Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31992R1768
 
31996R1610
 
32006R1901
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Ansøgningens indlevering og journalisering

Kapitel 3   Ansøgningens sprog og udformning

Kapitel 4   Prioritet

Kapitel 5   Patentkrav, beskrivelse, titel og sammendrag

Kapitel 6   Deponering

Kapitel 7   Ændring af patentansøgningen

Kapitel 8   Deling og udskillelse

Kapitel 9   Almindeligt tilgængelige ansøgninger

Kapitel 10   Undersøgelse af patenterbarhed

Kapitel 11   Patentmeddelelsen

Kapitel 12   Patentregistret

Kapitel 13   Indsigelsesbehandling

Kapitel 14   Administrativ omprøvning

Kapitel 15   Begæring om et patents ophør

Kapitel 16   Certifikatansøgningen og certifikatregistret m.v.

Kapitel 17   Administrativ omprøvning af certifikater m.v.

Kapitel 18   Modtagelse af internationale ansøgninger m.v.

Kapitel 19   Videreførelse af internationale ansøgninger

Kapitel 20   Europæiske patentansøgninger og patent m.v.

Kapitel 21   Forskellige bestemmelser

Kapitel 22   Ikrafttrædelse

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater

I medfør af § 5, stk. 2, § 6, stk. 1, 2. pkt., § 6, stk. 2, § 8 a, § 8 b, stk. 2, § 9, § 11, § 22, stk. 7, § 22, stk. 8, § 28, stk. 2, § 31, § 34, § 38, stk. 2, § 45, stk. 2, § 48, stk. 3, § 69, § 71, stk. 2, § 87a, § 88, stk. 3, § 90, § 91 og § 97 i patentloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 91 af 28. januar 2009 samt efter bemyndigelse i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 39 af 17. januar 2002 om henlæggelse af visse beføjelser til Patent- og Varemærkestyrelsen, fastsættes:

Afsnit I

Patentansøgningen

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Medmindre andet er fastsat, gælder bestemmelserne om patentansøgninger kun

1) danske patentansøgninger,

2) internationale ansøgninger, som er videreført efter patentlovens § 31 eller er optaget til behandling efter patentlovens § 38, og

3) europæiske patentansøgninger, som er konverteret til danske patentansøgninger i medfør af § 88 i patentloven.

Kapitel 2

Ansøgningens indlevering og journalisering

§ 2. Danske patentansøgninger skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen. Ansøgningsblanketter udleveres vederlagsfrit.

Stk. 2. Internationale ansøgninger, som omfatter Danmark, indleveres til en myndighed eller en international organisation, som i henhold til Patentsamarbejdstraktaten (PCT) er rette modtagende myndighed. Bestemmelser om Patent- og Varemærkestyrelsen som modtagende myndighed findes i §§ 103-107.

Stk. 3. Europæiske patentansøgninger, som omfatter Danmark, indleveres til en myndighed eller en europæisk organisation, som i henhold til Den Europæiske Patentkonvention er rette modtagende myndighed. Bestemmelser om Patent- og Varemærkestyrelsens modtagelse af europæiske patentansøgninger findes i §§ 112 og 113.

§ 3. En dansk patentansøgning skal angive:

1) ansøgerens navn eller firmanavn, postadresse og, hvis ansøgeren ikke er repræsenteret af en fuldmægtig, ansøgers eventuelle telefon- og telefaxnummer samt, hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn, postadresse og eventuelle telefon- og telefaxnummer,

2) opfinderens navn og postadresse,

3) en kort og saglig titel for den opfindelse, som søges beskyttet ved patent,

4) hvis patent søges af flere i forening, og disse ikke er repræsenteret ved en fuldmægtig, om en af dem skal være bemyndiget til at modtage meddelelser fra patentmyndigheden på alles vegne, da den først nævnte ansøger i modsat fald automatisk vil modtage meddelelser fra patentmyndigheden på alles vegne,

5) hvis ansøgningen omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale som angivet i patentlovens § 8a, stk. 1, oplysning herom, og

6) hvis patent søges af en anden end opfinderen, ansøgers ret til opfindelsen, og at opfinderen er informeret om, at der søges patent på opfindelsen, jf. patentlovens § 8, stk. 4,

7) de bilag, der følger med ansøgningen.

Stk. 2. Som bilag skal medfølge:

1) beskrivelse af opfindelsen, herunder eventuelle tegninger eller fotografier, hvis dette er nødvendigt for at forstå opfindelsen, og en eventuel sekvensliste, jf. § 19, patentkrav og sammendrag,

2) fuldmagt, jf. § 122.

Stk. 3. Med ansøgningen skal følge det foreskrevne gebyr.

Stk. 4. Hvis en opfindelse angår eller anvender et biologisk materiale af vegetabilsk eller animalsk oprindelse, skal patentansøgningen indeholde oplysninger om materialets geografiske oprindelse, hvis patentansøger er bekendt hermed. Såfremt patentansøger ikke er bekendt med materialets geografiske oprindelse, skal dette fremgå af ansøgningen. Manglende oplysninger om materialets geografiske oprindelse eller om patentansøgers ukendskab herom berører ikke behandlingen af patentansøgningen eller gyldigheden af de rettigheder, som følger af det udstedte patent.

Stk. 5. Hvis en opfindelse angår eller anvender et biologisk materiale af human oprindelse, skal det fremgå af patentansøgningen, om den person, hvorfra det biologiske materiale hidrører, har givet samtykke til ansøgningens indlevering. Oplysningen om samtykke berører ikke behandlingen af patentansøgningen eller gyldigheden af de rettigheder, som følger af det udstedte patent.

§ 4. Ønsker ansøgeren foretaget en nyhedsundersøgelse som nævnt i patentlovens § 9, skal en sådan begæring indgives senest 3 måneder fra ansøgningens indleveringsdag eller fra den dag, ansøgningen anses for indleveret, jf. § 38.

§ 5. Patent- og Varemærkestyrelsen forsyner ansøgningen med angivelse af den dag, da ansøgningen blev indleveret, og betingelserne i henhold til patentlovens § 8, litra b, stk. 1, nr. 1-3, er opfyldt.

Stk. 2. Er de i patentlovens § 8, litra b, anførte betingelser for at tildele en indleveringsdag ikke opfyldt, og har Patent- og Varemærkestyrelsen oplysninger, som gør det muligt at kontakte ansøger, skal Patent- og Varemærkestyrelsen opfordre ansøger til, inden udløbet af en frist på to måneder fra meddelelsen herom, at afhjælpe manglerne.

Stk. 3. Hvor en eller flere af de i patentlovens § 8b, stk. 1, opstillede betingelser ikke er opfyldt i den oprindeligt indleverede ansøgning, anses den dag, hvor alle betingelserne efterfølgende opfyldes, som indleveringsdag for ansøgningen under forudsætning af, at den i patentlovens § 8b, stk. 3, nævnte frist er overholdt.

Stk. 4. Hvor en del af beskrivelsen lader til at mangle i ansøgningen, eller ansøgningen henviser til en tegning, der lader til at mangle, skal Patent- og Varemærkestyrelsen opfordre ansøger til, inden udløbet af en frist på to måneder fra meddelelsen herom, at indsende den manglende del eller tegning.

Stk. 5. Hvor en manglende del af beskrivelsen eller en manglende tegning indleveres til myndigheden inden udløbet af en frist på to måneder regnet fra den dag, hvor en eller flere betingelser i medfør af patentlovens § 8b, stk. 1, er opfyldt eller fra fremsendelsen af den i stk. 4 nævnte opfordring til ansøgeren, skal denne del af beskrivelsen eller tegningen inkluderes i ansøgningen og med forbehold for stk. 6 og 7, skal indleveringsdagen herefter være den dag, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen har modtaget denne del af beskrivelsen eller denne tegning.

Stk. 6. Hvor den manglende del af beskrivelsen eller den manglende tegning er indleveret som anført i stk. 5 for at korrigere for dens udeladelse fra en ansøgning, der, på dagen, hvor et eller flere elementer som henvist til i patentlovens § 8b, stk. 1, først blev modtaget af Patent- og Varemærkestyrelsen, kræver prioritet fra en tidligere indleveret ansøgning, skal indleveringsdagen, efter anmodning herom være den dag, hvor betingelserne i patentlovens § 8b, stk. 1, er opfyldt under forudsætning af, at dette sker indenfor en frist på to måneder.

Stk. 7. Hvor den manglende del af beskrivelsen eller den manglende tegning, indleveret i henhold til stk. 5 bliver tilbagetaget inden en frist på to måneder regnet fra patentmyndighedens modtagelse heraf, skal indleveringsdagen være den dag, hvor betingelserne i patentlovens § 8b, stk. 1, er opfyldt.

Stk. 8. Indeholder en ansøgning en henvisning til en tidligere ansøgning på et af de i § 8, stk. 1, nævnte sprog, kan denne henvisning, med henblik på fastlæggelse af ansøgningens indleveringsdag, erstatte beskrivelsen og enhver tegning.

§ 6. Patent- og Varemærkestyrelsen fører en journal over indleverede ansøgninger.

Stk. 2. I journalen angives:

1) ansøgningens nummer,

2) ansøgningens klasser i henhold til det internationale patentklassifikationssystem,

3) ansøgerens navn eller firmanavn og postadresse,

4) hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig, fuldmægtigens navn eller firmanavn og postadresse,

5) opfinderens navn og postadresse,

6) opfindelsens titel,

7) hvis ansøgningen er en

a) dansk patentansøgning, dennes indleveringsdag samt, hvis løbedagen er en anden end indleveringsdagen, også løbedagen,

b) international ansøgning, den internationale indleveringsdag samt den dag, ansøgningen blev videreført efter patentlovens § 31 eller anses som indleveret efter patentlovens § 38, stk. 3, og den internationale ansøgnings nummer,

c) konverteret europæisk patentansøgning, den europæiske patentansøgnings nummer, dens indleveringsdag i henhold til Den Europæiske Patentkonvention, samt den dag den europæiske patentansøgning er konverteret til en dansk patentansøgning,

8) hvis prioritet er begæret i henhold til patentlovens § 6, hvor den prioritetsbegrundende ansøgning er indleveret, samt denne ansøgnings indleveringsdag og nummer,

9) hvis ansøgningen er fremkommet ved deling eller udskillelse, stamansøgningens nummer,

10) hvis ansøgningen omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale, oplysning herom, og om, hos hvilken institution prøven findes deponeret, samt det nummer, institutionen har tildelt den deponerede prøve,

11) når der ved deling eller udskillelse fra ansøgningen er fremkommet nye ansøgninger, oplysning herom med angivelse af de pågældende ansøgningers numre,

12) hvis ansøgningen er blevet almindelig tilgængelig efter patentlovens § 22, stk. 3, dagen herfor,

13) når der på grundlag af patentansøgningen efter brugsmodellovens § 12 er fremkommet en brugsmodelansøgning, oplysning herom og om brugsmodelansøgningens nummer,

14) i sagen indkomne skrivelser og betalte gebyrer, og

15) i sagen foretagne ekspeditioner.

Stk. 3. Journalen er for den enkelte ansøgning offentligt tilgængelig, når ansøgningen er almindeligt tilgængelig. Patent- og Varemærkestyrelsen kan dog bestemme, at visse af de i stk. 2 nævnte oplysninger skal være offentligt tilgængelige inden nævnte tidspunkt.

§ 7. Patent- og Varemærkestyrelsen kan bekendtgøre oplysninger om de i § 6 nævnte ansøgninger. Bekendtgørelsen skal i givet fald indeholde de i § 6, stk. 2, nr. 1 og 3-9, nævnte oplysninger.

Kapitel 3

Ansøgningens sprog og udformning

§ 8. Patent- og Varemærkestyrelsen behandler ansøgningen, herunder foretager nyhedsundersøgelse og patenterbarhedsvurdering, på basis af beskrivelse, patentkrav, sammendrag, tegninger og fotografier, hvis dette foreligger på dansk, engelsk, norsk eller svensk. Andre dokumenter kan ligeledes være affattet på dansk, engelsk, norsk eller svensk.

Stk. 2. Er et dokument affattet på et andet sprog end bestemt i stk. 1, skal der indleveres en oversættelse inden en af styrelsen fastsat frist. Ansøgeren kan anmode om en forlængelse af fristen i indtil to måneder efter fristens udløb. Foreligger beskrivelse, tegninger, fotografier og patentkrav ved ansøgningens indlevering på et andet sprog end dansk, engelsk, norsk eller svensk, kan Patent- og Varemærkestyrelsen dog undlade at kræve oversættelse af de dele heraf, som ikke medtages i basisdokumenterne, jf. § 25, stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan endvidere undlade at kræve oversættelse af andre dokumenter end beskrivelse, tegninger, fotografier, patentkrav og sammendrag eller tillade oversættelse af sådanne andre dokumenter til et andet sprog end de i stk. 1 nævnte. Oversættelser kan kræves bekræftet af en translatør eller på anden nærmere bestemt godkendt måde.

Stk. 3. Hvis en ansøgning er nyhedsundersøgt og patenterbarhedsvurderet på basis af engelske, svenske eller norske dokumenter, skal patentkravene indleveres på dansk, når Patent- og Varemærkestyrelsen har vurderet, at patentet kan meddeles. Beskrivelse, tegninger, fotografier og sammendrag skal indleveres enten på dansk eller engelsk.

§ 9. Beskrivelse, patentkrav, tegninger, fotografier og sammendrag skal være udført i en sådan form, at de er egnede til reproduktion.

Stk. 2. Disse sagsakter og ændringer i dem skal indleveres i den form, som Patent- og Varemærkestyrelsen foreskriver.

Kapitel 4

Prioritet

§ 10. For at kunne opnå prioritet efter patentlovens § 6, skal ansøgeren inden 3 måneder efter ansøgningens indleveringsdag her i landet, eller fra den dag, ansøgningen anses for indleveret, indgive begæring herom, jf. dog stk. 2. Begæringen skal indeholde oplysning om, hvor den påberåbte ansøgning er indleveret, denne ansøgnings indleveringsdag samt, hvis den er en international ansøgning, øvrige oplysninger efter regel 4.10 i gennemførelsesforskrifterne til Patentsamarbejdstraktaten. For en dansk patentansøgning skal ansøgeren desuden give oplysning om den påberåbte ansøgnings nummer, så snart det kan ske.

Stk. 2. I internationale ansøgninger skal begæring om prioritet angives i ansøgningsdokumentet. Begæringen skal indeholde oplysning om, hvor den påberåbte ansøgning er indleveret, denne ansøgnings indleveringsdag samt øvrige oplysninger efter regel 4.10 i gennemførelsesforskrifterne til Patentsamarbejdstraktaten. Det er dog muligt at rette i eller tilføje en prioritetsbegæring eller øvrige førnævnte oplysninger efter regel 26bis i gennemførelsesforskrifterne til Patentsamarbejdstraktaten, hvorefter meddelelse herom skal indgives til den modtagende myndighed eller det Internationale Bureau. Meddelelse skal gives inden for 16 måneder fra prioritetsdagen eller, hvor rettelsen eller tilføjelsen vil medføre en ændring af prioritetsdatoen, 16 måneder fra den ændrede prioritetsdag, alt efter hvilken 16 måneders periode der udløber først. Dog skal det være muligt at indgive en sådan meddelelse indtil 4 måneder fra den internationale indleveringsdag.

Stk. 3. Deles en ansøgning i henhold til § 28, skal begæring om prioritet for stamansøgningen uden særskilt begæring også gælde for nye ansøgninger, der fremkommer ved delingen.

Stk. 4. Hvis prioritet begæres efter ansøgningens indlevering, eller der sker tilbagekaldelse af prioritet, skal dette ske ved indgivelse af en særskilt meddelelse til Patent- og Varemærkestyrelsen.

§ 11. Bestemmelsen i patentlovens § 6, stk. 1, første pkt., finder tilsvarende anvendelse for ansøgninger, der er indleveret i en stat, der har ratificeret eller tiltrådt overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO).

§ 12. En ansøger, der har begæret prioritet, skal inden 16 måneder fra prioritetsdagen til patentmyndigheden indsende attest fra den myndighed, som modtog den oprindelige ansøgning, indeholdende oplysning om dagen for dens indlevering og om ansøgerens navn, tillige med en af den nævnte myndighed bekræftet kopi af ansøgningen, når dette er af betydning for patentmyndighedens behandling af begæringen. For internationale ansøgninger skal kopi af den påberåbte prioritetsansøgning efter regel 17, stk. 1, i gennemførelsesforskrifterne til Patentsamarbejdstraktaten i stedet indsendes til det i § 10 nævnte Internationale Bureau, til den modtagende myndighed eller begæres overført til Det Internationale Bureau efter samme regel.

Stk. 2. Patentmyndigheden kan undtage fra pligten til at indsende dokumentation som foreskrevet i stk. 1, 1. pkt.

Stk. 3. Indsender ansøgeren ikke den krævede dokumentation rettidigt, bortfalder ansøgerens ret til prioriteten.

Stk. 4. Er der i forbindelse med en international ansøgning indleveret kopi af den påberåbte prioritetsansøgning til det i § 10 nævnte Internationale Bureau, kan patentmyndigheden kun kræve kopi og oversættelse af denne efter regel 17, stk. 2, i gennemførelsesforskrifterne til Patentsamarbejdstraktaten.

§ 13. For at en ansøgning skal kunne danne grundlag for prioritet efter § 10, skal den være den første, hvori opfindelsen er angivet.

Stk. 2. Har den, som har indleveret den første ansøgning, eller dennes retsefterfølger senere sammesteds indleveret en ansøgning vedrørende samme opfindelse, skal den senere ansøgning dog kunne påberåbes som prioritetsbegrundende, forudsat at den første ansøgning ved indleveringen af den sidste er taget tilbage, henlagt eller afslået uden at have været gjort almindelig tilgængelig, og forudsat at den ikke danner grundlag for nogen bestående rettighed eller har tjent som grundlag for krav om prioritet. Er prioritet opnået på grundlag af en sådan senere ansøgning, kan den tidligere ansøgning ikke længere påberåbes som prioritetsbegrundende.

§ 14. Begæring om prioritet kan indgives for en del af en ansøgning. For samme ansøgning kan der kræves prioritet på grundlag af flere ansøgninger, selv om de vedrører forskellige lande. Flere ansøgninger kan påberåbes som prioritetsbegrundende for et enkelt patentkrav. Begæres prioritet på grundlag af flere ansøgninger, begynder de frister, der løber fra prioritetsdagen, at løbe fra den tidligste prioritetsdag.

Kapitel 5

Patentkrav, beskrivelse, titel og sammendrag

§ 15. Patentkrav skal angive, hvad der søges beskyttet, udtrykt ved de tekniske træk, der er nødvendige til opnåelse af den tilsigtede virkning. Patentkrav skal indeholde dels en indledning, der omfatter en titel for opfindelsen og om muligt en angivelse af den teknik, i forhold til hvilken opfindelsen udgør noget nyt (teknikkens standpunkt), dels en kendetegnende del, der indledes med ordene »kendetegnet ved« eller lignende, og som angiver det, der er nyt og særligt for opfindelsen. En anden affattelse af patentkravene kan tillades, hvis der er særlige grunde hertil, f.eks. ved anvendelseskrav.

Stk. 2. Hvert patentkrav må kun angå én opfindelse.

Stk. 3. Opfindelsen henføres så vidt muligt til en af følgende kategorier: produkter, apparater, fremgangsmåder eller anvendelser.

Stk. 4. Et patentkrav skal være klart formuleret og må ikke indeholde noget, som er uvedkommende under hensyn til den i kravet angivne opfindelse eller uvæsentligt for den ansøgte eneret.

Stk. 5. Hvis det letter forståelsen, skal der i patentkrav såvel i indledningen som i den kendetegnende del optages henvisningsbetegnelser fortrinsvis i parentes til tegningerne eller fotografierne. Almindelige bemærkninger som f.eks. »som beskrevet« eller »som vist på tegningen« må ikke optages i kravene. Undtagelsesvis kan der i krav henvises direkte til kurvediagrammer eller lignende, som er vist på tegningerne.

§ 16. En patentansøgning kan indeholde flere patentkrav. Disse skal da stå samlet og være nummereret fortløbende.

Stk. 2. Et patentkrav kan være selvstændigt eller uselvstændigt. Et krav er uselvstændigt, hvis det angår en udførelsesform for en opfindelse, der er angivet i et andet patentkrav i ansøgningen, og derfor omfatter samtlige kendetegn i dette krav. Andre patentkrav er selvstændige.

Stk. 3. Et selvstændigt krav kan være sideordnet med et andet selvstændigt krav. Et sideordnet selvstændigt krav skal fuldstændigt angive den omhandlede opfindelse. Et sideordnet selvstændigt krav kan formelt knyttes til et andet krav.

Stk. 4. Til et patentkrav kan knyttes et eller flere uselvstændige krav. Et uselvstændigt krav kan knyttes til flere foregående patentkrav. Det skal indledes med en henvisning til sådanne foregående patentkrav og derefter angive opfindelsens yderligere kendetegn. Uselvstændige krav skal grupperes umiddelbart efter det selvstændige krav, som de direkte eller via et andet uselvstændigt krav henviser til.

§ 17. Hvis en ansøgning omfatter flere opfindelser, anses den kun for at være i overensstemmelse med patentlovens § 10, hvis der mellem opfindelserne foreligger teknisk sammenhæng. Den tekniske sammenhæng skal komme til udtryk ved, at opfindelserne helt eller delvist omfatter de samme eller tilsvarende særlige tekniske ejendommeligheder. Med udtrykket særlige tekniske ejendommeligheder menes de tekniske ejendommeligheder, som hver opfindelse bidrager med ud over teknikkens standpunkt.

Stk. 2. Spørgsmålet om, hvorvidt der mellem et antal opfindelser foreligger denne sammenhæng, afgøres uden hensyn til, om de er angivet i hvert sit patentkrav eller som alternativer i et enkelt.

Stk. 3. Flere selvstændige krav inden for samme kategori må kun optages, hvis den tekniske sammenhæng er udpræget, og der foreligger åbenbare vanskeligheder ved, f.eks. i form af alternativer, at angive opfindelserne tilstrækkeligt bestemt, hvis de skulle indbefattes under fælles bestemmelser i et og samme patentkrav. Også opfindelser af typen sender-modtager kan angives i særskilte, selvstændige patentkrav.

§ 18. Beskrivelsen skal:

1) indledes med en kort og saglig titel for opfindelsen,

2) angive det tekniske område, som opfindelsen vedrører, samt den teknik, som opfindelsen bygger på, om muligt suppleret med henvisning til kendt litteratur, som belyser den pågældende teknik, hvis sådanne oplysninger er nødvendige,

3) forklare den opfindelse, der søges beskyttet, på en sådan måde, at det tekniske problem og dets løsning kan forstås, og angive, hvad der opnås med opfindelsen på baggrund af teknikkens standpunkt, samt hvilke træk der er nødvendige for at opnå dette,

4) belyse opfindelsen ved hjælp af udførelseseksempler eller udførelsesformer, eventuelt med henvisning til tegninger eller fotografier, således at kravene kan anses for tilstrækkeligt underbyggede, og

5) udtrykkeligt angive, hvorledes opfindelsen kan udnyttes industrielt, hvis dette ikke tydeligt fremgår af opfindelsens karakter. Såfremt der er tale om en opfindelse, der vedrører et gen, skal der udtrykkeligt redegøres for, hvorledes en sekvens eller delsekvens af genet kan anvendes industrielt.

6) hvis opfindelsen angår ændring af dyrs genetiske identitet, angive, om opfindelsen kan påføre dyret lidelser, og i så fald, om der ved udøvelsen af opfindelsen opnås en betydelig medicinsk nytteværdi for mennesker eller dyr.

Stk. 2. Hvis patentkravene omfatter flere selvstændige krav, skal opfindelserne ifølge disse omtales i beskrivelsen på den måde, som er angivet i stk. 1.

Stk. 3. Beskrivelsen af opfindelsen må ikke indeholde andet, end hvad der bidrager til forståelsen af opfindelsen. Hvis nye eller ikke almindeligt anvendte udtryk anvendes, skal betydningen af disse forklares. Fysiske størrelser skal angives i enheder, der er anerkendt i international praksis, fortrinsvis efter det metriske system under anvendelse af SI-enheder. Data, som ikke opfylder denne betingelse, skal suppleres med angivelse i enheder, der er anerkendt i international praksis. I matematiske formler skal almindeligt anvendte symboler bruges. I kemiske formler skal almindeligt anvendte symboler, atomvægte og molekyl- eller strukturformler bruges. Normalt bør bruges sådanne tekniske udtryk, tegn og symboler, som er almindeligt anerkendte på det pågældende område.

Stk. 4. Omfatter patentansøgningen deponering af en prøve af biologisk materiale, jf. patentlovens § 8 a, skal ansøgningen ved indleveringen indeholde alle de oplysninger af betydning om det biologiske materiales karakteristika, som ansøgeren har kendskab til.

§ 19. Hvis en ansøgning angår eller omfatter sekvenser af nucleotider eller aminosyrer, skal beskrivelsen indeholde en sekvensliste. Sekvenslisten skal være affattet i overensstemmelse med den standard, som Patent- og Varemærkestyrelsen fastsætter.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan bestemme, at en sekvensliste som angivet i stk. 1 også skal indleveres på maskinlæsbar form. Når en sekvensliste indleveres på maskinlæsbar form, skal ansøgeren afgive erklæring om, at informationerne på maskinlæsbar form er identiske med den sekvensliste, som er angivet i stk. 1.

§ 20. Tegninger og fotografier skal udføres som følger:

1) Tegninger skal vise de til forståelse af beskrivelsen nødvendige enkeltheder, og disse skal i beskrivelse og tegninger være betegnet med overensstemmende bogstaver og tal.

2) Tværsnit skal være skraverede.

3) Tegningers figurer skal være nummereret fortløbende uafhængigt af eventuel nummerering af arkene. Fotografier skal være nummereret fortløbende.

4) Tegninger og fotografier må ikke indeholde nogen tekst med undtagelse af et enkelt eller nogle få ord, når sådanne er absolut nødvendige for forståelsen.

§ 21. En dansk patentansøgnings sammendrag skal referere sig til beskrivelse og patentkrav, som de foreligger i basisdokumenterne, jf. §§ 25, stk. 1, og 31, stk. 1. Sammendraget skal indeholde opfindelsens titel. Det skal være affattet således, at det tekniske problem, opfindelsen vedrører, principperne for den løsning af problemet, som opfindelsen indebærer, samt opfindelsens hovedsagelige anvendelse tydeligt fremgår heraf. Sammendragets endelige ordlyd fastlægges om muligt, inden ansøgningen bliver almindeligt tilgængelig efter patentlovens § 22, stk. 2.

