), to the effect that it has been assigned by the person identified as the creator to the person named as the applicant. The latter person shall be recorded as the holder of the international registration.
 
(ii)
skal den internationale ansøgning, når den person, der er identificeret som designer, er en anden end den person, der er nævnt som ansøger i overensstemmelse med regel 7(3)(i), være ledsaget af en angivelse eller et dokument, som opfylder de i overensstemmelse med stk. (1)(b) nærmere angivne forskrifter og godtgør, at ansøg­ningen er blevet overdraget af den person, der er identificeret som designer, til den person, der er nævnt som ansøger. Sidstnævnte person skal noteres som indehaver af den internationale registrering.
         
Rule 9
 
Regel 9
Reproductions of the Industrial Design
 
Afbildninger af det industrielle design
     
(1) [Form and Number of Reproductions of the Industrial Design]
 
(1) [Form og antal afbildninger af det industrielle design]
(a)
Reproductions of the industrial design shall, at the option of the applicant, be in the form of photographs or other graphic representations of the industrial design itself or of the product or products which constitute the industrial design. The same product may be shown from different angles; views from different angles shall be included in different photographs or other graphic representations.
 
(a)
Afbildninger af det industrielle design skal efter ansøgers valg foreligge i form af fotografier eller andre grafiske gengivelser af selve det industrielle design eller af det produkt eller de produkter, som udgør det industrielle design. Det samme produkt kan vises fra forskellige vinkler; visninger fra forskellige vinkler skal være indeholdt i forskellige fotografier eller andre grafiske gengivelser.
(b)
Any reproduction shall be submitted in the number of copies specified in the Administrative Instructions.
 
(b)
En afbildning skal indgives i det antal eksemplarer, der er fastsat i de administrative bestemmelser.
(2) [Requirements Concerning Reproductions]
 
(2) [Forskrifter vedrørende afbildninger]
(a)
Reproductions shall be of a quality permitting all the details of the industrial design to be clearly distinguished and permitting publication.
 
(a)
Afbildninger skal være af en kvalitet, der gør det muligt klart at skelne alle enkelthederne ved det industrielle design og at foretage offentliggørelse.
(b)
Matter which is shown in a reproduction but for which protection is not sought may be indicated as provided for in the Administrative Instructions.
 
(b)
Dele, som vises i en afbildning, men for hvilke der ikke søges om beskyttelse, kan angives på den måde, der er fastsat i de administrative bestemmelser.
(3) [Views Required]
 
(3) [Foreskrevne visninger]
(a)
Subject to subparagraph (b), any Contracting Party bound by the 1999 Act which requires certain specified views of the product or products which constitute the industrial design or in relation to which the industrial design is to be used shall, in a declaration, so notify the Director General, specifying the views that are required and the circumstances in which they are required.
 
(a)
Med forbehold af litra (b) skal en kontraherende part, som er bundet af 1999-Aftalen, og som kræver visse nærmere angivne visninger af det produkt eller de produkter, som udgør det industrielle design, eller i forbindelse med hvilket eller hvilke det industrielle design skal anvendes, meddele generaldirektøren dette i en erklæring, som nærmere angiver de visninger, som kræves, og de omstændigheder, hvorunder de kræves.
(b)
No Contracting Party may require more than one view where the industrial design or product is two-dimensional, or more than six views where the product is three‑dimensional.
 
(b)
Ingen kontraherende part kan kræve mere end én visning, når det industrielle design eller produktet er todimensionalt, eller mere end seks visninger, når produktet er tredimensionalt.
(4) [Refusal on Grounds Relating to the Reproductions of the Industrial Design] A Contracting Party may not refuse the effects of the international registration on the ground that requirements relating to the form of the reproductions of the industrial design that are additional to, or different from, those notified by that Contracting Party in accordance with paragraph (3)(a) have not been satisfied under its law. A Contracting Party may however refuse the effects of the international registration on the ground that the reproductions contained in the international registration are not sufficient to disclose fully the industrial design.
 
(4) [Afslag af grunde, der angår afbildningerne af det industrielle design] En kontraherende part kan ikke give afslag på virkningerne af den internationale registrering med den begrundelse, at forskrifter, der angår formen af afbildningerne af det industrielle design og går ud over eller er forskellige fra dem, der er meddelt af den pågældende kontraherende part i overensstemmelse med stk. (3)(a), ikke er opfyldt i henhold til dens lovgivning. En kontraherende part kan dog give afslag på virkningerne af den internationale registrering med den begrundelse, at de i den internationale registrering indeholdte afbildninger ikke er tilstrækkelige til fuldt ud at beskrive det industrielle design.
     
Rule 10
 
Regel 10
Specimens of the Industrial Design Where Deferment of Publication Is Requested
 
Modeller af det industrielle design, når der anmodes om udsættelse af offentliggørelsen
     
(1) [Number of Specimens] Where an international application governed exclusively by the 1999 Act contains a request for deferment of publication in respect of a two‑dimensional industrial design and, instead of being accompanied by the reproductions referred to in Rule 9, is accompanied by specimens of the industrial design, the following number of specimens shall accompany the international application:
 
(1) [Antal modeller] Når en international ansøgning, der reguleres udelukkende af 1999-Aftalen, indeholder en anmodning om udsættelse af offentliggørelsen for et todimensionalt industrielt design og i stedet for at være ledsaget af de i regel 9 nævnte afbildninger er ledsaget af modeller af det industrielle design, skal den internationale ansøgning være ledsaget af følgende antal modeller:
(i)
one specimen for the International Bureau, and
 
(i)
én model til Det internationale Bureau, og
(ii)
one specimen for each designated Office that has notified the International Bureau under Article 10(5) of the 1999 Act that it wishes to receive copies of international registrations.
 
(ii)
én model til hver designeret myndighed, som har meddelt Det internationale Bureau i henhold til artikel 10(5) i 1999-Aftalen, at den ønsker at modtage kopier af internationale registreringer.
(2) [Specimens] All the specimens shall be contained in a single package. The specimens may be folded. The maximum dimensions and weight of the package shall be specified in the Administrative Instructions.
 
(2) [Modeller] Alle modeller skal være indeholdt i en enkelt pakke. Modellerne kan være foldede. Pakkens maksimale dimensioner og vægt er fastsat i de administrative bestemmelser.
     
Rule 11
 
Regel 11
Identity of Creator; Description; Claim
 
Designerens identitet; beskrivelse; krav
     
(1) [Identity of Creator] Where the international application contains indications concerning the identity of the creator of the industrial design, his name and address shall be given in accordance with the Administrative Instructions.
 
(1) [Designerens identitet] Når den internationale ansøgning indeholder angivelser vedrørende identiteten af den, der har frembragt det industrielle design, skal vedkommendes navn og adresse angives i overensstemmelse med de administrative bestemmelser.
(2) [Description] Where the international application contains a description, the latter shall concern those features that appear in the reproductions of the industrial design and may not concern technical features of the operation of the industrial design or its possible utilization. If the description exceeds 100 words, an additional fee, as set out in the Schedule of Fees, shall be payable.
 
(2) [Beskrivelse] Når den internationale ansøgning indeholder en beskrivelse, skal denne beskrivelse vedrøre de særlige træk, som fremgår af afbildningerne af det industrielle design, og må ikke vedrøre tekniske træk ved det industrielle designs virkemåde eller dets eventuelle udnyttelse. Hvis beskrivelsen overstiger 100 ord, skal der betales et tillægsgebyr, som fremgår af gebyrfortegnelsen.
(3) [Claim] A declaration under Article 5(2)(a) of the 1999 Act that the law of a Contracting Party requires a claim in order for an application for the grant of protection to an industrial design to be accorded a filing date under that law shall specify the exact wording of the required claim. Where the international application contains a claim, the wording of that claim shall be as specified in the said declaration.
 
(3) [Krav] En erklæring i henhold til artikel 5(2)(a) i 1999-Aftalen om, at en kontraherende parts lovgivning foreskriver, at der foreligger et krav, for at en ansøgning om meddelelse af beskyttelse for et industrielt design kan få tildelt en indleveringsdag i henhold til den pågældende lovgivning, skal angive den nøjagtige formulering af det foreskrevne krav. Når den internationale ansøgning indeholder et krav, skal formuleringen af det pågældende krav være som angivet i den nævnte erklæring.
     
Rule 12
 
Regel 12
Fees Concerning the International Application
 
Gebyrer vedrørende den internationale ansøgning
     
(1) [Prescribed Fees]
 
(1) [Foreskrevne gebyrer]
(a)
The international application shall be subject to the payment of the following fees:
 
(a)
For den internationale ansøgning skal der betales følgende gebyrer:
 
(i)
a basic fee;
   
(i)
et grundgebyr;
 
(ii)
a standard designation fee in respect of each designated Contracting Party that has not made a declaration under Article 7(2) of the 1999 Act or under Rule 36(1), the level of which will depend on a declaration made under subparagraph (c);
   
(ii)
et standarddesigneringsgebyr for hver designeret kontraherende part, som ikke har afgivet en erklæring i henhold til artikel 7(2) i 1999-Aftalen eller i henhold til regel 36(1), hvis niveau vil afhænge af en i henhold til litra (c) afgivet erklæring;
 
(iii)
an individual designation fee in respect of each designated Contracting Party that has made a declaration under Article 7(2) of the 1999 Act or under Rule 36(1);
   
(iii)
et individuelt designeringsgebyr for hver designeret kontraherende part, som har afgivet en erklæring i henhold til artikel 7(2) i 1999-Aftalen eller i henhold til regel 36(1);
 
(iv)
a publication fee.
   
(iv)
et offentliggørelsesgebyr.
(b)
The level of the standard designation fee referred to in subparagraph (a)(ii) shall be as follows:
 
(b)
Niveauet for det i litra (a)(ii) nævnte standarddesigneringsgebyr er som følger:
 
(i)
for Contracting Parties whose office does not carry out any examination on substantive grounds: one
   
(i)
for kontraherende parter, hvis myndighed ikke foretager nogen substantiel undersøgelse 1
 
(ii)
for Contracting Parties whose office carries out examination on substantive grounds, other than as to novelty: two
   
(ii)
for kontraherende parter, hvis myndighed foretager substantiel un­der­sø­gelse bortset fra nyhedsundersøgelse 2
 
(iii)
for Contracting Parties whose office carries out examination on substantive grounds, including examination as to novelty either ex offico or following opposition by third parties: three
   
(iii)
for kontraherende parter, hvis myndighed foretager substantiel undersøgelse, herunder nyhedsundersøgelse enten ex officio eller efter indsigelse fra tredjemand 3
(c)
(i)
Any Contracting Party whose legislation entitles it to the application of level two or three under subparagraph (b) may, in a declaration, notify the Director General accordingly. A Contracting Party may also, in its declaration, specify that it opts for the application of level two, even if its legislation entitles it to the application of level three.
 
(c)
(i)
En kontraherende part, hvis lovgivning berettiger den til at anvende niveau 2 eller 3 i henhold til litra (b), kan i en erklæring meddele generaldirektøren dette. En kontraherende part kan også i sin erklæring angive, at den vælger at anvende niveau 2, selv om dens lovgivning berettiger den til at anvende niveau 3.
 
(ii)
Any declaration made under item (i) shall take effect three months after its receipt by the Director General or at any later date indicated in the declaration. It may also be withdrawn at any time by notification addressed to the Director General, in which case such withdrawal shall take effect one month after its receipt by the Director General or at any later date indicated in the notification. In the absence of such a declaration, or where a declaration has been withdrawn, level one will be deemed to be the level applicable to the standard designation fee in respect of that Contracting Party.
   
(ii)
En i henhold til punkt (i) afgivet erklæring får virkning tre måneder efter generaldirektørens modtagelse deraf eller på en hvilken som helst i erklæringen angivet senere dato. Den kan også når som helst tilbagekaldes ved meddelelse stilet til generaldirektøren, i hvilket tilfælde en sådan tilbagekaldelse får virkning en måned efter generaldirektørens modtagelse deraf eller på en hvilken som helst i meddelelsen angivet senere dato. Foreligger der ikke en sådan erklæring, eller når erklæringen er blevet tilbagekaldt, anses niveau 1 for at være det niveau, der skal gælde for standarddesigneringsgebyret for den pågældende kontraherende part.
(2) [When Fees to Be Paid] The fees referred to in paragraph (1) are, subject to paragraph (3), payable at the time of filing the international application, except that, where the international application contains a request for deferment of publication, the publication fee may be paid later, in accordance with Rule 16(3)(a).
 
(2) [Hvornår gebyrer skal betales] De i stk. (1) nævnte gebyrer skal med forbehold af stk. (3) betales ved indleveringen af den internationale ansøgning med den undtagelse, at offentliggørelsesgebyret, når den internationale ansøgning indeholder en anmodning om udsættelse af offentliggørelsen, kan betales senere i overensstemmelse med regel 16(3)(a).
(3) [Individual Designation Fee Payable in Two Parts]
 
(3) [Individuelt designeringsgebyr betalbart i to dele]
(a)
A declaration under Article 7(2) of the 1999 Act or under Rule 36(1) may also specify that the individual designation fee to be paid in respect of the Contracting Party concerned comprises two parts, the first part to be paid at the time of filing the international application and the second part to be paid at a later date which is determined in accordance with the law of the Contracting Party concerned.
 
(a)
En erklæring i henhold til artikel 7(2) i 1999-Aftalen eller i henhold til regel 36(1) kan også angive, at det individuelle designeringsgebyr, som skal betales for den pågældende kontraherende part, består af to dele, idet den første del skal betales ved indleveringen af den internationale ansøgning, og den anden del skal betales på et senere tidspunkt, som er fastsat i overensstemmelse med vedkommende kontraherende parts lovgivning.
(b)
Where subparagraph (a) applies, the reference in paragraph (1)(iii) to an individual designation fee shall be construed as a reference to the first part of the individual designation fee.
 
(b)
Når litra (a) finder anvendelse, skal henvisningen i stk. (1)(iii) til et individuelt designeringsgebyr fortolkes som en henvisning til den første del af det individuelle designeringsgebyr.
(c)
The second part of the individual designation fee may be paid either directly to the Office concerned or through the International Bureau, at the option of the holder. Where it is paid directly to the Office concerned, the Office shall notify the International Bureau accordingly and the International Bureau shall record any such notification in the International Register. Where it is paid through the International Bureau, the International Bureau shall record the payment in the International Register and notify the Office concerned accordingly.
 
(c)
Den anden del af det individuelle designeringsgebyr kan efter indehaverens valg betales enten direkte til den pågældende myndighed eller gennem Det internationale Bureau. Når der betales direkte til den pågældende myndighed, skal myndigheden give Det internationale Bureau meddelelse herom, og Det internationale Bureau skal notere en sådan meddelelse i Det internationale Register. Når der betales gennem Det internationale Bureau, skal Det internationale Bureau notere betalingen i Det internationale Register og give den pågældende myndighed meddelelse herom.
(d)
Where the second part of the individual designation fee is not paid within the applicable period, the Office concerned shall notify the International Bureau and request the International Bureau to cancel the international registration in the International Register with respect to the Contracting Party concerned. The International Bureau shall proceed accordingly and so notify the holder.
 
(d)
Når den anden del af det individuelle designeringsgebyr ikke betales inden for den gældende frist, skal den pågældende myndighed underrette Det internationale Bureau herom og anmode Det internationale Bureau om at udslette den internationale registrering i Det internationale Register med hensyn til vedkommende kontraherende part. Det internationale Bureau skal handle i overensstemmelse hermed og give meddelelse til indehaveren herom.
     
Rule 13
 
Regel 13
International Application Filed Through an Office
 
International ansøgning indleveret gennem en myndighed
     
(1) [Date of Receipt by Office and Transmittal to the International Bureau] Where an international application governed exclusively by the 1999 Act is filed through the Office of the applicant’s Contracting Party, that Office shall notify the applicant of the date on which it received the application. At the same time as it transmits the international application to the International Bureau, the Office shall notify the International Bureau of the date on which it received the application. The Office shall notify the applicant of the fact that it has transmitted the international application to the International Bureau.
 
(1) [Dato for modtagelse hos myndigheden og videresendelse til Det internationale Bureau] Når en international ansøgning, der reguleres udelukkende af 1999-Aftalen, indleveres gennem myndigheden i ansøgerens kontraherende part, skal den pågældende myndighed give meddelelse til ansøgeren om den dag, på hvilken den modtog ansøgningen. Samtidig med at myndigheden videresender den internationale ansøgning til Det internationale Bureau, skal den underrette Det internationale Bureau om den dato, på hvilken den modtog ansøgningen. Myndigheden skal underrette ansøgeren om, at den har videresendt den internationale ansøgning til Det internationale Bureau.
(2) [Transmittal Fee] An Office that requires a transmittal fee, as provided for in Article 4(2) of the 1999 Act, shall notify the International Bureau of the amount of such fee, which should not exceed the administrative costs of receiving and transmitting the international application, and its due date.
 
(2) [Videresendelsesgebyr] En myndighed, som kræver et videresendelsesgebyr i henhold til artikel 4(2) i 1999-Aftalen, skal give Det internationale Bureau meddelelse om størrelsen af et sådant gebyr, som ikke bør overstige de administrative omkostninger forbundet med modtagelse og videresendelse af den internationale ansøgning, samt gebyrets forfaldsdag.
(3) [Filing Date of International Application Filed Indirectly] Subject to Rule 14(2), the filing date of an international application filed through an Office shall be
 
(3) [Indleveringsdag for en indirekte indleveret international ansøgning] Med forbehold af regel 14(2) er indleveringsdagen for en international ansøgning, der indleveres gennem en myndighed,
(i)
where the international application is governed exclusively by the 1999 Act, the date on which the international application was received by that Office, provided that it is received by the International Bureau within one month of that date;
 
(i)
når den internationale ansøgning reguleres udelukkende af 1999-Aftalen, den dag, på hvilken den internationale ansøgning blev modtaget af den pågældende myndighed, forudsat at den modtages af Det internationale Bureau inden for en måned fra den pågældende dag;
(ii)
in any other case, the date on which the International Bureau receives the international application.
 
(ii)
i alle andre tilfælde den dag, på hvilken Det internationale Bureau modtager den internationale ansøgning.
(4) [Filing Date Where Applicant’s Contracting Party Requires a Security Clearance] Notwithstanding paragraph (3), a Contracting Party whose law, at the time that it becomes party to the 1999 Act, requires security clearance may, in a declaration, notify the Director General that the period of one month referred to in that paragraph shall be replaced by a period of six months.
 
(4) [Indleveringsdag, når ansøgers kontraherende part kræver en sikkerhedsgodkendelse] Uanset stk. (3) kan en kontraherende part, hvis lovgivning på det tidspunkt, hvor den tiltræder 1999-Aftalen, kræver en sikkerhedsgodkendelse, i en erklæring meddele generaldirektøren, at den i det pågældende stk. nævnte frist på en måned skal erstattes med en frist på seks måneder.
     
Rule 14
 
Regel 14
Examination by the International Bureau
 
Behandling hos Det internationale Bureau
     
(1) [Time Limit for Correcting Irregularities] If the International Bureau finds that the international application does not, at the time of its receipt by the International Bureau, fulfill the applicable requirements, it shall invite the applicant to make the required corrections within three months from the date of the invitation sent by the International Bureau.
 
(1) [Tidsfrist for berigtigelse af mangler] Finder Det internationale Bureau, at den internationale ansøgning ikke på det tidspunkt, hvor den modtages af Det internationale Bureau, opfylder de gældende forskrifter, opfordrer bureauet ansøgeren til at foretage de nødvendige berigtigelser inden for tre måneder fra datoen for den af Det internationale Bureau sendte opfordring.
(2) [Irregularities Entailing a Postponement of the Filing Date of the International Application] Where the international application has, on the date on which it is received by the International Bureau, an irregularity which is prescribed as an irregularity entailing a postponement of the filing date of the international application, the filing date shall be the date on which the correction of such irregularity is received by the International Bureau. The irregularities which are prescribed as entailing a postponement of the filing date of the international application are the following:
 
(2) [Mangler, som medfører en udskydelse af den internationale ansøgnings indleveringsdag] Når den internationale ansøgning på den dag, på hvilken den modtages af Det internationale Bureau, er behæftet med en mangel, der er fastsat til at være en mangel, der medfører en udskydelse af den internationale ansøgnings indleveringsdag, er indleveringsdagen den dag, på hvilken berigtigelsen af den pågældende mangel modtages af Det internationale Bureau. De mangler, som er fastsat til at medføre en udskydelse af den internationale ansøgnings indleveringsdag, er følgende:
(a)
the international application is not in the prescribed language or one of the prescribed languages;
 
(a)
den internationale ansøgning er ikke affattet på det foreskrevne sprog eller på et af de foreskrevne sprog;
(b)
any of the following elements is missing from the international application:
 
(b)
der mangler en af følgende bestanddele i den internationale ansøgning:
 
(i)
an express or implicit indication that international registration under the 1999 Act, the 1960 Act or the 1934 Act is sought;
   
(i)
en udtrykkelig eller underforstået angivelse af, at der søges om international registrering i henhold til 1999-Aftalen, 1960-Aftalen eller 1934-Aftalen;
 
(ii)
indications allowing the identity of the applicant to be established;
   
(ii)
angivelser, der gør det muligt at fastslå ansøgerens identitet;
 
(iii)
indications sufficient to enable the applicant or its representative, if any, to be contacted;
   
(iii)
angivelser, der er tilstrækkelige til, at der kan rettes henvendelse til ansøgeren eller dennes eventuelle fuldmægtig;
 
(iv)
a reproduction, or, in accordance with Article 5(1)(iii) of the 1999 Act, a specimen, of each industrial design that is the subject of the international application;
   
(iv)
en afbildning eller i overensstemmelse med artikel 5(1)(iii) i 1999-Aftalen en model af hvert industrielt design, der er genstand for den internationale ansøgning;
 
(v)
the designation of at least one Contracting Party.
   
(v)
designeringen af mindst en kontraherende part.
(3) [International Application Considered Abandoned; Reimbursement of Fees] Where an irregularity, other than an irregularity referred to in Article 8(2)(b) of the 1999 Act, is not remedied within the time limit referred to in paragraph (1), the international application shall be considered abandoned and the International Bureau shall refund any fees paid in respect of that application, after deduction of an amount corresponding to the basic fee.
 
(3) [International ansøgning, der anses for frafaldet; tilbagebetaling af gebyrer] Når en mangel, der ikke er en i artikel 8(2)(b) i 1999-Aftalen nævnt mangel, ikke berigtiges inden for den i stk. (1) nævnte tidsfrist, anses den internationale ansøgning for at være frafaldet, og Det interna­tionale Bureau skal tilbagebetale de gebyrer, der er betalt for den pågældende ansøgning, efter fradrag af et beløb, der svarer til grundgebyret.
     
Rule 15
 
Regel 15
Registration of the Industrial Design in the International Register
 
Registrering af det industrielle design i Det internationale Register
     
(1) [Registration of the Industrial Design in the International Register] Where the International Bureau finds that the international application conforms to the applicable requirements, it shall register the industrial design in the International Register and send a certificate to the holder.
 
(1) [Registrering af det industrielle design i Det internationale Register] Finder Det internationale Bureau, at den internationale ansøgning er i overensstemmelse med de gældende forskrifter, skal det registrere det industrielle design i Det internationale Register og sende et bevis til indehaveren.
(2) [Contents of the Registration] The international registration shall contain
 
(2) [Registreringens indhold] Den internationale registrering skal indeholde
(i)
all the data contained in the international application, except any priority claim under Rule 7(5)(c) where the date of the earlier filing is more than six months before the filing date of the international application;
 
(i)
alle de data, der er indeholdt i den internationale ansøgning, med undtagelse af et eventuelt prioritetskrav i henhold til regel 7(5)(c), når datoen for den tidligere ansøgning ligger mere end seks måneder før den internationale ansøgnings indleveringsdag;
(ii)
any reproduction of the industrial design;
 
(ii)
enhver afbildning af det industrielle design;
(iii)
the date of the international registration;
 
(iii)
den internationale registreringsdag;
(iv)
the number of the international registration;
 
(iv)
nummeret på den internationale registrering;
(v)
the relevant class of the International Classification, as determined by the International Bureau.
 
(v)
den relevante klasse i den internationale klassifikation som fastsat af Det internationale Bureau.
         
Rule 16
 
Regel 16
Deferment of Publication
 
Udsættelse af offentliggørelsen
     
(1) [Maximum Period of Deferment]
 
(1) [Maksimal udsættelsesperiode]
(a)
The prescribed period for deferment of publication in respect of an international application governed exclusively by the 1999 Act shall be 30 months from the filing date or, where priority is claimed, from the priority date of the application concerned.
 
(a)
Den for udsættelse af offentliggørelsen for en international ansøgning, der reguleres udelukkende af 1999-Aftalen, foreskrevne periode er 30 måneder fra indleveringsdagen eller, når der er påberåbt prioritet, fra prioritetsdagen for den pågældende ansøgning.
(b)
The maximum period for deferment of publication in respect of an international application governed exclusively by the 1960 Act or by both the 1999 Act and the 1960 Act shall be 12 months from the filing date or, where priority is claimed, from the priority date of the application concerned.
 
(b)
Den maksimale periode for udsættelse af offentliggørelsen for en international ansøgning, der reguleres udelukkende af 1960-Aftalen eller både af 1999-Aftalen og 1960-Aftalen, er 12 måneder fra indleveringsdagen eller, når der er påberåbt prioritet, fra prioritetsdagen for den pågældende ansøgning.
(2) [Period for Withdrawal of Designation Where Deferment Is Not Possible Under Applicable Law] The period referred to in Article 11(3)(i) of the 1999 Act for the applicant to withdraw the designation of a Contracting Party whose law does not allow the deferment of publication shall be one month from the date of the notification sent by the International Bureau.
 
(2) [Frist for tilbagetagelse af designering, når udsættelse ikke er mulig i henhold til gældende lovgivning] Den i artikel 11(3)(i) i 1999-Aftalen nævnte frist, inden for hvilken ansøgeren kan tilbagetage designeringen af en kontraherende part, hvis lovgivning ikke giver mulighed for udsættelse af offentliggørelsen, er en måned fra datoen for den af Det internationale Bureau sendte meddelelse.
(3) [Period for Paying Publication Fee and Submitting Reproductions]
 
(3) [Frist for betaling af offentliggørelsesgebyr og indgivelse af afbildninger]
(a)
The publication fee referred to in Rule 12(1)(a)(iv) shall be paid, and, where specimens have been submitted instead of reproductions in accordance with Rule 10, those reproductions shall be submitted, not later than three months before the period of deferment applicable under Article 11(2) of the 1999 Act or under Article 6(4)(a) of the 1960 Act expires or not later than three months before the period of deferment is considered to have expired in accordance with Article 11(4)(a) of the 1999 Act or with Article 6(4)(b) of the 1960 Act.
 
