Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (29. januar 2009)

Undervisningsministeren (Bertel Haarder):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv (Samordning af elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan)

(Lovforslag nr. L 112).

Formålet med lovforslaget er – som led i regeringens afbureaukratiseringsprogram – at forenkle de administrative byrder i folkeskolen ved at samordne elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan.

Undervisningsministeren nedsatte i januar 2008 et afbureaukratiseringsudvalg, der fik til opgave at komme med forslag til regelforenkling og fjernelse af unødvendigt bureaukrati på folkeskoleområdet. Afbureaukratiseringsudvalget blev sammensat af repræsentanter for Undervisningsministeriet, KL, Børne- og Kulturchefforeningen, Danmarks Lærerforening, Skolelederne, Skole og Samfund, BUPL og Danske Skoleelever.

Afbureaukratiseringsudvalget afgav i juni 2008 en rapport indeholdende et katalog af forslag til modeller til afbureaukratisering af folkeskolen inden for områderne elevplaner, herunder samordning af elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan, kvalitetsrapporter, procedure i forbindelse med henvisning til specialundervisning m.v. samt fraværsregistrering.

Afbureaukratiseringsudvalget har overvejet forskellige muligheder for samordning af elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan. Et flertal af udvalget bestående af KL, Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederne, Skole og Samfund samt BUPL har anført, at de foretrækker en model, hvorefter de tre redskaber samordnes i ét dokument, således at elever, forældre, lærere og vejledere fremover kun skal forholde sig til ét dokument.

Lovforslaget indeholder på baggrund heraf forslag til, at elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan samles i ét redskab på de klassetrin, hvor elever, forældre, lærere og vejledere i dag skal forholde sig til alle tre redskaber, således at der opnås en administrativ forenkling. Det foreslås, at der ikke længere stilles krav om udfærdigelse af en skriftlig uddannelsesbog fra 6. klassetrin, mens de i dag gældende elementer fra både elevplanen og uddannelsesplanen foreslås videreført i én ny elev- og uddannelsesplan på 8. og 9. klassetrin. Fra børnehaveklassen og frem til og med 7. klassetrin vil der fortsat være elevplan for alle elever. Der foreslås ingen ændringer for så vidt angår de i dag gældende regler om udarbejdelse af en uddannelsesplan på 10. klassetrin.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.