Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0056
 
32000L0029
 
32001L0032
 
Links til øvrige EU dokumenter
32010D0467
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m.1)

I medfør af §§ 1-5, § 12 og § 13, stk. 3, i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 29. juni 2006 og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsens formål er at beskytte mod indslæbning af visse planteskadegørere fra områder, der ikke er omfattet af Den Europæiske Union, og mod spredning af visse planteskadegørere.

Stk. 2. For denne bekendtgørelse gælder følgende definitioner:

1) Planter: levende planter og plantedele, herunder frø.

2) Levende plantedele, herunder bl.a.

a) frugt i botanisk forstand, dog ikke dybfrossen,

b) grønsager, dog ikke dybfrosne,

c) rod- og stængelknolde, løg og jordstængler,

d) afskårne blomster,

e) grene og fældede træer med løv,

f) plantevævskultur.

3) Frø: frø i botanisk betydning, der er bestemt til plantning.

4) Planter til plantning:

a) planter, der er plantet og skal forblive plantet eller skal genplantes,

b) planter, der ikke er plantet, men som skal plantes.

5) Plantning: enhver anbringelse af planter eller plantedele i et voksemedium med det formål at sikre deres vækst eller formering.

6) Træ:

a) træ, der helt eller delvist har bevaret den naturlige, runde overflade, med eller uden bark, eller i form af flis, spåner, savsmuld, træaffald eller skrot af træ,

b) træ, i form af garneringstræ, afstandsklodser, paller eller emballeringsmateriale, som anvendes ved transport af genstande af enhver art, hvis det udgør en plantesundhedsrisiko,

c) træ, der er omfattet af bilag 5, pkt. 6.

7) Forsendelse: en mængde varer der er omfattet af et enkelt plantesundhedscertifikat.

8) Parti: et antal enheder af samme vare, som er karakteriseret ved ensartethed med hensyn til sammensætning og oprindelse, og som indgår i en forsendelse.

§ 2. Importører af planter og planteprodukter m.m. nævnt i bilag 5 skal være registreret i Plantedirektoratet. Undtaget herfra er personer, der alene importerer små mængder planter og planteprodukter til egen brug og ikke-kommercielle formål.

Stk. 2. Anmodning om registrering med de på registreringsformularen krævede oplysninger, herunder virksomhedens CVR-nummer, indsendes til Plantedirektoratet, der på baggrund heraf tildeler virksomheden et registreringsnummer.

Stk. 3. Skifter en registreret importvirksomhed ejer, eller ophører den med impot, oplagring m.m. af planter og planteprodukter m.m., skal Plantedirektoratet underrettes skriftligt herom.

Stk. 4. Importører af planter og planteprodukter m.m skal til stadighed opfylde bestemmelserne i bilag 6.

Stk. 5. Plantedirektoratet kan tilbagekalde en registrering, hvis det konstateres, at importøren ikke overholder bestemmelserne i bekendtgørelsen.

§ 3. For at forebygge indslæbning og spredning af planteskadegørere er det ikke tilladt at importere:

1) planteskadegørere nævnt i bilag 1.

2) planter og planteprodukter m.m. nævnt i bilag 2, hvis de er angrebet af planteskadegørere nævnt i bilaget.

3) planter og planteprodukter m.m. nævnt i bilag 3 med oprindelse i lande nævnt i bilaget.

4) planter og planteprodukter m.m. nævnt i bilag 4, der ikke opfylder de særlige krav i bilaget.

§ 4. Importøren skal anmelde forsendelsens ankomst til indførelsesstedet til Plantedirektoratet med henblik på kontrol. Anmeldelse skal ske inden for fristerne nævnt i bilag 6, nr. 6 og 6a.

§ 5. Planter og planteprodukter m.m. nævnt i bilag 5 skal, til dokumentation for at betingelserne i bilag 1-5 er overholdt, ved import være ledsaget af:

1) et originalt plantesundhedscertifikat udstedt i oprindelseslandet eller

2) et originalt reeksportcertifikat udstedt i afsenderlandet og en bekræftet kopi af det originale plantesundhedscertifikat og eventuelle reeksportcertifikater.

Stk. 2. Planter og planteprodukter m.m., der ikke skal opfylde særlige krav, kan importeres efter bestemmelserne i stk. 1 eller ledsaget af et originalt plantesundhedscertifikat, der er udstedt i afsenderlandet og angiver oprindelseslandet.

Stk. 3. Hvor der for planter og planteprodukter m.m. i bilag 4 er anført alternative særlige krav, skal det i plantesundhedscerifikatet specificeres som tillægserklæring, hvilke af disse særlige alternative krav der er opfyldt. En sådan specifikation anføres ved henvisning til det relevante punkt i bilag 4.

Stk. 4. Et originalt certifikat skal være udstedt af det pågældende lands ansvarlige myndighed på grundlag af en officiel konstatering af, at de planter m.m., der er omfattet af certifikaterne, overholder de særlige krav i bilag 4, og tidligst 14 dage før dagen for afsendelsen.

Stk. 5. Et originalt certifikat skal være affattet på dansk, engelsk, fransk, norsk, spansk, svensk eller tysk. Certifikatet skal være stemplet, underskrevet og udfyldt klart og letlæseligt. Der må ikke være foretaget rettelser eller overstregninger.

Stk. 6. Kopier af et originalcertifikat skal tydeligt være mærket som sådanne.

Stk. 7. Plantedirektoratet kan godkende anden dokumentation end de i stk. 1 nævnte certifikater.

§ 6. Udover de i § 4 anførte krav til dokumentation skal der på mindst et af de dokumenter der kræves for toldbehandlingen være angivet følgende:

1) Typen af planter og planteprodukter m.m. ved angivelse af koden i De Europæiske Fællesskabers integrerede toldtarif (Taric).

2) Følgende erklæring:”Denne forsendelse indeholder produkter af plantesundhedsmæssig relevans”. Erklæringen kan affattes på et andet af den Europæiske Unions officielle sprog eller på norsk.

3) Numrene på plantesundhedscertifikaterne.

4) Importørens officielle registreringsnummer.

§ 7. Bestemmelserne i §§ 5 og 6 skal tillige være opfyldt for forsendelser af planter og planteprodukter m.m. der skal underlægges en toldprocedure som angivet i artikel 4, stk. 16, litra d, e, f eller g i Rådets forordning 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af et EF-toldkodeks.

§ 8. Plantedirektoratet fører kontrol med at importbestemmelserne er overholdt. Kontrollen omfatter dokumentkontrol, identitetskontrol og plantesundhedskontrol. SKAT kan foretage dokumentkontrollen.

Stk. 2. Betaling for omkostninger forbundet med kontrollen opkræves efter bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol.

§ 9. Import skal ske over indførselsstederne i:

1) Billund Lufthavn

2) Københavns Lufthavn, Kastrup

3) Postcentrene Fredericia og København.

Stk. 2. For træ omfattet af bilag 5, nr. 6 kan indførsel tillige ske over indførelsstederne i havne, der er godkendt af told- og skatteforvaltningen (toldhavne).

Stk. 3. Import til kontrol på et godkendt bestemmelsessted efter bestemmelserne i § 10, kan tillige ske over ethvert toldmæssigt indførselssted, forudsat at importøren er registreret som godkendt modtager hos SKAT.

§ 10. Plantedirektoratet kan efter aftale med SKAT og med plantesundhedsmyndighederne for første indgangssted i Den Europæiske Union samt efter ansøgning meddele tilladelse til at identitets- og plantesundhedskontrol foretages på et af Plantedirektoratet godkendt bestemmelsessted, hvis told- eller plantesundhedsmyndigheden for første indgangssted i Den Europæiske Union har foretaget dokumentkontrol af forsendelsen. Ansøgning indgives på et skema udfærdiget af Plantedirektoratet. Det er en betingelse, at kravene i bilag 7 opfyldes.

Stk. 2. Forsendelsen skal være ledsaget af et plantesundhedstransportdokument. Dokumentet skal være stemplet, udfyldt klart og letlæseligt og være underskrevet af den myndighed ved første indgangssted i Den Europæiske Union, som har foretaget dokumentkontrollen samt af forsendelsens importør.

§ 11. Er planter og planteprodukter m.m. nævnt i bilag 5 ikke ledsaget af de foreskrevne certifikater, eller kan forsendelsens identitet ikke fastslås på grundlag af de medfølgende certifikater og andre dokumenter, kan Plantedirektoratet afvise forsendelsen eller fastsætte en frist for importøren til at fremskaffe de foreskrevne certifikater. Forelægges de foreskrevne certifikater ikke inden fristens udløb, afvises sendingen.

§ 12. Importøren må ikke disponere over planter og planteprodukter m.m., før Plantedirektoratet gennem identitets- og plantesundhedskontrol af forsendelsen samt af emballagen og de benyttede transportmidler har konstateret, at betingelserne for import er overholdt.

Stk. 2. Importøren skal yde direktoratet fornøden bistand til gennemførelse af kontrollen.

Stk. 3. Kontrollen kan udelades, hvis det ved en officiel undersøgelse gennemført i afsenderlandet i henhold til en officiel aftale med afsenderlandet er konstateret, at betingelserne for import er opfyldt.

§ 13. Konstaterer Plantedirektoratet at betingelserne for import af planter eller planteprodukter m.m. er overholdt, godkendes de til import og Plantedirekoratet forsyner originalcertifikatet med et godkendelsesstempel.

Stk. 2. Er en forsendelse angrebet af planteskadegørere nævnt i bilag 1 eller 2, og kan planterne eller planteprodukterne m.m. ved en behandling bringes til at opfylde betingelserne for importen, kan Plantedirektoratet tillade importøren at foretage en sådan behandling med henblik på fornyet anmeldelse af den pågældende forsendelse.

Stk. 3. Er en del af en forsendelse angrebet af planteskadegørere nævnt i bilag 1 eller 2, og kan forsendelsen opdeles uden fare for indslæbning eller udbredelse af planteskadegørerne, kan Plantedirektoratet fastsætte en frist til gennemførelse af opdelingen med henblik på fornyet anmeldelse af en delforsendelse.

§ 14. Importerede planter og planteprodukter m.m. som efter bilag 6 i bekendtgørelse om planter skal være forsynet med plantepas ved salg, skal forsynes med plantepasset i forbindelse med import, jf. bekendtgørelse om planter § 12, stk. 2.

§ 15. Er betingelserne for import ikke overholdt afvises forsendelsen, og Plantedirektoratet forsyner original certifikatet med et afvisningsstempel og giver udstederen af certifikatet og importøren meddelelse om afvisningen og begrundelsen herfor.

Stk. 2. Afvises en forsendelse, skal den inden for en frist fastsat af Plantedirektoratet føres ud af Den Europæiske Union. Plantedirektoratet kan, når omstændighederne taler herfor, tillade, at importøren i stedet lader forsendelsen tilintetgøre. Tilintetgørelsen skal ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om affald.

Stk. 3. Udgør den afviste forsendelse en umiddelbar plantesundhedsrisiko, kan Plantedirektoratet påbyde importøren at iværksætte foranstaltninger til imødegåelse heraf.

§ 16. Finder Plantedirektoratet, at der er begrundet formodning for indslæbning eller udbredelse af planteskadegørere, herunder af andre planteskadegørere end nævnt i bilag 1 og 2, kan Plantedirektoratet midlertidigt påbyde de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse mod denne fare.

§ 17. Er der ingen risiko for udbredelse af planteskadegørere, finder bestemmelserne i § 2, stk. 1-4, § 3, nr. 4, og §§ 4–14 ikke anvendelse på import af små mængder planter og planteprodukter m.m, der er bestemt til ejerens brug til ikke-industrielle og ikke-kommercielle formål eller til konsum under transporten.

Stk. 2. Plantedirektoratet kan, i medfør af bekendtgørelse om indførsel og om flytning af planteskadegørere m.m. til brug ved forsøg, forskning og planteforædling, tillade import af planteskadegørere, planter, planteprodukter m.m., der ikke opfylder betingelserne i nærværende bekendtgørelse.

Straf

§ 18. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder §§ 2 – 4, § 6, § 7, § 12, stk. 1 og § 15, stk. 2,

2) afgiver urigtige oplysninger i de i §§ 5 - 7 og § 10 anførte dokumenter, eller

3) undlader at efterkomme påbudte foranstaltninger i medfør af § 15, stk. 3 og § 16

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 100 af 17. februar 2005 om indførsel af planter og planteprodukter m.m. ophæves.

Plantedirektoratet, den 23. januar 2009

Ole P. Kristensen

/ Ruth Bahnsen


Bilag 1

Fortegnelse over bilag

Bilag 1
Planteskadegørere, der ikke må forekomme
I
Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab
II
Planteskadegørere, der vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab
   
Bilag 2
Planteskadegørere, der ikke må forekomme på visse planter m.m.
I
Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab
II
Planteskadegørere, der vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab
   
Bilag 3
Planter m.m., der ikke må importeres, hvis de har oprindelse i visse stater eller områder
   
Bilag 4
Særlige krav der skal være opfyldt ved import
   
Bilag 5
Planter m.m., der ved import skal være ledsaget af plantesundhedscertifikat eller reeksportcertifikat
   
Bilag 6
Forpligtelser for importører
   
Bilag 7
Betingelser for tilladelsen til at få identitets og plantesundhedskontrollen udført på forsendelsens bestemmelsessted


Bilag 1

Planteskadegørere, der ikke må forekomme

(til § 3, stk. 1, nr. 1)

I. Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab
 
a.
Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier
 
1.
Acleris spp. (ikke-europæiske), arter af viklere
 
2.
Amauromyza maculosa (Malloch), en minérflue
 
3.
Anomala orientalis Waterhouse, orientalsk oldenborre
 
4.
Anoplophora chinensis (Thomson), en træbuk
 
4.1
Anoplophora glabripennis (Motschulsky), asiatisk træbuk
 
5.
Anoplophora malasiaca (Forster), en træbuk
 
6.
Arrhenodes minutus Drury, en barkbille
 
7.
Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer), bomuldsmellus, vektor for virus som f.eks.
   
a)
Bean golden mosaic virus
   
b)
Cowpea mild mottle virus
   
c)
Lettuce infectious yellows virus
   
d)
Pepper mild tigré virus
   
e)
Squash leaf curl virus
   
f)
Euphorbia mosaic virus
   
g)
Florida tomato virus
 
8.
Cicadellidae (ikke-europæiske), arter af småcikader, kendt som vektor for Pierce's disease (forårsaget af Xylella fastidiosa), f.eks.
   
a)
Carneocephala fulgida Nottingham
   
b)
Draeculacephala minerva Bali
   
c)
Graphocephala atropunctata (Signoret)
 
9.
Choristoneura spp. (ikke-europæiske), arter af viklere
 
10.
Conotrachelus spp. (Herbst), arter af snudebiller
 
10.1
Diabrotica barberi Smith & Lawrence
 
10.2
Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
 
10.3
Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
 
10.4
Diabrotica virgifera Le Conte, majsrodbille
 
11.
Heliothis zea (Boddie), en ugle
 
11.1
Hirschmaniella spp., dog ikke H.gracilis (de Man) Luc & Goodey, arter af nematoder
 
12.
Liriomyza sativae Blanchard, en minérflue
 
13.
Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen, en nematod
 
14.
Monochamus spp. (ikke-europæiske), arter af træbukke
 
15.
Myndus crudus Van Duzee, en cikade
 
16.
Nacobbus aberrans (Thorbe) Thorne et Allen, en nematod
 
16.1
Naupactus leucoloma Boheman
 
17.
Premnotrypes spp. (ikke-europæiske), arter af snudebiller
 
18.
Pseudopithyophthorus minutissimus (Zimmermann), en barkbille
 
19.
Pseudopithyophthorus pruinosus (Eichhoff), en barkbille
 
20.
Scaphoideus luteolus (Van Duzee), en småcikade
 
21.
Spodoptera eridania (Cramer), en ugle
 
22.
Spodoptera frugiperda (Smith), en ugle
 
23.
Spodoptera litura (Fabricius), asiatisk bomuldsugle
 
24.
Thrips palmi Karny, palmetrips
 
25.
Tephritidae (ikke-europæiske), båndfluer, f.eks.
   
a)
Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
   
b)
Anastrepha ludens (Loew), mexikansk frugtflue
   
c)
Anastrepha obliqua Macquart
   
d)
Anastrepha suspensa (Loew)
   
e)
Dacus ciliatus (Loew)
   
f)
Dacus cucurbitae Coquillett
   
g)
Dacus dorsalis Hendel
   
h)
Dacus tryoni (Froggatt)
   
i)
Dacus tsuneonis Miyake
   
j)
Dacus zonatus Saund
   
k)
Epochra canadensis (Loew)
   
l)
Pardalaspis cyanescens Bezzi
   
m)
Pardalaspis quinaria Bezzi
   
n)
Pterandrus rosa (Karsch)
   
o)
Rhacochlaena japonica Ito
   
p)
Rhagoletis cingulata (Loew), hvidbåndet kirsebærflue
   
q)
Rhagoletis completa Cresson
   
r)
Rhagoletis fausta (Östen-Sacken), mørk kirsebærflue
   
s)
Rhagoletis indifferens Curran
   
t)
Rhagoletis mendax Curran
   
u)
Rhagoletis pomonella Walsh
   
v)
Rhagoletis ribicola Doane
   
w)
Rhagoletis suavis (Loew)
 
