Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har den 27. januar 2009 indgået medfølgende aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område.

2. I forbindelse med aftalefornyelsen er der sket en række ændringer i aftalen. Der er bl.a. sket forhøjelse af en række basislønninger og ændring af løngrupperne og indplacering heri. Det er desuden aftalt, at pædagogiske assistenter med seminarieuddannelse eller lignende ydes et kvalifikationstillæg på 9.000 kr. årligt (grundbeløb oktober 1997).

3. For så vidt angår ændring af løngrupperne samt forhøjelser af lønninger bemærkes, at disse får virkning fra 1. oktober 2008. Ændring af løngrupperne omfatter:

a) Der indføres en ny løngruppe 4 for viceforstandere, som hidtil har været indplaceret i løngruppe 3.

b) Behandlingskonsulenter, som hidtil har været indplaceret i løngruppe 4, indplaceres i løngruppe 10.

c) Der indføres en ny løngruppe 12 for souschefer for beskæftigelsesleder, som hidtil har været indplaceret i løngruppe 9.

d) De hidtidige løngruppe 12 og 13 samles til en ny løngruppe 13 for maskinmestre med regionsansvar, som omfatter to satser. Sats I omfatter souschefer med hidtidig aflønning efter lr. 28 eller 29. Sats II omfatter chefer med hidtidig aflønning efter lr. 31, 32 eller 33.

4. For at lette overblikket er cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, nu opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført under ”Generelle bemærkninger”. Denne redaktionelle ændring medfører ikke nogen ændringer i bestemmelsernes, henholdsvis bemærkningernes retlige status.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra 1. april 2008. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 29. februar 2008 (Perst. nr. 003-08).

Personalestyrelsen, den 27. januar 2009

Lina Gisselbæk Lauritsen


Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område

§ 1. Aftalens dækningsområde

Denne aftale gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område.

Stk. 2. Bestemmelserne i aftalen supplerer eller erstatter bestemmelserne i lønjusteringsaftalen, klassificeringsaftaler og andre lønaftaler.

§ 2. Lønsystemet

Lønsystemet er etableret i henhold til den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være nævnt i denne aftale.

Stk. 2. Lønsystemet består af en basisløn, jf. § 3, og en tillægsdel, jf. § 4. Tillægsdelen omfatter centralt aftalte tillæg samt lokalt aftalte funktionstillæg, kvalifikationstillæg, engangsvederlag og resultatløn.

Stk. 3. Ved ansættelse på deltid ydes forholdsmæssig løn.

Stk. 4. Den timeløn, der lægges til grund ved beregning af overtidsbetaling, udgør 1/1924 af den samlede faste løn (inkl. eventuelt personligt tillæg (udligningstillæg), samt eventuelle tillæg, der er videreført fra det gamle lønsystem, men ekskl. eventuelle rådigheds- og merarbejdstillæg). Overtidstillæg ydes efter arbejdstidsreglerne.

Stk. 5. Alle basislønninger og tillæg er angivet i årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997).

Bemærkninger til § 2:

Der henvises til bestemmelserne om forhandling og indgåelse af lokale aftaler, uenighed og opsigelse af lokale aftaler m.v. i rammeaftalen om nye lønsystemer og cirkulæret hertil.

Basisløn og tillæg reguleres i henhold til den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer.

§ 3. Løngrupper

Indtil 30. september 2008 gælder følgende basislønninger og indplaceringer i løngrupper:

Løngruppe 1: Pædagogiske assistenter

Basisløn 193.500 kr.

Løngruppe 2: Forsorgsassistenter

Basisløntrin 1 216.364 kr.

Basisløntrin 2 222.700 kr.

Basisløntrin 1 er 1-årigt. Oprykning til basisløntrin 2 kan ikke modregnes i eventuelle funktions- og kvalifikationstillæg.

Løngruppe 3: Forsorgsfuldmægtige og viceforstandere

Basislønnen fastsættes inden for intervallet: 222.837 kr. - 251.255 kr.

Løngruppe 4: Behandlingskonsulenter

Basisløn 266.252 kr.

Løngruppe 5: Ledere

Basislønnen fastsættes inden for intervallet: 266.252 kr. - 301.470 kr.

Løngruppe 6: Assistenter og fængselsassistenter

Basisløn 191.000 kr.

Løngruppe 7. Overassistenter og fængselsoverassistenter

Basisløn 204.000 kr.

Løngruppe 8: Kontorfuldmægtige og fuldmægtige med hidtidig aflønning efter lønramme 21 til 25

Basisløn 219.500 kr.

Løngruppe 9: Fuldmægtige og souschefer for beskæftigelsesleder vedrørende arbejdsdriften med hidtidig aflønning efter lønramme 26 og derover

Basisløn 237.000 kr.

Løngruppe 10: Beskæftigelsesledere og kontorledere

Basisløn 262.000 kr.

Løngruppe 11: Konsulenter m.fl.

Basisløn 282.000 kr.

Løngruppe 12: Maskinmestre med regionsansvar (souschefer med hidtidig aflønning efter lønrammerne 28 eller 29)

Basisløn 248.130 kr.

Løngruppe 13: Maskinmestre med regionsansvar (chefer med hidtidig aflønning efter lønrammerne 31, 32 eller 33)

Basisløn 266.252 kr.

Fra 1. oktober 2008 gælder følgende basislønninger og indplaceringer i løngrupper:

Løngruppe 1: Pædagogiske assistenter

Basisløn 198.000 kr.

Løngruppe 2: Forsorgsassistenter

Basisløntrin 1 223.164 kr.

Basisløntrin 2 229.500 kr.

Basisløntrin 1 er 1-årigt. Oprykning til basisløntrin 2 kan ikke modregnes i eventuelle funktions- og kvalifikationstillæg.

Løngruppe 3: Forsorgsfuldmægtige

Basislønnen fastsættes inden for intervallet: 229.637 kr. - 258.055 kr.

Løngruppe 4: Viceforstandere

Basisløn 257.000 kr.

Løngruppe 5: Ledere

Basislønnen fastsættes inden for intervallet: 271.997 kr. - 307.215 kr.

Løngruppe 6: Assistenter og fængselsassistenter

Basisløn 194.700 kr.

Løngruppe 7. Overassistenter og fængselsoverassistenter

Basisløn 206.450 kr.

Løngruppe 8: Kontorfuldmægtige og fuldmægtige med hidtidig aflønning efter lønramme 21 til 25

Basisløn 221.400 kr.

Løngruppe 9: Fuldmægtige med hidtidig aflønning efter lønramme 26 og derover

Basisløn 237.000 kr.

Løngruppe 10: Beskæftigelsesledere, kontorledere og behandlings­konsulenter

Basisløn 267.000 kr.

Løngruppe 11: Konsulenter m.fl.

Basisløn 282.000 kr.

Løngruppe 12: Souschefer for beskæftigelsesleder vedrørende arbejdsdriften

Basisløn 242.745 kr.

Løngruppe 13: Maskinmestre med regionsansvar (souschefer med hidtidig aflønning efter lønrammerne 28 eller 29 og chefer med hidtidig aflønning efter lønrammerne 31, 32 eller 33)

Basislønsatserne udgør:

Sats I 248.130 kr. (souschefer med hidtidig aflønning efter lr. 28 eller 29).

Sats II 266.252 kr. (chefer med hidtidig aflønning efter lr. 31, 32 eller 33).

Indplacering sker på én sats. Der er ikke tale om et automatisk anciennitetsforløb fra sats I til sats II.

Cirkulærebemærkninger til § 3:

Stillinger som leder, jf. løngruppe 5, omfatter eksisterende stillinger som kriminalforsorgsleder, forstander, afdelingsleder, uddannelseskonsulent, uddannelsesleder og undervisningsleder.

