Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Ordningens indhold

Kapitel 2   Administration

Kapitel 3   Tilskudsberettigede projekter

Kapitel 4   Betingelser for tilskud

Kapitel 5   Tilskudsberettigede projektudgifter

Kapitel 6   Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

Kapitel 7   Beregning af tilskud

Kapitel 8   Udbetaling af tilskud

Kapitel 9   Underretningspligt

Kapitel 10   Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

Kapitel 11   Force majeure

Kapitel 12   Klageadgang

Kapitel 13   Straffebestemmelser

Kapitel 14   Ikrafttrædelse

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til børne- og ungdomsaktiviteter i landdistrikterne

I medfør af § 3, jf. § 2, nr. 6, litra a, § 5, § 6, stk. 3, § 7, stk. 4, § 11, stk. 1, 2 og 4, § 12, og § 13, stk. 1, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven) fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Ordningens indhold

§ 1. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan inden for rammerne af de årlige finanslove give tilsagn om tilskud til projekter, der vedrører børne- og ungdomsaktiviteter i landdistrikterne, og som har til formål at fremme udviklingen i landdistrikterne.

Stk. 2. Ordningen skal fremme aktiviteter, der øger kompetencerne hos børn og unge i landdistrikterne. Desuden skal ordningen nå bredt ud til børn og unge i forskellige aldersgrupper og til børn og unge med forskellig baggrund.

Stk. 3. Tilskud kan søges af organisationer, foreninger og almennyttige sammenslutninger til projekter, der retter sig mod børn og unge bosat i landdistrikterne.

Kapitel 2

Administration

Myndigheder og kontrol

§ 2. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ved FødevareErhverv træffer afgørelse efter denne bekendtgørelse.

§ 3. FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. FødevareErhverv forestår den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol.

Stk. 3. Plantedirektoratet kan forestå den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol, jf. § 5 i bekendtgørelse nr. 124 af 26. februar 2008 om Plantedirektoratets opgaver og beføjelser.

Stk. 4. Til brug for kontrollen indhentes oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang.

Ansøgning om tilskud

§ 4. Ansøgning om tilskud skal for hvert projekt indgives på et særligt skema, der fås ved henvendelse til FødevareErhverv eller via FødevareErhvervs hjemmeside.

§ 5. Ansøgning om tilskud til projekter skal være FødevareErhverv i hænde senest den 10. marts i 2009 og i de efterfølgende år inden den 1. februar.

Stk. 2. FødevareErhverv kvitterer for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give tilladelse til at iværksætte projektet.

§ 6. Til bedømmelse af de indsendte ansøgninger nedsætter FødevareErhverv et rådgivende udvalg.

Stk. 2. Udvalget består af 9 personer. Følgende organisationer indstiller hver et medlem til udvalget: Landdistrikternes Fællesråd, Landsbyerne i Danmark, Friluftsrådet, Landsforeningen af Landsbysamfund, Dansk Ungdoms Fællesråd, Håndværksrådet, Dansk Landbrug og Landsorganisationen i Danmark. Formandskabet varetages af FødevareErhverv.

Stk. 3. Det rådgivende udvalg foretager en prioriteret indstilling af ansøgningerne på grundlag af projekternes forventede effekt på indsatsområderne, jf. § 8. Ansøgninger omfattende aktiviteter for børn og unge i landdistrikterne, der vedrører kvalitet i fødevarer, smag og ernæring, jf. § 8, nr. 1, og ansøgninger omfattende aktiviteter for børn og unge i landdistrikterne, der vedrører bevægelse, motion og sundhed, jf. § 8, nr. 2, prioriteres forud for andre ansøgninger.

§ 7. Hvis ansøgningen kan imødekommes, giver FødevareErhverv tilsagn om tilskud.

Kapitel 3

Tilskudsberettigede projekter

§ 8. Der kan ydes tilskud inden for følgende indsatsområder:

1) Aktiviteter for børn og unge i landdistrikterne, der vedrører kvalitet i fødevarer, smag og ernæring.

2) Aktiviteter for børn og unge i landdistrikterne, der vedrører bevægelse, motion og sundhed.

