Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Frugtillustrationer på iste

Resumé

En fødevareproducent markedsførte to slags isteer med henholdsvis fersken- og citronsmag, der udelukkende kom fra aroma. Begge slags isteer havde frugtillustrationer på emballagen.

Fødevareregion Øst, Kontrolafdeling Rødovre, havde påbudt producenten at trække produkterne tilbage fra senere handelsled eller ommærke produkterne således, at de ikke gav indtryk af, at der var anvendt frugter ved fremstillingen.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager stadfæstede afgørelsen, da frugtillustrationer var egnede til at vildlede forbrugerne, når produkterne ikke indeholdt frugtingredienser, men alene aroma.

NN Aps
Den 5. august 2008
Sagsnr.: 12/11677
Ref.: KFAL
Tlf.: 33 95 14 11

Stadfæstelse af afgørelse om vildledende markedsføring af produkterne XX Iced Tea og XX YY Iced Tea

De har ved brev af 26. juli 2007 klaget over afgørelse af 12. juni 2007 fra Fødevareregion Øst, Kontrolafdeling Rødovre, om påbud om tilbagetrækning eller ommærkning af XX Iced Tea og XX YY Iced Tea med frugtillustrationer.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og stadfæster afgørelsen.

Til orientering oplyses, at sekretariatet ikke behandler spørgsmålene om en eventuel fremtidig/ændret markedsføring af produkterne eller spørgsmålet om lovligheden af andre produkters markedsføring. Disse spørgsmål henvises til fødevareregionen.

De kan læse mere om afgørelsen og begrundelsen for afgørelsen nedenfor.

Sagens omstændigheder

Fødevareregion Øst, Kontrolafdeling Rødovre, påbød Dem ved afgørelse af 12. juni 2007 at dokumentere, at produkterne XX Iced Tea og XX YY Iced Tea med frugtillustrationer var trukket tilbage fra senere omsætningsled eller ommærket således, at mærkningen ikke var egnet til at give forbrugerne indtryk af, at der var anvendt frugter ved fremstillingen af produkterne, jf. fødevarelovens § 521). Fristen for dokumentation var 4 uger fra afgørelsen dato.

Fødevareregionen oplyste i afgørelsen, at der var frugtillustrationer på emballagen og, at det fremgår af ingredienslisten, at der ikke er anvendt frugt ved fremstilling af produkterne, men alene aroma. Smagen kommer således fra aroma.

Fødevareregionen begrundede afgørelsen med, at dette var egnet til at vildlede forbrugerne, idet frugtillustrationerne er egnede til at give en forventning om, at den afbildede frugt er anvendt i produktet, herunder at denne frugt giver smagen. Fødevareregionen henviste til fødevareforordningens art. 162), hvorefter produktets mærkning ikke må være egnet til at vildlede forbrugerne.

De klagede over afgørelsen ved brev af 26. juli 2007. De anførte bl.a., at produkterne er iste med smag af hhv. fersken og citron. Smagen kommer fra frugternes naturlige essenser. Halsetiketterne har illustration af den indeholdende frugt essens, som produktet smager af. De mener derfor, at dette er vejledende for en forbruger, og ikke vildledende.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager sendte Dem ved brev af 18. marts 2008 en kopi af fødevareregionens udtalelse af 17. december 2007 med henblik på, at De kunne komme med bemærkninger til udtalelsen. Fødevareregionen oplyste bl.a. i udtalelsen, at der på produkternes emballage er anvendt frugtillustrationer og, at det fremgår af produkternes deklaration, at der er anvendt aroma og ikke frugt ved fremstillingen. Fødevareregionen oplyste endvidere i udtalelsen, at De fortsat ikke har dokumenteret, hvad der giver smagen i produkterne.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager anmodede Dem endvidere ved brevet om at dokumentere, at produkternes smag i overvejende grad stammer fra ingredienserne citron og fersken eller simple ekstrakter heraf. Fristen for dokumentationen var sat til 28. april 2008, og det blev oplyst i brevet, at ved manglende svar ville sagen blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har ikke modtaget svar fra Dem.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers bemærkninger

Det fremgår bl.a. af art. 16 i fødevareforordningen, at mærkning af fødevarer ikke må vildlede forbrugerne.

Illustrationer af hhv. fersken og citron på XX Iced Tea og XX YY Iced Tea er egnede til at give indtryk af, at produkterne indeholder hhv. fersken og citron som ingredienser, og at produkternes smag kommer fra disse ingredienser. Det er Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers vurdering, at forbrugerne bliver vildledt, når produkterne ikke indeholder disse frugtingredienser, men alene aromaer. Det er endvidere Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers vurdering, at det er uden betydning om aromaerne er produceret ud fra naturlige råvarer eller er syntetiske.

Det fremgår af § 54, stk. 2, i fødevareloven, at fødevarevirksomheder skal kunne dokumentere, at oplysninger og påstande, som virksomheden af egen drift fremkommer med, er korrekte. De ses ikke at være fremkommet med dokumentation for, at produkternes smag i overvejende grad stammer fra ingredienserne citron og fersken eller simple ekstrakter heraf.

Markedsføring af produkterne XX Iced Tea og XX YY Iced Tea er derfor i strid med art. 16 i fødevareforordningen.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager finder det derfor korrekt, at De skal dokumentere, at den ulovlige markedsføringen er stoppet ved enten tilbagetrækning af produkterne fra senere omsætningsled eller, at produkterne er lovliggjort ved ommærkning.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers afgørelse

På denne baggrund stadfæster Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager afgørelsen.

Dette betyder, at De skal følge fødevareregionens afgørelse og dokumentere tilbagetrækning eller ommærkning af XX Iced Tea og XX YY Iced Tea.

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fødevareregion Øst, Kontrolafdeling Rødovre, modtager kopi af denne afgørelse.

Venlig hilsen

Kirsten Falkum

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) Lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer med senere ændringer

2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed med senere ændringer