Den fulde tekst

Lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

(Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 24. august 2007, som ændret bl.a. ved § 12 i lov nr. 335 af 7. maj 2008 og senest ved § 18 i lov nr. 1003 af 10. oktober 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, litra c, indsættes efter 1. pkt.:

»Som udbytte behandles tillige tilskud til koncernforbundne selskaber, jf. § 31 D, hvis tilskudsmodtageren, såfremt denne var moderselskab til tilskudsyderen, ville være skattepligtig af udbytte efter denne bestemmelse.«

2. I § 2, stk. 1, litra c, ændres tre steder »2. pkt.« til: »3. pkt.«

3. I § 2, stk. 1, litra d, 5. pkt . , indsættes efter »jf. § 31 C«: », i en sammenhængende periode på mindst 1 år, inden for hvilken betalingstidspunktet skal ligge«.

4. I § 2 A, stk. 5, 1. pkt., udgår »henholdsvis ophører med at være omfattet af stk. 1 eller 2«.

5. § 2 A, stk. 5, 7. pkt., ophæves.

6. I § 2 A ophæves stk. 6, og i stedet indsættes:

»Stk. 6. Hvis et selskab ophører med at være transparent efter stk. 1 eller 2, anses selskabets aktiver og passiver for at være afstået af selskabets ejere til handelsværdien. Selskabet anses herefter for at have erhvervet aktiverne og passiverne fra koncernforbundne selskaber. § 8 B finder tilsvarende anvendelse. Fremførselsberettigede underskud og uudnyttede fradragsberettigede tab i selskabet bortfalder.

Stk. 7. Hvis et selskab ophører med at være transparent efter stk. 1 eller 2, anses selskabets ejere for at have erhvervet aktierne i selskabet til handelsværdien på tidspunktet for ophøret af den transparente status.

Stk. 8. De enkelte ejere af de i stk. 1 nævnte selskaber anses altid for at have et fast driftssted i Danmark. Samtlige aktiver og passiver ejet af de i stk. 1 nævnte selskaber anses altid for tilknyttet ejernes faste driftssteder.«

Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 9 og 10.

7. § 8, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»1. pkt. omfatter ikke indkomst ved international skibs- og luftfartsvirksomhed eller tilfælde, hvor kildelandet frafalder beskatningsretten i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden international aftale med Danmark.«

8. § 8, stk. 2, 4. pkt., affattes således:

»Uanset 1. pkt. beskattes et selskab af positiv indkomst, der ville være omfattet af CFC-beskatningen i § 32, hvis det faste driftssted havde været et datterselskab.«

9. I § 8, stk. 2, 7. pkt., ændres »§ 6 A« til: »§§ 6 A og 6 C«.

10. § 11 B, stk. 1, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Der sker dog ikke fradragsbeskæring, i det omfang nettofinansieringsudgifterne består af nettokurstab på fordringer, som overstiger indkomstårets renteindtægter, jf. stk. 4. Sådanne nettokurstab fremføres til modregning i skattepligtige nettogevinster på fordringer og renteindtægter ved efterfølgende indkomstårs opgørelse af nettofinansieringsudgifterne. Opgørelserne efter 3. og 4. pkt. udfærdiges samlet for sambeskattede selskaber, jf. stk. 8. Hvis nettofinansieringsudgifterne fradragsbeskæres, anses nettokurstab på gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven altid for beskåret først.«

11. I § 11 B, stk. 4, nr. 2, ændres »de modsvarende skattepligtige provisioner.« til: »tilsvarende skattepligtige provisioner m.v.«

12. § 11 B, stk. 4, nr. 3, 2. pkt., affattes således:

»Gevinst og tab på varekreditorer og varedebitorer medregnes ikke.«

13. I § 11 B, stk. 4, nr. 5, indsættes som 2. og 3. pkt . :

»Er summen efter 1. pkt. negativ, medregnes den ikke, men fremføres til modregning i efterfølgende indkomstår. 1. pkt. omfatter ikke afkast af lagerbeskattede næringsaktier omfattet af stk. 5, 7. pkt.«

