Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32002R0178
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbud mod salg til human konsum af visse laks, der er fisket eller fanget i Østersøen

I medfør af § 5, stk. 2 og 3, § 40, stk. 1 samt § 60, stk. 3 i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på visse laks af arten Salmo salar, som er fisket eller fanget inden for ICES’s underområder nr. 24-32 med henblik på salg til human konsum.

§ 2. Laks, der vejer mere end 4,0 kilo (renset vægt), og som er fisket eller fanget efter 31. marts 2004, må ikke sælges til human konsum, jf. dog stk.2.

Stk. 2. Laks, der vejer mere end 4,0 kilo (renset vægt) og op til og med 5,5 kilo (renset vægt), må gerne sælges til human konsum, såfremt laksen, inden den når den endelige forbruger, har undergået en dybdetrimningsproces beskrevet i en branchekode godkendt af Fødevarestyrelsen, jf. § 4.

§ 3. Laks, der vejer mere end 2,0 kilo (renset vægt) og op til og med 5,5 kilo (renset vægt), og som er fisket eller fanget efter 22. november 2006, må ikke sælges til human konsum med mindre laksen, inden den når den endelige forbruger har undergået en dybdetrimningsproces i henhold til § 2 stk. 2, jf. dog § 4.

Stk. 2. Laks, der vejer mere end 5,5 kilo (renset vægt) og som er fisket eller fanget efter 22. november 2006, skal inden ankomst til havn halveres på tværs, jf. dog § 6.

Stk. 3. Straks efter ilandbringelse af laks omhandlet i stk. 2, skal fartøjsføreren sikre, at laksen overhældes med godkendt farve, jf. dog § 6.

§ 4. Laks som omhandlet i §§ 2 og 3, der er bestemt til omsætning uden for det nationale marked skal dybdetrimmes inden laksen indgår i samhandlen eller eksporteres, jf. dog § 6.

§ 5. Bekendtgørelsens salgsforbud gælder også udbud til salg, formidling af salg, opbevaring i salgsøjemed, tilbud og enhver overdragelse til andre, jf. dog § 6.

§ 6. Laks omfattet af § 1 kan uanset bestemmelserne i §§ 2-5 omsættes til eksport, når betingelserne i forordning (EF) Nr. 178/2002, art. 12, stk. 1, første underafsnit er opfyldt.

§ 7. Virksomhedslederne indfører systemer og procedurer (egenkontrolprogram), der gør det muligt at identificere, hvilke laks, der markedsføres i EU, og hvilke der markedsføres i tredjeland. I det egenkontrolprogram skal indgå den nødvendige dokumentation fra de kompetente myndigheder i importlandet, når fisken er omfattet af § 6, jf. art. 12, stk. 1, første underafsnit i forordning (EF) Nr. 178/2002. Disse oplysninger stilles på anmodning til rådighed for Fødevarestyrelsen.

§ 8. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §§ 2-4 eller § 7.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. februar 2009.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1117 af 10. november 2006 om forbud mod salg til human konsum af visse laks, der er fisket eller fanget i Østersøen.

Fødevarestyrelsen, den 9. februar 2009

Esben Egede Rasmussen

/ Jan Thiele