Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet

(Aflevering af affald fra skibe og anmeldelse vedrørende strandsanering)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet, som ændret senest ved lov nr. 902 af 16. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 24 indsættes som stk. 2-4:

»Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om udarbejdelse af affaldsplaner for de anlæg, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om skibes pligt til at benytte de anlæg, der er nævnt i stk. 1, samt regler om skibes anmeldelsespligt.

Stk. 4. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler for kontrol med skibenes benyttelse af de anlæg, der er nævnt i stk. 1.«

2. Efter § 35 indsættes:

»§ 35 a. Miljø- og energiministeren kan fastsætte bestemmelser om pligt for kommunalbestyrelser og amtsråd til at anmelde olie- og kemikalieforureninger til Miljø- og Energiministeriet forud for iværksættelse af enhver saneringsforanstaltning, der kan medføre refusion af udgifter til strandsaneringsforanstaltninger. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om form- og indholdskrav til anmeldelsen.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan endvidere pålægge kommunalbestyrelser og amtsråd at tilvejebringe oplysninger til brug for en vurdering af ansøgninger om refusion af udgifter i forbindelse med strandsaneringer, herunder krav om kommunal revisionspåtegning af ansøgningerne.«

3. I § 55 ændres »loven og til dækning af havnenes udgifter ved driften af modtageanlæg, jf. § 24.« til: »loven. «.

4. I § 55 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om havnenes opkrævning af gebyrer til dækning af deres udgifter til etablering og drift af modtageanlæg, jf. § 24. «

5. I § 61 ændres »§ 41 og § 47« til: »§ 41, § 47 og § 55, stk. 2«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2000.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de ændringer, der følger af de særlige færøske og grønlandske forhold.

Givet på Schackenborg Slot, den 5. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens navn
Joachim
Prins til Danmark
Rigsforstander

/Svend Auken