26.
Xiphinema americanum Cobb i bred forstand (ikke-europæiske populationer), en nematod
 
27.
Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo, en nematod
b)
Bakterier
 
1.
Xylella fastidiosa Well et al.
       
c)
Svampe
 
1.
Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, egevisnesyge
 
2.
Chrysomyxa arctostaphyli Dietel, melbærrisgyldenrust
 
3.
Cronartium spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe
 
4.
Endocronartium spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe
 
5.
Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito, lærkevisnesyge
 
6.
Gymnosporangium spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe
 
7.
Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar, gul ringråd
 
8.
Melampsora farlowii (Arthur) Davis, Tsuga-koglerust
 
9.
Monilinia fructicola (Winter) Honey, en frugtskimmelsvamp
 
10.
Mycosphaerella larici-leptolepsis Ito et al., Phyllosticta-nålefald
 
11.
Mycosphaerella populorum G. E. Thompson, Septoria-poppelkræft
 
12.
Phoma andina Turkensteen, Phoma-bladplet
 
13.
Phyllosticta solitaria Ell. et Ev., æblestråleplet
 
13.1
Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t veld (ikke-europæiske isolater), califonisk visneskimmel
 
14.
Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema, Septoria-bladplet
 
15.
Thecaphora solani Barrus, kartoffelbrand
 
15.1
Tilletia indica Mitra
 
16.
Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers, Texas rodråd
       
d)
Virus og viruslignende organismer
 
1.
Elm phloem necrosis mycoplasm, elmesivævsnekrosevirus
 
2.
Kartoffelvirus og viruslignende organismer, f.eks.
   
a)
Andean potato latent virus, stamme af ægplantemosaikvirus
   
b)
Andean potato mottle virus, sydamerikansk kartoffelspætningvirus
   
c)
Arracacha virus B, oca strain, arracacia-virus B
   
d)
Potato black ringspot virus, kartoffelringpletvirus
   
e)
Potato spindle tuber viroid, kartoffeltenknoldviroid
   
f)
Potato virus T, kartoffelvirus T
   
g)
Ikke-europæiske isolater af kartoffelvirus A, M, S, V, X, og Y (herunder Yo, Yn og Yc) og potato leaf roll virus (kartoffelbladrullevirus).
 
3.
Tobacco ringspot virus, tobakringpletvirus
 
4.
Tomato ringspot virus, tomatringpletvirus
 
5.
Virus og viruslignende organismer hos Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. og Vitis L., f.eks.
   
a)
Blueberry leaf mottle virus, blåbærspætningvirus
   
b)
Cherry rasp leaf virus (American), amerikansk kirsebærraspbladvirus
   
c)
Peach mosaic virus (American), amerikansk ferskenmosaikvirus
   
d)
Peach phony rickettsia, ferskenphonyrickettsia
   
e)
Peach rosette mosaic virus, ferskenbladrosetvirus
   
f)
Peach rosette mycoplasm, ferskenrosetmykoplasma
   
g)
Peach X-disease mycoplasm, stenfrugt-X-syge mykoplasma
   
h)
Peach yellows mycoplasm, ferskengulsotmykoplasma
   
i)
Plum line pattern virus (American), amerikansk blommebåndmosaikvirus
   
j)
Raspberry leaf curl virus (American), amerikansk hindbærbladkrøllesygevirus
   
k)
Strawberry latent 'C' virus, latent jordbær-C-virus
   
l)
Strawberry vein banding virus, jordbærnervebåndsvirus
   
m)
Strawberry witches' broom mycoplasm, jordbærheksekostmykoplasma
   
n)
Ikke-europæisk virus og viruslignende organismer hos Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. og Vitis L.
 
6.
Virus overført af Bemisia tabaci Genn., bomuldsmellus, som f.eks.
   
a)
Bean golden mosaic virus, bønnegyldenmosaikvirus
   
b)
Cowpea mild mottle virus, mild vignabønnespætningvirus
   
c)
Lettuce infectious yellows virus, salatgulsotvirus
   
d)
Pepper mild tigré virus
   
e)
Squash leaf curl virus, squash-bladkrøllevirus
   
f)
Euphorbia mosaic virus, Euphorbia-mosaikvirus
   
g)
Florida tomato virus
       
e)
Snylteplanter
     
 
1.
Arceuthobium spp. (ikke-europæiske), arter af dværgmistelten
     
II. Planteskadegørere, der vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab
       
a)
Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier
 
1.
Globodera pallida (Stone) Behrens, hvid kartoffelcystenematod
 
2.
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, gul kartoffelcystenematod
 
3 .
Udgået
 
4.
Udgået
 
5.
Udgået
 
6.
Udgået
 
6.1
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer), en rodgallenematod
 
6.2
Meloidogyne fallax Karssen, en rodgallenematod
 
7.
Opogona sacchari (Bojer), bananmøl
 
8.
Popillia japonica Newman, japanbille
 
8.a
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), en snudebille
 
8.1
Rizoecus hibisci Kawai et Takagi, en uldlus
 
9.
Spodoptera littoralis (Boisduval), afrikansk bomuldsugle
       
b)
Bakterier
 
1.
Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. subsp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Davis et al., kartoffelringbakteriose
 
2.
Pseudomonas solanacearum (Smith), Smith, kartoffelbrunbakteriose
       
c)
Svampe
 
1.
Melampsora medusae Thümen, poppelrust
 
1.a
Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnel, fyrreharpikskræft
 
2.
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Persival, kartoffelbrok
       
d)
Virus og viruslignende organismer
 
1.
Apple proliferation mycoplasma, æbleheksekostmykoplasma
 
2.
Apricot chlorotic leafroll mycoplasm, abrikosbladrulleklorosemykoplasma
 
3.
Pear decline mycoplasma, pæremoriamykoplasma
       
e)
Fladorme
 
1.
Arthioposthia triangulata (Dendy), new zealandsk fladorm


Bilag 2

Planteskadegørere, der ikke må forekomme på visse planter

(Til § 3, stk. 1, nr. 2)

I. Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab

Planteskadegørere
Planter
a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier
1.
Aculops fuchsiae Keifer, en galmide
Planter af Fuchsia L. til plantning, dog ikke frø
2.
Aleurocanthus spp., arter af mellus
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
3.
Anthonomus bisignifer (Schenkling), en snudebille
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
4.
Anthonomus signatus (Say), en snudebille
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
5.
Aonidiella citrina
Coquillet, en skjoldlus
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.
Aphelenchoides besseyi Christie, en bladnematod
Frø af Oryza spp.
7.
Aschistonyx eppoi Inouye, en galmyg
Planter af Juniperus L., dog ikke kogler og frø
8.
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., fyrrevednematod
Planter af Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. og Tsuga Carr., dog ikke kogler og frø, samt træ af nåletræer (Coniferales), med oprindelse i ikke-europæiske lande
9.
Carposina niponensis Walsingham, et møl
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
10.
Diaphorina citri Kuway., en bladloppe
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, samt Murraya König, dog ikke frugter og frø
10.a
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, en galhveps
Planter af Castanea Mill. til plantning, dog ikke frugter og frø.
11.
Enarmonia packardi (Zeller), en vikler
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
12.
Enarmonia prunivora Walsh, en vikler
Planter af Crataegus L., Malus Mill., Photinia Lindl., Prunus L. og Rosa L., til plantning, dog ikke frø, og frugter af Malus Mill. og Prunus L., med oprindelse i ikke-europæiske lande
13.
Eotetranychus lewisi McGregor, en spindemide
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
14.
Udgået
 
15.
Grapholita inopinata
Heinrich, en vikler
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
16.
Hishomonus phycitis
(Dist.), en cikade
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
17.
Leucaspis japonica
Ckll., en skjoldlus
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
18.
Listronotus bonariensis
Kuschel, en snudebille
Frø af Cruciferae, Gramineae og Trifolium L. med oprindelse i Argentina, Australien, Bolivia, Chile, New Zealand og Uruguay
19.
Margarodes spp., ikke-europæiske arter af skjoldlus, fx:
Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø
 
a)
Margarodes vitis (Phillipi)
 
 
b)
Margarodes vredendalensis de Klerk
 
 
c)
Margarodes prieskaensis Jakubski
 
20.
Numonia pyrivorella (Matsumura) et halvmøl
Planter af Pyrus L., dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
21.
Oligonychus perditus Pritchard et Baker, en spindemide
Planter af Juniperus L., dog ikke kogler og frø, med oprindelse i ikke europæiske lande
22.
Pissodes spp. (ikke-europæiske), arter af fyrresnudebiller
Planter af nåletræer (Coniferales), dog ikke kogler og frø, samt uafbarket træ af nåletræer (Coniferales) og isoleret bark af nåletræer (Coniferales), med oprindelse i ikke-europæiske lande.
23.
Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan, en nematod
Planter af Citrus L., og Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, samt planter af Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. og Strelitziaceae, rodede eller med vedhængende eller medhørende vækstmedium
24.
Saissetia nigra (Nietm.), en skjoldlus
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
25.
Scirtothrips aurantii Faure, en trips
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
26.
Scirtothrips dorsalis Hood, en trips
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
27.
Scirtothrips citri (Moultex), en trips
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
28.
Scolytidae spp. (ikke-europæisk), arter af barkbiller
Planter af nåletræer (Coniferales) af over 3 m højde, dog ikke kogler og frø, samt uafbarket træ af nåletræer (Coniferales) og isoleret bark af nåletræer (Coniferales), med oprindelse i ikke-europæiske lande
29.
Tachypterellus quadrigibbus Say, en snudebille
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
30.
Toxoptera citricida Kirk., en bladlus
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
31.
Trioza erytreae Del Guercio,en bladloppe
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, samt Clausena Burm. f., dog ikke frugter og frø
32.
Unaspis citri Comstock, en skjoldlus
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
 
b) Bakterier
1.
Citrus greening bacterium,
gul bladmarmorering
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
2.
Citrus variegated chlorosis
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
3.
Erwinia stewartii (Smith) Dye, majsbakteriose
Frø af Zea mays L.
4.
Xanthomonas campestris (alle stammer, der er patogene for Citrus)
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
5.
Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye og pv. orizicola (Fang et al.) Dye
Frø af Oryza spp.
     
c) Svampe
1.
Alternaria alternata (FR.) Keissler (ikke-europæiske patogene isolater), sortskimmel
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill. og Pyrus L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
1.1
Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, nordamerikansk hasselkræft
Planter af Corylus L., til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i Canada og USA
2.
Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx, sort knudekræft
Planter af Prunus L. til plantning, dog ikke frø
3.
Atropellis spp., arter af nåletrækræftsvampe
Planter af Pinus L., dog ikke kogler og frø, samt isoleret bark og træ af Pinus L.
4.
Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau
Planter af Acer saccharum Marsh., dog ikke frugter og frø, med oprindelse i USA og Canada, samt træ af Acer saccharum Marsh med oprindelse i USA og Canada., herunder træ, der ikke har bevaret sin naturlige rundhed
5.
Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton, nålefald
Planter af Pinus L., dog ikke kogler og frø, samt træ af Pinus L.
6.
Cercospora angolensis
Carv. et Mendes, Citrus-bladplet
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
7.
Ciborinia camelliae Kohn, kronbladvisning
Planter af Camellia L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
8.
Diaporthe vaccinii Shaer, blåbærkræft
Planter af Vaccinium L. til plantning, dog ikke frø
9.
Elsinoe spp. Bitanc. Et Jenk. Mendes, arter af skurvsvampe
Planter af Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, og planter af Citrus L. og hybrider heraf, dog ikke frø og andre frugter end frugter af Citrus reticulata Blanco og Citrus sinensis (L.) Osbeck, med oprindelse i Sydamerika
10.
Fusarium oxysporum f.sp. albedines (Kilian et Marie) Gordon
Planter af Phoenix L., dog ikke frugter og frø
11.
Guignardia citricarpa Kiely (alle stammer, der er patogene for Citrus), citrusfrugtsortplet
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
12.
Guignardia piricola (Nose) Yamamoto, brunbarkkræft
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
13.
Puccinia pittieriana Hennings, kartoffelrust
Planter af Solanaceae, dog ikke frugter og frø
14.
Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers, brunpletnålefald hos fyr
Planter af Pinus L., dog ikke kogler og frø
15.
Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto, japansk pæreskurv
Planter af Pyrus L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
     
d) Virus og viruslignende organismer
1.
Beet curly top virus (ikke-europæiske isolater), bedebladkrøllevirus
Planter af Beta vulgaris L. til plantning, dog ikke frø
2.
Black raspberry latentvirus, latent sorthindbærvirus
Planter af Rubus L. til plantning
3.
Blight and blight-like
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
4.
Cadang-cadang viroid
Planter af Palmae til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i ikke europæiske lande
5.
Cherry leaf roll virus, kirsebærbladrullevirus
Planter af Rubus L. til plantning
6.
Citrus mosaic virus,
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
7.
Citrus tristeza virus (ikke-europæiske isolater), Citrus-tristezavirus
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
8.
Leprosis
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
9.
Little cherry pathogen (ikke-europæiske isolater)
Planter af Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl. Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq. og Prunus yedoensis Matsum samt hybrider og kultivarer heraf til plantning, dog ikke frø
10.
Naturally spreading psorosis, citrusskælbark
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
11.
Palm lethal yellowing mycoplasm, kokos letal gulningsmykoplasma
Planter af Palmae til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
12.
Prunus necrotic ringspot virus3), Prunus-ringpletvirus Prunus-ringpletvirus
Planter af Rubus L. til plantning
13.
Satsuma dwarf virus, satsuma-dværgsygevirus
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
14.
Tatter leaf virus
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
15.
Witches' broom (MLO)
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
 
II. Planteskadegørere, der vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab
 
a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier
1.
Aphelenchoides besseyi Christie,
en bladnematod
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
2.
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch),
vindværgbladlus
Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø
3.
Udgået
 
4.
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, stængelnematod
Frø og løg af Allium cepa L. var. ascalonicum Backer, Allium cepa L. og Allium schoenoprasum L., planter af Allium porrum L., blomsterløg af Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston »Golden Yellow«, Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. og Tulipa L. til plantning samt frø af Medicago sativa L.
5.
Circulifer haematoceps, en cikade
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.
Circulifer tenellus, en cikade
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.1
Eotetranychus orientalis Klein, en spindemide
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.2
Helicoverpa armigera (Hübner)
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. og af familien Solanaceae til plantning, dog ikke frø.
7.
Radopholus similis (Cobb) Thorne, en migrerende rodnematod
Planter af Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. Mill. og Strelitziaceae, rodede eller med vedhængende eller medhørende vækstmedium
8.
Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
Afskårne blomster, bladgrøntsager af Apium graveolens L. og planter af urteagtige arter til plantning, dog ikke løg, stængelknolde, planter af Poaceae (syn. Gramineae) jordstængler og frø
9.
Liriomyza trifolii (Burgess)
Afskårne blomster, bladgrøntsager af Apium graveolens L. og planter af urteagtige arter til udplantning, dog ikke løg, stængelknolde, planter af Poaceae (syn. Gramineae) jordstængler og frø
     
b) Bakterier
1.
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.
Frø af Medicago sativaL.
2.
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., tomatgulbakteriose
Planter af Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw. til plantning
3.
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ildsot
Planter af Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. til plantning, dog ikke frø
4.
Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, nellikekortskudbakteriose
Planter af Dianthus L. til plantning, dog ikke frø
5.
Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder, nellikesprækkebakteriose
Planter af Dianthus L. til plantning, dog ikke frø
6.
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.
Planter af Prunus persica (L.) Batsch og Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim til plantning, dog ikke frø
7.
Xanthomonas campestis pv. phaseoli (Smith) Dye
Frø af Phaseolus L.
8.
Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye
Planter af Prunus L. til plantning, dog ikke frø
9.
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye, tomatpletbakteriose
Planter af Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw. og Capsicum L. til plantning
10.
Xanthomonas fragariae Kennedy et King, jordbærbladpletbakteriose
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
11.
Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al., bakterievisnesyge
Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø
     
c) Svampe
1.
Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter, platanvisnesyge
Planter af Platanus L. til plantning, dog ikke frø, og træ af Platanus L. herunder træ, der ikke har bevaret sin naturlige rundhed
2.
Udgået
 
3.
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, kastanjekræft
Planter af Castanea Mill. og Quercus L. til plantning, dog ikke frø, samt træ, dog ikke barkfrit træ, og isoleret bark af Castanea Mill.
4.
Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx, krysantemumsortråd
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø
5.
Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma, vifteskimmel
Planter af Dianthus L. til plantning, dog ikke frø
6.
Phoma tracheiphila (Petri) Kanahaveli et Gikashvili, Citrus-tørresyge
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
7.
Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae, jordbærrødmarv
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
7.1
Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld (europæiske isolater), europæisk visneskimmel
Planter af Camellia L. Rhododendron L., bortset fra Rhododendron simsii Planch., og Viburnum L. til plantning, dog ikke frø
8.
Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. Et de Toni, solsikkeskimmel
Frø af Helianthus annuus L.
9.
Puccinia horiana Hennings, hvid krysantemumrust
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø
10.
Scirrhia pini Funk et Parker, rød nåleringplet
Planter af Pinus L. til plantning, dog ikke frø
11.
Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold, en kransskimmel
Planter af Humulus lupulus L. til plantning, dog ikke frø
12.
Verticillium dahliae Klebahn, en kransskimmel
Planter af Humulus lupulus L. til plantning, dog ikke frø
     
d) Virus og viruslignende organismer
1.
Arabis mosaic virus, Arabis-mosaikvirus
Planter af Fragaria L. og Rubus L. til plantning, dog ikke frø
2.
Beet leaf curl virus, bedebladkrøllesygevirus
Planter af Beta vulgaris L. til plantning, dog ikke frø
3.
Chrysanthemum stunt viroid, krysantemum dværgsygeviroid
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø
4.
Citrus tristeza virus (europæiske isolater), Citrus-tristezavirus
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
5.
Citrus vein enation woody gall
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.
Grapevine flavescence dorée MLO, gylden skørbladmykoplasma
Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø
6.a
Pepino mosaic virus
Frø af Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw
7.
Plum pox virus, blommepoxvirus
Planter af Prunus L. til plantning, dog ikke frø
8.
Potato stolbur mycoplasm, stolburmykoplasma
Planter af Solanaceae til plantning, dog ikke frø
9.
Raspberry ringspot virus, hindbærringpletvirus
Planter af Fragaria L. og Rubus L. til plantning, dog ikke frø
10.
Spiroplasma citri Saglio et al.
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
11.
Strawberry crinkle virus, jordbærkrusesygevirus
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
12.
Strawberry latent ringspot virus, latent jordbærringpletvirus
Planter af Fragaria L. og Rubus L. til plantning, dog ikke frø
13.
Strawberry mild yellow edge virus, mild jordbærgulrandvirus
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
14.
Tomato black ring virus, tomatsortringvirus
Planter af Fragaria L. og Rubus L. til plantning, dog ikke frø
15.
Tomato spotted wilt virus, tomatbro zetopvirus
Planter af Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., alle sorter af New Guinea hybrider af Impatiens L., Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw. og Nicotiana tabacum L., for hvilke det er godtgjort, at planterne er beregnet til salg til erhvervsproduktion af tobak, Solanum melongena L. og Solanum tuberosum L. til plantning, dog ikke frø
16.
Tomato yellow leaf curl virus
Planter af Lycopersicon lycopersicum (L.). Karsten ex Farw. til plantning, dog ikke frø.


Bilag 3

Planter m.m., der ikke må importeres, hvis de har oprindelse i de nævnte lande eller områder1

(Til § 3, stk. 1, nr. 3)

Planter m.m.
Oprindelsesland
1.
Planter af Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L:, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. og Tsuga Carr., dog ikke frugter og frø.
Ikke-europæiske lande.
2.
Planter af Castanea Mill. og Quercus L. med løv, dog ikke frugter og frø.
Ikke-europæiske lande.
3.
Planter af Populus L. med løv, dog ikke frugter og frø.
Nordamerikanske lande.
4.
Udgået
 
5.
Isoleret bark af Castanea Mill.
Tredjelande
5.a
Isoleret bark af Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn) Rehd., Quercus spp. L. og Taxus brevifolia Nutt.
USA
6.
Isoleret bark af Quercus L., dog ikke Quercus suber L.
Nordamerikanske lande.
7.
Isoleret bark af Acer saccharum Marsh.
Nordamerikanske lande.
8.
Isoleret bark af Populus L.
Lande på det amerikanske kontinent.
9.
Planter af Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. Pyrus og Rosa L. til plantning, dog ikke planter i hvile uden blade, blomster og frugt.
Ikke-europæiske lande.
9.1
Planter af Photinia Ldl. til plantning, dog ikke planter i hvile fri for blade, blomster og frugter.
USA, Kina, Japan, Republikken Korea og Den Demokratiske Folkerepublik Korea.
10.
Knolde af Solanum tuberosum L. læggekartofler.
Tredjelande, bortset fra Schweiz.
11.
Planter af knolddannende arter af Solanum L. eller hybrider heraf til plantning, dog ikke knolde af Solanum tuberosum L., jf. nr. 10.
Tredjelande.
12.
Knolde af Solanum L, og hybrider heraf, dog ikke knolde nævnt i nr. 10 og 11.
Tredjelande, dog ikke Algeriet, Egypten, Israel, Libyen, Marokko, Schweiz, Syrien, Tunesien, Tyrkiet og ikke-europæiske tredjelande, der enten er anerkendt som værende fri for Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (kartoffelringbakteriose) eller hvor bestemmelser er opfyldt, der svarer til Det Europæiske Fællesskabs rådsdirektiv 93/85/EØF om bekæmpelse af kartoffelringbakteriose.
13.
Planter af Solanaceae til plantning, dog ikke frø, planter og knolde nævnt i nr. 10, 11 eller 12.
Tredjelande bortset fra europæiske lande og Middelhavslande.
14.
Jord og egentligt vækstmedium, der helt eller delvis består af jord eller faste organiske stoffer som plantedele og humus, herunder tørv og bark, dog ikke sådant der udelukkende består af tørv.
Hviderusland, Moldova, Rusland, Tyrkiet, Ukraine og tredjelande, der ikke hører til det kontinentale Europa, bortset fra Egypten, Israel, Libyen, Marokko og Tunesien.
15.
Planter af Vitis L., dog ikke frugter.
Tredjelande, dog ikke Schweiz.
16.
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø.
Tredjelande.
17.
Planter af Phoenix spp., dog ikke frugter og frø.
Algeriet, Marokko.
18.
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L. og hybrider heraf samt Fragaria L. til plantning, dog ikke frø.
Udover bestemmelserne i nr. 9, ikke-europæiske lande, bortset fra Middelhavslande, Australien, Canada, New Zealand og de kontinentale stater i USA.
19.
Planter af Poaceae (syn. Gramineae), dog ikke planter af stedsegrønne prydgræsser af underfamilierne Bambusoideae,Panicoideae og af slægterne Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br. Hakonechloa Mak. Ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. og Uniola L. til plantning, dog ikke frø.
Tredjelande, bortset fra europæiske lande og middelhavslande.
1 Undtagelser fra importforbud er beskrevet på Plantedirektoratets hjemmeside.


Bilag 4

Særlige krav, der skal være opfyldt ved import

(Til § 3, stk. 1, nr. 4)

Planter m.m.
Særlige krav
1.1
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag 5 eller ej, træ af nåletræer (Coniferales), bortset fra Thuja L., dog ikke træ i form af:
En officiel erklæring om, at træet har undergået passende:
 
-
flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis kommer fra sådanne nåletræer
a)
varmebehandling for at opnå en kernetemperatur på mindst 56° C i mindst 30 minutter. Dette skal godtgøres ved mærket »HT« anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane og på plantesundhedscertifikatet.
 
-
træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende, pallerammer, der faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art
eller
 
-
træ, der anvendes til at fastkile eller understøtte anden last end trælast
b)
gasset med et godkendt kemikalie i henhold til en officielt anerkendt teknisk specifikation. Dette skal være godtgjort ved, at der på plantesundhedscertifikatet er angivet det aktive stof, træets minimumstemperatur, dosering (g/m3) og behandlingstid (timer)
 
-
træ af Libocedrus decurrens Torr., såfremt der foreligger bevis for, at træet er blevet forarbejdet eller fremstillet til blyanter ved en varmebehandling ved mindst 82°C i 7-8 dage,
eller
 
men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme
c)
kemisk trykimprægnering med et officielt godkendt produkt. Dette skal være godtgjort ved, at der på plantesundhedscertifikatet er angivet det aktive stof, tryk (psi eller kPa) og koncentrationen (%).
1.2
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag 5 eller ej, træ af nåletræer (Coniferales), bortset fra Thuja L., i form af:
En officiel erklæring om, at træet har undergået passende:
 
-
Flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis kommer fra sådanne nåletræer
a)
varmebehandling for at opnå en kernetemperatur på mindst 56° C i mindst 30 minutter, hvilket skal anføres på plantesundhedscertifikatet,
   
eller
 
med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme
b)
gasning i henhold til en officielt godkendt teknisk specifikation. Dette skal være godtgjort ved at der på plantesundhedscertifikatet er angivet det aktive stof, træets minimumstemperatur, dosering (g/m3) og behandlingstid (timer).
1.3
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag 5 eller ej, træ af Thuja L., dog ikke træ i form af
En officiel erklæring om, at træet:
 
-
flis, spåner, savsmuld og affald,
a)
er afbarket
 
-
træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastepaller og lignende, pallerammer, der faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art,
eller
 
-
træ, der anvendes til at fastkile eller understøtte anden last end trælast
b)
er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved et mærke som» kiln-dried« eller »K.D.« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane
 
med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme.
eller
       
c)
har undergået passende varmebehandling for at opnå en kernetemperatur på mindst 56° C i mindst 30 minutter. Dette skal godtgøres ved mærket »HT« anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane og på plantesundhedscertifkatet
       
eller
       
d)
har undergået passende gasning i henhold til en officielt godkendt teknisk specifikation. Dette skal være godtgjort ved, at der på plantesundhedscertifkatet er angivet det aktive stof, træets minimumstemperatur, dosering (g/m3) og behandlingstid (timer)
       
eller
       
e)
har undergået passende kemisk trykimprægnering med et officielt godkendt produkt. Dette skal være godtgjort ved, at der på plantesundhedscertifikatet er angivet det aktive stof, tryk (psi eller kPa) og koncentration (%).
1.4
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag 5 eller ej, træ af Thuja L. i form af:
En officiel erklæring om, at træet:
 
-
flis, spåner, savsmuld og affald
a)
er fremstillet af afbarket rundtræ
 
med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme
eller
       
b)
er ovntørret til et vandindhold på under 20% i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram
       
eller
       
c)
har undergået passende gasning i henhold til en officielt godkendt teknisk specifikation. Dette skal være godtgjort ved, at der på plantesundhedscertifikatet er angivet det aktive stof, træets minimumstemperatur, dosering (g/m3) og behandlingstid (timer)
       
eller
       
d)
har undergået passende varmebehandling for at opnå en kernetemperatur på mindst 56° C i mindst 30 minutter, hvilket skal anføres på plantesundhedscertifikatet.
1.5
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag 5 eller ej, træ af nåletræer (Coniferales), dog ikke træ i form af:
En officiel erklæring om, at træet:
 
-
flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis kommer fra sådanne nåletræer
a)
har oprindelse i områder, der vides at være fri for:
 
-
træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastepaller og lignende, pallerammer, der faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art
 
-
Monocamus spp. (ikke- europæisk)
 
-
Træ, der anvendes til at fastkile eller understøtte anden last end trælast
 
-
Pissodes spp. (ikke- europæisk)
 
men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlig runding, med oprindelse i Rusland, Kasakhstan og Tyrkiet.
 
-
Scolytidae spp. (ikke- europæisk)
         
Området anføres på plantesundhedsceritifikatet
       
eller
       
b)
er afbarket og frit for larvehuller forårsaget af slægten Monochamus spp. (ikke- europæisk); ved larvehuller forstås her huller med en diameter større end 3 mm
       
eller
       
c)
er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved et mærke som »kiln-dried« eller »K.D.« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane
       
eller
       
d)
har undergået passende varmebehandling for at opnå en kernetemperatur på mindste 56 °C i mindst 30 minutter. Dette skal godtgøres ved mærket »HT« anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane og på plantesundhedscertifikatet
       
eller
       
e)
har undergået passende gasning i henhold til en officielt godkendt teknisk specifikation. Dette skal være godtgjort ved, at der på plantesundhedscertifikatet er angivet det aktive stof træets minimumstemperatur, dosering (g/m3) og behandlingstid (timer)
       
eller
       
f)
har undergået passende kemisk trykimprægnering med et officielt godkendt produkt. Dette skal være godtgjort ved, at der på plantesundhedscertifikatet er angivet det aktive stof, tryk (psi eller kPa) og koncentration (%)
1.6
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag 5 eller ej, træ af nåletræer (Coniferales), dog ikke træ i form af:
En officiel erklæring om, at træet:
 
-
Flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra sådanne nåletræer
a)
er afbarket og frit for larvehuller forårsaget af slægten Monochamus spp. (ikke-europæisk); ved ormehuller forstås her huller med en diameter større end 3 mm
 
-
Træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastepaller og lignende, pallerammer, der faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art
eller
 
-
Træ der anvendes til at fastkile eller understøtte anden last end trælast
b)
er ovntørret til et vandindhold på under 20% i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved et mærke som »kiln-dried« eller »K.D.« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane
 
men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding med oprindelse i andre tredjelande end:
eller
 
-
Rusland, Kasakhstan og Tyrkiet
c)
har undergået passende gasning i henhold til en officielt godkendt teknisk specifikation. Dette skal være godtgjort ved, at der på plantesundhedscertifikatet er angivet det aktive stof, træets minimumstemperatur, dosering (g/m3) og behandlingstid (timer)
 
-
europæiske tredjelande
eller
 
-
Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme
d)
har undergået passende trykkimprægnering med et officielt godkendt produkt. Dette skal være godtgjort ved, at der på plantesundhedscertifikatet er angivet det aktive stof, tryk (psi eller kPa) og koncentration (%)
       
eller
       
e)
har undergået passende varmebehandling for at opnå en kernetemperatur på mindst 56°C i mindst 30 minutter. Dette skal godtgøres ved mærket »HT« anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane og på plantesundhedscertifikatet.
1.7
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag 5 eller ej, træ i form af flis, spåner, savsmuld og affald som helt eller delvist kommer fra nåletræer (Coniferales), med oprindelse i
En officiel erklæring om, at træet:
 
-
Rusland, Kasakhstan og Tyrkiet
a)
har oprindelse i områder, der vides at være fri for:
 
-
Andre ikke-europæiske lande end Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme
 
-
Monochamus spp. (ikke-europæisk)
-
Pissodes spp. (ikke-europæisk)
-
Scolytidae spp. (ikke-europæisk)
       
Området anføres på plantesundhedscertifikatet
       
eller
       
b)
er fremstillet af afbarket rundtræ
       
eller
       
c)
er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstof ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram
       
eller
       
d)
har undergået passende gasning i henhold til en officielt godkendt teknisk specifikation. Dette skal være godtgjort ved, at der på plantesundhedscertifikatet er angivet det aktive stof, træets minimumstemperatur, forhold (g/m3) og behandlingstid (timer)
       
eller
       
e)
har undergået passende varmebehandling for at opnå en kernetemperatur på mindst 56° C i mindst 30 minutter, hvilket skal anføres på plantesundhedscertifikatet.
2.
 
 
Træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgen-stande, lastpaller og lignende, pallerammer, der faktisk anvendes til transport af genstande af
enhver art, bortset fra råtræ af tykkelse på 6 mm og derunder og forarbejdet træ fremstillet ved hjælp af lim, varme og tryk eller en kombination deraf, fra tredjelande bortset fra Schweiz.
Træemballeringsmateriale skal:
-
være frit for bark bortset fra barkstykker (uanset antal), som enten er
mindre end 3 cm brede (uanset længden) eller, hvis de er over 3 cm
brede, har en overflade på højst 50 cm2, og
-
være underkastet en af de godkendte behand-linger, der er fastsat i
bilag I til FAO's International Standard for Phytosanitary Measures
(ISPM) nr. 15 om Guidelines for regulating wood packaging material
in international trade, og
       
-
fremvise et mærke som specificeret i bilag II til FAO's International
Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) nr. 15 om Guidelines for
regulating wood packaging material in interna-tional trade med en
angivelse af, at træemballeringsmaterialet har været underkastet en
godkendt plantesundhedsmæssig behandling.
       
Første led finder først anvendelse fra den 1. juli 2009.
2.1
Træ af Acer saccharum Marsh., inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, dog ikke træ i form af:
En officiel erklæring om, at træet er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved et mærke som »kiln-dried« eller »K.D.« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane.
 
-
Træ til fremstilling af finér,
       
 
-
Flis, spåner, savsmuld og affald
       
 
med oprindelse i USA og Canada
       
2.2
Træ af Acer saccharum Marsh., beregnet til fremstilling af finér, med oprindelse i USA og Canada.
En officiel erklæring om, at træet har oprindelse i områder, der vides at være fri for Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau, og er beregnet til fremstilling af finér.
3.
Træ af Quercus L.dog ikke træ i form af;
En officiel erklæring om, at træet
 
-
flis, spåner, savsmuld og affald
a)
er firhugget, således at den runde overflade er hel forsvundet
 
-
fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele deraf, herunder tøndestaver, såfremt der foreligger dokumentation for, at træet er blevet forarbejdet eller fremstillet ved varmebehandling, hvorved der er opnået en minimumstemperatur på 176°C i 20 minutter
eller
 
men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i USA
b)
er barkfrit, og at dets vandindhold ikke overstiger 20 % i tørstoffet
       
eller
       
c)
er barkfrit og desinficeret ved en passende behandling med varm luft eller varmt vand
       
eller
       
d)
for savskåret træs vedkommende med eller uden barkrester, er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved et mærke som »kiln-dried« eller »K.D.« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane.
4.
Udgået
   
4.1
Udgået
 
5.
Træ af Platanus L., dog ikke træ i form af flis, spåner, savsmuld og affald, men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i USA og Armenien.
En officiel erklæring om, at træet er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved et mærke som »kiln-dried« eller »K.D.« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane.
6.
Træ af Populus L., dog ikke træ i form af flis, spåner, savsmuld og affald, men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i lande på det amerikanske kontinent.
En officiel erklæring om, at træet:
       
-
er afbarket
       
eller
       
-
er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved et mærke som »kiln-dried« eller »K.D.« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane.
7.1
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag 5 eller ej, træ i form af flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra
En officiel erklæring om, at træet:
 
-
Acer saccharum Marsh. med oprindelse i USA og Canada
a)
er fremstillet af afbarket rundtræ
 
-
Platanus L. med oprindelse i USA eller Armenien
eller
 
-
Populus L. med oprindelse i lande på det amerikanske kontinent
b)
er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram
       
eller
       
c)
har undergået passende gasning i henhold til officielt godkendt teknisk specifikation. Dette skal være godtgjort ved, at der på plantesundhedscertifikatet er angivet det aktive stof, træets minimumstemperatur, dosering (g/m3) og behandlingstid (timer)
       
eller
       
d)
har undergået passende varmebehandling for at opnå en kernetemperatur på mindst 56° C i mindst 30 minutter, hvilket skal anføres på plantesundhedscertifikatet.
7.2
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag 5 eller ej, træ i form af flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra Quercus L., med oprindelse i USA
En officiel erklæring om, at træet:
       
a)
er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram
       
eller
       
b)
har undergået passende gasning i henhold til officielt godkendt teknisk specifikation. Dette skal være godtgjort ved, at der på plantesundhedscertifikatet er angivet det aktive stof, træets minimumstemperatur, dosering (g/m3) og behandlingstid (timer)
       
eller
       
c)
har undergået passende varmebehandling for at opnå en kernetemperatur på mindst 56°C i mindst 30 minutter, hvilket skal anføres på plantesundhedscertifikatet.
7.3
Isoleret bark af nåletræ (Coniferales), med oprindelse i ikke-europæiske lande
En officiel erklæring om, at den isolerede bark:
       
a)
har undergået passende gasning i henhold til officielt godkendt teknisk specifikation. Dette skal være godtgjort ved, at der på plantesundhedscertifikatet er angivet det aktive stof, træets minimumstemperatur, dosering (g/m3) og behandlingstid (timer)
       
eller
       
b)
har undergået passende varmebehandling for at opnå en kernetemperatur på mindst 56° C i mindst 30 minutter, hvilket skal anføres på plantesundhedscertifikatet
7a
Træ af Acer macrophyllum Purch., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus defensiflorum (Hook & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. og Taxus brevifolia Nutt med oprindelse i USA.
a)
Træet har oprindelse i områder, hvor ikke-europæiske isolater af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld ikke vides at forekomme. Områdets navn skal anføres i rubrikken »Oprindelsessted« på plantesundhescertifikatet,
       
eller
       
b)
det er officielt bekræftet, at træet er afbarket,
         
og
         
i)
at træet er hugget eller skåret på fire sider, således at den runde overflade er helt forsvundet,
         
eller
         
ii)
at træets vandindhold ikke overstiger 20 % i tørstoffet
         
eller
         
iii)
at træet er blevet desinficeret ved en passende behandling med varm luft eller varmt vand,
       
eller
       
c)
for savskåret træs vedkommende, også træ med påsiddende bark, hvis det ved mærkningen ”Kiln-dried”, ”KD” eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller emballagen i overenstemmelse med handelssædvane er godtgjort, at træet har gennemgået ovntørring til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet på fremstillingstidspunktet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram
8.
 
 
Træ, der anvendes til at fastkile eller understøtte last ikke af træ, inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, bortset fra råtræ af tykkelse på 6 mm og derunder og forarbejdet træ fremstillet ved hjælp af lim, varme og tryk eller en kombination deraf, fra tredjelande bortset fra Schweiz.
Træet skal:
-
være frit for bark bortset fra barkstykker (uan-set antal), som enten er mindre end 3 cm brede (uanset længden) eller, hvis de er over 3 cm brede, har en overflade på højst 50 cm2, og
-
være underkastet en af de godkendte behand-linger, der er fastsat i bilag I til FAO's International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) nr. 15 om Guidelines for regulating wood packaging material in international trade, og
       
-
fremvise et mærke som specificeret i bilag II til FAO's International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) nr. 15 om Guidelines for regulating wood packaging material in interna-tional trade med en
angivelse af, at træemballeringsmaterialet har været underkastet en godkendt plantesundhedsmæssig behandling.
       
Første led finder først anvendelse fra den 1. juli 2009.
8.1
Planter af Coniferales, dog ikke kogler og frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande.
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 1 tilsidesættes, at planterne er tiltrukket på planteskoler, og at dyrkningsstedet er fri for Pissodes spp. (ikke-europæiske).
8.2
Planter af Coniferales, dog ikke kogler og frø, af over 3 meters højde, med oprindelse i ikke-europæiske lande.
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 1, og i nr. 8.1 tilsidesættes, at planterne er tiltrukket på planteskoler, og at dyrkningsstedet er fri for Scolytidae spp. (ikke-europæiske).
9.
Planter af Pinus L. til plantning dog ikke frø.
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 1, og i nr. 8.1 og 8.2 tilsidesættes, at der ikke er iagttaget symptomer på Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers eller Scirrhia pini Funk et Parker på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
10.
Planter af Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. og Tsuga Carr til plantning, dog ikke frø.
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 1, og i nr. 8.1, 8.2 og nr. 8.3 tilsidesættes, at der ikke er iagttaget symptomer på Melampsora medusae Thümen på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
10a
Planter af slægten Pinus L. og arten Pseudotsuga menziesii til plantning, herunder frø og kogler til opformeringsformål
Uden at bilag 3, punkt 1 tilsidesættes, og udover kravene i bilag 4, nr. 8.1, 8.2, 9 og 10, en officiel erklæring, hvor det i rubrikken ”Tillægserklæring” er angivet at planterne har oprindelse på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i oprindelseslandet, og
       
a)
i hele deres levetid kun har været dyrket i et land, hvor Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnel ikke vides at forekomme,
       
eller
       
b)
i hele deres levetid kun har været dyrket i et område anerkendt som værende fri for skadegøreren, fastlagt af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger. Navnet på det skadegørerfri område skal være angivet i plantesundhedcertifikatet i rubrikken ”Oprindelsessted”,
       
eller
       
c)
har oprindelse på et produktionssted, hvor der ved officielle inspektioner i to år forud for eksporten ikke er konstateret tegn på skadegøreren, og er blevet undersøgt umiddelbart inden eksporten.
       
Ved ”produktionssted” forstås i ovenstående:
       
-
bygninger eller arealer, der drives som en enkelt planteproduktionsenhed; dette kan omfatte produktionssteder, der drives separat af plantesundhedshensyn, eller
       
-
et afgrænset skovområde.
10b
Planter af Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp. og Ulmus spp. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande hvor Anoplophora chinensis (Forster) vides at forekomme
Ud over kravene i nr. 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 og 23.2 en officiel erklæring om
a)
at planterne i hele deres levetid er blevet dyrket på et produktionssted i et skadegørerfrit område etableret af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med relevante International Standards for Phytosanitary Measures. Navnet på det skadegørerfri område skal angives i rubrikken ’Oprindelsessted’; eller
b)
at planterne i en periode på mindst to år forud for eksporten er blevet dyrket på et produktionssted godkendt som frit for Anoplophora chinensis (Forster) i overensstemmelse med International Standards for Phytosanitary Measures og
i)
som er registreret og kontrolleres af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet, og
ii)
som har været underlagt to årlige inspektioner på passende tidspunkter for ethvert tegn på Anoplophora chinensis (Forster) og intet tegn på denne organisme er blevet konstateret, og
iii)
hvor planterne er blevet dyrket på et sted
- med fuldstændig fysisk beskyttelse mod indslæbning af Anoplophora chinensis (Forster), eller
- med gennemførsel af passende forebyggende behandlinger og omgivet af en buffer-zone med en radius på mindst 2 km hvor officiel overvågning for tilstedeværelsen eller tegn på Anoplophora chinensis (Forster) gennemføres årligt på passende tidspunkter. I tilfælde hvor der findes tegn på Anoplophora chinensis (Forster) bliver der straks truffet udryddelsesforanstaltninger for at genskabe skadegørerfriheden i buffer-zonen, og
iv)
hvor planteforsendelser umiddelbart forud for eksport er blevet officielt underlagt en omhyggelig inspektion for forekomsten af Anoplophora chinensis (Forster), i særdeleshed i planternes rødder og stammer. Hvor det er passende, skal inspektionen omfatte destruktiv prøvetagning.
11
Planter af Quercus L., dog ikke frugter og frø, med oprindelse i USA
Uden at bestemmelserne, i bilag 3, nr. 6 tilsidesættes, en officiel erklæring om, at planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.
11.1
Planter af Castanea Mill. og Quercus L.,dog ikke frugter og frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
Uden at bestemmelserne, i bilag 3, nr. 2, 5 og 6 ogbilag 4, nr. 11.1. tilsidesættes, en officiel erklæring om, at der ikke er iagttaget symptomer på Cronartium spp (ikke-europæisk) på dyrkningsstedet eller dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidst afsluttede vækstperiode
11.2
Planter af Castanea Mill. og Quercus L.,dog ikke frø
Uden at bestemmelserne i bilag 3 nr. 2, 5 og 6 og bilag 4, nr. 11.1 tilsidesættes, en officiel erklæring om, at
       
a)
planterne kommer fra områder, der vides at være fri for Cryphonectria parasitica (Murill) Barr.,
       
eller
       
b)
der ikke er iagttaget symptomer på Cryphonectria parasitica (Murill) Barr på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttende vækstperiode.
11.2.a
Planter af Castanea Mill. til plantning, dog ikke frugter og frø.
Planterne skal ledsages af et plantesundhedscertifikat, hvor det i rubrikken "Tillægserklæring" er angivet at:
       
a)
Planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på produktionssteder i lande, hvor Dryocosmus kuriphilus ikke vides at forekomme,
       
eller
       
b)
Planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på produktionssteder i et skadegørerfrit område fastlagt af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger, og hvori navnet på det skadegørerfri område er angivet i rubrikken "Oprindelsessted".
11.3
Planter af Corylus L., til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i Canada og USA
En officiel erklæring om, at planterne er tiltrukket på planteskoler og
       
a)
har oprindelse i et område, som den nationale plantesundhedsmyndighed i udførselslandet har erklæret fri for Anisogramma anomala (Peck) E. Müller i overensstemmelse med relevante International Standards for Phytosanitary Measures, og at dette er angivet i plantesundhedscertifikatets rubrik »Tillægserklæring«,
       
eller
       
b)
har oprindelse på et produktionssted, som den nationale plantesundhedsmyndighed i udførselslandet ved officielle undersøgelser på produktionsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af de sidste tre komplette vækstcykler har fastslået, at det er fri for Anisogramma anomala (Peck) E. Müller i overensstemmelse med relevante Intenational Standards for Phytosanitary Measures og at dette er angivet i plantesundhedscertifikatets rubrik »Tillægserklæring«.
12
Planter af Platanus L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i USA eller Armenien.
At der ikke er iagttaget symptomer på Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
13.1
Planter af Populus L. til udplantning, dog ikke frø med oprindelse i tredjelande.
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 3 tilsidesættes, at der ikke er iagttaget symptomer på Melampsora medusae Thümen på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
13.2
Planter af Populus L., dog ikke frugter og frø, med oprindelse i lande på det amerikanske kontinent.
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 3, og i nr. 13.1 tilsidesættes, at der ikke er iagttaget symptomer på Mycosphaerella populorum G. E. Thompson på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
14.
Planter af Ulmus L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i nordamerikanske lande.
At der ikke er iagttaget symptomer på elm phloem necrosis mycoplasm på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
15.
Planter af Chaenomeles Lindl. Crataegus L., Cydonia Mill. Eriobotrya Lindl., Malus Mill. Prunus L. og Pyrus L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande.
Ud over kravene Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 9 og 18 tilsidesættes,
       
a)
at planterne har oprindelse et land, der vides at være fri for Monilinia fructicola (Winter) Honey,
       
eller
       
b)
at planterne har oprindelse i et område, anerkendt som værende fri for skadegøreren, og at der ikke på dyrkningsstedet er iagttaget symptomer på skadegøreren siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode
16.
Fra den 15. februar til den 30. september, frugter af Prunus L. med oprindelse ikke-europæiske lande.
a)
At frugterne har oprindelse i et land, der vides at være fri for Monilinia fructicola (Winter) Honey,
       
eller
       
b)
at frugterne har oprindelse i et område, anerkendt som værende fri for skadegøreren,
       
eller
       
c)
at frugterne har været underkastet passende inspektion og behandling forud for høst og/eller udførsel for at sikre frihed for skadegøreren.
16.1
Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider heraf, med oprindelse i tredjelande
Frugterne skal være fri for stilke og blade, og emballagen skal være forsynet med et passende oprindelsesmærke.
16.2
Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider heraf, med oprindelse i tredjelande
Ud over kravene som anført i nr. 16.1, 16.3, 16.4 og 16.5, er det officielt konstateret,
       
a)
at frugterne har oprindelse i et land, anerkendt som værende fri for Xanthomonas campestris (alle stammer, patogene for Citrus),
       
eller
       
b)
at frugterne har oprindelse i et område anerkendt som værende fri for skadegøreren og nævnt i plantesundhedscertifikatet,
       
eller
       
c)
enten
         
1°)
 
           
-
at der ifølge det officielle kontrolsystem ikke er iagttaget symptomer på skadegøreren på den mark, hvor frugterne dyrket, eller i dens umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode,
           
-
at ingen af frugterne, høstet på den pågældende mark, har vist symptomer på skadegøreren,
           
-
at frugterne er blevet behandlet med stoffer såsom natriumortofenylfenat, nævnt i plantesundhedscertifikatet og
           
-
at frugterne er pakket i virksomheder eller forsendelsescentre, registreret til formålet,
         
eller
         
2°)
at en certificeringsordning, anerkendt som ligestillet med ovennævnte bestemmelser er overholdt.
16.3
Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider heraf, med oprindelse i tredjelande
Ud over kravene i nr. 16.1, 16.2, 16.4 og 16.5, en officiel erklæring om:
       
a)
at frugterne har oprindelse i et land, anerkendt som værende fri for Cercospora angolensis Carv. & Mendes,
       
eller
       
b)
at frugterne har oprindelse i et område, anerkendt som værende fri for skadegøreren, og nævnt i plantesundhedscertifikatet
       
eller
       
c)
at der ikke er iagttaget symptomer på skadegøreren på den mark, hvor frugterne er dyrket, eller i dens umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste afsluttede vækstperiode, og
         
at ingen af frugterne, høstet på den pågældende mark, ved passende officel undersøgelse har vist symptomer på skadegøreren
16.4
Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider heraf, dog ikke frugter af Citrus aurantium L. med oprindelse i tredjelande
Ud over kravene i nr. 16.1, 16.2, 16.3 og 16.5, en officiel erklæring om:
       
a)
at frugterne har oprindelse i et land, anerkendt som værende fri for Guignardia citricarpa Kiely (alle stammer, patogene for Citrus),
       
eller
       
b)
at frugterne har oprindelse i et område anerkendt som værende fri for skadegøreren og nævnt i plantesundhedscertifikatet,
       
eller
       
c)
at der ikke er iagttaget symptomer på skadegøreren på den mark, hvor frugterne er dyrket, eller i dens umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste vækstperiode, og at ingen af frugterne, høstet på den pågældende mark, ved passende officiel undersøgelse har vist symptomer på skadegøreren,
       
eller
       
d)
at frugterne har oprindelse på en mark, der er underkastet passende behandlinger for skadegøreren, og at ingen af de frugter, der er høstet på den pågældende mark, ved passende officiel undersøgelse har vist symptomer på skadegøreren.
16.5
Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider heraf, med oprindelse i ikke europæiske tredjelande, hvor Tephritidae (ikke-europæiske) vides at forekomme på disse frugter
Ud over kravene i nr. 16.1, 16.2, 16.3 og 16.4,
       
a)
at frugterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for de relevante skadegørere, eller, hvis dette krav ikke kan opfyldes,
       
b)
at der ikke er iagttaget symptomer på de relevante skadegørere på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidst afsluttede vækstperiode ved officielle inspektioner foretaget mindst hver måned i de sidste tre måneder inden høst, og ingen af frugterne, høstet på dyrkningsstedet, ved passende officiel undersøgelse har vist symptomer på de relevante skadegørere, eller, hvis heller ikke dette krav kan opfyldes,
       
c)
at frugterne ved passende officiel undersøgelse af repræsentative prøver har vist sig fri for de relevante skadegørere på alle udviklingsstadier, eller, hvis heller ikke dette krav kan opfyldes,
       
d)
at frugterne har været underkastet egnet behandling, dvs. acceptabel dampbehandling, kuldebehandling eller lynfrysning, der har vist sig effektiv mod de relevante skadegørere uden at beskadige frugterne, eller, hvis der ikke er adgang hertil, anerkendt kemisk behandling.
16a
Planter af Brugmansia spp. og Solanum jasminoides til plantning
Uden at bilag 3, punkt 13 tilsidesættes, en officiel erklæring, hvor det i rubrikken ”Tillægserklæring” er angivet at planterne har oprindelse i og i hele deres levetid kun har været dyrket på et produktionssted som defineret i FAO’s International Standard for Phytosanitary Measures nr. 5, som er registreret og under tilsyn af den nati-onale plantebeskyttelsesmyndighed i oprindelseslandet,
       
a)
i et land, hvor Potato spindle tuber viroid (PSTVd) vides ikke at forekomme,
       
eller
       
b)
i et område anerkendt som værende fri for skadegøreren, fastlagt af den nationale plan-tebeskyttelsesmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante International Standards for Phytosanitary Measures. Navnet på det skadegørerfri område skal være an-givet i plantesundhedscertifkatet i rubrikken ”Oprindelsessted”,
       
eller
       
c)
at alle partier af de pågældende planter er blevet testet og fundet fri for PSTVd inden flytning,
       
eller
       
d)
at de pågældende planter, hvis alle de pågældende planters tilknyttede moderplanter er blevet testet og fundet fri for PSTVd inden flytning af de pågældende planter. Efter testen skal vækstbetingelserne være sådan, at tilknyttede moderplanter og de pågældende planter forbliver fri for PSTVd inden flytning.
17
Planter af Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. og Sorbus L. til plantning, dog ikke frø.
Ud over kravet i nr. 15,
       
a)
at planterne har oprindelse i lande, der er anerkendt som fri for Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,
       
eller
       
b)
planterne har oprindelse i områder, der er anerkendt som fri for skadegøreren,
       
eller
       
c)
at planter på dyrkningsstedet og i dets umiddelbare nærhed, der har vist symptomer på skadegøreren, er blevet bortryddet.
18.
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, samt planter af Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. og Strelitziaceae, rodede eller med vedhængende eller medfølgende vækstmedium.
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 16 tilsidesættes,
       
a)
at planterne har oprindelse i lande, der vides at være fri for Radopholus citrophilus Huettel et al. og Radopholus similis (Cobb) Thorne,
       
eller
       
b)
at repræsentative prøver af jord og rødder fra dyrkningsstedet har været underkastet officielle nematodeprøver siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode for i hvert fald de nævnte skadegørere og ved sådanne prøver er fundet fri for disse.
19.1
Planter af Crataegus L., til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor Phyllosticta solitara Ell. et Ev. vides at forekomme.
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 9, og nr. 15 og 17 tilsidesættes, at der ikke er iagttaget symptomer på Phyllosticta solitara Ell. et Ev. hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
19.2
Planter af Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. og Rubus L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor følgende skadegørere vides at forekomme hos de pågældende slægter:
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 9 og 18, og i nr. 15 og 17 tilsidesættes, at der ikke er iagttaget symptomer på sygdomme forårsaget af de relevante skadegørere hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
 
a)
hos Fragaria L.:
       
   
-
Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae
       
   
-
Arabis mosaic virus
       
   
-
Rasperry ringspot virus
       
   
-
Strawberry crinkle virus
       
   
-
Strawberry latent ring-spot virus
       
   
-
Strawberry mild yellow edge virus
       
   
-
Tomato black ring virus
       
   
-
Xanthomonas fragariae Kennedy et King
       
 
b)
hos Malus Mill.:
       
   
-
Phyllosticta solitaria Ell. Et Ev.
       
 
c)
hos Prunus L:
       
   
-
Apricot chlorotid leafroll mycoplasm
       
   
-
Xanthomonas campestris pv. Pruni (Smith) Dye.
       
 
d)
hos Prunus persica (L.) Batsch:
       
   
-
Pseudomonas syringae pv. Persicae (Prunier et al.) Young et al.
       
 
e)
hos Pyrus L.:
       
   
-
Phyllosticta solitaria Ell. Et Ev.
       
 
f)
hos Rubus L.:
       
   
-
Arabis mosaic virus
       
   
-
Raspberry ringspot virus
       
   
-
Strawberry latent ring-spot virus
       
   
-
Tomato black ring virus
       
 
g)
hos alle arter:
       
   
-
andre ikke-europæiske virus og viruslignende organismer
       
20.
Planter af Cydonia Mill. og Pyrus L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor Pear decline mycoplasm vides at forekomme.
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 9 og 18, og i nr. 15, 17 og 19.2 tilsidesættes, at planter på dyrkningsstedet og i dets umiddelbare nærhed, der har vist symptomer, der gav anledning til mistanke om smitte med Pear decline mycoplasm, er blevet bortryddet inden for de sidste tre, afsluttede vækstperioder.
21.1
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor følgende skadegørere vides at forekomme:
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr.18 og i nr. 19.2 tilsidesættes,
 
-
Strawberry latent ”C” virus
       
 
-
Strawberry vein banding virus
       
 
-
Strawberry witches' broom mycoplasm
       
       
a)
at planterne, bortset fra planter tiltrukket af frø,
         
1°)
er blevet officielt certificeret efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er blevet vedligeholdt under egnede betingelser og underkastet officielle prøver for i hvert fald de relevante skadegørere ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og ved sådanne prøver er fundet fri for disse skadegørere,
         
eller
         
2°)
nedstammer i linje fra materiale, der bliver vedligeholdt under egnede betingelser og inden for de sidste tre, afsluttede vækstperioder mindst een gang har været underkastet officiel prøve for i hvert fald de relevante skadegørere ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og ved sådanne prøver er fundet fri for disse skadegørere,
         
og
       
b)
at der ikke er iagttaget symptomer på sygdomme forårsaget af de relevante skadegørere hos planter på dyrkningsstedet eller hos modtagelige planter i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
21.2
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor Aphelenchoides besseyi Christie vides at forekomme.
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr.18 og nr. 19.2 og 21.1 tilsidesættes,
       
a)
at der ikke er iagttaget symptomer på Aphelenchoides besseyi Christie hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af sidste, afsluttede vækstperiode,
       
eller
       
b)
at planter i vævskultur stammer fra planter, der overholdt kravene i litra a, eller som er blevet officielt prøvet ved egnede nematodeprøver og fundet fri for Aphelenchoides besseyi Christie.
21.3
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø.
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 18 og i nr. 19.2, 21.1 og 21.2 tilsidesættes, at planterne har oprindelse i et område, der vides at være fri for Anthonomus signatus Say og Anthonomus bisignifer (Schenkling).
22.1
Planter af Malus Mill. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor følgende skadegørere vides at forekomme hos Malus Mill.:
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 9 og 18, og i nr. 15, 17 og 19.2 tilsidesættes,
 
-
Cherry rasp leaf virus (American)
       
 
-
Tomato ringspot virus
       
       
a)
at planterne
         
1°)
er blevet officielt certificeret efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er blevet vedligeholdt under egnede betingelser og underkastet officielle prøver for i hvert fald de relevante skadegørere ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og ved sådanne prøver er fundet fri for disse skadegørere,
         
eller
         
2°)
nedstammer i lige linje fra materiale, der bliver vedligeholdt under egnede betingelser og inden for de sidste tre, afsluttede vækstperioder mindst én gang har været underkastet officiel prøve for i hvert fald de relevante skadegørere ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og ved sådanne prøver er fundet fri for disse skadegørere,
         
og
       
b)
at der ikke er iagttaget symptomer på sygdomme forårsaget af de relevante skadegørere hos planter på dyrkningsstedet eller hos modtagelige planter i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af de sidste tre, afsluttede vækstperioder.
22.2
Planter af Malus Mill. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor Apple proliferation mycoplasm vides at forekomme
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 9 og 18, og i nr. 15, 17, 19.2 og 22.1 tilsidesættes,
       
a)
at planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Apple proliferation mycoplasm, eller
       
b)
 
         
1°)
at planterne, bortset fra sådanne som er tiltrukket af frø,
           
a)
er blevet officielt certificeret under en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er blevet vedligeholdt under egnede betingelser og underkastet officiel prøve for i hvert fald Apple proliferation mycoplasm ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder, og ved sådanne prøver er fundet fri for denne skadegører,
           
eller
           
b)
nedstammer i lige linje fra materiale, der bliver vedligeholdt under egnede betingelser og inden for de sidste seks afsluttede vækstperioder mindst én gang har været underkastet officiel prøve for i hvert fald Apple proliferation mycoplasm ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og ved sådanne prøver er fundet fri for denne skadegører,
           
og
         
2°)
at der ikke er iagttaget symptomer på sygdom forårsaget af Apple proliferation mycoplasm hos planter på dyrkningsstedet eller hos modtagelige planter i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af de sidste tre, afsluttede vækstperioder.
23.1
Planter af nedenstående arter af Prunus L. til plantning, dog ikke frø med oprindelse i lande, hvor Plum pox virus vides at forekomme:
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 9 og 18, og i nr. 15 og 19.2 tilsidesættes,
       
a)
at planterne, bortset fra sådanne som er tiltrukket af frø
 
-
Prunus amygdalus Batsch
-
Prunus armeniaca L.
-
Prunus blireiana Andre
-
Prunus brigantina Vill.
-
Prunus cerasifera Ehrh.
-
Prunus cistena Hansen
-
Prunus crudica Fenzl et Fritsch.
-
Prunus domestica ssp. domestica L.
-
Prunus domestica spp. insititia
-
Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi
-
Prunus glandulosa Thunb
-
Prunus holosericea Batal.
-
Prunus hortulana Bailey
-
Prunus japonica Thunb.
-
Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne
-
Prunus maritima Marsh.
 
1°)
er blevet officielt certificeret efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er blevet vedligeholdt under egnede betingelser og underkastet officielle prøver for i hvert fald Plum pox virus ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder, og ved sådanne prøver er fundet fri for denne skadegører,
 
-
Prunus mume Sieb. et Zucc.
-
Prunus nigra Ait.
-
Prunus persica (L.) Batsch
-
Prunus salicina L.
-
Prunus sibirica L.
 
eller
 
-
Prunus simonii Carr.
-
Prunus spinosa L.
-
Prunus tomentosa Thunb.
-
Prunus triloba Lindl.andre arter af Prunus L., modtagelige for Plum pox virus
   
   
   
   
 
2°)
nedstammer i lige linje fra materiale, der bliver vedligeholdt under egnede betingelser og inden for de sidste tre, afsluttede vækstperioder mindst én gang har været underkastet officiel prøve for i hvert fald Plum pox virus ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og ved sådanne prøver er fundet fri for denne skadegører,
     
b)
der ikke er iagttaget symptomer på sygdom forårsaget af Plum pox virus på dyrkningsstedet eller hos modtagelige planter i umiddelbare nærhed siden begyndelsen af de sidste tre afsluttede vækstperioder,
       
og
       
c)
planter på dyrkningsstedet, der har vist symptomer på sygdom forårsaget af andre virus eller viruslignende organismer er blevet bortryddet.
23.2
Planter af Prunus L. til plantning.
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 9 og 18, og i nr. 15, 19.2 og 23.1 tilsidesættes,
 
a)
med oprindelse i lande, hvor følgende skadegørere vides at forekomme hos Prunus L.:
- Tomato ringspot virus
a)
at planterne
         
 
b)
dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor følgende skadegørere vides at forekomme:
- Cherry rasp leaf virus (American)
- Peach mosaic virus (American)
- Peach phony rickettsia
- Peach rosette mycoplasm
- Peach yellows mycoplasm
- Plum line pattern virus (American)
- Peach X-disease mycoplasm
 
1°)
er blevet officielt certificeret efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er blevet vedligeholdt under egnede betingelser og underkastet officielle prøver for i hvert fald de relevante skadegørere ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og ved sådanne prøver er fundet fri for disse skadegørere,
     
eller
 
c)
dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande, hvor følgende skadegørere vides af forekomme:
- Little cherry pathogen
 
2°)
nedstammer i lige linje fra materiale, der bliver vedligeholdt under egnede betingelser og inden for de sidste tre, afsluttede vækstperioder mindst én gang har været underkastet officiel prøve for i hvert fald de relevante skadegørere ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og ved sådanne prøver er fundet fri for disse skadegørere,
 
og
     
b)
at der ikke er iagttaget symptomer på sygdomme forårsaget af de relevante skadegørere hos planter på dyrkningsstedet eller hos modtagelige planter i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af de sidste tre, afsluttede vækstperioder.
24.
Planter af Rubus til plantning
Ud over kravene i nr. 19.2.
 
