Den fulde tekst
L 106
Forslag til lov om ændring af lov om børns forsørgelse, lov om ægteskabets retsvirkninger, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forældreansvarsloven. (Terminaladgang til økonomiske oplysninger, klagefrist m.v.).
Af justitsministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 28/1 09 Tillæg A 3256
Lovf som fremsat 28/1 09 Tillæg A 3236
1.beh 17/2 09 FF 3519
Betænkning 26/3 09 Tillæg B 633
2.beh 21/4 09 FF 5846
Lovf optrykt efter 2.beh 21/4 09
3.beh 30/4 09 FF 6466
Lovf som vedt 30/4 09 Tillæg C 412
Lov nr 349 af 6. maj 2009
Ordførere: (1.beh) Gitte Lillelund Bech (V), Lise von Seelen (S), René Christensen (DF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Tom Behnke (KF), Morten Østergaard (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at effektivisere og forenkle behandlingen af sager om fastsættelse og ændring af underholdsbidrag. Statsforvaltningerne og justitsministeren (Familiestyrelsen) kan til brug for behandlingen af bidragssager og sager om afholdelse af udgifter til transport af barnet i forbindelse med samvær få terminaladgang til de nødvendige oplysninger om parternes økonomiske forhold hos told- og skatteforvaltningen (SKAT). Endvidere kan en parts manglende medvirken til oplysning af en bidragssag medføre, at der træffes afgørelse på det foreliggende grundlag (såkaldt processuel skadevirkning).
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 108 stemmer.