Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om jernbanevirksomhed på letbaner (den københavnske metro)

I medfør af § 2, stk. 2, og § 22, stk. 6, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 9. juni 2008, fastsættes efter bemyndigelse fra Transportministeriet, i henhold til § 24 a:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for letbaner, der af Metroselskabet I/S drives i medfør af lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S (den københavnske metro) eller anlægges i medfør af lov om en Cityring.

Stk. 2. Efter jernbanelovens § 2, stk. 2 gælder loven for letbaner, herunder metro, bortset fra § 5, § 6, stk. 1, og § 7 (om veteranbaner, uddannelse og regnskabsreglement).

Stk. 3. For et letbaneområde efter § 3, stk. 1, gælder jernbanelovens § 19, stk. 2.

Stk. 4. Ved driftsentreprenør forstås i denne bekendtgørelse den entreprenør, der udøver både jernbanevirksomhed og infrastrukturforvaltning på de i § 1 nævnte letbaner.

Stk. 5. Ved ejeren forstås Metroselskabet I/S.

Personbefordringsydelser

§ 2. Driftsentreprenøren skal inden for hovedstadsområdet sælge personbefordringsydelser for andre jernbanevirksomheder mod betaling fra disse og kan endvidere sælge personbefordringsydelser ud af hovedstadsområdet mod betaling.

Færdsel og ophold på letbaneområde

§ 3. Et letbaneområde omfatter:

1) letbanelinjer i terræn, på dæmning og i afgravning med tilhørende stationer, hegn og øvrige tekniske anlæg,

2) letbanelinjer på højbane med tilhørende højbanestationer og øvrige tekniske anlæg,

3) letbanelinjer i tunnel med tilhørende tunnelstationer, nød- og ventilationsskakte og øvrige tekniske anlæg,

4) letbanernes øvrige tekniske anlæg i form af bl.a. kontrolcenter, kontorer og folkerum, anlæg til brug for hensætning, renholdelse og vedligeholdelse af letbanetog samt areal til brug for hensætning af arbejdskøretøjer og renholdelse og vedligeholdelse af letbanelinjerne,

5) letbanetog og letbanernes arbejdskøretøjer og

6) øvrige områder, som ejeren af letbanerne med henblik på driften af letbanerne har enten ejendomsret til eller ved servitut eller aftale er sikret brugsret til, og for hvilke brugsretten er overført til driftsentreprenøren.

Stk. 2. På letbaneområder under anlæg gælder § 1, stk. 3, fra det tidspunkt, hvor et nyt letbaneområde er indhegnet, og der med Trafikstyrelsens tilladelse og efter orientering af offentligheden ved annoncer i dagspressen indledes testkørsel med letbanetog på det pågældende strækningsafsnit.

§ 4. Det er forbudt at hindre den automatiske dørlukning i letbanetog og den automatiske dørlukning på stationernes perroner. Når letbanetoget er i bevægelse, er det endvidere forbudt at stige på eller af toget, eller at hjælpe andre dertil.

Stk. 2. Ind- og udstigning skal ske på den dertil bestemte side af letbanetoget og på de dertil bestemte eller anviste steder på stationer.

Stk. 3. Nødstoppet på letbanestationernes perroner og alarmopkaldet i toget og på stationernes perroner må kun benyttes, når virkelig fare foreligger.

§ 5. Enhver, der søger adgang til eller opholder sig på letbaneområdet, skal rette sig efter de forskrifter til opretholdelse af orden og sikkerhed, der meddeles af driftsentreprenørens personale, eller som af driftsentreprenøren er bekendtgjort ved opslag på letbaneområdet eller på anden hensigtsmæssig måde.

§ 6. Enhver, der overtræder bestemmelserne i § 3, stk. 2, § 4 og § 5, kan af driftsentreprenørens personale udvises og om fornødent udsættes fra letbaneområdet.

Stk. 2. Politiet skal efter anmodning bistå driftsentreprenøren i håndhævelsen af driftsentreprenørens ordens- og sikkerhedsbestemmelser.

Driftsentreprenørens forhold til borgerne

§ 7. Uden tilladelse fra driftsentreprenøren må der ikke foretages boringer i en sådan nærhed af letbaneområdet, at der derved kan opstå fare for driften, jf. iøvrigt bestemmelserne i jernbanelovens § 21c.

Ejerens forhold til borgerne

§ 8. Enhver grundejer skal efter offentlig bekendtgørelse eller direkte skriftlig henvendelse fra Metroselskabet I/S med mindst 8 dages varsel og mod behørig legitimation give alle vedkommende adgang til at foretage jordbundsundersøgelser, opmålinger, udstikninger og afmærkninger i marken, som er nødvendige til planlæggelse af nye letbaneanlæg eller ændringer af bestående letbaneanlæg.

Stk. 2. Hævd kan ikke vindes over et letbaneområde, der i matriklen er registreret som et jernbaneareal.

Stk. 3. Erstatning for skade, som måtte blive påført grundejeren ved de i stk. 1 nævnte foranstaltninger, fastsættes, hvis der ikke kan indgås aftale med ejeren herom, ved taksation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Straffebestemmelser

§ 9. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der overtræder § 3, stk. 2, § 4, § 5 eller § 7.

Stk. 2. Den der uden driftentreprenørens tilladelse færdes på letbaneområdet efter § 3, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

§ 10. Overtrædelse af påbud eller forbud straffes efter §§ 22, stk. 2 i lov om jernbane, medmindre højere straf er forskyldt efter lov om jernbane § 22, stk. 3.

§ 11. Den, der i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af jernbanelovens § 21 l, stk. 6, har foretaget anmeldelse om forhold, der ikke har medført en hændelse eller ulykke på letbaneområdet, kan ikke for det pågældende forhold straffes for overtrædelse af § 3, stk. 2, §§ 4-5 og § 7.

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. februar 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 442 af 7. juni 2002 om jernbanevirksomhed på letbaner (den københavnske metro) ophæves.

Trafikstyrelsen, den 2. februar 2009

Carsten Falk Hansen

/ Lise Aaen Kobberholm