Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Bekendtgørelsens område

Kapitel 2   Definitioner

Kapitel 3   Samhandel

Kapitel 4   Albanien – kolera og histamin

Kapitel 5   Bangladesh – chloramphenicol, metabolitter af nitrofuraner, tetracycklin, malakitgrønt og krystalviolet

Kapitel 6   Canada - aviær influenza

Kapitel 7   Chile - dioxin

Kapitel 8   Gabon - tungmetaller og sulfitter

Kapitel 9   Republikken Guinea - fiskevarer

Kapitel 10   Indonesien – tungmetaller

Kapitel 11   Kina – chloramphenicol, nitrofuraner, malakitgrønt og krystalviolet samt deres metabolitter, aviær influenza samt melamin

Kapitel 12   Kroatien - aviær influenza

Kapitel 13   Madagaskar - infrastruktur- og hygiejneproblemer

Kapitel 14   Mexico - stoffer med hormonal virkning og beta-agonister

Kapitel 15   Myanmar - chloramphenicol

Kapitel 16   Peru - hepatitis A

Kapitel 17   Schweiz - aviær influenza

Kapitel 18   Sydkorea - aviær influenza

Kapitel 19   Thailand - antimikrobielle stoffer, nitrofuraner og deres metabolitter samt aviær influenza

Kapitel 20   Fællesbestemmelser for ikke-animalske fødevarer

Kapitel 21   Fællesbestemmelser for ikke-animalske fødevarer omfattet af kapitel 22-27

Kapitel 22   Indførsel af paranødder med skal samt jordnødder med oprindelse i eller afsendt fra Brasilien

Kapitel 23   Indførsel af pistacienødder m.m. med oprindelse i eller afsendt fra Iran

Kapitel 24   Indførsel af jordnødder m.m. med oprindelse i eller afsendt fra Kina

Kapitel 25   Indførsel af figner, hasselnødder og pistacienødder m.m. med oprindelse i eller afsendt fra Tyrkiet

Kapitel 26   Indførsel af mandler fra USA

Kapitel 27   Indførsel af jordnødder m.m. med oprindelse i eller afsendt fra Ægypten

Kapitel 28   Indførsel af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien

Kapitel 29   Indførsel af risprodukter med oprindelse i eller afsendt fra Kina

Kapitel 30   Indførsel af solsikkeolie med oprindelse i eller afsendt fra Ukraine

Kapitel 31   Indførsel af risprodukter med oprindelse i eller afsendt fra USA

Kapitel 32   Indførsel af chili fra tredjelande

Kapitel 33   Indførsel af svampe til konsum med oprindelse i visse tredjelande

   

Kapitel 34   Straffebestemmelser

Kapitel 35   Ikrafttrædelsesbestemmelser

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner1)

I medfør af § 37, § 67 og § 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr og § 29, § 37, stk. 2 og 3, § 39, stk. 1, § 41, § 49, stk. 1, § 50, § 51, samt § 60, stk. 3, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer fastsættes:

Afsnit I

Bekendtgørelsens område og definitioner

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter indførsel til Danmark samt indførsel via Danmark til andre EU-lande, Andorra og Norge samt for fisk og fiskevarer desuden til Færøerne og Island af fødevarer m.v. pålagt særlige restriktioner med oprindelse i eller afsendt fra lande uden for samhandelsområdet, jf. § 3, stk. 3, samt modtagelse i Danmark af visse fisk, fiskevarer og levende fisk med oprindelse i Færøerne.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke de i kapitel 22-33 anførte produkter, der er indført via andre EU-medlemsstater og frigivet til fri omsætning. Hvis disse produkter herefter overgår til fri omsætning i Danmark, er produkterne omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer. Bekendtgørelsens bestemmelser om opdeling af partier i to eller flere partier efter § 33 gælder dog fortsat.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. Ved fiskevarer forstås produkter, der består af eller indeholder fisk, krebsdyr eller bløddyr, herunder sækdyr, pighuder og havsnegle eller bestanddele heraf.

Stk. 2. Ved et parti forstås en mængde af en fødevare af samme type og forarbejdningsgrad, som er omfattet af samme foreskrevne dokument, hidrører fra samme afsender, transporteres med samme transportmiddel, er bestemt til samme modtager, og, for så vidt angår animalske fødevarer, præsenteres samtidig for veterinærkontrol.

Stk. 3. Ved samhandelsland forstås et EU-land, Andorra og Norge og for fisk og fiskevarer samt toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle desuden Færøerne og Island. Disse lande betegnes samhandelsområdet.

Stk. 4. Ved samhandel forstås afsendelse fra en virksomhed i et andet samhandelsland til en bestemmelsesvirksomhed i Danmark af

1) fødevarer, som i en virksomhed i et samhandelsland er blevet sundheds- eller identifikations-mærket i henhold til fællesskabsbestemmelserne, eller

2) fødevarer med oprindelse i tredjelande, som ved indførsel til EU er accepteret til fri omsætning.

Stk. 5. Ved animalske fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra Kina forstås fødevarer, der helt eller delvist er fremstillet af produkter fra dyr.

Stk. 6. Ved fødevarer med oprindelse i et givet tredjeland forstås fødevarer, der hidrører fra virksomheder, der er beliggende i dette tredjeland, eller som hidrører fra fabriksfartøjer eller fryseskibe, der er indregistrerede af dette tredjeland.

Stk. 7. Ved transit forstås landtransport fra et grænsekontrolsted direkte og uden omladning gennem samhandelsområdet til et andet grænsekontrolsted af ikke-konforme fødevarer med oprindelse i et tredjeland bestemt til et tredjeland.

Stk. 8. Ved ikke-konform oplagring forstås midlertidig placering i veterinært udpeget lager i frizone, toldoplag eller skibsprovianteringsvirksomhed af ikke-konforme fødevarer med oprindelse i et tredjeland bestemt til et tredjeland.

Stk. 9. Ved ikke-konforme fødevarer forstås fødevarer, som har oprindelse i tredjeland, og som ikke opfylder gældende lovgivning.

Stk. 10. Ved udpegede importsteder forstås de steder, igennem hvilke al import til Fællesskabet af de fødevarer, der er omhandlet i kapitel 22-33, skal foregå.

Stk. 11. Ved snegle med oprindelse i eller afsendt fra Madagaskar forstås landsnegle af arterne Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller og Helix lucorum samt arter af Achatinides-familien, der er kølede, frosne, uden skal, kogte, tilberedte eller konserverede.

Afsnit II

Animalske fødevarer samt visse levende dyr og animalske non-foodprodukter - samhandel

Kapitel 3

Samhandel

§ 4. Modtagelse ved samhandel af slagtede, ikke-rensede laks (Salmo salar), havørred (Salmo trutta) og regnbueørred (Oncorhynchus mykiss) med oprindelse på Færøerne må kun ske, hvis varen er ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i bilag II i beslutning 2003/71/EF med senere ændringer, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Modtagelse ved samhandel af levende laksefisk (Salmonidae) med oprindelse på Færøerne er forbudt, jf. dog stk. 5.

Stk. 3. Modtagelse ved samhandel af levende rogn fra laksefisk (Salmonidae) med oprindelse på Færøerne må kun ske, hvis

1) partiet er blevet desinficeret to gange på grønægstadiet og øjenægstadiet, og

2) varen er ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i bilag I i beslutning 2003/71/EF med senere ændringer.

Stk. 4. Modtagelse ved samhandel af levende mælke fra laksefisk (Salmonidae) med oprindelse på Færøerne må kun ske, hvis partiet er ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i bilag I i beslutning 2003/71/EF med senere ændringer.

Stk. 5. Indførsel af slagtede, ikke-rensede laks (Salmo salar), havørred (Salmo trutta) og regnbue-ørred (Oncorhynchus mykiss), levende fisk af slægten Salmonidae samt rogn og mælke heraf med oprindelse på Færøerne som vareprøve til videnskabelige formål må kun ske efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Afsnit III

Animalske fødevarer - indførsel fra tredjelande

Kapitel 4

Albanien – kolera og histamin

§ 5. Det er forbudt at indføre levende fisk og skaldyr, der transporteres i vand med oprindelse i eller afsendt fra Albanien.

§ 6. Det er forbudt at indføre partier af fisk og fiskevarer bestemt til konsum fra Albanien tilhørende familierne Scombridae, Clupeidae, Coryfenidae, Pomatomidae og Scombresosidae.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, hvis de nævnte partier er ledsaget af resultaterne af en analytisk undersøgelse foretaget i Albanien eller af et udenlandsk akkrediteret laboratorium før afsendelsen, der viser, at grænseværdierne for histamin i forordning (EF) nr. 2073/2005 er overholdt.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte undersøgelser skal foretages efter den prøveudtagnings- og analysemetode, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 2073/2005.

Stk. 4. Er kravene i stk. 2 og 3 ikke opfyldt, er indførsel af de nævnte partier dog tilladt, hvis alle partier af de pågældende varer undersøges med henblik på at kontrollere, at de overholder grænse-værdierne for histamin i forordning (EF) nr. 2073/2005.

Stk. 5. De i stk. 4 nævnte undersøgelser skal foretages af prøver, der er udtaget på grænsekontrol-stedet.

Stk. 6. De i stk. 4 nævnte partier skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsedyrlægen afviser partiet eller meddeler tilladelse til, at partiet kan indføres.

Stk. 7. Udgifter efter stk. 2-6 afholdes af den ansvarlige for partiet.

Kapitel 5

Bangladesh – chloramphenicol, metabolitter af nitrofuraner, tetracycklin, malakitgrønt og krystalviolet

§ 7. Det er forbudt at indføre krebsdyr til konsum fra Bangladesh.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for partier, der ved indførslen er ledsaget af resultaterne af de analytiske tests, der er foretaget på oprindelsesstedet for at sikre, at krebsdyrene ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed. De analytiske tests skal være foretaget med særligt henblik på at påvise chloramphenicol, metabolitter af nitrofuraner, tetracycklin, malakitgrønt og krystalviolet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2377/90 og beslutning 2002/657/EF.

Stk. 3. Partier af krebsdyr til konsum fra Bangladesh, som ikke er ledsaget af de i stk. 2 nævnte resultater, må dog tillades indført, på betingelse af at hvert parti af de pågældende produkter underkastes en særlig kontrol ved ankomsten til EU’s ydre grænse for at sikre, at partierne ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed.

Stk. 4. Grænsekontrollen udtager prøver af hvert af de i stk. 3 omhandlede partier og underkaster disse en kemisk test med henblik på at påvise chloramphenicol, metabolitter af nitrofuraner, tetracycklin, malakitgrønt og krystalviolet.

Stk. 5. De i stk. 4 omhandlede partier skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsedyrlægen afviser partiet eller meddeler tilladelse til, at partiet kan indføres.

Stk. 6. Alle udgifter i forbindelse med stk. 2-5 afholdes af den ansvarlige for partiet.

Kapitel 6

Canada - aviær influenza

§ 8. Det er på grund af sygdommen aviær influenza forbudt at indføre kød af opdrættet fjerkræ, herunder fjerkræ, der opdrættes som tamfjerkræ, men som ikke betragtes som tamfjerkræ, med undtagelse af strudsefugle, kød af vildtlevende jagtbare fugle til konsum, kød af strudsefugle samt tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende kød af ovennævnte arter, fra områderne i Canada angivet i bilag 1.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, hvis varen kommer fra andre områder i Canada end de i bilag 1 angivne og er ledsaget af et certifikat med følgende oplysninger:

1) Varen kommer fra området med koden »CA-1«.

2) Påtegningen »Denne sending er i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2007/693/EF«.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for kødprodukter, når det i kødprodukterne anvendte kød har gennemgået en af følgende behandlinger:

1) Behandling i hermetisk lukket beholder til Fo-værdi på mindst 3,00 (helkonserves).

2) Varmebehandling til der opnås mindst 70 oC overalt i kødet under kødproduktets forarbejdning.

Kapitel 7

Chile - dioxin

§ 9. Denne bestemmelse gælder for indførsel af visse animalske produkter fra Chile.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal udtage prøver af samtlige partier med følgende fødevarer med oprindelse i Chile til analyse for indhold af dioxin og dioxinlignende PCB:

1) fersk svinekød,

2) tilberedt svinekød,

3) hakket svinekød,

4) maskinsepareret svinekød, og

5) kødprodukter med indhold af svinekød.

Stk. 3. Grænsekontrollen skal udtage prøver af 10 % af partier med følgende produkter med oprindelse i Chile til analyse for indhold af dioxin og dioxinlignende PCB:

1) Fersk kød, tilberedt kød, hakket kød og maskinsepareret kød fra andre dyr end svin,

2) akvakulturdyr og –produkter deraf i enhver form,

3) fiskemel, og

4) fiskeolie til konsum såvel som til anden anvendelse end konsum.

Stk. 4. De i stk. 2 nævnte partier skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsedyrlægen afviser partiet eller meddeler tilladelse til at partiet kan indføres.

Stk. 5. Alle udgifter efter stk. 2-4 afholdes af den ansvarlige for partiet.

Kapitel 8

Gabon - tungmetaller og sulfitter

§ 10. Denne bestemmelse gælder for indførsel af fiskevarer til konsum indført fra Gabon.

Stk. 2. Grænsekontrollen foretager kontrol af samtlige partier med fiskevarer til konsum fra Gabon i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 601/2008 af 25. juni 2008 om beskyttelsesforanstaltninger vedrørende fiskevarer importeret fra Gabon og bestemt til konsum.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte partier skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsedyrlægen afviser partiet eller meddeler tilladelse til at partiet kan indføres.

Stk. 4. Alle udgifter efter stk. 2-3 afholdes af den ansvarlige for partiet.

Kapitel 9

Republikken Guinea - fiskevarer

§ 11. Det er forbudt at indføre fiskevarer bestemt til konsum fra Republikken Guinea.

Stk. 2. Stk. 1 gælder for alle partier, som modtages ved grænsekontrolsteder i Fællesskabet, uanset om partierne er produceret, oplagret eller certificeret i oprindelseslandet inden den 7. februar 2007.

Stk. 3. Udgifter som følge af stk. 1 afholdes af den ansvarlige for partiet.

Kapitel 10

Indonesien – tungmetaller

§ 12. Denne bestemmelse gælder for fiskevarer importeret fra Indonesien og bestemt til konsum. Den gælder dog ikke for akvakulturprodukter.

Stk. 2. Grænsedyrlægen skal udtage prøver af alle partier af de i stk. 1 omhandlede fiskevarer. Prøverne skal udtages til systematisk kontrol for indhold af tungmetaller for at sikre, at de pågældende fiskevarer ikke er sundhedsfarlige for mennesker. Analysen skal sikre, at indholdet af tungmetaller ikke overstiger de grænseværdier, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1881/2006.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte partier skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsedyrlægen afviser partiet eller meddeler tilladelse til at partiet kan indføres.

Stk. 4. Alle udgifter i forbindelse med stk. 2-3 afholdes af den ansvarlige for partiet.

Kapitel 11

Kina – chloramphenicol, nitrofuraner, malakitgrønt og krystalviolet samt deres metabolitter, aviær influenza samt melamin

§ 13. Det er forbudt at indføre animalske fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra Kina.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for:

1) Gelatine.

2) Fiskevarer, bortset fra

a) akvakulturprodukter,

b) pillede eller forarbejdede rejer, og

c) krebs af arten Procambrus clarkii, der er fanget i naturligt ferskvand ved fiskeri.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for nedennævnte produkter, hvis hvert parti ledsages af en erklæring fra de kompetente kinesiske myndigheder hvoraf dels fremgår, at partiet inden eksporten er blevet underkastet en kemisk test for at sikre, at de pågældende produkter ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed dels resultaterne af de analytiske undersøgelser fremgår og viser, at partiet ikke indeholder chloramphenicol, nitrofuraner eller deres metabolitter:

1) akvakulturprodukter, ferskvand ved fiskeri,

2) tarme,

3) kaninkød,

4) fjerkrækødprodukter,

5) honning, og

6) gelée royale.

Stk. 4. For partier af akvakulturprodukter skal det desuden fremgå af den i stk. 3 nævnte erklæring fra de kompetente kinesiske myndigheder, dels at partiet inden eksporten er blevet underkastet en kemisk test for at sikre, at de pågældende produkter ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed dels resultaterne af de analytiske undersøgelser fremgår og viser, at partiet ikke indeholder malakitgrønt, krystalviolet eller deres metabolitter.

§ 14. Det er på grund af sygdommen aviær influenza forbudt at indføre fersk fjerkrækød, kødprodukter og tilberedt kød bestående af eller indeholdende fjerkrækød samt konsumæg med oprindelse i eller afsendt fra Kina.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for fjerkrækødprodukter, når det i kødprodukterne anvendte fjerkrækød har gennemgået en behandling i hermetisk lukket beholder til Fo-værdi på mindst 3,00 (helkonserves), eller for fjerkrækødprodukter fra den kinesiske provins Shandong en varmebehandling til der opnås mindst 70 oC overalt i kødet under kødproduktets forarbejdning.

§ 15. Det er forbudt at indføre sammensatte produkter med oprindelse i eller afsendt fra Kina, som indeholder mælk, mælkeprodukter, soja eller sojaprodukter bestemt til særlig ernæring for spædbørn og småbørn, jf. Rådets direktiv nr. 89/398/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler bestemt til særlig ernæring.

§ 16. Uanset bestemmelserne i bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer skal alle sammensatte produkter med oprindelse i eller afsendt fra Kina, som indeholder mælk, mælkeprodukter, soja eller sojaprodukter, men som ikke er omfattet af § 14, og som ankommer fra tredjelande, føres ind i Danmark via et af de i bilag 2 anførte grænsekontrolsteder, hvor produkterne skal underkastes kontrol, før produkterne må føres ind i EU. Tilsvarende gælder for alle partier af ammoniumbicarbonat med oprindelse i eller afsendt fra Kina til brug i fødevarer og foder.

Stk. 2. Sammensatte produkter omfattet af stk. 1, som ikke har været underkastet kontrol ved et af de i bilag 2 anførte grænsekontrolsteder, beslaglægges af fødevareregionen, som påbyder importøren at returnere eller destruere partiet.

Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal give grænsekontrollen på det grænsekontrolsted, hvor produkterne skal indføres i Danmark forhåndsanmeldelse om forventet ankomstdato og –tidspunkt for indførslen af de i stk. 1 nævnte produkter til. Anmeldelsen skal være grænsekontrollen i hænde senest den sidste arbejdsdag (mandag til fredag) forud for indførslen.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også for produkter, der indføres via Danmark til andre EU-lande.

§ 17. Grænsekontrollen skal foretage dokument-, identitets- og fysisk kontrol samt udtage prøver til laboratorieanalyse af alle partier af de i § 15, stk. 1 nævnte produkter, der er bestemt til anvendelse som fødevare eller foder. Kontrollen skal særligt sikre, at indholdet af melamin i produkterne ikke overstiger 2,5 mg melamin pr. kg produkt.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte partier skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsedyrlægen afviser partiet eller meddeler tilladelse til at partiet kan indføres.

Stk. 3. Partier, som indeholder over 2,5 mg melamin pr. kg produkt, skal destrueres.

Stk. 4. Alle udgifter i forbindelse med stk. 1-3 samt § 16, stk. 2, afholdes af den ansvarlige for partiet.

Kapitel 12

Kroatien - aviær influenza

§ 18. Det er på grund af sygdommen højpatogen aviær influenza, subtype H5N1, forbudt at indføre fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød af vildtlevende fjervildt samt kødprodukter, som består af eller indeholder kød af vildtlevende fjervildt med oprindelse i eller afsendt fra alle områder i Kroatien, for hvilke de kroatiske kompetente myndigheder officielt anvender beskyttelsesforanstaltninger, der er ligestillet med dem, der er fastsat i beslutning 2006/563/EF.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for kødprodukter, når det i kødprodukterne anvendte kød har gennemgået en af følgende behandlinger:

1) Behandling i hermetisk lukket beholder til Fo-værdi på mindst 3,00 (helkonserves).

