Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Den fulde tekst

Bestemmelser om luftfartsinformationstjeneste Udgave 3, 2. juni 2008 (BL 7-2)

I medfør af § 54 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 1597 af 18. december 2007 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet fastsatte forskrifter og om klageadgang, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 ICAO Annex 4, Aeronautical Charts, seneste udgave.

1.2 ICAO Annex 15, Aeronautical Information Services, seneste udgave.

1.3 ICAO DOC 8126, Aeronautical Information Services Manual, seneste udgave.

1.4 ICAO DOC 8400, ABC - ICAO Abbreviations and Codes, seneste udgave.

1.5 ICAO DOC 8697, Aeronautical Chart Manual, seneste udgave.

1.6 ICAO DOC 9855, Guidelines on the Use of the Public Internet for Aeronautical Applications, seneste udgave.

1.7 European Convergence and Implementation Plan (ECIP) for the years 2005-2009.

1.8 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.6, kan erhverves ved henvendelse til

ICAO Headquarters
Attn.: Document Sales Unit
999 University Street
Montréal, Quebec
Canada H3C 5H7
Tel.:
+1 514 954-8022
Fax:
+1 514 954-6769
Sitatex:
YULDYA
E-post:
sales_unit@icao.int
Web:
www.icao.int

1.9 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1, 1.2 og 1.4, findes endvidere på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk.

1.10 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.7, findes på Eurocontrols hjemmeside www.eurocontrol.int.

2. Definitioner

AIC (Aeronautical Information Circular):

Notits indeholdende information, der ikke er kvalificeret til udsendelse som NOTAM eller som indhold i en AIP, men som relaterer sig til flyvesikkerhedsmæssige, navigationsmæssige, tekniske, administrative eller lovmæssige forhold.

AIM (Aeronautical Information Management):

Luftfartsinformationsledelse.

AIP (Aeronautical Information Publication):

Publikation udgivet af en stat eller efter bemyndigelse af en stat og indeholdende sådanne oplysninger af varig natur, som er af væsentlig betydning for luftfarten.

AIP AMDT (AIP Amendment):

Permanente ændringer til informationer indeholdt i AIP.

AIP SUP (AIP Supplement):

Midlertidige ændringer til informationer indeholdt i AIP af et omfang, som umuliggør udsendelse via NOTAM.

AIRAC (Aeronautical Information Regulation And Control):

Betegnelse for et system til forhåndspublicering af vigtige ændringer baseret på forud fastlagte, fælles ikrafttrædelsesdatoer.

AIS (Aeronautical Information Service):

Luftfartsinformationstjeneste.

EAD (European AIS Database):

Fælles europæisk database indeholdende metadata, AIP og NOTAM.

IAIP (Integrated Aeronautical Information Package):

En samling luftfartsinformationer bestående af AIP, AIP SUP, AIC, NOTAM og PIB.

INO (International NOTAM Operations):

Formidling af NOTAM via EAD.

Luftfartsdata (Aeronautical data):

En repræsentation af aeronautiske fakta, koncepter eller instruktioner i et formaliseret format, der er velegnet til kommunikation, fortolkning eller behandling.

Luftfartsinformation (Aeronautical information):

Information, som er resultatet af indsamling, analyse og formatering af luftfartsinformation.

Luftfartsinformationstjenesteenhed (Aeronautical Information Service Unit):

Den enhed, eventuelt inden for en organisation, som udøver luftftfartsinformationstjeneste, eksempelvis AIM, NOTAM-kontor eller briefingkontor.

Metadata:

Data, der beskriver og dokumenterer data.

NOF (International NOTAM Office):

Et kontor udpeget af staten til udveksling af NOTAM internationalt.

NOTAM (Notice to Airmen):

Luftfartsinformation af midlertidig karakter, distribueret via telekommunikation.

PAMS (Published AIP Management System):

Formidling af AIP i pdf-format via EAD.

PDF (Portable Document Format):

Dataformat til læsning af dokumenter.

PIB (Pre-flight Information Bulletin):

En præsentation af gældende NOTAM information af operationel betydning, forberedt forud for en flyvning.

SDO (Static Data Operations):

Formidling af AIP data via EAD.

3. Anvendelsesområde

Denne BL fastsætter bestemmelser for udøvelse af luftfartsinformationstjeneste inden for dansk område samt inden for områder, hvor Danmark i henhold til internationale aftaler er forpligtet til at udøve luftfartsinformationstjeneste.

4. Generelt

4.1 Luftfartsinformationstjeneste udøves i henhold til ICAO Annex 4 og ICAO Annex 15 og skal i øvrigt tilrettelægges i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL og de lokale forskrifter, der er fastsat af den ansvarlige organisation for pågældende luftfartsinformationstjenesteenhed.

4.2 En luftfartsinformationstjenesteenhed kan drives af Statens Luftfartsvæsen, eller, efter Statens Luftfartsvæsens godkendelse, af en offentlig institution eller af en privat virksomhed.

