Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Beregning, nedsat tid, personlig tilmeldt AF, beskytte tidligere dagpengesats, direktoratets mangeårige praksis

Resumé

Et medlem var i perioden 1. september 2005 til 31. januar 2006 og 1. februar 2006 til 4. juli 2006 ansat som pædagogmedhjælper.

Arbejdstiden i begge perioder var 30 timer om ugen og medlemmet var månedslønnet.

Medlemmet var personligt tilmeldt AF i perioden 27. februar 2006 til 8. juni 2006, hvor hun blev afmeldt AF, idet hun ikke havde overholdt en kontaktdato.

Medlemmet blev igen personligt tilmeldt AF den 13. juni 2006, og blev afmeldt AF som dagpengemodtager den 5. juli 2006.

A-kassen traf den 21. juli 2006 afgørelse om, at medlemmet var berettiget til dagpenge svarende til 573 kr. pr. dag.

I klagen anførte medlemmet, at hun ønskede at få udbetalt dagpenge med den tidligere beskyttet sats, at hun havde beskyttet sin dagpengesats den 27. februar 2006 ved den personlige tilmelding til AF.

Ankenævnet fandt, at medlemmet skulle have beregnet en dagpengesats i forbindelse med ledigmeldelse den 5. juli 2006.

Vedrørende beregning af dagpengesats lagde nævnet vægt på, at medlemmet i april 2005 havde fået beregnet en dagpengesats. Der blev videre lagt vægt på, at medlemmet i perioden 1. april til 30. juni 2006 havde haft et antal løntimer, der mindst svarede til 2/3 af fuld overenskomstmæssig arbejdstid.

Ankenævnet fandt på denne baggrund, at betingelserne for beregning af en ny dagpengesats var opfyldt.

Med hensyn til beskyttelse af tidligere beregnet dagpengesats havde direktoratet oplyst, at det var en årelang praksis, at et medlem kunne beskytte sig mod en ny beregnet sats, hvis medlemmet havde fået deltidsarbejde. Det var en betingelse, at medlemmet i hele ansættelsesperioden havde været personligt tilmeldt AF. Et medlem tilkendegav ved at være personligt tilmeldt AF, at medlemmet stod til rådighed for fuldtidsarbejde.

Ankenævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte direktoratets mangeårige praksis.

Der blev lagt vægt på at medlemmet havde været ansat på deltid fra den 1. september 2005 til den 4. juli 2006, og at hun blev personlig tilmeldt AF den 27. februar 2006. Ved den personlige tilmelding den 27. februar 2006 tilkendegav medlemmet således, at hun fra denne dato stod til rådighed for fuldtidsarbejde.

Ankenævnet lagde endvidere vægt på, at det som udgangspunkt var en forudsætning i henhold til direktoratets mangeårige praksis, at hun havde været personligt tilmeldt AF i hele beskæftigelsesperioden dvs. fra den 1. september 2005 til den 4. juli 2006.

Ankenævnet tiltrådte således direktoratets afgørelse

Ankenævnet har behandlet Deres klage på møde den 3. juli 2008.

Nævnet traf denne

A F G Ø R E L S E

De skal have beregnet en ny dagpengesats i forbindelse med Deres ledigmeldelse den 5. juli 2006.

Ankenævnet tiltræder således Arbejdsdirektoratets afgørelse af den 12. september 2006.

B E G R U N D E L S E

Ankenævnet har lagt til grund, at

De fik beregnet en dagpengesats i forbindelse med Deres ledighed den 21. april 2005,

De i perioden 21. april til 31. august 2005 modtog dagpenge,

De i perioden 1. september 2005 til 31. januar 2006 og fra den 1. februar 2006 til 4. juli 2006 var ansat som pædagogmedhjælpervikar,

den gennemsnitlige arbejdstid i ovennævnte periode udgjorde 30 timer om ugen,

De den 27. februar 2006 blev personligt tilmeldt Arbejdsformidlingen (AF),

De blev afmeldt AF den 8. juni 2006, da De ikke overholdt en kontaktdato, og

De på ny blev personligt tilmeldt AF den 13. juni 2006.

Vedrørende beregning af dagpengesatsen

Dagpenge kan til det enkelte medlem højst udbetales med et beløb, der udgør 90 procent af medlemmets hidtidige arbejdsfortjeneste.

Når et medlem, der er fuldtidsforsikret, skal have beregnet en sats, skal beregning ske på grundlag af indtjeningen i den seneste periode af 12 ugers varighed, hvor der er et antal løntimer, som mindst svarer til 2/3 af fuld overenskomstmæssig arbejdstid.

For månedslønnede skal beregning dog ske på grundlag af den seneste periode af 3 måneders varighed, hvor der er et antal timer, som mindst svarer til 2/3 af fuld overenskomstmæssig arbejdstid.

Beregning af dagpengesats skal ske, når et medlem anmoder om dagpenge, medlemmet opfylder betingelserne for at få dagpenge, og der er en periode, der opfylder betingelserne for beregningsgrundlag og beregningsperiode.

Ankenævnet finder på denne baggrund, at betingelserne for beregning af en ny dagpengesats er opfyldt.

Ankenævnet har lagt vægt på, at De i april 2005 havde fået beregnet en dagpengesats.

Ankenævnet har videre lagt vægt på, at De i perioden 1. april til 30. juni 2006 havde et antal løntimer, der mindst svarede til 2/3 af fuld overenskomstmæssig arbejdstid.

Vedrørende spørgsmålet om beskyttelse af tidligere beregnet dagpenge sats

Direktoratet har oplyst, at det er en årelang praksis, at et medlem kan beskytte sig mod en ny beregnet sats, hvis medlemmet har fået et deltidsarbejde. Det er en betingelse, at medlemmet i hele ansættelsesperioden har været personligt tilmeldt AF. Et medlem tilkendegiver ved at være personligt tilmeldt AF, at medlemmet står til rådighed for fuldtidsarbejde.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte direktoratets mangeårige praksis.

Ankenævnet finder ikke, at De kan anses for at have beskyttet Dem mod en ny beregnet dagpengesats, idet De ikke har været personligt tilmeldt AF i hele beskæftigelsesperioden, idet De alene har været tilmeldt i beskæftigelsesperioden fra d. 27. februar 2006 - 4. juli 2006, og ikke fra ansættelsens start 6 måneder tidligere.

Ankenævnet har herved lagt vægt på, at De har været ansat på deltid fra den 1. september 2005 til den 4. juli 2006, og at De blev personligt tilmeldt den 27. februar 2006. Ved den personlige tilmelding den 27. februar 2006 tilkendegav De således, at De fra denne dato stod til rådighed for fuldtidsarbejde.

Ankenævnet har videre lagt vægt på, at det som udgangspunkt er en forudsætning i henhold til direktoratets praksis, at De har været personligt tilmeldt AF i hele beskæftigelsesperioden dvs. fra den 1. september 2005 til den 4. juli 2006.

R E G L E R

Ankenævnet henviser til

§ 51, stk. 1 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005, og

§ 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 6, stk. 1 og 5, § 7, stk. 1, § 11, stk. 1, § 13, stk. 1 og stk. 4 og § 18, stk. 1 og 2 i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 1032 af 22. oktober 2004 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere.

O P L Y S N I N G E R N E I S A G E N

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som ankenævnet har modtaget fra direktoratet samt direktoratets breve af 11. december 2007 og 23. maj 2008 samt sekretariatets kontorrapport af 11. juni 2008.

På ankenævnets vegne

De kan læse om afgørelsens retlige grundlag på de følgende sider.

Kopi til:

Arbejdsdirektoratet

Arbejdsløshedskassen

Regler

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005:

Kapitel 9

Beregning af dagpenge m.v.

§ 51. Dagpenge kan til det enkelte medlem højst udbetales med et beløb, der udgør 90 pct. af medlemmets hidtidige arbejdsfortjeneste, jf. dog stk. 4. I arbejdsfortjenesten indgår ikke arbejdsmarkedsbidrag i henhold til lov om en arbejdsmarkedsfond. Ved ændring af arbejdsmarkedsbidragets størrelse reguleres det enkelte medlems hidtidige arbejdsfortjeneste svarende til ændringen i arbejdsmarkedsbidraget. Arbejdsfortjenesten har dog ingen betydning for dagpengenes størrelse, hvis arbejdet, hvorfra fortjenesten hidrører, afsluttes mindre end 1 år efter afslutningen af et tidligere arbejde, der har ligget til grund for en dagpengeberegning. Ved ændring i dagpengenes højeste beløb, jf. § 47, reguleres den hidtidige arbejdsfortjeneste for det enkelte medlem med en procentsats svarende til ændringen. De regulerede dagpenge kan ikke overstige det højeste dagpengebeløb. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler for fremgangsmåden ved beregningen af arbejdsfortjenesten.

Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 1032 af 22. oktober 2004 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere:

Kapitel 2

Beregningsgrundlag

§ 3. Beregning sker på baggrund af indtjening og antal løntimer i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår, jf. bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode.

Beregningsperioden

§ 4. Når et medlem, der er fuldtidsforsikret, skal have beregnet en sats, skal beregning ske på grundlag af indtjeningen i den seneste periode af 12 ugers varighed, hvor der er et antal løntimer, som mindst svarer til 2/3 af fuld overenskomstmæssig arbejdstid. For månedslønnede skal beregning dog ske på grundlag af den seneste periode af 3 måneders varighed, hvor der er et antal løntimer, som mindst svarer til 2/3 af fuld overenskomstmæssig arbejdstid.

§ 6. En periode kan ikke bruges som beregningsperiode efter §§ 4 og 5, hvis medlemmet i perioden har:

1) fået ydelser fra a-kassen, jf. dog stk. 2 og § 20,

2) drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse,

3) deltaget i SU-berettigende uddannelse, jf. dog stk. 3 og 4,

4) været omfattet af en arbejdskonflikt,

5) aftjent værnepligt eller været ansat på værnepligtslignende vilkår, eller

6) udført arbejde med offentligt tilskud til lønnen, bortset fra arbejde ved servicejob efter den før 1. april 2002 gældende lov om servicejob.

Stk. 5. Hvis der i perioden er fravær som nævnt i § 13 uden for et ansættelsesforhold, kan et medlem vælge, at perioden ikke skal danne grundlag for en beregning.

Indtægter der kan tages med ved beregning

§ 7. Ved beregning medtages alle skattepligtige lønandele, der er udbetalt i beregningsperioden. Et medlem, der er fuldtidsforsikret, kan dog højst tage indtægter med for et antal timer, der svarer til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i beregningsperioden.

Et medlem, der er deltidsforsikret, kan højst tage indtægt for 360 timer med. Et medlem, der er deltidsforsikret og månedslønnet, kan dog højst tage indtægt for 390 timer med.

Kapitel 3

Fremgangsmåden ved beregning

§ 11. Dagpenge kan højst udgøre et beløb, der svarer til 90 % af medlemmets beregningsgrundlag, og må ikke overstige højeste sats.

Stk. 2. Den daglige indtjening udgør 1/60 af indtægten i beregningsperioden. For månedslønnede udgør den daglige indtjening dog 1/65 af indtægten i beregningsperioden.

Dokumenteret fravær

§ 13. Hvis der i et beskæftigelsesforhold er dokumenteret fravær uden fuld løn, forhøjes indtægten i beregningsperioden med et beløb, der svarer til medlemmets gennemsnitlige timefortjeneste ganget med antallet af dokumenterede fraværstimer, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 4. Dokumenteret fravær er:

1) Søgnehelligdage.

2) Sygedage og dage, hvor et medlem har holdt barselsorlov.

3) Overenskomstmæssige fridage, herunder feriefridage og særlige feriedage.

4) Egen optjent ferie med feriegodtgørelse og ferie med feriedagpenge.

5) Dage, hvor et medlem har deltaget i kursus med ret til at få AMU-godtgørelse.

6) Dage, hvor et medlem har deltaget i kursus med ret til at få VEU-godtgørelse.

7) Dage, hvor et medlem efter § 29 og § 104 i lov om social service og § 19 a i lov om dagpenge ved sygdom og fødsel har fået erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

8) Dage, hvor der er udbetalt voksenuddannelsesstøtte (VUS).

9) Dage, hvor der er udbetalt voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksensuddannelsesstøtte (SVU-støtte).

10) Dage, hvor et medlem udøver borgerligt ombud.

11) Dage, hvor et medlem på grund af fravær får erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

12) Afspadsering af overarbejde.

13) Ledige dage ved virksomhedslukning på grund af ferie.

14) Dage, hvor et medlem deltager i samfundsnyttige aktiviteter med løn.

15) Dage, hvor et medlem har været på session eller har været genindkaldt til militærtjeneste.

Kapitel 5

Tidspunktet for beregning

§ 18. Der skal ske beregning, når

1) et medlem anmoder om dagpenge,

2) medlemmet opfylder betingelserne for at få dagpenge, og

3) der er en periode, der opfylder betingelserne i §§ 3-6.

Stk. 2. Har et medlem tidligere fået dagpenge med en beregnet sats, er det også en betingelse for at få beregnet en ny sats, at perioden i stk. 1, nr. 3, er afsluttet mindst 1 år efter afslutningen af den seneste periode, der har ligget til grund for en beregning.