Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-0777

Resumé

Klager – en virksomhed – klagede over en radioudsendelse på Danmarks Radio.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at angreb og svar bør, hvor det er rimeligt, bringes i sammenhæng og på samme måde, jf. punkt A.4.

To medlemmer, herunder formanden, udtaler:

Vi finder, at oplysningerne i indslaget kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [K], og disse oplysninger har derfor skullet efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for klager. Da indslaget ikke havde en sådan aktualitet, at der var grund til at bringe dette, førend Danmarks Radio havde været i forbindelse med [K], udtaler vi kritik af Danmarks Radio.

To medlemmer udtaler:

Vi finder, at [K]s kommentar til leveomkostningerne i Spanien fremgår af det citerede udsagn fra Urban. Klager har ikke bestridt rigtigheden af citatet, og vi finder herefter ikke grundlag for at udtale kritik af Danmarks Radio for ikke at afvente klagers kommentarer inden offentliggørelse.

Da der er stemmelighed, er formandens stemme afgørende, og nævnet udtaler herefter kritik af Danmarks Radio.

I medfør af medieansvarsloven § 36, stk. 1, skal anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Efter det oplyste lægger Pressenævnet til grund, at [A] var ansat ti dage, og at pigens fader underskrev ansættelseskontrakten, eftersom [A] på ansættelsestidspunktet var 17 år.

Danmarks Radio har således bragt en faktisk forkert oplysning om, at [A] var ansat i en måned. Da oplysningen imidlertid ikke er egnet til at påføre klager skade af betydning, finder nævnet ikke, at oplysningen kan berettige til et genmæle.

Pressenævnet finder, at Danmarks Radio ved at oplyse [A]s alder på ansættelsestidspunktet sammenholdt med udsagnet ”lokket” kan give indtryk af, at [K] udnyttede pigens alder til at indgå en for firmaet fordelagtig ansættelseskontrakt. Dette er ikke korrekt, idet pigens fader underskrev ansættelseskontrakten. Da forholdet er egnet til at påføre [K] skade af betydning, er firmaet berettiget til at få bragt et genmæle i Danmarks Radios P4.

Det forhold, at Danmarks Radio på hjemmesiden dr.dk har bragt en rettelse kan ikke føre til et andet resultat, idet lytterne af Radioavisen ikke fik den fornødne mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægges det herefter den ansvarshavende redaktør af Danmarks Radios P4 efter retningslinjerne i lovens § 39 at offentliggøre et kendelsesresume.

Firmaet [K] har ved direktør [K1] klaget til Pressenævnet over en radioudsendelse bragt i Danmarks Radios P4 den 16. oktober 2008, idet firmaet mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omfatter videre afslag på genmæle.

1 Sagsfremstilling

Danmarks Radios P4 sendte den 16. oktober 2008 kl. 7.00 Radioavisen, hvori følgende indslag (varighed 1 minut og 18 sekunder) indgik:

Nyhedsoplæser: Udsigten til sol, billig mad og lav husleje får hvert år unge til at rejse til Spanien for at arbejde på et dansk callcenter. Men det er ikke altid, virkeligheden står mål med forestillingen, for de danske callcentre holder ikke altid, hvad de lover.

Reporter: Med glad spansk guitarmusik, billeder af solkystens azurblå bølger og smilende unge iført telefonheadsets præsenterer callcenteret [K] sig selv på firmaets hjemmeside.

[A]: Jeg er eventyrlysten og nysgerrig, og vil gerne prøve nogle nye ting.

Reporter: Siger 17-årige [A],der blev lokket af de flotte billeder. Hun arbejdede kun en måned i firmaet, inden hun vendte hjem. Hun vidste godt, lønnen ikke var så høj, men…

[A]: Jeg havde fået fortalt, at lejlighederne de var meget billigere, og det var meget nemt at finde et sted, og de skulle nok hjælpe mig, og det var meget billigere at leve dernede. Det er det altså ikke.

Reporter: Hos HK oplever de tit, at danske callcentre bruger den undskyldning, at det er meget billigere at leve i Spanien. Fagforeningen opfordrer derfor de unge til at kigge sig bedre for, inden de pakker kufferten. Det samme gør [A].

[A]: Mit råd det vil helt klart være at tjekke det en ekstra gang.

Reporter: Vi har uden held forsøgt at få en kommentar fra [K]s direktør, men til URBAN henviser [K1] til, at flere af hans 30 danske medarbejdere bor billigt på en privat pension, med mad, logi og tøjvask.”

Direktør [K1] klagede samme dag til Danmarks Radio over radioindslaget. I forlængelse af klagen lagde Danmarks Radio den 23. oktober 2008 en tekst ud på hjemmesiden dr.dk under overskriften ”Ansvar for citathistorier”. I teksten beklagede Radioavisen, at man ikke havde fået kontakt til [K], inden det påklagede indslag blev offentliggjort. Der blev i den forbindelse gjort opmærksom på, at [A] ikke var ansat en måned, men 10 dage. I chefen for Radioavisens, Betina Bendix’, fravær var teksten skrevet af projektchef Peter Faurholdt-Löfvall.

Danmarks Radio afviste ved e-mail af 12. november 2008 (under henvisning til et vedhæftet brev af 5. november 2008) at bringe en rettelse i Radioavisen, men gjorde den 2. december 2008 endnu tekst tilgængelig på hjemmesiden dr.dk under overskriften ”Rettelse af radioindslag om [K]”, skrevet af Radioavisens chef, Betina Bendix. Af teksten fremgik det, at [A]s fader havde godkendt datterens ansættelseskontrakt, og at lønnen havde været højere end den spanske mindsteløn.

2 Parternes synspunkter

2.1 [K]s synspunkter

[K] har anført, at Danmarks Radio ikke forinden offentliggørelse orienterede om radioindslaget, og at det er i strid med god presseskik ikke at have fået oplysningerne forelagt inden offentliggørelse. [K] blev heller ikke orienteret om, at indslaget blev bragt som tv-indslag på dr.dk/update. [K] har bestridt, at Danmarks Radio har ringet til firmaet omkring midnatstid. Firmaet har i den forbindelse fremlagt en opkaldsoversigt fra firmaets teleselskab Viptel ApS for 15. oktober 2008 på firmaets hovednummer (der er ikke registrerede indgåede opkald efter kl. 13.02).

[K] har anført, at man er berettiget til et genmæle. [A] var firmaets eneste ansatte, der ikke har været fyldt 18 år. Af samme årsag blev hendes far bedt om at skrive under på [A]s ansættelsesaftale. Den 17-årige pige blev således ikke ”lokket” til Spanien. [A] var videre ikke ansat en måned, men kun 10 dage.

2.2 Danmarks Radios synspunkter

Danmarks Radio har fastholdt, at man den 15. oktober 2008 ved midnat gentagne gange forgæves forsøgte at kontakte [K] på de to telefonnumre, som fremgår af firmaets hjemmeside. Journalisten prøvede også forgæves at finde et privatnummer til direktøren. Med hen­blik på ikke at lade kritikken af [K] stå uimodsagt i Radioavisens indslag valgte Danmarks Radio at citere [K1] fra en artikel i Urban vedrørende præcis samme forhold. Herudover bemærkes det, at kritikken af [K] ikke var af en sådan alvorlig karakter, at det skulle medføre en udsættelse af indslaget.

Danmarks Radio har erkendt, at der var to unøjagtigheder i indslaget. For det første oplystes fejlagtigt i indslaget, at [A] havde arbejdet hos [K] i en måned. [K] oplyste efterfølgende, at ansættelsesforholdet kun varede 10 dage. For det andet anvendtes udtrykket, at [A] blev lokket af de flotte billeder (på [K]s hjemmeside) til at tage et job i Spanien. Formuleringen hentydede til [A]s udtalelser om, at hun var ”eventyrlysten og nysgerrig”. Udtrykket kunne imidlertid forstås sådan, at hun var blevet narret ind i kontrakten med [K], hvilket ikke var tilfældet. Danmarks Radio offentliggjorde derfor en opklarende tekst på dr.dk. De unøjagtigheder, indslaget rummede, er rettet på relevant sted.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Palle Weis, Lars Lindskov og John Meinert Jacobsen.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at angreb og svar bør, hvor det er rimeligt, bringes i sammenhæng og på samme måde, jf. punkt A.4.

To medlemmer, herunder formanden, udtaler:

Vi finder, at oplysningerne i indslaget kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [K], og disse oplysninger har derfor skullet efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for klager. Da indslaget ikke havde en sådan aktualitet, at der var grund til at bringe dette, førend Danmarks Radio havde været i forbindelse med [K], udtaler vi kritik af Danmarks Radio.

To medlemmer, udtaler:

Vi finder, at [K]s kommentar til leveomkostningerne i Spanien fremgår af det citerede udsagn fra Urban. Klager har ikke bestridt rigtigheden af citatet, og vi finder herefter ikke grundlag for at udtale kritik af Danmarks Radio for ikke at afvente klagers kommentarer inden offentliggørelse.

Da der er stemmelighed, er formandens stemme afgørende, og nævnet udtaler herefter kritik af Danmarks Radio.

I medfør af medieansvarsloven § 36, stk. 1, skal anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Efter det oplyste lægger Pressenævnet til grund, at [A] var ansat ti dage, og at pigens fader underskrev ansættelseskontrakten, eftersom [A] på ansættelsestidspunktet var 17 år.

Danmarks Radio har således bragt en faktisk forkert oplysning om, at [A] var ansat i en måned. Da oplysningen imidlertid ikke er egnet til at påføre klager skade af betydning, finder nævnet ikke, at oplysningen kan berettige til et genmæle.

Pressenævnet finder, at Danmarks Radio ved at oplyse [A]s alder på ansættelsestidspunktet sammenholdt med udsagnet ”lokket” kan give indtryk af, at [K] udnyttede pigens alder til at indgå en for firmaet fordelagtig ansættelseskontrakt. Dette er ikke korrekt, idet pigens fader underskrev ansættelseskontrakten. Da forholdet er egnet til at påføre [K] skade af betydning, er firmaet berettiget til at få bragt et genmæle i Danmarks Radios P4.

Det forhold, at Danmarks Radio på hjemmesiden dr.dk har bragt en rettelse kan ikke føre til et andet resultat, idet lytterne af Radioavisen ikke fik den fornødne mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægges det herefter den ansvarshavende redaktør af Danmarks Radios P4 efter retningslinjerne i lovens § 39 at offentliggøre følgende:

”Speak: Pressenævnet har udtalt kritik af P4 samt bestemt, at firmaet [K] er berettiget til at få bragt følgende meddelelse:

Den 16. oktober 2008 omtalte Radioavisen, at en tidligere 17-årig pige kortvarigt havde været ansat i callcenteret [K]. Indslaget kunne give indtryk af, at pigen ikke havde kunnet overskue ansættelsesvilkårene på grund af sin alder. I den forbindelse har [K] gjort opmærksom på, at pigen på grund af sin alder ikke selv underskrev ansættelseskontrakten, men at kontrakten var underskrevet af hendes far.

Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på nævnets hjemmeside pressenaevnet.dk.

Afgjort den 20. januar 2009