Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Genindførsel af fødevarer

Resumé

Fødevareregionen Nord, Kontrolafdeling Herning havde påbudt destruktion af et genindført parti valleprotein. Partiet skulle have været eksporteret til Rusland, hvor det imidlertid blev afvist. Ejeren af partiet fik tilladelse til at genindføre partiet under forudsætning af kontrol og godkendelse på et veterinært grænsekontrolsted. Ejeren kunne ikke dokumentere, at kontrollen var foretaget.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager stadfæstede, at partiet skulle destrueres.

NN
Den 27. oktober 2008
Sagsnr.: 122/13527
Ref.: KFAL
Tlf.: 33 95 14 11

Stadfæstelse af afgørelse om påbud om destruktion af et genindført fødevareparti

NN (herefter NN) har ved brev af 26. november 2007 klaget over afgørelse af 23. oktober 2007 fra Fødevareregionen Nord, Kontrolafdeling Herning, om påbud om destruktion af et genindført parti valleproteinkoncentrat.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og stadfæster afgørelsen.

De kan læse mere om afgørelsen og begrundelsen for afgørelsen nedenfor.

Sagens omstændigheder

Ved telefax af 1. marts 2007 søgte NN om at kunne tilbageføre et parti valleproteinkoncentrat til virksomheden efter endt veterinærkontrol i Litauen. Det fremgik af ansøgningen, at der var tale om et parti XX valleproteinkoncentrat på 378 sække, 7560 kg netto bestemt til eksport, men afvist i Rusland pgra. omlæsning på anden trailer i Litauen.

Fødevareregionen tillod ved afgørelse af 2. marts 2007, at partiet kunne oplages på virksomheden bl.a. på vilkår af, at partiet var underkastet veterinær grænsekontrol efter gældende bestemmelser og i den forbindelse var blevet fundet egnet til genindførsel.

Det fremgik af sagen, at dokumentation for den veterinære grænsekontrol (CVED) ikke ledsagede partiet ved tilbageførslen, og at NN ikke efterfølgende kunne fremskaffe dokumentationen, herunder heller ikke hos toldvæsenet.

Fødevareregionen påbød ved afgørelse af 23. oktober 2007 partiet destrueret. Fødevareregionen henviste til § 52 i fødevareloven1)og § 11, stk. 2, i veterinærkontrolbekendtgørelsen for fødevarer2). Fødevareregionen begrundede afgørelsen med, at virksomheden ikke havde kunnet fremskaffe dokumentation for gennemført veterinærkontrol, hvor partiet blev fundet egnet til genindførsel.

Det fremgår af afgørelsen, at NN blev partshørt forud for afgørelsen og i den forbindelse havde oplyst, at virksomheden havde udfyldt et CVED, men at dette havde manglet ved partiets ankomst til Danmark og ved indfortoldning hos SKAT.

NN klagede over afgørelsen ved brev af 26. november 2007 og anførte, at fødevaren er i god stand og på ingen måde udgør en fødevaresikkerhedsmæssig risiko. NN mener derfor, at påbudet om destruktion bør trækkes tilbage og varen frigives til omsætning.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har modtaget klagen den 16. april 2008

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers bemærkninger

Det fremgår af § 11, stk. 2, i veterinærkontrolbekendtgørelsen for fødevarer, at fødevareregionen skal beslaglægge fødevarer, som er ført ind i EU fra tredjelande uden at have været underkastet veterinærkontrol ved EU’s ydre grænse. Ved genindførelse uden veterinærkontrol skal fødevareregionen påbyde destruktion af partiet efter reglerne i § 19 i samme bekendtgørelse, og ikke efter § 52 i fødevareloven, som anført i fødevareregionens afgørelse. Den forkerte regelhenvisning har dog ingen væsentlig betydning, da den ikke ændrer ved afgørelsens udfald.

Da NN ikke har kunnet fremlægge dokumentation for at partiet efter veterinærkontrol er godkendt til genindførsel er Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager enig i, at partiet skal destrueres.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers afgørelse

På denne baggrund stadfæster Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager fødevareregionens afgørelse.

Dette betyder, at De skal følge fødevareregionens afgørelse.

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fødevareregionen Nord, Kontrolafdeling Herning, modtager kopi af denne afgørelse.

Venlig hilsen

Kirsten Falkum

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) Lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer med senere ændringer

2) Bekendtgørelse nr. 444 af 19. maj 2006 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer med senere ændringer. Reglerne findes nu i bekendtgørelse nr. 830 af 13. august 2008 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer