Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. januar 2009

Forslag

til

Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og lov om miljøbeskyttelse1)

(Forebyggelse af forsætlige skadevoldende handlinger med farlige stoffer og forlængelse af godkendelsen for visse bekæmpelsesmidler m.v.)

§ 1

I lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 172 af 12. marts 2008, § 3 i lov nr. 173 af 12. marts 2008 og § 25 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote 2 til lovens titel indsættes:

»2) I loven er medtaget en bestemmelse fra Kommissionens forordning 1451/2007/EF af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter, EU-Tidende 2007 nr. L 325, side 3. Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af bestemmelsen i loven er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark.«

2. I § 23 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om yderligere foranstaltninger ved opbevaring af meget giftige eller giftige kemiske stoffer og produkter, herunder om vandelsvurdering af personer, der har et særligt ansvar for opbevaring eller håndtering af de nævnte kemiske stoffer og produkter.«

3. I § 33 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. En godkendelse af et bekæmpelsesmiddel, som udløber, efter at beslutning om optagelse af midlets aktivstoffer på et af de bilag, der er nævnt i stk. 5 for midlets anvendelsesområde, er offentliggjort i EU-Tidende, kan dog forlænges uden fornyet vurdering, indtil den fornyede vurdering efter de EF-direktiver, der er nævnt i stk. 5, er foretaget. Godkendelsesperioden for et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder et eller flere aktivstoffer, som alle er optaget på bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, forlænges automatisk for en periode, der svarer til den periode, som Europa-Kommissionen har besluttet at forlænge stoffernes optagelsesperiode for.«

Stk. 4-8 bliver herefter stk. 5-9.

4. I § 33, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 5 og 6« til: »stk. 6 og 7«.

5. I § 33, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »og 4« til: »og 5«, og »stk. 5-7« ændres til: »stk. 6-8«.

6. I § 33 a, stk. 3, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Som nyt aktivstof betragtes desuden ethvert aktivstof, der ikke er opført i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007, jf. forordningens artikel 4, stk. 3. Reglen i 3. pkt. gælder ikke for § 35 b.«

7. I § 33 b og § 38, stk. 2 og 3, ændres »§ 33, stk. 4« til: »§ 33, stk. 5«.

8. I § 33 b indsættes som 2. pkt.:

»I forbindelse hermed kan miljøministeren fastsætte tidligere frister for ophør af import og salg af de pågældende bekæmpelsesmidler i de forskellige salgsled.«

9. Efter § 42 indsættes:

»§ 42 a. Miljøministeren kan fastsætte regler om indgivelse af politianmeldelse ved mistanke om tyveri af meget giftige eller giftige kemiske stoffer og produkter, herunder om formen.

10. Efter § 43 indsættes i kapitel 8:

»§ 43 a. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at visse laboratorier skal etablere et system til styring af beholdninger af meget giftige eller giftige kemiske stoffer og produkter, herunder at der skal udpeges en ansvarlig for et sådant system.«

11. § 59, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. I regler og forskrifter, der udstedes i medfør af § 4 a, § 7 a, § 10, stk. 4 og 5, § 12, stk. 1, 2 og 5, § 13, stk. 2, § 15, § 15 c, § 22, stk. 2-4, § 22 a, § 22 b, § 23, § 24, stk. 4, § 26, § 27, § 30, § 30 a, § 30 b, § 30 c, § 30 e, § 31, § 32, § 32 a, § 32 c, § 33, stk. 3, § 33, stk. 9, § 35, stk. 6, § 36, stk. 2, § 37, § 37 a, § 38, stk. 3, § 38 a, § 38 b, § 38 c, § 39, § 41, § 42, § 42 a, § 43, § 43 a og § 47 a, stk. 2, kan der fastsættes straf af bøde. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til fængsel i 2 år under omstændigheder som beskrevet i stk. 2.«

12. I § 61 ændres § 33, stk. 8 til: § 33, stk. 9

§ 2

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, som ændret senest ved § 27 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, ændres driftsforstyrrelser eller uheld til: driftsforstyrrelser, uheld eller forsætlige skadevoldende handlinger

2. I § 7, stk. 3, nr. 1, ændres herfor, og til: herfor,, og i nr. 2 ændres beviset. til: beviset, og

3. I § 7, stk. 3, indsættes som nr. 3:

»3) særlig uddannelse og vandelsvurdering af de i nr. 1 og 2 nævnte personkategorier, der arbejder med risikobetonede processer, eller som har ansvar for oplagring og håndtering af stoffer.«

4. I § 35, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter bestemte listevirksomheder: , herunder krav om foranstaltninger mod forsætlige skadevoldende handlinger.

5. I § 41, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter væsentlig forurening: , herunder ved forsætlige skadevoldende handlinger

6. I § 41, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om muligheden for at meddele påbud om foranstaltninger mod forsætlige skadevoldende handlinger.«

7. I § 41 a, stk. 2, nr. 6, indsættes efter processer m.v.: eller om sikkerhedsmæssige forhold ved de stoffer, som oplagres på disse virksomheder.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. marts 2009.«

, den 29. januar 2009

Officielle noter

1) I loven er medtaget en bestemmelse fra Kommissionens forordning 1451/2007/EF af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter, EU-Tidende 2007 nr. L 325, side 3. Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af bestemmelsen i loven er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark.