Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om affald1)

 

I medfør af § 44, § 45, stk. 2, § 45a, § 47, stk. 3 og 4, § 51, stk. 3, § 73, § 80, § 92 og § 110, stk. 3 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter håndtering af affald, der ikke er reguleret af anden lovgivning samt deklarering, anmeldelse, planlægning og registrering.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke håndtering af restprodukter fra røggasrensning på kraftværker baserede på fossile brændsler.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Affald: Ethvert stof og enhver genstand, som henhører under en af kategorierne i bilag 1, jf. bilag 2 og som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med.

2) Farligt affald: Affald, der er opført på listen over affald i bilag 2 og markeret som farligt affald og som opfylder kriterierne i bilag 3 og 4 samt affald, der opfylder kriterierne i bilag 3 og 4.

3) Emballageaffald: Enhver emballage eller ethvert emballagemateriale, der er omfattet af definitionen på affald i nr. 1, bortset fra spildprodukter fra produktionen.

4) Emballage: Alle produkter af en hvilken som helst art og materiale, som anvendes til pakning, beskyttelse, håndtering, levering fra producenten til brugeren eller forbrugeren og præsentation af varer, det være sig råvarer eller forarbejdede varer. Alle engangsartikler, der anvendes til samme formål, skal tilsvarende betragtes som emballage. Emballage omfatter kun:

a) salgsemballage eller primæremballage, dvs. emballage, der er udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en salgsenhed for den endelige bruger eller forbruger,

b) multipak eller sekundær emballage, dvs. emballage udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en samling af et vist antal salgsenheder, uanset om den sælges sådan til den endelige bruger eller forbruger, eller om den kun bruges til at fylde hylderne på salgsstedet; den kan fjernes fra varen, uden at dette ændrer varens egenskaber,

c) transportemballage eller tertiær emballage, dvs. emballage, udformet på en sådan måde, at håndtering og transport af et antal salgsenheder eller multipak emballager gøres lettere, så skader forårsaget af fysisk håndtering eller transport kan undgås. Transportemballage omfatter ikke vej-, jernbane-, skibs- og luftfragtcontainere.

5) Genanvendeligt affald: Affald, der teknisk er egnet til genanvendelse.

6) Forbrændingsegnet affald: Affald med en positiv brændværdi, herunder dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra virksomheder, bortset fra:

a) affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde,

b) affald omfattet af bilag 5 samt affald, der på lignende måde ved forbrænding kan give anledning til miljømæssige problemer og

c) affald, der efter lovgivningen eller et regulativ vedtaget af kommunalbestyrelsen skal anvises til genanvendelse eller speciel behandling.

7) Dagrenovation: Affald, der naturligt fremkommer fra husholdninger, bortset fra haveaffald og storskrald.

8) Håndtering: Indsamling og transport af affald samt nyttiggørelse og bortskaffelse af affald.

9) Indsamling: Emballering, mærkning, opbevaring herunder oplagring, afhentning, sortering og/eller sammenblanding af affald med henblik på transport.

10) Nyttiggørelse: De former og metoder, som er anført i bilag 6 B samt former og metoder, som kan sidestilles hermed.

11) Bortskaffelse: De former og metoder, som er anført i bilag 6 A samt former og metoder, som kan sidestilles hermed.

12) Genanvendelse: Nyttiggørelse bortset fra de former og metoder, som er anført i R 1, R 12 og R 13, jf. bilag 6 B.

    Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afgør om et stof eller en genstand er omfattet af stk. 1, nr. 1.

    Stk. 3. Kommunalbestyrelsen afgør om affald er omfattet af stk. 1, nr. 2, nr. 3 eller nr. 5 - 7.

Håndteringshierarki

§ 4. Affaldshåndtering skal ske med udgangspunkt i følgende prioritering:

1) Genanvendelse

2) Forbrænding med energiudnyttelse

3) Bortskaffelse

Kapitel 2

Planlægning

§ 5. Kommunalbestyrelsen udarbejder hvert 4. år en 12-årig plan for den kommunale håndtering af affald indeholdende:

1) en kortlægningsdel, som beskriver status for affaldsområdet i kommunen,

2) en målsætningsdel, som redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet og

3) en planlægningsdel med særlig fokus på planlægningen de første 4 år af planperioden.

    Stk. 2. Affaldsplanen vedtages af kommunalbestyrelsen hvert 4. år, første gang senest gældende fra den 1. januar 2001 og frem til og med den 31. december 2004.

§ 6. Kortlægningen af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

1) Opgørelser over mængderne af affald, som produceres i kommunen, fordelt på erhvervsmæssige kilder, affaldstyper, behandlingsformer og affaldsfraktioner, jf. bilag 8. Farligt affald opgøres desuden efter affaldets art (affaldskatalogkoden).

2) Opgørelser og beskrivelser af indsamlings- og anvisningsordninger for affald, herunder genanvendelige materialer, som produceres i kommunen.

3) Opgørelse og beskrivelser af deponerings- og forbrændingsanlæg som kommunen anvender, herunder tilførte mængder af affald og kapacitet til rådighed.

4) Oplysninger om sorterings-, behandlings- og genanvendelsesanlæg mv. beliggende i kommunen.

5) Oplysninger om kommunens omkostninger ved håndtering af affald.

    Stk. 2. Kortlægningen udarbejdes af kommunalbestyrelsen 1 gang årligt dækkende det foregående kalenderår.