2) Varmebehandling til der opnås mindst 70 oC overalt i kødet under kødproduktets forarbejdning.

Kapitel 13

Madagaskar - infrastruktur- og hygiejneproblemer

§ 19. Det er forbudt at indføre produkter af animalsk oprindelse, bortset fra fiskevarer og snegle, med oprindelse i Madagaskar.

Kapitel 14

Mexico - stoffer med hormonal virkning og beta-agonister

§ 20. Grænsedyrlægen skal udtage prøver af alle partier fersk kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien med oprindelse i eller afsendt fra Mexico. Prøverne udtages til kontrol for indhold for stoffer med hormonal virkning og beta-agonister, der anvendes som vækstfremmere.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte partier skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænse-dyrlægen anvist lager indtil grænsedyrlægen afviser partiet eller meddeler tilladelse til at partiet kan indføres.

Stk. 3. Udgifter efter stk. 1 og 2 afholdes af den ansvarlige for partiet.

Kapitel 15

Myanmar - chloramphenicol

§ 21. Grænsedyrlægen skal udtage prøver af alle partier krebsdyr eller fødevarer fremstillet af eller med krebsdyr med oprindelse i eller afsendt fra Myanmar. Prøverne udtages til systematisk kontrol for indhold af chloramphenicol for at sikre, at de pågældende produkter ikke er sundhedsfarlige for mennesker.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte partier skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænse-dyrlægen anvist lager indtil grænsedyrlægen afviser partiet eller meddeler tilladelse til at partiet kan indføres.

Stk. 3. Udgifter efter stk. 1 og 2 afholdes af den ansvarlige for partiet.

Kapitel 16

Peru - hepatitis A

§ 22. Det er forbudt at indføre toskallede bløddyr, som defineret i punkt 2.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004, som importeres fra Peru og er bestemt til konsum. Forbuddet finder anvendelse på alle partier af toskallede bløddyr som modtages ved grænsekontrolstederne, uanset om partierne er producerede, oplagrede eller certificerede i oprindelseslandet før den 17. november 2008.

Stk. 2. Det er dog tilladt at indføre følgende toskallede bløddyr fra Peru:

1) Pectinidae, hvorfra organerne er fjernet og som hidrører fra akvakulturbrug, og

2) toskallede bløddyr, som er blevet underkastet varmebehandling i henhold til afsnit VII, kapitel II, del A, punkt 5, litra b), i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004.

Stk. 3. Udgifter efter stk. 1 og 2 afholdes af den ansvarlige for partiet.

Kapitel 17

Schweiz - aviær influenza

§ 23. Det er på grund af sygdommen højpatogen aviær influenza, subtype H5N1, forbudt at indføre fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød af vildtlevende fjervildt samt kødprodukter, som består af eller indeholder kød af vildtlevende fjervildt med oprindelse i eller afsendt fra alle områder i Schweiz, for hvilke de schweiziske kompetente myndigheder officielt anvender beskyttelsesforanstaltninger, der er ligestillet med dem, der er fastsat i beslutning 2006/415/EF og 2006/563/EF.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for kødprodukter, når det i kødprodukterne anvendte kød har gennemgået en af følgende behandlinger:

1) Behandling i hermetisk lukket beholder til Fo-værdi på mindst 3,00 (helkonserves).

2) Varmebehandling til der opnås mindst 70 oC overalt i kødet under kødproduktets forarbejdning.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for fødevarer med kød, der stammer fra fugle, der er slagtet eller nedlagt inden den 1. februar 2006.

Kapitel 18

Sydkorea - aviær influenza

§ 24. Det er forbudt at indføre konsumæg med oprindelse i eller afsendt fra Sydkorea.

Kapitel 19

Thailand - antimikrobielle stoffer, nitrofuraner og deres metabolitter samt aviær influenza

§ 25. Grænsedyrlægen skal udtage prøver af alle partier af krebsdyr, fjerkrækød eller fødevarer fremstillet af eller med krebsdyr eller fjerkrækød, der ledsages af et sundhedscertifikat udstedt før den 21. september 2002 med oprindelse i eller afsendt fra Thailand. Prøverne udtages til systematisk kontrol for indhold af antimikrobielle stoffer, navnlig nitrofuraner og deres metabolitter for at sikre, at de pågældende produkter ikke er sundhedsfarlige for mennesker.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte partier skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænse-dyrlægen anvist lager indtil grænsedyrlægen afviser partiet eller meddeler tilladelse til at partiet kan indføres.

Stk. 3. Udgifter efter stk. 1 og 2 afholdes af den ansvarlige for partiet.

§ 26. Det er på grund af sygdommen aviær influenza forbudt at indføre fersk kød af fjerkræ, strudsefugle samt opdrættet og vildtlevende fjervildt, kødprodukter og tilberedt kød bestående af eller indeholdende kød af ovennævnte arter samt konsumæg med oprindelse i eller afsendt fra Thailand.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for fjerkrækødprodukter, når det i kødprodukterne anvendte fjerkrækød har gennemgået en af følgende behandlinger:

1) Behandling i hermetisk lukket beholder til Fo-værdi på mindst 3,00 (helkonserves).

2) Varmebehandling til der opnås mindst 70 oC overalt i kødet under kødproduktets forarbejdning.

Afsnit IV

Ikke-animalske fødevarer

Kapitel 20

Fællesbestemmelser for ikke-animalske fødevarer

§ 27. De i kapitel 22-33 omhandlede produkter skal ved indførsel direkte fra et tredjeland indføres via danske havne eller lufthavne.

Stk. 2. Der gælder tilsvarende regler ved indførsel fra et tredjeland til Danmark via et andet EU-land.

§ 28. Forud for indførsel af de kapitel 22-33 anførte produkter, der indføres direkte fra tredjelande, skal den ansvarlige for partiet anmelde indførslen til fødevareregionen i det område, fødevarerne indføres i Danmark. Anmeldelsen skal være fødevareregionen i hænde senest den sidste arbejdsdag (mandag til fredag) forud for indførslen.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også for produkter, der indføres til Danmark via andre EU-lande, men som ikke er frigivet til fri omsætning.

§ 29. Kapitel 22-27 gælder ikke for partier af fødevarer med en bruttovægt på 5 kg eller derunder.

Stk. 2. Reglerne om forarbejdede og sammensatte fødevarer i kapitel 22-27 gælder kun, hvis føde-varerne udgør mindst 10 pct. af fødevaren.

Kapitel 21

Fællesbestemmelser for ikke-animalske fødevarer omfattet af kapitel 22-27

§ 30. Import af fødevarerne er kun tilladt, hvis partierne ledsages af resultaterne af prøveudtagning og analyse for aflatoksin og et sundhedscertifikat, der er udfærdiget efter modellen i bilag I i beslutning 2006/504/EF med senere ændringer, og som er udfyldt, underskrevet og verificeret af den kompetente myndighed i oprindelseslandet.

Stk. 2. Partiet må ikke omsættes før det er frigivet af fødevareregionen efter kontrol, jf. § 32, stk. 3.

Stk. 3. Udtagning af prøver og analyser, jf. stk. 1, skal foregå i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 401/2006.

Stk. 4. Sundhedscertifikatet, jf. stk. 1, er kun gyldigt for import af fødevarer til Fællesskabet i højst fire måneder fra udstedelsesdatoen og skal være udfærdiget på dansk eller engelsk.

Stk. 5. Hvis et parti fødevarer ikke ledsages af de i stk. 1 omhandlede resultater af prøveudtagning og analyse og sundhedscertifikat, må partiet ikke føres ind i landet med henblik på transport videre til modtagevirksomheden eller import til Fællesskabet, og det skal returneres til oprindelsestredjelandet eller destrueres.

Stk. 6. Ethvert parti fødevarer skal være identificeret ved hjælp af en partikode, som svarer til koden på resultaterne af prøveudtagning og analyse og på sundhedscertifikatet, som er omhandlet i stk. 1. Hver enkelt pose eller anden emballagetype i partiet skal være identificeret med denne parti-kode.

§ 31. Dokumentkontrollen skal foretages på det sted, hvor fødevarerne første gang føres ind i Fællesskabet. Fødevareregionen underkaster partierne dokumentkontrol for at sikre, at de i § 30, stk. 1, omhandlede krav vedrørende resultaterne af prøveudtagning og analyse og sundhedscertifikatet er opfyldt.

§ 32. Fødevareregionen udtager på det udpegede importsted/modtagevirksomheden i overensstemmelse med bilag 1 til forordning (EF) nr. 401/2006 en analyseprøve af partier, jf. prøveudtagningsfrekvenserne i kapitel 22-27, og undersøger den for aflatoksin B1 og for den samlede aflatoksinforurening, før partiet frigives til fri omsætning fra Fællesskabets udpegede importsted.

Stk. 2. Partier, der underkastes prøveudtagning og analyse, kan tilbageholdes i højst 15 arbejdsda-ge (mandag-fredag) – at regne fra det tidspunkt, hvor de frembydes til import og er fysisk til rådig-hed for prøveudtagning – inden de frigives til fri omsætning.

Stk. 3. Fødevareregionens kontrol af partiet dokumenteres ved udfyldelse af fællesdokumentet, jf. modellen i bilag III i beslutning 2006/504/EF med senere ændringer, som kopieres til bagsiden af det ledsagende certifikat, jf. § 30, stk. 1.

Stk. 4. Fødevareregionen udfylder fællesdokumentet for kontrol af fødevarer, der er omfattet af kapitel 22-27.

§ 33. Hvis et parti skal opdeles i to eller flere partier, skal kopier af sundhedscertifikatet, jf. § 30, stk.1, samt ledsagedokumentet, jf. § 32, stk. 4, følge hvert af de nye partier til og med engrosleddet. Kopiernes ægthed skal være bekræftet ved påtegning på kopien af den kompetente myndighed i det EU-land, hvor opdelingen har fundet sted, og opdeling må ikke finde sted før kontrollen.

