Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Nørremaj Vildtreservat

 

I medfør af § 33 og § 49, stk. 1 og 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at beskytte Nørremaj og Flovt Sande mellem Bankel Nor og Lillebælt som yngleområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Nørremaj Vildtreservat i Sønderjyllands Amt omfatter jf. kortbilag: Dele af matr.nr. 3, 16, 22, 77, 342 og 344 Halk Ejerlav, Halk samt dele af matr.nr. 42, 65, 198 og 257 Flovt, Øsby. Reservatet er beliggende mellem Lillebælt og Bankel Nor og afgrænses:

a) Mod syd af skellet mellem matr.nr. 77 og 342 (markvej) Halk Ejerlav, Halk fra stranden ved Lillebælt til matr.nr. 22 smst. Herfra af øst og sydskellet af sidstnævnte matrikel til matriklens sydøstligste hjørne. Fra dette skelhjørne af nordskellet af matr.nr. 285 Halk Ejerlav, Halk til matriklens nordvesthjørne. Videre til skellet mellem matr.nr. 16 og 77, 220 m sydvest herfor deles matr.nr. 16 smst. af en ret linie og fra sidstnævnte punkt af sydskellet af matr.nr. 77 til Bankel Nor.

b) Mod vest af Bankel Nor.

c) Mod nord af skellet mellem matr.nr. 79 og 257 Flovt, Øsby ved Bankel Nor, videre mod nordøst af nordskellet af matr.nr. 257 til Flovt Bygade. Herfra følger grænsen det nordvestlige skel af matr.nr. 42 Flovt, Øsby til et punkt i det levende hegn 58 m sydvest for sydvesthjørnet af matr.nr. 128 Flovt, Øsby, videre af en ret linie fra sidstnævnte punkt til sydhjørnet af parkeringspladsen ved Flovt Strand og en linie i forlængelse af sidstnævnte linie til et punkt i østskellet af matr.nr. 65 smst.

d) Mod vest af vestskellet af matr.nr. 65 Flovt, Øsby fra Flovt Strand til en linie vinkelret på kysten 100 m nord for udløbet fra Bankel Nor, videre af denne linie til Lillebælt. Herfra og mod syd af højeste, daglige vandstandslinie til en linie vinkelret på kysten 230 m syd for udløbet, af denne linie til et punkt 50 m fra kysten, herfra forløber grænsen i en afstand af 50 m fra kysten til linien møder østskellet af matr.nr. 77 Halk Ejerlav, Halk, videre i matrikelskellet til matr.nr. 342.

Stk. 2. De i stk. 1, nævnte linier nord og syd for udløbet fra Bankel Nor afmærkes forud for hver ynglesæson.

Færdsel

§ 3. Færdsel er forbudt fra 15. marts til 15. juli.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk.1 gælder ikke for ejer og bruger samt disses husstand og personale.

Dispensation og tilsyn

§ 4. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i § 3.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 5. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttræden

§ 6. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 og nr. 7, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, straffes overtrædelse af bestemmelserne i § 3 eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 4 med bøde, med mindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2000 og gælder til den 14. marts 2005.

Miljø- og Energiministeriet, den 11. marts 2000

Svend Auken

/Jens Peter Simonsen


Kortbilag

AL404_1.GIF Size: (403 X 532)