Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af apotekerloven, sundhedsloven og lov for Grønland om forsyning, trafik, postbesørgelse m.v.

(Ophævelse af aldersgrænse på 70 år for bortfald af apotekerbevilling, honorering af apoteksindretning, styrkelse af ordinationstilsyn m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008, som ændret ved § 71 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 11, stk. 1, nr. 6, affattes således:

»6) Modtagelse af medicinrester fra forbrugere med henblik på destruktion.«

2. I § 11, stk. 1, nr. 7, ændres »en anden myndighed efter sundhedsministerens nærmere bestemmelse« til: »Lægemiddelstyrelsen«.

3. I § 11, stk. 2 og 3, ændres »den myndighed, som sundhedsministeren udpeger til at modtage de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, nr. 7,« til: »Lægemiddelstyrelsen«.

4. § 11, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Lægemiddelstyrelsen kan til Sundhedsstyrelsen videregive alle oplysninger om ordination af afhængighedsskabende og antipsykotiske lægemidler, herunder oplysninger, der identificerer receptudstederen ved personnummer, ydernummer eller lignende, og oplysninger, der identificerer patienten ved personnummer, med henblik på Sundhedsstyrelsens vurdering af konkrete receptudstederes ordinationer.«

5. I § 11, stk. 5 og 6, ændres »den myndighed, som sundhedsministeren udpeger til at modtage de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, nr. 7,« til: »Lægemiddelstyrelsen«.

6. I § 12, stk. 1, indsættes som nr. 5:

»5) Modtagelse af medicinrester fra sundhedspersoner samt visse former for klinisk risikoaffald fra sundhedspersoner og forbrugere med henblik på destruktion i henhold til aftale med en kommune.«

7. § 15, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Efter indstilling fra Lægemiddelstyrelsen kan ministeren for sundhed og forebyggelse meddele en ansøger til apotekerbevillinger eller en apoteker bevilling til at drive mere end ét apotek, dog maksimalt fire apoteker.«

8. I § 15, stk. 4, nr. 3, indsættes efter »Det Europæiske Fællesskab,«: »eller som har opnået Lægemiddelstyrelsens tilladelse til beskæftigelse som farmaceut på apotek efter § 36, stk. 2,«.

9. § 22, stk. 1, nr. 1, ophæves.

Nr. 2-6 bliver herefter nr. 1-5.

10. § 23, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved fratræden efter § 22, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, kan Lægemiddelstyrelsen bestemme, at bevillingen for en periode på indtil 6 måneder ikke bortfalder, og at apotekeren i denne periode er pligtig at fortsætte driften. Lægemiddelstyrelsen kan i særlige tilfælde forlænge perioden i yderligere 3 måneder.«

11. § 29 affattes således:

»§ 29. Ved apoteksovertagelse er den tiltrædende apoteker berettiget og forpligtet til at overtage indretningen, inventaret og varebeholdningen, i det omfang indretningen, inventaret og varebeholdningen er i brugbar og tidssvarende stand og er passende i forhold til den eller de pågældende apoteksenheders behov.

Stk. 2. Hvis den afgående apoteker har givet meddelelse efter § 12 a, stk. 1, omfatter pligten i stk. 1 ikke indretning, inventar og varebeholdning, der kan henføres til dennes forhandling af lægemidler til produktionsdyr.«

12. I § 55, stk. 2, indsættes efter »statsinstitutioner«: »og til Grønlands hjemmestyre«.

13. I § 56 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Sygehusapoteker kan uanset stk. 4 i forsyningsmæssige nødsituationer og i tilfælde af ulykker, katastrofer og krigshandlinger efter tilladelse fra Sundhedsstyrelsen forhandle magistrelle lægemidler, jf. stk. 1, nr. 1, til apoteker, uanset at tilsvarende lægemidler fremstilles og markedsføres af andre end sygehusapoteker.«

14. § 67, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Konsulenterne beskikkes af ministeren for sundhed og forebyggelse efter indstilling fra henholdsvis Pharmadanmark, Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening for 3 år ad gangen med mulighed for genbeskikkelse én gang.«

15. I § 70, stk. 2, indsættes efter »ved salg indbringer et«: »væsentligt«.

§ 2

I lov nr. 469 af 6. november 1985 for Grønland om forsyning, trafik, postbesørgelse m.v., som ændret senest ved § 4 i lov nr. 1074 af 22. december 1993, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

§ 3

I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008, som ændret ved lov nr. 319 af 30. april 2008, § 1 i lov nr. 538 af 17. juni 2008, § 1 i lov nr. 539 af 17. juni 2008 og lov nr. 1064 af 6. november 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 157, stk. 2, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Alment praktiserende læger kan tillige benytte registeret til at finde egne patienter, der behandles uhensigtsmæssigt med lægemidler. Praktiserende speciallæger kan tillige benytte registeret til at finde patienter, som speciallægen har ordineret et eller flere lægemidler til, og som behandles uhensigtsmæssigt med lægemidler.«

2. § 157, stk. 6, 2. pkt., ophæves.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2009.

Stk. 2. Apotekerlovens § 23, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, omfatter apotekere, der udnævnes efter denne lovs ikrafttræden.

Givet på Amalienborg, den 10. februar 2009

MARGRETHE R.

/ Jakob Axel Nielsen