Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ordination af diacetylmorphin (heroin) som led i lægelig behandling af personer for stofmisbrug

I medfør af § 41, stk. 3, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1350 af 17. december 2008, fastsættes:

§ 1. Behandling med diacetylmorphin (heroin) af personer for stofmisbrug må alene finde sted på institutioner, som har udpeget en af Sundhedsstyrelsen godkendt behandlingsansvarlig læge.

§ 2. Ordination af diacetylmorphin (heroin) som led i behandling af personer for stofmisbrug kan alene foretages af læger, som efter ansøgning er godkendt af Sundhedsstyrelsen som behandlingsansvarlig læge.

Stk. 2. Lægen skal for at opnå godkendelse efter stk. 1 have:

1) tilladelse til at betegne sig som speciallæge inden for almen medicin, intern medicin, psykiatri eller andet relevant speciale,

2) indgående klinisk erfaring med lægelig behandling for opioidafhængighed (substitutionsbehandling),

3) kendskab til somatisk og psykiatrisk komorbiditet ved stofmisbrug og

4) erfaring med helhedsorienteret stofmisbrugsbehandling, som omfatter både den lægelige og den sociale behandlingsindsats.

Stk. 3. Ordinationsretten efter stk. 1, 1. pkt., kan efter aftale i nærmere bestemte tilfælde overlades til en anden læge ansat på de i § 1 nævnte institutioner.

Stk. 4. Ansøgning om Sundhedsstyrelsens godkendelse, jf. stk. 1, skal indeholde dokumentation for opfyldelsen af de i stk. 2 nævnte betingelser.

§ 3. Ordination af og behandling med diacethylmorphin (heroin) foretages i overensstemmelse med de af Sundhedsstyrelsen fastsatte retningslinjer herfor.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. februar 2009.

Sundhedsstyrelsen, den 18. februar 2009

Jesper Fisker

/ Anne Mette Dons