Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse om aflivning og destruktion af uidentificerbare kreaturer

Resumé

Fødevareregion Syd, Kontrolafdeling Esbjerg, havde ved afgørelse af 19. december 2007 påbudt klager at aflive og destruere uidentificerbare kreaturer i hans besætning under fødevareregionens tilsyn. Klager ønskede ikke at øremærke sine dyr, da han fandt, at det stressede dyrene og mente sig i øvrigt omfattet af en undtagelsesbestemmelse om naturkalve.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager (SFV) stadfæstede fødevareregionens afgørelse dog således, at begrundelsen delvis blev ændret. SFV fandt, at fødevareregionen i stedet for at foretage en vurdering af det faktuelle og retlige grundlag som begrundelse for afgørelsen med hensyn til den manglende øremærkning burde have henvist til byrettens dom af 13. oktober 2006, som vedrørende dette forhold blev stadfæstet af landsretten ved dom af 29. august 2007. Ved dommene var klager bl.a. blevet frakendt retten til - for et tidsrum af 5 år - at holde dyr, bortset fra kæledyr, som ikke kræver mærkning eller registrering, bl.a. som følge af den manglende øremærkning.

SFV fandt det imidlertid korrekt, at fødevareregionen derudover som begrundelse for afgørelsen havde henvist til forordning nr. 498/98/EF, hvorefter myndighederne er forpligtet til at lade manglende opfyldelse af identifikations- og registreringskravene følge op af sanktioner, jf. art. 1, stk. 2, i forordning nr. 494/98/EF. Det betyder, at hvis en husdyr-bruger ikke kan bevise identifikation af et dyr inden for to arbejdsdage, skal det straks destrueres under veterinærmyndighedernes tilsyn og uden, at den kompetente myndighed yder kompensation.

Eftersom klager var frakendt retten til at holde dyr for en periode af 5 år, fandt SFV det allerede af den grund ikke er relevant at foretage en vurdering af, om klagers kreaturer var omfattet af undtagelsesbestemmelsen om naturkalve.

ANBEFALET
Den 1. april 2008
Advokatfirmaet
Sagsnr.: 79
Steffen Olsen-Kludt
Ref.: ANMU
Lundsgade 6
Tlf.: 33 95 14 14
2100 København Ø
 
Att.: Cand. Jur. Jytte Krogh
 

Stadfæstelse af afgørelse om aflivning og destruktion af uidentificerbare kreaturer i XXs besætning

De har ved brev af 16. januar 2008, på vegne af XX, , CHR-nr. xx, klaget over afgørelse af 19. december 2007 fra Fødevareregion Syd, Kontrolafdeling Esbjerg, hvorefter han påbydes at aflive og destruere uidentificerbare kreaturer i hans besætning under fødevareregionens tilsyn.

Da Fødevarestyrelsen, som var klageinstans, på grund af sagens kompleksitet bistod fødevareregionen med afgørelsen, blev klagen overdraget til Fødevareministeriets departement. Efter oprettelsen af Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager, som fremover behandler klager over regionernes afgørelser, blev klagen overdraget hertil d. 1. februar 2008

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og stadfæster afgørelsen, dog således at begrundelsen delvist ændres.

Dette betyder, at XX skal efterleve fødevareregionens påbud om at aflive og destruere uidentificerbare kreaturer i hans besætning under fødevareregionens tilsyn.

Påbudet bortfalder, hvis XX senest to arbejdsdage fra modtagelsen af dette brev har bevist identiteten af kreaturerne. Er dette ikke tilfældet skal aflivning og destruktion påbegyndes straks derefter.

Såfremt XX selv vil forestå aflivningen og destruktionen bedes han en dag forud og senest d. 16. april 2008 meddele tidspunktet for iværksættelsen og gennemførelsen til Fødevareregion Syd, Kontrolafdeling Esbjerg, idet aflivningen og destruktionen skal ske under offentligt tilsyn.