14. § 11 B, stk. 5, 6. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Værdien af igangværende arbejder, næringsaktiver, varelagre og fordringer erhvervet ved salg af varer og andre næringsaktiver samt tjenesteydelser (varedebitorer m.v.) indgår i aktivopgørelsen, i det omfang hvormed værdien overstiger værdien af gæld opstået ved køb af varer og andre næringsaktiver samt tjenesteydelser (varekreditorer m.v.). Alene lagerbeskattede næringsaktier medregnes. Til aktiverne medregnes anskaffelsessummen på terminskontrakter m.v., som tjener til sikring af driftsindtægter og driftsudgifter, jf. stk. 4, nr. 3, 4.-5. pkt.«

15. I § 11 B, stk. 6, 4. pkt., ændres »indirekte anskaffelse af et selskab uden for koncernen, jf. § 31 C« til: »indirekte anskaffelse af aktier i et selskab fra et selskab uden for koncernen, jf. § 31 C«.

16. I § 11 B, stk. 6, nr. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Der skal dog alene ske konsolidering med koncernforbundne datterselskaber, jf. § 31 C.«

17. § 11 B, stk. 7, 2. pkt., affattes således:

»Grundbeløbet i stk. 1, jf. stk. 3, justeres tilsvarende.«

18. I § 11 B, stk. 8, 5. pkt., indsættes efter »nettofinansieringsudgifter«: »uden nettokurstab, der ikke beskæres efter stk. 1, 3. pkt.,«.

19. § 11 B, stk. 10, 1. pkt., affattes således:

»Hvis et selskab i et indkomstår fradragsbeskæres efter stk. 1, vil beskårne nettokurstab på gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven, herunder valutakurstab, kunne fradrages i kursgevinster, herunder valutakursgevinster, på gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven i de 3 efterfølgende indkomstår.«

20. I § 11 C, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Den skattepligtige indkomst og nettofinansieringsudgifterne korrigeres for nettokurstab, der ikke beskæres efter § 11 B, stk. 1, 3. pkt.«

21. I § 11 C, stk. 1, 3. pkt., der bliver 4. pkt., ændres »2. pkt.« til: »3. pkt.«

22. I § 11 C, stk. 1, 4. pkt., der bliver 5. pkt., ændres »1.-3. pkt.« til: »1.-4. pkt.«

23. § 11 C, stk. 2, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Hvis der foretages fradragsbeskæring, reduceres selskabernes fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter forholdsmæssigt, i det omfang det enkelte selskabs nettofinansieringsudgifter overstiger 80 pct. af selskabets skattepligtige indkomst før nettofinansieringsudgifter. Hvis den tildelte fradragsbeskæring overstiger nettofinansieringsudgifterne i enkelte af selskaberne, fordeles den overskydende fradragsbeskæring forholdsmæssigt.«

24. I § 13, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., indsættes efter »jf. § 31 C«: », i en sammenhængende periode på mindst 1 år, inden for hvilken periode udbytteudlodningstidspunktet skal ligge«.

25. I § 13, stk. 1, nr. 2, indsættes efter 3. pkt.:

»Bestemmelsen i 1. pkt. omfatter ikke udbytter, hvis det udbyttegivende selskab, datterselskabet, har fradrag for udbytteudlodningen, medmindre beskatningen af udbyttet er omfattet af bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater.«

26. I § 13, stk. 3, indsættes som 4. pkt.:

»Bestemmelsen i 1. og 3. pkt. omfatter ikke udbytter, hvis det udbyttegivende selskab har fradrag for udbytteudlodningen.«

27. I § 21, 3. pkt., ændres »§ 13, stk. 1, nr. 2, 6. pkt.,« til: »§ 13, stk. 1, nr. 2, 7. pkt.,«.

28. I § 31 A, stk. 7, indsættes efter 1. pkt.:

»Anskaffelsessummen på fast ejendom nedsættes med eventuel fortjeneste vedrørende fast ejendom i Danmark, jf. § 8, stk. 2, og ejendomsavancebeskatningslovens §§ 6 A og 6 C.«

29. I § 31 A, stk. 7, 3. pkt., der bliver 4. pkt., indsættes efter »Fortjeneste i forhold til anskaffelsessummen«: »på goodwill og andre immaterielle aktiver«.

30. § 31 D, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Stk. 1 omfatter ikke udbytteudlodninger.«

31. § 31 D, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

32. I § 32, stk. 1, nr. 1, indsættes som 4. pkt.:

»Ved opgørelsen af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst bortses fra skattepligtige tilskud.«

33. I § 32, stk. 2, 2. pkt., indsættes to steder efter »realkredit-«: », fondsmægler-, investeringsforvaltnings-«.

34. I § 32, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »Indkomsten«: »og aktiverne«.

35. I § 32, stk. 4, indsættes efter 5. pkt.:

»2.-5. pkt. finder ikke anvendelse, hvis der i forvejen er fastsat en dansk skattemæssig værdi for de pågældende aktiver og passiver.«

36. § 32, stk. 5, nr. 5, affattes således:

»5) Skattepligtig fortjeneste og udnyttede tab ved afståelse af aktier m.v., der omfattes af aktieavancebeskatningsloven.«

37. I § 32, stk. 9, 4. pkt., udgår »fremførselsberettigede«.

38. I § 32, stk. 10, 1. pkt., ændres »overdrager aktier« til: »nedbringer sin ejerandel« og »den overdragne del af aktierne« til: »den nedbragte ejerandel«.

§ 2

I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1274 af 31. oktober 2007, som ændret ved § 2 i lov nr. 335 af 7. maj 2008, § 1 i lov nr. 530 af 17. juni 2008, § 1 i lov nr. 532 af 17. juni 2008 og § 1 i lov nr. 906 af 12. september 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 19, stk. 2, nr. 2, indsættes som 5.-7. pkt.:

»Uanset at der ikke er pligt til tilbagekøb, anses selskabet for et investeringsselskab, hvis dets virksomhed består i kollektiv investering i værdipapirer m.v. Ved kollektiv investering forstås, at selskabet har mindst 8 deltagere. Koncernforbundne deltagere, jf. kursgevinstlovens § 4, regnes i denne sammenhæng for én deltager.«

2. § 19, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Et investeringsselskab som nævnt i stk. 2, nr. 2, 5. pkt., omfatter ikke et selskab m.v., hvis mere end 15 pct. af selskabets regnskabsmæssige aktiver i løbet af regnskabsåret gennemsnitligt er placeret i andet end værdipapirer m.v. Til værdipapirer m.v. medregnes ikke aktier i et andet selskab, hvori førstnævnte selskab ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen, medmindre det andet selskab selv er et investeringsselskab, jf. stk. 2. Hvis et selskab direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse på eller ejer aktier i et koncernforbundet selskab, jf. ligningslovens § 2, stk. 2 og 3, ses der ved opgørelsen efter 1. pkt. bort fra disse aktier, og i stedet medregnes den andel af det andet selskabs aktiver, som svarer til førstnævnte selskabs direkte eller indirekte ejerforhold i det andet selskab.«

3. I § 19 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Et investeringsselskab som nævnt i stk. 2, nr. 2, 5. pkt., omfatter ikke et selskab m.v., som udelukkende ejer aktier, tegningsretter og aktieretter i et andet selskab, hvis alle aktionærerne i det førstnævnte selskab ved erhvervelsen af aktierne var ansat i det andet selskab eller i andre selskaber, der er koncernforbundet med det andet selskab, jf. selskabsskattelovens § 31 C, medmindre det andet eller et af de andre selskaber selv er et investeringsselskab, jf. stk. 2. Uanset 1. pkt. kan selskabet også eje kontanter, herunder anbringelse på en anfordringskonto, inden for en ramme på 15 pct. af selskabets regnskabsmæssige aktiver opgjort gennemsnitligt i løbet af regnskabsåret.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

4. § 21, stk. 3, nr. 2, affattes således:

»2) andre aktiver inden for en samlet ramme på 25 pct. af foreningens øvrige aktivmasse.«

5. § 21, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6 . Hvis en forening, der er omfattet af stk. 3, erhverver aktier som nævnt i § 19, hvorved den i stk. 3, nr. 2, nævnte grænse overskrides, medfører denne erhvervelse, at § 22 først finder anvendelse fra det tidspunkt, hvor foreningen vidste eller burde vide, at aktierne var omfattet af § 19.«

6. I § 33, stk. 1, ændres »selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19« til: »§ 19«.

7. I § 36 A, stk. 4, 3. pkt., ændres »i mere end 3 år« til: »i mindst 3 år«.

8. I § 36 A, stk. 6, udgår »og § 17, stk. 1 og 2,«, og »ved salg« ændres til: »ved afståelse«.

9. § 36 A, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. En aktieombytning, der er sket uden tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, anses som en afståelse af aktierne i det erhvervede selskab til tredjemand på ombytningstidspunktet, hvis det erhvervende selskab i en periode på 3 år regnet fra ombytningstidspunktet modtager skattefrit udbytte af aktierne i det erhvervede selskab, der overstiger det erhvervende selskabs andel af det efter 5. pkt. opgjorte resultat for det erhvervede selskab i det regnskabsår, som udlodningen vedrører. Det gælder dog ikke, i det omfang udbytte som nævnt i 1. pkt. overstiger det efter 5. pkt. opgjorte resultat for det erhvervede selskab med et beløb, der højst svarer til det erhvervende selskabs andel af resultatet efter 5. pkt. for et tidligere år, som ikke tidligere er blevet udloddet. 2. pkt. omfatter kun ikkeudloddede resultater opgjort efter 5. pkt. for regnskabsår, der svarer til indkomståret før det indkomstår, hvor ombytningen gennemføres, og de følgende indkomstår. Hvis det erhvervede selskabs resultat opgjort efter 5. pkt. er negativt, modregnes det erhvervende selskabs andel heraf ved opgørelsen af det beløb, der kan udloddes til det erhvervende selskab efter 1. og 2. pkt. Resultatet for det erhvervede selskab opgøres som det ordinære resultat i den godkendte årsrapport efter skat fratrukket skattefrit udbytte og skattefri aktieavancer, som det erhvervede selskab har modtaget. Til udbytte efter 1. pkt. medregnes ethvert tilskud eller udbytte af udbyttepræferenceaktier ydet af det erhvervede selskab og af koncernselskaber, som det erhvervede selskab direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over, til koncernselskaber, som det erhvervede selskab ikke har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse over. Til udbytte efter 5. pkt. medregnes ethvert tilskud eller udbytte af udbyttepræferenceaktier ydet af det underliggende selskab og af koncernselskaber, som det underliggende selskab direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over, til koncernselskaber, som det erhvervede selskab ikke har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse over. Ved koncernforbundne selskaber forstås selskaber i samme koncern efter selskabsskattelovens § 31 C. Gennemføres der i den periode, der er angivet i 1. pkt., en skattefri omstrukturering af det erhvervede eller det erhvervende selskab, gælder de i 1.-8. pkt. nævnte betingelser tilsvarende selskabsdeltagerne henholdsvis de deltagende selskaber i den efterfølgende omstrukturering. Det gælder dog ikke, hvis der efter aktieombytningen gennemføres en skattefri fusion mellem det erhvervede og det erhvervende selskab.«

10. I § 45 A, stk. 5, indsættes som 3. pkt.:

»Uanset bestemmelsen i 1. pkt. finder stk. 2, 4. og 5. pkt., tillige anvendelse på aktieindkomst, der vedrører de i 1. pkt. nævnte aktier og andele.«

11. I § 46 indsættes som stk. 15:

»Stk. 15. Tab som følge af selskaber m.fl.s overgang til investeringsselskaber i indkomståret 2009, der ellers er omfattet af § 8, stk. 2, og § 14, kan ikke fradrages efter disse bestemmelser, men indgår i stedet i opgørelsen efter § 19 som et tillæg til værdien af aktien eller beviset ved opgørelsen efter § 23, stk. 5, ved begyndelsen af indkomståret 2009.«

§ 3

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 8. november 2007, som ændret ved § 6 i lov nr. 335 af 7. maj 2008, § 7 i lov nr. 527 af 17. juni 2008 og § 3 i lov nr. 530 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 15 a, stk. 1, 4. pkt., ændres »modtagende« til: »deltagende«.

2. I § 15 a, stk. 2, 3. pkt., ændres to steder »gæld« til: »forpligtelser«.

3. § 15 b, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Stk. 1-7 finder ikke anvendelse på spaltning, der er sket uden told- og skatteforvaltningens tilladelse, hvis selskabsdeltageren efter spaltningsdatoen for det indskydende selskab og op til 3 år efter vedtagelsen af spaltningen modtager skattefrit udbytte af sine aktier i de deltagende selskaber, der overstiger selskabsdeltagerens andel af det efter 5. pkt. opgjorte resultat for de respektive selskaber i det regnskabsår, som udlodningen vedrører. Det gælder dog ikke, i det omfang udbytte som nævnt i 1. pkt. overstiger det efter 5. pkt. opgjorte resultat for det pågældende selskab med et beløb, der højst svarer til selskabsdeltagerens andel af resultatet efter 5. pkt. for et tidligere år, som ikke tidligere er blevet udloddet. 2. pkt. omfatter kun ikkeudloddede resultater opgjort efter 5. pkt. for regnskabsår, der svarer til indkomståret før det indkomstår, hvor spaltningen er vedtaget, og de følgende indkomstår. Hvis det pågældende selskabs resultat opgjort efter 5. pkt. er negativt, modregnes selskabsdeltagerens andel heraf ved opgørelsen af det beløb, der kan udloddes til selskabsdeltageren efter 1. og 2. pkt. Resultatet for et deltagende selskab opgøres som det ordinære resultat i den godkendte årsrapport efter skat fratrukket skattefrit udbytte og skattefri aktieavancer, som det deltagende selskab har modtaget. Til udbytte efter 1. pkt. medregnes ethvert tilskud eller udbytte af udbyttepræferenceaktier ydet af de i spaltningen deltagende selskaber og af koncernselskaber, som de i spaltningen deltagende selskaber direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over, til koncernselskaber, som de i spaltningen deltagende selskaber ikke har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse over. Til udbytte efter 5. pkt. medregnes ethvert tilskud eller udbytte af udbyttepræferenceaktier ydet af det underliggende selskab og af koncernselskaber, som det underliggende selskab direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over, til koncernselskaber, som de deltagende selskaber ikke har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse over. Ved koncernforbundne selskaber forstås selskaber i samme koncern efter selskabsskattelovens § 31 C. Gennemføres der i den periode, der er angivet i 1. pkt., en skattefri omstrukturering af et indskydende eller modtagende selskab, gælder de i 1.-8. pkt. nævnte betingelser tilsvarende selskabsdeltagerne henholdsvis de deltagende selskaber i den efterfølgende omstrukturering. Det gælder dog ikke, hvis der efter spaltningen gennemføres en skattefri fusion mellem et modtagende selskab og selskabsdeltageren i dette selskab og selskabsdeltageren i det fortsættende selskab på fusionstidspunktet har ejet alle sine aktier i mindst 3 år.«

