Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Den fulde tekst

Cirkulære om organisationsaftale for pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har den 27. januar 2009 indgået vedlagte organisationsaftale for pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen.

Organisationsaftalen udgør sammen med CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten det samlede overenskomstgrundlag.

2. Der er i forbindelse med aftalefornyelsen aftalt forhøjelse af basislønnen med virkning fra 1. oktober 2008. Samtidig hermed er der indført et centralt kvalifikationstillæg for pædagogiske assistenter med seminarieuddannelse eller lignende.

3. For at lette overblikket er cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, nu opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført under ”Generelle bemærkninger”. Denne redaktionelle ændring medfører ikke nogen ændringer i bestemmelsernes, henholdsvis bemærkningernes retlige status.

4. Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2008. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 11. marts 2008 (Perst. nr. 005-08).

Personalestyrelsen, den 27. januar 2009

Lina Gisselbæk Lauritsen


Organisationsaftale for pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten).

§ 1. Dækningsområde

Organisationsaftalen omfatter pædagogiske assistenter ansat i Kriminalforsorgen.

Stk. 2. Organisationsaftalen omfatter ikke ansatte, der er omfattet af anden organisationsaftale eller overenskomst.

§ 2. Lønsystemet

Lønsystemet er etableret i henhold til den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være anført i denne aftale.

Stk. 2. Lønsystemet består af en basisløn, jf. § 3, og en tillægsdel, jf. § 4. Tillægsdelen omfatter centralt aftalte tillæg samt lokalt aftalte funktionstillæg, kvalifikationstillæg, engangsvederlag og resultatløn.

Stk. 3. Ved ansættelse på deltid ydes forholdsmæssig løn.

Stk. 4. Overtidsbetaling beregnes pr. time som 1/1924 af den samlede faste løn, eksklusiv evt. rådigheds-/merarbejdstillæg.

Stk. 5. Alle basislønninger og tillæg er angivet i årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997).

§ 3. Basisløn

Basislønnen for pædagogiske assistenter er: 193.500 kr.

Fra 1. oktober 2008 forhøjes basislønnen til:

Basisløn 198.000 kr.

§ 4. Tillæg

Til pædagogiske assistenter ydes et funktionstillæg på kr. 7.400.

Stk. 2. Med virkning fra 1. oktober 2008 ydes et kvalifikationstillæg på 9.000 kr. til pædagogiske assistenter med seminarieuddannelse eller lignende.

§ 5. Pension

Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidrag på 18 pct. af basislønnen og af varige og midlertidige tillæg efter § 4. Pensionsbidragene indbetales til CO II-Pension i PFA.

§ 6. Overgangsordninger for ansatte, der overgår til organisationsaftalen

Pædagogiske assistenter, der overgår fra individuel kontrakt til at være omfattet af denne organisationsaftale, overgår til det nye lønsystem. Der ydes udligningstillæg efter principperne i § 7, stk. 1-3, i rammeaftalen om nye lønsystemer.

Stk. 2. Pædagogiske assistenter, der overgår fra tjenestemandslignende vilkår til at være omfattet af denne organisationsaftale, bevarer samme ret til tillæg som efter aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område.

§ 7. Arbejdstid

De ansatte er omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

§ 8. Midlertidig tjeneste i højere stilling

Under midlertidig tjeneste i højere stilling anvendes de for statens tjenestemænd gældende regler.

§ 9. Ikrafttræden og opsigelse

Organisationsaftalen har virkning fra 1. april 2008 og kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts 2011. Samtidig ophæves organisationsaftale af 11. marts 2008 (Perst. nr. 005-08).

   
København, den 27. januar 2009.
 
   
Statstjenestemændenes
Centralorganisation II
Peter Ibsen
Kriminalforsorgsforeningen
John Hatting
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Lina Gisselbæk Lauritsen

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 004-09