Hvis XX ikke selv har foretaget aflivning og destruktion senest d. 17. april 2008 vil fødevareregionen foranledige iværksættelsen. Tidspunktet vil i givet fald blive meddelt af fødevareregionen.

Der henvises i øvrigt til fødevareregionens påbud af 19. december 2007.

De kan læse mere om afgørelsen og begrundelsen for afgørelsen nedenfor.

Sagens omstændigheder

Ved byrettens dom af 13. oktober 2006 blev XX bl.a. frakendt retten til - for et tidsrum af 5 år - at holde dyr, bortset fra kæledyr, som ikke kræver mærkning eller registrering. Byrettens dom blev for så vidt angår dette forhold stadfæstet af landsretten ved dom af 29. august 2007.

Frakendelsen var begrundet i grov overtrædelse af reglerne om øremærkning, jf. § 2, stk. 1, jf. § 33, stk. 1, nr.1, i bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder/NREF/SN501/1/ sammenholdt med forordning nr. 1760/2000/EF/NREF/SN502/2/, idet XX ikke siden tvangsmærkning i 2001 har øremærket sine kreaturer. Desuden lagde retten vægt på, at XX havde undladt at efterleve det i 1999 under tvangsbøder fastsatte pålæg om at øremærke sine kreaturer, og at han ikke ønskede at oplyse, om han nu ville være indstillet på at lade disse øremærke, hvis han blev påbudt dette.

Retten konkluderede på den baggrund, at betingelserne for at frakende XX retten til at eje eller holde dyr var opfyldt, jf. § 69, stk. 1, i lov om hold af dyr/NREF/SN503/3/.

Af byrettens dom fremgik det bl.a., at Fødevareregionen ved et tilsyn d. 2. december 2005 havde konstateret, at kun ca. 10 % af kreaturerne i XXs besætning var øremærket. XX har skønsmæssigt anslået besætningen til at være på 170-180 kreaturer.

Det fremgik endvidere af byrettens dom, at fødevareregionen havde konstateret, at der med enkelte undtagelser ikke var foretaget indberetninger til Centralt HusdyrbrugsRegister (CHR) af fødsler, dødsfald, slagtninger og flytninger i besætningen siden 2001. Hertil kom, at der ikke var foretaget bestillinger af nye øremærker siden 2001 og ikke foretaget bestillinger af erstatningsøremærker siden 2002.

Efter landsretten havde afsagt dom d. 29. august 2007, sendte Fødevareregionen d. 24. september 2007 udkast til afgørelse i høring til XX. Af udkastet fremgik påbud om aflivning og destruktion af uidentificerede kreaturer i medfør af § 32 i bekendtgørelse nr. 1066 af 10. november 2005 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder.

Det fremgår ligeledes af udkastet, at fødevareregionens afgørelse ville være begrundet i artikel 1, stk. 2, i forordning nr. 494/98/EF/NREF/SN504/4/, som har følgende ordlyd:

”Hvis en bruger ikke kan bevise identifikationen af et dyr inden for to arbejdsdage, skal det straks destrueres under veterinærmyndighedernes tilsyn, og uden at den kompetente myndighed yder kompensation.”

Udkastet indeholdt desuden en redegørelse for, hvilke betingelser der stilles i lovgivningen til identifikation af de enkelte dyr.

Ved brev af 4. oktober 2007 anmodede De på vegne af XX om aktindsigt samt om afholdelse af et møde i anledning af sagen.

På et møde med Dem den 10. oktober 2007 i Fødevarestyrelsen redegjorde styrelsen for mulighederne for at identificere de enkelte dyr.

Ved breve af 15. oktober 2007 gav henholdsvis fødevareregionen og Fødevarestyrelsen Dem aktindsigt. Den tidligere meddelte høringsfrist på udkast til påbud blev forlænget til den 24. oktober 2007. Endvidere vedlagde fødevareregionen et notat af 15. oktober 2007 om muligheder for identifikation af kreaturer, som gennem en periode har fremstået som uidentificerbare.