4. I § 15 b, stk. 9, indsættes som 2. pkt.:

»Stk. 8 finder ligeledes ikke anvendelse ved spaltning af investeringsselskaber omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 og ved spaltning af udloddende investeringsforeninger omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 1, eller § 22.«

5. I § 15 c indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Bestemmelserne i dette kapitel finder tilsvarende anvendelse ved tilførsel af aktiver, der foretages af DSB, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 d, dog under forudsætning af, at det modtagende selskab beskattes i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

6. I § 15 d, stk. 6, indsættes som 4. pkt.:

»Der skal ikke medregnes negative beløb efter 2. og 3. pkt., hvis de pågældende aktier kunne være afstået skattefrit efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.«

7. § 15 d, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Stk. 1-7 finder ikke anvendelse på tilførsel af aktiver, der er sket uden tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, hvis det indskydende selskab efter tilførselsdatoen og op til 3 år efter vedtagelsen af tilførslen modtager skattefrit udbytte af sine aktier i det modtagende selskab, der overstiger det indskydende selskabs andel af det efter 5. pkt. opgjorte resultat for det modtagende selskab i det regnskabsår, som udlodningen vedrører. Det gælder dog ikke, i det omfang udbytte som nævnt i 1. pkt. overstiger det efter 5. pkt. opgjorte resultat for det modtagende selskab med et beløb, der højst svarer til det indskydende selskabs andel af resultatet efter 5. pkt. for et tidligere år, som ikke tidligere er blevet udloddet. 2. pkt. omfatter kun ikkeudloddede resultater opgjort efter 5. pkt. for regnskabsår, der svarer til indkomståret før det indkomstår, hvor tilførslen er vedtaget, og de følgende indkomstår. Hvis det modtagende selskabs resultat opgjort efter 5. pkt. er negativt, modregnes det indskydende selskabs andel heraf ved opgørelsen af det beløb, der kan udloddes til det indskydende selskab efter 1. og 2. pkt. Resultatet for det modtagende selskab opgøres som det ordinære resultat i den godkendte årsrapport efter skat fratrukket skattefrit udbytte og skattefri aktieavancer, som det modtagende selskab har modtaget. Til udbytte efter 1. pkt. medregnes ethvert tilskud eller udbytte af udbyttepræferenceaktier ydet af det modtagende selskab og af koncernselskaber, som det modtagende selskab direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over, til koncernselskaber, som det modtagende selskab ikke har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse over. Til udbytte efter 5. pkt. medregnes ethvert tilskud eller udbytte af udbyttepræferenceaktier ydet af det underliggende selskab og af koncernselskaber, som det underliggende selskab direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over, til koncernselskaber, som det modtagende selskab ikke har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse over. Ved koncernforbundne selskaber forstås selskaber i samme koncern efter selskabsskattelovens § 31 C. Gennemføres der i den periode, der er angivet i 1. pkt., en skattefri omstrukturering af det indskydende eller det modtagende selskab, gælder de i 1.-8. pkt. nævnte betingelser tilsvarende selskabsdeltagerne henholdsvis de deltagende selskaber i den efterfølgende omstrukturering. Det gælder dog ikke, hvis der efter tilførslen af aktiver gennemføres en skattefri fusion mellem det indskydende og det modtagende selskab.«

§ 4

I lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 3. maj 2006, som ændret ved § 11 i lov nr. 515 af 7. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 6 A, stk. 2, 2. pkt., ændres »ligningslovens § 16 H, stk. 2,« til: »ligningslovens § 16 H, stk. 6,«.

§ 5

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006, som ændret bl.a. ved § 6 i lov 343 af 18. april 2007 og senest ved § 5 i lov nr. 906 af 12. september 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 6, ændres »med fast driftssted efter« til: »med kulbrintetilknyttet virksomhed omfattet af«.

2. I § 2, stk. 1, 1. pkt., ændres »med ovennævnte fysiske og juridiske personer og faste driftssteder« til: »med ovennævnte parter i nr. 1-6«.