§ 7. Planlægningsdelen skal indeholde en redegørelse for:

1) Skønnet over de fremtidige affaldsmængder i kommunen.

2) Planlagt import af affald til genanvendelse, forbrænding eller deponering.

3) Håndteringen af affald i kommunen, indeholdende nye initiativer samt en tidsplan for, hvornår de enkelte initiativer iværksættes.

4) Initiativer til forebyggelse af emballageaffald og genbrug af emballage.

5) Hvilke behandlingsanlæg, der planlægges anvendt samt hvor store mængder affald, der forventes tilført de enkelte anlæg.

6) Deponerings- og forbrændingskapacitet, herunder behovet for etablering af yderligere kapacitet på baggrund af de forventede tilførte mængder af affald sammenholdt med de anvendte anlægs kapacitet og levetid.

7) Planens økonomiske konsekvenser for kommunalbestyrelsens budget og gebyrernes størrelse.

    Stk. 2. Redegørelserne i stk. 1, nr. 2 - 5 og nr. 7 skal være detaljerede for de første 4 år og overordnede for den resterende del af planperioden.

    Stk. 3. Redegørelserne i stk. 1, nr. 1 og 6 skal være detaljerede for hele planperioden.

§ 8. Kommunalbestyrelsen indberetter følgende oplysninger til Miljøstyrelsen:

1) Oplysninger efter § 6, stk. 1, nr. 1, 2 og 3, § 7, stk. 1, nr. 6 og 7 første gang senest den 1. juli 2001 og herefter hvert 4. år senest den 1. juli, første gang senest den 1. juli 2005.

2) Oplysninger efter § 6, stk. 1, nr. 5 hvert år senest den 1. juli.

    Stk. 2. Oplysningerne kan forlanges afgivet i en bestemt form.

§ 9. Kommunalbestyrelsen offentliggør i lokale blade, at forslag til affaldsplan foreligger samt, at der inden for en frist på mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen.

    Stk. 2. Kommunalbestyrelsens forslag til affaldsplan sendes samtidig med offentliggørelsen til de berørte amtsråd.

    Stk. 3. Amtsrådet afgiver en udtalelse til kommunalbestyrelsen om, hvorvidt kommunalbestyrelsens affaldsplanlægning er i overensstemmelse med de forudsætninger, der er lagt til grund for regionplanen på baggrund af oplysninger som nævnt i § 7, stk. 1, nr. 6.

§ 10. Kommunalbestyrelsen offentliggør i lokale blade affaldsplanens vedtagelse. Den vedtagne affaldsplan skal være offentlig tilgængelig.

§ 11. I det omfang kommunalbestyrelsens opgaver efter dette kapitel varetages af et fælleskommunalt selskab, kan planlægningen og indberetningen foretages af selskabet.

Kapitel 3

Registrering af transportører

§ 12. Virksomheder, der erhvervsmæssigt transporterer affald produceret i kommunen, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen.

§ 13. Virksomheder, der er registreringspligtige efter § 12 og transporterer ikke farligt affald, skal føre register over transporterede mængder, affaldsfraktion og -type, affaldets producent og afleveringssted. Registerets oplysninger og dokumentation for disse oplysninger skal opbevares i 5 år.

    Stk. 2. Virksomhederne skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen afgive oplysninger fra registeret og dokumentation for disse oplysninger.

    Stk. 3. Virksomheder, offentlige eller private institutioner, der frembringer affald og som benytter de i § 12 nævnte virksomheder, er forpligtet til at afgive de i stk. 1 nævnte oplysninger til transportøren. Oplysninger om mængder kan angives efter skøn.

§ 14. Virksomheder, der er registreringspligtige efter § 12 og transporterer farligt affald, skal føre register over transporteret mængde og art af farligt affald (affaldskatalogkoden), det farlige affalds producent og afleveringssted. Registerets oplysninger og dokumentation for disse oplysninger skal opbevares i 5 år.

    Stk. 2. Virksomhederne skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen afgive oplysninger fra registeret og dokumentation for disse oplysninger.

    Stk. 3. Virksomheder, offentlige eller private institutioner, der frembringer farligt affald og som benytter de i § 12 nævnte virksomheder, er forpligtet til at afgive de i stk. 1 nævnte oplysninger til transportøren.

Kapitel 4

Anmeldelse, registrering og indberetning af data om affald

Informationssystem for Affald og Genanvendelse (ISAG)

Affaldsbehandlere

§ 15. De affaldsbehandlingsanlæg, som er optaget i bilag 7, skal anmelde sig skriftligt til Miljøstyrelsen efter bestemmelserne i bilag 9. Anmeldelse skal ske senest 30 dage efter bekendtgørelsens ikrafttræden eller senest 30 dage efter virksomhedens etablering, såfremt dette er sket efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

§ 16. De affaldsbehandlingsanlæg, som er optaget i bilag 7, skal føre register efter forskrifterne og definitionerne i bilag 8 over transportør, type, fraktion, geografisk kilde, erhvervsmæssig kilde og mængde af affald, herunder genanvendelige materialer.

    Stk. 2. Containerpladser, genbrugspladser, omlastestationer mv. skal ved aflevering af affald til behandlingsanlæg optaget i bilag 7 angive en fordeling af affaldet på kommunekode og affaldstype, jf. bilag 8.

    Stk. 3. De affaldsbehandlingsanlæg, som er optaget i bilag 7, skal registrere de i stk. 1 nævnte oplysninger for containerpladser, genbrugspladser, omlastestationer mv. på baggrund af den angivne fordeling, som de har modtaget efter stk. 2.

    Stk. 4. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for kravene til at føre register, herunder kravene til registerets omfang.

§ 17. De affaldsbehandlingsanlæg, som er optaget i bilag 7, skal indberette de i § 16 nævnte oplysninger til Miljøstyrelsen på edb-læsbart medie efter forskrifterne i bilag 12. Oplysningerne skal indberettes senest den 31. januar dækkende det forudgående kalenderår. Oplysningerne indberettes første gang for året 2001.

    Stk. 2. De affaldsbehandlingsanlæg, som er optaget i bilag 7, nr. 17 og 18, skal indberette de i § 16 nævnte oplysninger til Miljøstyrelsen efter anmodning.

    Stk. 3. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for kravene til at indberette oplysninger til Miljøstyrelsen, herunder kravene til indberetningens form og indhold.

Affaldsproducenter

§ 18. Virksomheder, der er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992, vedrørende anden virksomhed end listevirksomhed, samt virksomheder, der er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 807 af 25. oktober 1999 om godkendelse af listevirksomhed, skal føre register over deres affaldsproduktion. Registret skal føres efter forskrifterne i bilag 13 og definitionerne i bilag 14 over fraktion, art, mængde og sammensætning af det producerede affald, herunder muligheder for yderligere sortering, samt indhold af visse miljøbelastende stoffer. Registret skal første gang føres for året 2001. Registrets oplysninger og dokumentation for disse oplysninger skal opbevares i 5 år.

    Stk. 2. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for kravene til at føre register efter stk. 1, herunder kravene til registreringens omfang.

§ 19. Oplysninger registreret efter § 18, stk. 1, skal efter anmodning indberettes til kommunalbestyrelsen, amtsrådet og Miljøstyrelsen efter forskrifterne i bilag 13.

    Stk. 2. Stamkortet i bilag 13 kan indgå i oplysningerne om virksomhedens affaldshåndtering i grønne regnskaber og EMAS- og ISO-redegørelser.

Kapitel 5

Oplysninger om import og eksport af grønt affald

§ 20. Oplysninger, som kommunalbestyrelsen skal modtage om import og eksport af grønt affald2)  efter Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om import og eksport af affald § 9, skal hvert år senest den 31. januar indberettes af kommunalbestyrelsen til Miljøstyrelsen. Oplysningerne indberettes første gang den 31. januar 2001.

Kapitel 6

Regulativpligt

§ 21. Kommunalbestyrelsen fastsætter i et eller flere regulativer forskrifter om indsamlingsordningers omfang og tilrettelæggelse samt om anvisning af affald, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning.

    Stk. 2. Det skal af et regulativ fremgå, at affald, der på grund af materialesammensætning mv. ikke er egnet til at blive håndteret i overensstemmelse med en generel anvisningsmulighed i regulativet, håndteres efter en konkret anvisning, der meddeles ved henvendelse til kommunen, herunder at virksomheden selv skal varetage håndteringen af affaldet.

§ 22. I regulativer, der omhandler indsamlingsordninger, skal kommunalbestyrelsen fastsætte forskrifter om ordningernes omfang.

    Stk. 2. Endvidere kan kommunalbestyrelsen i regulativer, der omhandler indsamlingsordninger, fastsætte forskrifter om:

1) beholdertype,

2) antal beholdere,

3) anbringelse af beholdere,

4) anvendelse af beholdere,

5) fyldning af beholdere,

6) renholdelse af beholdere,

7) tømning af beholdere,

8) sortering af affald,

9) oplysninger om affald og

10) miljømæssige målsætninger.

§ 23. I regulativer, der omhandler indsamlingsordninger for dagrenovation, skal kommunalbestyrelsen fastsætte forskrifter om:

1) beholdertype,

2) antal beholdere,

3) anbringelse af beholdere,

4) anvendelse af beholdere,

5) fyldning af beholdere,

6) renholdelse af beholdere,

7) tømning af beholdere og

8) sortering af affald.

§ 24. I regulativer, der omhandler indsamlingsordninger for genanvendeligt affald, herunder emballageaffald, skal kommunalbestyrelsen fastsætte forskrifter om, at indsamling sker med henblik på genanvendelse.

    Stk. 2. I regulativer, der omhandler indsamlingsordninger for genanvendeligt affald, bortset fra farligt affald, skal det bestemmes, jf. lov om miljøbeskyttelse § 45, stk. 5, at kommunalbestyrelsen skal fritage en virksomhed fra pligten til at benytte en kommunal indsamlingsordning, såfremt:

1) virksomheden godtgør, at den senest samtidig med den kommunale indsamlingsordnings iværksættelse, har indgået aftale om, at affaldstyper, der er omfattet af indsamlingsordningen, afleveres til anden side til genanvendelse, eller

2) virksomheden er etableret efter indsamlingsordningens iværksættelse og virksomheden ved etableringen godtgør, at den har indgået aftale om, at affaldstyper, der er omfattet af indsamlingsordningen, afleveres til anden side til genanvendelse.

§ 25. I regulativer, der omhandler indsamlingsordninger for forbrændingsegnet affald, skal kommunalbestyrelsen fastsætte forskrifter om, at borgere, virksomheder, offentlige og private institutioner skal udsortere forbrændingsegnet affald.