Stillinger som konsulent m.fl., jf. løngruppe 11, omfatter eksisterende stillinger som driftschef, driftsleder og uddannelseskonsulent.

Vedrørende stillinger som souschef for beskæftigelsesleder vedrørende arbejdsdriften henvises til afgrænsningsaftale af 15. august 2001 mellem Dansk Fængselsforbund og Kriminalforsorgsforeningen.

I forbindelse med aftalefornyelsen ved OK08 er der sket ændring af løngrupperne med virkning fra 1. oktober 2008. Ændringerne indebærer følgende:

a) Der indføres en ny løngruppe 4 for viceforstandere, som hidtil har været indplaceret i løngruppe 3.

b) Behandlingskonsulenter, som hidtil har været indplaceret i løngruppe 4, indplaceres i løngruppe 10.

c) Der indføres en ny løngruppe 12 for souschefer for beskæftigelsesleder, som hidtil har været indplaceret i løngruppe 9.

d) De hidtidige løngrupper 12 og 13 samles til en ny løngruppe 13 for maskinmestre med regionsansvar, som omfatter to satser. Sats I omfatter souschefer med hidtidig aflønning efter lr. 28 eller 29. Sats II omfatter chefer med hidtidig aflønning efter lr. 31, 32 eller 33.

§ 4. Tillæg

Til pædagogiske assistenter ydes et funktionstillæg på 7.400 kr.

Stk. 2. Med virkning fra 1. oktober 2008 ydes et kvalifikationstillæg på 9.000 kr. til pædagogiske assistenter med seminarieuddannelse eller lignende.

§ 5. Særlige forhandlingsregler

For stillinger som chefkonsulent og kontorchef (løngruppe 11) gælder, at aftale om varige og midlertidige tillæg indgås på grundlag af en forhandling mellem ledelsen og den enkelte ansatte, som kan vælge under forhandlingen at lade sig bistå af sin faglige organisation.

Resultatet af forhandlingen indsendes til den forhandlingsberettigede organisations godkendelse i overensstemmelse med bestemmelserne i Hovedaftalen af 27. oktober 1969 mellem ministeriet for statens lønnings- og pensionsvæsen og tjenestemændenes centralorganisationer om indgåelse af aftaler om løn- og ansættelsesvilkår.

Hvis resultatet ikke kan godkendes, kan organisationen (medmindre der er aftalt en længere frist) inden for 7 dage fra modtagelsen af resultatet kræve optaget forhandling med ledelsen. Såfremt sådant krav ikke er fremsat inden for fristens udløb, anses forhandlingsresultatet for godkendt af organisationen.

Hvis den ansatte ikke selv ønsker at forhandle varige og midlertidige tillæg med ledelsen, føres forhandlingen - med henblik på indgåelse af aftale herom - direkte mellem ledelsen og den forhandlingsberettigede organisation.

Stk. 2. Engangsvederlag fastsættes af ledelsen efter forhandling med den enkelte ansatte. Engangsvederlag kan f.eks. ydes som honorering af særlig indsats, merarbejde eller i form af resultatløn. De ansatte er derfor undtaget fra reglerne om merarbejdsgodtgørelse.

§ 6. Pension

Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte med tjenestemandspensionslignende pensionsordninger i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens forhandlingsområde er omfattet af aftale af 11. april 2005 om pensionsforhold, jf. bilag 1.

Stk. 2. Varige tillæg/tillægsforhøjelser der før ikrafttræden af den supplerende pensionsaftale har medført, at den ansatte i pensionsmæssig henseende er blevet indplaceret i en højere lønramme, kan ikke aftales pensionsgivende til en supplerende pensionsordning.

Stk. 3. Der kan som supplement lokalt aftales pensionsbidrag af varige og midlertidige tillæg, der ikke er omfattet af stk. 2. I givet fald indbetaler ansættelsesmyndigheden et pensionsbidrag på 18 pct. af tillægget.

Stk. 4. Pensionsbidraget indbetales af ansættelsesmyndigheden til COII-Konto i PFA. Af pensionsbidraget anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.

Stk. 5. Den supplerende pensionsordning er omfattet af bestemmelserne i aftale af 22. april 2002 om pensionsbidrag af visse faste tillæg.

Stk. 6. For tjenestemandslignende ansatte med forsikringsmæssig bidragsfinansieret pensionsordning indbetaler ansættelsesmyndigheden et pensionsbidrag på 18 pct. efter reglerne i den hidtil gældende pensionsordning. Pensionsbidraget beregnes af basislønnen efter § 3, af varige og midlertidige tillæg efter § 4 og af eventuelle tillæg efter § 7, stk. 5 og 7, samt af varige tillæg, der er videreført fra det hidtidige lønsystem, såfremt sidstnævnte hidtil har været pensionsgivende, jf. § 7, stk. 6. Pensionsbidraget indbetales af ansættelsesmyndigheden til COII Pension i PFA. Af pensionsbidraget anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikation skal indeholde oplysninger herom.

Bemærkninger til § 6:

I forbindelse med evt. overvejelser om indbetaling af pensionsbidrag af midlertidige tillæg til tjenestemænd, for hvem der ikke i forvejen er oprettet en forsikringsmæssig pensionsordning, henledes opmærksomheden på, at de hermed forbundne administrative omkostninger - specielt for så vidt angår mindre og korterevarende tillæg – kan være relativt store i forhold til pensionsindbetalingens størrelse og dermed kan reducere pensionsordningens værdi uforholdsmæssigt.

§ 7. Overgangsordning for medarbejdere, der hidtil har valgt ikke at overgå til det nye lønsystem

Indplacering sker i den løngruppe, hvortil stillingen er henført, jf. § 3.

Stk. 2. For forsorgsassistenter gælder, at den ansatte indplaceres på det løntrin i basislønskalaen, som er lig med eller nærmest højere i forhold til den hidtidige samlede faste løn, ekskl. eventuelle varige tillæg, som videreføres i det nye lønsystem.

Stk. 3. For forsorgsfuldmægtige, viceforstandere og ledere gælder, at der inden for basislønintervallet fastsættes en basisløn, der tager udgangspunkt i begyndelseslønnen i den enkelte ansattes hidtidige lønforløb/lønramme. Når basislønnen er fastsat, kan der ikke senere foretages oprykning inden for basislønintervallet.

Stk. 4. Ansatte som ikke hidtil har været omfattet af nyt lønsystem overgår med virkning fra 1. september 2007 til det nye lønsystem. Forsorgsassistenter overgår dog med virkning fra 1. oktober 2006.

Stk. 5. Hvis den samlede faste løn ved indplaceringen på basisløn, inkl. evt. nye tillæg, er lavere end den hidtidige samlede faste løn, skal der ydes et personligt tillæg til udligning af forskellen. Tillægget ydes som et kvalifikationstillæg. Hidtidige midlertidige tillæg indgår ikke i den samlede faste løn, men opretholdes som midlertidige tillæg i den aftalte periode.

Stk. 6. Lokalt aftalte tillæg videreføres, indtil de ved lokal aftale sammenlægges med tillæg efter stk. 5 eller med lokalt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg efter § 4. Der indbetales fortsat pensionsbidrag af lokalt aftalte tillæg, der hidtil har været pensionsgivende.

Stk. 7. Allerede ansatte, der ikke ved det nye lønsystems iværksættelse oppebærer slutløn i det hidtidige lønforløb, sikres endvidere et tillæg/en tillægsforhøjelse svarende til værdien af førstkommende anciennitetsstigning med virkning fra det tidspunkt, da anciennitetsoprykningen ville være sket efter det hidtidige lønsystem. Tillægget/tillægsforhøjelsen ydes dog kun i det omfang, der ikke i forbindelse med overgangen til det nye lønsystem eller senere er aftalt en samlet løn, der er højere end hidtidig løn inkl. førstkommende anciennitetstrin.

Stk. 8. For forsorgsassistenter, der indplaceres på basisløntrin 1, gælder, at oprykning til næste basisløntrin sker 1 år efter overgangen.

Stk. 9. Hvis en forsorgsassistent genindtræder i samme eller tilsvarende stilling efter tjenestefrihed, finder ovennævnte regler tilsvarende anvendelse.

Stk. 10. En forsorgsassistent, som fratræder sin stilling efter at være overgået til det nye lønsystem, vil ved genindtræden i samme eller tilsvarende stilling blive indplaceret på det anciennitetstrin i basislønskalaen, hvor vedkommende var placeret umiddelbart forud for sin fratræden og med samme oprykningsdato. Hertil lægges yderligere anciennitet, som måtte være optjent i den mellemliggende periode.

Bemærkninger til § 7:

I den hidtidige samlede faste løn indgår skalalønnen samt eventuelle varige tillæg, som ikke videreføres i det nye lønsystem (eksklusiv rådigheds- og merarbejdstillæg mv.), herunder tillæg ydet af lokallønspuljer.

§ 8. Ikrafttræden og opsigelse

Denne aftale har virkning fra 1. april 2008, og kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2011. Samtidig opsiges aftale af 28. februar 2008 om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område (Perst. nr. 003-08).

   
København, den 27. januar 2009.
 
   
Statstjenestemændenes
Centralorganisation II
Peter Ibsen
Kriminalforsorgsforeningen
John Hatting
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Lina Gisselbæk Lauritsen


Bilag 1

Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område

I henhold til § 3 i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer aftales følgende:

§ 1. Dækningsområde

Aftalen omfatter tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område på nyt lønsystem.

§ 2. Pensionsgivende skalatrinsforløb

De i § 1 omhandlede tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område optjener - i medfør af § 3, stk. 1, i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o. lign. i forbindelse med nye lønsystemer - tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

Pædagogiske assistenter, assistenter og fængselsassistenter med hidtidig pensionsmæssig indplacering i lønramme 13/15/17/18:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 28 og 29 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret. Skalatrin 28 opnås efter 2 år på skalatrin 27, uanset om tiden på skalatrin 27 delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Skalatrin 29 opnås efter 2 år på skalatrin 28.

Overassistenter aflønnet på skalatrin 20, 21, 22, 23, 24 (lønramme 15) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 25 og 26 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret. Skalatrin 25 opnås efter 2 år på skalatrin 24, uanset om tiden på skalatrin 24 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 24 er opnået, opnås skalatrin 25 fra denne aftales virkningstidspunkt. Skalatrin 26 opnås efter 2 år på skalatrin 25 dog senest efter i alt 4 år på skalatrin 24 og eventuelt skalatrin 25, uanset om tiden på skalatrin 24 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 4 år på skalatrin 24 er opnået, opnås skalatrin 26 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Overassistenter aflønnet på skalatrin 22, 23, 24, 25, 26 (lønramme 17) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 26 og 27 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret. Skalatrin 26 opnås efter 2 år på skalatrin 26, uanset om tiden på skalatrin 26 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 26 er opnået, opnås skalatrin 27 fra denne aftales virkningstidspunkt. Skalatrin 28 opnås efter 2 år på skalatrin 27 dog senest efter i alt 4 år på skalatrin 26 og eventuelt skalatrin 27, uanset om tiden på skalatrin 26 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 4 år på skalatrin 26 er opnået, opnås skalatrin 28 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Fængselsoverassistenter aflønnet på skalatrin 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 (lønramme 18/21) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 34 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 32, uanset om tiden på skalatrin 32 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 32 er opnået, opnås skalatrin 34 fra denne aftales virkningstidspunkt

Forsorgsassistenter (fængsler) aflønnet på skalatrin 25, 26, 28, 30, 32 (lønramme 19/21) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