3) Aktiviteter for børn og unge i landdistrikterne, der vedrører friluftsliv, natur og miljø.

4) Aktiviteter for børn og unge i landdistrikterne, der vedrører erhverv knyttet til landdistrikterne.

5) Aktiviteter for børn og unge i landdistrikterne, der omhandler teater og musik, billedkunst og medier

6) Aktiviteter for børn og unge i landdistrikterne, der omhandler demokrati, folkestyre og integration.

7) Kurser og kompetenceudvikling, der relaterer sig til et eller flere af områderne i nr. 1-6.

Kapitel 4

Betingelser for tilskud

§ 9. Det er en betingelse for tilskud til et projekt,

1) at de samlede tilskudsberettigede udgifter til projektet beløber sig til mindst 20.000 kr.,

2) at de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder opnås,

3) at projektet foregår i landdistrikterne, medmindre FødevareErhverv har godkendt andet,

4) at projektet vedrører mindst 25 børn og unge hovedsageligt fra landdistrikterne,

5) at projektet indeholder faglighed og læring,

6) at aktiviteter, der gennemføres i tilknytning til de støttede arrangementer, har en naturlig sammenhæng,

7) at projektet er åbent for alle uden krav om medlemskab eller organisatorisk tilhørsforhold,

8) at ansøger afgiver de oplysninger, FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

9) at projektet afsluttes inden et år efter tilsagnsdatoen,

10) at det er tilsagnshaver, der gennemfører projektet,

11) at det kan dokumenteres, at projektets aktiviteter er gennemført,

12) at tilsagnshaver indsender udbetalingsanmodning og projektrapport rettidigt til FødevareErhverv, jf. § 14, stk. 2,

13) at investeringer, hvortil der er ydet tilskud, som minimum opretholdes af tilsagnshaver i en periode på 5 år fra tilsagnsdatoen, eller i den i tilsagnet om tilskud fastsatte periode, og

14) at tilsagnshaver holder udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag tilgængeligt i mindst 5 år, regnet fra udbetalingsdatoen.

Stk. 2. Hvis tilskuddet ydes som de minimisstøtte, jf. § 13, stk.4, skal tilsagnshaver opbevare alt materiale til brug ved dokumentationen af, at samtlige tilskudsbetingelser er opfyldt, i 10 skatteår fra det tidspunkt, hvor tilskuddet blev modtaget.

Stk. 3. FødevareErhverv fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet og til at offentliggøre oplysninger om projektet på tilsagnshavers hjemmeside eller i relevante dagblade og tidsskrifter.

Stk. 4. FødevareErhverv kan i tilsagnsskrivelsen fastsætte yderligere betingelser for tilskud.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede projektudgifter

§ 10. Der ydes tilskud til udgifter, der er nødvendige for gennemførelse af projektet.

Stk. 2. Der kan ikke ydes tilskud til følgende:

1) Udgifter, som ansøger har betalt, inden FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet.

2) Værdien af eget og ansattes arbejde. Dog kan der ydes tilskud til løn, hvis der foreligger en specifik projektansættelseskontrakt for den pågældende medarbejder.

3) Brugt og renoveret udstyr, medmindre det fremgår af tilsagnet.

4) Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud.

5) Finansierings-, revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger, medmindre disse skyldes krav fra tilsagnsgivende myndighed.

6) Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver.

7) Køb af fast ejendom, herunder køb af jord og andre langsigtede investeringer.

8) Aktiviteter, der ikke indeholder faglighed og læring.

9) Information om ansøgers organisation.

10) Udgifter til fortæring og drikkevarer, medmindre det er en nødvendighed for, at projektet kan gennemføres.

11) Organisationernes almindelige drift.

Kapitel 6

Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

§ 11. Ændring af et projekt kan godkendes af FødevareErhverv på betingelse af, at projektets overordnede formål overholdes. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af FødevareErhverv, inden ændringen iværksættes.

Stk. 2. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringer i projektet.

§ 12. FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at en anden, der ifølge § 1 kan være tilsagnshaver, indtræder i et tilsagn om tilskud, med den virkning, at den nye tilsagnshaver indtræder i rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet om tilskud.

Kapitel 7

Beregning af tilskud

§ 13. Der kan efter denne bekendtgørelse ydes tilskud på højst 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter til børne- og ungdomsaktiviteterne i landdistrikterne.

Stk. 2. Tilskudsordningen for børne- og ungdomsaktiviteter i landdistrikterne finansieres af midler fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og midler fra EU.

Stk. 3. I tilfælde, hvor der påregnes billetindtægter eller andre former for indtægter i forbindelse med projektet, modregnes summen af indtægterne i de samlede projektudgifter.

Stk. 4. Til projekter, som kan være konkurrenceforvridende, ydes tilskuddet under forudsætning af, at ansøger overholder EU’s de minimis regler, hvilket indebærer, at summen af tilskud efter denne bekendtgørelse og anden de minimisstøtte over en treårig periode maksimalt må udgøre, hvad der svarer til 200.000 Euro.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 14. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede projektudgifter, der skal kunne dokumenteres. Anmodning om udbetaling af tilskud skal ske på et særligt skema og vedlægges en revisorerklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor og en projektrapport. Skema og formular til revisorerklæring fås ved henvendelse til FødevareErhverv eller via FødevareErhvervs hjemmeside.

Stk. 2. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at der udarbejdes en detaljeret projektrapport, hvor det fremgår, hvor mange aktiviteter, der er gennemført, hvad aktiviteterne indeholdt og i hvilken sammenhæng, de er gennemført.

Stk. 3. Ansøger skal udarbejde en evaluering, der beskriver deltagernes udbytte af projektet, og evalueringen skal vedlægges udbetalingsanmodningen.

Stk. 4. Udbetalingsanmodning og projektrapport skal være modtaget i FødevareErhverv senest 3 måneder efter, at projektet er afsluttet. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne frist.

Stk. 5. Tilskuddet overføres til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Underretningspligt

§ 15. En tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive erklæring til FødevareErhverv om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat opfyldes.

Stk. 2. Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give FødevareErhverv meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn om tilskud eller tilbagebetaling af tilskud efter § 16.

Kapitel 10

Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§ 16. Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis

1) betingelserne for tilskud ikke opfyldes, jf. kapitel 4,

2) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

3) projektet ikke er gennemført i overensstemmelse med den godkendte ansøgning og tilsagnet,

4) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter landdistriktslovens § 11, stk. 2,

5) tilsagnshaver ikke overholder sin underretningspligt efter § 15, eller

6) der er gennemført aktiviteter i tilknytning til det støttede projekt, der ikke har en naturlig sammenhæng med projektet.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer FødevareErhverv afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 11

Force majeure

§ 17. FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure:

1) Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses på tidspunktet for tilsagnshavers modtagelse af tilsagnet.

2) En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører tilsagnshavers virksomhed.

Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod.

Stk. 3. FødevareErhverv kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 4. Hvis tilsagnshaver ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles FødevareErhverv skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Kapitel 12

Klageadgang

§ 18. Afgørelser, truffet af FødevareErhverv i medfør af denne bekendtgørelse, kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Klagen skal indgives gennem FødevareErhverv. Klagen skal være FødevareErhverv i hænde senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører.

Stk. 3. FødevareErhverv kan genoptage en sag efter, at der er indgivet klage.

Kapitel 13

Straffebestemmelser

§ 19. Efter landdistriktslovens § 14 straffes med bøde den, der

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelser, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler,

2) handler i strid med vilkår, der er fastsat i en afgørelse, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler,

3) undlader at afgive den dokumentation og de oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,

4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,

5) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til virksomheden m.v. efter lovens § 11, stk. 1, eller

6) undlader at udlevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter lovens § 11, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 14

Ikrafttrædelse

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. januar 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 81 af 14. februar 2008 om tilskud til børne- og ungdomsaktiviteter i landdistrikterne ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for ansøgninger modtaget inden den 28. januar 2009.

FødevareErhverv, den 23. januar 2009

Arent B. Josefsen

/ Steen Bonde