Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Medlemmet havde ret til at blive overflyttet til en anden a-kasse med erhvervede rettigheder i det omfang medlemmet konkret opfyldte betingelserne for at kunne få beregnet en individuel dagpengesats og blive indplaceret i en dagpengeperiode

Resumé

Medlemmet havde ret til at blive overflyttet til en anden a-kasse med erhvervede rettigheder i det omfang medlemmet konkret opfyldte betingelserne for at kunne få beregnet en individuel dagpengesats og blive indplaceret i en dagpengeperiode.

Medlemmet afsluttede en uddannelse, som efter reglerne kunne danne grundlag for optagelse i en a-kasse.

Medlemmet havde tidligere og under uddannelsen været medlem af en a-kasse.

Efter endt uddannelse søgte medlemmet om overflytning til en anden a-kasse.

Medlemmets hidtidige a-kasse vejledte i denne forbindelse ikke medlemmet tilstrækkeligt til, at det var muligt for medlemmet at vurdere, om han ville overflyttes med erhvervede rettigheder eller som nyuddannet.

Ankenævnet traf i oktober 2006 afgørelse om, at medlemmet skulle stilles, som om han var blevet vejledt af hans hidtidige a-kasse om forskellen mellem at blive overflyttet som dimittend eller med erhvervede rettigheder.

Ankenævnet hjemviste på ovennævnte baggrund sagen til direktoratet til fornyet behandling, idet direktoratet skulle undersøge, om medlemmet konkret havde nogen erhvervede rettigheder.

Direktoratet traf herefter afgørelse. Direktoratet fandt ikke, at medlemmet havde nogle erhvervede rettigheder.

Ifølge direktoratet forudsatte ”erhvervede rettigheder”, at disse var konstateret, da medlemmet eventuelt på et tidligere tidspunkt kunne have opfyldt betingelserne for beregning af en dagpengesats, indplacering m.v.

Da medlemmet ikke konkret tidligere havde været indplaceret og havde fået beregnet en dagpengesats, havde medlemmet ikke nogle erhvervede rettigheder ifølge direktoratet.

Ankenævnet fandt, at det ikke kunne opstilles som en forudsætning for at blive overflyttet med ”sine erhvervede rettigheder”, at der reelt var sket en indplacering af medlemmet, og at der reelt var beregnet en dagpengesats.

Det afgørende efter ankenævnets opfattelse var, om medlemmet opfyldte betingelserne herfor og således kunne indplaceres mv., hvis han eller hun bad om det.

Ankenævnet fandt ikke, at det har været lovgivers hensigt, at et medlem skulle have en forskellig retsstilling – ud fra det samme valg af medlemsstatus – afhængig af, hvilken a-kasse medlemmet valgte at være medlem af efter afslutningen af en optagelsesberettigende uddannelse.

Var medlemmet forblevet i sin hidtidige a-kasse, ville han have haft ret til at bede denne a-kasse tage stilling til indplacering og beregning af dagpengesats på baggrund af sit tidligere arbejde.

Nævnet fandt også, at medlemmet i forbindelse med overflytningen til anden a-kasse havde ret til at anmode om at få undersøgt, om han opfyldte betingelserne for beregning og indplacering på baggrund af sit tidligere arbejde.

Nævnet tog ikke med sin afgørelse stilling til, hvilken a-kasse, der skulle foretage indplacering og beregning.

Ankenævnet bemærkede, at det var en betingelse for ret til overflytning med erhvervede rettigheder, at medlemmet på baggrund af sit tidligere lønarbejde opfyldte betingelserne for ret til indplacering og beregning af dagpengesats.

Ankenævnet ændrede således direktoratets afgørelse.

Ankenævnet har behandlet Deres klage på møde den 19. juni 2008.

Nævnet traf denne

A F G Ø R E L S E

De har ret til at blive overflyttet fra xx Arbejdsløshedskasse til yy Arbejdsløshedskasse med erhvervede rettigheder i det omfang, De opfylder betingelserne for at kunne få beregnet en individuel dagpengesats og således blive indplaceret i en dagpengeperiode.

Ankenævnet har ikke taget stilling til, om De konkret opfylder ovennævnte betingelser.

Nævnet ændrer således på ovennævnte baggrund direktoratets afgørelse af 26. februar 2007.

B E G R U N D E L S E

Ankenævnet har lagt til grund, at

De afsluttede uddannelsen som kort- og landmålertekniker den 9. juni 2005,

De på tidspunktet for afslutningen af uddannelsen havde været medlem af xx Arbejdsløshedskasse siden 1985,

De den 13. juni 2005 ansøgte om overflytning til yy arbejdsløshedskasse,

De som følge af xx Arbejdsløshedskasses manglende vejledning ikke fik mulighed for at vurdere, om De ville overflyttes med erhvervede rettigheder eller som nyuddannet,

ankenævnet på møde den 24. oktober 2006 fandt, at De burde stilles, som om De var blevet vejledt af xx Arbejdsløshedskasse om forskellen mellem at blive overflyttet som dimittend eller med erhvervede rettigheder,

ankenævnet derfor hjemviste sagen til Arbejdsdirektoratet til fornyet behandling, idet direktoratet skulle undersøge, om De konkret havde nogen erhvervede rettigheder,

direktoratet traf afgørelse den 26. februar 2007, og

direktoratet fandt, at De ikke havde nogen erhvervede rettigheder. Derfor havde De alene ret til en sats på 82 % af maksimale dagpenge (svarende til dimittendsats), og

ifølge direktoratet forudsatte ”erhvervede rettigheder”, at disse var konstateret.

Et medlem, som tager arbejde uden for a-kassens faglige område, skal lade sig overflytte. Et medlem, som har afsluttet en erhvervsuddannelse, kan efter reglerne vælge at lade sig overflyttet til en a-kasse som dimittend eller med besvarelse af sine erhvervede rettigheder.

Det er efter ankenævnets opfattelse ikke en forudsætning for at blive optaget med sine ”erhvervede rettigheder”, at der reelt er sket indplacering af medlemmet i en dagpengeperiode, og at der er beregnet en individuel dagpengesats.

Det afgørende er efter nævnets opfattelse, om medlemmet opfyldte betingelserne herfor og således kunne indplaceres mv., hvis han eller hun bad om det.

Ankenævnet er af den opfattelse, at det ikke har været lovgivers hensigt, at et medlem skulle have en forskellig retsstilling - ud fra det samme valg af medlemsstatus - afhængigt af, hvilken a-kasse medlemmet valgte at være medlem af efter afslutningen af en optagelsesberettigende uddannelse.

Var De forblevet medlem af xx Arbejdsløshedskasse, ville De have haft ret til at bede denne a-kasse tage stilling til indplacering og beregning af dagpengesats på baggrund af Deres tidligere arbejde.

Nævnet finder, at De også i forbindelse med overflytningen til yy Arbejdsløshedskasse, havde ret til at anmode om at få undersøgt, om De opfyldte betingelserne for indplacering og beregning af dagpengesats på baggrund af Deres tidligere arbejde.

Nævnet har ikke taget stilling til, hvilken a-kasse, der skal foretage ovennævnte indplacering og beregning, ligesom nævnet ikke har taget stilling til opfyldelsen af beskæftigelseskravet og beregningsreglerne.

Som anført, er det en betingelse for ret til overflytning med erhvervede rettigheder, at De på baggrund af Deres tidligere lønarbejde opfyldte betingelserne for ret til indplacering i dagpengeperioden og beregning af en dagpengesats.

Opfylder De ikke disse ovennævnte betingelser, vil De efter reglerne alene have ret til dimittendsatsen, som er 82 % af den højeste dagpengesats.

R E G L E R

Ankenævnet henviser til

§§ 42 og 5l, stk. 1 og 2, og 65, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 13. august 2003,

§ 7, i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 530 af 27. juni 2002 om overflytning mellem a-kasser.,

§ 12, i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 481 af 10. juni 2003 om en a-kasses pligt til at vejlede, og

§ 2, stk. 1 og 2, i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 1032 af 22. oktober 2004 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere.

O P L Y S N I N G E R N E I S A G E N

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som ankenævnet har modtaget fra direktoratet.

På ankenævnets vegne

De kan læse om afgørelsens retlige grundlag på de følgende sider.

Kopi til:

yy Arbejdsløshedskasse,

xx Arbejdsløshedskasse, København V

Arbejdsdirektoratet, Stormgade 10, Postboks 1103, 1009 København K.

Regler

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 13. august 2003

§ 42. Medlemmer, som tager erhvervsarbejde uden for kassens faglige område, skal lade sig overflytte til anden kasse, eller udtræde af kassen.

Stk. 2. Et medlem, som har erhvervsarbejde, kan efter anmodning overflyttes til en anden kasse, hvis faglige område omfatter medlemmets beskæftigelse.

Stk. 3. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om overflytning af medlemmer fra en kasse til en anden, herunder om overflytning af medlemmer, der har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse, der giver ret til optagelse i henhold til § 41, stk. 1, nr. 3, litra b, samt om, at der uanset stk. 2 i særlige tilfælde kan ske overflytning af medlemmer, som ikke er i beskæftigelse.

…….

§ 51. Dagpenge kan til det enkelte medlem højst udbetales med et beløb, der udgør 90 pct. af medlemmets hidtidige arbejdsfortjeneste, jf. dog stk. 4. I arbejdsfortjenesten indgår ikke arbejdsmarkedsbidrag i henhold til lov om arbejdsmarkedsbidrag. Ved ændring af arbejdsmarkedsbidragets størrelse reguleres det enkelte medlems hidtidige arbejdsfortjeneste svarende til ændringen i arbejdsmarkedsbidraget. Arbejdsfortjenesten har dog ingen betydning for dagpengenes størrelse, hvis arbejdet, hvorfra fortjenesten hidrører, afsluttes mindre end 1 år efter afslutningen af et tidligere arbejde, der har ligget til grund for en dagpengeberegning. Ved ændring i dagpengenes højeste beløb, jf. § 47, reguleres den hidtidige arbejdsfortjeneste for det enkelte medlem med en procentsats svarende til ændringen. De regulerede dagpenge kan ikke overstige det højeste dagpengebeløb. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler for fremgangsmåden ved beregningen af arbejdsfortjenesten.

Stk. 2. Til et medlem, der er optaget i henhold til § 41, stk. 1, nr. 3, litra b, udbetales dagpenge med et beløb, der udgør 82 pct. af højeste dagpenge efter §§ 47 og 70. Hvis medlemmet efter uddannelsens afslutning har haft beskæftigelse, der berettiger til dagpenge efter stk. 1, 1. pkt., med et højere beløb, er medlemmet dog berettiget til dette, når der er forløbet mindst 6 måneder efter opnåelse af dagpengeretten, jf. § 54. Herefter er medlemmet berettiget til beregning efter stk. 1.

………………………

§ 65. Arbejdsløshedskassen skal vejlede medlemmet om de rettigheder og pligter, der følger af lovens kapitel 7-16, samt om medlemmets rettigheder og pligter i øvrigt efter arbejdsmarkedslovgivningen.

…………….

Bekendtgørelse nr. 530 af 27. juni 2002 om overflytning mellem a-kasser

§ 7. Et medlem, der har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, som giver ret til optagelse i en anden a-kasse, kan blive overflyttet til denne enten

1) som dimittend, jf. § 10, stk. 2, eller

2) med sine nuværende rettigheder.

Bekendtgørelse nr. 481 af 10. juni 2003 om en a-kasses pligt til at vejlede

§ 12. Når et nyuddannet medlem oplyser, at medlemmet ønsker overflytning til en anden a-kasse, skal a-kassen vejlede om forskellen mellem at blive overflyttet som dimittend eller med erhvervede rettigheder. A-kassen skal herunder vejlede om, hvilke erhvervede rettigheder medlemmet har. Tilsvarende gælder, hvis medlemmet vælger at forblive i a-kassen.

………………….

Bekendtgørelse nr. 1032 af 22. oktober 2004 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

§ 2. Et medlem, der har ret til dagpenge, kan få dagpenge med en sats, der beregnes på grundlag af den hidtidige indtjening i beregningsperioden (beregnet sats), jf. kapitel 2 og 3.

Stk. 2. Et medlem, der har ret til dagpenge, men ikke har ret til at få udbetalt med en beregnet sats, skal have dagpenge med det beløb, der er fastsat i lovens § 51, stk. 2 (dimittendsats), jf. kapitel 4.