Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bestyrelsen
Kapitel 2 Udvalgene
Kapitel 3 Repræsentantskabet
Kapitel 4 De livsvarige ydelser på finansloven
Kapitel 5 Fælles bestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Statens Kunstfond m.v.

I medfør af § 7 i lov om Statens Kunstfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1002 af 29. november 2003, fastsættes:

Kapitel 1

Bestyrelsen

§ 1. Ifølge lov om Statens Kunstfond, § 3, ledes fonden af en bestyrelse bestående af formændene for de nedenfor i § 2 nævnte udvalg. Bestyrelsen vælger selv sin formand for et år ad gangen. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde antage sagkyndig kunstnerisk bistand.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger de almindelige retningslinjer for fondens virksomhed og drøfter og tager stilling til spørgsmål, der har betydning for fonden som helhed.

Stk. 3. Bestyrelsen kan, hvis et af de nedenfor i § 2 nævnte udvalg i særlige tilfælde anmoder om det, træffe afgørelse i sager inden for udvalgets kunstområde.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer hvert år bestemmelse om, hvorledes fondens midler til støtte af kunstneres efterladte fordeles imellem de enkelte udvalg nævnt nedenfor i § 2.

Stk. 5. Bestyrelsen kan efter forudgående forhandling med de pågældende udvalg træffe afgørelse om, at beløb, der af et udvalg ikke er anvendt ved finansårets udløb, overføres til et af fondens andre udvalg.

Stk. 6. Bestyrelsen træffer for så vidt angår ansøgninger inden for området andre former for kunstnerisk skabende virksomhed afgørelse om, under hvilket eller hvilke udvalg en konkret sag henhører, i tilfælde hvor der måtte være uenighed herom udvalgene imellem.

Stk. 7. Bestyrelsen kan gennem repræsentantskabet gøre indstilling til kulturministeren om ændringer i de ved bekendtgørelsen fastsatte bestemmelser eller i øvrigt i spørgsmål, der ønskes forelagt ministeren.

Stk. 8. Bestyrelsen aflægger årligt regnskab og beretning for fondens virksomhed. Regnskab og beretning afgives til repræsentantskabet senest 4 måneder efter årets udløb.

Kapitel 2

Udvalgene

§ 2. Der nedsættes to udvalg for den bildende kunst, et udvalg for den litterære kunst, to udvalg for tonekunsten, heraf et udvalg for den klassiske musik og et udvalg for den rytmiske musik, et udvalg for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning, et udvalg for arkitekturen og et udvalg for film- og teaterkunsten. Disse udvalg administrerer selvstændigt fondens midler.

Et udvalg kan i særlige tilfælde anmode Statens Kunstfonds bestyrelse om at træffe afgørelse i sager inden for udvalgets kunstområde.

Ansøgninger om støtte inden for området andre former for kunstnerisk skabende virksomhed behandles i det eller de udvalg, under hvis virksomhedsområde ansøgningen nærmest henhører.

Stk. 2. Kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent er afgørende for tildeling af ydelser til kunstnere.

Stk. 3. Ydelser til enkeltpersoner kan kun tildeles danske kunstnere eller sådannes efterladte.

Stk. 4. Udvalgene foretager inden for de givne rammer selv afgrænsningen af deres virksomhedsområde inden for den pågældende kunstart.

Stk. 5. Støtte fra fonden ydes normalt efter ansøgning, men de enkelte udvalg kan fremkalde ansøgninger, ligesom der i særlige tilfælde, hvor det drejer sig om ydelser til enkeltpersoner, kan ydes støtte uden ansøgning.

§ 3. De billedkunstneriske udvalg administrerer de fondsmidler, der er til rådighed til

1) afholdelse af udgifter til den i lov om Statens Kunstfond, § 2, nr. 3, nævnte billedkunst i det offentlige rum i og omkring bygninger og anlæg

2) indkøb af billedkunst, ydelser til billedkunstnere og støtte til efterladte efter billedkunstnere.

Stk. 2. De midler, der er bestemt til billedkunst i det offentlige rum i henhold til lov om Statens Kunstfond, § 2, nr. 3, skal fortrinsvis anvendes til projektering og udførelse af kunstværker i og ved nybygninger og anlæg i samarbejde mellem arkitekt og billedkunstner samt til tilvejebringelse af kunstværker i forbindelse med allerede opførte bygninger og anlæg. Herudover kan fonden bidrage til, at der udskrives åbne eller lukkede konkurrencer eller udarbejdes skitseforslag. Der kan i begrænset omfang ydes tilskud til udførelse af allerede projekterede kunstværker. Ligeledes kan der i begrænset omfang ydes tilskud til indkøb af kunstværker til udsmykning i og ved bygninger og anlæg. I særlige tilfælde kan fonden afholde udgifter til udsmykninger udført af udenlandske kunstnere.

Støtte ydes på grundlag af henvendelser til udvalget fra statslige, regionale eller kommunale myndigheder eller fra private institutioner. Udvalget kan endvidere på eget initiativ søge at fremme fondens formål.

Støtte til kunstneriske arbejder ved ikke-statslige bygninger og anlæg ydes med tre fjerdedele af de samlede udgifter, der er forbundet med de pågældende arbejder. I særlige tilfælde kan støtte til tilvejebringelsen af et kunstværk ydes efter en anden fordeling mellem fonden og den ikke-statslige ansøger. Projekteringsudgifter kan dækkes fuldt ud af fonden, men såfremt udarbejdede forslag derefter kommer til udførelse, indgår projekteringsudgiften i de samlede udgifter, i forhold til hvilke støtten endeligt beregnes.

Støtte til private institutioner til udsmykning af bygninger eller anlæg kan gøres betinget af, at der afgives passende garantier til sikring af kunstværkets bevaring for offentligheden.

Stk. 3. Indkøb af billedkunst kan foretages såvel på udstillinger som direkte hos kunstnere. Støtte til billedkunstnere kan ydes som stipendier i perioder af indtil 3 år, arbejds- og rejselegater og præmieringer samt andre ydelser, der sigter på at opretholde og fremme billedkunstneres produktion. Endvidere anvendes efter bestyrelsens bestemmelse et beløb som støtte til efterladte efter billedkunstnere.

Stk. 4. Det påhviler udvalgene at holde sig alsidigt orienteret om billedkunstnernes og billedkunstens vilkår og at følge kunstudstillingerne, ligesom udvalget for billedkunst i det offentlige rum skal opretholde kontakt med myndigheder og institutioner landet over for til stadighed at være orienteret om, hvor der er behov for en indsats fra udvalgets side.

§ 4. Kunsthåndværk- og designudvalget administrerer de fondsmidler, der er til rådighed til ydelser til kunsthåndværkere og designere og deres efterladte, til indkøb af kunsthåndværk og kunstnerisk formgivne arbejder samt til andre foranstaltninger, der sigter på at opretholde og fremme kunsthåndværkeres og designeres produktion.

Stk. 2. Støtte til kunsthåndværkere og designere kan ydes som stipendier i perioder af indtil 3 år, arbejds- og rejselegater og præmieringer samt andre ydelser, der er egnede til at opfylde fondens formål. Indkøb af kunsthåndværk og kunstnerisk formgivne arbejder kan ske i tilfælde, hvor der er tale om et særligt karakteristisk arbejde, som det er i det offentliges interesse af erhverve. Indkøbene kan foretages såvel på udstillinger som direkte hos kunsthåndværkere og designere. Endelig anvendes efter bestyrelsens bestemmelse et beløb som støtte til efterladte efter kunsthåndværkere og designere.

Stk. 3. Det påhviler udvalget at holde sig alsidigt orienteret om kunsthåndværkernes og designernes samt kunsthåndværkets og den kunstneriske formgivnings vilkår og at følge udstillingerne

§ 5. Litteraturudvalget administrerer de fondsmidler, der er til rådighed til ydelser til skønlitterære og almenkulturelle forfattere og oversættere og deres efterladte og til foranstaltninger, der sigter på at opretholde og fremme forfatteres produktion.

Stk. 2. Støtte til forfattere kan ydes som stipendier i perioder af indtil 3 år, arbejds- og rejselegater, præmieringer og bestillingshonorarer samt andre ydelser, der er egnede til at opfylde fondens formål. Endvidere anvendes efter bestyrelsens bestemmelse et beløb som støtte til efterladte efter forfattere.

Stk. 3. Det påhviler udvalget at holde sig alsidigt orienteret om forfatternes og den litterære kunsts vilkår og at følge de litterære udgivelser.

§ 6. De to tonekunstudvalg for henholdsvis den klassiske musik og den rytmiske musik administrerer de fondsmidler, der er til rådighed til ydelser til komponister og deres efterladte og til foranstaltninger, der tager sigte på at opretholde og fremme komponisters produktion.

Stk. 2. Støtte til komponister kan ydes som stipendier i periode af indtil 3 år, arbejds- og rejselegater, præmieringer og bestillingshonorarer samt andre ydelser, der er egnede til at opfylde fondens formål. Endvidere anvendes efter bestyrelsens bestemmelse et beløb som støtte til efterladte efter komponister.

Stk. 3. Det påhviler udvalgene at holde sig alsidigt orienteret om komponisters og tonekunstens vilkår og nøje følge fremførelser og udgivelser af samtidens danske musik.

§ 7. Arkitekturudvalget administrerer de fondsmidler, der er til rådighed til ydelser til arkitekter og deres efterladte og til foranstaltninger, som tager sigte på at opretholde og fremme arkitekters produktion.

Stk. 2. Støtte til arkitekter kan ydes som stipendier i perioder af indtil 3 år, arbejds- og rejselegater og præmieringer samt til andre ydelser, der er egnede til at opfylde fondens formål. Støtte kan endvidere ydes til gennemførelse af arkitektkonkurrencer, udarbejdelse af skitseprojekter og udførelse af værdifulde arkitekturværker i samarbejde med bygherrer. Støtte til udførelse af arkitekturværker ydes som støtte til projektering af bygningsværker og anlæg af stor arkitektonisk værdi. Støtte til projektering ydes ud over normale projekteringsydelser, idet disse forudsættes dækket af bygherren. Støtte ydes på grundlag af henvendelser fra statslige, regionale eller kommunale myndigheder eller fra private institutioner. Udvalget kan endvidere på eget initiativ fremkalde ansøgninger. Endelig anvendes efter bestyrelsens bestemmelse et beløb som støtte til efterladte efter arkitekter.

Stk. 3. Det påhviler udvalget at holde sig alsidigt orienteret om arkitekters og arkitekturens vilkår og arkitekturfagets udvikling.

§ 8. Film- og teaterudvalget administrerer de fondsmidler, der er til rådighed til ydelser til skabende kunstnere inden for filmen og teatret og deres efterladte og til foranstaltninger, der tager sigte på at opretholde og fremme kunstnernes produktion.

Stk. 2. Støtte til film- og teaterskabere kan ydes som stipendier i perioder af indtil 3 år, arbejds- og rejselegater, præmieringer og bestillingshonorarer samt andre ydelser, der er egnede til at opfylde fondens formål. Endvidere anvendes efter bestyrelsens bestemmelse et beløb som støtte til efterladte efter kunstnere.

Stk. 3. Det påhviler udvalget at holde sig alsidigt orienteret om de skabende film- og teaterkunstneres og filmens og teatrets vilkår og nøje følge fremførelser og forestillinger af samtidens danske film og teater.

§ 9. Udvalgene kan i særlige tilfælde antage sagkyndig kunstnerisk bistand.

Kapitel 3

Repræsentantskabet

§ 10. Repræsentantskabet skal følge fondens virksomhed og virke som mellemled mellem fondens øvrige organer og kulturministeren. Der indkaldes til møde, når det skønnes nødvendigt, dog mindst en gang årligt.

Stk. 2. Beretninger og regnskab, der modtages fra bestyrelsen, indsendes til Kulturministeriet, ledsaget af de bemærkninger, som repræsentantskabet ønsker at knytte hertil, hvilket dog normalt kun kan omhandle de almindelige principper, der er fulgt af bestyrelsen og udvalgene i det forløbne år. Bemærkningerne sendes endvidere til bestyrelse og udvalg.

Stk. 3. De indstillinger, der i øvrigt modtages fra bestyrelsen, videresendes til Kulturministeriet med de bemærkninger, repræsentantskabet ønsker at knytte dertil.

Stk. 4. Repræsentantskabet gør indstilling til kulturministeren om fordelingen af de på finansloven bevilgede livsvarige ydelser, der efter ministerens beslutning skal søges tillagt kunstnere inden for lovens område. Det påhviler repræsentantskabet, forinden indstilling afgives, at indhente en udtalelse fra vedkommende udvalg som grundlag for repræsentantskabets indstilling. De af repræsentantskabet indhentede udtalelser vedlægges repræsentantskabets indstilling til ministeren.

Stk. 5. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved afgørelser om indstilling af kunstnere til livsvarige ydelser kræves dog, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. Subsidiært kan afgørelse om indstilling til livsvarige ydelser besluttes på det andet af to på hinanden følgende møder, hvor mindst halvdelen af medlemmerne har været til stede ved begge møder, og hvor de pågældende indstillinger har været på dagsorden ved begge møder.

Stk. 6. Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden.

Kapitel 4

De livsvarige ydelser på finansloven

§ 11. Livsvarig ydelse på finansloven kan tildeles skabende kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at vedkommende har placeret sig afgørende som kunstnere. Tildeling sker alene på grundlag af en vurdering af kvaliteten i den kunstneriske produktion.

Stk. 2. Tildeling af livsvarig ydelse på finansloven foretages af Kulturministeriet efter indstilling fra repræsentantskabet for Statens Kunstfond og efter forelæggelse for Folketingets Finansudvalg.

Stk. 3. Ydelsen, der tildeles på livstid, fastsættes til et grundbeløb, der pr. 1. januar 1995 er fastsat til 110.000 kr. Ydelsen procentreguleres fra og med den 1. april 1996 med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner.

Stk. 4. Kunstnere, der ud over den livsvarige ydelse har anden indkomst på 142.000 kr. og derunder, oppebærer ydelsen med dens fulde beløb. For kunstnere med anden indkomst, der overstiger 142.000 kr., sker der en reduktion i udbetalt ydelse, således at ydelsen reduceres med et beløb svarende til 75 pct. af den indkomst, der overstiger 142.000 kr. Indkomstgrænsen procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning jf. stk. 3. Alle kunstnere, der oppebærer livsvarig ydelse, får dog som minimum udbetalt en ydelse, der pr. 1. januar 1995 er fastsat til 12.000 kr. Denne minimumsydelse procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner jf. stk. 3.

Stk. 5. Den i stk. 4 nævnte indkomst, der lægges til grund ved beregningen af den ydelse, der kommer til udbetaling, er kunstnerens skattepligtige indkomst fratrukket den del af tildelte hæderslegater, jf. ligningslovens til en hver tid gældende bestemmelser herom, der medregnes til den skattepligtige indkomst. Ydelsen beregnes på grundlag af et gennemsnit af kunstnerens skattepligtige indkomst, jf. § 11, stk. 5, 1. pkt., i de 3 seneste kalenderår, for hvilke der foreligger endelige årsopgørelser opgjort af skattemyndighederne på grundlag af ansættelsen af skattepligtig indkomst og formue. Dog vil beregning kunne ske efter forventet fremtidig indkomst, såfremt en kunstner godtgør, at dennes indkomstforhold i det år, i hvilket den livsvarige ydelse skal udbetales, vil være ændret væsentligt i forhold til kunstnerens gennemsnitlige skattepligtige indkomst for de seneste 3 kalenderår grundet en eller flere af følgende:

1) fordi kunstneren er nyindtrådt i ordningen

2) på grund af sygdom

3) fordi kunstneren har frasagt sig lønnet arbejde eller anden form for løbende indkomst

4) fordi kunstneren er gået på pension.

Den forventede fremtidige indkomst opgøres efter samme retningslinier som ved opgørelse af den skattepligtige indkomst.

Stk. 6. Beregning af den ydelse, der kommer til udbetaling, sker hvert år pr. 1. oktober på grundlag af endelige årsopgørelser fra skattemyndighederne for de seneste 3 år. Skatteoplysninger indkaldes fra kunstnerne af fondens sekretariat.

§ 12. Efterindtægt af de livsvarige ydelser ydes til de efterladte efter de kunstnere, hvem ydelserne er tillagt, inden for det omfang, i hvilket efterindtægt ydes afdøde statstjenestemænds efterladte.

§ 13. Efterladte efter kunstnere, der indtil deres død har oppebåret livsvarig ydelse på finansloven, kan med Finansministeriets godkendelse i hvert enkelt tilfælde tildeles en understøttelse på finansloven.

Stk. 2. Understøttelse ydes kun i tilfælde, hvor den efterladtes indkomst- og formueforhold ikke taler derimod. Ydelserne procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner jf. § 11, stk. 3.

Kapitel 5

Fælles bestemmelser

§ 14. Beslutninger i bestyrelsen, udvalgene og repræsentantskabet træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 15. Kunststyrelsen stiller sekretariat til rådighed for Statens Kunstfond og varetager dermed bestyrelsens, udvalgenes og repræsentantskabets løbende administration. Rammerne for sekretariatsbistanden aftales mellem bestyrelsen og kunststyrelsens direktør.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2009. § 11, stk. 5, pkt. 1, har virkning fra og med 1. januar 1996.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 228 af 19. marts 1998 om Statens Kunstfond m.v. ophæves.

Kulturministeriet, den 16. februar 2009

Carina Christensen

/ Clarissa Meister-Petersen

Redaktionel note
  • Bekendtgørelse nr. 119 af 16. februar 2009 er gældende til og med den 31. december 2013.