Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (21. januar 2009)

Økonomi- og Erhvervsministeren (Lene Espersen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter

(Lovforslag nr. L 102).

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel stabilitet. (Overgangsordning for statslig garanti m.v.).

(Lovforslag nr. L 103).

Lovforslagene følger op på aftale om en kreditpakke, som regeringen har indgået med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Formålet med lovforslagene er at styrke kapitalgrundlaget i penge- og realkreditinstitutter og dermed tilvejebringe finansiel robusthed, så sunde virksomheder og husholdninger kan få finansieret deres aktiviteter. Samtidig skal virksomhedernes og borgernes tillid til den finansielle sektor styrkes.

Lovforslagene indebærer, at der etableres en ordning, hvorefter penge- og realkreditinstitutter med hjemsted i Danmark kan ansøge staten om statsligt kapitalindskud. Kapitalindskuddet ydes i form af hybrid kernekapital (stående rentebærende, ansvarlige lån uden fast løbetid) på i loven nærmere fastsatte vilkår.

Derudover laves der en 3-årig overgangsordning for statsgarantien, hvorved der sikres en gradvis udfasning. Samtidig tilbydes ordningen til realkreditinstitutter på udstedelse af deres supplerende sikkerhedsstillelse på særligt dækkede obligationer. Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet får samtidig styrket sine instrumenter til håndtering af nødlidende pengeinstitutter.

Endvidere styrkes den finansielle lovgivning på en række områder. Der stilles bl.a. krav om, at direktionsmedlemmers variable lønandel ikke må overstige 50 pct. af grundlønnen inklusiv pension. Finanstilsynet styrkes ressourcemæssigt og med hensyn til indgrebsmuligheder. Der indføres forbud mod programmer med lånefinansieret salg af egne aktier og garantbeviser. Samtidig får Forbrugerombudsmanden styrkede muligheder for at tage konkrete sager op.

Det skønnes, at staten som udgangspunkt vil yde kapitalindskud til penge- og realkreditinstitutterne på ca. 100 mia. kr., såfremt alle kreditinstitutter udnytter muligheden for kapitalindskud fuldt ud. Kapitalindskuddet er en investering og ikke en udgift. Det forventes, at staten vil modtage et samlet afkast på gennemsnitligt 10 pct. årligt i rente for kapitalindskuddet. Lovforslaget skønnes at have positive konsekvenser for erhvervslivet, da det vil styrke mulighederne for, at sunde, kreditværdige virksomheder kan få finansieret deres aktiviteter.

Af hensyn til den finansielle situation ønskes lovforslagene hastebehandlet og vedtaget primo februar. Det forudsætter en række dispensationer fra reglerne i Folketingets forretningsorden.

Med disse bemærkninger, og idet jeg i øvrigt henviser til lovforslagene og bemærkningerne til disse, skal jeg anbefale forslagene til det Høje Tings velvillige behandling.