Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (28. januar 2009)

Justitsministeren (Brian Mikkelsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- eller efternavn m.v.)

(Lovforslag nr. L 107).

Formålet med lovforslaget er at ophæve lovens revisionsbestemmelse. Samtidig foreslås mindre ændringer af loven. Således foreslås det at indføre en adgang til at tage sin afdøde ægtefælles eller samlevers mellem- eller efternavn og at udvide adgangen til at undtage fra kravet om, at et fornavn ikke må betegne det modsatte køn.

Det fremgår af navneloven, at der skal ske en revision af loven i folketingsåret 2008/09.

Regeringen fremsætter derfor forslag om, at revisionsbestemmelsen ophæves. Det er på baggrund af drøftelser med relevante myndigheder og organisationer om navnelovens praktiske anvendelse og statistikken over antallet af navneændringer siden lovens ikrafttræden, regeringens vurdering, at den nuværende navnelov i alt væsentlig er hensigtsmæssigt udformet. Dog er der på enkelte punkter peget på uhensigtsmæssigheder, som forsøges imødegået ved dette lovforslag.

Det foreslås, at der i navneloven gives mulighed for at undtage fra kravet om samtykke, så det under visse nærmere betingelser er muligt at få en afdød ægtefælles eller samlevers mellem- eller efternavn. Forslaget retter sig mod en persongruppe, der har en sådan særlig tilknytning til navnet, at dette reelt opleves som en del af pågældendes identitet. For at sikre, at en navneændring til en afdød ægtefælle eller samlevers mellem- eller efternavn må antages at være i overensstemmelse med afdødes ønske, vil der blive stillet krav om, at ansøgeren fremlægger en erklæring herom fra afdødes nærmeste pårørende.

Forslaget indebærer også en udvidelse af adgangen til at undtage fra kravet om, at et fornavn ikke må betegne det modsatte køn.

Med den nuværende navnelov er det for personer, der ikke har gennemgået et egentligt kønsskifte, alene muligt at undtage fra kravet, hvis disse personer af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at være transseksuelle. Sexologisk Klinik peger på, at der eksisterer en lille gruppe af personer, der ganske må ligestilles med transseksuelle, og som vil kunne opnå en væsentligt forbedret livskvalitet, hvis en navneændring til et fornavn, der betegner det modsatte køn, kan tillades. Regeringen finder på denne baggrund, at muligheden for at undtage fra kravet om, at et fornavn ikke må betegne det modsatte køn, bør udvides til også at omfatte personer, der ganske må ligestilles med transseksuelle.

Idet jeg henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.