Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning, lov om folkekirkens økonomi og forskellige andre love

(Effektivisering af folkekirkens økonomi og administration samt udvidet adgang til kirkelig betjening m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 352 af 6. juni 1991 om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning, som ændret ved § 2 i lov nr. 941 af 20. december 1999, foretages følgende ændring:

1. § 7 affattes således:

»§ 7. Et medlem af folkekirken, der ikke hører til sognemenigheden, men som har en særlig tilknytning til denne, har ret til kirkelig betjening i sognemenighedens kirke. Særlig tilknytning foreligger blandt andet, hvis medlemmet

1) tidligere har haft bopæl i sognet,

2) har nære pårørende, der bor i sognet, eller

3) for så vidt angår begravelse eller bisættelse har forældre, ægtefælle eller børn, der er begravet på en kirkegård i sognet.

Stk. 2. Kirkeministeren kan fastsætte nærmere regler om ret til kirkelig betjening i sognemenighedens kirke.

Stk. 3. Præstens afgørelse efter stk. 1 kan indbringes for biskoppen. Biskoppens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

§ 2

I lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 6 af 3. januar 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, og § 9, stk. 1, ændres »sogne- eller distriktskirken« til: »sognekirken«.

2. I § 11 udgår »eller sognedistrikt«.

3. I § 14, stk. 1, nr. 1, udgår »eller sognedistriktet«.

§ 3

I lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 7 af 3. januar 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 12, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ved godkendelsen af vedtægter skal provstiudvalget sikre ensartede takster inden for samme ligningsområde, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Provstiudvalget kan efterfølgende efter forhandling med menighedsrådet tage initiativ til at ændre tidligere godkendte vedtægters takstbestemmelser.«

2. § 12, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Provstiudvalget sender genpart af de fastsatte vedtægter og vedtægtsændringer til stiftsadministrationen.«

3. I § 12 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Kirkeministeren kan fastsætte regler om beregning af kirkegårds- og krematorietakster.«

4. § 14 affattes således:

»§ 14. Sognets beboere har ret til at blive begravet på kirkegården i det sogn, hvor de bor.

Stk. 2. Udensognsboende, som har en særlig tilknytning til sognet, ligestilles med indensognsboende. Særlig tilknytning foreligger, hvis den udensognsboende

1) tidligere har haft bopæl i sognet,

2) har nære pårørende, der bor i sognet, eller

3) har forældre, ægtefælle eller børn, der er begravet på en kirkegård i sognet.

Stk. 3. Andre udensognsboende end dem, der er nævnt i stk. 2, har ligeledes adgang til at blive begravet på kirkegården. Menighedsrådet kan dog afvise dette, hvis det er nødvendigt ud fra hensynet til den nuværende eller fremtidige betjening af sognets egne beboere.«

§ 4

I lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »kirke- og præstegårdskassens« til: »kirkekassens«, »kirke- og præstegårdskasserne« til: »kirkekasserne«, »kirke- og præstegårdskasser« til: »kirkekasser«, »kirke- og præstegårdskassernes« til: »kirkekassernes« og »kirke- og præstegårdskassen« til: »kirkekassen«.

2. Overskriften til kapitel 1 affattes således:

»Kirkekassen«

3. § 1, stk. 2 og 3, ophæves.

4. § 2 affattes således:

»§ 2. Menighedsrådet kan af kirkekassen afholde udgifter vedrørende

1) sognets kirkelige virksomhed,

2) sognets begravelsesvæsen,

3) indtægtsdækket virksomhed, som udøves i tilknytning til sognets kirkelige virksomhed og begravelsesvæsen, jf. nr. 1 og 2,

4) fremme af det kirkelige liv i provstiet,

5) kirkelige formål af betydning for stiftet som helhed,

6) den kirkelige betjening af folkekirkens medlemmer i udlandet og

7) personregistrering.

Stk. 2. Kirkeministeren kan fastsætte nærmere regler om menighedsrådets afholdelse af udgifter.«

5. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Renter, udbytte m.v. af kirkens kapitaler samt leje- og driftsindtægter fra præsteembedets faste ejendomme indgår i kirkekassen.«

6. Overskriften til kapitel 1 a affattes således:

»Budgetlægning for kirkekasserne«

7. § 4, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Hvor der er flere menighedsråd i et pastorat, udarbejdes budgetbidraget og eventuelle ønsker om yderligere driftsudgifter og bevillinger til anlæg for præsteembedets faste ejendomme på et fællesmøde mellem menighedsrådene. Menighedsrådene indhenter til brug for fællesmødet en udtalelse fra præstegårdsudvalget. På fællesmødet træffes beslutning om budgetbidraget for præsteembedets faste ejendomme ved stemmeflertal.«

8. § 7, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Provstiudvalget fastsætter rammebevillingen for driftsudgifter og bevilling for anlægsudgifter for præsteembedets faste ejendomme, hvor der er flere menighedsråd.«

9. § 7, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Menighedsrådene fastsætter budgettet inden for den rammebevilling og bevillingen til anlægsudgifter for præsteembedets faste ejendomme, som provstiudvalget har fastsat, jf. stk. 2. Menighedsrådene indhenter til brug for fællesmødet en udtalelse fra præstegårdsudvalget. På fællesmødet træffes beslutning om budgetbidraget for præsteembedets faste ejendomme ved stemmeflertal.«

10. § 7 a, stk. 2, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Reserven kan anvendes til dækning af uforudsete udgifter i ligningsområdet. Provstiudvalget kan af reserven yde et likviditetslån med en løbetid på maksimalt 12 måneder. Provstiudvalget fastsætter betingelserne for likviditetslånet.«

11. § 9, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

12. I § 9, stk. 1, 3. pkt., der bliver 2. pkt., ændres »regnskabernes« til: »regnskabets« og »regnskaberne« til: »regnskabet«.