25, 26, 28, 30, 32, 34

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 34 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 32, uanset om tiden på skalatrin 32 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 32 er opnået, opnås skalatrin 34 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Kontorfuldmægtige og fuldmægtige aflønnet på skalatrin 26, 28, 30, 32 (lønramme 21) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

26, 28, 30, 32, 34

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 34 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 32, uanset om tiden på skalatrin 32 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 32 er opnået, opnås skalatrin 34 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Fuldmægtige aflønnet på skalatrin 27, 29, 31, 33 (lønramme 22) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

27, 29, 31, 33, 35

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 35 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 33, uanset om tiden på skalatrin 33 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 33 er opnået, opnås skalatrin 35 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Forsorgsfuldmægtige (fængsler) og fuldmægtige aflønnet på skalatrin 29, 31, 33, 35 (lønramme 23) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

29, 31, 33, 35, 37

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 37 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 35, uanset om tiden på skalatrin 35 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 35 er opnået, opnås skalatrin 37 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Forsorgsfuldmægtige (fængsler), kontorfuldmægtige og fuldmægtige aflønnet på skalatrin 30, 32, 34, 36 (lønramme 24) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

30, 32, 34, 36, 38

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 38 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 36, uanset om tiden på skalatrin 36 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 36 er opnået, opnås skalatrin 38 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Fuldmægtige aflønnet på skalatrin 31, 33, 35, 37 (lønramme 25) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

31, 33, 35, 37, 39

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 39 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 37, uanset om tiden på skalatrin 37 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 37 er opnået, opnås skalatrin 39 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Forsorgsfuldmægtige (fængsler) og fuldmægtige aflønnet på skalatrin 32, 34, 36, 38 (lønramme 26) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

32, 34, 36, 38, 40

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 40 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 38, uanset om tiden på skalatrin 38 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 38 er opnået, opnås skalatrin 40 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Forsorgsfuldmægtige (fængsler) og fuldmægtige aflønnet på skalatrin 33, 35, 37, 39 (lønramme 27) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

33, 35, 37, 39, 41

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 41 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 39, uanset om tiden på skalatrin 39 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 39 er opnået, opnås skalatrin 41 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Fuldmægtige, souschefer for beskæftigelsesledere vedrørende arbejdsdriften, kontorledere og maskinmestre aflønnet på skalatrin 36, 38, 40 (lønramme 28) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

36, 38, 40, 42

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 42 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 40, uanset om tiden på skalatrin 40 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 40 er opnået, opnås skalatrin 42 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Fuldmægtige og maskinmestre aflønnet på skalatrin 38, 40, 42 (lønramme 29) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

38, 40, 42, 44

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 44 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 42, uanset om tiden på skalatrin 42 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 42 er opnået, opnås skalatrin 44 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Beskæftigelsesledere aflønnet på skalatrin 39, 41, 43 (lønramme 30) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

39, 41, 43, 45

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 45 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 43, uanset om tiden på skalatrin 43 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 43 er opnået, opnås skalatrin 45 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Beskæftigelsesledere, kontorledere og maskinmestre aflønnet på skalatrin 40, 42, 44 (lønramme 31) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

40, 42, 44, 46

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 46 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 44, uanset om tiden på skalatrin 44 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 44 er opnået, opnås skalatrin 46 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Behandlingskonsulenter, forstandere, forsorgsledere, beskæftigelsesledere, økonomikonsulenter og maskinmestre aflønnet på skalatrin 43, 45 (lønramme 32) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

43, 45, 47

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 47 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 45, uanset om tiden på skalatrin 45 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 45 er opnået, opnås skalatrin 47 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Behandlingskonsulenter, forstandere, afdelingsledere, beskæftigelsesledere og maskinmestre aflønnet på skalatrin 46 (lønramme 33) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

46, 48

Skalatrin 48 er tillagt det hidtil gældende skalatrin for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 46, uanset om tiden på skalatrin 46 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 46 er opnået, opnås skalatrin 48 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Afdelingsledere aflønnet på skalatrin 47 (lønramme 34) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

47, 48

Skalatrin 48 er tillagt det hidtil gældende skalatrin for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 47, uanset om tiden på skalatrin 47 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 47 er opnået, opnås skalatrin 48 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område, hvor der er indgået aftale om, at den ansatte er indplaceret i en anden lønramme end det hidtidige gældende pensionsskalatrinsforløb for ovennævnte tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, tillægges 2 ekstra skalatrin til slutskalatrinnet i lønrammeforløbet eller til det pensionsskalatrin den enkelte tjenestemand eller tjenestemandslignende ansatte på tidspunktet for implementering af denne aftale er indplaceret på, dog maksimalt til skalatrin 48.

De 2 ekstra skalatrin opnås, når den enkelte tjenestemand eller tjenestemandslignende ansatte i 2 år har haft ret til tjenestemandspension fra det samme skalatrin, som den pågældende jf. ovenstående er berettiget til som slutskalatrin, uanset om tiden helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på det pensionsberettigende skalatrin er opnået, tillægges de 2 ekstra skalatrin fra denne aftales virkningstidspunkt.

Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område, hvor der er indgået aftale om, at den ansatte er indplaceret i en højere lønramme end det hidtidige gældende pensionsskalatrinsforløb for ovennævnte tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, tillægges 2 ekstra skalatrin til slutskalatrinnet i lønrammeforløbet eller til det pensionsskalatrin den enkelte tjenestemand eller tjenestemandslignende ansatte på tidspunktet for implementering af denne aftale er indplaceret på, dog maksimalt til skalatrin 48.

De 2 ekstra skalatrin opnås, når den enkelte tjenestemand eller tjenestemandslignende ansatte i 2 år har haft ret til tjenestemandspension fra det samme skalatrin, som den pågældende jf. ovenstående er berettiget til som slutskalatrin, uanset om tiden helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på det pensionsberettigende skalatrin er opnået, tillægges de 2 ekstra skalatrin fra denne aftales virkningstidspunkt.

Hvis en tjenestemand eller tjenestemandslignende ansat i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område avancerer til højere stilling inden for eget ansættelsesområde, opnås i pensionsmæssig henseende et ekstra skalatrin fra avancementstidspunktet, dog maksimalt til skalatrin 48, hvorefter den resterende del af pensionsskalaen forskydes med et skalatrin, jfr. § 3, stk. 4-5 i aftalen af 19. december 2003. Den enkelte tjenestemand og tjenestemandslignende ansatte kan kun opnå ét ekstra skalatrin i forbindelse med avancement, uanset hvor mange avancementer den pågældende opnår.

§ 3. Ikrafttrædelse mv.

Denne aftale træder i kraft og har virkning fra 1. april 2005.

Stk. 2. For tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område, der er pensioneret inden for tidsrummet 1. april 2003 og indtil denne aftales virkningstidspunkt, og som på pensioneringstidspunktet opfyldte betingelserne for at få tillagt 2 ekstra trin eller det første skalatrin, omberegnes pensionen på grundlag heraf med virkning fra pensioneringstidspunktet.

Stk. 3. Denne aftale træder sammen med aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer i stedet for § 7, stk. 1-4 i aftale af 24. juni 2003 om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område, der derfor ophæves fra denne aftales virkningstidspunkt.

Stk. 4. Denne aftale kan ikke opsiges uden sammenhæng med aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer.

   
København, den 11. april 2005
 
   
Statstjenestemændenes
Centralorganisation II
Tommy Agerskov Thomsen
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Pia Staniok

Bemærkninger til bilag 1:

Aftalen er indgået i henhold til aftalen af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o. lign. i forbindelse med nye lønsystemer, jf. cirkulære af 15. marts 2007 (Perst. nr. 032-07).

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 003-09