3. I § 2, stk. 2, 2. pkt., ændres »ligningslovens § 16 H, stk. 2,« til: »ligningslovens § 16 H, stk. 6,«.

4. § 16 B, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»I kalenderårene 2007 og 2008 udgør ejerandelen nævnt i 1. pkt. 15. pct.«

5. § 16 B, stk. 3, 4. pkt., affattes således:

»Stk. 1 finder endvidere ikke anvendelse ved afståelse af aktier m.v., der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, eller ved afståelse af investeringsforeningsbeviser.«

6. I § 16 C, stk. 11, indsættes før 1. pkt.:

»Ved ændring af en investeringsforening, som hidtil ikke har været udloddende, til en udloddende investeringsforening, uden at foreningen opløses, anses aktiver og passiver for overdraget på tidspunktet for ændringen og til handelsværdien på dette tidspunkt.«

7. I § 16 H, stk. 4, indsættes efter 4. pkt.:

»1.-4. pkt. finder ikke anvendelse, hvis der i forvejen er fastsat en dansk skattemæssig værdi for de pågældende aktiver og passiver.«

8. I § 27 A, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»1. pkt. gælder dog ikke ved overdragelser mellem koncernforbundne selskaber, jf. selskabsskattelovens § 31 C.«

§ 6

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, som ændret bl.a. ved § 8 i lov nr. 308 af 19. april 2006 og § 10 i lov nr. 343 af 18. april 2007 og senest ved § 5 i lov nr. 530 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 B, stk. 1, nr. 6, ændres »med fast driftssted efter« til: »med kulbrintetilknyttet virksomhed omfattet af«.

2. I § 3 B, stk. 1, 1. pkt., ændres »med ovennævnte fysiske og juridiske personer og faste driftssteder« til: »med ovennævnte parter i nr. 1-6«.

§ 7

I lov om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1166 af 2. oktober 2007, som ændret ved § 10 i lov nr. 521 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 7, ændres »den i § 1, stk. 3, nævnte opgørelse« til: »den opgørelse, der er nævnt i § 2, stk. 3,«.

2. I § 2, stk. 5, ændres »stk. 1, nr. 6« til: »stk. 1, nr. 7«.

§ 8

I lov nr. 540 af 6. juni 2007 om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove. (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.) foretages følgende ændring:

1. I § 14, stk. 3, indsættes som 5. pkt. :

»4. pkt. finder dog ikke anvendelse, hvis der ved anvendelsen af 3. pkt. tillige reduceres med udlodninger til sambeskattede selskaber og faste driftssteder foretaget i indkomstårene 1997-2003.«

§ 9

I lov nr. 532 af 17. juni 2008 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven. (Mere ensartet beskatning af generationsskifte i levende live og ved død), som ændret ved § 6 i lov nr. 906 af 12. september 2008, foretages følgende ændring:

1. § 3, nr. 4, affattes således:

»4. § 33 C, stk. 1, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2-11 og 14 finder alene anvendelse på ejendomsavancer vedrørende fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven, i det omfang ejendommen anvendes i overdragerens eller overdragerens samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed. Hvis mere end halvdelen af ejendommen anvendes i overdragerens eller overdragerens samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, finder stk. 2-11 og 14 dog anvendelse på hele ejendomsavancen vedrørende den pågældende ejendom.««

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1, 2, 7-9, 11, 12, 17, 31 og 34-37, § 2, nr. 6 og 10, § 3, nr. 1 og 2, § 4, § 5, nr. 1-3, 6 og 7, og § 6 har virkning fra og med indkomståret 2009.

Stk. 3. § 1, nr. 3, har virkning for rentebetalinger, der foretages på ikrafttrædelsesdagen eller senere.

Stk. 4. § 1, nr. 4-6, 10, 13, 15, 18-23, 28, 29 og 33, og § 3, nr. 4 og 6, har virkning fra og med indkomståret 2008. I indkomståret 2008 kan et selskab, der ophører med at være transparent inden den 8. oktober 2008, vælge at anvende de hidtidige regler i stedet for selskabsskattelovens § 2 A, stk. 6, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6, hvis de samme koncernforbundne juridiske personer kontrollerer selskabet, jf. skattekontrollovens § 3 B, både før og efter transparensens ophør.

Stk. 5. § 1, nr. 14, har virkning fra og med indkomståret 2008. Selskaber kan dog vælge at anvende selskabsskattelovens § 11 B, stk. 5, 6.-8. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 14, fra og med den 1. juli 2007.

Stk. 6. § 1, nr. 16, har virkning for anskaffelser, der foretages den 8. oktober 2008 eller senere.

Stk. 7. § 1, nr. 24-27, 30 og 32, har virkning for udbytte og tilskud, der udloddes henholdsvis ydes den 8. oktober 2008 eller senere. § 2, nr. 9, og § 3, nr. 3 og 7, har virkning for udbytte og tilskud, der udloddes henholdsvis ydes den 3. december 2008 eller senere.

Stk. 8. § 1, nr. 38, har virkning for ejerandele, som nedbringes den 8. oktober 2008 eller senere.

Stk. 9. § 2, nr. 1, har virkning fra og med gevinst og tab, der opgøres for indkomståret 2009 og henføres til indkomståret 2010 efter bestemmelsen i aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 7. For aktier og investeringsforeningsbeviser, som er anskaffet inden begyndelsen af indkomståret 2009, og som ikke er afstået på dette tidspunkt, opgøres gevinst og tab for indkomståret 2008 som forskellen mellem værdien af aktien eller beviset ved udgangen af indkomståret 2008 og anskaffelsessummen. Den herved opgjorte gevinst eller det herved opgjorte tab henføres til den skattepligtige indkomst for 2009. For personer medregnes den herved opgjorte gevinst eller det herved opgjorte tab ved opgørelsen af aktieindkomst, jf. personskattelovens § 4 a, medmindre disse aktier eller investeringsbeviser m.v. er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 17.

Stk. 10. § 2, nr. 4 og 5, har virkning fra og med den 1. januar 2009.

Stk. 11. § 3, nr. 5, har virkning for skattefri tilførsel af aktiver med tilførselsdato den 1. januar 2009 eller senere.

Stk. 12. § 5, nr. 4, har virkning fra og med den 1. januar 2007.

Stk. 13. § 5, nr. 5, har virkning for afståelse af aktier m.v., der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, og som finder sted den 1. januar 2007 eller senere.

Stk. 14. § 5, nr. 8, har virkning for immaterielle aktiver, der overdrages den 8. oktober 2008 eller senere. Immaterielle aktiver, der inden den 8. oktober 2008 er overdraget efter reglerne i ligningslovens § 27 A mellem koncernforbundne selskaber, jf. selskabsskattelovens § 31 C, medregnes med det overdragende selskabs skattemæssige anskaffelsessum ved aktivopgørelsen efter selskabsskattelovens § 11 B, stk. 5, fra og med indkomståret 2009, og indtil det fulde vederlag for det immaterielle aktiv er betalt.

Stk. 15. I indkomståret 2009 medregner udloddende investeringsforeninger aktier og beviser, der som følge af § 2 skifter status til aktier i investeringsselskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, til deres beholdning af almindelige aktier efter aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 3, nr. 1. De medregnes ikke til aktier efter aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 3, nr. 2.

Stk. 16. I indkomståret 2009 nedsættes grænsen på 15 pct. i aktieavancebeskatningsloven § 19, stk. 3, som affattet ved § 2, nr. 2, efter forholdet mellem antal hele måneder fra den 1. marts 2009 indtil udgangen af selskabets indkomstår 2009 og hele selskabets indkomstår 2009 opgjort i hele måneder.

Givet på Amalienborg, den 10. februar 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen