Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om folkeskolen

(Sammenskrivning af læseplan og beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 2007, som ændret ved § 4 i lov nr. 208 af 31. marts 2008, lov nr. 369 af 26. maj 2008, lov nr. 476 af 17. juni 2008 og § 135 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Undervisningens indhold skal fremgå af skolernes læseplaner, som godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. § 40, stk. 3. For fagene i § 5 og § 9, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, skal udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål fremgå af læseplanerne. Undervisningsministeren udsender vejledende læseplaner.«

2. § 19 h, stk. 1,2. pkt., affattes således:

»Der fastsættes dog ikke trinmål, og læseplanerne skal ikke indeholde beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål.«

3. I § 40, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »læseplaner«: », jf. § 10, stk. 3«.

4. § 40, stk. 3,2. pkt., ophæves.

5. I § 44, stk. 8, og § 45, stk. 3, udgår »og beskrivelser«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. august 2009.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. januar 2009

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder