Den fulde tekst
L 103
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel stabilitet. (Overgangsordning for statslig garanti m.v.).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 21/1 09 Tillæg A 3137
Lovf som fremsat 21/1 09 Tillæg A 3114
1.beh 22/1 09 FF 2807
Betænkning 27/1 09 Tillæg B 436
2.beh 29/1 09 FF 3114
Tillægsbet 29/1 09 Tillæg B 461
3.beh 3/2 09 FF 3251
Lovf som vedt 3/2 09 Tillæg C 264
Lov nr 68 af 3. februar 2009
Beh sammen: L 103 og L 102
Ordførere: (1.beh) Jacob Jensen (V), Morten Bødskov (S), Colette L. Brix (DF), Jesper Petersen (SF), Mike Legarth (KF), Morten Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Anders Samuelsen (LA).
Andre medlemmer: (1.beh) Høgni Hoydal (TF).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven medfører - i forlængelse af etableringen af en ordning med kapitalindskud i kreditinstitutter i Danmark (lovforslag nr. L 102) - en ændring af lov om finansiel stabilitet med henblik på at skabe en treårig overgangsordning for statsgarantien i loven, som sikrer en gradvis udfasning af den gældende statsgaranti, som udløber den 30. september 2010. Overgangsordningen indebærer, at der på individuel basis kan ansøges om statsgaranti for ikkeefterstillet, usikret gæld. Ordningen åbner også mulighed for, at kreditinstitutterne kan ansøge om statsgaranti på udstedelsen af deres supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) på særligt dækkede obligationer. Det er på linje med, hvorledes andre lande, som f.eks. Storbritannien og Sverige, har afgrænset deres statsgaranti.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 115 stemmer.