(a)
Det i regel 12(1)(a)(iv) nævnte offentliggørelsesgebyr skal betales, og når der i overensstemmelse med regel 10 er indgivet modeller i stedet for afbildninger, de pågældende afbildninger indgives senest tre måneder, før den i henhold til artikel 11(2) i 1999-Aftalen eller i henhold til artikel 6(4)(a) i 1960-Aftalen gældende udsættelsesperiode udløber, eller senest tre måneder, før udsættelses­perioden anses for at være udløbet i overensstemmelse med artikel 11(4)(a) i 1999-Aftalen eller med artikel 6(4)(b) i 1960-Aftalen.
(b)
Six months before the expiry of the period of deferment of publication referred to in subparagraph (a), the International Bureau shall, by sending an unofficial notice, remind the holder of the international registration, where applicable, of the date by which the publication fee referred to in paragraph (3) shall be paid and the reproductions referred to in paragraph (3) shall be submitted.
 
(b)
Seks måneder før udløbet af den i litra (a) nævnte periode for udsættelse af offentliggørelsen skal Det internationale Bureau, når dette er relevant, ved at sende en uofficiel meddelelse minde indehaveren af den internationale registrering om den dato, inden hvilken det i stk. (3) nævnte offentliggørelsesgebyr skal betales, og de i stk. (3) nævnte afbildninger skal indgives.
(4) [Registration of Reproductions] The International Bureau shall record in the International Register any reproduction submitted under paragraph (3).
 
(4) [Registrering af afbildninger] Det internationale Bureau skal notere enhver afbildning, der er indgivet i henhold til stk. (3), i Det internationale Register.
(5) [Requirements Not Complied With] If the requirements of paragraph (3) are not complied with, the international registration shall be canceled and shall not be published.
 
(5) [Forskrifter, som ikke er opfyldt] Hvis de i stk. (3) nævnte forskrifter ikke er opfyldt, skal den internationale registrering udslettes og skal ikke offentliggøres.
     
Rule 17
 
Regel 17
Publication of the International Registration
 
Offentliggørelse af den internationale registrering
     
(1) [Timing of Publication] The international registration shall be published
 
(1) [Tidspunkt for offentliggørelsen] Den internationale registrering skal,
(i)
where the applicant so requests, immediately after the registration,
 
(i)
når ansøgeren anmoder herom, offentliggøres umiddelbart efter registreringen,
(ii)
where deferment of publication has been requested and the request has not been disregarded, immediately after the date on which the period of deferment expired or is considered to have expired,
 
(ii)
når der er anmodet om udsættelse af offentliggørelsen, og der ikke er set bort fra anmodningen, offentliggøres umiddelbart efter den dato, på hvilken udsættelsesperioden er udløbet eller anses for at være udløbet,
(iii)
in any other case, six months after the date of the international registration or as soon as possible thereafter.
 
(iii)
i alle andre tilfælde offentliggøres seks måneder efter den internationale registreringsdag eller snarest muligt derefter.
(2) [Contents of Publication] The publication of the international registration in the Bulletin shall contain
 
(2) [Offentliggørelsens indhold] Offentliggørelsen af den internationale registrering i tidenden skal indeholde
(i)
the data recorded in the International Register;
 
(i)
de data, der er noteret i Det internationale Register;
(ii)
the reproduction or reproductions of the industrial design;
 
(ii)
afbildningen eller afbildningerne af det industrielle design;
(iii)
where publication has been deferred, an indication of the date on which the period of deferment expired or is considered to have expired.
 
(iii)
når offentliggørelsen er blevet udsat, en angivelse af den dato, på hvilken udsættelsesperioden er udløbet eller anses for at være udløbet.
     
CHAPTER 3
 
KAPITEL 3
REFUSALS AND INVALIDATIONS
 
AFSLAG OG UGYLDIGKENDELSER
     
Rule 18
 
Regel 18
Notification of Refusal
 
Meddelelse om afslag
     
(1) [Period for Notification of Refusal]
 
(1) [Frist for meddelelse om afslag]
(a)
The prescribed period for the notification of refusal of the effects of an international registration in accordance with Article 12(2) of the 1999 Act or Article 8(1) of the 1960 Act shall be six months from the publication of the international registration as provided for by Rule 26(3).
 
(a)
Den fastsatte frist til meddelelse om afslag på virkningerne af en international registrering i overensstemmelse med artikel 12(2) i 1999-Aftalen eller artikel 8(1) i 1960-Aftalen er seks måneder fra offentliggørelsen af den internationale registrering som foreskrevet i regel 26(3).
(b)
Notwithstanding subparagraph (a), any Contracting Party whose Office is an Examining Office, or whose law provides for the possibility of opposition to the grant of protection, may, in a declaration, notify the Director General that, where it is designated under the 1999 Act, the period of six months referred to in that subparagraph shall be replaced by a period of 12 months.
 
(b)
Uanset litra (a), kan en kontraherende part, hvis myndighed er en undersøgende myndighed, eller hvis lovgivning giver mulighed for at nedlægge indsigelse mod meddelelsen af beskyttelse, i en erklæring meddele generaldirektøren, at når den er designeret i henhold til 1999-Aftalen, skal den i litra (a) nævnte frist på seks måneder erstattes med en frist på 12 måneder.
(c)
The declaration referred to in subparagraph (b) may also state that the international registration shall produce the effect referred to in Article 14(2)(a) of the 1999 Act at the latest
 
(c)
Den i litra (b) nævnte erklæring kan også angive, at den internationale registrering skal medføre den i artikel 14(2)(a) i 1999-Aftalen nævnte virkning senest
 
(i)
at a time specified in the declaration which may be later than the date referred to in that Article but which shall not be more than six months after the said date or
   
(i)
på et i erklæringen fastsat tidspunkt, som kan ligge senere end den i den pågældende artikel nævnte dato, men ikke mere end seks måneder efter den pågældende dato, eller
 
(ii)
at a time at which protection is granted according to the law of the Contracting Party where a decision regarding the grant of protection was unintentionally not communicated within the period applicable under subparagraph (a) or (b); in such a case, the Office of the Contracting Party concerned shall notify the International Bureau accordingly and endeavor to communicate such decision to the holder of the international registration concerned promptly thereafter.
   
(ii)
på det tidspunkt, på hvilket der er meddelt beskyttelse i overensstemmelse med den kontraherende parts lovgivning, når der utilsigtet ikke er givet meddelelse om en afgørelse vedrørende meddelelsen af beskyttelse inden for den i henhold til litra (a) eller (b) gældende frist; i et sådant tilfælde skal den pågældende kontraherende parts myndighed underrette Det internationale Bureau herom og bestræbe sig på umiddelbart derefter at give meddelelse om en sådan afgørelse til indehaveren af pågældende internationale registrering.
(2) [Notification of Refusal]
 
(2) [Meddelelse om afslag]
(a)
The notification of any refusal shall relate to one international registration, shall be dated and shall be signed by the Office making the notification
 
(a)
Meddelelsen om et afslag skal angå en enkelt international registrering, skal være dateret og skal være underskrevet af den myndighed, som giver meddelelsen.
(b)
The notification shall contain or indicate
 
(b)
Meddelelsen skal indeholde eller angive
 
(i)
the Office making the notification,
   
(i)
den myndighed, der giver meddelelsen,
 
(ii)
the number of the international registration,
   
(ii)
nummeret på den internationale registrering,
 
(iii)
all the grounds on which the refusal is based together with a reference to the corresponding essential provisions of the law,
   
(iii)
alle de grunde, som afslaget er baseret på, sammen med en henvisning til de tilsvarende væsentlige bestemmelser i lovgivningen,
 
(iv)
where the grounds on which the refusal is based refer to similarity with an industrial design which has been the subject of an earlier national, regional or international application or registration, the filing date and number, the priority date (if any), the registration date and number (if available), a copy of a reproduction of the earlier industrial design (if that reproduction is accessible to the public) and the name and address of the owner of the said industrial design, as provided for in the Administrative Instructions,
   
(iv)
når de grunde, som afslaget er baseret på, henviser til lighed med et industrielt design, som har været genstand for en tidligere national, regional eller international ansøgning eller registrering, indleveringsdagen og ansøgningens nummer, i givet fald prioritetsdagen, registreringsdagen og registreringens nummer, hvis disse oplysninger foreligger, en kopi af en afbildning af det tidligere industrielle design, hvis den pågældende afbildning er offentligt tilgængelig, samt navn og adresse på indehaveren af det pågældende industrielle design, som foreskrevet i de administrative bestemmelser,
 
(v)
where the refusal does not relate to all the industrial designs that are the subject of the international registration, those to which it relates or does not relate,
   
(v)
når afslaget ikke angår alle de industrielle design, der er genstand for den internationale registrering, de design, som det angår eller ikke angår,
 
(vi)
whether the refusal may be subject to review or appeal and, if so, the time limit, reasonable under the circumstances, for any request for review of, or appeal against, the refusal and the authority to which such request for review or appeal shall lie, with the indication, where applicable, that the request for review or the appeal has to be filed through the intermediary of a representative whose address is within the territory of the Contracting Party whose Office has pronounced the refusal, and
   
(vi)
hvorvidt afslaget kan gøres til genstand for fornyet gennemgang eller klage, og i bekræftende fald tidsfristen, som skal være rimelig under omstændighederne, for indgivelse af en anmodning om fornyet gennemgang af eller klage over afslaget og den instans, til hvilken en sådan anmodning om fornyet gennemgang eller klage skal indgives, i givet fald med angivelse af, at anmodningen om fornyet gennemgang eller klagen skal indgives gennem en fuldmægtig, som har adresse inden for territoriet for den kontraherende part, hvis myndighed har givet afslaget, og
 
(vii)
the date on which the refusal was pronounced.
   
(vii)
den dato, på hvilken afslaget blev givet.
(3) [Notification of Division of International Registration] Where, following a notification of refusal in accordance with Article 13(2) of the 1999 Act, an international registration is divided before the Office of a designated Contracting Party in order to overcome a ground of refusal stated in that notification, that Office shall notify the International Bureau of such data concerning the division as shall be specified in the Administrative Instructions.
 
(3) [Meddelelse om deling af en international registrering] Når en international registrering efter en meddelelse om afslag i overensstemmelse med artikel 13(2) i 1999-Aftalen deles over for myndigheden i en designeret kontraherende part for at overvinde en registreringshindring, der er angivet i den pågældende meddelelse, skal vedkommende myndighed underrette Det internationale Bureau om sådanne data vedrørende delingen, som er fastsat i de administrative bestemmelser.
(4) [Notification of Withdrawal of Refusal]
 
(4) [Meddelelse om tilbagekaldelse af afslag]
(a)
The notification of any withdrawal of refusal shall relate to one international registration, shall be dated and shall be signed by the Office making the notification.
 
(a)
Meddelelsen om tilbagekaldelse af et afslag skal angå en enkelt international registrering, skal være dateret og skal være underskrevet af den myndighed, som giver meddelelsen.
(b)
The notification shall contain or indicate
 
(b)
Meddelelsen skal indeholde eller angive
 
(i)
the Office making the notification,
   
(i)
den myndighed, som giver meddelelsen,
 
(ii)
the number of the international registration,
   
(ii)
nummeret på den internationale registrering,
 
(iii)
where the withdrawal does not relate to all the industrial designs to which the refusal applied, those to which it relates or does not relate, and
   
(iii)
når tilbagekaldelsen ikke angår alle de industrielle design, som afslaget gjaldt, de design, som den angår eller ikke angår, og
 
(iv)
the date on which the refusal was withdrawn.
   
(iv)
den dato, på hvilken afslaget blev tilbagekaldt.
(5) [Recording] The International Bureau shall record any notification received under paragraph (1)(c)(ii), (2) or (4) in the International Register together with, in the case of a notification of refusal, an indication of the date on which the notification of refusal was sent to the International Bureau.
 
(5) [Notering] Det internationale Bureau skal notere enhver meddelelse, der er modtaget i henhold til stk. (1)(c)(ii), (2) eller (4), i Det internationale Register sammen med, når det drejer sig om en meddelelse om afslag, en angivelse af den dato, på hvilken meddelelsen om afslag blev sendt til Det internationale Bureau.
(6) [Transmittal of Copies of Notifications] The International Bureau shall transmit copies of notifications received under paragraph (1)(c)(ii), (2) or (4) to the holder.
 
(6) [Videresendelse af kopier af meddelelser] Det internationale Bureau skal videresende kopier af meddelelser, der er modtaget i henhold til stk. (1)(c)(ii), (2) eller (4), til indehaveren.
     
Rule 19
 
Regel 19
Irregular Refusals
 
Mangelfulde afslag
     
(1) [Notification Not Regarded as Such]
 
(1) [Meddelelse, der ikke betragtes som en sådan]
(a)
A notification of refusal shall not be regarded as such by the International Bureau and shall not be recorded in the International Register
 
(a)
Det internationale Bureau skal ikke betragte en meddelelse om afslag som en sådan og skal ikke notere meddelelsen i Det internationale Register,
 
(i)
if it does not indicate the number of the international registration concerned, unless other indications contained in the notification permit the said registration to be identified,
   
(i)
hvis den ikke angiver nummeret på den pågældende internationale registrering, medmindre andre angivelser indeholdt i meddelelsen gør det muligt at identificere den pågældende registrering,
 
(ii)
if it does not indicate any grounds for refusal, or
   
(ii)
hvis den ikke angiver nogen begrundelse for afslaget, eller
 
(iii)
if it is sent to the International Bureau after the expiry of the period applicable under Rule 18(1).
   
(iii)
hvis den er sendt til Det internationale Bureau efter udløbet af den i henhold til regel 18(1) gældende frist.
(b)
Where subparagraph (a) applies, the International Bureau shall, unless it cannot identify the international registration concerned, transmit a copy of the notification to the holder, shall inform, at the same time, the holder and the Office that sent the notification that the notification of refusal is not regarded as such by the International Bureau and has not been recorded in the International Register, and shall indicate the reasons therefor.
 
(b)
Når litra (a) finder anvendelse, skal Det internationale Bureau, medmindre det ikke kan identificere den pågældende internationale registrering, videresende en kopi af meddelelsen til indehaveren, skal samtidig underrette indehaveren og den myndighed, som har sendt meddelelsen, om at meddelelsen om afslag ikke betragtes som en sådan af Det internationale Bureau og ikke er blevet noteret i Det internationale Register, og skal angive grundene hertil.
(2) [Irregular Notification] If the notification of refusal
 
(2) [Mangelfuld meddelelse] Hvis meddelelsen om afslag
(i)
is not signed on behalf of the Office which communicated the refusal, or does not comply with the requirements established under Rule 2,
 
(i)
ikke er underskrevet på vegne af den myndighed, som gav meddelelse om afslaget, eller ikke opfylder de i henhold til regel 2 opstillede forskrifter,
(ii)
does not comply, where applicable, with the requirements of Rule 18(2)(b)(iv),
 
(ii)
i givet fald ikke opfylder kravene i regel 18(2)(b)(iv),
(iii)
does not indicate, where applicable, the authority to which a request for review or an appeal lies and the applicable time limit, reasonable under the circumstances, for lodging such a request or appeal (Rule 18(2)(b)(vi)),
 
(iii)
i givet fald ikke angiver den instans, til hvilken en anmodning om fornyet gennemgang eller en klage skal indgives, og den efter omstændighederne rimelige tidsfrist, som gælder for indgivelse af en sådan anmodning eller klage (regel 18(2)(b)(vi)),
(iv)
does not indicate the date on which the refusal was pronounced (Rule 18(2)(b)(vii)),
 
(iv)
ikke angiver den dato, på hvilken afslaget blev givet (regel 18(2)(b)(vii)),
the International Bureau shall nevertheless record the refusal in the International Register and transmit a copy of the notification to the holder. If so requested by the holder, the International Bureau shall invite the Office which communicated the refusal to rectify its notification without delay.
 
skal Det internationale Bureau ikke desto mindre notere afslaget i Det internationale Register og videresende en kopi af meddelelsen til indehaveren. Hvis indehaveren anmoder herom, skal Det internationale Bureau opfordre den myndighed, som gav meddelelse om afslaget, til uden ophold at berigtige sin meddelelse.
     
Rule 20
 
Regel 20
Invalidation in Designated Contracting Parties
 
Ugyldigkendelse i designerede kontraherende parter
     
(1) [Contents of the Notification of Invalidation] Where the effects of an international registration are invalidated in a designated Contracting Party and the invalidation is no longer subject to any review or appeal, the Office of the Contracting Party whose competent authority has pronounced the invalidation shall, where it is aware of the invalidation, notify the International Bureau accordingly. The notification shall indicate
 
(1) [Indhold af meddelelsen om ugyldigkendelse] Når virkningerne af en international re­gistrering kendes ugyldige i en designeret kontraherende part, og ugyldigkendelsen ikke længere kan gøres til genstand for en fornyet gennemgang eller klage, skal myndigheden i den kontraherende part, hvis kompetente instans har afgivet ugyldigkendelsen, når den er bekendt med ugyldigkendelsen, give med­delelse til Det internationale Bureau herom. Meddelelsen skal
(i)
the authority which pronounced the invalidation,
 
(i)
angive den instans, som afgav ugyldigkendelsen,
(ii)
the fact that the invalidation is no longer subject to appeal,
 
(ii)
angive det forhold, at ugyldigkendelsen ikke længere kan påklages,
(iii)
the number of the international registration,
 
(iii)
angive nummeret på den internationale registrering,
(iv)
where the invalidation does not relate to all the industrial designs that are the subject of the international registration, those to which it relates or does not relate,
 
(iv)
når ugyldigkendelsen ikke angår alle de industrielle design, som er genstand for den internationale registrering, angive de design, som den angår eller ikke angår,
(v)
the date on which the invalidation was pronounced and its effective date.
 
(v)
angive den dato, på hvilken ugyldigkendelsen blev afgivet, og dens gyldighedsdag.
(2) [Recording of the Invalidation] The International Bureau shall record the invalidation in the International Register, together with the data contained in the notification of invalidation.
 
(2) [Notering af ugyldigkendelsen] Det internationale Bureau skal notere ugyldigkendelsen i Det internationale Register tillige med de data, der er indeholdt i meddelelsen om ugyldigkendel­se.
     
CHAPTER 4
 
KAPITEL 4
CHANGES AND CORRECTIONS
 
ÆNDRINGER OG RETTELSER
     
Rule 21
 
Regel 21
Recording of a Change
 
Notering af en ændring
     
(1) [Presentation of the Request]
 
(1) [Fremsættelse af anmodningen]
(a)
A request for the recording shall be presented to the International Bureau on the relevant official form where the request relates to any of the following:
 
(a)
En anmodning om notering skal fremsættes over for Det internationale Bureau på den relevante officielle blanket, når anmodningen angår et af følgende forhold:
 
(i)
a change in the ownership of the international registration in respect of all or some of the industrial designs that are the subject of the international registration;
   
(i)
en ændring i ejerskabet til den internationale registrering for alle eller nogle af de industrielle design, som er genstand for den internationale registrering;
 
(ii)
a change in the name or address of the holder;
   
(ii)
en ændring i indehaverens navn eller adresse;
 
(iii)
a renunciation of the international registration in respect of any or all of the designated Contracting Parties;
   
(iii)
et afkald på den internationale registrering for en eller flere af eller alle de designerede kontraherende parter;
 
(iv)
a limitation, in respect of any or all of the designated Contracting Parties, to one or some of the industrial designs that are the subject of the international registration.
   
(iv)
en begrænsning for en eller flere af eller alle de designerede kontraherende parter til et eller nogle af de industrielle design, som er genstand for den internationale registrering.
(b)
The request shall be presented by the holder and signed by the holder; however, a request for the recording of a change in ownership may be presented by the new owner, provided that it is
 
(b)
Anmodningen skal fremsættes af indehaveren og være underskrevet af indehaveren; dog kan en anmodning om notering af en ændring i ejerskab fremsættes af den nye ejer, forudsat at den er
 
(i)
signed by the holder, or
   
(i)
underskrevet af indehaveren, eller
 
(ii)
signed by the new owner and accompanied by an attestation from the competent authority of the holder’s Contracting Party that the new owner appears to be the successor in title of the holder.
   
(ii)
underskrevet af den nye ejer og ledsaget af en bekræftelse fra den kompetente instans i indehaverens kontraherende part af, at den nye ejer synes at være den, til hvem indehaverens ret er overgået.
(2) [Contents of the Request] The request for the recording of a change shall, in addition to the requested change, contain or indicate
 
(2) [Anmodningens indhold] Anmodningen om noteringen af en ændring skal ud over den ønskede ændring indeholde eller angive
 
(i)
the number of the international registration concerned,
   
(i)
nummeret på den pågældende internationale registrering,
 
(ii)
the name of the holder, unless the change relates to the name or address of the representative,
   
(ii)
navnet på indehaveren, medmindre ændringen vedrører navn eller adresse på fuldmægtigen,
 
(iii)
in case of a change in the ownership of the international registration, the name and address, given in accordance with the Administrative Instructions, of the new owner of the international registration,
   
(iii)
når det drejer sig om en ændring i ejerskabet til den internationale registrering, navn og adresse på den nye ejer af den internationale registrering angivet i overensstemmelse med de administrative bestemmelser,
 
(iv)
in case of a change in the ownership of the international registration, the Contracting Party or Parties in respect of which the new owner fulfills the conditions to be the holder of an international registration,
   
(iv)
når det drejer sig om en ændring i ejerskabet til den internationale registrering, den kontraherende part eller de kontraherende parter, for hvilken eller hvilke den nye ejer opfylder betingelserne for at være indehaver af en international registrering,
 
(v)
in case of a change in the ownership of the international registration that does not relate to all the industrial designs and to all the Contracting Parties, the numbers of the industrial designs and the designated Contracting Parties to which the change in ownership relates, and
   
(v)
når det drejer sig om en ændring i ejerskabet til den internationale registrering, som ikke angår alle de industrielle design og alle de kontraherende parter, numrene på de industrielle design og de designerede kontraherende parter, som ændringen i ejerskab angår, og
 
(vi)
the amount of the fees being paid and the method of payment, or instruction to debit the required amount of fees to an account opened with the International Bureau, and the identification of the party effecting the payment or giving the instructions.
   
(vi)
størrelsen af de gebyrer, som betales, og betalingsmåden eller besked om at debitere en konto, der er åbnet hos Det internationale Bureau, for det foreskrevne gebyrbeløb samt identifikation af den part, der foretager betalingen eller giver beskeden.
(3) [Request Not Admissible] A change in the ownership of an international registration may not be recorded in respect of a designated Contracting Party if that Contracting Party is not bound by an Act to which the Contracting Party, or one of the Contracting Parties, indicated under paragraph (2)(iv) is bound.
 
(3) [Ikke tilladelig anmodning] En ændring i ejerskabet til en international registrering kan ikke noteres for en designeret kontraherende part, hvis den pågældende kontraherende part ikke er bundet af en aftale, som den kontraherende part eller en af de kontraherende parter, der er angivet i henhold til stk. (2)(iv), er bundet af.
(4) [Irregular Request] If the request does not comply with the applicable requirements, the International Bureau shall notify that fact to the holder and, if the request was made by a person claiming to be the new owner, to that person.
 
(4) [Mangelfuld anmodning] Hvis anmodningen ikke opfylder de gældende forskrifter, skal Det internationale Bureau meddele dette til indehaveren og, hvis anmodningen blev fremsat af en person, som hævder at være den nye ejer, til denne person.
(5) [Time Allowed to Remedy Irregularity] The irregularity may be remedied within three months from the date of the notification of the irregularity by the International Bureau. If the irregularity is not remedied within the said three months, the request shall be considered abandoned and the International Bureau shall notify accordingly and at the same time the holder and, if the request was presented by a person claiming to be the new owner, that person, and shall refund any fees paid, after deduction of an amount corresponding to one‑half of the relevant fees.
 
(5) [Frist til at afhjælpe manglen] Manglen kan afhjælpes inden for tre måneder fra datoen for Det internationale Bureaus meddelelse om manglen. Hvis manglen ikke afhjælpes inden for de pågældende tre måneder, skal anmodningen anses for frafaldet, og Det internationale Bureau skal meddele dette samtidigt til indehaveren og, hvis anmodningen blev fremsat af en person, som hævder at være den nye ejer, til denne person, og skal tilbagebetale alle betalte gebyrer, efter fradrag af et beløb, som svarer til halvdelen af de relevante gebyrer.
(6) [Recording and Notification of a Change]
 
(6) [Notering af og meddelelse om en ændring]
(a)
The International Bureau shall, provided that the request is in order, promptly record the change in the International Register and shall inform the holder. In the case of a recording of a change in ownership, the International Bureau will inform both the new holder and the previous holder.
 
(a)
Det internationale Bureau skal, forudsat at anmodningen er i orden, uden ophold notere ændringen i Det internationale Register og underrette indehaveren. Når det drejer sig om en notering af en ændring i ejerskab, underretter Det internationale Bureau både den nye indehaver og den forrige indehaver.
(b)
The change shall be recorded as of the date of receipt by the International Bureau of the request complying with the applicable requirements. Where however the request indicates that the change should be recorded after another change, or after renewal of the international registration, the International Bureau shall proceed accordingly.
 
(b)
Ændringen skal noteres på datoen for Det internationale Bureaus modtagelse af den anmodning, som opfylder de gældende forskrifter. Dog skal Det internationale Bureau, når anmodningen angiver, at ændringen bør noteres efter en anden ændring eller efter fornyelse af den internationale registrering, handle i overensstemmelse hermed.
(7) [Recording of Partial Change in Ownership] Assignment or other transfer of the international registration in respect of some only of the industrial designs, or some only of the designated Contracting Parties shall be recorded in the International Register under the number of the international registration of which a part has been assigned or otherwise transferred; any assigned or otherwise transferred part shall be canceled under the number of the said international registration and recorded as a separate international registration. The separate international registration shall bear the number of the international registration of which a part has been assigned or otherwise transferred, together with a capital letter.
 
(7) [Notering af en delvis ændring i ejerskab] Overdragelse eller anden overføring af den internationale registrering for blot nogle af de industrielle design eller blot nogle af de designerede kontraherende parter skal noteres i Det internationale Register under nummeret på den internationale registrering, hvoraf en del er blevet overdraget eller på anden måde overført; en overdraget eller på anden måde overført del skal udslettes under nummeret på den pågældende internationale registrering og noteres som en særskilt international registrering. Den særskilte internationale registrering skal bære nummeret på den internationale registrering, hvoraf en del er blevet overdraget eller på anden måde overført, sammen med et stort bogstav.
(8) [Recording of Merger of International Registrations] Where the same person becomes the holder of two or more international registrations resulting from a partial change in ownership, the registrations shall be merged at the request of the said person and paragraphs (1) to (6) shall apply mutatis mutandis. The international registration resulting from the merger shall bear the number of the international registration of which a part had been assigned or otherwise transferred, together, where applicable, with a capital letter.
 
(8) [Notering af sammenlægning af internationale registreringer] Bliver samme person indehaver af to eller flere internationale registreringer som følge af en delvis ændring i ejerskab, skal registreringerne på den pågældende persons anmodning sammenlægges, og stk. (1)-(6) skal finde tilsvarende anvendelse. Den internationale registrering, som hidrører fra sammenlægningen, skal bære nummeret på den internationale registrering, hvoraf en del er blevet overdraget eller på anden måde overført, i givet fald sammen et stort bogstav.
     
Rule 22
 
Regel 22
Corrections in the International Register
 
Rettelser i Det internationale Register
     
(1) [Correction] Where the International Bureau, acting ex officio or at the request of the holder, considers that there is an error concerning an international registration in the International Register, it shall modify the Register and inform the holder accordingly.
 
(1) [Rettelse] Når Det internationale Bureau ex officio eller på anmodning fra indehaveren finder, at der er en fejl vedrørende en international registrering i det Internationale Register, skal det ændre registeret og underrette indehaveren herom.
(2) [Refusal of Effects of Correction] The Office of any designated Contracting Party shall have the right to declare in a notification to the International Bureau that it refuses to recognize the effects of the correction. Rules 18 and 19 shall apply mutatis mutandis.
 
(2) [Afvisning af rettelsens virkninger] Myndigheden i enhver designeret kontraherende part har ret til i en meddelelse til Det internationale Bureau at erklære, at den nægter at anerkende virkningerne af rettelsen. Regel 18 og 19 finder tilsvarende anvendelse.
     
CHAPTER 5
 
KAPITEL 5
RENEWALS
 
FORNYELSER
     
Rule 23
 
Regel 23
Unofficial Notice of Expiry
 
Uofficiel meddelelse om udløb
     
Six months before the expiry of a five-year term, the International Bureau shall send to the holder and the representative, if any, a notice indicating the date of expiry of the international registration. The fact that the said notice is not received shall not constitute an excuse for failure to comply with any time limit under Rule 24.
 
Seks måneder før udløbet af en femårs periode skal Det internationale Bureau tilsende indehaveren og den eventuelle fuldmægtig en meddelelse, der angiver udløbsdagen for den internationale registrering. Det forhold, at den pågældende meddelelse ikke er modtaget, kan ikke udgøre en begrundelse for ikke at overholde en tidsfrist i henhold til regel 24.
     
Rule 24
 
Regel 24
Details Concerning Renewal
 
Enkeltheder vedrørende fornyelsen
     
(1) [Fees]
 
(1) [Gebyrer]
(a)
The international registration shall be renewed upon payment of the following fees:
 
(a)
Den internationale registrering fornyes ved betaling af følgende gebyrer:
 
(i)
a basic fee;
   
(i)
et grundgebyr;
 
(ii)
a standard designation fee in respect of each Contracting Party designated under the 1999 Act that has not made a declaration under Article 7(2) of the 1999 Act, and each Contracting Party designated under the 1960 Act, for which the international registration is to be renewed;
   
(ii)
et standarddesigneringsgebyr for hver kontraherende part, som er designeret i henhold til 1999-aftalen og ikke har afgivet en erklæring i henhold til artikel 7(2) i 1999-Aftalen, og hver kontraherende part, som er designeret i henhold til 1960-Aftalen, og for hvilken den internationale registrering skal fornyes;
 
(iii)
an individual designation fee for each Contracting Party designated under the 1999 Act that has made a declaration under Article 7(2) of the 1999 Act and for which the international registration is to be renewed.
   
(iii)
et individuelt designeringsgebyr for hver kontraherende part, som er designeret i henhold til 1999-Aftalen og har afgivet en erklæring i henhold til artikel 7(2) i 1999-Aftalen, og for hvilken den internationale registrering skal fornyes.
(b)
The amounts of the fees referred to in items (i) and (ii) of subparagraph (a) are set out in the Schedule of Fees.
 
(b)
Størrelsen af de under punkt (i) og (ii) i litra (a) nævnte gebyrer er fastsat i gebyrfortegnelsen.
(c)
The payment of the fees referred to in subparagraph (a) shall be made at the latest on the date on which the renewal of the international registration is due. However, it may still be made within six months from the date on which the renewal of the international registration is due, provided that the surcharge specified in the Schedule of Fees is paid at the same time.
 
(c)
Betaling af de i litra (a) nævnte gebyrer skal senest foretages på den dato, på hvilken fornyelsen af den internationale registrering skal ske. Betaling kan dog stadig foretages inden seks måneder fra den dato, på hvilken fornyelsen af den internationale registrering skal ske, forudsat at det i gebyrfortegnelsen nærmere angivne tillægsgebyr samtidig betales.
(d)
If any payment made for the purposes of renewal is received by the International Bureau earlier than three months before the date on which the renewal of the international registration is due, it shall be considered as having been received three months before that date.
 
(d)
Hvis en betaling, der foretages med henblik på fornyelse, modtages af Det internationale Bureau tidligere end tre måneder før den dato, på hvilken fornyelsen af den internationale registrering skal ske, skal den betragtes, som om den blev modtaget tre måneder før den pågældende dato.
(2) [Further Details]
 
(2) [Yderligere enkeltheder]
(a)
Where the holder does not wish to renew the international registration
 
(a)
Ønsker indehaveren ikke at forny den internationale registrering
 
(i)
in respect of a designated Contracting Party, or
   
(i)
for en designeret kontraherende part, eller
 
(ii)
in respect of any of the industrial designs that are the subject of the international registration,
   
(ii)
for et eller flere af de industrielle design, som er genstand for den internationale registrering,
 
payment of the required fees shall be accompanied by a statement indicating the Contracting Party or the numbers of the industrial designs for which the international registration is not to be renewed.
   
skal betaling af de foreskrevne gebyrer være ledsaget af en angivelse af den kontraherende part eller numrene på de industrielle design, for hvilke den internationale registrering ikke skal fornyes.
(b)
Where the holder wishes to renew the international registration in respect of a designated Contracting Party notwithstanding the fact that the maximum period of protection for industrial designs in that Contracting Party has expired, payment of the required fees, including the standard designation fee or the individual designation fee, as the case may be, for that Contracting Party, shall be accompanied by a statement that the renewal of the international registration is to be recorded in the International Register in respect of that Contracting Party.
 
(b)
Ønsker indehaveren at forny den internationale registrering for en designeret kontraherende part, uanset at den maksimale beskyttelsesperiode for industrielle design i den pågældende kontraherende part er udløbet, skal betaling af de foreskrevne gebyrer, herunder alt efter omstændighederne standarddesigneringsgebyret eller det individuelle designeringsgebyr, for den pågældende kontraherende part være ledsaget af en angivelse af, at fornyelsen af den internationale registrering skal noteres i Det internationale Register for den pågældende kontraherende part.
(c)
Where the holder wishes to renew the international registration in respect of a designated Contracting Party notwithstanding the fact that a refusal is recorded in the International Register for that Contracting Party in respect of all the industrial designs concerned, payment of the required fees, including the standard designation fee or the individual designation fee, as the case may be, for that Contracting Party, shall be accompanied by a statement specifying that the renewal of the international registration is to be recorded in the International Register in respect of that Contracting Party.
 
(c)
Ønsker indehaveren at forny den internationale registrering for en designeret kontraherende part, uanset at der er noteret et afslag i Det internationale Register for den pågældende kontraherende part for alle de pågældende industrielle design, skal betaling af de foreskrevne gebyrer, herunder alt efter omstændighederne standarddesigneringsgebyret eller det individuelle designeringsgebyr, for den pågældende kontraherende part være ledsaget af en angivelse af, at fornyelsen af den internationale registrering skal noteres i Det internationale Register for den pågældende kontraherende part.
(d)
The international registration may not be renewed in respect of any designated Contracting Party in respect of which an invalidation has been recorded for all the industrial designs under Rule 20 or in respect of which a renunciation has been recorded under Rule 21. The international registration may not be renewed in respect of any designated Contracting Party for those industrial designs in respect of which an invalidation in that Contracting Party has been recorded under Rule 20 or in respect of which a limitation has been recorded under Rule 21.
 
(d)
Den internationale registrering kan ikke fornyes for nogen designeret kontraherende part, for hvilken der er noteret en ugyldigkendelse for alle de industrielle design i henhold til regel 20, eller for hvilken der er noteret et afkald i henhold til regel 21. Den internationale registrering kan ikke fornyes for nogen designeret kontraherende part for de industrielle design, for hvilke der er noteret en ugyldigkendelse i den pågældende kontraherende part i henhold til regel 20, eller for hvilke der er noteret en begrænsning i henhold til regel 21.
(3) [Insufficient Fees] (a) If the amount of the fees received is less than the amount required for renewal, the International Bureau shall promptly notify at the same time both the holder and the representative, if any, accordingly. The notification shall specify the missing amount.
 
(3) [Utilstrækkelige gebyrer] (a) Hvis det modtagne gebyrbeløb er mindre end det til fornyelse foreskrevne beløb, skal Det internationale Bureau uden ophold samtidig meddele dette til både indehaveren og den eventuelle fuldmægtig. Meddelelsen skal nærmere angive det manglende beløb.
(b) If the amount of the fees received is, on the expiry of the period of six months referred to in paragraph (1)(c), less than the amount required for renewal, the International Bureau shall not record the renewal, shall refund the amount received and shall notify accordingly the holder and the representative, if any.
 
(b) Hvis det modtagne gebyrbeløb ved udløbet af den i stk. (1)(c) nævnte frist på seks måneder er mindre end det til fornyelse foreskrevne beløb, skal Det internationale Bureau ikke notere fornyelsen, skal tilbagebetale det modtagne beløb og skal give meddelelse til indehaveren og den eventuelle fuldmægtig herom.
     
Rule 25
 
Regel 25
Recording of the Renewal; Certificate
 
Notering af fornyelsen; bevis
     
(1) [Recording and Effective Date of the Renewal] Renewal shall be recorded in the International Register with the date on which renewal was due, even if the fees required for renewal are paid within the period of grace referred to in Rule 24(1)(c).
 
(1) [Notering af fornyelsen og fornyelsens gyldighedsdag] Fornyelsen skal noteres i Det internationale Register sammen med den dato, på hvilken fornyelsen skulle ske, selv om de til fornyelse foreskrevne gebyrer betales inden for den i regel 24(1)(c) nævnte skånefrist.
(2) [Certificate] The International Bureau shall send a certificate of renewal to the holder.
 
(2) [Bevis] Det internationale Bureau skal sende et fornyelsesbevis til indehaveren.
     
CHAPTER 6
 
KAPITEL 6
BULLETIN
 
TIDENDE
     
Rule 26
 
Regel 26
Bulletin
 
Tidende
     
(1) [Information Concerning International Registrations] The International Bureau shall publish in the Bulletin relevant data concerning
 
(1) [Oplysninger vedrørende internationale registreringer] Det internationale Bureau skal i tidenden offentliggøre relevante data vedrørende
(i)
international registrations, in accordance with Rule 17;
 
(i)
internationale registreringer i overensstemmelse med regel 17;
(ii)
refusals recorded under Rule 18(5), with an indication as to whether there is a possibility of review or appeal, but without the grounds for refusal;
 
(ii)
afslag, der er noteret i henhold til regel 18(5), med en angivelse af, om der er mulighed for fornyet gennemgang eller klage, men uden begrundelserne for afslaget;
(iii)
invalidations recorded under Rule 20(2);
 
(iii)
ugyldigkendelser, der er noteret i henhold til regel 20(2);
(iv)
changes in ownership, changes of name or address of the holder, renunciations and limitations recorded under Rule 21;
 
(iv)
ændringer i ejerskab, ændringer af indehavers navn eller adresse, afkald og begrænsninger, der er noteret i henhold til regel 21;
(v)
corrections effected under Rule 22;
 
(v)
rettelser, der er foretaget i henhold til regel 22;
(vi)
renewals recorded under Rule 25(1);
 
(vi)
fornyelser, der er noteret i henhold til regel 25(1);
(vii)
international registrations which have not been renewed.
 
(vii)
internationale registreringer, som ikke er blevet fornyet.
(2) [Information Concerning Declarations; Other Information] The International Bureau shall publish in the Bulletin any declaration made by a Contracting Party under the 1999 Act, the 1960 Act or these Regulations, as well as a list of the days on which the International Bureau is not scheduled to open to the public during the current and the following calendar year.
 
(2) [Oplysninger vedrørende erklæringer; andre oplysninger] Det internationale Bureau skal i tidenden offentliggøre enhver erklæring, der er afgivet af en kontraherende part i henhold til 1999-Aftalen, 1960-Aftalen eller disse gennemførelsesforskrifter, tillige med en liste over de dage, på hvilke Det internationale Bureau ifølge planerne har lukket for offentligheden i indeværende og det følgende kalenderår.
(3) [Mode of Publishing the Bulletin] The Bulletin referred to in Rule 1(1)(x) shall be published on the website of the Organization. The date on which each issue of the Bulletin is published on that website shall be electronically communicated by the International Bureau to the Office of each Contracting Party. Such communication shall be deemed to replace the sending of the Bulletin referred to in Article 10(3)(b) of the 1999 Act and Article 6(3)(b) of the 1960 Act, and, for the purposes of Article 8(2) of the 1960 Act, the Bulletin shall be deemed to have been received by each Office concerned also on the date of the said communication.
 
(3) [Publiceringsmåde for tidenden] Den i regel 1(1)(x) nævnte tidende bliver publiceret på Organisationens hjemmeside. Den dato, på hvilken hvert nummer af tidenden bliver publiceret på den pågældende hjemmeside, skal meddeles elektronisk af Det internationale Bureau til myndigheden i hver kontraherende part. En sådan meddelelse anses for at erstatte den i artikel 10(3)(b) i 1999-Aftalen og artikel 6(3)(b) i 1960-Aftalen nævnte fremsendelse af tidenden, og for så vidt angår artikel 8(2) i 1960-Aftalen, anses tidenden også for at være modtaget af hver berørt myndighed på den nævnte meddelelses dato.
     
CHAPTER 7
 
KAPITEL 7
FEES
 
GEBYRER
     
Rule 27
 
Regel 27
Amounts and Payment of Fees
 
Størrelse og betaling af gebyrer
     
(1) [Amounts of Fees] The amounts of fees due under the 1999 Act, the 1960 Act, the 1934 Act and these Regulations, other than individual designation fees referred to in Rule 12(1)(a)(iii), shall be specified in the Schedule of Fees which is annexed to these Regulations and forms an integral part thereof.
 
(1) [Størrelse af gebyrer] Størrelsen af de gebyrer, der skal betales i henhold til 1999-Aftalen, 1960-Aftalen, 1934-Aftalen og disse gennemførelsesforskrifter, er med undtagelse af de i regel 12(1)(a)(iii) nævnte individuelle designeringsgebyrer fastsat i gebyrfortegnelsen1), som er vedlagt disse gennemførelsesforskrifter og udgør en integreret del heraf.
(2) [Payment]
 
(2) [Betaling]
(a)
Subject to subparagraph (b) and Rule 12(3)(c), the fees shall be paid directly to the International Bureau.
 
(a)
Med forbehold af litra (b) og regel 12(3)(c) skal gebyrerne betales direkte til Det internationale Bureau.
(b)
Where the international application is filed through the Office of the applicant’s Contracting Party, the fees payable in connection with that application may be paid through that Office if it accepts to collect and forward such fees and the applicant or the holder so wishes. Any Office which accepts to collect and forward such fees shall notify that fact to the Director General.
 
(b)
Når den internationale ansøgning indleveres gennem myndigheden i ansøgerens kontraherende part, kan de gebyrer, der skal betales i forbindelse med den pågældende ansøgning, betales gennem den pågældende myndighed, hvis myndigheden påtager sig at opkræve og videresende sådanne gebyrer, og hvis ansøger eller indehaver ønsker dette. En myndighed, som påtager sig at opkræve og videresende sådanne gebyrer, skal underrette generaldirektøren herom.
(3) [Modes of Payment] Fees shall be paid to the International Bureau in accordance with the Administrative Instructions.
 
(3) [Betalingsmåder] Gebyrer skal betales til Det internationale Bureau i overensstemmelse med de administrative bestemmelser.
(4) [Indications Accompanying the Payment] At the time of the payment of any fee to the International Bureau, an indication must be given,
 
(4) [Angivelser, som skal ledsage betalingen] Ved betalingen af et gebyr til Det internationale Bureau, skal følgende angives:
 
(i)
before international registration, of the name of the applicant, the industrial design concerned and the purpose of the payment;
   
(i)
forud for den internationale registrering, ansøgerens navn, det pågældende industrielle design og formålet med betalingen;
 
(ii)
after international registration, of the name of the holder, the number of the international registration concerned and the purpose of the payment.
   
(ii)
efter den internationale registrering, indehaverens navn, nummeret på den pågældende internationale registrering og formålet med betalingen.
(5) [Date of Payment]
 
(5) [Betalingsdato]
(a)
Subject to Rule 24(1)(d) and subparagraph (b), any fee shall be considered to have been paid to the International Bureau on the day on which the International Bureau receives the required amount.
 
(a)
Med forbehold af regel 24(1)(d) og litra (b) skal et gebyr anses for at være betalt til Det internationale Bureau på den dag, på hvilken Det internationale Bureau modtager det foreskrevne beløb.
(b)
Where the required amount is available in an account opened with the International Bureau and that Bureau has received instructions from the holder of the account to debit it, the fee shall be considered to have been paid to the International Bureau on the day on which the International Bureau receives an international application, a request for the recording of a change, or an instruction to renew an international registration.
 
(b)
Når det foreskrevne beløb er til rådighed på en konto, der er åbnet hos Det internationale Bureau, og bureauet har modtaget besked fra kontohaveren om at debitere kontoen, skal gebyret anses for at være betalt til Det internationale Bureau på den dag, på hvilken Det internationale Bureau modtager en international ansøgning, en anmodning om notering af en ændring eller en besked om at forny en international registrering.
(6) [Change in the Amount of the Fees]
 
(6) [Ændring af gebyrers størrelse]
(a)
Where an international application is filed through the Office of the applicant’s Contracting Party and the amount of the fees payable in respect of the filing of the international application is changed between, on the one hand, the date on which the international application was received by that Office and, on the other hand, the date of the receipt of the international application by the International Bureau, the fee that was valid on the first date shall be applicable.
 
(a)
Når en international ansøgning indleveres gennem myndigheden i ansøgerens kontraherende part, og størrelsen af de gebyrer, som skal betales for indleveringen af den internationale ansøgning, ændres mellem på den ene side den dato, på hvilken den internationale ansøgning blev modtaget af den pågældende myndighed, og på den anden side den dato, på hvilken den internationale ansøgning modtages af Det internationale Bureau, skal det gebyr, der var gældende på den første dato, finde anvendelse.
(b)
Where the amount of the fees payable in respect of the renewal of an international registration is changed between the date of payment and the due date of the renewal, the fee that was valid on the date of payment, or on the date considered to be the date of payment under Rule 24(1)(d), shall be applicable. Where the payment is made after the due date, the fee that was valid on the due date shall be applicable.
 
(b)
Når størrelsen af de gebyrer, som skal betales for fornyelsen af en international registrering, ændres mellem betalingsdatoen og den dato, på hvilken fornyelsen skal ske, skal det gebyr, som var gældende på betalingsdatoen, eller på den dato, der anses for at være betalingsdatoen i henhold til regel 24(1)(d), finde anvendelse. Når betaling foretages efter den dato, på hvilken fornyelsen skulle ske, skal det gebyr, der var gældende på den pågældende dato, finde anvendelse.
(c)
Where the amount of any fee other than the fees referred to in subparagraphs (a) and (b) is changed, the amount valid on the date on which the fee was received by the International Bureau shall be applicable.
 
(c)
Når størrelsen af andre gebyrer end de i litra (a) og (b) nævnte gebyrer ændres, skal det beløb, der var gældende på den dato, på hvilken gebyret blev modtaget af Det internationale Bureau, finde anvendelse.
         
Rule 28
 
Regel 28
Currency of Payments
 
Betalingsvaluta
     
(1) [Obligation to Use Swiss Currency] All payments made under these Regulations to the International Bureau shall be in Swiss currency irrespective of the fact that, where the fees are paid through an Office, such Office may have collected those fees in another currency.
 
(1) [Forpligtelse til at benytte schweizisk valuta] Alle betalinger til Det internationale Bureau, der foretages i henhold til disse gennemførelsesforskrifter, skal være i schweizisk valuta, uanset det forhold, at når gebyrerne betales gennem en myndighed, kan denne myndighed have opkrævet de pågældende gebyrer i en anden valuta.
(2) [Establishment of the Amount of Individual Designation Fees in Swiss Currency]
 
(2) [Fastlæggelse af størrelsen af individuelle designeringsgebyrer i schweizisk valuta]
(a)
Where a Contracting Party makes a declaration under Article 7(2) of the 1999 Act or under Rule 36(1) that it wants to receive an individual designation fee, the amount of the fee indicated to the International Bureau shall be expressed in the currency used by its Office.
 
(a)
Når en kontraherende part afgiver en erklæring i henhold til artikel 7(2) i 1999-Aftalen eller i henhold til regel 36(1) om, at den ønsker at modtage et individuelt designeringsgebyr, skal det over for Det internationale Bureau angivne gebyrbeløb være angivet i den valuta, der benyttes af partens myndighed.
(b)
Where the fee is indicated in the declaration referred to in subparagraph (a) in a currency other than Swiss currency, the Director General shall, after consultation with the Office of the Contracting Party concerned, establish the amount of the fee in Swiss currency on the basis of the official exchange rate of the United Nations.
 
(b)
Når gebyret i den i litra (a) nævnte erklæring er angivet i en anden valuta end schweizisk valuta, skal generaldirektøren efter at have rådført sig med den pågældende kontraherende parts myndighed fastlægge gebyrbeløbet i schweizisk valuta på basis af De forenede Nationers officielle vekselkurs.
(c)
Where, for more than three consecutive months, the official exchange rate of the United Nations between the Swiss currency and the currency in which the amount of an individual designation fee has been indicated by a Contracting Party is higher or lower by at least 5% than the last exchange rate applied to establish the amount of the fee in Swiss currency, the Office of that Contracting Party may ask the Director General to establish a new amount of the fee in Swiss currency according to the official exchange rate of the United Nations prevailing on the day preceding the day on which the request is made. The Director General shall proceed accordingly. The new amount shall be applicable as from a date which shall be fixed by the Director General, provided that such date is between one and two months after the date of the publication of the said amount in the Bulletin.
 
(c)
Når De forenede Nationers officielle vekselkurs mellem schweizisk valuta og den valuta, hvori størrelsen af et individuelt designeringsgebyr er blevet angivet af en kontraherende part, i mere end tre på hinanden følgende måneder er mindst 5 % højere eller lavere end den sidste vekselkurs, som blev anvendt til at fastlægge gebyrbeløbet i schweizisk valuta, kan den pågældende kontraherende parts myndighed anmode generaldirektøren om at fastlægge et nyt gebyrbeløb i schweizisk valuta i overensstemmelse med De forenede Nationers officielle vekselkurs, som var gældende dagen før den dag, på hvilken anmodningen fremsættes. Generaldirektøren skal handle i overensstemmelse hermed. Det nye beløb skal finde anvendelse fra og med en dato, som fastsættes af generaldirektøren, forudsat at denne dato ligger mellem en og to måneder efter datoen for offentliggørelsen af det pågældende beløb i tidenden.
(d)
Where, for more than three consecutive months, the official exchange rate of the United Nations between the Swiss currency and the currency in which the amount of an individual designation fee has been indicated by a Contracting Party is lower by at least 10% than the last exchange rate applied to establish the amount of the fee in Swiss currency, the Director General shall establish a new amount of the fee in Swiss currency according to the current official exchange rate of the United Nations. The new amount shall be applicable as from a date which shall be fixed by the Director General, provided that such date is between one and two months after the date of the publication of the said amount in the Bulletin.
 
(d)
Når De forenede Nationers officielle vekselkurs mellem schweizisk valuta og den valuta, hvori størrelsen af et individuelt designeringsgebyr er blevet angivet af en kontraherende part, i mere end tre på hinanden følgende måneder er mindst 10 % lavere end den sidste vekselkurs, som blev anvendt til at fastlægge gebyrbeløbet i schweizisk valuta, skal generaldirektøren fastlægge et nyt gebyrbeløb i schweizisk valuta i overensstemmelse med De forenede Nationers gældende officielle vekselkurs. Det nye beløb skal finde anvendelse fra og med en dato, som fastsættes af generaldirektøren, forudsat at denne dato ligger mellem en og to måneder efter datoen for offentliggørelsen af det pågældende beløb i tidenden.
       
Rule 29
 
Regel 29
Crediting of Fees to the Accounts of the Contracting Parties Concerned
 
Kreditering af de berørte kontraherende parters konti for gebyrer
     
Any standard designation fee or individual designation fee paid to the International Bureau in respect of a Contracting Party shall be credited to the account of that Contracting Party with the International Bureau within the month following the month in the course of which the recording of the international registration or renewal for which that fee has been paid was effected or, as regards the second part of the individual designation fee, immediately upon its receipt by the International Bureau.
 
Et standarddesigneringsgebyr eller et individuelt designeringsgebyr, der er betalt til Det internationale Bureau for en kontraherende part, skal krediteres den pågældende kontraherende parts konto hos Det internationale Bureau inden for den måned, der følger efter den måned, i løbet af hvilken noteringen af den internationale registrering eller den fornyelse, for hvilken det pågældende gebyr er blevet betalt, fandt sted, eller for så vidt angår anden del af det individuelle designeringsgebyr, umiddelbart efter Det internationale Bureaus modtagelse heraf.
     
CHAPTER 8
 
KAPITEL 8
INTERNATIONAL APPLICATIONS GOVERNED EXCLUSIVELY OR PARTLY BY THE 1934 ACT AND INTERNATIONAL REGISTRATIONS RESULTING THEREFROM
 
INTERNATIONALE ANSØGNINGER, DER REGULERES UDELUKKENDE ELLER DELVIS AF 1934-AFTALEN, OG DERFRA HIDRØRENDE INTERNATIONALE REGISTRERINGER
     
Rule 30
 
Regel 30
Applicability of These Regulations to International Applications Governed Exclusively by the 1934 Act and International Registrations Resulting Therefrom
 
Anvendelse af disse gennemførelsesforskrifter på internationale ansøgninger, der reguleres udelukkende af 1934-Aftalen, og derfra hidrørende internationale registreringer
     
(1) [General Principle] Unless otherwise specified and subject to paragraph (2), these Regulations shall be applicable to international applications governed exclusively by the 1934 Act and to international registrations resulting therefrom.
 
