Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 12, nr. 2-5, i lov nr. 343 af 18. april 2007 om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove

I medfør af § 16, stk. 2, i lov nr. 343 af 18. april 2007 om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove bestemmes, at lovens § 12, nr. 2-5, træder i kraft den 1. marts 2009.

Skatteministeriet, den 5. februar 2009

Kristian Jensen

/ Birgitte Christensen