Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet

(Overgangsordning for statslig garanti m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Der kan ydes statslige genudlån til Afviklingsselskabet.«

2. I § 4 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Afviklingsselskabet sikrer rettidig betaling af samtlige forfaldne krav, jf. stk. 1 og 2.«

3. I § 5 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed § 61, stk. 8, og §§ 170, 171 og 175 a finder ikke anvendelse i forhold til Afviklingsselskabet.«

4. Efter § 6 indsættes:

»Kapitel 2 a

Afvikling af nødlidende pengeinstitutter m.v.«

5. I § 7, stk. 2, ændres »sine aktiver og passiver« til: »sin virksomhed helt eller delvis«.

6. I § 7, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Afviklingsselskabet afgør, hvilke dele af pengeinstituttets virksomhed der ikke skal overdrages.«

7. § 8, stk. 1, affattes således:

»Afviklingsselskabet kan i stedet for at indgå aftale med et nødlidende pengeinstitut efter § 7 vælge at afholde udgifter til eller indskyde kapital i et pengeinstitut, der helt eller delvis overtager det nødlidende pengeinstitut, eller på anden måde medvirke til afvikling af det omhandlede pengeinstitut i overensstemmelse med lovens formål.«

8. I § 8, stk. 2, ændres »§ 7, stk. 2, 2. pkt.« til: »§ 7, stk. 2, 3. pkt.«

9. I § 11, 1. pkt., ændres »i pengeinstitutter og filialer omfattet af ordningen« til: »og indskydere, jf. § 4, stk. 1 og 2,«.

10. § 11, 2. pkt., affattes således:

»Forpligtelser i Afviklingsselskabet og dets datterselskaber, der overstiger Det Private Beredskabs forpligtelser efter § 9, dækkes af staten.«

11. Efter § 16 indsættes før kapitel 5:

»Kapitel 4 a

Ordning med individuel statsgaranti for simpel, usikret gæld

§ 16 a. Der etableres en ordning, hvorefter Afviklingsselskabet efter ansøgning kan indgå aftale om ydelse af individuel statsgaranti for eksisterende og ny ikkeefterstillet, usikret gæld og for et særligt dækkede obligations- eller særligt dækkede realkreditobligationsudstedende instituts samt Danmarks Skibskredit A/S’ supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til 3 år.

Stk. 2. Ordningen administreres af Afviklingsselskabet i henhold til bestemmelserne i denne lov.

Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte ordning omfatter lån udstedt senest den 31. december 2010. Der kan ansøges om individuel statsgaranti på lån indtil den 31. december 2010. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at fristen i 2. pkt. forlænges.

§ 16 b. Ansøgning efter § 16 a kan indgives af danske pengeinstitutter, datterselskaber i Danmark af udenlandske pengeinstitutter samt realkreditinstitutter, som opfylder solvenskravet på 8 pct., kravet til instituttets individuelle solvensbehov og et eventuelt højere individuelt solvenskrav fastsat af Finanstilsynet, jf. § 124 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Ansøgningen om statsgaranti skal indsendes til Afviklingsselskabet og vedlægges følgende dokumenter:

1) En redegørelse for opgørelsen af det individuelle solvensbehov.

2) En redegørelse fra kreditinstituttet om instituttets økonomiske stilling og fremtidsudsigter samt en udtalelse fra instituttets godkendte revisor herom.

3) Den seneste årsrapport og det seneste kvartalsregnskab.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om ansøgningskrav, om udtalelsen fra revisor, om behandlingen af ansøgningerne og om offentliggørelse af oplysninger om udstedte garantier m.v.

§ 16 c. For individuel statsgaranti efter § 16 a gælder i statsgarantiperioden følgende vilkår:

1) Der må ikke udbetales udbytte. Der kan dog udbetales udbytte fra den 1. oktober 2010, forudsat at det kan rummes inden for det løbende overskud. Derudover må Danmarks Skibskredit A/S uanset 1. pkt. udbetale 15 pct. af det årlige overskud til Den Danske Maritime Fond, forudsat at det kan finansieres inden for det løbende overskud.

2) Der må ikke foretages kapitalnedsættelser, hvor beløbet udbetales til aktionærer, garanter eller andelshavere, iværksættes nye tilbagekøbsprogrammer af egne aktier, udstedes fonds- eller friaktier til favørkurs eller i øvrigt gøres brug af lignende fordelagtige ordninger. Dette gælder dog ikke helt eller delvis tilbagekøb af statens aktier som led i en afvikling af et statsligt kapitalindskud i de institutter, hvor staten har en konverteringsret.

3) Der må ikke igangsættes nye aktieoptionsprogrammer eller andre lignende ordninger til direktionen, og eksisterende programmer og andre lignende ordninger må ikke forlænges eller fornyes.

4) Kreditinstituttet betaler en garantiprovision for statsgarantien, som fastsættes individuelt for hvert enkelt institut.

Stk. 2. Garantiprovisionen, jf. stk. 1, nr. 4, tilfalder staten.

Stk. 3. Reglerne i § 13, stk. 1-7, og § 15 finder tilsvarende anvendelse på aftaler om individuel statsgaranti.

Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for fastsættelsen og beregningen af den garantiprovision, som skal betales til staten i henhold til stk. 1, nr. 4.

Stk. 5. Hvis et pengeinstitut eller realkreditinstitut, der har indgået aftale om en individuel statsgaranti på lån, overtræder de vilkår, som følger af stk. 1, nr. 1-4, kan Finanstilsynet udstede en advarsel til det pågældende kreditinstitut, afsætte bestyrelsesmedlemmer i det pågældende institut eller påbyde instituttet at afsætte en direktør i det pågældende institut.

Stk. 6. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om og vilkår for Afviklingsselskabets indgåelse af aftale om ydelse af statsgaranti efter § 16 a.

§ 16 d. Forvaltningsloven gælder for Afviklingsselskabets behandling af ansøgninger om statsgaranti i medfør af § 16 a.«

12. § 17, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»Den generelle statslige garantiordning, jf. § 1, ophører den 30. september 2010.«

13. I § 17, stk. 4, 3. pkt., ændres »konkursdekret afsiges« til: »konkursbegæring er indgivet«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 4. februar 2009.

Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

Givet i København, den 3. februar 2009

MARGRETHE R.

/ Lene Espersen