(1) [Generelt princip] Med mindre andet er angivet og med forbehold af stk. (2) finder disse gennemførelsesforskrifter anvendelse på internationale ansøgninger, der reguleres udelukkende af 1934-Aftalen, og på derfra hidrørende internationale registreringer.
(2) [Exceptions]
 
(2) [Undtagelser]
(a)
Notwithstanding Rule 6, any international application governed exclusively by the 1934 Act shall be in French. Any communication concerning that international application or the international registration resulting therefrom shall be in French.
 
(a)
Uanset regel 6 skal en international ansøgning, der reguleres udelukkende af 1934-Aftalen, være affattet på fransk. Alle meddelelser vedrørende den pågældende internationale ansøgning eller den derfra hidrørende internationale registrering skal være affattet på fransk.
(b)
Notwithstanding Rule 7(5)(a), a description of the reproduction or of the characteristic features of the industrial designs and the identity of the creator of the industrial designs may not be included in an application governed exclusively by the 1934 Act.
 
(b)
Uanset regel 7(5)(a) må en beskrivelse af afbildningen af eller af de karakteristiske træk ved de industrielle design og identiteten af den, der har frembragt de industrielle design, ikke være indeholdt i en international ansøgning, der reguleres udelukkende af 1934-Aftalen.
(c)
Notwithstanding Rule 7(5)(e), deferment of publication may not be requested with respect to an international application governed exclusively by the 1934 Act.
 
(c)
Uanset regel 7(5)(e) kan der ikke for en international ansøgning, der reguleres udelukkende af 1934-Aftalen, anmodes om udsættelse af offentliggørelsen.
(d)
Notwithstanding Rule 7(7), the industrial designs contained in an international application governed exclusively by the 1934 Act may belong to different classes of the International Classification.
 
(d)
Uanset regel 7(7) kan de industrielle design, der er indeholdt i en international ansøgning, der reguleres udelukkende af 1934-Aftalen, tilhøre forskellige klasser i den internationale klassifikation.
(e)
Notwithstanding Rule 9(1), an international application governed exclusively by the 1934 Act may, instead of containing reproductions, be accompanied by specimens.
 
(e)
Uanset regel 9(1) kan en international ansøgning, der reguleres udelukkende af 1934-Aftalen, i stedet for at indeholde afbildninger være ledsaget af modeller.
(f)
Notwithstanding Rule 12(1)(a), an international application governed exclusively by the 1934 Act shall be subject only to the payment of the basic fee referred to in Rule 12(1)(a)(i).
 
(f)
Uanset regel 12(1)(a) skal der for en international ansøgning, der reguleres udelukkende af 1934-Aftalen, kun betales det i regel 12(1)(a)(i) nævnte grundgebyr.
(g)
Notwithstanding Rule 15(1), the reproductions of the industrial designs contained in an international application governed exclusively by the 1934 Act shall not be registered in the International Register.
 
(g)
Uanset regel 15(1) skal afbildningerne af de industrielle design, der er indeholdt i en international ansøgning, der reguleres udelukkende af 1934-Aftalen, ikke registreres i Det internationale Register.
(h)
Notwithstanding Rule 17(1), an international registration resulting from an international application governed exclusively by the 1934 Act shall be published immediately after registration.
 
(h)
Uanset regel 17(1) skal en international registrering hidrørende fra en international ansøgning, der reguleres udelukkende af 1934-Aftalen, offentliggøres umiddelbart efter registreringen.
(i)
Notwithstanding Rule 17(2)(ii), the reproductions of industrial designs contained in an international registration resulting from an international application governed exclusively by the 1934 Act shall not be published in the Bulletin.
 
(i)
Uanset regel 17(2)(ii) skal afbildningerne af industrielle design, der er indeholdt i en international registrering hidrørende fra en international ansøgning, der reguleres udelukkende af 1934-Aftalen, ikke offentliggøres i tidenden.
(j)
Notwithstanding Rule 18, the effects of an international registration resulting from an international application governed exclusively by the 1934 Act may not be the subject of a notification of refusal of protection.
 
(j)
Uanset regel 18 kan virkningerne af en international registrering hidrørende fra en international ansøgning, der reguleres udelukkende af 1934-Aftalen, ikke gøres til genstand for en meddelelse om afslag på beskyttelse.
(k)
Notwithstanding Rule 21(3), a change in ownership may not be recorded in respect of a Contracting Party designated under the 1934 Act if, on the basis of the indications referred to in Rule 21(2)(iv), the 1934 Act would cease to be applicable in respect of that Contracting Party.
 
(k)
Uanset regel 21(3) kan der ikke registreres en ændring i ejerskab for en kontraherende part, der er designeret i henhold til 1934-Aftalen, hvis 1934-Aftalen på grundlag af de i regel 21(2)(iv) nævnte angivelser ville ophøre med at være gældende for den pågældende kontraherende part.
(l)
Notwithstanding Rule 24(1)(a), an international registration resulting from an international application governed exclusively by the 1934 Act shall be renewed upon payment only of the basic fee referred to in Rule 24(1)(a)(i).
 
(l)
Uanset regel 24(1)(a) fornyes en international registrering hidrørende fra en international ansøgning, der reguleres udelukkende af 1934-Aftalen, alene ved betaling af det i regel 24(1)(a)(i) nævnte grundgebyr.
(m)
Notwithstanding Rule 24(2)(b), an international registration resulting from an international application governed exclusively by the 1934 Act shall not be renewed where the duration of international protection of fifteen years referred to in Article 7 of the 1934 Act has expired.
 
(m)
Uanset regel 24(2)(b) kan en international registrering hidrørende fra en international ansøgning, der reguleres udelukkende af 1934-Aftalen, ikke fornyes, når den i artikel 7 i 1934-Aftalen nævnte varighed af den internationale beskyttelse på femten år er udløbet.
(n)
The renewal of an international registration resulting from an international application governed exclusively by the 1934 Act, for the second period of protection of ten years referred to in Article 7 of the 1934 Act, may be requested at the time of filing the international application concerned. In such case, the fee referred to in Rule 24(1)(a)(i) shall be payable at the time of filing of the said international application, failing which the request for renewal shall be disregarded by the International Bureau.
 
(n)
Der kan anmodes om fornyelse af en international registrering hidrørende fra en international ansøgning, der reguleres udelukkende af 1934-Aftalen, for den i artikel 7 i 1934-Aftalen nævnte anden beskyttelsesperiode på ti år ved indleveringen af den pågældende internationale ansøgning. I så fald skal det i regel 24(1)(a)(i) nævnte gebyr betales ved indleveringen af den pågældende internationale ansøgning; hvis dette ikke sker, skal Det internationale Bureau se bort fra anmodningen om fornyelse.
(3) [International Applications Under Sealed Cover]
 
(3) [Internationale ansøgninger i lukket kuvert]
(a)
An international application governed exclusively by the 1934 Act shall contain, in addition to the indications referred to in Rule 7(3), an indication as to whether such application is made under open or sealed cover.
 
(a)
En international ansøgning, der reguleres udelukkende af 1934-Aftalen, skal ud over de i regel 7(3) nævnte angivelser indeholde en angivelse af, om den pågældende ansøgning indgives i åben eller lukket kuvert.
(b)
Upon expiry of the first period of five years of international protection referred to in Article 7 of the 1934 Act, any international registration which is under sealed cover shall be opened by the International Bureau upon renewal of the said registration.
 
(b)
Ved udløbet af den i artikel 7 i 1934-Aftalen nævnte første periode for inter­national beskyttelse på fem år skal en international registrering, der ligger i lukket kuvert, åbnes af Det internationale Bureau ved fornyelse af den pågældende registrering.
     
Rule 31
 
Regel 31
Applicability of These Regulations to International Applications Governed Partly by the 1934 Act and International Registrations Resulting Therefrom
 
Anvendelse af disse gennemførelsesforskrifter på internationale ansøgninger, der reguleres delvis af 1934-Aftalen, og derfra hidrørende internationale registreringer
     
(1) [General Principle] These Regulations shall be applicable to international applications referred to in Rule 1(1)(xviii) to (xx), and to international registrations resulting therefrom, subject to paragraph (2).
 
(1) [Generelt princip] Disse gennemførelsesforskrifter finder anvendelse på de i regel 1(1)(xviii)-(xx) nævnte internationale ansøgninger og på derfra hidrørende internationale registreringer, jf. dog stk. (2).
(2) [Exceptions]
 
(2) [Undtagelser]
(a)
Notwithstanding Rule 7(5)(e), deferment of publication may not be requested with respect to an international application referred to in paragraph (1). Where deferment of publication has been requested and one of the designated Contracting Parties in the international application has been designated under the 1934 Act, the International Bureau shall notify the applicant accordingly; if, within the period of one month from the date of the notification sent by the International Bureau, the applicant does not, by notice in writing to the International Bureau, withdraw the designation of the said Contracting Party, the International Bureau shall disregard the request for deferment of publication.
 
(a)
Uanset regel 7(5)(e) kan der ikke anmodes om udsættelse af offentliggørelsen for en i stk. (1) nævnt international ansøgning. Når der er anmodet om udsættelse af offentliggørelsen, og en af de i den internationale ansøgning designerede kontraherende parter er blevet designeret i henhold til 1934-Aftalen, skal Det internationale Bureau meddele ansøgeren dette; hvis ansøgeren ikke inden for en frist på en måned fra datoen for den af Det internationale Bureau sendte meddelelse ved skriftlig meddelelse til Det internationale Bureau tilbagetager designeringen af den pågældende kontraherende part, skal Det internationale Bureau se bort fra anmodningen om udsættelse af offentliggørelsen.
(b)
Notwithstanding Rule 21(3), a change in ownership may not be recorded in respect of a designated Contracting Party if, on the basis of the indications referred to in Rule 21(2)(iv), the 1934 Act would cease to be applicable, or would become applicable, in respect of that Contracting Party.
 
(b)
Uanset regel 21(3) kan der ikke noteres en ændring i ejerskab for en designeret kontraherende part, hvis 1934-Aftalen på grundlag af de i regel 21(2)(iv) nævnte angivelser ville ophøre med at være gældende eller ville blive gældende for den pågældende kontraherende part.
(c)
With respect to Contracting Parties designated under the 1934 Act in an international application referred to in paragraph (1), or in an international registration resulting therefrom,
 
(c)
For kontraherende parter, der er designeret i henhold til 1934-Aftalen i en i stk. (1) nævnt international ansøgning eller i en derfra hidrørende international registrering,
 
(i)
the fees referred to in Rule 12(1)(a)(ii) to (iv) shall not be payable;
   
(i)
skal de i regel 12(1)(a)(ii)-(iv) nævnte gebyrer ikke betales;
 
(ii)
the effects of the international registration concerned may not be the subject of a notification of refusal of protection referred to in Rule 18;
   
(ii)
kan virkningerne af den pågældende internationale registrering ikke gøres til genstand for en meddelelse om afslag på beskyttelse som omhandlet i regel 18;
 
(iii)
the renewal fees referred to in Rule 24(1)(a)(ii) and (iii) shall not be payable;
   
(iii)
skal de i regel 24(1)(a)(ii) og (iii) nævnte fornyelsesgebyrer ikke betales;
 
(iv)
the international registration concerned shall not be renewed where the duration of international protection of fifteen years referred to in Article 7 of the 1934 Act has expired, notwithstanding Rule 24(2)(b).
   
(iv)
kan den pågældende internationale registrering uanset regel 24(2)(b) ikke fornyes, når den i artikel 7 i 1934-Aftalen nævnte varighed af den internationale beskyttelse på femten år er udløbet.
             
CHAPTER 9
 
KAPITEL 9
MISCELLANEOUS
 
DIVERSE
     
Rule 32
 
Regel 32
Extracts, Copies and Information Concerning Published International Registrations
 
Udskrifter, kopier og oplysninger vedrørende offentliggjorte internationale registreringer
     
(1) [Modalities] Against payment of a fee whose amount shall be fixed in the Schedule of Fees, any person may obtain from the International Bureau, in respect of any published international registration:
 
(1) [Måder] Mod betaling af et gebyr, hvis størrelse er fastsat i gebyrfortegnelsen, kan enhver hos Det internationale Bureau for en hvilken som helst offentliggjort international registrering få:
(i)
extracts from the International Register;
 
(i)
udskrifter af Det internationale Register;
(ii)
certified copies of recordings made in the International Register or of items in the file of the international registration;
 
(ii)
bekræftede kopier af noteringer, der er foretaget i Det internationale Register, eller af den internationale registrerings sagsakter;
(iii)
uncertified copies of recordings made in the International Register or of items in the file of the international registration;
 
(iii)
ubekræftede kopier af noteringer, der er foretaget i Det internationale Register, eller af den internationale registrerings sagsakter;
(iv)
written information on the contents of the International Register or of the file of the international registration;
 
(iv)
skriftlige oplysninger om indholdet af Det internationale Register eller af den internationale registrerings sagsakter;
(v)
a photograph of a specimen.
 
