Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

(Udvidelse af medlemskredsen, indførelse af E- og F-bidrag og automatisk pensionsudbetaling)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 8. juli 2008, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1063 af 6. november 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, litra a, affattes således:

»a) lønmodtagere, der er fyldt 16 år, og som er beskæftiget her i landet, eller som udsendes til et andet land for den danske stat, danske virksomheder og institutioner samt på danske skibe,«

2. I § 2, stk. 2, udgår »§ 4 a eller«.

3. I § 2, stk. 2, ændres »§ 15, stk. 1« til: »§ 15«.

4. I § 2 a, stk. 4, ændres »§§ 29 og 29 a« til: »§§ 42 og 43«.

5. I § 2 a, stk. 5, ændres »§ 55, stk. 4« til: »§ 55, stk. 2«.

6. I § 2 a, stk. 7, udgår »eller § 29, stk. 2,«.

7. I § 2 b, nr. 3, ændres »§§ 74 m, 75 f, stk. 3, og 75 m, stk. 3,« til: »§ 74 o«.

8. I § 2 b, nr. 3, udgår »eller overgangsydelse«.

9. Kapitel 2 a ophæves.

10. § 9, stk. 1, 1. og 2. pkt., affattes således:

»Tillægspension i form af egenpension udbetales månedsvis forud fra den 1. i måneden efter opnået folkepensionsalder. Fremsættes anmodning om udskydelse af pensionsudbetaling, reguleres pensionen efter reglerne i § 9 a.«

11. § 9, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. For tiden inden udbetaling er påbegyndt, kan der højst ydes 6 måneders tillægspension.«

12. I § 9 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Tillægspension, jf. stk. 1, til medlemmer bosat i udlandet ydes efter anmodning.«

13. § 11, stk. 4, ophæves.

14. § 11 a, stk. 4, ophæves.

15. § 12, stk. 5, ophæves.

16. § 13, stk. 7, ophæves.

Stk. 8 bliver herefter stk. 7.

17. § 14 a, stk. 1, affattes således:

»Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetaler engangsbeløb efter §§ 11-13, når ATP modtager meddelelse om dødsfaldet fra CPR-registeret. Hvis medlemmet boede i udlandet på tidspunktet for dødsfaldet, eller hvis den berettigede til dødsfaldsydelsen bor i udlandet, sker udbetalingen efter anmodning fra den berettigede.«

18. I § 14 b, stk. 3, udgår »§ 4 a eller«.

19. I § 14 b, stk. 3, ændres »§ 15, stk. 1« til: »§ 15«.

20. § 14 b, stk. 5, ophæves.

21. I § 14 e, stk. 3, udgår »§ 4 a eller«.

22. I § 14 e, stk. 3, ændres »§ 15, stk. 1« til: »§ 15«.

23. § 14 e, stk. 5, ophæves.

24. § 14 g, stk. 1, affattes således:

»Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetaler engangsbeløb efter §§ 14 b og 14 e, når ATP modtager meddelelse om dødsfaldet fra CPR-registeret. Hvis medlemmet boede i udlandet på tidspunktet for dødsfaldet, eller hvis den berettigede til dødsfaldsydelsen bor i udlandet, sker udbetalingen efter anmodning fra den berettigede.«

25. § 15 affattes således:

»§ 15. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætter størrelsen af årsbidraget, som er det bidrag, der for beskæftigelse hos samme arbejdsgiver årligt skal betales for et fuldtidsbeskæftiget medlem. Beslutning herom skal godkendes af repræsentantskabet ved simpelt flertal, dog således, at såvel et flertal af arbejdsgiverrepræsentanter som et flertal af lønmodtagerrepræsentanter skal stemme for beslutningen.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets parter kan ved fornyelse af kollektive overenskomster aftale at fravige årsbidraget i stk. 1, dog således, at det alene kan aftales at overgå til et højere bidrag end det i overenskomsten gældende bidrag.

Stk. 3. Bidrag aftalt i medfør af stk. 2 forhøjes med det samme kronebeløb, som årsbidraget efter stk. 1 forhøjes med fra den 1. januar 2010.

Stk. 4. For medlemmer, der ikke er fuldtidsbeskæftigede, betales der for beskæftigelse hos samme arbejdsgiver enten 2/3, 1/3 eller intet bidrag afhængigt af beskæftigelsens omfang.

Stk. 5. For at sikre, at medlemmer med samme beskæftigelsesgrad uanset beskæftigelsesform og aflønningsperiode får indbetalt bidrag af samme størrelse, jf. dog stk. 2 og 3, fastsætter beskæftigelsesministeren efter forhandling med finansministeren og bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension regler for beregning af bidrag under beskæftigelse hos samme arbejdsgiver, herunder nærmere regler om

1) årsbidragets opdeling på lønperioder samt de timegrænser, der er afgørende for, hvornår der skal betales fuldt, 2/3, 1/3 eller intet bidrag,

2) beregning af det timetal, der lægges til grund for bidragsbetalingen for medlemmer, hvis arbejdstid ikke kendes, og

3) bidragets størrelse for persongrupper, der typisk har beskæftigelse hos flere arbejdsgivere inden for en enkelt uge.

Stk. 6. Arbejdsgiveren betaler 2/3 af bidraget og medlemmet 1/3.

Stk. 7. Medlemmer, der bevarer deres medlemskab i medfør af § 2, stk. 2, betaler selv det samlede bidrag efter stk. 1.«

26. I § 16 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. For bidragsbetalende medlemmer, som er fyldt 70 år, fradrages ikke et beløb til dækning af dødsfaldsydelsen efter § 14 b.«

27. I § 17, stk. 5, ændres »§ 15, stk. 5« til: »§ 15, stk. 7«.

28. I § 36, stk. 2, ændres »pensionsydelser« til: »ydelser i henhold til denne lov«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2009, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 2, stk. 1, litra a, § 2, stk. 2, § 14 b, stk. 3, § 14 e, stk. 3, § 15 og § 17, stk. 5, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, som affattet henholdsvis ændret ved denne lovs § 1, nr. 1-3, 18, 19, 21, 22, 25 og 27, træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 3. § 1, nr. 9, træder i kraft den 1. januar 2010.

§ 3

Uanset lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 9, stk. 1, som ændret ved denne lovs § 1, nr. 10, udbetales tillægspension i form af egenpension i perioden fra den 1. april 2009 til den 30. juni 2009 månedsvis forud fra den 1. i måneden, efter at medlemmet har opnået sin fol­ke­pen­sions­al­der. Uanset lov om social pension § 12 er folkepensionsalderen i relation til beregning af tillægspensionen i perioden fra den 1. april 2008 til den 30. juni 2009.

1) 65 år for medlemmer, der er født før den 1. januar 1959,

2) 65 1/2 år for medlemmer, der er født i perioden fra den 1. januar 1959 til den 30. juni 1959,

3) 66 år for medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1959 til den 31. december 1959,

4) 66 1/2 år for medlemmer, der er født i perioden fra den 1. januar 1960 til den 30. juni 1960, og

5) 67 år for medlemmer, der er født efter den 30. juni 1960.

Givet på Amalienborg, den 17. februar 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Claus Hjort Frederiksen