Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

 

Herved bekendtgøres lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier), jf. lov nr. 404 af 14. juni 1995 med de ændringer, der følger af lov nr. 397 af 22. maj 1996 og lov nr. 1105 af 29. december 1999.

§ 1. Miljø- og energiministeren yder en godtgørelse på 150 kr. pr. indsamlet kilogram hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) til private og offentlige virksomheder, foreninger, kommuner m.v., der indsamler og afleverer eller forestår aflevering af nikkel-cadmium-batterier til genanvendelse.

Stk. 2. Ministeren kan afholde udgifter til eller yde godtgørelse for udgifter i forbindelse med informationsaktiviteter om indsamlingsordningen. Den årlige bevilling fastsættes på finansloven.

Stk. 3. Det er en betingelse for udbetaling af godtgørelse efter stk. 1, at nikkel-cadmium-batterierne er indsamlet her i landet, og at indsamling sker i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven og regler udstedt i medfør af denne, samt at aflevering til genanvendelse sker til virksomheder, der overholder miljøbeskyttelseslovens regler om godkendelse.

§ 2. Miljø- og energiministeren fastsætter nærmere bestemmelser om ydelse af godtgørelse efter § 1, herunder om ansøgningens indhold, om udbetaling af godtgørelse til pengeinstitut, om eventuel tilbagebetaling af godtgørelse og renter heraf i visse tilfælde og om krav vedrørende revision. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om tilsynet med opfyldelse af tilskudsbetingelserne.

Stk. 2. For beløb, der skal betales tilbage efter stk. 1, hæfter foreningen eller den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning. Der er udpantningsret for beløbene.

§ 3. Enhver, der indsamler, transporterer eller genanvender nikkel-cadmium-batterier, skal efter anmodning meddele miljø- og energiministeren enhver oplysning, der er af væsentlig betydning for administrationen af § 1.

§ 4. Miljømyndighederne eller personer, der af disse myndigheder er bemyndiget hertil, har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter for at udøve de beføjelser, der er tillagt dem i medfør af denne lov. Der kan herunder foretages undersøgelser af betydning for lovens formål.

Stk. 2. Politiet yder bistand hertil. Justitsministeren kan efter forhandling med miljø- og energiministeren fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 3. Ved eftersyn af erhvervsvirksomheder skal indehaveren og beskæftigede personer yde miljømyndighederne fornøden vejledning og hjælp.

§ 5. Op til 20 pct. af godtgørelsen efter denne lov kan tilbageholdes og anvendes til modregning med virksomhedens, foreningens m.v. eventuelle restancer til det offentlige.

§ 6. Miljø- og energiministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet styrelse eller tilsvarende institution til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at afgive oplysninger efter § 3.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af § 2, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en amtskommune, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, amtskommunen, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Stk. 4. Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år.

§ 8. Miljø- og energiministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Loven kan dog tidligst træde i kraft den 1. januar 1996. Miljø- og energiministeren kan undlade at sætte lovens regler om blyakkumulatorer i kraft.

§ 9. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 397 af 22. maj 1996 om ændring af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af blyakkumulatorer og hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) m.v., der angår § 1, stk.1, 2 og 3 og § 3 har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Loven træder i kraft den 1. juni 1996.

 

Lov nr. 1105 af 29. december 1999 om ændring af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier), der angår § 1, stk.1 og § 2, stk. 1 har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

Miljø- og Energiministeriet, den 30. maj 2000

Svend Auken

/Helge Andreasen