Den fulde tekst
L 102
Forslag til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter.
Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 21/1 09 Tillæg A 3137
Lovf som fremsat 21/1 09 Tillæg A 3075
1.beh 22/1 09 FF 2807
Betænkning 27/1 09 Tillæg B 436
2.beh 29/1 09 FF 3114
Tillægsbet 29/1 09 Tillæg B 461
3.beh 3/2 09 FF 3245
Lovf som vedt 3/2 09 Tillæg C 257
Lov nr 67 af 3. februar 2009
Beh sammen: L 102, L 103 og B 85
Ordførere: (1.beh) Jacob Jensen (V), Morten Bødskov (S), Colette L. Brix (DF), Jesper Petersen (SF), Mike Legarth (KF), Morten Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Anders Samuelsen (LA).
Andre medlemmer: (1.beh) Høgni Hoydal (TF).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven etableres en ordning, hvorefter alle kreditinstitutter med hjemsted i Danmark kan ansøge staten om indskud af hybrid kernekapital. Alle pengeinstitutter, realkreditinstitutter og Danmarks Skibskredit A/S omfattes af ordningen. Formålet med ordningen er at give kreditinstitutterne mulighed for at få en finansiel stødpude og dermed sikre et tilstrækkeligt kapitalgrundlag, således at risikoen for, at sunde virksomheder og husholdninger ikke kan få finansieret deres aktiviteter i kreditinstitutterne, mindskes. Desuden forventes kreditinstitutternes kapitalindskud at skabe luft i instituttets udlånspolitik. Såfremt alle kreditinstitutter fuldt ud benytter sig af tilbuddet, skønnes der at ville blive tilført kapital på ca. 100 mia. kr., hvoraf ca. 75 mia. kr. går til pengeinstitutterne og ca. 25 mia. kr. til realkreditinstitutterne. Statens kapitalindskud er et lån, der skal forrentes og tilbagebetales. Det forventes, at renten i gennemsnit vil blive på ca. 10 pct. I kreditpakken indgår, at anvendelse af aktieoptionsprogrammer til direktionen skal begrænses. I alle finansielle virksomheder skal generalforsamlinger og repræsentantskaber forholde sig til direktionens aflønning. Endelig indføres et forbud imod lånefinansieret salg af instituttets egne aktier og garantbeviser. Forbrugerombudsmandens muligheder for at gribe ind mod meget aggressiv markedsføring af finansielle produkter skal styrkes. Finanstilsynet styrkes yderligere både ressourcemæssigt og med hensyn til tilsynets indgrebsmuligheder. Der etableres under Eksport Kredit Fonden en eksportlåneordning, der skal sikre finansiering af danske virksomheders eksportforretninger.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 113 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV, IA, SP og Pia Christmas-Møller (UFG)).