Kapitel 22

Indførsel af paranødder med skal samt jordnødder med oprindelse i eller afsendt fra Brasilien

§ 34. Denne bestemmelse gælder for indførsel af følgende fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra Brasilien:

1) Paranødder med skal under KN-kode 0801 21 00, og

2) blandinger af nødder og tørret frugt henhørende under KN-kode 0813 50 med indhold af paranødder med skal.

Stk. 2. Den kompetente myndighed i Brasilien er Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, jf. § 30, stk. 1.

Stk. 3. Prøver og analyser for indhold af aflatoksin i partiet skal være foretaget af Laboratório de Controle de Qualidade de Segurança Alimentar – (LACQSA), Belo Horizonte, Brazil.

Stk. 4. Fødevareregionen foretager prøveudtagning af hvert parti, jf. § 32.

Stk. 5. Hvis et parti paranødder med skal ikke overholder grænseværdierne for indhold af aflatoksin B1 og det samlede aflatoksinindhold, påbyder fødevareregionen importøren at returnere partiet til oprindelseslandet inden for en af regionen fastsat frist på vilkår af, at Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento skriftligt:

1) tilkendegiver at ville modtage det pågældende parti, identificeret ved partikoden, retur,

2) tilkendegiver at det pågældende parti vil være under officiel kontrol fra ankomsten til oprindel-seslandet, og

3) anfører en præcis angivelse af

a) det returnerede partis bestemmelsessted,

b) den planlagte behandling af det returnerede parti, og

c) hvilke prøver og analyser, der planlægges udført på det returnerede parti.

Stk. 6. Hvis importøren ikke kan indhente garanti fra Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-tecimento for, at betingelserne i stk. 5, nummer 1-3, er overholdt, påbyder fødevareregionen at efterfølgende partier, der ikke overholder grænseværdierne for aflatoksin B1 og det samlede aflatoksinindhold, jf. forordning (EF) nr. 466/2001, destrueres. Destruktion skal ske under tilsyn af fødevareregionen.

Stk. 7. Hvis returnering ikke er muligt efter stk. 5, eller hvis importøren giver sit øjeblikkelige samtykke hertil, påbyder fødevareregionen partiet destrueret. Importøren skal på forlangende kunne forevise dokumentation for destruktionen til fødevareregionen.

§ 35. Denne bestemmelse gælder for indførsel af følgende fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra Brasilien:

1) jordnødder henhørende under KN-kode 1202 10 90, eller 1202 20 00,

2) jordnødder henhørende under KN-kode 2008 11 94 (i pakninger af nettovægt over 1 kg) eller 2008 11 98 (i pakninger af nettovægt ikke over 1 kg), og

3) ristede jordnødder henhørende under KN-kode 2008 11 92 (i pakninger af nettovægt over 1 kg) eller 2008 11 96 (i pakninger af nettovægt ikke over 1 kg).

Stk. 2. Fødevareregionen foretager prøveudtagning af 50 pct. af partierne, jf. § 32.

Stk. 3. §§ 30 og 32 gælder ikke for indførsel af de i stk. 1 nævnte produkter med oprindelse i eller afsendt fra Brasilien.

§ 36. Alle udgifter til prøveudtagning, analyser og oplagring samt udstedelse af officielle ledsage-dokumenter og kopier af sundhedscertifikater og ledsagedokumenter, jf. § 30 og § 32 vedrørende fødevarer fra Brasilien, der er omhandlet i dette kapitel, afholdes af den virksomhed, der er ansvarlig for partiet.

Stk. 2. Alle udgifter til officielle foranstaltninger, der træffes af de kompetente myndigheder vedrørende fødevarer, fra Brasilien, som omhandlet i dette kapitel, der ikke er i overensstemmelse med fødevarelovgivningen, afholdes af den virksomhed, der er ansvarlig for partiet.

Kapitel 23

Indførsel af pistacienødder m.m. med oprindelse i eller afsendt fra Iran

§ 37. Denne bestemmelse gælder for indførsel af følgende fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra Iran:

1) pistacienødder under KN-kode 0802 50 00,

2) ristede pistacienødder under KN-kode 2008 19 13 (i pakninger af nettovægt over 1 kg) eller 2008 19 93 (i pakninger af nettovægt ikke over 1 kg), og

3) forarbejdede og sammensatte fødevarer, der er fremstillet af eller indeholder mindst 10 pct. af de i nr. 1-2 nævnte fødevarer.

Stk. 2. Den kompetente myndighed i Iran er the Iranian Ministry of Health, jf. § 30, stk. 1.

Stk. 3. Fødevareregionen foretager prøveudtagning af hvert parti, jf. § 32.

§ 38. Alle udgifter til prøveudtagning, analyser og oplagring samt udstedelse af officielle ledsage-dokumenter og kopier af sundhedscertifikater og ledsagedokumenter, jf. § 30 og § 32 vedrørende fødevarer fra Iran, der er omhandlet i dette kapitel, afholdes af den virksomhed, der er ansvarlig for partiet.

Stk. 2. Alle udgifter til officielle foranstaltninger, der træffes af de kompetente myndigheder vedrørende fødevarer fra Iran, som omhandlet i dette kapitel, der ikke er i overensstemmelse med fødevare-lovgivningen, afholdes af den virksomhed, der er ansvarlig for partiet.

Kapitel 24

Indførsel af jordnødder m.m. med oprindelse i eller afsendt fra Kina

§ 39. Denne bestemmelse gælder for indførsel af følgende fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra Kina:

1) Jordnødder henhørende under KN-kode 1202 10 90 eller 1202 20 00,

2) jordnødder henhørende under KN-kode 2008 11 94 (i pakninger af nettovægt over 1 kg) eller 2008 11 98 (i pakninger af nettovægt ikke over 1 kg),

3) ristede jordnødder henhørende under KN-kode 2008 11 92 (i pakninger af nettovægt over 1 kg) eller 2008 11 96 (i pakninger af nettovægt ikke over 1 kg), og

4) forarbejdede og sammensatte fødevarer, der er fremstillet af eller indeholder mindst 10 pct. af de i nr. 1-3 nævnte fødevarer.

Stk. 2. Den kompetente myndighed i Kina er the State Administration for Entry-Exit inspection and Quarantine of the People’s Republic of China, jf. § 30, stk. 1.

Stk. 3. Fødevareregionen foretager prøveudtagning af 10 pct. af partierne for hver varekategori, jf. § 32.

§ 40. Alle udgifter til officielle foranstaltninger, der træffes af de kompetente myndigheder vedrørende fødevarer fra Kina, som omhandlet i dette kapitel, der ikke er i overensstemmelse med føde-varelovgivningen, afholdes af den virksomhed, der er ansvarlig for partiet.

Kapitel 25

Indførsel af figner, hasselnødder og pistacienødder m.m. med oprindelse i eller afsendt fra Tyrkiet

§ 41. Denne bestemmelse gælder for indførsel af følgende fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra Tyrkiet:

1) Tørrede figner under KN-kode 0804 20 90,

2) hasselnødder (Corylus sp.) med eller uden skal under KN-kode 0802 21 00 eller 0802 22 00,

3) pistacienødder under KN-kode 0802 50 00,

4) blandinger af nødder og tørret frugt under KN-kode 0813 50 med indhold af figner, hasselnødder eller pistacienødder,

5) figenmasse og hasselnøddemasse under KN-kode 2007 99 98,

6) hasselnødder, figner og pistacienødder, tilberedte eller konserverede, herunder blandinger under KN-kode 2008 19,

7) mel og pulver heraf under KN-kode 1106 30 90,

8) hakkede, skivede og knuste hasselnødder, og

9) forarbejdede og sammensatte fødevarer, der er fremstillet af eller indeholder mindst 10 pct. af de i nr. 1-8 nævnte fødevarer.

Stk. 2. Den kompetente myndighed i Tyrkiet er the General Directorate of Protection and Control of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the Republic of Turkey, jf. § 30, stk. 1.

Stk. 3. Fødevareregionen foretager prøveudtagning af ca. 5 pct. af partierne af hver af de hasselnøddekategorier med KN-kode der er omhandlet i stk. 1, nr. 2 og 4-8, og produkter fremstillet af sådanne hasselnødder og ca. 10 pct. af partierne af andre fødevarekategorier, jf. § 32.

§ 42. Alle udgifter til officielle foranstaltninger, der træffes af de kompetente myndigheder vedrørende fødevarer fra Tyrkiet, som omhandlet i dette kapitel, der ikke er i overensstemmelse med fødevarelovgivningen, afholdes af den virksomhed, der er ansvarlig for partiet.

Kapitel 26

Indførsel af mandler fra USA

§ 43. Denne bestemmelse gælder for følgende fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra USA:

1) mandler med eller uden skal, der henhører under KN-kode 0802 11 eller 0802 12,

2) ristede mandler i pakning af nettovægt over 1 kg, der henhører under KN-kode 2008 19 13,

3) ristede mandler i pakning af nettovægt op til og med 1 kg, der henhører under KN-kode 2008 19 93, og

4) blandinger af nødder og frugter, der henhører under KN-kode 0813 50, der indeholder mandler.

5) forarbejdede og sammensatte fødevarer, der er fremstillet af eller indeholder mindst 10 pct. af de i nr. 1-4 nævnte fødevarer.

Stk. 2. Den kompetente myndighed i USA er United States Department of Agriculture (USDA), jf. § 30, stk. 1.

Stk. 3. Fødevareregionen skal teste 5 pct. af partierne af de i stk. 1 nævnte fødevarer, der har været omfattet af den frivillige prøveudtagningsplan for aflatoksinkontrol (Volentary Aflatoxin Sampling Plan), som Almond Board fra Californien iværksatte i maj 2006.

Stk. 4. Fødevareregionen skal teste alle partier af de i stk. 1 nævnte fødevarer, der ikke er omfattet af stk. 3.

Stk. 5. Uanset § 30 kan fødevarer, der er omfattet af stk. 4, importeres til EU uden at være ledsaget af resultaterne af prøveudtagning og analyse og et sundhedscertifikat.

Stk. 6. For så vidt angår den i § 30 omtalte analyse skal denne gennemføres af et laboratorium, der er eller er ved at blive godkendt til aflatoksinanalyser af USDA, og som er akkrediteret i overensstemmelse med EN ISO/IEC 17025.

Stk. 7. Er det i stk. 6 nævnte laboratorium endnu ikke blevet akkrediteret, er det et krav, at laboratoriet:

1) har indført og følger de fornødne akkrediteringsprocedurer, og

2) fremlægger tilstrækkelige garantier for, at laboratoriet har etableret ordninger for kvalitetskontrol af de aflatoksinanalyser, det foretager.

Stk. 8. Sundhedscertifikatet, der ledsager de i stk. 3 omtalte partier fødevarer, jf. § 30, skal indeholde en henvisning til den frivillige prøveudtagningsplan for aflatoksinkontrol.

§ 44. Alle udgifter til prøveudtagning, analyser og oplagring samt udstedelse af officielle ledsagedokumenter og kopier af sundhedscertifikater og ledsagedokumenter, jf. § 30 og § 32 vedrørende fødevarer fra USA, jf. § 43, stk. 4, der ikke er i overensstemmelse med fødevarelovgivningen, afholdes af den virksomhed, der er ansvarlig for partiet.

Stk. 2. Alle udgifter til officielle foranstaltninger, der træffes af de kompetente myndigheder vedrørende fødevarer, fra USA, som omhandlet i dette kapitel, der ikke er i overensstemmelse med fødevarelovgivningen, afholdes af den virksomhed, der er ansvarlig for partiet.

Kapitel 27

Indførsel af jordnødder m.m. med oprindelse i eller afsendt fra Ægypten

§ 45. Denne bestemmelse gælder for indførsel af følgende fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra Ægypten:

1) jordnødder under KN-kode 1202 10 90 eller 1202 20 00,

2) jordnødder under KN-kode 2008 11 94 (i pakninger af nettovægt over 1 kg) eller 2008 11 98 (i pakninger af nettovægt ikke over 1 kg),

3) ristede jordnødder under KN-kode 2008 11 92 (i pakninger af nettovægt over 1 kg) eller 2008 11 96 (i pakninger af nettovægt ikke over 1 kg), og

4) forarbejdede og sammensatte fødevarer, der er fremstillet af eller indeholder mindst 10 pct. af de i nr. 1-3 nævnte fødevarer.

Stk. 2. Den kompetente myndighed i Ægypten er the Egyptian Ministry of Agriculture, jf. § 30, stk. 1.

Stk. 3. Fødevareregionen foretager prøveudtagning af 20 pct. af partierne, jf. § 32.

Stk. 4. Alle udgifter til officielle foranstaltninger, der træffes af de kompetente myndigheder vedrørende fødevarer fra Ægypten, som omhandlet i dette kapitel, der ikke er i overensstemmelse med fødevarelovgivningen, afholdes af den virksomhed, der er ansvarlig for partiet.

Kapitel 28

Indførsel af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien

§ 46. Denne bestemmelse gælder for indførsel af:

1) Guargummi under KN-kode 1302 32 90 med oprindelse i eller afsendt fra Indien, og

2) sammensatte fødevarer med et indhold på mindst 10 pct. af den i stk. 1, omhandlede guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien.

Stk. 2. Den første markedsføring af de i stk. 1 nævnte fødevarer er kun tilladt, hvis fødevarerne er blevet analyseret og er ledsaget af en original analyserapport, som godtgør, at fødevarerne ikke indeholder over 0,01 mg/kg pentachlorphenol (PCP).

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte analyseattest skal være udstedt af et laboratorium, der:

1) er akkrediteret i henhold til EN ISO/IEC 17025 til at foretage analyser af PCP i foder og fødevarer, eller

2) har indledt den nødvendige akkrediteringsprocedure og gennemfører en tilstrækkelig kvalitetskontrol.

Stk. 4. Den i stk. 2 nævnte analyserapport skal angive analyseresultaterne med den ekspanderende måleusikkerhed, og skal være påtegnet af en repræsentant for den relevante kompetente myndighed i det land, hvor laboratoriet er beliggende.

Stk. 5. Fødevareregionen skal kontrollere, at alle partier med de i stk. 1 nævnte fødevarer, der frembydes til første markedsføring, ledsages af den i stk. 2 nævnte originale analyserapport.

Stk. 6. Hvert parti af de i stk. 1 nævnte fødevarer skal kunne identificeres ved en kode, der svarer til den kode, der er anført i analyserapporten om resultaterne af prøveudtagningen og analysen. Denne kode skal være anbragt på hver enkelt emballage.

Stk. 7. Uanset stk. 2, kan den første markedsføring af fødevarer, omfattet af stk. 1, dog tillades, på betingelse af:

1) at den ansvarlige for partiet, som skal være bosiddende i EU, lader fødevarerne analysere på et laboratorium, der opfylder de i stk. 3 nævnte betingelser, og

2) at rapporten af den i nummer 1 nævnte analyse godtgør, at fødevarerne ikke indeholder over 0,01 mg/kg pentachlorphenol (PCP).

Stk. 8. De i stk. 7 omhandlede fødevarer skal tilbageholdes under officielt tilsyn i en periode på højst 60 dage, hvorefter fødevareregionen meddeler tilladelse til fri omsætning. Fødevareregionens tilladelse må først gives, når fødevareregionen har konstateret at rapporten af den foretagne analyse, jf. stk. 7, er blevet påtegnet af en repræsentant for den kompetente myndighed i det land, hvor laboratoriet er beliggende.

Stk. 9. De i stk. 2 og 7 anførte analyser skal foretages på prøver, der er udtaget af et repræsentativt udsnit af partiet i overensstemmelse med direktiv 2002/63/EF. Prøveudtagningen skal foretages med et surt opløsningsmiddel, og analysen skal udføres i overensstemmelse med den ændrede udgave af QuEChERS-metoden, som beskrevet på hjemmesiden for EF-referencelaboratorierne for pesticider2).

Stk. 10. Fødevareregionen foretager prøveudtagning og analyse af 5 pct. af fødevarer, omfattet af stk. 1, som frembydes til første markedsføring for at kontrollere, at maksimumsindholdet på 0,01 mg/kg pentachlorphenol (PCP) ikke er overskredet. Partier, der underkastes officiel prøveudtagning og analyse, kan højst tilbageholdes i 15 arbejdsdage (mandag til fredag), inden de frigives til fri omsætning, jf. dog stk. 11.

Stk. 11. Hvis der i et parti, omfattet af stk. 1, påvises mere end 0,01 mg/kg pentachlorphenol (PCP) under hensyntagen til måleusikkerheden, skal fødevareregionen beslaglægge partiet og påbyde at partiet returneres eller destrueres. Den ansvarlige for partiet skal på forlangende kunne forevise dokumentation for returneringen eller destruktionen for fødevareregionen.

Stk. 12. Hvis et parti skal opdeles i to eller flere partier, skal kopier af den i stk. 2 eller 7 omhandlede analyserapport følge hvert af de nye partier til og med engrosleddet. Kopiernes ægthed skal være bekræftet ved påtegning på kopien af den kompetente myndighed i det EU-land, hvor opdelingen har fundet sted. Opdelingen må ikke finde sted før kontrollen. Fødevareregionen kan også udstede bekræftede kopier af den i stk. 2 eller 7 omhandlede analyserapport, når fødevaren overgår til fri omsætning, hvis den ansvarlige for partiet meddeler, at denne agter at opdele partiet.

Stk. 13. Uanset stk. 2, kan fødevarer, omfattet af stk. 1, der har forladt oprindelses- eller afsendelseslandet senest den 4. maj 2008 anvendes og markedsføres, selv om de ikke er ledsaget af den krævede analyserapport.

Stk. 14. Alle omkostninger ved prøveudtagning, analyse, lagring eller foranstaltninger truffet som følge af manglende opfyldelse af betingelserne afholdes af den virksomhed, der er ansvarlig for partiet.

Kapitel 29

Indførsel af risprodukter med oprindelse i eller afsendt fra Kina

§ 47. Det er forbudt at indføre følgende fødevarer med oprindelse i eller sendt fra Kina:

1) Uafskallet ris, henhørende under KN-kode 1006 10,

2) Afskallet ris (hinderis), henhørende under KN-kode 1006 20,

3) Delvis sleben eller sleben ris, også poleret eller glaseret, henhørende under KN-kode 1006 30,

4) Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00,

5) Rismel, henhørende under KN-kode 1102 90 50,

6) Gryn og groft mel af ris, henhørende under KN-kode 1103 19 50,

7) Pellets af ris, henhørende under KN-kode 1103 20 50,

8) Flager af ris, henhørende under KN-kode 1104 19 91,

9) Korn, bearbejdet på anden måde (f. eks. Afskallet, valset, i flager, afrundet, skåret eller knust), undtagen havre, hvede, rug, majs, byg og flager af ris, henhørende under KN-kode 1104 19 99,

10) Risstivelse, henhørende under KN-kode 1108 19 10,

11) Tilberedte næringsmidler til børn, i pakninger til detailsalg, henhørende under KN-kode 1901 10 00,

12) Pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller på anden måde tilberedt, med indhold af æg, henhørende under KN-kode 1902 11 00,

13) Pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller på anden måde tilberedt, uden indhold af æg, henhørende under KN-kode 1902 19,

14) Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt, henhørende under KN-kode 1902 20,

15) Andre pastaprodukter (andet end pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller på anden måde tilberedt og pastaprodukter med fyld, også kogte eller på anden måde tilberedt.), henhørende under KN-kode 1902 30,

16) Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter af ris, henhørende under KN-kode 1904 10 30,

17) Blandinger af »müsli-typen« baseret på ikke-ristede kornflager, henhørende under KN-kode 1904 20 10,

18) Tilberedte næringsmidler fremstillet af ikke-ristede flager af korn eller af blandinger af ikke-ristede kornflager eller ekspanderet korn - varer af ris (undtagen blandinger af »müsli-typen« baseret på ikke-ristede kornflager), henhørende under KN-kode 1904 20 95,

19) Ris, forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andet steds tariferet, (undtagen mel, gryn eller groft mel, tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning, eller af ikke-ristede flager af korn eller anden blanding af ikke-ristede kornflager og ristede flager af korn eller ekspanderede korn), henhørende under KN-kode 1904 90 10,

20) Kirkeoblater, oblatkapsler af den art, der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel og stivelser, henhørende under KN-kode ex 1905 90 20,

21) Klid og andre restprodukter, også i form af pellets, fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af ris, med indhold af stivelse på 35 vægtprocent og derunder, henhørende under KN-kode 2302 40 02,

22) Klid og andre restprodukter, også i form af pellets, fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af ris i andre tilfælde end med indhold af stivelse på 35 vægtprocent og derunder, henhørende under KN-kode 2302 40 08, og

23) Peptoner og derivater deraf; andre proteinstoffer og derivater deraf, ikke andetsteds tariferet; hudpulver, også behandlet med chromsalt, henhørende under KN-kode 3504 00 00.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for partier, som er ledsaget af en original analyserapport, der godtgør, at partiet ikke indeholder, består af eller er fremstillet af den genmodificerede Bt-63 ris. Analyserapporten skal være udstedt af et officielt eller akkrediteret (ISO 17025) laboratorium og skal være udarbejdet på grundlag af analysemetoder, baseret på den konstruktionsspecifikke metode udviklet af D. Mäde et al., til påvisning af den genetisk modificerede Bt 63 ris. I tilfælde hvor rapporten er udstedt af et kinesisk akkrediteret laboratorium, skal analyserapporten være godkendt af den relevante kompetente myndighed. Analyserapporten skal endvidere forelægges på dansk eller engelsk, samt på et sprog som forstås af udstederen.

Stk. 3. Hvis den i stk. 2 nævnte analyserapport ikke foreligger, skal importøren lade partiet undersøge med henblik på at godtgøre, at fødevaren ikke indeholder det genmodificerede Bt 63 ris. Indtil analyserapporten foreligger med tilfredsstillende resultat, må parties ikke markedsføres i EU.

Stk. 4. Fødevareregionen underkaster partierne, som nævnt i stk. 2 og 3, dokumentkontrol for at sikre, at kravene vedrørende resultaterne af prøveudtagning og analyse er opfyldt.

Stk. 5. Hvis et parti skal opdeles i to eller flere partier, skal kopier af den i stk. 2 og 3 omhandlede analyserapport henholdsvis den i stk. 6 nævnte erklæring følge hvert af de nye partier. Kopiernes ægthed skal ved påtegning bekræftes af den kompetente myndighed i det EU-land, hvor opdelingen har fundet sted.

Stk. 6. Hvor de i stk. 1 nævnte produkter ikke indeholder, består af eller er fremstillet af ris, kan den originale analytiske rapport erstattes af en erklæring fra den ansvarlige for markedsføringen af produktet i EU, som indikerer at fødevaren hverken indeholder, består af eller er fremstillet af ris. Denne erklæring skal udformes på et sprog, som den ansvarlige for markedsføringen af produktet i EU forstår, så vedkommende er klar over omfanget af den erklæring, han underskriver. Erklæringen skal forelægges på dansk eller engelsk, samt på et sprog som forstås af importøren.

Stk. 7. Partier, der er underkastet prøveudtagning og analyser efter stk. 3, må ikke omsættes eller tages i anvendelse, før fødevareregionen har meddelt tilladelse hertil, herunder godkendt rapporten af den foretagne analyse, jf. stk. 3.

Stk. 8. Hvis der i et parti omfattet af stk. 1 påvises den genetisk modificerede Bt-63 ris, beslaglægger fødevareregionen partiet og påbyder returnering til tredjeland eller destruktion af partiet. Importøren skal på forlangende kunne forevise dokumentation for destruktionen til fødevareregionen.

Stk. 9. Udgifter i forbindelse med denne paragraf afholdes af den virksomhed, der er ansvarlig for partiet.

Stk. 10. Der gælder specielle importrestriktioner for de i stk. 1, nr. 12 og 13 nævnte produkter med indhold af æg, jf. §§ 13 og 14.

Kapitel 30

Indførsel af solsikkeolie med oprindelse i eller afsendt fra Ukraine

§ 48. Denne bestemmelse gælder for indførsel af solsikkeolie henhørende under KN-kode 1512 11 91 eller 1512 19 90 10 med oprindelse i eller afsendt fra Ukraine.

Stk. 2. Det er forbudt at indføre solsikkeolie, som omhandlet i stk. 1, med oprindelse i eller afsendt fra Ukraine.

Stk. 3. Stk. 2 gælder ikke for partier, der er ledsaget af et gyldigt certifikat, som er udstedt af de kompetente ukrainske myndigheder, og som dels attesterer, at olien ikke indeholder mere end 50 mg/kg mineralsk olie, dels indeholder resultaterne af prøveudtagning og analyse til påvisning af mineralsk olie.

Stk. 4. Fødevareregionen foretager prøveudtagning og analyse af samtlige partier af solsikkeolie med oprindelse i eller afsendt fra Ukraine, der er ledsaget af det i stk. 3 nævnte gyldige certifikat, og som frembydes til import, for at sikre, at indholdet af mineralsk olie i det pågældende parti er i overensstemmelse med, hvad der er angivet i certifikatet.

Stk. 5. Fødevareregionen træffer de nødvendige forholdsregler for at sikre, at solsikkeolie med oprindelse i eller afsendt fra Ukraine, der indeholder mere end 50 mg/kg mineralsk olie, ikke bringes i omsætning med henblik på anvendelse som fødevare eller foder.

Stk. 6. Fødevareregionen skal hver tredje måned indberette acceptable resultater af de i stk. 4 omhandlede analyser. Indberetningen indsendes til Fødevarestyrelsens 3. kontor inden den 10. i den måned, der følger efter hvert kvartal, dvs. april, juli, oktober og januar.

Stk. 7. Udgifter efter stk. 4 og 5 afholdes af den ansvarlige for partiet.

Kapitel 31

Indførsel af risprodukter med oprindelse i eller afsendt fra USA

§ 49. Det er forbudt at indføre følgende fødevarer med oprindelse i USA:

1) Uafskallet ris, skoldet (parboiled), langkornet (Long A), henhørende under KN-kode 1006 10 25,

2) uafskallet ris, skoldet (parboiled), langkornet (Long B), henhørende under KN-kode 1006 10 27,

3) anden uafskallet ris end skoldet (parboiled), langkornet (Long A), henhørende under KN-kode 1006 10 96,

4) anden uafskallet ris end skoldet (parboiled), langkornet (Long B), henhørende under KN-kode 1006 10 98,

5) afskallet ris (hinderis), skoldet (parboiled), langkornet (Long A), henhørende under KN-kode 1006 20 15,

6) afskallet ris (hinderis), skoldet (parboiled), langkornet (Long B), henhørende under KN-kode 1006 20 17,

7) afskallet ris (hinderis), langkornet (Long A), henhørende under KN-kode 1006 20 96,

8) afskallet ris (hinderis), langkornet (Long B), henhørende under KN-kode 1006 20 98,

9) delvis sleben ris, skoldet (parboiled), langkornet (Long A), henhørende under KN-kode 1006 30 25,

10) delvis sleben ris, skoldet (parboiled), langkornet (Long B), henhørende under KN-kode 1006 30 27,

11) delvis sleben ris, langkornet (Long A), henhørende under KN-kode 1006 30 46,

12) delvis sleben ris, langkornet (Long B), henhørende under KN-kode 1006 30 48,

13) sleben ris, skoldet (parboiled), langkornet (Long A), henhørende under KN-kode 1006 30 65,

14) sleben ris, skoldet (parboiled), langkornet (Long B), henhørende under KN-kode 1006 30 67,

15) sleben ris, langkornet (Long A), henhørende under KN-kode 1006 30 96,

16) sleben ris, langkornet (Long B), henhørende under KN-kode 1006 30 98, og

17) brudris henhørende under KN-kode 1006 40 00, der ikke er attesteret som værende fri for lang-kornet ris.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for partier, som er ledsaget af følgende originale dokumenter:

1) en erklæring fra importøren med bekræftelse af, at produkterne kun indeholder ris fra 2007 eller et senere høstår og har været underkastet planen udarbejdet af US Rice federation, der sigter mod at fjerne »LL RICE 601« fra ris, der eksporteres fra USA, og

2) en originaludgave af analyserapporten udstedt af et laboratorium, som opfylder kravene i bilag 3, med bekræftelse af, at produkterne ikke indeholder den genetisk modificerede »LL RICE 601«. Analyserapporten ledsages af et officielt dokument udstedt af Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (GIPSA) under USA’s landbrugsministerium (USDA) i overensstemmelse med protokollen i bilag 3.

Stk. 3. Hvis et parti skal opdeles i to eller flere partier, skal kopier af den i stk. 2 omhandlede dokumentation følge hvert af de nye partier. Kopiernes ægthed skal ved påtegning bekræftes af den kompetente myndighed i det EU-land, hvor opdelingen har fundet sted.

Stk. 4. Udgifter i forbindelse med denne paragraf afholdes af den virksomhed, der er ansvarlig for partiet.

Kapitel 32

Indførsel af chili fra tredjelande

§ 50. Det er forbudt at indføre følgende fødevarer og fødevareingredienser fra tredjelande:

1) Tørrede og knuste eller formalede krydderier af slægten Capsicum (chili) under KN-kode 0904 20 90 uanset form,

2) Karrypulver under KN-kode 0910 50 uanset form,

3) Tørret og knust eller formalet gurkemeje under KN-kode 0910 30 uanset form, og

4) Palmeolie under KN-kode 1511 10 90 uanset form.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for partier, der ledsages af en original analyserapport, der er påtegnet af en repræsentant for den kompetente myndighed og som godtgør, at partiet ikke indeholder nogen af følgende kemiske stoffer:

1) Sudan I (CAS-nr. 842-07-9),

2) Sudan II (CAS-nr. 3118-97-6),

3) Sudan III (CAS-nr. 85-86-9), eller

4) Scarlet Red eller Sudan IV (CAS-nr. 85-83-6).

Stk. 3. Fødevareregionen kontrollerer, at alle partier af produkter omfattet af denne paragraf, der indføres fra tredjelande, ledsages af en original rapport, som foreskrevet i stk. 2.

Stk. 4. Hvis den i stk. 2 nævnte analyserapport ikke foreligger, skal importøren lade partiet under-søge med henblik på at godtgøre, at det ikke indeholder de i stk. 2 nævnte stoffer.

Stk. 5. Fødevareregionen beslaglægger partier, der er underkastet prøveudtagning og analyser efter stk. 4. Partierne må ikke omsættes eller tages i anvendelse før fødevareregionen har meddelt tilladelse hertil.

Stk. 6. Fødevareregionen foretager stikprøveudtagning og analyse af de i stk. 1 nævnte partier, der indføres eller allerede findes på markedet for at kontrollere, at de ikke indeholder de i stk. 2 nævnte stoffer.

Stk. 7. Partier, der underkastes officiel prøveudtagning og analyse, kan højst tilbageholdes i 15 arbejdsdage (mandag til fredag), inden de frigives til omsætning, jf. dog stk. 9.

Stk. 8. Hvis et parti skal opdeles i to eller flere partier skal kopier af den i stk. 2 eller stk. 4 omhandlede analyserapport følge hvert af de nye partier til og med engrosleddet. Kopiernes ægthed skal være bekræftet ved påtegning på kopien af den kompetente myndighed i det EU-land, hvor opdelingen har fundet sted, og opdeling må ikke finde sted før kontrollen.

Stk. 9. Hvis der i et parti, omfattet af stk. 1, påvises et af de i stk. 2 nævnte stoffer, skal fødevare-regionen beslaglægge partiet og påbyde destruktion af partiet. Importøren skal på forlangende kunne forevise dokumentation for destruktionen til fødevareregionen.

Stk. 10. Udgifter i forbindelse med denne paragraf, dog bortset fra stk. 6, til analyse, opbevaring og destruktion afholdes af den ansvarlige for partiet.

Stk. 11. Kravet om påtegning af en repræsentant for den kompetente myndighed i stk. 2 gælder for partier, der har forladt oprindelseslandet efter den 28. maj 2005.

Stk. 12. Kravet om ledsagende analyserapport for gurkemeje og palmeolie i stk. 1-2 gælder for partier, der har forladt oprindelseslandet efter den 28. maj 2005.

Kapitel 33

Indførsel af svampe til konsum med oprindelse i visse tredjelande

§ 51. Denne bestemmelse gælder for indførsel af visse svampe til konsum med oprindelse i visse tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl.

Stk. 2. Fødevareregionerne foretager kontrol af samtlige partier med svampe fra visse tredjelande i overensstemmelse med bestemmelserne i:

1) Forordning (EF) nr. 733/2008 af 15. juli 2008 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl, og

2) forordning (EF) nr. 1635/2006 af 6. november 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl.

Stk. 3. Udgifter efter stk. 2 afholdes af den ansvarlige for partiet.

Afsnit V

Overgangsbestemmelser

§ 52. Uanset § 30, stk. 1, tillader fødevareregionen import af partier, der har forladt oprindelseslandet inden den 1. oktober 2006 og ledsages af et sundhedscertifikat som omhandlet i beslutning 2000/49/EF for så vidt angår fødevarer fra Ægypten, beslutning 2002/79/EF for så vidt angår fødevarer fra Kina, beslutning 2002/80/EF for så vidt angår fødevarer fra Tyrkiet, beslutning 2003/493/EF for så vidt angår fødevarer fra Brasilien og beslutning 2005/85/EF for så vidt angår fødevarer fra Iran.

Afsnit VI

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

Kapitel 34

Straffebestemmelser

§ 53. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 4, § 5, § 6, stk. 1, eller 3-6, § 7, stk. 1, 3 eller 5, § 8, stk. 1, § 9, stk. 4, § 10, stk. 3, § 11, stk. 1, § 12, stk. 3, § 13, stk. 1, § 14, stk. 1, § 15, § 16, stk. 1-3, § 17, stk. 2-3, § 18, stk. 1, § 19, § 20, stk. 2, § 21, stk. 2, § 22, stk. 1, § 23, stk. 1, § 24, § 25, stk. 2, § 26, stk. 1, § 27, stk. 1, § 28, § 30, § 31, 1. pkt., § 33, § 34, stk. 3, 6, 2. pkt., eller stk. 7, 2. pkt., § 43, stk. 6-8, § 46, stk. 2-4, 6, 8, 9, 11, 2. pkt., eller stk. 12, § 47, stk. 1, 2, 2. eller 3. pkt., 3, 5-7 eller 8, 2. pkt., § 48, stk. 2, § 49, stk. 1, eller 3, eller § 50, stk. 1, 4, 5, 8, 9, 2. pkt., stk. 11 eller stk. 12,

2) undlader at efterkomme påbud efter § 16, stk. 2, § 34, stk. 5-7, § 46, stk. 11, § 47, stk. 8, eller § 50, stk. 9, eller

3) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 4, stk. 5, § 6, stk. 6, § 7, stk. 5, § 12, stk. 4, § 13, stk. 5-6, § 17, stk. 2-3, § 20, stk. 2, § 21, stk. 2, § 25, stk. 2, § 30, stk. 2, eller 5, § 34, stk. 5, § 46, stk. 7-8, § 47, stk. 7, eller § 50, stk. 5.

Stk. 2. For overtrædelser, der angår fødevarer m.v. omfattet af lov om hold af dyr, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis

1) overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed og der ved overtrædelsen er forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor eller

2) overtrædelsen er begået med forsæt og der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. For overtrædelser, der angår fødevarer m.v. omfattet af lov om fødevarer, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 54. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder artikel 2 i Rådets forordning (EF) Nr. 733/2008 af 15. juli 2008 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl.

Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der undlader at efterkomme påbud efter følgende bestemmelser i den i stk. 1 nævnte forordning:

1) artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, eller

2) artikel 3, stk. 3.

Stk. 3. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af følgende bestemmelser i den i stk. 1 nævnte forordning:

1) artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, eller

2) artikel 3, stk. 3.

§ 55. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) Nr. 1635/2006 af 6. november 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl:

1) artikel 1, stk. 1,

2) artikel 1, stk. 3,

3) artikel 1, stk. 4, eller

4) artikel 3, stk. 1.

Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der undlader at efterkomme påbud efter artikel 1, stk. 4, i den i stk. 1 nævnte forordning.

§ 56. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) Nr. 601/2008 af 25. juni 2008 om beskyttelsesforanstaltninger vedrørende visse fiskevarer importeret fra Gabon og bestemt til konsum.

Kapitel 35

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 57. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. januar 2009.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1271 af 16. december 2008 om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner.

Fødevarestyrelsen, den 13. januar 2009

Esben Egede Rasmussen

/ Erik Engelst


Bilag 1

Del af Canadas område, jf. § 9, stk. 1

ISO-landekode
Landenavn
Del af området
CA
Canada
I Canada: Området, der er undergivet restriktioner (10 km), i provinsen Saskatchewan omfattende en del af Rural Municipality of Lumsden #189, der:
-
Mod syd er afgrænset af Highway 11.
-
Mod sydøst er afgrænset af Highway 20 til Last Mountain Creek.
-
Mod øst og nord er afgrænset af Last Mountain Creek og Last Mountain Lake.
-
Mod vest afgrænses af den østlige halvdel af Range 23 (3 miles) i Township 21 og 20 til skæringspunktet med Highway 11 i Rural Municipality of Dufferin #190.


Bilag 2

Grænsekontrolsteder for sammensatte produkter indeholdende mælkeprodukter fra Kina

Grænsekontrolsted
Adresse, tlf. og fax
Københavns lufthavn
Kystvejen 16, 2770 Kastrup
Tlf. 32 46 00 99 / 72 27 64 50
Fax 32 45 19 91 / 72 27 64 51
Københavns havn
Glückstadsvej 8, 2100 København Ø
Tlf. 32 46 00 99 / 72 27 64 50
Fax 32 45 19 91 / 72 27 64 51
Århus havn
Hjortholmsvej 2A, 8000 Århus C
Tlf. 86 13 11 33
Fax 86 13 10 40


Bilag 3

Protokol om prøveudtagning og test af partier af langkornet ris med oprindelse i USA inden udførsel fra Amerikas Forenede Stater til Det Europæiske Fællesskab

1)
Formål og anvendelse. Dette bilag er baseret på henstilling 2004/787/EF (EF-tidende 2004 L 348 s. 8). Der tages især hensyn til, at de tilgængelige metoder er kvalitative, og at bilaget vedrører påvisning af en ikke tilladt GMO, som der ikke er fastsat nogen tolerancetærskel for. Prøver til offentlig kontrol af, at risprodukter ikke indeholder LL RICE 601, udtages i overensstemmelse med nedenfor beskrevne metoder. Samleprøverne betragtes som repræsentative for de partier, de er udtaget fra.
2)
Definitioner. Ved anvendelse af dette bilag finder definitionerne i henstilling 2004/787/EF anvendelse.
3)
Prøveudtagning. Personale ansat ved USDA's Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (GIPSA) udtager prøver af hver enkelt sending (hvert parti) langkornet ris med oprindelse i USA, der skal afsendes til Europa, i henhold til eksisterende prøveudtagningsprocedurer. Disse procedurer fremgår af GIPSA's Rice Inspection Handbook, Chapter 2, Sampling. Størrelsen af den oprindelige samlede prøve fastsættes i overensstemmelse med Kommissionens henstilling 2004/787/EF. GIPSA-personale forbereder en repræsentativ prøve på 2,5 kg af partiet, der er sammensat af flere enheder, til testlaboratoriet og beholder selv en identisk prøve på 2,5 kg. GIPSA påfører laboratorieprøven en forsegling og noterer nummeret på seglet til eventuelt senere brug.
4)
Test. En virksomhed, der ønsker at få foretaget en test, sender en forseglet prøve til et af de kommercielle testlaboratorier, der med gode resultater har deltaget i det særlige opkvalificeringsprogram vedrørende Liberty Link-ris, som GIPSA administrerer, og er opført på listen på webstedet http://archive.gipsa.usda.gov/rdd/llriceprof.pdf Hvert laboratorium tester en række prøver inden for sit godkendte påvisningsniveau med henblik på at nå en påvisningsmargen på 0,01 %. Laboratoriet noterer seglets nummer, bryder forseglingen og tester fire prøver på hver 240 g, der er udtaget af den samlede laboratorieprøve. Fra hver prøve foretages der en enkelt ekstraktion. Der gennemføres to PCR-analyser af hver ekstraktion ved hjælp af 35S:BAR-metoden, der er udviklet af Bayer CropScience og godkendt af både GIPSA og FFC. Hele partiet betragtes kun som negativt, hvis alle prøveresultater er negative.
5)
Indberetning. Laboratoriet angiver resultaterne og nummeret på GIPSA-forseglingen i laboratorierapporten og sender den til den virksomhed, der har ønsket at få foretaget testen. Virksomheden forelægger rapporten for det GIPSA-kontor, der udtog prøver af partiet. GIPSA udsteder et officielt dokument med nedenstående ordlyd og giver det til virksomheden: »GIPSA har officielt udtaget prøver af det parti ris, der identificeres som (angiv partiets identifikation), og er påført segl nummer (angiv seglets nummer). (Angiv laboratoriets navn), der deltager i det særlige opkvalificeringsprogram vedrørende Liberty Link-ris, som GIPSA administrerer, har testet en prøve, der kan identificeres ved hjælp af seglets nummer, og har efter anvendelse af 35S:BAR-metoden ikke påvist Liberty Link-ris. Laboratorierapporten er vedlagt.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører følgende EU-retsakter eller dele af disse: Kommissionens beslutning 2002/249/EF af 27. marts 2002 om beskyttelsesforanstaltninger over for akvakulturprodukter til konsum importeret fra Myanmar (EF-Tidende 2002 L 84 s. 73), Kommissionens beslutning 2002/251/EF af 27. marts 2002 om beskyttelsesforanstaltninger over for fjerkrækød og visse fiskerivarer og akvakulturprodukter til konsum importeret fra Thailand (EF-Tidende 2002 L 84 s. 77), senest ændret ved Kommissionens beslutning 2003/895/EF af 19. december 2003 (EF-Tidende 2003 L 333 s. 92), Kommissionens beslutning 2002/994/EF af 20. december 2002 om beskyttelses-foranstaltninger overfor animalske produkter importeret fra Kina (EF-Tidende 2002 L 348 s. 154), senest ændret ved Kommissionens beslutning 2008/639/EF af 30. juli 2008 (EF-Tidende 2008 L 207 s. 30), Kommissionens beslutning 2003/71/EF af 29. januar 2003 om beskyttelsesforanstaltninger overfor infektiøs lakseanæmi på Færøerne (EF-Tidende 2003 L 26 s. 80), senest ændret ved Kommissionens beslutning 2003/392/EF af 23. maj 2003 (EF-Tidende 2003 L 135 s. 27), Kommissionens beslutning 2004/225/EF af 2. marts 2004 om beskyttelsesforanstaltninger over for bestemte levende dyr og animalske produkter, der har oprindelse i eller kommer fra Albanien (EF-Tidende 2004 L 68 s. 34), Kommissionens beslutning 2005/61/EF af 27. januar 2005 om beskyttelsesforanstaltninger over for Newcastle disease i Bulgarien og om ophævelse af beslutning 2004/908/EF (EF-Tidende 2005 L 25 s. 69), Kommissionens beslutning 2005/402/EF af 23. maj 2005 om beredskabsforanstaltninger vedrørende chili, chiliprodukter, gurkemeje og palmeolie (EF-Tidende 2005 L 135 s. 34), Kommissionens beslutning 2005/648/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for Newcastle disease i Bulgarien (EF-Tidende 2005 L238 s. 16), senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/10/EF af 20. december 2006 (EF-Tidende 2007 L 7 s. 17), Kommissionens beslutning 2005/692/EF af 6. oktober 2005 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for aviær influenza i en række tredjelande (EF-Tidende 2005 L263 s. 20), senest ændret ved Kommissionens beslutning 2009/6/EF af 17. december 2008 (EF-Tidende 2009 L 4 s. 15), Kommissionens beslutning 2005/710/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for aviær influenza i Rumænien (EF-Tidende 2005 L 269 s. 42), som senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/435/EF af 23. juni 2006 (EF-Tidende 2006 L 173 s. 31), Kommissionens beslutning 2005/749/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med mistanke om højpatogen aviær influenza i Kroatien (EF-Tidende 2005 L 280 s. 23), Kommissionens beslutning 2006/27/EF om særlige betingelser for kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien importeret fra Mexico og bestemt til konsum (EF-Tidende 2005 L 19 s. 30), Kommissionens beslutning 2006/236/EF af 21. marts 2006 om særlige betingelser for fiskevarer importeret fra Indonesien og bestemt til konsum (EF-Tidende 2006 L 83 s. 16), senest ændret ved Kommissionens beslutning 2008/660/EF af 31. juli 2008 (EF-Tidende 2008 L 215 s. 6), Kommissionens beslutning 2006/241/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for visse produkter af animalsk oprindelse, bortset fra fiskevarer, med oprindelse i Madagaskar (EF-Tidende 2006 L 88 s. 63), som ændret ved Kommissionens beslutning 2008/825/EF af 23. oktober 2008 (EF-Tidende 2008 L 290 s. 23), Kommissionens beslutning 2006/247/EF af 27. marts 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for import fra Bulgarien i forbindelse med højpatogen aviær influenza i det pågældende tredjeland (EF-Tidende 2006 L 158 s. 14), Kommissionens beslutning 2006/264/EF af 27. marts 2006 om beskyttelsesforanstaltninger over for Newcastle disease i Rumænien (EF-Tidende 2006 L 95 s. 6), som ændret ved Kommissionens beslutning 2006/501/EF af 14. juli 2006 (EF-Tidende 2006 L 198 s. 38), Kommissionens beslutning 2006/532/EF af 28. juli 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza i Sydafrika (EF-Tidende 2006 L 212 s. 16), Kommissionens beslutning 2006/504/EF af 12. juli 2006 om særlige betingelser for import af visse fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening af de pågældende produkter (EF-Tidende 2006 L 199 s. 21), senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/759/EF af 19. november 2007 (EF-Tidende 2007 L 305 s. 56), Kommissionens beslutning 2006/601/EF af 5. september 2006 om beredskabsforanstaltninger vedrørende den ikke tilladte genetisk modificerede organisme LL RICE 601 (EF-Tidende 2006 L 244 s. 27), som ændret ved Kommissionens beslutning 2006/754/EF af 6. november 2006 (EF-Tidende 2006 L 306 s. 17), Kommissionens beslutning 2007/82/EF af 2. februar 2007 om beredskabsforanstaltninger, som suspenderer importen fra Republikken Guinea af fiskevarer bestemt til konsum (EF-Tidende 2007 L 28 s. 25), Kommissionens beslutning 2007/642/EF af 4. oktober 2007 om beredskabsforanstaltninger vedrørende fiskevarer importeret fra Albanien bestemt til konsum (EF-Tidende 2007 L 260, s. 21), Kommissionens beslutning 2007/693/EF af 26. oktober 2007 om beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza i Canada (EF-Tidende 2007 L 283 s. 72), Kommissionens beslutning 2008/289/EF af 3. april 2008 om beredskabsforanstaltninger vedrørende den ikke tilladte genetisk modificerede organisme »Bt 63« i risprodukter (EF-Tidende 2008 L 96 s. 29), Kommissionens beslutning 2008/352/EF af 29. april 2008 om særlige betingelser vedrørende guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for, at sådanne produkter kan være forurenet med pentachlorphenol og dioxiner (EF-Tidende 2008 L 117 s. 42), Kommissionens beslutning 2008/433/EF af 10. juni 2008 om fastsættelse af særlige betingelser for import af solsikkeolie med oprindelse i eller afsendt fra Ukraine på grund af risiko for forurening med mineralsk olie (EF-Tidende 2008 L 151 s. 55), Kommissionens beslutning 2008/555/EF af 26. juni 2008 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 i Kroatien og Schweiz (EF-Tidende 2008 L 179 s. 14), Kommissionens beslutning 2008/630/EF af 24. juli 2008 om beredskabsforanstaltninger vedrørende krebsdyr til konsum importeret fra Bangladesh (EF-Tidende 2008 L 205 s. 49), Kommissionens beslutning 2008/798/EF af 14. oktober 2008 om særlige importbetingelser for produkter, der indeholder mælk eller mejeriprodukter, og som har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, og om ophævelse af beslutning 2008/757/EF (EF-Tidende 2008 L 273 s. 18), som ændret ved beslutning 2008/921/EF af 9. december 2008 (EF-Tidende 2008 L 273 s. 18) og Kommissionens beslutning 2008/866/EF af 12. november 2008 om beredskabsforanstaltninger, som suspenderer importen fra Peru af visse toskallede bløddyr bestemt til konsum (EF-Tidende 2008 L 307 s. 9). Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der supplerer Rådets forordning (EF) nr. 733/2008 af 15. juli 2008 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl (EF-Tidende 2008 L 201 s. 1), Kommissionens forordning (EF) nr. 1635/2006 af 6. november 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl (EF-Tidende 2006 L 306 s. 3) og Kommissionens forordning (EF) nr. 601/2008 af 25. juni 2008 om beskyttelsesforanstaltninger vedrørende visse fiskevarer importeret fra Gabon og bestemt til konsum (EF-Tidende 2008 L 165 s. 3).

2) http://www.crl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum.pdf