(v)
et fotografi af en model.
(2) [Exemption from Authentication, Legalization or any Other Certification] In respect of a document referred to in paragraph (1)(i) and (ii), bearing the seal of the International Bureau and the signature of the Director General or a person acting on his behalf, no authority of any Contracting Party shall require authentication, legalization or any other certification of such document, seal or signature, by any other person or authority. The present paragraph applies mutatis mutandis to the international registration certificate referred to in Rule 15(1).
 
(2) [Fritagelse for bekræftelse af ægthed, legalisering eller anden attestering] For så vidt angår et i stk. (1)(i) og (ii) nævnt dokument, som bærer Det internationale Bureaus segl og generaldirek­tørens eller en på hans vegne optrædende persons underskrift, kan ingen instans i nogen kontraherende part kræve bekræftelse af ægthed, legalisering eller anden attestering af et sådant dokument, et sådant segl eller en sådan underskrift foretaget af en anden person eller instans. Nærværende stk. finder tilsva­rende anvendelse på det i regel 15(1) nævnte internationale registreringsbevis.
     
Rule 33
 
Regel 33
Amendment of Certain Rules
 
Ændring af visse regler
     
(1) [Requirement of Unanimity] Amendment of the following provisions of these Regulations shall require unanimity of the Contracting Parties bound by the 1999 Act:
 
(1) [Krav om enstemmighed] Ændring af følgende bestemmelser i disse gennemførelsesforskrifter kræver enstemmighed hos de kontraherende parter, der er bundet af 1999-Aftalen:
(i)
Rule 13(4);
 
(i)
regel 13(4);
(ii)
Rule 18(1).
 
(ii)
regel 18(1).
(2) [Requirement of Four-Fifths Majority] Amendment of the following provisions of the Regulations and of paragraph (3) of the present Rule shall require a four-fifths majority of the Contracting Parties bound by the 1999 Act:
 
(2) [Krav om fire femtedels flertal] Ændring af følgende bestemmelser i gennemførelsesforskrifterne og af stk. (3) i nærværende regel kræver fire femtedels flertal hos de kontraherende parter, der er bundet af 1999-Aftalen:
(i)
Rule 7(7);
 
(i)
regel 7(7);
(ii)
Rule 9(3)(b);
 
(ii)
regel 9(3)(b);
(iii)
Rule 16(1)(a);
 
(iii)
regel 16(1)(a);
(iv)
Rule 17(1)(iii).
 
(iv)
regel 17(1)(iii).
(3) [Procedure] Any proposal for amending a provision referred to in paragraph (1) or (2) shall be sent to all Contracting Parties at least two months prior to the opening of the session of the Assembly which is called upon to make a decision on the proposal.
 
(3) [Fremgangsmåde] Et hvilket som helst forslag til ændring af en i stk. (1) eller (2) nævnt bestemmelse skal sendes til alle kontraherende parter mindst to måneder forud for åbningen af det møde i Forsamlingen, der indkaldes til, for at Forsamlingen kan træffe beslutning om forslaget.
     
Rule 34
 
Regel 34
Administrative Instructions
 
Administrative bestemmelser
     
(1) [Establishment of Administrative Instructions; Matters Governed by Them]
 
(1) [Opstilling af administrative bestemmelser; forhold, der reguleres heraf]
(a)
The Director General shall establish Administrative Instructions. The Director General may modify them. The Director General shall consult the Offices of the Contracting Parties with respect to the proposed Administrative Instructions or their proposed modification.
 
(a)
Gene­raldirektøren skal opstille administrative bestemmelser. Generaldirektøren kan ændre dem. Generaldirektøren skal rådføre sig med de kontraherende parters myndigheder med hensyn til de foreslåede administrative bestemmelser eller de foreslåede ændringer deraf.
(b)
The Administrative Instructions shall deal with matters in respect of which these Regulations expressly refer to such Instructions and with details in respect of the application of these Regulations.
 
(b)
De administrative bestemmelser skal omhandle forhold, med hensyn til hvilke disse gennemførelsesforskrifter udtrykkeligt henviser til sådanne bestemmelser, samt nærmere enkelt­heder i forbindelse med anvendelsen af disse gennemførelsesforskrifter.
(2) [Control by the Assembly] The Assembly may invite the Director General to modify any provision of the Administrative Instructions, and the Director General shall proceed accordingly.
 
(2) [Forsamlingens kontrol] Forsamlingen kan opfordre generaldirektøren til at ændre en hvilken som helst af de administrative bestemmelser, og generaldirektøren skal handle i overensstemmelse hermed.
     
(3) [Publication and Effective Date]
 
(3) [Offentliggørelse og ikrafttrædelsesdag]
(a)
The Administrative Instructions and any modification thereof shall be published in the Bulletin.
 
(a)
De administrative bestemmelser og enhver ændring deraf skal offentliggøres i tidenden.
(b)
Each publication shall specify the date on which the published provisions become effective. The dates may be different for different provisions, provided that no provision may be declared effective prior to its publication in the Bulletin.
 
(b)
Enhver offentliggørelse skal angive den dag, på hvilken de offentliggjorte bestemmelser træder i kraft. Der kan være forskellige ikrafttrædelsesdage for forskellige bestemmelser; dog kan ingen bestemmelse træde i kraft forud for sin offentliggørelse i tidenden.
(4) [Conflict with the 1999 Act, the 1960 Act, the 1934 Act or These Regulations] In the case of conflict between, on the one hand, any provision of the Administrative Instructions and, on the other hand, any provision of the 1999 Act, the 1960 Act, the 1934 Act or of these Regulations, the latter shall prevail.
 
(4) [Uoverensstemmelse med 1999-Aftalen, 1960-Aftalen, 1934-Aftalen eller disse gennemførelsesforskrifter] I tilfælde af uoverensstemmelse mellem på den ene side en af de administrative bestemmelser og på den anden side en bestemmelse i 1999-Aftalen, 1960-Aftalen, 1934-Aftalen eller i disse gennemførelsesforskrifter, skal sidstnævnte være afgørende.
     
Rule 35
 
Regel 35
Declarations Made by Contracting Parties to the 1999 Act
 
Erklæringer afgivet af kontraherende parter, der har tiltrådt 1999-Aftalen
     
(1) [Making and Coming into Effect of Declarations] Article 30(1) and (2) of the 1999 Act shall apply mutatis mutandis to the making of any declaration under Rules 8(1), 9(3)(a), 13(4) or 18(1)(b) and to its coming into effect.
 
(1) [Afgivelse og ikrafttræden af erklæringer] Artikel 30 (1) og (2) i 1999-Aftalen finder tilsvarende anvendelse på afgivelsen af en erklæring i henhold til regel 8(1), 9(3)(a), 13(4) eller 18(1)(b) og på dens ikrafttræden.
(2) [Withdrawal of Declarations] Any declaration referred to in paragraph (1) may be withdrawn at any time by notification addressed to the Director General. Such withdrawal shall take effect upon receipt by the Director General of the notification of withdrawal or at any later date indicated in the notification. In the case of a declaration made under Rule 18(1)(b), the withdrawal shall not affect an international registration whose date is earlier than the coming into effect of the said withdrawal.
 
(2) [Tilbagekaldelse af erklæringer] En i stk. (1) nævnt erklæring kan når som helst tilbagekaldes ved en meddelelse stilet til generaldirektøren. En sådan tilbagekaldelse får virkning ved generaldirektørens modtagelse af meddelelsen om tilbagekaldelse eller på en hvilken som helst i meddelelsen angivet senere dato. Når det drejer sig om en erklæring, der er afgivet i henhold til regel 18(1)(b), berører tilbagekaldelsen ikke en international registrering, hvis dato ligger forud for den pågældende tilbagekaldelses ikrafttræden.
     
Rule 36
 
Regel 36
Declarations Made by Contracting Parties to the 1960 Act
 
Erklæringer afgivet af kontraherende parter, der har tiltrådt 1960-Aftalen
     
(1) [Individual Designation Fee] For the purpose of Article 15(1)2(b) of the 1960 Act, any Contracting Party to the 1960 Act whose Office is an Examining Office may, in a declaration, notify the Director General that, in connection with any international application in which it is designated under the 1960 Act, the standard designation fee referred to in Rule 12(1)(a)(ii) shall be replaced by an individual designation fee, whose amount shall be indicated in the declaration and can be changed in further declarations. The said amount may not be higher than the equivalent of the amount which the Office of that Contracting Party would be entitled to receive from an applicant for a grant of protection for an equivalent period to the same number of industrial designs, that amount being diminished by the savings resulting from the international procedure.
 
(1) [Individuelt designeringsgebyr] For så vidt angår artikel 15(1)2(b) i 1960-Aftalen, kan en kontraherende part, der har tiltrådt 1960-aftalen, og hvis myndighed er en undersøgende myndighed, i en erklæ­ring meddele generaldirektøren, at det i regel 12(1)(a)(ii) nævnte standarddesignerings­gebyr i forbindelse med en international ansøgning, hvori den er designeret i henhold til 1960-Aftalen, skal erstattes med et individuelt designeringsgebyr, hvis størrelse skal angives i erklæringen og kan ændres i yderligere erklæringer. Det pågældende beløb må ikke være højere, end hvad der svarer til det beløb, som den pågældende kontraherende parts myndighed ville være berettiget til at modtage fra en ansøger for meddelelse af beskyttelse i en tilsvarende periode for det samme antal industrielle design, nedsat med besparelserne hidrørende fra den internationale procedure.
(2) [Maximum Duration of Protection] Each Contracting Party to the 1960 Act shall, in a declaration, notify the Director General of the maximum duration of protection provided for by its law.
 
(2) [Maksimal beskyttelsesvarighed] Hver kontraherende part, der har tiltrådt 1960-Aftalen, skal i en erklæring underrette generaldirektøren om den maksimale beskyttelsesvarighed, som dens lovgivning giver adgang til.
(3) [Time at Which Declarations May Be Made] Any declaration under paragraphs (1) and (2) may be made
 
(3) [Tidspunkt for afgivelse af erklæringer] En erklæring i henhold til stk. (1) og (2) kan afgives
(i)
at the time of the deposit of an instrument referred to in Article 26(2) of the 1960 Act, in which case it shall become effective on the date on which the State having made the declaration becomes bound by this Act, or
 
(i)
ved indgivelsen af et i artikel 26(2) i 1960-Aftalen nævnt dokument, i hvilket tilfælde den får virkning på den dag, på hvilken den stat, der har afgivet erklæringen, bliver bundet af denne aftale, eller
(ii)
after the deposit of an instrument referred to in Article 26(2) of the 1960 Act, in which case it shall become effective one month after the date of its receipt by the Director General or at any later date indicated in the declaration but shall apply only in respect of any international registration whose date of international registration is the same as, or is later than, the effective date of the declaration.
 
(ii)
efter indgivelsen af et i artikel 26(2) i 1960-Aftalen nævnt dokument, i hvilket tilfælde den får virkning en måned efter den dag, på hvilken den modtages af generaldirektøren, eller på en hvilken som helst i erklæringen angivet senere dato, men finder alene anvendelse på internationale registre­ringer, hvis internationale registreringsdag er den samme som eller ligger efter erklæringens ikrafttrædelsesdag.
     
           
   
1) Foreligger ikke oversat
     
     

Gebyrfortegnelsen er ikke medtaget her, men kan fås ved henvendelse til Patent- og Varemærkestyrelsen.

Aftalen trådte i kraft den 1. april 2004.

Danmarks ratifikationsinstrument blev deponeret hos WIPO´s generaldirektør den 9. september 2008, hvorefter aftalen i medfør af artikel 28, stk. 3b, trådte i kraft for Danmark den 9. december 2008.

Danmark har i forbindelse med ratifikationen afgivet erklæring om, at konventionen indtil videre ikke finder anvendelse på Færøerne og Grønland.

Danmark har endvidere afgivet følgende erklæringer:

I henhold til Genève-Aftalens artikel 11(1)(a) skal Danmark notificere, at offentliggørelsen af et industrielt design kan udsættes i indtil 6 måneder fra ansøgningsdagen eller prioritetsdagen, hvis der er påberåbt prioritet.

I henhold til Genève-Aftalens artikel 16(2) skal Danmark notificere, at indførelser i designregisteret af ændring i ejerforholdet vedrørende en international registrering får virkning i Danmark, når Patent- og Varemærkestyrelsen har modtaget dokumentation, som bekræfter ændringen eller anden dokumentation, der på tilfredsstillede måde over for styrelsen viser, at en ændring i ejerforholdet har fundet sted.

I henhold til Genève-Aftalens artikel 17(3)(c) skal Danmark notificere, at den maksimale registreringsperiode for et industrielt design i Danmark er 25 år. Registreringsperioden er højst 15 for et design til en bestanddel, der anvendes til reparation af et sammensat produkt, således at produktet får sit oprindelige udseende igen (”reservedele”).

I henhold til regel 12(1)(c)(i) i Fællesreglerne for 1999-Aftalen, 1960-Aftalen og 1934-Aftalen under Haag-Arrangementet skal Danmark notificere, at Patent- og Varemærkestyrelsen ved behandlingen af en international registrering af et industrielt design gennemfører en substantiel undersøgelse bortset fra nyhed, hvorefter Danmark er berettiget til at anmode om standarddesigneringsgebyret i overensstemmelse med niveau to i regel 12(1)(a)(ii).

Oplysninger om andre landes tiltrædelse af aftalen m.v. kan fås hos WIPO på adressen: http://www.wipo.int/treaties/en/

Udenrigsministeriet, den 9. februar 2009

Per Stig Møller