13. I § 11, stk. 1, ændres »stk. 3-5« til: »stk. 3-6«.

14. I § 11, stk. 3, udgår », præstegårds-«.

15. I § 17 b, stk. 7, 2. pkt., udgår », en præstegårdskasse«.

16. I § 17 g indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Udgifter til særlige revisionsarbejder vedrørende de lokale kirkelige kasser ud over dem, der dækkes efter § 11, stk. 1, nr. 7, udredes af provstiudvalgskassen.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

17. § 18, stk. 5, 2. pkt., ophæves.

18. Efter § 21 indsættes:

»§ 21 a. Præsteembedets kapitaler overføres til kirke- og præsteembedekapitalen i det pågældende sogn. Hvis et præsteembede omfatter flere sogne, fordeles præsteembedets kapital på kirke- og præsteembedekapitalen forholdsmæssigt efter antallet af medlemmer af folkekirken i de pågældende sogne. Den samme fordeling finder anvendelse ved salg af præsteembedets faste ejendom.

§ 21 b. Til kirke- og præsteembedekapitalen, jf. § 21 a, indbetales provenu, der er fremkommet ved salg eller anden afståelse af rettigheder.

Stk. 2. Kirkeministeren kan fastsætte regler om udbetaling af kirke- og præsteembedekapitalen bortset fra gravstedskapitaler.«

19. Efter § 24 indsættes:

»§ 25. Kirkeministeren kan fastsætte regler om fælles standarder for og udveksling af data mellem de it-systemer, der anvendes i folkekirken.«

§ 5

I lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 8 af 3. januar 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 19, 2. pkt., udgår »(præstegårdskassen)«.

§ 6

I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, udgår »eller kirkedistriktets«.

2. § 1, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 3-5.

3. I § 1, stk. 4, der bliver stk. 3, udgår »eller i et sogn med to eller flere kirkedistrikter«.

4. I § 1, stk. 5, der bliver stk. 4, udgår »eller kirkedistrikt« og »eller distriktet«.

5. I § 1, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., udgår »eller kirkedistrikt«, og i 2. pkt. udgår »eller distriktet«.

6. I § 2, stk. 3, 3. pkt., udgår »eller kirkedistrikter« og »eller distrikter« , og i 4. pkt. udgår »eller distrikt«.

7. I § 2, stk. 4, udgår »eller kirkedistrikter« og »eller distrikt«.

8. I § 27, stk. 4, udgår »og kirkedistrikter,«.

9. § 34, stk. 4, ophæves.

10. I § 41 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Menighedsrådet indkalder en gang om året til et menighedsmøde, hvor rådet redegør for sidste års regnskab og det kommende års budget. Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

11. I § 43, stk. 3, 2. pkt., udgår »eller kirkedistrikters«.

12. I § 43, stk. 6, udgår »eller kirkedistriktet«.

§ 7

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 155 af 4. marts 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, 2. pkt., udgår »eller kirkedistrikter« og »eller distrikter«.

2. I § 8, stk. 1, udgår »eller kirkedistrikt«.

3. I § 21, stk. 1, 1. pkt., udgår »eller kirkedistrikter« og »eller distrikterne«, og i 2. pkt. udgår »eller kirkedistrikt«.

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2009, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. §§ 21 a og 21 b i lov om folkekirkens økonomi som affattet ved denne lovs § 4, nr. 18, træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 3. § 4, nr. 1, i denne lov, § 1 i lov om folkekirkens økonomi som ændret ved denne lovs § 4, nr. 3, § 11, stk. 3, og § 17 b, stk. 7, i lov om folkekirkens økonomi som ændret ved denne lovs § 4, nr. 14 og 15, samt § 19 i lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. som ændret ved denne lovs § 5 træder i kraft den 1. januar 2010 med virkning for budgettet vedrørende 2011.

Stk. 4. § 8, stk. 1, § 9, stk. 1, § 11 og § 14, stk. 1, nr. 1, i lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. som ændret ved denne lovs § 2, nr. 1-3, § 1, stk. 1 og 3-5, § 2, stk. 3 og 4, § 27, stk. 4, og § 43, stk. 3 og 6, i lov om menighedsråd som ændret ved denne lovs § 6, nr. 1-8, 11 og 12, samt § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, og § 21, stk. 1, i lov om valg til menighedsråd som ændret ved denne lovs § 7, nr. 1-3, træder i kraft den 1. oktober 2010.

§ 9

Kirkeministeren kan fastsætte nærmere regler om proceduren vedrørende overførsel af præsteembedets kapitaler, jf. § 4, nr. 18, samt regler om kirkedistrikters omdannelse til sogne.

§ 10

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. januar 2009

MARGRETHE R.

/ Birthe Rønn Hornbech