5. Luftfartsinformationstjenestens formål og omfang

5.1 Luftfartsinformationstjeneste har til formål at fremme luftfartens sikre og effektive afvikling. Luftfartsinformationstjeneste omfatter tjenesterne:

Formidling af luftfartsinformation, jf. afsnit 6,

Kort og navigationsberegninger (MAP), jf. afsnit 7 samt

Briefing, jf. afsnit 8.

De elementer, der er nævnt under pkt. 6.2, 7.2 og 8.2, udgør tilsammen den integrerede luftfartsinformationspakke (IAIP).

6. Formidling af luftfartsinformation

6.1 Anvendelse

Formidling af luftfartsinformation ydes til brugere inden for civil og militær luftfart samt andre staters AIS-myndigheder og tjenester. Formidlingen af luftfartsinformation skal sikre, at luftfarten modtager de seneste oplysninger og aktuelle informationer, som gør det muligt at planlægge en sikker flyvning.

6.2 Opdeling

Formidling af luftfartsinformation opdeles i følgende 2 kategorier:

a) Redigering og publicering af luftfartsinformationspakken (AIP), herunder rettelsestjeneste (AIP AMDT, AIP AIRAC AMDT), informationscirkulærer (AIC), supplementer (AIP SUP) samt opretholdelse af statiske data (SDO) og AIP (PAMS) i den fælles europæiske AIS database (EAD).

b) Udsendelse af NOTAM (Notice to Airmen), PIB (Pre-flight Information Bulletin) samt opretholdelse af dynamiske data (INO) i den fælles europæiske AIS database (EAD).

6.3 Udøvelse

Formidling af luftfartsinformation udøves

a) af AIS-hovedkontor (AIM), for så vidt angår redigering og publicering af luftfartsinformationspakken med dertil hørende elementer, eller

b) af et internationalt NOTAM-kontor (NOF), for så vidt angår udsendelse af NOTAM.

7. Kort og navigationsberegninger (MAP)

7.1 Anvendelse

Kort og navigationsberegninger ydes til brugere inden for civil og militær luftfart, AIS, lokale lufttrafiktjenesteudøvere samt andre staters AIS-myndigheder og tjenester. Kort og navigationsberegninger skal sikre, at luftfarten modtager de seneste oplysninger og aktuelle informationer, som gør det muligt at planlægge en sikker flyvning. Ligeledes skal det sikres, at AIS modtager de oplysninger, der kan have indflydelse på informationer, som publiceres via AIP og NOTAM.

7.2 Opdeling

Kort og navigationsberegninger opdeles i følgende 2 kategorier:

a) Udarbejdelse af flyvekort, kort til luftfartsinformationspakken, fx lufthavnskort, landingskort, procedurekort mv., specialkort til brug ved planlægning samt opretholdelse af kort i den fælles europæiske AIS database (EAD).

b) Udarbejdelse af navigationsberegninger og beregning af misvisning.

7.3 Udøvelse

Kort og navigationsberegninger udøves af AIS-hovedkontor (AIM).

8. Briefing

8.1 Anvendelse

Briefing ydes til brugere inden for civil og militær luftfart. Briefing skal sikre, at luftfarten modtager de seneste oplysninger og aktuelle informationer, som gør det muligt at planlægge en sikker flyvning.

8.2 Opdeling

Briefing opdeles i følgende 2 kategorier:

a) Briefing af piloter vedrørende AIS og MAP informationer.

b) Briefing af piloter vedrørende meteorologiske informationer.

8.3 Udøvelse

Briefing udøves gennem briefingkontorer, opretholdt ved de enkelte lufthavnes foranstaltning. Briefing kan også udøves ved oprettelse af selvbetjeningsterminaler med dertil hørende telefoner, således at der altid kan opnås kontakt med et NOTAM kontor.

9. Kvalitetsstyring

Luftfartsinformationstjenester skal opfylde de krav til kvalitetsstyring, der fremgår af ICAO Annex 15, kapitel 3, og skal følge ISO 9001:2000 standarden, jf. European Convergence and Implementation Plan (ECIP) for the years 2005-2009, ECIP objective INF02.

10. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når dette skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

11. Ikrafttræden

11.1 Denne BL træder i kraft den 15. juni 2008.

11.2 Samtidig ophæves BL 7-2, Bestemmelser om luftfartsinformationstjeneste, 1. udgave af 13. september 2005 og BL 7-2, 2. udgave af 15. februar 2008 annulleres, jf. lov om ændring af lov nr. 305 af 19. april 2006 om udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende (Lovtidende i elektronisk form) og bekendtgørelse nr. 342 af 6. maj 2008 om ikrafttræden af § 1, nr. 18, i lov om ændring af lov om luftfart, jf. lov nr. 242 af 21. marts 2007.

Statens Luftfartsvæsen, den 2. juni 2008

Kurt Lykstoft Larsen

/ Niels Remmer