a)
med oprindelse i lande, hvor følgende skadegørere vides at forekomme hos Rubus L.:
– Tomato ringspot virus
– Black raspberry latent virus
– Cherry leafroll virus
– Prunus necrotic ringspot virus
at planterne er fri for lus, herunder luseæg,
       
og
         
a)
at planterne
 
b)
dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor følgende skadegørere vides at forekomme:
– Raspberry leaf curl virus (American)
– Cherry rasp leaf virus (American)
   
1°)
er blevet officielt certificeret efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er blevet vedligeholdt under egnede betingelser og underkastet officielle prøver for i hvert fald de relevante skadegørere ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og ved sådanne prøver er fundet fri for sådanne skadegørere,
       
eller
       
2°)
nedstammer i lige linje fra materiale, der bliver vedligeholdt under egnede betingelser og inden for de sidste tre, afsluttede vækstperioder mindst een gang har været underkastet officiel prøve for i hvert fald de relevante skadegørere ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og ved sådanne prøver er fundet fri for disse skadegørere,
     
og
     
b)
at der ikke er iagttaget symptomer på sygdomme forårsaget af de relevante skadegørere hos planter på dyrkningsstedet eller hos modtagelige planter i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af de sidste tre, afsluttede vækstperioder
25.1
Knolde af Solanum tuberosum L. med oprindelse i lande, hvor Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival vides at forekomme
Uden at bestemmelserne i bilag 3, i nr. 10, 11 og 12 tilsidesættes,
       
a)
at knoldene har oprindelse i områder, der vides at være fri for Synchytrium endobioticum (alle andre racer end race 1, den almindelige europæiske race), og der ikke er symptomer på skadegøreren hverken på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af en passende periode,
       
eller
       
b)
at bestemmelser, anerkendt som svarende til bestemmelserne i bekendtgørelsen om bekæmpelse af kartoffelbrok er overholdt i oprindelseslandet.
25.2
Knolde af Solanum tuberosum L
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr.10,11 og 12, og i 25.1 tilsidesættes,
       
a)
at knoldene har oprindelse lande, der vides at være fri for Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,
       
eller
       
b)
at bestemmelser, anerkendt som svarende til bestemmelserne i bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelringbakteriose,er overholdt i oprindelseslandet.
25.3
Knolde af Solanum tuberosum L., dog ikke tidlige kartofler, med oprindelse i lande, hvor Potato spindle tuber viroid vides at forekomme
Ud over kravene i bilag 3, nr. 10, 11 og 12, og i nr. 25.1 og 25.2 ovenfor, spirehæmmende behandling.
25.4
Knolde af Solanum tuberosum L. til plantning
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 10, 11 og 12, og i nr. 25.1, 25.2 og 25.3 tilsidesættes, at knoldene har oprindelse i en mark, der vides at være fri for Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens og Globodera pallida (Stone) Behrens,
       
og
       
a)
knoldene enten har oprindelse i områder hvor Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vides ikke at forekomme,
       
eller
       
b)
i områder hvor denne skadegører vides at forekomme, har knoldene oprindelse på et dyrkningssted, der er fundet fri for skadegøreren eller betragtes som værende fri derfor som følge af gennemførsel af en passende foranstaltning med henblik på udryddelse af skadegøreren,
       
og
       
c)
knoldene har enten oprindelse områder, hvor Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer) og Meloidogyne fallax Karssen vides ikke at forekomme,
       
eller
       
d)
i områder, hvor skadegørerne, vides at forekomme:
         
1)
Knoldene kommer fra et dyrkningssted, der er fundet fri for skadegørerne på grundlag af en årlig undersøgelse af værtsplanter ved visuel inspektion af værtsplanter på relevante tidspunkter og ved visuel inspektion såvel udvendig som ved en gennemskæring efter høst af knolde fra kartoffelplanter dyrket på dyrkningsstedet,
         
eller
         
2)
der er efter høst udtaget prøver af knoldene, der enten er kontrolleret for tilstedeværelse af symptomer efter en passende metode til at inducere symptomer, eller de er laboratoriemæssigt undersøgt såvel som visuelt inspiceret både udvendigt og ved gennemskæring af knoldene på relevante tidspunkter og senest ved lukning af emballage eller containere før afsætning efter bestemmelserne om lukning i Det Europæiske Fællesskabs rådsdirektiv 2002/56/EF om kartofler, og der er ikke fundet symptomer på skadegørerne.
25.5
Planter af Solanaceae til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor Potato stolbur mycoplasm vides at forekomme.
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 10, 11, 12 og 13, og i nr. 25.1, 25.2, 25.3 og 25.4 tilsidesættes, at der ikke er iagttaget symptomer på Potato stolbur mycoplasm hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
25.6
Planter af Solanaceae til udplantning, dog ikke knolde af Solanum tuberosum L. og frø af Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex., med oprindelse i lande, hvor Potato spindle tuber viroid vides at forekomme.
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 11 og 13, og i nr. 25.5 tilsidesættes, at der ikke er iagttaget symptomer på Potato spindle tuber viroid hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
25.7
Planter af Capsicum annum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. og Solanum L. til udplantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande hvor Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vides at forekomme.
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 11 og 13, og punkt 25.5 og 25.6 tilsidesættes.
       
a)
at planterne har oprindelse i områder, der er fundet fri for Pseudomonas solanacearum,
       
eller
       
b)
at der ikke er iagttaget nogen symptomer på skadegøreren hos planterne på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
25.8
Knolde af Solanum tuberosum L., ikke til plantning
Uden at bestemmelserne i bilag 3, punkt 12, og nr. 25.1, 25.2 og 25.3, at knoldene har oprindelse i områder, hvor Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith (kartoffelbrunbakteriose) ikke vides at forkomme.
26.
Planter af Humulus lupulus L. til plantning, dog ikke frø
At der ikke er iagttaget symptomer på Verticillium dahliae Klebahn hos humle på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
27.1
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus Log Pelargonium l'Herit. ex. Ait. til plantning, dog ikke frø
a)
At der ikke er iagttaget symptomer på Helicoverpa armigera (Hübner) eller Spodoptera littoralis (Boisd.) på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode,
       
eller
       
b)
at planterne har gennemgået egnet behandling til at beskytte dem mod de nævnte skadegørere
27.2
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. og Pelargonium l'Herit. ex Ait., dog ikke frø
Ud over kravene i nr. 27.1
       
a)
at der ikke er iagttaget symptomer på Spodoptera eridania Cramer, Spodoptera frugiperda Smith eller Spodoptera litura (Fabricius) på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode,
       
eller
       
b)
at planterne har gennemgået egnet behandling til at beskytte dem mod de nævnte skadegørere
28.
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø
Ud over kravene i nr. 27.1 og 27.2
       
a)
at planterne er af højst tredje generation, der nedstammer fra materiale, der er fri for Chrysanthemum stunt viroid ved virologiske prøver eller som nedstammer i lige linje fra materiale, hvoraf en repræsentativ prøve på mindst 10% er fundet fri for skadegørere ved en officiel inspektion foretaget på blomstringstidspunktet
       
b)
at planterne eller stiklingerne
         
1°)
kommer fra et dyrkningssted, der er blevet officielt undersøgt mindst en gang om måneden i de sidste tre måneder inden afsendelse, hvor der i den pågældende periode ikke er blevet iagttaget symptomer på Puccinia horiana Hennings, og i hvis umiddelbare nærhed, der ikke vides at være forekommet symptomer på denne skadegører i de sidste tre måneder inden udførsel,
         
eller
         
2°)
har gennemgået egnet behandling mod skadegøreren,
       
og
       
c)
at der ikke for urodede stiklingers vedkommende er iagttaget symptomer på Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx hverken hos stiklingerne eller hos de planter, hvorfra stiklingerne er taget, eller at der ikke for rodede stiklingers vedkommende er iagttaget på skadegøreren hverken hos stiklingerne eller i rodningsbedet.
29
Planter af Dianthus L. til plantning, dog ikke frø.
Ud over kravene i nr. 27.1 og 27.2,
       
a)
at planterne nedstammer i lige linje fra moderplanter, der er fundet fri for Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder og Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma ved officielt godkendte prøver udført mindst én gang i løbet af de sidste to år,
       
og
       
b)
at der ikke er iagttaget symptomer på de nævnte skadegørere hos planterne.
30
Løg af Tulipa L. og Narcissus L., dog ikke, for hvilke det ved deres emballering eller på anden måde er godtgjort, at de er bestemt til direkte salg til endelige forbrugere, der ikke beskæftiger sig med erhvervsproduktionen af afskårne blomster.
Det er konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev hos planterne siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
31.
Planter af Pelargonium l'Herit. ex Ait. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor Tomato ringspot virus vides at forekomme:
Ud over kravene i nr. 27.1 og 27.2,
 
a)
hvor Xiphinema americanum Cobb i bred forstand (ikke - europæiske populationer) eller andre vektorer for Tomato ringspot virus ikke vides at forekomme:
at planterne
       
a)
kommer direkte fra dyrkningssteder, der vides at være fri for Tomato ringspot virus,
       
eller
       
b)
er af højst fjerde generation efter moderplanter, der er fundet fri for Tomato ringspot virus ved en officielt godkendt virologisk prøvemetode
 
b)
hvor Xiphinema americanum Cobb i bred forstand (ikke-europæiske populationer) eller andre vektorer for Tomato ringspot virus vides at forekomme:
at planterne
       
a)
kommer direkte fra dyrkningssteder der vides at være fri for Tomato ringspot virus i jord og hos planter,
       
eller
       
b)
er af højst anden generation efter moderplanter, der er fundet fri for Tomato ringspot virus ved en officielt godkendt virologisk prøvemetode.
32.1
Planter af urteagtige arter til plantning, dog ikke
Ud over kravene i nr. 27.1, 27.2, 28 og 29 ovenfor, en officiel erklæring om, at planterne er tiltrukket på planteskoler og:
 
-
løg
   
 
-
stængelknolde,
-
planter af Poaceae (syn.Gramineae),
-
jordstængler,
-
frø
-
rodknolde
med oprindelse i tredjelande hvor Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch) vides at forekomme.
a)
har oprindelse i et område, som den nationale plantesundhedsmyndighed i udførselslandet har erklæret fri for Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch) i overensstemmelse med relevante International Standards for Phytosanitory Measures, og at dette er angivet i plantesundhedscertifikatets rubrik »Tillægserklæring«,
       
eller
       
b)
har oprindelse på et produktionssted, som den nationale plantesundhedsmyndighed i udførselslandet har erklæret fri for Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch) i overensstemmelse med relevante International Standards for Phytosanitory Measures, og at dette er angivet i plantesundhedscertifikatet, og er erklæret fri for Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch) ved officielle undersøgelser, som mindst er gennemført en gang om måneden i de sidste tre måneder inden udførsel,
       
eller
       
c)
umiddelbart inden udførsel har undergået en passende behandling mod Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch) og er blevet undersøgt officielt og fundet fri for Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch). Der skal gives nærmere oplysninger om behandlingen i plantesundhedscertifikatet.
32.2
Afskårne blomster af Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. og Solidago L., og bladgrøntsager af Apium graveolens L. og Ocimum L.
En officiel erklæring om, at de afskårne blomster og bladgrøntsager har oprindelse i et land, der er fri for Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch), eller umiddelbart inden udførsel er blevet officielt undersøgt og fundet fri for Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch).
32.3
Planter af urteagtige arter til plantning, dog ikke løg,
Ud over kravene i nr. 27.1, 27.2, 28, 29 og 32.1 ovenfor, en officiel erklæring om:
 
-
stængelknolde,
-
planter af Poaceae (syn. Gramineae),
-
jordstængler,
 
og
-
rodknolde med oprindelse i tredjelande
a)
at planterne har oprindelse i et område, der vides at være fri for Liriomyza huidobrensis (Blanchard) og Liriomyza trifolii (Burgess),
       
eller
       
b)
at der ikke er iagttaget symptomer på Liriomyza huidobrensis (Blanchard) og Liriomyza trifolii (Burgess) på produktionsstedet ved officielle undersøgelser, gennemført mindst en gang om måneden i de sidste tre måneder inden høst,
       
eller
       
c)
at planterne umiddelbart inden udførsel er blevet undersøgt officielt og fundet fri for Liriomyza huidobrensis (Blanchard) og Liriomyza trifolii (Burgess) og har undergået en passende behandling mod Liriomyza huidobrensis (Blanchard) og Liriomyza trifolii (Burgess)
32.a
Planter, bortset fra frugt og frø, af Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei og Washingtonia spp. med en diameter nederst på stammen på over 5 cm
Uden at bilag 3, punkt 17 tilsidesættes og udover kravene i bilag 4, punkt 37, en officiel erklæring, hvor det i rubrikken ’Tillægserklæring’ er angivet, at planterne, herunder planter indsamlet på deres naturlige levesteder:
a)
i hele deres levetid kun har været dyrket i et land, hvor Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ikke vides at forekomme
eller
b)
i hele deres levetid kun har været dyrket i et skadegørerfrit område anerkendt som værende fri for skadegøreren, fastlagt af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger. Navnet på det skadegørerfri område skal være angivet i rubrikken ”Oprindelsessted”,
eller
c)
i mindst et år forud for eksporten har været dyrket på et produktionssted:
i)
som er registreret og under tilsyn af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i oprindelseslandet, og
ii)
hvor planterne har befundet sig på et sted, der er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af skadegørere, eller hvor der anvendes passende forebyggende behandlinger, og
iii)
hvor der ved officielle undersøgelser foretaget mindst hver tredje måned og umiddelbart inden eksporten ikke er konstateret tegn på Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
33.
Frilandsplanter, rodede, plantede eller til plantning
At dyrkningsstedet er fri for Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spickermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, og Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
34.
Jord og vækstmedium, der hænger ved eller er forbundet med planterne, og som helt eller delvis består af jord eller faste, organiske stoffer såsom plantedele og humus, herunder tørv og bark, eller delvis består af et fast, uorganisk stof, der er bestemt til at styrke planternes livskraft, med oprindelse i:
a)
At vækstmediet på tidspunktet for udplantning
 
-
Tyrkiet, Hviderusland, Georgien, Moldova, Rusland, Ukraine
 
1°)
var fri for jord og organiske stoffer
         
eller
 
-
ikke-europæiske lande, dog ikke Algeriet, Egypten, Israel, Libyen, Marokko og Tunesien
 
2°)
var fri for insekter og skadelige nematoder og blev underkastet egnet undersøgelse eller varmebehandling eller desinfektion for at sikre, at det var fri for andre skadegørere
         
eller
         
3°)
blev underkastet egnet varmebehandling eller desinfektion til at sikre frihed for skadegørere
       
og
   
       
b)
At der siden plantning
         
1°)
har været truffet passende foranstaltninger til at sikre, at vækstmediet er holdt fri for skadegørere,
         
eller
         
2°)
planterne indenfor to uger inden afsendelse er blevet rystet fri af vækstmediet, så der kun var så meget tilbage, som var nødvendigt for at holde planterne i live under transporten, og hvis planterne omplantes, at vækstmediet benyttet hertil opfylder kravene i litra a)
35.1
Planter af Beta vulgaris L. til plantning, dog ikke frø
At der ikke er iagttaget symptomer på Beet curly top virus (ikke-europæiske isolater) på dyrkningsstedet siden den sidste, afsluttede vækstperiode
35.2
Planter af Beta vulgaris L til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor Beet leaf curl virus vides at forekomme
Ud over kravet i nr. 35.1
       
a)
at Beet leaf curl virus ikke vides at være forekommet i dyrkningsområdet,
       
og
       
b)
at der ikke er iagttaget symptomer på skadegøreren på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode
36.1
Planter til plantning, dog ikke
Ud over kravene, i nr. 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 og 32.3, en officiel erklæring om, at planterne er tiltrukket på planteskoler
 
-
løg
-
stængelknolde
-
rodstængler
-
frø
-
rodknolde
og
 
med oprindelse i tredjelande
 
       
a)
har oprindelse i et område, som den nationale plantesundhedsmyndighed i udførselslandet har fastslået, at det er fri for Thrips palmi Karny i overensstemmelse med relevante International Standards for Phytosanitory Measures, og at dette er angivet i plantesundhedscertifikatets rubrik »Tillægserklæring«
       
eller
       
b)
har oprindelse på et produktionssted, som den nationale plantesundhedsmyndighed i udførselslandet har fastslået, at det er fri for Thrips palmi Karny i overensstemmelse med relevante International Standards for Phytosanitory Measures, og at dette er angivet i plantesundhedscertifikatet, og er erklæret fri for Thrips palmi Karny ved officielle undersøgelser, som mindst er gennemført en gang om måneden i de sidste tre måneder inden udførsel
       
eller
       
c)
umiddelbart inden udførsel har undergået en passende behandling mod Thrips palmi Karny og er blevet officielt undersøgt og fundet fri for Thrips palmi Karny. Der skal gives nærmere oplysninger om behandlingen i plantesundhedscertifikatet.
36.2
Afskårne blomster af Orchidaceae og frugter af Momordica L. og Solanum melongena L., med oprindelse i tredjelande
En officiel erklæring om, at de afskårne blomster og frugterne
       
a)
har oprindelse i et land, der er fri for Thrips palmi Karny,
       
eller
       
b)
umiddelbart inden udførsel er blevet undersøgt officielt og fundet fri for Thrips palmi Karny.
37.
Planter af Palmae til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
Ud over kravet i nr. 17,
       
a)
at planterne har oprindelse i et område, der vides at være fri for Palm lethal yellowing mycoplasm og Cadang-cadang viroid, og at der ikke har været iagttaget symptomer på skadegørerne på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode,
       
eller
       
b)
at der ikke er iagttaget symptomer på skadegørerne hos planterne siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode, og at planter på dyrkningsstedet, som har vist symptomer, der gav anledning til mistanke om smitte med organismerne, er blevet bortryddet, og at planterne har været underkastet egnet behandling til at befri dem for Myndus crudus van Duzee,
       
og
       
c)
at planter i vævskultur kommer fra planter, som opfyldte kravene i litra a) eller b).
38.1
Planter af Camellia L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande.
a)
At planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Ciborinia camelliae Kohn,
       
eller
       
b)
at der ikke er iagttaget symptomer på skadegøreren hos blomstrende planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode
38.2
Planter af Fuchsia L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i USA eller Brasilien
At der ikke er iagttaget symptomer på Aculops fuchsiae Keifer på dyrkningsstedet, og at planterne lige inden udførsel er undersøgt og fundet fri for skadegøreren
39
Træer og buske til plantning, dog ikke frø og planter i vævskultur, med oprindelse i andre tredjelande end europæiske lande og Middelhavslande
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 og 18, og i nr. 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36,1, 36,2, 37, 38.1 og 38.2 tilsidesættes, at planterne
       
a)
er rene (dvs. fri for planteaffald) og fri for blomster og frugter,
       
b)
har oprindelse på et produktionssted,
       
og
       
c)
er undersøgt på passende tidspunkter og inden udførsel og er fundet fri for symptomer på skadelige bakterier, virus og viruslignende organismer, og enten er fundet fri for tegn eller symptomer på skadelige nematoder, insekter, mider og svampe eller har gennemgået egnet behandling til at fjerne sådanne skadegørere
40
Løvtræer og -buske til plantning, dog ikke frø og planter i vævskultur, med oprindelse i andre tredjelande end europæiske lande og Middelhavslande
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 2, 3, 9, 15, 16, 17 og 18 og nr. 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 og 45.1 tilsidesættes, en officiel erklæring om, at planterne er i en hvileperiode og fri for løv.
41.
En- og toårige planter, dog ikke Poaceae (syn. Gramineae), til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i andre lande end europæiske lande og Middelhavslande.
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 11 og 13, og i nr. 25.5, 25.6, 32.1 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1, 35.2 og 36 tilsidesættes, at planterne
       
a)
har oprindelse på et produktionssted,
       
b)
er fri for planteaffald, blomster og frugter,
       
og
       
c)
er blevet undersøgt på passende tidspunkter og inden udførsel,
         
og
         
1)
fundet fri for symptomer på skadelige bakterier, virus og viruslignende organismer
         
og
         
2)
fundet fri for tegn eller symptomer på skadelige nematoder, insekter, mider og svampe eller har gennemgået egnet behandling til at fjerne sådanne skadegørere.
42
Planter af Poaceae (syn. Gramineae), af stedsegrønne prydgræsser af underfamilierne Bambusoideae, Panicoideae og af slægterne Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Max. ex Honda, Hystrix Molinia, Phalaris L., Shibataea,Spartina Schreb., Stipa L. og Uniola L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i andre lande end europæiske lande og Middelhavslande
Ud over kravene i nr. 33, 34 og 36, at planterne
       
a)
har oprindelse på et produktionssted
       
b)
er fri for planteaffald, blomster og frugter,
       
og
       
c)
er blevet undersøgt på passende tidspunkter og inden udførsel,
         
og
         
1)
er fundet fri for symptomer på skadelige bakterier, virus og virus lignende organismer,
         
og
         
2)
er fundet fri for tegn eller symptomer på skadelige nematoder, insekter, mider og svampe eller har gennemgået egnet behandling til at fjerne sådanne skadegørere
43
Naturligt eller kunstigt væksthæmmede planter til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 og 18, og i bilag 4, nr. 8.1, 8.2, 9.1, 9.2,10, 11.1, 11.2 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 og 42 tilsidesættes, en officiel erklæring om, at
       
a)
planterne, herunder dem, der er indsamlet direkte fra naturlige voksesteder, i mindst to år i træk inden afsendelsen har været dyrket, opbevaret og tiltrukket på officielt godkendte planteskoler, der er underkastet en kontrolordning under officielt tilsyn,
       
b)
planterne på de i litra a) nævnte planteskoler
         
1)
i mindst to år inden afsendelsen
           
aa)
er blevet pottet i potter anbragt på hylder mindst 50 cm over underlaget,
           
ab)
har været underkastet egnede behandlinger til at sikre frihed for ikke-europæiske rustsvampe; det aktive stof, koncentrationen og datoen for disse behandlinger skal være nævnt på plantesundhedscertifikatets rubrik »Bekæmpelse af skadedyrs-, svampe- og/eller bakterieangreb«,
           
ac)
er blevet officielt inspiceret mindst seks gange om året, med passende intervaller, for tilstedeværelse af skadegørere i bilagene til denne bekendtgørelse. Disse inspektioner, der også foretages af planter i umiddelbar nærhed af de i litra a nævnte planteskoler, foretages i det mindste som visuel undersøgelse af de enkelte rækker i marken eller på planteskolen og som visuel undersøgelse af alle plantedele over vækstmediet ved stikprøver på mindst 300 planter af en slægt, hvis slægten omfatter højst 3.000 planter, eller 10 % af planterne, hvis slægten omfatter over 3.000 planter
           
ad)
ved disse inspektioner er fundet fri for de relevante skadegørere af betydning som nævnt i foregående led. Inficerede planter fjernes. De resterende planter behandles effektivt efter behov, og desuden opbevares de i en passende periode og inspiceres for at sikre, at de er fri for sådanne skadegørere af betydning
           
ae)
er blevet plantet i enten et ubrugt kunstigt vækstmedium, der er behandlet ved rygning eller passende varmebehandling, og er bagefter blevet undersøgt og fundet fri for planteskadegørere
           
af)
er blevet opbevaret under betingelser, der sikrer, at vækstmediet er blevet holdt fri for skadegørere, og indenfor to uger inden afsendelsen
             
-
blevet rystet og vasket med rent vand for at fjerne det oprindelige vækstmedium og holdt barrodet,
             
eller
             
-
blevet rystet og vasket med rent vand for at fjerne det oprindelige vækstmedium og omplantet i vækstmedium, der opfylder betingelserne i litra ae,
             
eller
             
-
blevet underkastet egnede behandlinger for at sikre, at vækstmediet er fri for skadegørere; det aktive stof, koncentrationen og datoen for disse behandlinger skal være nævnt på plantesundhedscertifi-katets rubrik »Bekæmpelse af skadedyrs-, svampe- og/eller bakterieangreb«
           
og
         
2)
pakkes i lukkede containere, der er officielt forseglet og forsynet med den godkendte planteskoles godkendelsesnummer; dette nummer skal være anført i rubrikken »Tillægserklæring« i plantesundhedscertifikatet, så sendingen kan identificeres
44.
Urteagtige, stedsegrønne planter til plantning, dog ikke frø, af familierne Caryophyllaceae (undtagen Dianthus L.), Asteraceae (Compositae) (undtagen Dendranthema (DC.) Des Moul.), Brassicaceae (Cruciferae),Fabaceae( Leguminosae) og Rosaceae, (undtagen Fragaria L.), med oprindelse i andre tredjelande end europæiske lande og Middelhavslande
Ud over kravene i nr. 32.1, 32.2, 32.3, 33 og 34, at planterne
       
a)
har oprindelse på et produktionssted,
       
b)
er fri for planteaffald, blomster og frugter,
       
c)
er blevet undersøgt på passende tidspunkter og inden udførsel og
         
1)
fundet fri for symptomer på skadelige bakterier, virus og viruslignende organismer
         
og
         
2)
fundet fri for tegn eller symptomer på skadelige nematoder, insekter, mider og svampe eller har gennemgået egnet behandling til at fjerne sådanne skadegørere
45.1
Planter af urteagtige arter og planter af Ficus L. og Hibiscus L. til plantning, dog ikke løg, stængelknolde, jordstængler, frø og rodknolde, med oprindelse i ikke-europæiske lande
Ud over kravene i nr. 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 og 36.1, en officiel erklæring om:
       
a)
at planterne har oprindelse i et område, , som den nationale plantesundhedsmyndighed i udførselslandet har erklæret fri for Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer) i overensstemmelse med relevante International Standards for Phytosanitory Measures, og at dette er angivet i plantesundhedscertifikatets rubrik »Tillægserklæring«,
       
eller
       
b)
at planterne har oprindelse på et produktionssted, som den nationale plantesundhedsmyndighed i udførselslandet har erklæret fri for Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer) i overensstemmelse med relevante International Standards for Phytosanitory Measures, og at dette er angivet i plantesundhedscertifikatet, og er erklæret fri for Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer) ved officielle undersøgelser, som mindst er gennemført en gang hver tredje uge i de sidste ni uger inden udførsel,
       
eller
       
c)
i tilfælde, hvor der er konstateret Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer) på produktionsstedet, at planterne, der opbevares eller produceres på dette produktionssted, har undergået en passende behandling til at sikre, at de er fri for Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer), og at dette produktionssted derefter er fundet fri for Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer) ved hjælp af egnede procedurer, iværksat med henblik på udryddelse af Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer), både ved officielle undersøgelser, som er gennemført en gang om ugen i de sidste ni uger inden udførsel, og ved overvågning i hele den nævnte periode. Der skal gives nærmere oplysninger om behandlingen i plantesundhedscertifikatets rubrik »Tillægserklæring«.
45.2
Afskårne blomster af Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., og Trachelium L. og bladgrøntsager af Ocimum L., med oprindelse i ikke-europæiske lande
En officiel erklæring om, at de afskårne blomster og bladgrøntsagerne
       
a)
har oprindelse i et land, der er fri for Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer),
       
eller
       
b)
umiddelbart inden udførsel er blevet undersøgt officielt og fundet fri for Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer).
45.3
Planter af Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Farw. til plantning, dog ikke frø med oprindelse i lande hvor Tomato yellow leaf curl virus vides at forekomme
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr.13, og nr. 25.5, 25.6 og 25.7 tilsidesættes
 
a)
Hvor Bemisia tabaci Genn. ikke vides at forekomme
en officiel erklæring om, at der ikke er iagttaget symptomer på Tomato yellow leaf curl virus på planterne,
       
 
b)
Hvor Bemisia tabaci Genn. vides at forekomme.
en officiel erklkæring om, at der:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)
ikke er iagttaget symptomer på Tomato yellow leaf curl virus på planterne,
og
 
aa)
planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Bemesia tabaci,
 
eller
 
ab)
dyrkningsstedet er fundet fri for Bemesia tabaci ved officielle inspektioner foretaget mindst en gang hver måned i de sidste tre måneder inden udførsel,
 
eller
b)
der ikke er iagttaget symptomer på Tomato yellow leaf curl virus på dyrkningsstedet og dyrkningsstedet har været omfattet af en behørig behandlings- og overvågningsordning med henblik på at sikre, at det er frit for Bemesia tabaci.
46
Planter til plantning, dog ikke frø, løg, knolde og rødder, med oprindelse i lande, hvor følgende skadegørere vides at forekomme:
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 13 og i bilag 4, nr. 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 36, 44, 45.1, 45.2 og 45.3 tilsidesættes,
 
-
Bean golden mosaic virus
 
-
Cowpea mild mottle virus
 
-
Lettuce infectious yellows virus
 
-
Pepper mild tigre virus
 
-
Squash leaf curl virus andre virus, der overføres af Bemisia tabaci Genn.
 
 
a)
Hvor Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer) eller andre vektorer af de relevante skadegørere ikke vides at forekomme
en officiel erklæring om, at der ikke er iagttaget symptomer på de relevante skadegørere hos planterne i løbet af den afsluttede vækstperiode
 
b)
Hvor Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer) eller andre vektorer for de relevante skadegørere vides at forekomme.
en officiel erklæring om, at der ikke er iagttaget symptomer på de relevante skadegørere hos planterne i en tilstrækkelig periode,
       
og
       
a)
planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Bemisia tabaci Genn. og andre vektorer for de relevante skadegørere,
       
eller
       
b)
dyrkningsstedet er fundet fri for skadegøreren og andre vektorer for de relevante skadegørere ved officielle inspektioner foretaget på passende tidspunkter,
       
eller
       
c)
planterne har gennemgået egnet behandling med henblik på at udrydde skadegøreren.
46.1
Planter, dog ikke frugter og frø af Acer macrophyllum Pursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L., dog ikke Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook.& Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh og Viburnum spp. L., med oprindelse i USA
a)
i)
Planterne har oprindelse i områder hvor ikke-europæiske isolater af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Mann in’t Veld vides ikke at forekomme. Områdets navn skal anføres i rubrikken ”oprindelsessted”, i plantesundhedscertifikatet,
eller
 
ii)
Det er officielt bekræftet, at der ikke er observeret tegn på ikke-europæiske isolater af Phytopththora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld på modtagelige planter på produktionsstedet ved officielle undersøgelser (herunder laboratorieundersøgelse af eventuelle mistænkelige symptomer) foretaget siden begyndelsen af den sidste afsluttende vækstperiode,
og
b)
der er inden afsendelse taget repræsentative stikprøver af planterne, som herefter er blevet undersøgt og fundet fri for ikke-europæiske isolater af skadegøreren. Dette skal være angivet i plantesundhedscertifikatets rubrik ”Tillægserklæring” som ”fundet fri for ikke-europæiske isolater af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld.”
     
eller
     
2)
det er officielt bekræftet, at der ikke er observeret tegn på ikke-europæiske isolater af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld på modtagelige planter på produktionsstedet ved officielle undersøgelser (herunder laboratorieundersøgelse af eventuelle mistænkelige symptomer) foretaget siden begyndelsen af den sidst afsluttede vækstperiode,
og
   
og
   
b)
der er inden afsendelse taget repræsentative stikprøver af planterne, som herefter er blevet undersøgt og fundet fri for ikke-europæiske isolater af skadegøreren. Dette skal være angivet i plantesundhedscertifikatets rubrik ”Tillægserklæring” som ”fundet fri for ikke-europæiske isolater af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld.”
47.
Frø af Helianthus annuus L.
a)
At frøene har oprindelse i områder, der vides at være fri for Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni,
       
eller
       
b)
at frøene, dog ikke frø dyrket på sorter, der er resistente mod alle racer i dyrkningsområdet af skadegøreren, har gennemgået egnet behandling mod skadegøreren.
48.
Frø af Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex Farw.
At frøene er udvundet ved en passende syreekstrationsmetode eller en tilsvarende godkendt metode,
       
og
       
a)
at frøene har oprindelse i områder, hvor Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye og Potato spindle tuber viroid ikke vides at forekomme,
       
eller
       
b)
at der ikke er iagttaget symptomer på sygdomme forårsaget af disse skadegørere hos planter på dyrkningsstedet i deres afsluttede vækstperiode,
       
eller
       
c)
at frøene har været underkastet officiel prøve for i hvert fald disse skadegørere ved en repræsentativ prøve og benyttelse af egnede metoder og ved sådanne prøver er fundet fri for disse skadegørere.
48a
Frø af Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. med oprindelse i tredjelande.
At frøet er produceret ved hjælp af en passende syreekstraktionsmetode, hvilket skal fremgå af det medfølgende Plantesundhedscertifikat, og
a)
at det enten har oprindelse i områder, hvor Pepino mosaic virus ikke vides at forekomme,
eller
b)
at der ikke er iagttaget symptomer på Pepino mosaic virus på planter på produktionsstedet i hele deres vækstperiode,
eller
c)
at der er blevet officielt undersøgt for Pepino mosaic virus på en repræsentativ prøve efter relevante metoder og ved disse undersøgelser er fundet fri for sygdommen.
49.1
Frø af Medicago sativa L.
a)
At der ikke er iagttaget symptomer på Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev på dyrk-ningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode, og at skadegøreren ikke er påvist ved laboratorieundersøgelser af en repræsentativ prøve,
       
eller
       
b)
at der er foretaget desinfektion inden udførsel.
49.2
Frø af Medicago sativa L. med oprindelse i lande hvor Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. vides at forekomme.
Udover kravene i nr. 49.1
       
a)
at Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al ikke vides at være forekommet på bedriften eller i dens umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den forudgående tiårsperiode,
       
og
       
b)
1)
at afgrøden tilhører en sort, der anerkendes som meget resistent mod skadegøreren,
         
eller
         
2)
at afgrøden ved høst endnu ikke var inde i sin fjerde, afsluttede vækstperiode siden udsåning, og at der højst havde været en frøhøst af afgrøden,
         
eller
         
3)
at indholdet af affald som bestemt efter bekendtgørelse om markfrø, ikke overstiger 0,1 vægtprocent
       
c)
at der ikke er iagttaget symptomer på skadegøreren på dyrkningsstedet eller hos nogen afgrøde af Medicago sativa L., der støder op til det, i løbet af den sidste, afsluttede vækstperiode eller om fornødent, i de to sidste vækstperioder,
       
og
       
d)
at afgrøden er dyrket på jord, hvor der ikke har været nogen afgrøde af Medicago sativa L. i de sidste tre år inden dens udsåning.
50
Frø af Oryza sativa L.
a)
At frøene er blevet officielt undersøgt ved egnede nematode- prøver og fundet fri for Aphelenchoides besseyi Christie,
       
eller
       
b)
at frøene har gennemgået egnet varmtvandsbehandling eller anden egnet behandling mod skadegøreren.
51.
Frø af Phaseolus L.
a)
At frøene har oprindelse i områder, der vides at være fri for Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye,
       
eller
       
b)
at en repræsentativ frøprøve er blevet undersøgt og ved sådanne prøver fundet fri for skadegøreren.
52.
Frø af Zea mays L
a)
At frøene har oprindelse i områder, der vides at være fri for Erwinia stewartii (Smith) Dye,
       
eller
       
b)
at en repræsentativ frøprøve er blevet undersøgt og ved denne prøve fundet fri for skadegøreren.
53.
Frø af slægterne Triticum, Secale, og X Triticosecale fra Afghanistan, Indien, Irak, Iran, Mexico, Nepal, Pakistan, Sydafrika og USA, hvor Tilletia indica Mitra vides at forekomme.
En officiel erklæring om, at frøene har oprindelse i et område, hvor Tilletia indica Mitra ikke vides at forekomme. Områdets navn angives på plantesundhedscertifikatet.
54.
Kerner af slægterne Triticum, Secale, og X Triticosecale fra Afghanistan, Indien, Irak, Iran, Mexico, Nepal, Pakistan, Sydafrika og USA, hvor Tilletia indica Mitra vides at forekomme.
En officiel erklæring om:
       
i)
at kernerne har oprindelse i et område, hvor Tilletia indica Mitra ikke vides at forekomme. Områdets eller områdernes navn skal angives i plantesundhedscertifikatets rubrik »Oprindelsessted«,
       
eller
       
ii)
at der ikke er iagttaget symptomer på skadegøreren på planterne på produktionsstedet i løbet af den sidste, afsluttede vækstperiode, og at der er udtaget repræsentative prøver af kernerne både på høsttidspunktet og inden afsendelse, og prøverne er blevet testet og fundet fri for skadegøreren ved disse test. Sidstnævnte skal angives på plantesundhedscertifikatet i rubrikken »varebeskrivelse« som: »Testet og fundet fri for Tilletia indica Mitra.«


Bilag 5

Planter m.m., der ved import skal være ledsaget af plantesundhedscertifikat eller reeksportcertifikat

1)
Planter til plantning, bortset fra frø, dog også frø af Cruciferae, Poaceae (syn. Gramineae) og, Trifolium spp. med oprindelse i Argentina, Australien, Bolivia, Chile, New Zealand og Uruguay, frø af Triticum, Secale og X Triticosecale med oprindelse i Afghanistan, Indien, Irak, Iran, Mexico, Nepal, Pakistan, Sydafrika og USA, samt frø af Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mays L., Allium cepa L., Allium ascalonicum L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L., Phaseolus L., Brugmansia Pers., Solanum jasminoides, Pinus L. og Pseudotsuga menziesii. For Pinus L. og Pseudotsuga menziesii gælder kravet også for kogler til opformeringsformål.
2)
Plantedele, dog ikke frugter og frø, af:
 
a)
Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. og afskårne blomster af Orchidaceae.
 
b)
nåletræer (Coniferales).
 
c)
Acer saccharum Marsh. med oprindelse i USA og Canada.
 
d)
Prunus L. med oprindelse i ikke-europæiske lande
 
e)
afskårne blomster af Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. og Trachelium L., med oprindelse i ikke-europæiske lande.
 
f)
bladgrøntsager af Apium graveolens L. og Ocimum L.
 
g)
Acer macrophyllum Pursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos k, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia sppk Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica k Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L., dog ikke Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook.& Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh og Viburnum spp. L., med oprindelse i USA
3)
Frugter af:
 
a)
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, Momordica L. og Solanum melongena L.
 
b)
Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. og Vaccinium L. med oprindelse i ikke-europæiske lande.
4)
Knolde af Solanum tuberosum L.
5)
Isoleret bark af:
 
a)
Nåletræer (Coniferales) med oprindelse i ikke-europæiske lande.
 
b)
Acer saccharum Marsh., Populus L., Quercus L., undtagen Quercussuber L.
6)
Træ, der
 
a)
Helt eller delvis kommer fra en af nedenstående ordener, slægter eller arter bortset fra træemballeringsmateriale som defineret i bilag 4, punkt 2
   
1°)
Quercus L., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlig runding, med oprindelse i USA, bortset fra træ, der svarer til beskrivelsen i litra b) i KN-kode 4416 00 00, såfremt der foreligger dokumentarisk bevis for, at træet er blevet forarbejdet eller fremstillet ved varmebehandling ved mindst 176°C i 20 minutter
   
2°)
Platanus, herunder træ som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i USA eller Armenien
   
3°)
Populus L., herunder træ som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i lande på det amerikanske kontinent
   
4°)
Acer saccharum Marsh., herunder træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i USA og Canada,
   
5°)
Nåletræer (Coniferales), herunder træ som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i ikke-europæiske lande, Kasakhstan, Rusland og Tyrkiet
   
og
 
 
b)
svarer til en af nedenstående varekoder i Toldvæsenets brugstarif:
   
KN-kode
Varebeskrivelse
   
4401 10 00
Brænde
   
4401 21 00
Træ af nåletræ i form af flis eller spåner
   
4401 22 00
Andet træ end nåletræ i form af flis eller spåner
   
4401 30 10
Savsmuld
   
ex 4401 30 90
Andet træaffald, ikke agglomereret til briketter eller lignende former
   
4403 10 00
Træ, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmider, også afbarket, afgrenet eller groft firhugget
   
4403 20
Ubearbejdet træ af nåletræ, ikke malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler, også afbarket afgrenet eller groft firhugget
   
4403 91
Træ af eg (Quercus spp.), ikke malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler, også afbarket, afgrenet eller groft firhugget
   
ex 4403 99
Andet ubearbejdet træ end nåletræ (dog ikke tropisk træ som specificeret i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44 eller andet tropisk træ, eg (Quercus spp.) eller bøg (Fagus spp.)), også afbarket, afgrenet eller groft frihugget, ikke malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler
   
ex 4404
Stolper, pæle, stokke og lign. af træ, kløvede eller tilspidsede, men ikke savskårne i længderetningen
   
4406
Jernbane- og sporvejssveller af træ
   
4407 10
Træ af nåletræ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller sammensat ved fingerskarving, af tykkelse over 6 mm
   
4407 91
Træ af eg (Quercus spp.), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller sammensat ved fingerskarving, af tykkelse over 6 mm
   
ex 4407 99
Andet træ end nåletræ (dog ikke tropisk træ som specificeret i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44 eller andet tropisk træ, eg (Quercus spp.) eller bøg (Fagus spp.)), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller sammensat ved fingerskarving, af tykkelse over 6 mm
   
4415
Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande af træ; kabeltromler af træ; lastepaller og lignende af træ; pallerammer af træ
   
4416 00 00
Fade, tønder, kar, baljer , bøtter og andre bødkerarbejder samt dele deraf , af træ, herunder tøndestaver
   
9406 00 20
Præfabrikerede bygninger af træ
   
6.1)
Ud over kravene i nr. 6 a, 2°) og nr. 6 b Træ af Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus defensiflorus (H & A) Quercus L. og Taxus brevifolia med oprindelse i USA.
7.
a)
Jord og vækstmedium som sådant, der helt eller delvis består af jord eller faste, organiske stoffer såsom plantedele, humus, også med tørvejord eller bark, bortset fra sådant, der udelukkende består af tørvejord.
 
b)
Jord og vækstmedium, der hænger ved eller er forbundet med planterne, og som helt eller delvis består af
   
1°)
materiale som anført i litra a) eller
   
2°)
et fast, uorganisk stof bestemt til at styrke planternes livskraft, med oprindelse i:
     
-
Tyrkiet
     
-
Hviderusland, Georgien, Moldova, Rusland, Ukraine
     
-
ikke-europæiske lande bortset fra Algeriet, Egypten, Israel, Libyen, Marokko og Tunesien.
8)
Kerner af slægterne Triticum, Secale og X Triticosecale med oprindelse i Afghanistan, Indien, Irak, Mexico, Nepal, Pakistan og USA.


Bilag 6

Forpligtelser for importører

(§ 2, stk. 4)

Importører skal til stadighed opfylde følgende forpligtelser:
1)
Der skal være en ajourført plan over de steder, hvor importerede planter opbevares.
2)
Med henblik på at have fuldstændige oplysninger til rådighed for Plantedirektoratet skal virksomheden føre regnskab over planter og planteprodukter m.m, der importeres og sælges, og de relevante bilag skal opbevares i mindst et år.
3)
Virksomheden skal udpege en person, der har faglig erfaring i planter og plantesundhedsspørgsmål med henblik på faglig kontakt med Plantedirektoratet.
4)
Der skal sikres adgang for Plantedirektoratet, navnlig for at foretage kontrol og prøveudtagning, samt adgang til de i nr. 2 nævnte bøger og bilag.
5)
Den ansvarlige leder af virksomheden skal i øvrigt samarbejde med Plantedirektoratet.
6)
Alle importer af planter og planteprodukter m.m. nævnt i bilag 5 skal anmeldes til Plantedirektoratet med henblik på kontrol senest 24 timer før varernes ankomst til grænsekontrolstedet.
6a)
Træ, der importeres jf. § 9, stk. 2 skal anmeldes til Plantedirektoratet med henblik på kontrol senest 72 timer før varernes ankomst til toldhavnen.
7)
På mindst et af de dokumenter der kræves for toldbehandlingen skal følgende angives:
 
a)
Typen af planter og planteprodukter m.m. ved angivelse af koden i De Europæiske Fællesskabers integrerede toldtarif (Taric).
 
b)
Følgende erklæring:”Denne forsendelse indeholder produkter af plantesundhedsmæssig relevans”. Erklæringen kan affattes på et andet af den Europæiske Unions officielle sprog, eller på norsk.
 
c)
Numrene på plantesundhedscertifikaterene.
 
d)
Importørens officielle registreringsnummer.
8)
De certifikater, der skal ledsage et parti planter m.m., skal foreligge, når Plantedirektoratet undersøger partiet.
9)
Originalcertifikater skal videregives til Plantedirektoratet.
10)
Importøren skal opbevare kopi eller fotokopi af alle certifikater i mindst et år.


Bilag 7

Betingelser for tilladelsen til at få identitets- og plantesundhedskontrollen udført på forsendelsens bestemmelsessted

Importøren skal til stadighed opfylde følgende for at tilladelsen til at få identitets- og plantesundhedskontrollen udført på forsendelsens bestemmelsessted:
1)
Følgende krav til den fysiske indretning skal være opfyldt på det bestemmelsessted, der ønskes godkendt til gennemførelse af identitets- og plantesundhedskontrol:
 
a)
Planterne eller planteprodukterne m.m. skal modtages i et lokale, som er godkendt af Plantedirektoratet til gennemførelse af kontrollen.
 
b)
Modtagelokalet må ikke anvendes til anden opbevaring af plantemateriale. Hvis der er planteproduktion på bestemmelsesstedet skal modtagelokalet været isoleret fra denne planteproduktion.
 
c)
Modtagelokalet skal være indrettet med egnede områder til kontrollen, herunder med et bord til inspektion og med tilstrækkelig belysning.
 
d)
Der skal være adgang til faciliteter til tilintetgørelse af afviste forsendelser.
2)
Forsendelsen skal være ledsaget af et plantesundhedstransportdokument. Dokumentet skal være stemplet, udfyldt klart og letlæseligt og være underskrevet af den myndighed ved første indgangssted i Den Europæiske Union, som har foretaget dokumentkontrollen samt af forsendelsens importør.
3)
Forsendelsen skal sendes direkte til det godkendte bestemmelsessted, der fremgår af plantesundhedstransportdokumentet.
4)
Emballage eller transportmidlet anvendt til forsendelsen skal være lukket eller plomberet på en sådan måde, at forsendelsen ikke kan forårsage angreb af planteskadegørere under transporten til det godkendte bestemmelsessted. Emballagen skal være af en sådan beskaffenhed, at forsendelsens identitet bevares. Plantedirektoratet kan tillade transport af forsendelser som ikke er lukkede eller plomberede, forudsat at der ikke fra forsendelsen kan ske udslip af planteskadegørere under transporten til det godkendte bestemmelsessted.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Det Europæiske Fællesskabs rådsdirektiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foran-staltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT 2000, L 169, s. 1) som senest ændret ved Kommissions direktiv 2008/109/EF (EUT 2008, L 319, s. 68), Rådets direktiv 98/56/EF om afsætning af prydplanteformeringsmateriale (EFT 1998, L 226, s. 16), Kommissionens direktiv 2001/32/EF om anerkendelse af beskyttedezoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet og om ophævelse af direktiv 92/76/EØF (EFT 2001, L 127, s. 38) som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/32 (EUT 2004, L 85, s. 24), Kommissionsbeslutning 2001/219/EF om midlertidige hasteforanstaltninger, for så vidt angår træemballage, der helt eller delvis består af uforarbej-det nåletræ med oprindelse i Cananda, Kina, Japan og Amerikas Forende Stater (EFT 2001, L 081, s. 39), Traktaten om Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af den Europæiske Union, undertegnet i Athen den 16. april 2003, Kommissionens beslutning af 24. november 2005 ophævelse af beslutning 1999/355/EF og 2001/219/EF (EUT 2005, L 311, s. 39), Kommissionens beslutning K2006/2881 af 27. juni 2006 om midlertidige hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (EFT 2006 L 183, s. 29), Kommissionens beslutning 2007/201/EF (EFT 2007, L90, s. 83), Kommissionens beslutning 2007/365/EF (EFT 2007 L139, s. 24), Kommissionens beslutning 2007/410/EF (EFT 2007, L155, s. 71), Kommissionens beslutning 2007/433/EF (EFT 2007, L161, s. 66), Kommissionens beslutning 2008/840/EF om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af Anoplphora Chinensis (EFT 2008, L 300, s. 36)