Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om brug m.v. af radioaktive stoffer og lov om udlevering af lovovertrædere

(Gennemførelse af ændringskonvention af 8. juli 2005 til Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om fysisk beskyttelse af nukleare materialer)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug m.v. af radioaktive stoffer, som ændret ved § 4, stk. 9, i lov nr. 369 af 6. juni 1991, foretages følgende ændring:

1. § 5 affattes således:

»§ 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder bestemmelserne i denne lov. Forsøg kan straffes.

Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges i medfør af loven, kan fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne. Forsøg kan straffes.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.«

§ 2

I lov om udlevering af lovovertrædere, jf. lovbekendtgørelse nr. 833 af 25. august 2005, som ændret ved § 11 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, § 6 i lov nr. 542 af 8. juni 2006, § 1 i lov nr. 394 af 30. april 2007 og § 2 i lov nr. 347 af 14. maj 2008, foretages følgende ændring:

1. § 5, stk. 3, nr. 4 og 5, ophæves, og i stedet indsættes:

»4) artikel 2, jf. artikel 1, i FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme,

5) artikel 2, jf. artikel 1, i FN-konventionen til bekæmpelse af nuklear terrorisme eller

6) artikel 7 i Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om fysisk beskyttelse af nukleare materialer som ændret ved ændringskonvention af 8. juli 2005 til Det Internationale Atomenergiagenturs kon­ven­tion om fysisk beskyttelse af nukleare materialer.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 2 finder anvendelse på anmodninger om udlevering efter Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om fysisk beskyttelse af nukleare materialer, der fremsættes, efter at ændringskonventionen af 8. juli 2005 er trådt i kraft mellem Danmark og vedkommende fremmede stat.

§ 4

Stk. 1. Lovens § 1 gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Stk. 2. Lovens § 2 gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 10. februar 2009

MARGRETHE R.

/ Jakob Axel Nielsen