Stk. 2. Har en international nyhedsundersøgende patentmyndighed eller Den Europæiske Patentmyndighed fastlagt sammendraget for en international ansøgning eller for en konverteret europæisk patentansøgning, anvendes dette. I modsat fald fastlægger Patent- og Varemærkestyrelsen sammendraget også for sådanne ansøgninger, og stk. 1 finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 6

Deponering

§ 22. Deponering efter patentlovens § 8a, stk. 1, skal foretages hos en institution, som er international deponeringsmyndighed i henhold til den i Budapest den 28. april 1977 indgåede Traktat om International Anerkendelse af Deponering af Mikroorganismer i Forbindelse med Behandling af Patentsager (Budapesttraktaten), eller hos en af de øvrige deponeringsinstitutioner godkendt af Den Europæiske Patentmyndighed.

Stk. 2. Deponeringen skal foretages i overensstemmelse med Budapesttraktaten.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen udfærdiger en fortegnelse over de institutioner, hvor deponering kan finde sted.

§ 23. Er der foretaget deponering af en prøve af biologisk materiale, skal ansøgeren inden 16 måneder fra ansøgningens indleveringsdag eller, hvis prioritet begæres, fra prioritetsdagen indgive oplysning om, hos hvilken institution deponeringen er foretaget, og det nummer, som institutionen har tildelt den deponerede prøve. For internationale ansøgninger skal disse oplysninger inden for samme frist meddeles det i § 10 nævnte Internationale Bureau.

Stk. 2. Begærer ansøgeren, før udløbet af den i stk. 1 nævnte frist, at ansøgningens akter gøres tilgængelige tidligere end foreskrevet i patentlovens § 22, stk. 1 og 2, skal de i ovenstående stk. 1 nævnte oplysninger gives senest samtidig med begæringen. Begærer ansøgeren i en international ansøgning før udløbet af den i stk. 1 nævnte frist en tidligere offentliggørelse af ansøgningen i henhold til artikel 21, stk. 2 b, i Patentsamarbejdstraktaten, skal oplysningerne meddeles til det i § 10 nævnte Internationale Bureau senest samtidig med begæring om offentliggørelse.

Stk. 3. Er en deponeret prøve overført fra en deponeringsinstitution til en anden i overensstemmelse med regel 5, stk. 1, i gennemførelsesforskrifterne til Budapesttraktaten, skal ansøgeren så snart som muligt efter modtagelsen af kvitteringen for den overførte deponering underrette Patent- og Varemærkestyrelsen om dette og om det nye nummer, som den deponerede prøve har fået tildelt.

Stk. 4. Patent- og Varemærkestyrelsen kan som dokumentation for rigtigheden af de i stk. 1 og 3 nævnte oplysninger kræve, at ansøgeren indleverer en kopi af den kvittering, som deponeringsinstitutionen har udstedt vedrørende deponeringen.

§ 24. En ny deponering, som omhandlet i patentlovens § 8 a, stk. 2, skal foretages i overensstemmelse med Budapesttraktatens bestemmelser om ny deponering. Den nye deponering skal ledsages af en af deponenten underskrevet erklæring om, at det nye deponerede biologiske materiale er det samme som det oprindeligt deponerede.

Stk. 2. En ny deponering skal foretages inden 3 måneder fra den dag, på hvilken deponenten modtog underretning fra deponeringsinstitutionen om, at en prøve af den tidligere deponerede prøve ikke kan udleveres. Hvis institutionen er ophørt som international deponeringsmyndighed for sådant biologisk materiale, som deponeringen vedrørte, eller hvis den er ophørt med at opfylde sine forpligtelser i henhold til Budapesttraktaten, og deponenten ikke har fået underretning om dette inden 6 måneder efter, at det i § 10 nævnte Internationale Bureau har publiceret oplysning om forholdet, kan den nye deponering dog foretages inden 9 måneder fra denne publicering. For de øvrige deponeringsinstitutioner gælder de i 2. pkt. nævnte frister fra Den Europæiske Patentmyndigheds tilsvarende publicering.

Stk. 3. Ansøgeren skal inden 4 måneder fra dagen for den nye deponering til Patent- og Varemærkestyrelsen indlevere kopi af den kvittering, som er udstedt af deponeringsinstitutionen på grundlag af den nye deponering. Såfremt den i § 23, stk. 1 eller stk. 2, nævnte frist udløber senere, kan kopien af kvitteringen dog indleveres inden udløbet af denne frist. Ved indleveringen af kopien af kvitteringen skal der gives oplysning om nummeret på den ansøgning eller det patent, som deponeringen hører til.

Afsnit II

Ansøgningens behandling

Kapitel 7

Ændring af patentansøgningen

§ 25. Basisdokumenterne i en dansk patentansøgning, en patentansøgning, der videreføres i henhold til patentlovens § 31 eller optages til behandling efter patentlovens § 38, og en europæisk patentansøgning, som begæres konverteret efter patentlovens § 88, består af den på dansk, engelsk, norsk eller svensk affattede beskrivelse med tilhørende tegninger, fotografier og patentkrav, som den forelå ved ansøgningens indlevering, henholdsvis den dag ansøgningen anses for indleveret.

Stk. 2. Foreligger sådanne dokumenter ikke på tidspunktet for ansøgningens indlevering, henholdsvis den dag ansøgningen anses for indleveret, består basisdokumenterne af den derefter først fremkomne på dansk eller engelsk affattede beskrivelse med tilhørende tegninger, fotografier og patentkrav i det omfang, indholdet tydeligt fremgår af de dokumenter, der forelå på det nævnte tidspunkt.

Stk. 3. Basisdokumenterne i en international ansøgning, der videreføres efter patentlovens § 31, består af den oversættelse af beskrivelse, tegninger, fotografier og patentkrav, som er indleveret i henhold til nævnte bestemmelse med de ændringer i oversættelsen, der er foretaget inden udløbet af den frist, som gælder efter § 109. Er den internationale ansøgning indleveret til den modtagende myndighed på dansk eller engelsk, består basisdokumenterne af den genpart af beskrivelse, tegninger, fotografier og patentkrav, der er indleveret efter patentlovens § 31.

Stk. 4. Er der med ansøgerens samtykke blevet meddelt patent, eller er ansøgningen afslået inden udløbet af den frist, som gælder efter § 109, jf. patentlovens § 34, består basisdokumenterne af beskrivelse, tegninger, fotografier og patentkrav, som de forelå på det tidspunkt, hvor ansøgningen blev afgjort.

Stk. 5. Angives det ved en patentansøgnings indlevering, at en ansøgning vedrørende samme opfindelse tidligere er indleveret uden for landet, og er denne ansøgnings nummer og indleveringsdag anført, anses en senere indleveret, bekræftet kopi af denne ansøgning som indkommet på indleveringsdagen for den danske ansøgning.

§ 26. Et patentkrav må ikke ændres således, at det kommer til at indeholde noget, som ikke fremgår af basisdokumenterne, jf. §§ 25, stk. 1-4 og 31, stk. 1. Ændres et patentkrav ved indførelse af nye bestemmelser, skal ansøgeren samtidig angive, hvor i basisdokumenterne der findes grundlag herfor.

Stk. 2. Efter at Patent- og Varemærkestyrelsen har afgivet udtalelse om den foretagne nyhedsundersøgelse, må der ikke i samme patentansøgning optages patentkrav, som angiver en opfindelse, der er uafhængig af de opfindelser, der er angivet i tidligere indleverede krav.

Stk. 3. Udtalelse om nyhedsundersøgelse af en international patentansøgning afgives ikke inden udløbet af den frist, som gælder efter § 109, medmindre ansøgeren giver sit samtykke hertil.

Stk. 4. I beskrivelse, tegninger og fotografier må ansøgeren kun foretage ændringer eller tillæg af hensyn til patentlovens § 8, herunder optage yderligere udførelseseksempler, hvis de er nødvendige i tydeliggørende eller korrigerende øjemed. Ved sådanne ændringer eller tillæg må patentkrav ikke komme til at omfatte andet end, hvad der fremgår af basisdokumenterne.

Stk. 5. Ved indlevering af nye eksemplarer af beskrivelsen skal ansøgeren afgive erklæring om, på hvilke punkter beskrivelsen ikke ordret stemmer overens med en tidligere indleveret beskrivelse.

§ 27. Ændringer i eller tilføjelser til patentkrav skal, hvis patentmyndigheden ikke tillader andet, ske ved indlevering af nyt eksemplar af kravene. I dette eksemplar skal samtlige fastholdte krav være optaget i sammenhæng.

Kapitel 8

Deling og udskillelse

§ 28. Er der i basisdokumenterne beskrevet flere opfindelser, kan ansøgeren dele ansøgningen i flere ansøgninger. På ansøgerens begæring skal en ny ansøgning angående en opfindelse, som hidrører fra den ansøgning, hvorfra den er delt (stamansøgningen), anses som indleveret samtidigt med stamansøgningen. Den nye ansøgning må ikke angå noget, der ikke under iagttagelse af patentlovens § 19, stk. 2, kunne optages i stamansøgningens patentkrav på tidspunktet for denne nye ansøgnings indlevering.

Stk. 2. Ønsker ansøgeren beskyttelse for en uafhængig opfindelse i en international ansøgning, må ansøgningen deles og nyt ansøgningsgebyr betales, selv om tillægsgebyr som nævnt i patentlovens § 36, stk. 1, er betalt.

§ 29. Er der i en patentansøgning ved tilføjelse til beskrivelse eller patentkrav eller på anden måde angivet en opfindelse, som ikke fremgår af basisdokumenterne, kan en ny ansøgning angående denne opfindelse udskilles fra stamansøgningen og på ansøgerens begæring anses som indleveret på det tidspunkt, da det dokument, hvori opfindelsen er angivet, indkom til Patent- og Varemærkestyrelsen. Udskillelse skal ske under iagttagelse af patentlovens § 19, stk. 2, og der kan i den nye ansøgning alene søges beskyttelse for det, som fremgik af stamansøgningen på datoen for indleveringen af det pågældende dokument.

§ 30. Hvis en ansøgning er fremkommet ved deling eller udskillelse, skal det angives, hvilke dele af stamansøgningen kravene i den nye ansøgning støtter sig på. Ansøgeren skal endvidere angive i stamansøgningen, at deling eller udskillelse har fundet sted.

Stk. 2. Deling eller udskillelse kan finde sted, så længe stamansøgningen ikke er endeligt afgjort. Deling eller udskillelse skal således ske, inden der er meddelt patent efter patentlovens § 20, stk. 1, i stamansøgningen. Er stamansøgningen afslået eller henlagt, kan deling og udskillelse finde sted, så længe klagefristen eller fristen for genoptagelse løber, uanset om klage indgives eller behandlingen af ansøgningen genoptages.

Stk. 3. Hvis deling eller udskillelse sker, efter at der i stamansøgningen er afsendt meddelelse om godkendelse til patentmeddelelse, gælder dog de indholdsmæssige begrænsninger, som følger af bestemmelsen i patentlovens § 19, stk. 2, jf. denne bekendtgørelses § 28, stk. 1, og § 29.

§ 31. Ved deling eller udskillelse anses beskrivelse med tilhørende tegninger, fotografier og patentkrav, som indleveres i forbindelse med den nye ansøgning, som basisdokumenter.

Stk. 2. En ny ansøgning anses kun for fremkommet ved deling eller udskillelse, hvis dette fremgår af ansøgningen ved dens indlevering. Den oprindelige ansøgnings indleveringsdag og nummer skal angives i ansøgninger, der fremkommer ved deling eller udskillelse.

Kapitel 9

Almindeligt tilgængelige ansøgninger

§ 32. Når akterne i en patentansøgning, før patent meddeles, bliver almindeligt tilgængelige efter patentlovens § 22, publiceres sammendraget, så snart dets endelige ordlyd er fastlagt. Patent- og Varemærkestyrelsen kan også publicere andre dele af ansøgningen sammen med sammendraget. Eksemplarer af det publicerede sammendrag kan fås mod betaling.

Stk. 2. Den bekendtgørelse, som sker, når en ansøgning bliver almindeligt tilgængelig, indeholder oplysning om ansøgningens nummer og klasser, indleveringsdag, løbedag, hvis denne er en anden end indleveringsdagen, opfindelsens titel, ansøgerens navn eller firmanavn og postadresse, og, hvis denne er repræsenteret af en fuldmægtig, fuldmægtigens navn eller firmanavn, samt opfinderens navn og postadresse. Er der begæret prioritet, indeholder bekendtgørelsen oplysning om, hvor den prioritetsbegrundende ansøgning er indleveret, dagen for dens indlevering samt ansøgningens nummer. Omfatter ansøgningen deponering af en prøve af biologisk materiale, angives dette i bekendtgørelsen. Har ansøgeren efter patentlovens § 22, stk. 7, begæret, at udlevering af en prøve kun skal kunne ske til en særlig sagkyndig, bekendtgøres dette ligeledes.

Stk. 3. Er oversættelsen af beskrivelse og patentkrav i en international ansøgning blevet ændret inden udløbet af den frist, som gælder efter § 108, efter at sagens akter er blevet almindeligt tilgængelige, udfærdiges der bekendtgørelse herom.

§ 33. Begæring efter patentlovens § 22, stk. 8, 1. pkt., om at få udleveret en prøve af deponeret biologisk materiale skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen og affattes i overensstemmelse med regel 11 i gennemførelsesforskrifterne til Budapesttraktaten.

Stk. 2. Indgives begæring som angivet i stk. 1 inden den ansøgning, som deponeringen hører til, er endeligt afgjort, skal den, der ønsker at få prøven udleveret, over for ansøgeren forpligte sig til ikke at anvende prøven til andet end forsøg, indtil ansøgningen er endeligt afgjort, og i samme periode, eller hvis patent bliver meddelt, indtil patentet er ophørt, ikke at lade andre få adgang til prøven.

Stk. 3. Indgives begæring som angivet i stk. 1 vedrørende deponering, som hører til et patent, skal den, der ønsker at få prøven udleveret, over for patenthaveren forpligte sig til ikke at lade andre få adgang til prøven, før patentet er ophørt.

Stk. 4. Den, der ønsker at få prøven udleveret, skal, for så vidt angår af prøven afledt biologisk materiale, som har bibeholdt de karakteristiske træk hos den deponerede prøve, der er væsentlige for udøvelsen af opfindelsen, påtage sig de samme forpligtelser, som gælder for prøven.

Stk. 5. Hvor den, der ønsker at få prøven udleveret, skal påtage sig de nævnte forpligtelser, skal dette ske ved indgivelse af særskilt erklæring, som ledsager begæringen.

§ 34. Begæring efter patentlovens § 22, stk. 7, om, at en prøve kun skal kunne udleveres til en særlig sagkyndig, skal fremsættes over for Patent- og Varemærkestyrelsen senest samtidig med, at ansøgningen bliver almindeligt tilgængelig efter patentlovens § 22.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen udfærdiger en fortegnelse over egnede personer, der har erklæret sig villige til at påtage sig hvervet som særlig sagkyndig, og som er egnede hertil. Optagelse af personer i fortegnelsen over sagkyndige bekendtgøres. Ligeledes bekendtgøres det, hvis personer slettes af listen.

Stk. 3. Må en prøve kun udleveres til en særlig sagkyndig, jf. stk. 1, skal den sagkyndige angives i begæringen om en prøve. Begæringen skal ved indgivelsen være ledsaget af en særskilt erklæring fra den sagkyndige, hvori denne over for ansøgeren forpligter sig i det i § 33, stk. 2 og 4, nævnte omfang. I disse tilfælde behøver den, som har fremsat begæring, ikke selv at afgive erklæring.

Stk. 4. Som sagkyndig kan benyttes en person, der er optaget i fortegnelsen, eller en person, som i det enkelte tilfælde er godkendt af ansøgeren.

§ 35. Uanset en efter §§ 33 og 34 afgivet erklæring kan en prøve afledt af en udleveret prøve dog deponeres for en ny patentansøgning eller brugsmodelansøgning, hvis deponering af den afledte prøve er nødvendig for denne ansøgning.

§ 36. Er der fremsat begæring om udlevering af en prøve, og er der i henhold til patentloven eller denne bekendtgørelse intet til hinder for, at prøven udleveres, udsteder Patent- og Varemærkestyrelsen attest herfor. Patent- og Varemærkestyrelsen sender begæringen om udlevering af en prøve og attesten til den deponeringsinstitution, hvor prøven findes deponeret. Patent- og Varemærkestyrelsen sender samtidig en kopi af begæringen og attesten til ansøgeren eller patenthaveren.

Stk. 2. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at attest som angivet i stk. 1 ikke kan udstedes, giver Patent- og Varemærkestyrelsen den, der har begæret en prøve udleveret, underretning herom.

Kapitel 10

Undersøgelse af patenterbarhed

§ 37. Ved undersøgelsen af om betingelserne i patentlovens § 2 for meddelelse af patent er til stede, tager patentmyndigheden hensyn til alt, hvad den får kendskab til.

Stk. 2. Undersøgelsen sker tillige på grundlag af anden tilgængelig information, når dette skønnes nødvendigt.

§ 38. Ønsker ansøgeren foretaget den i patentlovens § 9 nævnte nyhedsundersøgelse, skal ansøgeren inden 3 måneder fra ansøgningens indleveringsdag, eller fra den dag, ansøgningen anses for indleveret, indgive begæring herom og betale det gebyr, som er fastsat af den nyhedsundersøgende myndighed samt gebyr for Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition.

Stk. 2. Ønsker ansøgeren, at nyhedsundersøgelsen skal udføres af en bestemt af flere mulige internationale myndigheder, skal dette angives i begæringen.

Stk. 3. Er patentansøgningen ikke affattet på et sprog, som godtages af den nyhedsundersøgende myndighed, skal begæringen være ledsaget af en oversættelse af ansøgningen til et sprog, som godkendes af den nyhedsundersøgende myndighed. Hvis Nordisk Patent Institut er angivet i begæringen, skal ansøgningen oversættes til dansk, engelsk, islandsk, norsk eller svensk. Hvis den svenske patentmyndighed er angivet i begæringen, skal ansøgningen oversættes til dansk, svensk eller engelsk, og hvis Den Europæiske Patentmyndighed er angivet i begæringen, skal ansøgningen oversættes til engelsk, fransk eller tysk.

Stk. 4. Opfylder patentansøgningen og den foreskrevne oversættelse ved udløbet af den i stk. 1 nævnte frist ikke de formkrav, som gælder for internationale ansøgninger, anses begæringen for tilbagetaget.

§ 39. Har Patent- og Varemærkestyrelsen meddelt ansøgeren, at en ansøgning angår flere af hinanden uafhængige opfindelser i strid med patentlovens § 10, må ansøgningen ikke først indskrænkes til at angå den ene opfindelse, og derefter, hvis denne viser sig ikke at være patenterbar, ændres til at angå en anden af opfindelserne. Ansøgningen må heller ikke rettes parallelt på flere af opfindelserne.

Stk. 2. Når patentkravene ved manglende enhed er blevet indskrænket, skal ansøgeren anses for i den foreliggende ansøgning endeligt at have afstået fra den eller de opfindelser, som ved indskrænkningen er udgået af kravene.

§ 40. Patentmyndigheden kan til brug for ansøgningens behandling indhente udtalelse fra andre sagkyndige.

§ 41. Patentmyndigheden kan forlange, at ansøgeren indsender model, prøve og lignende, eller lader udføre undersøgelser eller forsøg.

§ 42. Har ansøgeren også søgt patent på samme opfindelse uden for Danmark, kan patentmyndigheden med den begrænsning, som angives i patentlovens § 69, stk. 3, 2. pkt., forlange, at ansøger giver oplysning om, hvad vedkommende patentinstitution har oplyst om opfindelsens nyhed eller patenterbarhed i øvrigt.

Stk. 2. Ansøgeren skal, i det omfang patentmyndigheden forlanger det, oplyse, ved hvilke patentinstitutioner denne har ansøgt om patent på opfindelsen og indlevere kopi eller afskrift af skriftvekslingen med vedkommende patentinstitutioner om opfindelsens nyhed eller patenterbarhed i øvrigt. Hvis ansøgeren ikke har modtaget en sådan skriftveksling, skal ansøgeren afgive erklæring herom.

§ 43. Indgives der under behandlingen af en patentansøgning oplysninger af betydning for bedømmelsen af ansøgningen, underrettes ansøgeren herom. Den, som har indgivet sådanne oplysninger, meddeles i givet fald om adgangen til at nedlægge indsigelse, når patent måtte blive meddelt.

Afsnit III

Meddelelse af patent m.v.

Kapitel 11

Patentmeddelelsen

§ 44. Vurderer patentmyndigheden, at patent kan meddeles, og er det ikke allerede konstateret, at ansøgeren er enig i den tekst, som patent vil kunne meddeles med, finder stk. 2 og 3 anvendelse.

Stk. 2. Patentmyndigheden opfordrer ansøgeren til inden 2 måneder at udtale sig om den tekst, som patent vil kunne meddeles med. Er ansøgeren enig i teksten, finder patentlovens § 19 anvendelse.

Stk. 3. Er ansøgeren uenig i teksten, kan behandlingen af ansøgningen fortsætte. Finder patentmyndigheden ikke anledning til at fortsætte behandlingen, afslås ansøgningen. Opfordringen efter stk. 2 skal oplyse, at ansøgningen kan afslås, når ansøgeren ikke er enig i teksten.

§ 45. Foreligger der ved meddelelsen til ansøgeren efter patentlovens § 19, stk. 1, ikke dokumenter, der er egnede til reproduktion, skal ansøgeren indlevere sådanne inden 2 måneder efter, at meddelelsen er givet.

Stk. 2. Dokumenterne til reproduktion skal stemme overens med de til patentmeddelelse godkendte dokumenter. Ansøger skal afgive en erklæring herom.

§ 46. Udsættelse med meddelelse af patent kan kun bevilges i de tilfælde, hvor beslutningen om patentmeddelelse er truffet, før ansøgningen er blevet almindeligt tilgængelig efter patentlovens § 22, stk. 2 og 3. Meddelelsen af patent kan i så fald på ansøgerens begæring udsættes til det tidspunkt, hvor ansøgningen bliver almindeligt tilgængelig efter de nævnte bestemmelser.

§ 47. Publicering af beskrivelsen med tegninger, fotografier, patentkrav og sammendrag i henhold til patentlovens § 20 (patentskrift) sker ved Patent- og Varemærkestyrelsens foranstaltning og påbegyndes snarest muligt efter patentmeddelelsen. Patentskriftet angiver dagen for patentmeddelelsen, samt

1) ansøgningens nummer og patentets registreringsnummer,

2) patentets klasser,

3) patenthaverens navn eller firmanavn og postadresse,

4) hvis patenthaveren er repræsenteret ved en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn,

5) opfinderens navn og postadresse,

6) patentets titel,

7) hvis ansøgningen var en

a) dansk patentansøgning, dennes indleveringsdag samt, hvis løbedagen er en anden end indleveringsdagen, også løbedagen,

b) international patentansøgning, den internationale indleveringsdag samt den dag, ansøgningen blev videreført i henhold til patentlovens § 31 eller anses som indleveret i henhold til patentlovens § 38, stk. 3, og det internationale ansøgningsnummer,

c) konverteret europæisk patentansøgning, den europæiske patentansøgnings nummer, dens indleveringsdag i henhold til Den Europæiske Patentkonvention, samt den dag, den europæiske patentansøgning blev konverteret til en dansk patentansøgning,

8) hvis prioritet er begæret i henhold til patentlovens § 6, oplysning om, hvor den prioritetsbegrundende ansøgning er indleveret, samt denne ansøgnings indleveringsdag og nummer,

9) hvis ansøgningen er fremkommet ved deling eller udskillelse, stamansøgningens nummer,

10) hvis patentet omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale, oplysning herom,

11) den dag, da ansøgningens akter blev almindeligt tilgængelige, og

12) fremdragne publikationer.

§ 48. Bekendtgørelse om patentmeddelelsen, som udfærdiges efter patentlovens § 20, indeholder de oplysninger, som efter § 47 angives i patentskriftet, dog med undtagelse af fremdragne publikationer.

Kapitel 12

Patentregistret

§ 49. Patent- og Varemærkestyrelsen fører et register over de patenter, der er meddelt her i landet, samt over europæiske patenter med gyldighed her i landet.

§ 50. I patentregistret angives for patenter meddelt her i landet

1) ansøgningens nummer og patentets registreringsnummer,

2) patentets klasser,

3) patenthaverens navn eller firmanavn og postadresse,

4) hvis patenthaveren er repræsenteret ved en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn og postadresse,

5) opfinderens navn og postadresse,

6) opfindelsens titel,

7) hvis patentet er meddelt på grundlag af en

a) dansk patentansøgning, ansøgningens indleveringsdag, samt hvis løbedagen er en anden end indleveringsdagen, også løbedagen,

b) international ansøgning, den internationale indleveringsdag, samt den dag, ansøgningen blev videreført efter patentlovens § 31, eller den dag, ansøgningen anses som indleveret efter patentlovens § 38, stk. 3, og den internationale ansøgnings nummer,

c) konverteret europæisk patentansøgning, den europæiske patentansøgnings nummer og dens indleveringsdag i henhold til Den Europæiske Patentkonvention, samt den dag den europæiske patentansøgning blev konverteret til en dansk patentansøgning,

8) hvis prioritet er begæret i henhold til patentlovens § 6, hvor den prioritetsbegrundende ansøgning er indleveret, samt dennes indleveringsdag og nummer,

9) hvis patentet er meddelt på grundlag af en ansøgning, som er fremkommet ved deling eller udskillelse, stamansøgningens nummer,

10) hvis patentet omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale, oplysning om, hos hvilken institution prøven findes deponeret, samt det nummer, institutionen har tildelt den deponerede prøve,

11) den dag, da ansøgningens akter blev almindeligt tilgængelige, og

12) den dag, da patentets meddelelse blev bekendtgjort i henhold til patentlovens § 20.

§ 51. Europæiske patenter, som omfatter Danmark, indføres i patentregistret, når Den Europæiske Patentmyndighed har bekendtgjort patentmeddelelsen, og patenthaveren efter patentlovens § 77, stk. 1, 1. pkt., rettidigt har indleveret den påkrævede oversatte tekst og betalt det fastsatte gebyr.

Stk. 2. Er de i stk. 1 nævnte krav opfyldt, indføres følgende i registret

1) den dag, Den Europæiske Patentmyndighed har bekendtgjort patentmeddelelsen,

2) den dag, oversættelse og gebyr efter patentlovens § 77, stk. 1 og 2, er indkommet, samt den dag, bekendtgørelse herom har fundet sted,

3) den dag, der er fastsat som ansøgningens indleveringsdag, samt hvis ansøgningen er en europæisk afdelt ansøgning, datoen for indlevering af den afdelte ansøgning, og

4) oplysninger svarende til de i § 50, nr. 1-6, 7 b, 8, 10 og 11, anførte.

Stk. 3. Har Den Europæiske Patentmyndighed bekendtgjort sin beslutning om, at et europæisk patent, som omfatter Danmark, skal opretholdes i ændret affattelse, noteres datoen for denne bekendtgørelse i registret. Såfremt patenthaver inden for den i patentlovens § 77, stk. 1, angivne frist indleverer en ny oversættelse og betaler gebyret herfor efter patentlovens § 77, stk. 2, noteres det i registret, hvornår dette er sket, samt hvornår ændringen er bekendtgjort af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Stk. 4. Indkommer den i stk. 3 nævnte oversættelse og gebyrbetaling ikke inden for den i patentlovens § 77, stk. 1, angivne frist, noteres dette i registret.

Stk. 5. Har Den Europæiske Patentmyndighed begrænset eller ophævet et europæisk patent, som omfatter Danmark, noteres dette i registret.

Stk. 6. Indleverer patenthaver en rettet tekst og betaler gebyr efter patentlovens § 86, stk. 1, noteres det i registret, hvornår dette er sket, samt hvornår rettelsen er bekendtgjort.

§ 52. Når årsgebyr er betalt, sker der notering herom i patentregistret eller et hertil knyttet særligt register for gebyrer.

Stk. 2. Er patentet bortfaldet efter patentlovens § 51, noteres det tidspunkt, fra hvilket patentet er bortfaldet, i registret.

Stk. 3. Er der indgivet begæring efter patentlovens § 72 om, at årsgebyr skal anses for indbetalt rettidigt, noteres dette i registret, og der sker tillige notering om afgørelsen i sagen.

§ 53. Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen modtager meddelelse om, at der er anlagt sag om et patents ugyldighed, om overførelse af patent eller om tvangslicens, jf. patentlovens § 63, stk. 1, noteres dette i registret.

Stk. 2. Når udskrift af en dom efter patentlovens § 65 er indsendt til Patent- og Varemærkestyrelsen, noteres dette i patentregistret. Når dommen er endelig, sker notering på en sådan måde, at sagens udfald i hovedtræk fremgår af registret.

Stk. 3. Har Patent- og Varemærkestyrelsen efter patentlovens § 54 erklæret et patent for ophævet i sin helhed, noteres dette i registret.

§ 54. Den notering, der foretages ved indlevering af indsigelse, begæring om administrativ omprøvning og begæring om ophør, jf. afsnit IV, indeholder

1) navn eller firmanavn og postadresse på indsigeren henholdsvis den, der har fremsat begæring,

2) hvis indsiger eller den, der har fremsat begæring, er repræsenteret ved en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn og postadresse,

3) datoen for indsigelsen eller begæringen om administrativ omprøvning eller ophør, og

4) ved begæring om ophør, nummeret på det EF-patent eller europæiske patent, som anses at dække samme opfindelse.

Stk. 2. Afgørelsen af en indsigelse, en begæring om administrativ omprøvning eller en begæring om ophør noteres i patentregistret, jf. §§ 63, 74, stk. 2, og 83, stk. 2. Noteringen angiver afgørelsens resultat samt den dag, hvor afgørelsen bekendtgøres.

§ 55. Notering efter patentlovens § 44 om overgang af et patent, meddelelse af licens, pantsætning, foretagelse af udlæg eller at patenthaver er taget under konkursbehandling indeholder navn eller firmanavn og postadresse på indehaveren af den pågældende ret samt tidspunktet for stiftelsen af retten. For så vidt angår licenser noteres det tillige efter begæring, om patenthaverens ret til at give yderligere licens er begrænset. Notering efter patentlovens § 44 om at patenthaver er taget under konkursbehandling skal indeholde, ud over noteringen om konkursbehandling, navn og adresse på kurator. Kan spørgsmålet om notering ikke umiddelbart afgøres, anføres det i registret, at begæring om notering er fremsat.

Stk. 2. Anmeldelse for et patent om ændring i fuldmagtsforhold eller i patenthaverens navn eller postadresse noteres i registret.

Stk. 3. Begæring om notering som nævnt i stk. 1 og 2 skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen og være ledsaget af behørig dokumentation for ændringen.

Stk. 4. Har Patent- og Varemærkestyrelsen for et patent modtaget underretning om overførsel af deponeret biologisk materiale som angivet i § 23, stk. 3, eller modtaget kopi af kvittering for ny deponering som angivet i § 24, stk. 3, foretages der notering i registret om overførslen eller den nye deponering.

Stk. 5. Har Patent- og Varemærkestyrelsen modtaget underretning om meddelelse af afhængig tvangslicens, jf. patentlovens § 46a, foretages notering i registret.

Afsnit IV

Indsigelse, administrativ omprøvning, ophør

Kapitel 13

Indsigelsesbehandling

§ 56. Indsigelsen skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen og indeholde

1) indsigerens navn eller firmanavn og postadresse,

2) registreringsnummeret på det patent, der fremsættes indsigelse imod, patenthaverens navn eller firmanavn og opfindelsens titel,

3) en erklæring om omfanget af den fremsatte indsigelse og om alle de grunde, indsigelsen støttes på, samt en udtømmende angivelse af alle de kendsgerninger, bevisligheder og anbringender, der fremføres for disse grunde, og

4) hvis indsigeren er repræsenteret ved en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn og postadresse.

Stk. 2. Indsigelsen skal være ledsaget af det fastsatte gebyr.

§ 57. Hvis indsigelsen ikke opfylder bestemmelserne i § 56, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, inden udløbet af indsigelsesfristen, afvises indsigelsen. Det samme er tilfældet, hvis det patent, der fremsættes indsigelse mod, ikke er identificeret i indsigelsen, eller hvis det ikke kan konstateres, fra hvem indsigelsen stammer.

Stk. 2. Hvis indsigelsen efter indsigelsesfristens udløb i øvrigt ikke opfylder bestemmelserne i § 56, stk. 1, nr. 1-2 og 4, opfordres indsigeren til inden 1 måned at afhjælpe manglen. Hvis indsigelsen ikke berigtiges rettidigt, afvises den.

Stk. 3. Der sker notering i patentregistret om indleveringen af indsigelsen. Bekendtgørelse om indlevering af indsigelsen sker efter § 64, når indsigelsesfristen er udløbet, hvis indsigelsen ikke afvises.

§ 58. Patent- og Varemærkestyrelsen kan efter anmodning fra indsiger beslutte, at patenthaver skal indlevere en oversættelse af hele patentskriftet til dansk, hvis patentet er publiceret på engelsk med patentkrav på dansk.

§ 59. Et eksemplar af indsigelsen med tilhørende bilag sendes til patenthaveren, der, efter indsigelsesperiodens udløb og medmindre indsigelsen afvises, opfordres til inden 6 måneder at kommentere indsigelsen og eventuelt indlevere beskrivelse, krav, tegninger og fotografier i ændret form. Såfremt der er fremsat mere end en indsigelse, orienteres indsigerne herom efter indsigelsesperiodens udløb ved fremsendelse af kopi af de øvrige indsigelser samt kopi af ovennævnte opfordring til patenthaveren.

Stk. 2. Svarer patenthaveren på indsigelsen, afgør patentmyndigheden, om yderligere skriftveksling mellem parterne er påkrævet. Parterne orienteres om denne afgørelse. Til indsigere vedlægges kopi af patenthavers svar.

§ 60. Beslutter patentmyndigheden, at patentet skal erklæres ugyldigt, meddeles dette til parterne. Det samme gælder, hvis patentmyndigheden beslutter, at patentet kan opretholdes i uændret form.

§ 61. Hvis patentmyndigheden vurderer, at patentet kan opretholdes i ændret form, får parterne meddelelse herom. Patenthaveren opfordres samtidig til inden to måneder at fremsende en ændret tekst. Patentmyndigheden vurderer på baggrund af den modtagne tekst, om patentet kan opretholdes i denne ændrede form. Patenthaveren opfordres til inden to måneder at fremsætte sine bemærkninger, hvis denne ikke er enig i den tekst, som patentet agtes opretholdt med.

Stk. 2. Er patenthaveren enig i teksten, beslutter patentmyndigheden at opretholde patentet i den ændrede form. Dette meddeles indsigeren.

Stk. 3. Er patenthaveren uenig i teksten, kan behandlingen af indsigelsen fortsættes, hvis patentmyndigheden finder anledning hertil. Når der ikke er anledning til at fortsætte behandlingen, erklæres patentet ugyldigt.

Stk. 4. Når beslutning om at opretholde patentet i ændret form er blevet endelig, opfordres patenthaveren til inden 2 måneder at betale gebyret for publicering af nyt patentskrift og til, hvis det er nødvendigt, at indlevere dokumenter, som er egnede til reproduktion. Dokumenterne skal stemme overens med de af patentmyndigheden godkendte, og patenthaveren skal afgive erklæring herom. Betales publiceringsgebyret, anses patenthaveren under alle omstændigheder for at være enig i opretholdelse af patentet i den ændrede form. Betales publiceringsgebyret derimod ikke, erklæres patentet for ugyldigt.

Stk. 5. Afgørelsen om at opretholde et patent i ændret form, angiver den tekst, som patentet opretholdes med.

§ 62. Publicering af nyt patentskrift med beskrivelse, tegninger, fotografier og patentkrav i den ændrede form efter patentlovens § 23 sker ved Patent- og Varemærkestyrelsens foranstaltning og påbegyndes snarest muligt efter, at publiceringsgebyret er betalt. Patentskriftet skal i øvrigt indeholde de oplysninger, der er angivet i § 47. § 9, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 63. Bekendtgørelse om afgørelse af indsigelsen efter patentlovens § 23, stk. 5, sker, når indsigelsen er endelig afgjort. Samtidig noteres afgørelsen i patentregistret.

§ 64. Bekendtgørelse om indlevering af indsigelse og om afgørelse af denne angiver patenthaverens navn eller firmanavn, ansøgningens indleveringsdag og nummer, patentets registreringsnummer og klasser, opfindelsens titel samt patentets meddelelsesdag. Bekendtgørelse om indleveringen af en indsigelse angiver tillige indsigerens navn eller firmanavn.

Kapitel 14

Administrativ omprøvning

§ 65. Begæring om administrativ omprøvning skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen og indeholde

1) navn eller firmanavn og postadresse på den, som begærer omprøvning,

2) registreringsnummeret på det patent, som begæres omprøvet, samt patenthaverens navn eller firmanavn og opfindelsens titel,

3) en erklæring om omfanget af den begærede omprøvning og om alle de grunde, begæringen støttes på, samt en udtømmende angivelse af alle de kendsgerninger, bevisligheder og anbringender, der fremføres for disse grunde, eller - hvis begæring fremsættes af patenthaveren - de ønskede ændringer,

4) hvis den, som begærer omprøvning, er repræsenteret ved en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn og postadresse, og

5) hvis der er indført licenshavere i patentregistret, dokumentation for at der er givet disse meddelelse om, at der begæres omprøvning.

Stk. 2. Begæringen om omprøvning skal være ledsaget af det fastsatte gebyr.

§ 66. Hvis begæringen om omprøvning ikke opfylder bestemmelserne i patentlovens § 53 b, stk. 1, 3. pkt., og denne bekendtgørelses § 65, stk. 2, eller hvis det ikke kan konstateres, fra hvem begæringen stammer, afvises begæringen.

Stk. 2. Hvis begæringen om omprøvning i øvrigt ikke opfylder bestemmelserne i § 65, stk. 1, opfordres den, der har fremsat begæringen, til inden 1 måned at afhjælpe manglerne. Hvis begæringen ikke berigtiges rettidigt, afvises den.

Stk. 3. Der sker notering i patentregistret om indleveringen af en begæring om omprøvning. Bekendtgørelse om indlevering af en begæring om omprøvning sker efter § 74, hvis begæringen ikke afvises.

§ 67. Patent- og Varemærkestyrelsen kan efter anmodning fra den, der begærer omprøvning, beslutte, at patenthaver skal indlevere en oversættelse af hele patentskriftet til dansk, hvis patentet er publiceret på engelsk med patentkrav på dansk.

Begæring om omprøvning fra andre end patenthaver

§ 68. Et eksemplar af begæringen om omprøvning med tilhørende bilag sendes til patenthaveren, der opfordres til inden 6 måneder at kommentere begæringen og eventuelt at indlevere beskrivelse, krav, tegninger og fotografier i ændret form.

Stk. 2. Svarer patenthaveren på begæringen om omprøvning, afgør patentmyndigheden, om yderligere skriftveksling mellem parterne er påkrævet.

§ 69. Finder patentmyndigheden ikke, at de ugyldighedsgrunde, som er påberåbt, gør sig gældende, afslås begæringen om omprøvning, og patentet opretholdes i uændret form.

Stk. 2. Gør de påberåbte ugyldighedsgrunde sig gældende, undersøger patentmyndigheden herefter, om patentet under hensyn til de ugyldighedsgrunde, som er nævnt i patentlovens § 52, stk. 1, kan opretholdes i ændret form eller skal erklæres ugyldigt.

Stk. 3. Undersøgelsen foretages på baggrund af det materiale, som er fremdraget ved begæringen om omprøvning, som i medfør af §§ 37-43 forelå ved patentmeddelelsen, og det, som i øvrigt måtte være kommet frem ved en tidligere ændring af patentet.

§ 70. Beslutter patentmyndigheden, at patentet skal erklæres ugyldigt, meddeles dette til parterne. Det samme gælder, hvis patentmyndigheden beslutter, at patentet kan opretholdes i uændret form.

§ 71. Hvis patentmyndigheden vurderer, at patentet kan opretholdes i ændret form, får parterne meddelelse herom. Patenthaveren opfordres samtidig til inden to måneder at fremsende en ændret tekst. Patentmyndigheden vurderer på baggrund af den modtagne tekst, om patent kan opretholdes i denne ændrede form. Patenthaveren opfordres til inden to måneder at fremsætte sine bemærkninger, hvis denne ikke er enig i den tekst, som patentet agtes opretholdt med.

Stk. 2. Er patenthaveren enig i teksten, eller fremsætter patenthaveren ingen bemærkninger, beslutter patentmyndigheden at opretholde patentet i den ændrede form. Dette meddeles patenthaveren, samtidig med at patenthaveren opfordres til inden 2 måneder at betale gebyret for publicering af nyt patentskrift og til, hvis det er nødvendigt, at indlevere dokumenter, som er egnede til reproduktion. Dokumenterne skal stemme overens med de af patentmyndigheden godkendte, og patenthaveren skal afgive erklæring herom. Betales publiceringsgebyret ikke, erklæres patentet for ugyldigt.

Stk. 3. Betales publiceringsgebyret, udfærdiges nyt patentskrift. Herefter bekendtgøres afgørelsen, og samtidigt meddeles afgørelsen til den, der har begæret omprøvning.

Stk. 4. Er patenthaveren uenig i teksten, kan behandlingen af begæringen fortsættes, hvis patentmyndigheden finder anledning hertil. Når der ikke er anledning til at fortsætte behandlingen af begæringen, erklæres patentet for ugyldigt.

Stk. 5. Afgørelsen om at opretholde et patent i ændret form, angiver den tekst, som patentet opretholdes med.

Begæring om omprøvning fra patenthaver

§ 72. Hvis patenthaveren selv begærer sit patent begrænset, undersøger patentmyndigheden alene, om de ugyldighedsgrunde, der er nævnt i patentlovens § 52, stk. 1, er til hinder for, at patentet ændres som ønsket.

Stk. 2. Kan patentet ændres som ønsket, meddeles dette patenthaveren. Denne skal herefter inden 2 måneder indlevere beskrivelse, krav, tegninger og fotografier i ændret form egnet til reproduktion. Dokumenterne skal stemme overens med de af patentmyndigheden godkendte, og patenthaveren skal afgive erklæring herom. Patenthaveren skal endvidere inden for samme frist betale gebyret for publicering. Betales gebyret ikke rettidigt, ophæves patentet.

Stk. 3. Kan patentet ikke ændres som ønsket eventuelt efter skriftveksling herom, afslås begæringen, og patentet opretholdes i uændret form.

Publicering og bekendtgørelse m.v.

§ 73. Publicering af nyt patentskrift med beskrivelse, tegninger, fotografier og patentkrav i den ændrede form efter patentlovens § 53f sker ved Patent- og Varemærkestyrelsens foranstaltning og påbegyndes snarest muligt efter, at publiceringsgebyret er betalt. Patentskriftet skal i øvrigt indeholde de oplysninger, der er angivet i § 47. § 9, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 74. Bekendtgørelse om indlevering og afgørelse af en begæring om omprøvning angiver patenthaverens navn eller firmanavn, ansøgningens indleveringsdag og nummer, og patentets registreringsnummer og klasser, opfindelsens titel, samt patentets meddelelsesdag. Bekendtgørelse om indleveringen af en begæring om omprøvning angiver tillige navn eller firmanavn på den, der har begæret omprøvning.

Stk. 2. Der sker notering om afgørelsen i patentregistret.

Kapitel 15

Begæring om et patents ophør

§ 75. Begæring om patentmyndighedens afgørelse af et patents hele eller delvise ophør efter patentlovens § 96 skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen og indeholde

1) navn eller firmanavn og postadresse på den, som begærer patentets ophør,

2) registreringsnummeret på det patent, som skal ophøre, samt patenthaverens navn og opfindelsens titel,

3) nummeret på det EF-patent eller europæiske patent for Danmark, som anses at dække samme opfindelse som patentet,

4) hvis den, som begærer et patents ophør, er repræsenteret af en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn og postadresse, og

5) hvis der er indført licenshavere i patentregistret, dokumentation for, at der er givet disse meddelelse om, at der er fremsat begæring om patentets ophør.

Stk. 2. Begæringen om ophør skal være ledsaget af det fastsatte gebyr.

§ 76. Hvis begæringen om ophør ikke opfylder § 75, stk. 2, eller hvis det ikke kan konstateres, fra hvem begæringen stammer, afvises begæringen.

Stk. 2. Hvis begæringen om ophør i øvrigt ikke opfylder bestemmelsen i § 75, stk. 1, opfordres den, der har fremsat begæringen, til inden 1 måned at afhjælpe manglerne. Hvis begæringen ikke berigtiges rettidigt, afvises den.

Stk. 3. Der sker notering i patentregistret om indleveringen af en begæring om ophør. Bekendtgørelse om indlevering af en begæring om ophør sker efter § 83, hvis begæringen ikke afvises.

Begæring om ophør fra andre end patenthaveren

§ 77. Et eksemplar af begæringen om ophør med tilhørende bilag sendes til patenthaveren, der opfordres til inden 6 måneder at kommentere begæringen og eventuelt at indlevere beskrivelse, krav, tegninger og fotografier i ændret form.

Stk. 2. Svarer patenthaveren på begæringen, afgør patentmyndigheden, om yderligere skriftveksling mellem parterne er påkrævet.

§ 78. Patentmyndigheden undersøger, om og i hvilket omfang betingelserne for ophør efter patentlovens § 96, stk. 1, foreligger.

Stk. 2. Hvis betingelserne for delvis ophør efter patentlovens § 96, stk. 1, er til stede, undersøger patentmyndigheden, om det nationale patent herefter under hensyn til de ugyldighedsgrunde, der er nævnt i patentlovens § 52, stk. 1, kan opretholdes i ændret form eller skal erklæres for helt ophørt. Undersøgelsen foretages på baggrund af det materiale, som i medfør af §§ 37-43 forelå ved patentmeddelelsen, og det, som i øvrigt måtte være kommet frem ved en tidligere ændring af det nationale patent.

§ 79. Hvis betingelserne for fuldstændigt ophør efter patentlovens § 96, stk. 1, er til stede, erklæres det nationale patent for helt ophørt.

Stk. 2. Hvis betingelserne efter patentlovens § 96, stk. 1, ikke er til stede, afslås begæringen, og det nationale patent opretholdes uændret.

Stk. 3. Patentmyndighedens afgørelse efter stk. 1 og 2 meddeles parterne.

§ 80. Hvis patentmyndigheden, hvor betingelserne for ophør er til stede, vurderer, at det nationale patent kan opretholdes i ændret form, får parterne meddelelse herom. Patenthaveren opfordres samtidig til inden 2 måneder at fremsætte sine bemærkninger, hvis denne ikke er enig i den tekst, som patentmyndigheden agter at opretholde det nationale patent med.

Stk. 2. Er patenthaveren enig i teksten, beslutter patentmyndigheden at opretholde patentet i den ændrede form. Dette meddeles den, der har begæret ophør.

Stk. 3. Er patenthaveren uenig i teksten, kan behandlingen af begæringen fortsættes, hvis patentmyndigheden finder anledning hertil. Når der ikke er anledning til at fortsætte behandlingen, besluttes det at opretholde patentet i den ændrede form. Dette meddeles parterne.

Stk. 4. Når beslutning om at opretholde patentet i ændret form er blevet endelig, opfordres patenthaveren til inden 2 måneder at betale gebyret for publicering af nyt patentskrift og til, hvis det er nødvendigt, at indlevere dokumenter, som er egnede til reproduktion. Dokumenterne skal stemme overens med de af patentmyndigheden godkendte, og patenthaveren skal afgive erklæring herom. Betales publiceringsgebyret, anses patenthaveren for at være enig i opretholdelse af patentet i den ændrede form. Betales publiceringsgebyret derimod ikke, erklæres patentet for ophørt.

Stk. 5. Afgørelsen om at opretholde et patent i ændret form, angiver den tekst, som patentet opretholdes med.

Begæring om ophør fra patenthaveren

§ 81. Hvis begæringen om ophør er fremsat af patenthaveren selv, finder §§ 75-80 anvendelse med de ændringer, der følger af, at patenthaveren er eneste part i sagen.

Publicering og bekendtgørelse m.v.

§ 82. Publicering af nyt patentskrift efter patentlovens § 96, stk. 2, med beskrivelse, tegninger, fotografier og patentkrav i ændret form sker ved Patent- og Varemærkestyrelsens foranstaltning og påbegyndes snarest muligt efter, at publiceringsgebyret er betalt. Patentskriftet skal i øvrigt indeholde de oplysninger, der er angivet i § 47.

§ 83. Bekendtgørelse om indlevering og afgørelse af en begæring om ophør angiver både for det nationale patent og for det tilsvarende EF-patent eller europæiske patent, patenthaverens navn eller firmanavn, ansøgningens indleveringsdag og nummer, patentets registreringsnummer og klasser, opfindelsens titel, patentets meddelelsesdag, og i givet fald, fra hvilken dag det nationale patent er ophørt eller opretholdt i ændret form.

Stk. 2. Der sker notering om afgørelsen i patentregistret.

Afsnit V

Supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidler og plantebeskyttelsesmidler

Kapitel 16

Certifikatansøgningen og certifikatregistret m.v.

Definitioner

§ 84. Ved et certifikat forstås et supplerende beskyttelsescertifikat i henhold til Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordning nr. 1768/92 af 18. juni 1992 om indførelse af et supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler, eller et supplerende beskyttelsescertifikat i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1610/96 af 23. juli 1996 om indførelse af et supplerende beskyttelsescertifikat for plantebeskyttelsesmidler.

Stk. 2. Ved forordningerne forstås Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordning nr. 1768/92 af 18. juni 1992 om indførelse af et supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1901/2006 af 12. december 2006 om lægemidler til pædiatrisk brug og om ændring af forordning (EØF) nr. 1768/92, direktiv 2001/20/EF, direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1610/96 af 23. juli 1996 om indførelse af et supplerende beskyttelsescertifikat for plantebeskyttelsesmidler.

Certifikatansøgninger og deres behandling m.v.

§ 85. Ansøgning om certifikat og ansøgning om forlængelse af gyldighedsperioden for certifikater for lægemidler til pædiatrisk brug skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen. Ansøgningsblanketter udleveres vederlagsfrit af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Stk. 2. Udover hvad der er anført i forordningernes artikel 8, skal ansøgningen, hvis certifikat søges af flere i forening, og disse ikke repræsenteres af en fuldmægtig, angive, om nogen af ansøgerne er bemyndiget til at modtage meddelelser fra patentmyndigheden på alles vegne. Angives ikke en modtager, vil den først angivne ansøger modtage meddelelser fra patentmyndigheden på alles vegne.

Stk. 3. Ved ansøgning om certifikat skal ansøgeren give oplysninger om produktets identitet.

Stk. 4. Ansøgningsgebyret skal følge med ansøgningen.

Stk. 5. Ansøgningens nummer og indleveringsdag bekendtgøres sammen med de i forordningernes artikel 9, stk. 2, nævnte oplysninger.

Stk. 6. Som den i forordningernes artikel 8, stk. 1, litra a, iv), og artikel 9, stk. 2, litra d, nævnte dato for meddelelse af markedsføringstilladelse anses datoen for sundhedsmyndighedernes underskrift af markedsføringstilladelsen.

§ 86. Ansøgningen skal affattes på dansk eller engelsk. Er et bilag til ansøgningen affattet på et andet sprog, skal der indleveres en oversættelse til dansk eller engelsk, medmindre Patent- og Varemærkestyrelsen bestemmer andet i det enkelte tilfælde. Oversættelsen kan kræves bekræftet af translatør eller på anden nærmere bestemt godkendt måde.

§ 87. En ansøgning om et certifikat må ikke ændres således, at certifikat søges for et andet produkt eller med et andet grundpatent.

§ 88. Patent- og Varemærkestyrelsen fører en journal over indleverede ansøgninger. I journalen angives

1) de i forordningernes artikel 9, stk. 2, litra a-e, nævnte oplysninger,

2) ansøgningens nummer og indleveringsdag,

3) hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn og postadresse,

4) de i sagen indkomne skrivelser og betalte gebyrer, og

5) de i sagen foretagne ekspeditioner.

Stk. 2. Journalen og ansøgningens akter er offentlig tilgængelige.

§ 89. Patentmyndigheden tager hensyn til alt, hvad den får kendskab til, ved behandlingen af ansøgningen.

Stk. 2. Patentmyndigheden undersøger ikke om betingelserne i forordningernes artikel 3, litra d, er opfyldt.

§ 90. For frister efter forordningernes artikel 10, stk. 3, gælder reglerne i patentlovens § 15, stk. 2 og 3, og § 16. For genoptagelse betales det fastsatte gebyr.

§ 91. Bekendtgørelse om udstedelse af certifikatet efter forordningernes artikel 11, stk. 1, skal, udover de deri nævnte oplysninger, også indeholde oplysninger om certifikatansøgningens nummer, indleveringsdag og certifikatets registreringsnummer. Tilsvarende gælder for meddelelse af forlængelse af certifikatets gyldighedsperiode for lægemidler til pædiatrisk brug eller om afslag herpå.

Stk. 2. Et certifikat skal indeholde de i stk. 1 nævnte oplysninger.

Certifikatregistret m.v.

§ 92. Patent- og Varemærkestyrelsen fører et register over udstedte certifikater. I registret noteres de i § 91, stk. 1, nævnte oplysninger samt ændringer heri. Oplysninger om forhold som omtalt i §§ 53-55 noteres tillige i certifikatregistret.

Stk. 2. Oplysninger vedrørende overdragelser, pant, udlæg, licens m.v., som er noteret eller noteres for grundpatentet i patentregistret i henhold til §§ 53-55, indføres samtidig i certifikatregistret.

§ 93. Bliver en ansøgning om certifikat eller om forlængelse af gyldighedsperioden for et certifikat for lægemidler til pædiatrisk brug endeligt afslået eller henlagt, bekendtgøres dette sammen med de i § 85, stk. 6, nævnte oplysninger.

Betaling af årsgebyrer

§ 94. Der betales årsgebyr for hvert år, der påbegyndes efter udløbet af grundpatentets gyldighedsperiode.

Stk. 2. Årsgebyret forfalder den sidste dag i den måned, i hvilken gebyråret begynder. Årsgebyret kan tidligst betales 3 måneder før forfaldsdagen.

Stk. 3. Årsgebyret kan med den fastsatte forhøjelse betales indtil 6 måneder efter, at det forfalder.

Stk. 4. Patent- og Varemærkestyrelsen er ikke ansvarlig for rettighedstab som følge af manglende opkrævning af årsgebyrer.

Kapitel 17

Administrativ omprøvning af certifikater m.v.

Administrativ omprøvning jf. forordningernes artikel 15

§ 95. Begæring om administrativ omprøvning skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen og indeholde

1) navn eller firmanavn og postadresse på den, der begærer omprøvning,

2) registreringsnummeret på det certifikat, der begæres omprøvet, og certifikathaverens navn eller firmanavn,

3) alle de grunde i forordningernes artikel 15, stk. 1, som begæringen støttes på, og en udtømmende angivelse af alle de kendsgerninger, bevisligheder og anbringender, der fremføres for disse grunde,

4) hvis den, der begærer omprøvning, er repræsenteret ved en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn og postadresse, og

5) hvis der er indført licenshavere i certifikatregistret, dokumentation for, at der er givet disse meddelelse om, at der begæres omprøvning.

Stk. 2. Hvis begæringen er begrundet med forhold nævnt i forordningernes artikel 15, stk. 1, litra c, skal omprøvning af grundpatentet samtidig begæres, jf. § 97.

Stk. 3. Begæringen om omprøvning skal være ledsaget af det fastsatte gebyr.

Stk. 4. Hvis begæringen om omprøvning ikke opfylder bestemmelsen i stk. 3, eller hvis det ikke kan konstateres, fra hvem begæringen stammer, afvises begæringen.

Stk. 5. Hvis begæringen om omprøvning i øvrigt ikke opfylder bestemmelserne i stk. 1 eller stk. 2, opfordres den, der har fremsat begæringen, til inden 1 måned at afhjælpe manglerne. Hvis begæringen ikke berigtiges rettidigt, afvises den.

Stk. 6. Der sker notering i certifikatregistret om indleveringen af en begæring om omprøvning. Bekendtgørelse om indlevering af en begæring om omprøvning sker efter § 103, hvis begæringen ikke afvises.

§ 96. Er en begæring om omprøvning af certifikatet begrundet med de i forordningernes artikel 15, stk. 1, litra a eller b, nævnte forhold, gælder stk. 2 og 3.

Stk. 2. Et eksemplar af begæringen om omprøvning med tilhørende bilag sendes til certifikathaveren, der opfordres til inden 6 måneder at kommentere begæringen. Svarer certifikathaveren på begæringen om omprøvning, afgør patentmyndigheden, om yderligere skriftveksling er påkrævet.

Stk. 3. Når patentmyndigheden ikke finder, at yderligere skriftveksling mellem parterne er påkrævet, afgør patentmyndigheden, om begæringen om omprøvning kan imødekommes. Kan begæringen ikke imødekommes, afslås den. Kan begæringen imødekommes, erklæres certifikatet for ugyldigt.

§ 97. Er en begæring om omprøvning af certifikatet begrundet med forhold som nævnt i forordningernes artikel 15, stk. 1, litra c, skal der tillige indleveres begæring om omprøvning af grundpatentet, jf. dog stk. 3-5. Begæringen om omprøvning af grundpatentet skal angive, at der også er begæret omprøvning af certifikatet.

Stk. 2. Begæring om omprøvning af grundpatentet behandles efter reglerne i §§ 65-72. Ved meddelelsen til patenthaveren efter § 68 oplyses om, at også certifikatet begæres omprøvet. Behandlingen af begæringen om omprøvning af certifikatet sættes i bero, indtil omprøvningen af grundpatentet er endelig afgjort. Herefter finder § 98 anvendelse.

Stk. 3. Er begæringen alene begrundet med, at produktet ikke længere er omfattet af grundpatentets krav, træffer patentmyndigheden sin afgørelse i overensstemmelse med § 98, stk. 2, uden yderligere prøvning af grundpatentet.

Stk. 4. Er indsigelsesperioden for grundpatentet ikke udløbet, eller nedlægges der indsigelse mod grundpatentet, stiller patentmyndigheden behandlingen af begæringen om omprøvning af certifikatet i bero, indtil indsigelsesperioden er udløbet, eller indsigelsessagen er endelig afgjort. Behandlingen af begæringen om omprøvning af certifikatet sættes i bero, indtil omprøvningen af grundpatentet er endelig afgjort. Herefter finder § 98 anvendelse.

Stk. 5. Er der før begæringen om omprøvning af certifikatet begæret omprøvning eller ophør af grundpatentet, sættes begæringen om omprøvning af certifikatet i bero, indtil der er truffet endelig afgørelse vedrørende grundpatentet. Behandlingen af begæringen om omprøvning af certifikatet sættes i bero, indtil omprøvningen af grundpatentet er endelig afgjort. Herefter finder § 98 anvendelse.

§ 98. Er der truffet endelig afgørelse om at erklære grundpatentet for ugyldigt eller om at ophæve det, erklærer patentmyndigheden certifikatet for ugyldigt i henhold til forordningernes art. 15.

Stk. 2. Er der truffet endelig afgørelse om at opretholde grundpatentet i ændret form, afgør patentmyndigheden, efter at have givet parterne adgang til at udtale sig, om det produkt, som certifikatet er udstedt for, fortsat er beskyttet ved grundpatentet. Er dette ikke tilfældet, erklæres certifikatet for ugyldigt.

Stk. 3. Kan begæring om omprøvning af certifikatet ikke imødekommes, afslås den, og certifikatet opretholdes.

Administrativ omprøvning af certifikatets gyldighedsperiode

§ 99. Enhver kan over for patentmyndigheden mod betaling af det fastsatte gebyr indgive begæring om omprøvning af den for certifikatet beregnede gyldighedsperiode.

Stk. 2. § 95 finder anvendelse, idet der dog ved en begæring om omprøvning af certifikatets gyldighedsperiode skal henvises til grunde i forordningernes artikel 13.

Stk. 3. Er en begæring om omprøvning indleveret af en anden end certifikathaveren, sendes et eksemplar af begæringen med tilhørende bilag til certifikathaveren, der opfordres til at udtale sig inden 2 måneder. Svarer certifikathaveren, afgør patentmyndigheden, om yderligere skriftveksling mellem parterne er påkrævet.

Stk. 4. Når patentmyndigheden ikke finder, at yderligere skriftveksling er påkrævet, afgør patentmyndigheden, om begæringen om omprøvning kan imødekommes. Kan begæringen ikke imødekommes, afslås den. Kan begæringen imødekommes, ændrer patentmyndigheden gyldighedsperioden.

Administrativ omprøvning af forlængelse af et certifikats gyldighedsperiode, jf. forordning nr. 1768/92 af 18. juni 1992 om indførelse af et supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler, artikel 15 a.

§ 100. §§ 95-99 finder tilsvarende anvendelse for forlængelse af certifikatets gyldighedsperiode for lægemidler til pædiatrisk brug i henhold til artikel 15 a i Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordning nr. 1768/92 af 18. juni 1992 om indførelse af et supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler.

Bekendtgørelse og notering i certifikatregistret vedrørende omprøvning

§ 101. Bekendtgørelse om indlevering og afgørelse af en begæring om omprøvning skal angive certifikathaverens navn eller firmanavn, ansøgningens nummer og indleveringsdag, certifikatets registreringsnummer, grundpatentets nummer og klasser, opfindelsens titel samt certifikatets gyldighedsperiode. Bekendtgørelse om indleveringen af en begæring om omprøvning angiver tillige navn eller firmanavn på den, der har begæret omprøvning.

Stk. 2. Der sker notering om afgørelsen i certifikatregistret.

Genoprettelse

§ 102. Bestemmelserne i patentlovens § 72 finder anvendelse på tab af rettigheder som følge af manglende overholdelse af en i forordningerne direkte fastsat frist. Genoprettelse kan også foretages, når et certifikat er bortfaldet i henhold til bestemmelserne i forordningernes art. 14, litra c eller d.

Stk. 2. Begæring om genoprettelse efter stk. 1 skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen og være ledsaget af det fastsatte gebyr.

Stk. 3. Når en begæring efter stk. 1 er imødekommet, bekendtgøres dette.

Afsnit VI

Internationale ansøgninger og europæiske ansøgninger og patenter

Kapitel 18

Modtagelse af internationale ansøgninger m.v.

§ 103. Patent- og Varemærkestyrelsen fungerer som modtagende myndighed for internationale ansøgninger fra ansøgere, der er danske statsborgere, og ansøgere, som har bopæl i Danmark eller driver erhvervsvirksomhed her, eller som er juridiske personer, der anerkendes efter dansk ret.

Stk. 2. Indleveres en international ansøgning af flere, og opfylder mindst en af ansøgerne betingelserne i stk. 1, finder denne bestemmelse anvendelse på ansøgningens indlevering.

Stk. 3. Har ansøgeren ikke bopæl her i landet, kan denne udpege en fuldmægtig bosiddende i Det Europæiske Økonomiske samarbejdsområde (EØS), som over for Patent- og Varemærkestyrelsen kan repræsentere ansøgeren i alt vedrørende ansøgningen.

§ 104. I sin egenskab af modtagende myndighed modtager, kontrollerer og videresender Patent- og Varemærkestyrelsen internationale ansøgninger i overensstemmelse med Patentsamarbejdstraktaten og gennemførelsesforskrifterne til denne.

Stk. 2. Ansøgeren skal betale følgende gebyrer til Patent- og Varemærkestyrelsen i dets egenskab af modtagende myndighed

1) grundgebyr som nævnt i regel 15, stk. 1, i gennemførelsesforskrifterne til Patentsamarbejdstraktaten inden 1 måned fra ansøgningens modtagelse,

2) designeringsgebyr som nævnt i regel 15, stk. 1, i de nævnte gennemførelsesforskrifter inden 1 år fra ansøgningens internationale indleveringsdag eller, hvis prioritet begæres, fra prioritetsdagen, dog således at gebyret i sidstnævnte tilfælde altid kan betales inden 1 måned fra ansøgningens modtagelse,

3) gebyr for nyhedsundersøgelse som nævnt i regel 16, stk. 1, i de nævnte gennemførelsesforskrifter inden 1 måned fra ansøgningens modtagelse,

4) gebyr for Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition af ansøgningen som modtagende myndighed som nævnt i regel 14 i de nævnte gennemførelsesforskrifter inden 1 måned fra ansøgningens modtagelse, og

5) gebyr for bekræftelse som nævnt i regel 15, stk. 5, i de nævnte gennemførelsesforskrifter inden 15 måneder fra ansøgningens internationale indleveringsdag eller, hvis prioritet begæres, fra prioritetsdagen.

Stk. 3. Hvis et af de i stk. 2 nævnte gebyrer ikke er betalt i rette tid eller ved fristens udløb er betalt med utilstrækkeligt beløb, finder regel 16bis i de nævnte forskrifter anvendelse.

Stk. 4. Designeringsafgiften skal betales senest 6 måneder fra datoen for publiceringen af den europæiske undersøgelsesrapport.

§ 105. Ansøgeren kan vælge, om Nordisk Patent Institut, den svenske patentmyndighed eller Den Europæiske Patentmyndighed skal være den internationale nyhedsundersøgende myndighed for de i § 103, stk. 1 nævnte ansøgninger. Ansøgningen skal indleveres i et eksemplar og kan indleveres på dansk, svensk, norsk, islandsk, tysk, fransk eller engelsk. Nordisk Patent Institut godtager ansøgninger på dansk, engelsk, islandsk, norsk og svensk. Den svenske patentmyndighed godtager ansøgninger på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Den Europæiske Patentmyndighed godtager ansøgninger på engelsk, tysk eller fransk. Selve ansøgningsdokumentet skal dog være affattet på det sprog, som ansøgningen senere offentliggøres på.

Stk. 2. Er ansøgningen ikke affattet på et af de sprog, der godtages af den valgte nyhedsundersøgende myndighed, jf. stk. 1, skal oversættelse til et sådant sprog indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen inden 1 måned fra modtagelsesdagen i overensstemmelse med regel 12.3 i gennemførelsesforskrifterne til Patentsamarbejdstraktaten.

Stk. 3. Er ansøgningen indleveret på et sprog, som ikke er et publiceringssprog og kræves der ingen oversættelse efter regel 12.3(a) i gennemførelsesforskrifterne til Patentsamarbejdstraktaten, skal ansøgeren inden 14 måneder fra prioritetsdagen indlevere en oversættelse af ansøgningen til modtagende myndighed på et publiceringssprog, som er accepteret af den pågældende myndighed i overensstemmelse med regel 12.4 i gennemførelsesforskrifterne til Patentsamarbejdstraktaten.

§ 106. Patent- og Varemærkestyrelsen fører en særskilt journal over internationale ansøgninger, der indleveres hertil. Journalen er ikke offentlig tilgængelig.

§ 107. Såfremt den internationale ansøgning ikke er omfattet af lov om hemmelige patenter, videresender Patent- og Varemærkestyrelsen i overensstemmelse med Patentsamarbejdstraktaten og gennemførelsesforskrifterne til denne ansøgningen til det i § 10 nævnte Internationale Bureau.

Kapitel 19

Videreførelse af internationale ansøgninger

§ 108. Bestemmelserne i § 8 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til indlevering af oversættelse i forbindelse med videreførelse af en international ansøgning efter patentlovens § 31 og begæring om den i patentlovens § 38, stk. 1, nævnte efterprøvning.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan begrænse pligten til at indlevere oversættelse i de tilfælde, hvor kun en del af en international ansøgning videreføres her i landet. Indleveres kun oversættelse af dele af en international ansøgning, skal ansøger afgive en erklæring, hvoraf det fremgår, hvilke dele af den internationale ansøgning, der ikke omfattes af oversættelsen. Erklæringen skal desuden angive årsagen til udeladelsen.

§ 109. Den i patentlovens § 34 nævnte frist udløber 4 måneder efter udløbet af den frist, der er fastsat i lovens § 31, stk. 1.

§ 110. Har ansøgeren i en international ansøgning opfyldt bestemmelserne i patentlovens § 31, men har Patent- og Varemærkestyrelsen endnu ikke fået underretning fra det i § 10 nævnte Internationale Bureau om, at bureauet har modtaget ansøgningen, meddeler Patent- og Varemærkestyrelsen bureauet dette.

§ 111. Fristen for fremsættelse af begæring om fornyet prøvelse efter patentlovens § 38, stk. 2, udløber 2 måneder efter, at den modtagende myndighed eller det i § 10 nævnte Internationale Bureau har givet ansøgeren underretning om sådan afgørelse, som omhandles i lovens § 38, stk. 1.

Stk. 2. Godtgør ansøgeren, at denne har modtaget den i stk. 1 nævnte underretning mere end 7 dage efter underretningens datering, forlænges fristen med det antal dage ud over 7, som er forløbet fra underretningens datering til dagen for ansøgerens modtagelse af underretningen.

Kapitel 20

Europæiske patentansøgninger og patent m.v.

§ 112. Indleveres en europæisk patentansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen, angiver denne indleveringsdagen på ansøgningens dokumenter, udsteder kvittering for modtagelsen af dokumenterne og underretter Den Europæiske Patentmyndighed om indleveringen, jf. regel 35, stk. 2 og stk. 3, i gennemførelsesforskrifterne til Den Europæiske Patentkonvention.

Stk. 2. Såfremt den europæiske ansøgning ikke er omfattet af lov om hemmelige patenter, videresender Patent- og Varemærkestyrelsen i overensstemmelse med artikel 77 i Den Europæiske Patentkonvention og gennemførelsesforskrifterne til denne ansøgningen til Den Europæiske Patentmyndighed.

§ 113. Modtager Patent- og Varemærkestyrelsen efter Den Europæiske Patentkonventions artikel 136, stk. 2, fra ansøger en begæring om konvertering, videresender styrelsen straks begæringen sammen med en genpart af ansøgningen til patentmyndigheden i de lande, der er angivet i begæringen.

§ 114. Oversendes en europæisk patentansøgning efter artikel 135 i Den Europæiske Patentkonvention til Patent- og Varemærkestyrelsen, underretter styrelsen snarest ansøgeren herom.

Stk. 2. Ansøgningsgebyr og oversættelse, eller hvis den europæiske ansøgning er affattet på dansk, en genpart af ansøgningen, som krævet i patentlovens § 88, stk. 1, nr. 3, skal være Patent- og Varemærkestyrelsen i hænde inden 3 måneder fra den dag, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen har sendt den i stk. 1 nævnte underretning til ansøger.

Stk. 3. Hvis ansøgeren har begæret ansøgningen nyhedsundersøgt og patenterbarhedsvurderet på basis af engelsksprogede dokumenter, jf. § 8, stk. 3, skal den i stk. 2 nævnte oversættelse indleveres inden 3 måneder fra den dag, Patent- og Varemærkestyrelsen har meddelt ansøgeren resultatet af undersøgelsen.

§ 115. Patent- og Varemærkestyrelsen fører en særskilt journal over europæiske patentansøgninger, for hvilke der i medfør af patentlovens §§ 83 og 95 er indleveret oversættelse. Journalen er offentlig tilgængelig.

Stk. 2. I journalen noteres ansøgningens nummer hos Den Europæiske Patentmyndighed, ansøgerens navn eller firmanavn og postadresse, den dag, hvor oversættelsen eller en rettet oversættelse er indkommet til Patent- og Varemærkestyrelsen, samt hvornår indlevering af oversættelse eller en rettet oversættelse er bekendtgjort. Endelig noteres den dag, der er fastsat som ansøgningens indleveringsdag, de i § 6, stk. 2, nr. 4-6, 11 og 14-15, nævnte oplysninger, samt hvis ansøgningen er en europæisk afdelt ansøgning, datoen for indlevering af den afdelte ansøgning.

Stk. 3. Indleveres den påkrævede tekst, og betales gebyr efter patentlovens § 77, stk. 1 og stk. 2, noteres indleveringsdagen samt dagen for bekendtgørelse herom efter § 116 i journalen. Det samme gælder rettelse af sådan tekst, som indkommer, inden patentet er noteret i registret efter § 51.

§ 116. Oversættelse af et europæisk patent til dansk eller engelsk efter patentlovens § 77, stk. 1, skal omfatte opfindelsens titel, beskrivelsen, herunder eventuelle tegninger og fotografier og en eventuel sekvensliste, der er nødvendig til forståelse af opfindelsen, og patentkrav. Patentkrav skal indsendes i en dansk oversættelse.

Stk. 2. Tekst som indsendt efter patentlovens § 77, stk. 1, skal ledsages af en særskilt meddelelse med oplysning om patentets nummer og patenthaverens navn eller firmanavn og postadresse.

Stk. 3. Opfyldes kravene i stk. 1 og 2 ikke, anses teksten ikke for indleveret.

§ 117. Oversættelse efter patentlovens §§ 83 og 95 skal ledsages af en særskilt meddelelse med oplysning om ansøgningens nummer og ansøgerens navn eller firmanavn og postadresse. Opfyldes dette krav ikke, anses oversættelsen ikke for indleveret.

§ 118. Bekendtgørelse om modtagelse af tekst efter patentlovens § 77 indeholder de i § 116, stk. 2, nævnte oplysninger, patentansøgningens eller patentets klasser, opfindelsens titel, oplysning om den dag, der er fastsat som ansøgningens indleveringsdag, og den dag, hvor Den Europæiske Patentmyndighed har bekendtgjort meddelelsen af patent eller opretholdelsen af patentet i ændret affattelse, og, hvis prioritet er begæret, hvor den påberåbte tidligere ansøgning er indleveret, samt denne ansøgnings indleveringsdag og nummer.

Stk. 2. Bekendtgørelse om oversættelse efter patentlovens §§ 83 og 95 indeholder de i § 117 nævnte oplysninger, samt oplysning om ansøgningens klasser, opfindelsens titel, den dag, der er fastsat som ansøgningens indleveringsdag, og, hvis prioritet er begæret, hvor den påberåbte tidligere ansøgning er indleveret, samt denne ansøgnings indleveringsdag og nummer.

§ 119. Rettelse af oversættelsen efter patentlovens § 86 skal ske ved indlevering af nyt eksemplar af den samlede oversættelse med tydelig angivelse af, hvori rettelserne består. Rettelsen skal være ledsaget af en særskilt meddelelse med oplysning om patentets eller ansøgningens nummer og patenthaverens, henholdsvis ansøgerens navn og adresse.

Stk. 2. Opfyldes kravene i stk. 1 ikke, anses den rettede oversættelse ikke for indleveret.

Stk. 3. Bekendtgørelse efter patentlovens § 86, stk. 1, indeholder de i § 113, stk. 2, nævnte oplysninger, patentansøgningens eller patentets klasser, opfindelsens titel og oplysning om den dag, på hvilken Patent- og Varemærkestyrelsen har modtaget den rettede oversættelse og det fastsatte gebyr.

Stk. 4. Bekendtgørelse efter patentlovens § 86, stk. 2, indeholder de i § 117 nævnte oplysninger, ansøgningens klasser, opfindelsens titel og oplysning om den dag, på hvilken Patent- og Varemærkestyrelsen har modtaget den rettede oversættelse.

Afsnit VII

Forskellige bestemmelser

Kapitel 21

Forskellige bestemmelser

Reservedele og tilbehør til luftfartøjer

§ 120. Reservedele og tilbehør til luftfartøjer kan uanset et meddelt patent indføres her til landet og anvendes til reparation af luftfartøjer hjemmehørende i en anden stat, som er tilsluttet konventionen af 7. december 1944 angående international civil luftfart og enten er tilsluttet Pariserkonventionen af 20. marts 1883 om beskyttelse af industriel ejendomsret eller har en patentlovgivning, som anerkender opfindelser gjort af statsborgere i en anden stat, der er tilsluttet den førstnævnte konvention, og som beskytter disse opfindelser ved en lovgivning, der i hovedsagen stemmer overens med Pariserkonventionen.

Bekendtgørelser

§ 121. Bekendtgørelser sker i Dansk Patenttidende, som udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Fuldmagt

§ 122. Hvis ansøger, indehaver eller en part i en sag ved Patent- og Varemærkestyrelsen repræsenteres af en fuldmægtig, skal fuldmagt indleveres. Patent- og Varemærkestyrelsen kan undtage fra kravet om fuldmagt.

Sprog

§ 123. Patent- og Varemærkestyrelsen sagsbehandler på engelsk, hvis ansøgeren anmoder om dette, eller parterne i en sag ved Patent- og Varemærkestyrelsen er enige herom. Patent- og Varemærkestyrelsen kan til enhver tid beslutte, at sagsbehandlingen skal foregå på dansk.

Stk. 2. Dokumenter, der modtages i forbindelse med en sag ved Patent- og Varemærkestyrelsen, skal være affattet på dansk, engelsk, norsk eller svensk. Er dokumenterne affattet på et andet sprog, skal der indleveres en oversættelse. Oversættelsen skal være bekræftet af en translatør eller på anden måde, hvis Patent- og Varemærkestyrelsen finder det nødvendigt.

Stk. 3. Hvis behandlingen af en sag efter patentlovens §§ 21 og 53b fører til, at Patent- og Varemærkestyrelsen opfordrer patenthaveren til at indlevere en ændret tekst, skal denne tekst indleveres på dansk eller engelsk inden udløbet af en af styrelsen nærmere fastsat frist. Ændringer i teksten vedrørende patentkravene skal indleveres på dansk.

Tvangslicens

§ 124. Ved vurderingen af adgangen til at opnå tvangslicens efter patentlovens § 45, stk. 1, sidestilles udøvelse inden for De Europæiske Fællesskaber eller udøvelse i en stat, der har ratificeret eller tiltrådt Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), med udøvelse her i landet.

Stk. 2. Ved vurderingen af adgangen til at opnå tvangslicens efter patentlovens § 48 sidestilles udnyttelse inden for De Europæiske Fællesskaber eller udnyttelse i en stat, der har ratificeret eller tiltrådt Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), med udnyttelse her i landet.

Dokumentation for indgivne begæringer, anmodninger m.m.

§ 125. Patent- og Varemærkestyrelsen kan ved behandling af ansøgninger m.m., i de tilfælde hvor det skønnes nødvendigt, anmode om indsendelse af yderligere materiale til dokumentation for indgivne begæringer, anmodninger m.m.

Afsnit VIII

Ikrafttrædelse, overgangsbestemmelser

Kapitel 22

Ikrafttrædelse

§ 126. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. februar 2009.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 75-102 og §§ 112-119 gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 299 af 28. april 2008 om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater.

Stk. 4. De bestemmelser i bekendtgørelsen, som angår international forberedende patenterbarhedsprøvning i henhold til Patentsamarbejdstraktaten, er sat i kraft ved bekendtgørelse nr. 602 af 26. august 1988.

Overgangsbestemmelser

§ 127. Bekendtgørelsen finder også anvendelse på patentansøgninger, der ved dens ikrafttræden er under behandling hos patentmyndigheden. Herfra gælder følgende undtagelser:

1) § 11 finder anvendelse på ansøgninger, der er indleveret efter den 31. december 1995.

2) § 12, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1193 af 23. december 1992 finder anvendelse på ansøgninger, der er indleveret før den 1. januar 1996.

3) Bestemmelsen i § 19 finder anvendelse på ansøgninger, der er indleveret efter 31. december 1992.

4) De bestemmelser i bekendtgørelsen, som angår Patent- og Varemærkestyrelsens mulighed for behandling af ansøgninger på basis af engelske dokumenter, finder kun anvendelse på ansøgninger, der er indleveret efter 1. maj 2008.

5) § 8, stk. 3 og § 123, stk. 3, finder anvendelse på ansøgninger, der er indleveret den 1. januar 2009 eller senere.

Stk. 2. Indsigelser og begæringer om administrativ omprøvning, der er indleveret før den 8. februar 1997, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Patent- og Varemærkestyrelsen, den 29. januar 2009

Jesper Kongstad

/ Randi Stanbury