Ved brev af 29. oktober 2007 fremkom De med bemærkninger til fødevareregionens brev af 24. september 2007. I den forbindelse påberåber de Dem art. 3 i Kommissionens beslutning 2006/28/EF/NREF/SN505/5/, hvorefter maksimumsfristen for anbringelse af øremærker på visse kreaturer efter Deres opfattelse kan udskydes, indtil dyrene forlader bedriften.

Endvidere anmodede De om at få oplyst, om Kommissionen havde meldt tilbage på Fødevarestyrelsens meddelelse til Kommissionen af 17. november 2006 om, at Danmark ville anvende kommissionsbeslutningen om udsættelse af øremærkningsfristen. Dette brev havde De fået aktindsigt i den 15. oktober 2007.

Ved brev af 6. november 2007 besvarede fødevareregionen de rejste spørgsmål og bad Dem samtidig om eventuelle bemærkninger senest den 13. november 2007. Denne frist blev senere forlænget.

Den 26. november 2007 fremkom De med bemærkninger til fødevareregionens brev af 6. november 2007. Endvidere spurgte De om muligheden for, at der meddeles en individuel dispensation til XX på baggrund af den måde, han driver sin kvægavl.

Ved brev af 19. december 2007 traf Fødevareregion Syd, Kontrolafdeling Esbjerg, afgørelse i sagen og påbød XX at aflive og destruere uidentificerbare kreaturer i besætningen under fødevareregionens tilsyn.

Fødevareregionens afgørelse blev, som allerede oplyst i høring af 24. september 2007 over udkast til påtænkt påbud, truffet med hjemmel i § 32, stk. 1, i bekendtgørelse om mærkning registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder og forordning nr. 494/98, art. 1, stk. 2. Afgørelsen var begrundet med, at fødevareregionen ved et tilsyn hos XX d. 2. december 2005 havde konstateret, at kun ca. 10 % af kreaturerne i hans besætning var øremærket. Desuden havde fødevareregionen konstateret, at der med enkelte undtagelser ikke var foretaget indberetninger til Centralt HusdyrbrugsRegister (CHR) af fødsler, dødsfald, slagtninger og flytninger i besætningen siden 2001. Endvidere var der ikke foretaget bestillinger af nye øremærker siden 2001 og ikke foretaget bestillinger af erstatningsøremærker siden 2002.

Det fremgik af afgørelsen, at påbudet ville bortfalde, såfremt XX senest to arbejdsdage fra modtagelsen af afgørelsen havde bevist identiteten af kreaturerne. Var dette ikke tilfældet skulle aflivning og destruktion påbegyndes straks derefter.

Endvidere fremgik det af afgørelsen, at hvis XX i forbindelse med identifikation af dyrene havde behov for - for egen regning - at DNA-teste dyr med henblik på at fastlægge mor-afkom relation, skulle han senest to arbejdsdage fra modtagelsen af afgørelsen give fødevareregionen, skriftlig meddelelse om det. I så fald skulle han senest fire dage fra modtagelsen af afgørelsen have udtaget blodprøver af de kreaturer, han ville DNA-teste, og have indsendt blodprøverne til testning samt indsendt dokumentation herfor til Fødevareregion Syd, Kontrolafdeling Esbjerg.

Af afgørelsen fremgik desuden, at såfremt XX selv ville forestå aflivningen og destruktionen, skulle han en dag forud og senest den 7. januar 2008 meddele tidspunktet for iværksættelsen og gennemførslen til fødevareregionen, idet aflivningen og destruktionen skal ske under offentligt tilsyn, jf. artikel 1, stk. 2, i forordning nr. 494/98/EF.

Herudover fremgik det af afgørelsen, at aflivning og destruktion ville blive foretaget på fødevareregionens foranledning, hvis XX undlod at efterkomme påbuddet. Det fremgår af afgørelsen, at hvis det måtte blive aktuelt, og XX ikke ville være til stede på ejendommen på aflivningstidspunktet, måtte han påregne, at aflivningen blev påbegyndt uden hans medvirken. Fødevareregionen gjorde i den forbindelse opmærksom på, at kontrolmyndigheden har adgang uden retskendelse, jf. § 65 i lov om hold af dyr.

Det blev i afgørelsen oplyst, at fødevareregionen afholder udgifter til aflivning og destruktion af kreaturerne i den konkrete sag.

Endelig fremgik det afgørelsen, at manglende efterkommelse kan straffes med bøde, jf. § 33, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder.

I afgørelsen besvarede fødevareregionen, endvidere Deres spørgsmål i brev af 26. november 2007, om muligheden for at meddele XX en individuel dispensation på baggrund af den måde, han driver sin kvægavl.

I den anledning oplyste fødevareregionen, at XXs kvæg ikke var omfattet af den særlige ordning for kvæg, der afgræsser godkendte naturarealer (naturkalve), da hans kvæg ikke opfylder betingelserne herfor. Udover den særlige ordning for naturkalve er der ikke hjemmel til at dispensere fra den normale øremærkningsfrist på 20 dage for kvæg, jf. § 2, stk. 4, i bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder.

Samtidig understregede fødevareregionen, at dispensationsmuligheden for naturkalve er en implementering af Kommissionens beslutning 2006/28/EF og indebærer, at fristen for at mærke naturkalve udskydes, indtil kalven er indtil 6 måneder, medmindre den flyttes inden da.

Fødevareregionen oplyste desuden, at de nærmere betingelser for en dispensation for naturkalve er udtømmende beskrevet i Fødevarestyrelsens vejledning til dispensation fra mærkningsfristen på 20 dage for kvæg, der afgræsser godkendte naturarealer (naturkalve).

Fødevareregionen bemærkede i den forbindelse, at naturkalveordningen forudsætter, at de berørte dyr er identificerbare.

Det forhold, at XX ifølge Deres brev af 26. november 2007 ikke ønsker at øremærke sine dyr, fordi det er hans opfattelse, at der er tale om en unødvendig stresspåvirkning af dyrene, og at der skulle være en øget risiko for infektioner i forbindelse med udførelsen af øremærkningen, kan efter fødevareregionens opfattelse ikke føre til, at der meddeles XX en dispensation, der går ud over rammene for den særlige mærkningsordning for naturkalve.

Ved brev af 15. januar 2008 påklagede De fødevareregionens afgørelse af 19. december 2007 om aflivning og destruktion af uidentificerede kreaturer i XXs besætning.

De begrunder klagen med, at XX opfylder kravene til at kunne få dispensation fra øremærkningskravet i henhold til reglerne om naturkalve. De gør i den forbindelse gældende, at Kommissionens beslutning 2006/28/EF skal forstås sådan, at kalve skal øremærkes, enten når de er seks måneder, eller når de før eller efter opnåelse af denne alder forlader besætningen.

De anfører endvidere, at XXs begrundelse for ikke at øremærke sine dyr er, at han er af den opfattelse, at der er tale om en unødvendig stresspåvirkning af dyrene og en øget risiko for infektioner i forbindelse med udførelsen af øremærkningen samt, at det ikke giver nogen dyrevelfærdsmæssig garanti at øremærke dyr.

Endelig gør De gældende, at de danske regler, der implementerer EU-reglerne i dansk lovgivning, er konkurrenceforvridende, idet de samme EU-regler i mange af de øvrige EU-lande er gennemført med meget lempeligere fortolknings- og dispensationsmuligheder.

Ved et andet brev ligeledes af 15. januar 2008 anmodede De om, at fødevareregionens afgørelse blev tillagt opsættende virkning.

Ved brev af 22. januar 2008 meddelte fødevareregionen Dem, at aflivningsforretningen ville finde sted tirsdag d. 5. februar 2008.

Ved brev af 23. januar 2008 gjorde De opmærksom på, at XX ikke havde modtaget påbudet.

Ved e-mail af 1. februar 2008 imødekom Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager Deres anmodning om, at fødevareregionens afgørelse blev tillagt opsættende virkning.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers bemærkninger

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager skal bemærke, at Domstolene fører kontrol med forvaltningen, jf. grundloven § 63 og forvaltningen er ikke berettiget til at overskride grænserne for deres kompetence fastlagt i grundlovens § 3. Da domstolene endvidere træffer bindende afgørelser kan forvaltningen ikke efterprøve det samme grundlag, hvorom der er afsagt dom.

Derfor finder Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager, at fødevareregionen i stedet for at foretage en vurdering af det faktuelle og retlige grundlag som begrundelse for afgørelsen med hensyn til den manglende øremærkning burde have henvist til byrettens dom af 13. oktober 2006, som vedrørende dette forhold blev stadfæstet af landsretten ved dom af 29. august 2007.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager finder det imidlertid korrekt, at fødevareregionen derudover som begrundelse for afgørelsen har henvist til forordning nr. 498/98/EF, hvorefter myndighederne er forpligtet til at lade manglende opfyldelse af identifikations- og registreringskravene følge op af sanktioner, jf. art. 1, stk. 2, i forordning nr. 494/98/EF. Som også anført i fødevareregionens afgørelse af 19. december 2007 betyder det, at hvis en husdyrbruger ikke kan bevise identifikation af et dyr inden for to arbejdsdage, skal det straks destrueres under veterinærmyndighedernes tilsyn og uden, at den kompetente myndighed yder kompensation.

Eftersom XX er frakendt retten til at holde dyr for en periode af 5 år, finder Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager det allerede af den grund ikke er relevant at foretage en vurdering af, om XXs kreaturer er omfattet af kommissionsbeslutning 2006/28/EF, hvorefter øremærkning kan udskydes til kreaturerne er 6 måneder eller, når de forlader bedriften, hvis det sker inden de er 6 måneder gamle.

Det betyder også, at selvom XX nu øremærker sine kreaturer, har han fortsat ikke ret til at holde dyr.

Til Deres påstand om, at XX ikke har modtaget påbuddet af 19. december 2007 skal Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager bemærke, at eftersom XX under hele sagen har ladet sig repræsentere af Dem som sin advokat, er påbuddet korrekt sendt til Dem og med retsvirkning for XX, jf. Højesterets kendelse af 2. juli 2001 (UfR 2001.2197H), hvorefter en afgørelse er bindende for parten, når den er sendt til partsrepræsentanten.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers afgørelse

På ovenstående grundlag og med de anførte ændringer i begrundelsen stadfæster Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager fødevareregionens afgørelse.

Dette betyder, at XX påbydes at aflive og destruere uidentificerbare kreaturer i hans besætning under fødevareregionens tilsyn.

Påbudet bortfalder, hvis XX senest to arbejdsdage fra modtagelsen af dette brev har bevist identiteten af kreaturerne. Er dette ikke tilfældet skal aflivning og destruktion påbegyndes straks derefter.

Såfremt XX selv vil forestå aflivningen og destruktionen bedes han en dag forud og senest d. 16. april 2008 meddele tidspunktet for iværksættelsen og gennemførelsen til Fødevareregion Syd, Kontrolafdeling Esbjerg, idet aflivningen og destruktionen skal ske under offentligt tilsyn.

Hvis XX ikke selv har foretaget aflivning og destruktion senest d. 17. april 2008 vil fødevareregionen foranledige iværksættelsen. Tidspunktet vil i givet fald blive meddelt af fødevareregionen.

Der henvises i øvrigt til fødevareregionens påbud af 19. december 2007.

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fødevareregion Syd, Kontrolafdeling Esbjerg, modtager kopi af denne afgørelse.