Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

(Lovrevision)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 18. marts 2008, som ændret ved § 2 i lov nr. 1173 af 10. december 2008, foretages følgende ændring:

1. § 38, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2009.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. januar 2009

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder