Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v.

(Mulighed for at yde lån til interessentskaber og ændring af indholdet af præmien for statsgaranti m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 25. august 2008, som ændret ved § 65 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ministeren yder endvidere statsgaranti for lån, jf. stk. 1, til interessentskaber, jf. § 5 a.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

2. § 4, stk. 3-5, der bliver stk. 4-6, affattes således:

»Stk. 4. I lånets løbetid betaler låntagerne en præmie. Ministeren fastsætter præmiens størrelse.

Stk. 5. Den i stk. 4 omhandlede præmie tilfalder statskassen.

Stk. 6. Ministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af præmien.«

3. I § 4 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ministeren yder endvidere statsgaranti for lån, jf. stk. 1, til interessentskaber, jf. § 5 a.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

4. § 4 a, stk. 3-5, der bliver stk. 4-6, affattes således:

»Stk. 4. I lånets løbetid betaler låntagerne en præmie. Ministeren fastsætter præmiens størrelse.

Stk. 5. Den i stk. 4 omhandlede præmie tilfalder statskassen.

Stk. 6. Ministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af præmien.«

5. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Statsgaranti, jf. § 4, ydes for lån til interessentskaber, der første gang erhverver en jordbrugsbedrift og driver denne for egen regning og risiko.

Stk. 2. Det er en betingelse, at interessentskabet er baseret på en skriftlig interessentskabskontrakt, der skal godkendes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Ministeren skal endvidere godkende ændringer i interessentskabskontrakten.

Stk. 3. Det er en betingelse, at mindst en af interessenterne er under 40 år og ikke tidligere har etableret sig som selvstændig jordbruger.

Stk. 4. Det er en betingelse, at personer omfattet af stk. 3

1) erhverver en andel i interessentskabet på mindst 20 pct. og opnår en dispositionsret på mindst 20 pct.,

2) opfylder et uddannelseskrav,

3) opfylder et egenkapitalkrav og

4) er beskæftiget på jordbrugsbedriften, jf. stk. 1, mindst 833 timer pr. år opgjort på grundlag af normtimesatser.

Stk. 5. Det er en betingelse, at jordbrugsbedriften

1) er økonomisk levedygtig,

2) ved budgetter godtgør økonomisk overlevelsesevne og

3) har et arbejdskraftbehov på mindst 833 timer pr. år opgjort på grundlag af normtimesatser.

Stk. 6. Betingelserne om, at interessentskabet skal drive jordbrugsbedriften for egen regning og risiko, jf. stk. 1, at personer omfattet af stk. 3 skal eje en andel i interessentskabet på mindst 20 pct. og have en dispositionsret på mindst 20 pct., jf. stk. 4, nr. 1, at personer omfattet af stk. 3 skal være beskæftiget på jordbrugsbedriften, jf. stk. 1, mindst 833 timer pr. år opgjort på grundlag af normtimesatser, jf. stk. 4, nr. 4, og at jordbrugsbedriften skal have et arbejdskraftbehov på mindst 833 timer pr. år opgjort på grundlag af normtimesatser, jf. stk. 5, nr. 3, skal være opfyldt i hele lånets løbetid.

Stk. 7. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan, når særlige omstændigheder taler derfor, gøre undtagelse fra betingelserne om, at interessentskabet første gang erhverver en jordbrugsbedrift, jf. stk. 1, at interessentskabet skal drive jordbrugsbedriften for egen regning og risiko, jf. stk. 1 og 6, og at personer omfattet af stk. 4, nr. 2, opfylder et uddannelseskrav.

Stk. 8. Ministeren fastsætter nærmere regler om opfyldelse af de i stk. 1-5 nævnte betingelser.«

6. I § 7, stk. 1, indsættes efter »§§ 5«: », 5 a«.

7. I § 8, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »jf. § 5«: »og § 5 a«.

8. I § 8, stk. 1, 4. pkt., indsættes efter »regler om«: »udmålingsgrundlag, om«.

9. I § 8 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Lån efter § 5 a, stk. 1, udmåles i forhold til de andele i interessentskabet, der tilhører personer, der opfylder betingelserne i § 5 a. Kun interessentskabets aktiver vedrørende jordbrugsbedriften kan indgå i udmålingsgrundlaget.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

10. I § 9, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:

»Såfremt en jordbruger har foranlediget udmåling af lån til et eller flere interessentskaber, jf. § 5 a, og det eller de udmålte lån ikke er indfriet, kan det samlede udmålingsgrundlag for lån til jordbrugeren, jf. § 5, og til interessentskaber, jf. § 5 a, for så vidt angår lån, som er foranlediget udmålt af jordbrugeren, højst udgøre 24.500.000 kr.«

11. I § 9 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Lån til interessentskaber, der opnår statsgaranti efter § 5 a, udgør 20 pct. af den del af udmålingsgrundlaget, der overstiger 500.000 kr. Lånet kan dog højst udmåles af 24.500.000 kr. Ansøger er ikke forpligtet til at ansøge om maksimalt lån. Såfremt flere interessenter opfylder betingelserne efter § 5 a, forhøjes de i 1. og 2. pkt. nævnte beløb tilsvarende.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

12. I § 9, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »stk. 1«: »og 2«.

13. I § 9, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes 2. pkt. således:

»Ministeren kan, når særlige omstændigheder taler derfor, tillade, at lån ydet på grundlag af statsgaranti efter §§ 5 og 5 a og § 10, jf. §§ 5 og 5 a, opnår pantesikkerhed ud over 95 pct. af ejendommenes kontante handelsværdi.«

14. I § 9 indsættes efter stk. 4, der bliver stk. 5, som stk. 6:

»Stk. 6. Ministeren kan fastsætte en maksimumsgrænse for det i stk. 2, 4. pkt., jf. 2. pkt., nævnte beløb.«

15. I § 10, stk. 1, ændres »§ 9, stk. 2-4« til: »§ 9, stk. 3-5«.

16. I § 10, stk. 3, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Det er ligeledes en betingelse for statsgaranti for lån efter stk. 1, at personer i et interessentskab, der opfylder betingelserne i § 5 a, opfylder de i § 5 a, stk. 4, nr. 3 og 4, og § 5 a, stk. 6, nævnte betingelser og opnår en dispositionsret, der mindst svarer til den tilkøbte andel. Det er endvidere en betingelse for statsgaranti for lån til et interessentskab, jf. 2. pkt., at jordbrugsbedriften opfylder betingelserne i § 5 a, stk. 5 og 6, og at interessentskabet driver bedriften for egen regning og risiko, jf. § 5 a, stk. 1.«

17. I § 10, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan ligeledes, når særlige omstændigheder taler derfor, gøre undtagelse fra betingelsen i § 5 a, stk. 1, om at drive jordbrugsbedriften for egen regning og risiko.«

18. I § 10 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Ved et interessentskabs erhvervelse af aktiver nævnt i stk. 2, for hvilke der ydes statsgaranti i henhold til stk. 1, udmåles lånet efter reglerne i stk. 5, 1.-3. pkt., i forhold til de andele i interessentskabet, der tilhører personer, der opfylder betingelserne i § 5 a. Kun interessentskabets aktiver vedrørende jordbrugsbedriften kan indgå i udmålingsgrundlaget. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for ydelse af statsgaranti for lån efter stk. 1, herunder om egenkapitalkravet, jf. § 5 a, stk. 4, nr. 3.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

19. I § 10 a, stk. 1, nr. 1, ændres »jf. § 5« til: »jf. §§ 5 og 5 a«.

20. I § 13, stk. 2, indsættes efter »§ 14«: », og ved salg af de andele i interessentskabet, der tilhører personer, der opfylder betingelserne i § 5 a, samt ved opløsning eller ophør af interessentskabet.«

21. I § 13, stk. 3, indsættes efter »ejendom«: », og ved salg af de andele i interessentskabet, der tilhører personer, der opfylder betingelserne i § 5 a.«

22. § 13, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Ministeren kan bestemme, at lånet forlanges indfriet, hvis betingelserne i § 5, stk. 4, eller § 5 a, stk. 6, ikke længere er opfyldt, og hvis betingelser stillet i forbindelse med ydelse af statsgarantien eller i forbindelse med ydelse af lånet ikke opfyldes. Ministeren kan endvidere bestemme, at lånet forlanges indfriet, hvis det er overtaget af låntagerens ægtefælle eller samlever og betingelserne herfor ikke længere er opfyldt«

23. § 13, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Ministeren kan, hvis låntager, herunder en interessent, hvis et interessentskab har fået bevilget statsgaranti for et lån, tilsidesætter sine pligter i medfør af regler udstedt efter § 20, stk. 1, eller pligter i medfør af § 20, stk. 3, og § 21, bestemme, at lånet forlanges indfriet.«

24. § 14, stk. 2-4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 2.

25. § 14, stk. 5, der bliver stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om de vilkår, der i øvrigt skal opfyldes for at opnå tilladelse efter stk. 1 til at overtage lånet.«

26. I § 20, stk. 3, indsættes efter »jordbrugsbedrift«: », herunder en interessent, hvis et interessentskab har fået bevilget statsgaranti for et lån,«.

27. I § 21 indsættes efter »Støttemodtageren«: », herunder en interessent, hvis et interessentskab har fået bevilget statsgaranti for et lån,«.

28. I § 23, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »den pågældende«: »herunder en interessent, hvis et interessentskab har fået bevilget statsgaranti for et lån.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

Givet på Amalienborg, den 10. februar 2009

MARGRETHE R.

/ Eva Kjer Hansen