§ 26. I regulativer, der omhandler anvisningsordninger, skal kommunalbestyrelsen fastsætte forskrifter om:

1) ordningernes omfang,

2) håndtering af genanvendeligt affald,

3) håndtering af forbrændingsegnet affald og

4) håndtering af andet affald.

    Stk. 2. Endvidere kan kommunalbestyrelsen i regulativer, der omhandler anvisningsordninger, fastsætte forskrifter om:

1) anmeldelse af affald,

2) sortering af affald,

3) emballering af affald,

4) mærkning af containere mv.,

5) oplagring af affald,

6) forudgående behandling, herunder neddeling af affald med henblik på forbrænding,

7) anvisning af affald til midlertidig oplagring,

8) behandling af affald med henblik på genanvendelse, forbrænding med energiudnyttelse eller bortskaffelse,

9) undtagelse af store og uhåndterlige emner fra kravet om forbrænding, hvis de kræver særlig forbehandling udover forbehandling med kompaktor eller lignende,

10) deklarering af affald,

11) oplysninger om affald og

12) miljømæssige målsætninger.

§ 27. I regulativer, der omhandler anvisningsordninger for genanvendeligt affald, herunder emballageaffald, skal kommunalbestyrelsen fastsætte forskrifter om, at anvisning sker med henblik på genanvendelse.

§ 28. I regulativer, der omhandler anvisningsordninger for forbrændingsegnet affald, skal kommunalbestyrelsen fastsætte forskrifter om, at borgere, virksomheder, offentlige og private institutioner skal udsortere forbrændingsegnet affald.

§ 29. I regulativer kan fastsættes forskrifter om gebyrer for affaldshåndtering, jf. § 48 i lov om miljøbeskyttelse.

§ 30. I regulativer kan fastsættes forskrifter om afbrænding af haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier, naturplejeaktiviteter mv.

§ 31. Der kan fastsættes forskrifter i et regulativ om, at affaldstransportører:

1) skal håndtere affald i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen anviste muligheder for håndtering,

2) over for kommunalbestyrelsen skal afgive oplysninger om og dokumentation for transporterede mængder, affaldsfraktion og -type, affaldsproducenter og afleveringssted, for så vidt angår det ikke farlige affald,

3) over for kommunalbestyrelsen skal afgive oplysninger om og dokumentation for transporterede mængder, art (affaldskatalogkode), affaldsproducenter og afleveringsted, for så vidt angår det farlige affald,

4) kun må afhente affald, der er sorteret efter regulativets bestemmelser herom,

5) kun må afhente affald, der er emballeret efter regulativets bestemmelser herom,

6) kun må afhente affald, der er anbragt i mærkede containere mv. efter regulativets bestemmelser herom,

7) kun må afhente affald, såfremt dette er deklareret efter regulativets bestemmelser herom og

8) kun må anvende særligt indsamlingsmateriel.

§ 32. I regulativer, der omhandler anvisningsordninger for genanvendeligt affald, skal det bestemmes, at virksomheder, offentlige eller private institutioner kan lade affaldet håndtere af virksomheder og anlæg, der opfylder nærmere angivne betingelser fastsat i regulativet, jf. § 26, stk. 1, nr. 2.

§ 33. I regulativer, der omhandler håndtering af erhvervsaffald, skal det bestemmes, at større partier af homogene biprodukter, som uden videre behandling eller sortering afsættes og transporteres direkte til anvendelse i anden produktion, skal undtages fra anvisningen.

    Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for farligt affald.

    Stk. 3. I regulativer, der omhandler håndtering af erhvervsaffald, skal kommunalbestyrelsen fastsætte bestemmelser om registerforpligtelsen i henhold til §18.

§ 34. Regulativer skal sendes til de berørte amtsråd og bekendtgøres i de lokale aviser, der har almindelig udbredelse i kommunen, eller i øvrigt på den på stedet almindeligt anvendte måde.

Kapitel 7

Anvisningspligt

§ 35. Kommunalbestyrelsen skal anvise håndtering af det af bekendtgørelsen omfattede affald, som ikke er omfattet af en indsamlingsordning. Anvisningerne skal fremgå af kommunalbestyrelsens regulativer.

    Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan anvise håndtering af affald i kommunen, der er frembragt uden for kommunen, når affaldet ikke er håndteret i overensstemmelse med den kompetente kommunalbestyrelses anvisning.

    Stk. 3. Anvisning skal ske til virksomheder eller anlæg, der modtager affald med henblik på nyttiggørelse eller bortskaffelse, jf. § 4.

    Stk. 4. Anvisning skal ske på baggrund af en konkret vurdering af affaldets egenskaber, herunder nødvendige prøvetagninger og analyser.

§ 36. Kommunalbestyrelsen skal anvise genanvendeligt affald i form af papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf fra virksomheder, offentlige og private institutioner til genanvendelse.

    Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal anvise genanvendeligt transportemballageaffald af plast fra virksomheder til genanvendelse.

    Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal anvise genanvendeligt affald i form af ståltromler fra virksomheder til genanvendelse.

    Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal anvise genanvendeligt PVC-affald fra virksomheder, offentlige og private institutioner til genanvendelse.

    Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal anvise ikke-genanvendeligt PVC-affald fra virksomheder, offentlige og private institutioner til deponering.

    Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal anvise imprægneret træ fra virksomheder, offentlige og private institutioner til deponering. Neddelt kreosotbehandlet træ kan dog forbrændes.

    Stk. 7. Anvisningsordninger iværksat efter stk. 1 4, skal tilrettelægges med det sigte, at væsentlige dele af det genanvendelige affald udnyttes til genanvendelse.

    Stk. 8. Anvisningsordninger iværksat efter stk. 5 og 6, 1. punktum, skal tilrettelægges med det sigte, at væsentlige dele af mængden af ikke-genanvendeligt PVC-affald og imprægneret træ anvises til deponering.

    Stk. 9. Hvis genanvendeligt PVC-affald kun forekommer i mindre mængder i kommunen, kan kommunalbestyrelsen i et regulativ beslutte, at fraktionen skal anvises til deponering.

§ 37. Kommunalbestyrelsen skal anvise forbrændingsegnet affald til forbrænding på anlæg med energiudnyttelse.

    Stk. 2. Affald, der af kommunalbestyrelsen efter stk. 1 anvises til forbrænding, men forinden kræver forudgående behandling, herunder neddeling, anvises til behandling på anlæg, der er egnet hertil.

    Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan, hvis forholdene nødvendiggør det, anvise forbrændingsegnet affald til midlertidig oplagring, dog højest i op til 1 år. Anvisning til midlertidig oplagring kan ikke omfatte dagrenovation eller andet let fordærveligt affald.

    Stk. 4. Miljøstyrelsen kan dispensere fra den i stk. 3 nævnte frist ved midlertidig oplagring af affald, hvis der opstår midlertidige kapacitetsproblemer på forbrændingsanlæggene.

    Stk. 5. Miljøstyrelsen kan, til konkret anvendelse ved etablering af nye anlæg for deponering af affald eller etaper heraf, dispensere fra anvisningspligten, jf. stk. 1.

    Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at pligten til at benytte de i stk. 1 nævnte anlæg ikke gælder, hvis det eller de anlæg, hvortil det er muligt at anvise affaldet, er ude af drift midlertidigt som følge af driftsuheld.

    Stk. 7. Kommunalbestyrelserne i Bornholms Amt kan bestemme, at pligten til at benytte de i stk. 1 nævnte anlæg ikke gælder i tilfælde af renoveringer af forbrændingsanlæg hvortil der normalt anvises, hvis renoveringsarbejdet gør anlægget uegnet til at modtage og behandle affald.

    Stk. 8. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for kommunalbestyrelsens regulativer for øer, der ikke råder over et forbrændingsanlæg, og som ikke har landfast forbindelse til et sådant.

    Stk. 9. Kommunalbestyrelsen kan anvise spildevandsslam til anden behandling end forbrænding.

§ 38. Kommunalbestyrelsen kan etablere aftaler med anlæg, der modtager affald til genanvendelse, forbrænding med energiudnyttelse eller bortskaffelse, som forpligter anlæggene til at modtage det anviste affald.

Benyttelsespligt

§ 39. Borgere, grundejere, virksomheder, offentlige og private institutioner er forpligtet til at benytte den af kommunalbestyrelsen anviste håndtering af affald.

    Stk. 2. Dette gælder dog ikke for det i § 36, stk. 1 anviste affald, for så vidt angår affald i form af dokumenter, der indeholder fortrolige oplysninger.

    Stk. 3. Erhvervsvirksomheden, den offentlige eller private institution afgør selv, hvornår affald i form af dokumenter indeholder fortrolige oplysninger.

    Stk. 4. Borgere, grundejere, virksomheder, offentlige og private institutioner skal over for kommunalbestyrelsen godtgøre, at affaldet er håndteret i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens anvisning.

Indsamlingsordninger

§ 40. I bebyggelser, hvor der til stadighed er mere end 1000 indbyggere, skal kommunalbestyrelsen iværksætte indsamling af dagrenovation fra husholdninger og dagrenovationslignende affald fra virksomheder, offentlige og private institutioner.

    Stk. 2. I andre områder kan kommunalbestyrelsen iværksætte indsamling af det i stk. 1 nævnte affald.

    Stk. 3. I udlagte sommerhusområder efter lov om planlægning kan kommunalbestyrelsen erstatte en indsamlingsordning, iværksat efter stk. 2 med en anvisningsordning for dagrenovation i en del af kalenderåret.

    Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at dagrenovationslignende affald fra virksomheder, offentlige eller private institutioner ikke skal være omfattet af indsamlingsordningen.

§ 41. I bebyggelser, hvor der til stadighed er mere end 1000 indbyggere, skal kommunalbestyrelsen iværksætte indsamling fra husholdninger af affald af papirkategorierne:

1) dagblade,

2) distriktsblade,

3) uge- og månedsblade, herunder fag- og medlemsblade,

4) adresseløse tryksager,

5) adresserede forsendelser og

6) telefonbøger.

    Stk. 2. Indsamling efter stk. 1 skal ske ved hjælp af fast opsamlingsmateriel, der gør det mindst lige så nemt for husholdningerne at aflevere papiraffaldet som den øvrige dagrenovation, dog bortset fra emballageaffald af glas.

    Stk. 3. I bebyggelser, hvor der til stadighed er mere end 1000 indbyggere, skal kommunalbestyrelsen iværksætte indsamling fra husholdninger af affald af andet papir og pap, herunder papemballager.

    Stk. 4. I bebyggelser, hvor der til stadighed er mere end 2000 husstande, skal der etableres indsamlingsordninger for emballageaffald af glas fra husholdninger.

    Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal etablere indsamlingsordninger for PVC-affald fra husholdninger, dog ikke fra dagrenovation.

    Stk. 6. Indsamlingsordninger for PVC-affald iværksat efter stk. 5 skal tilrettelægges således, at genanvendeligt PVC-affald indsamles særskilt til genanvendelse.

    Stk. 7. Indsamlingsordninger for PVC-affald iværksat efter stk. 5 skal tilrettelægges således, at ikke-genanvendeligt PVC-affald udsorteres til deponering.

    Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for imprægneret træ fra husholdninger.

    Stk. 9. Indsamlingsordninger for imprægneret træ iværksat efter stk. 8 skal tilrettelægges således, at imprægneret træ udsorteres til deponering. Neddelt kreosotbehandlet træ kan dog forbrændes.

    Stk. 10. Hvis genanvendeligt PVC-affald kun forekommer i mindre mængder i kommunen, kan kommunalbestyrelsen i et regulativ beslutte, at fraktionen skal indsamles til deponering.

§ 42. Indsamlingsordningerne iværksat efter § 41, stk. 1 - 4, og stk. 5, jf. stk. 6, skal tilrettelægges med det sigte, at væsentlige dele af det genanvendelige affald udnyttes til genanvendelse.

    Stk. 2. Indsamlingsordningerne iværksat efter § 41, stk. 5, jf. stk. 7 og stk. 8, jf. stk. 9, 1. punktum skal tilrettelægges med det sigte, at væsentlige dele af affaldet anvises til deponering.

§ 43. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte indsamlingsordninger eller andre fælles ordninger for andet affald, herunder genanvendelige materialer og produkter end det, der er nævnt i § 40 og § 41.

Benyttelsespligt

§ 44. Når en kommunal ordning er iværksat, er borgere, grundejere, virksomheder, offentlige og private institutioner forpligtet til at benytte ordningen som foreskrevet, jf. dog § 24, stk. 2 og lov om miljøbeskyttelse § 45, stk. 5.

    Stk. 2. I de i kapitel 6 omhandlede affaldsregulativer kan kommunalbestyrelsen fastsætte bestemmelser om tilladelse til kompostering af den vegetabilske del af dagrenovationen på ejerens egen grund.

    Stk. 3. Borgere, grundejere, virksomheder, offentlige og private institutioner, der følger reglerne om kompostering af affald, er ikke forpligtede til at benytte en indsamlingsordning for så vidt angår den del af affaldet, der komposteres.

§ 45. I tilfælde, hvor en borger, grundejer, virksomhed, offentlig eller privat institution ikke er omfattet af en kommunal indsamlingsordning, skal kommunalbestyrelsen anvise den pågældende mulighed for håndtering af affald, jf. § 35. Anvisningen skal fremgå af de regulativer, der udarbejdes af kommunen efter kapitel 6.

    Stk. 2. Borgeren, grundejeren, virksomheden, den offentlige eller private institution skal benytte den anviste håndtering af affald, jf. § 39.

Oplysningspligt

§ 46. Ved væsentlige ændringer i affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber skal virksomheden straks underrette kommunalbestyrelsen herom.

§ 47. De i § 35, stk. 3, nævnte virksomheder eller anlæg skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen afgive alle oplysninger om modtaget affald, herunder oplysning om, hvilke affaldstyper og fraktioner og hvilke mængder, der er modtaget fra hver enkelt virksomhed samt oplysninger til brug for kommunalbestyrelsens kortlægning efter § 6, stk. 1, nr. 2 og 3. For farligt affald skal tillige afgives oplysninger om affaldets art (affaldskatalogkoden).

    Stk. 2. De i § 35, stk. 3, nævnte virksomheder eller anlæg samt virksomheder, der forhandler eller videresælger emballageaffald skal efter anmodning fra Miljøstyrelsen, afgive alle oplysninger om modtaget emballageaffald, herunder oplysning om hvilke emballageaffaldstyper og hvilke emballageaffaldsmængder, der er modtaget fra henholdsvis husholdninger og erhvervsvirksomheder. Oplysninger om modtaget emballageaffald skal opbevares i 5 år.

    Stk. 3. Om nødvendigt skal de i § 35, stk. 3, nævnte virksomheder for egen regning udsortere affaldet i forskellige materialetyper for at fremskaffe ovennævnte oplysninger.

§ 48. Virksomheder, offentlige eller private institutioner skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen afgive alle oplysninger vedrørende affaldshåndteringen, herunder oplysning om de af virksomheden, den offentlige eller private institution eventuelt anvendte transportvirksomheder og affaldsbehandlere.

Kapitel 8

Forbrænding af affald

§ 49. Forbrænding af affald er kun tilladt på dertil godkendte anlæg.

    Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan uanset forbudet i stk. 1 i et regulativ bestemme, at det er tilladt at afbrænde haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier, naturplejeaktiviteter mv.

    Stk. 3. Afbrænding af træstød og hugstaffald er tilladt i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde (skovbrug).

Kapitel 9

Farligt affald

§ 50. Virksomheder, offentlige eller private institutioner, der frembringer farligt affald, bortset fra eksplosivt affald, skal anmelde affaldet til kommunalbestyrelsen.

    Stk. 2. En anmeldelse skal omfatte oplysning om affaldets art (affaldskatalogkoden), affaldets mængde, emballering, sammensætning og egenskaber.

§ 51. Virksomheder, offentlige eller private institutioner, der frembringer affald, som efter sin art (affaldskatalogkode) er markeret som farligt affald i bilag 2, men som ikke opfylder kriterierne i bilag 3 og 4, skal anmelde dette til kommunalbestyrelsen.

§ 52. Virksomheder, offentlige eller private institutioner skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen tilvejebringe dokumentation for, at affald er korrekt klassificeret i overensstemmelse med bilag 3 og 4.

§ 53. Virksomheder, offentlige eller private institutioner, der frembringer farligt affald, skal føre register over mængde og art af farligt affald (affaldskatalogkoden) og dets håndtering. Registerets oplysninger og dokumentation for oplysningerne skal opbevares i 5 år.

    Stk. 2. Efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller tilsynsmyndigheden skal virksomheden, den offentlige eller private institution afgive oplysningerne i registeret og dokumentation for oplysningerne.

Indsamlingsordninger for farligt affald

§ 54. For farligt affald skal kommunalbestyrelsen etablere indsamlingsordninger i form af henteordninger. Dette gælder dog ikke for eksplosivt affald fra virksomheder, offentlige eller private institutioner, jf. § 55.

    Stk. 2. For farligt affald, der forekommer i mindre mængder i kommunen, eller i særlige fraktioner og for farligt affald fra husholdninger, kan kommunalbestyrelsen i et regulativ beslutte at etablere indsamlingsordninger, der ikke er henteordninger.

    Stk. 3. Virksomheder, offentlige eller private institutioner og husholdninger er forpligtet til at benytte de ordninger, der er fastsat efter stk. 1 og 2.

§ 55. Virksomheder, offentlige eller private institutioner, som frembringer eksplosivt affald, skal sikre, at affaldet håndteres miljømæssigt forsvarligt på et dertil godkendt anlæg eller på områder udpeget og godkendt af miljømyndighederne.

§ 56. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning meddele virksomheder, den offentlige eller private institution fritagelse for benyttelsespligten i § 54 stk. 3, hvis virksomheden, den offentlige eller private institution godtgør, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens, den offentlige eller private institutions foranstaltning. En fritagelse kan højst meddeles for 4 år ad gangen.

    Stk. 2. Ansøgning om fritagelse for benyttelsespligten i forbindelse med eksport af farligt affald skal indeholde tilsvarende oplysninger som ved anmeldelse af eksport af affald, jf. Rådets forordning nr. 259/93 af 1. februar 1993 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab.

Andre bestemmelser om farligt affald

§ 57. Afbrænding af olieaffald i anlæg med en termisk effekt under 1 MW er forbudt. Afbrænding af olieaffald i anlæg med en termisk effekt over 1 MW skal overholde de krav, der er anført i bilag 11.

§ 58. Udledning af farligt affald i spildevand er forbudt.

§ 59. Virksomheder, offentlige eller private institutioner, der frembringer eller håndterer farligt affald, skal sikre, at kategorier af farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald.

    Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis der er givet tilladelse hertil i medfør af lov om miljøbeskyttelse eller et regulativ, jf. kapitel 6.

§ 60. Virksomheder, offentlige eller private institutioner, der frembringer farligt affald, skal sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret.

Kommunalbestyrelsens indberetningspligt for farligt affald

§ 61. Kommunalbestyrelsen orienterer Miljøstyrelsen om afgørelser, hvor affald, der løbende fremkommer fra en virksomhed, offentlig eller privat institution og som opfylder kriterierne i bilag 3 og 4, men som ikke fremgår af bilag 2, er blevet klassificeret som farligt affald i henhold til bilag 3 og 4.

    Stk. 2. Kommunalbestyrelsen orienterer ligeledes Miljøstyrelsen om affald, der løbende fremkommer fra en virksomhed, en offentlig eller privat institution og som ikke opfylder kriterierne i bilag 3 og 4, men som fremgår af bilag 2 markeret som farligt affald.

Kapitel 10

Administrative bestemmelser

§ 62. Kommunalbestyrelsen kan meddele påbud eller forbud med henblik på at forebygge forurening og sikre, at affald anmeldes og håndteres på forsvarlig måde.

    Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, med henblik på at undgå en ophobning på den enkelte virksomhed, meddele påbud om regelmæssig aflevering af farligt affald.

§ 63. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 11

Straf

§ 64. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der:

1) undlader at lade sig registrere efter § 12,

2) undlader at føre register efter § 13, stk. 1 og § 14, stk. 1,

3) undlader at afgive oplysninger eller dokumentation efter § 13, stk. 2 og § 14, stk. 2,

4) undlader at afgive oplysninger som nævnt i § 13, stk. 3 og § 14, stk. 3,

5) undlader at anmelde sig efter § 15,

6) undlader at føre register eller afgive oplysninger efter § 16,

7) undlader at indberette oplysninger efter § 17,

8) undlader at føre register efter § 18, stk. 1,

9) undlader at indberette efter § 19, stk. 1,

10) overtræder forskrifter fastsat af kommunalbestyrelsen efter § 22, stk. 2, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 9, § 23, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8, § 25, § 26, stk. 1, nr. 2, 3 og 4, § 26, stk. 2, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 og 11, § 27, § 28, § 30, § 31, § 33, stk. 3 og § 70, stk. 6,

11) undlader at benytte anviste håndteringsmuligheder efter § 35, jf. § 39,

12) undlader at benytte indsamlingsordninger iværksat efter § 40, § 41, § 43, jf. § 44,

13) undlader at give underretning om væsentlige ændringer i affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber efter § 46,

14) undlader at afgive oplysninger efter § 47, stk. 1, 2 eller stk. 3,

15) undlader at afgive oplysninger efter § 48,

16) overtræder forbudet i § 49, stk. 1,

17) overtræder forbudet i § 49, stk. 3,

18) undlader at foretage anmeldelse efter § 50, stk. 1, jf. stk. 2,

19) undlader at foretage anmeldelse efter § 51,

20) undlader at tilvejebringe dokumentation efter § 52,

21) undlader at føre register efter § 53, stk. 1,

22) undlader at afgive oplysninger og dokumentation efter § 53, stk. 2,

23) undlader at benytte indsamlingsordninger iværksat efter § 54, stk. 1 eller stk. 2, jf. § 54, stk. 3,

24) overtræder § 55,

25) overtræder forbudet i § 57, 1. punktum,

26) overtræder § 57, 2. punktum,

27) overtræder forbudet i § 58,

28) overtræder § 59, stk. 1,

29) overtræder § 60,

30) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter bekendtgørelsen, eller

31) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter bekendtgørelsen.

    Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

    Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

    Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Kapitel 12

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 65. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2000.

§ 66. Ved bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 om affald.

§ 67. Affaldsplaner udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald eller efter bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 om affald opretholdes og videreføres, indtil de afløses af planer udarbejdet efter denne bekendtgørelse.

§ 68. Regulativer udstedt efter bekendtgørelse nr. 118 af 23. februar 1989 om bortskaffelse af affald, nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald, nr. 131 af 1. marts 1993 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald, bekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 1996 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald og bekendtgørelse nr. 881 og 882 af 11. december 1986, bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 om affald og cirkulære nr. 93 af 21. juni 1995 om kommunale regulativer om forbrændingsegnet affald om indsamling af genanvendelige materialer opretholdes indtil de afløses af regulativer udstedt efter denne bekendtgørelse, medmindre andet følger af bekendtgørelsen. Overtrædelse af regulativerne straffes efter denne bekendtgørelse. Overtrædelse begået før denne bekendtgørelses ikrafttræden straffes dog efter de hidtil gældende regler.

§ 69. Pligten efter bekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 1996 til at udstede regulativer, der omhandler håndtering af forbrændingsegnet affald, jf. § 22, § 23 og § 26, og som skulle være vedtaget senest den 1. januar 1996 og som skulle være trådt i kraft den 1. januar 1997 opretholdes.

    Stk. 2. Pligten efter bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 til at udstede regulativer, der omhandler håndtering af genanvendeligt affald i form af ståltromler, papir, pap, karton og papmateriale og produkter heraf og transportemballageaffald af plast, jf. § 36, stk. 3, § 36, stk. 1, § 41 og § 36, stk. 2, jf. § 22, § 23 og § 26 og som skulle være trådt i kraft den 1. juli 1998 opretholdes.

§ 70. Regulativer om indsamling af affald af papir og pap, jf. § 41, stk. 1-3, skal være vedtaget senest den 1. oktober 2002 og senest træde i kraft den 1. januar 2003, jf. dog stk. 2, 3 og 4.

    Stk. 2. Regulativer om indsamling af affald af papir og pap, jf. § 41, stk. 1 - 3, skal være vedtaget senest den 1. juli 2003 og senest træde i kraft den 1. oktober 2003, hvis den af kommunalbestyrelsen dokumenterede indsamlingsmængde er mindre end 40 % af det samlede papir- og pappotentiale fra husholdninger i hele kommunen for kalenderåret 2001.

    Stk. 3. Regulativer om indsamling af affald af papir og pap, jf. § 41, stk. 1 - 3, skal være vedtaget senest den 1. juli 2004 og senest træde i kraft den 1. oktober 2004, hvis den af kommunalbestyrelsen dokumenterede indsamlingsmængde er mindre end 55 % af det samlede papir- og pappotentiale fra husholdninger i hele kommunen for kalenderåret 2002.

    Stk. 4. Kommunalbestyrelsen sender til Miljøstyrelsen den dokumenterede indsamlingsmængde for kalenderåret 2001 og 2002, jf. stk. 2 og 3, senest den 15. april henholdsvis i år 2002 og 2003. Miljøstyrelsen kan ikke dispensere fra tidsfristen. Ved manglende overholdelse af tidsfristen gælder tidsfristerne for regulativpligten i henholdsvis stk. 1 og stk. 2.

    Stk. 5. Regulativer om indsamling af affald af papir og pap, jf. § 41, stk. 1 - 3, skal efter den 31. december 2004 være vedtaget og træde i kraft senest 20 måneder efter, at den indsamlede mængde udgør mindre end 55 % af det samlede papir- og pappotentiale fra husholdninger i hele kommunen i to på hinanden følgende kalenderår regnet fra og med kalenderåret 2003.

    Stk. 6. I regulativer efter stk. 1, 2, 3, 4 og 5, skal kommunalbestyrelsen fastsætte forskrifter om, at indsamling efter § 41, stk. 1, skal ske ved hjælp af fast opsamlingsmateriel, der gør det mindst lige så nemt for husholdningerne at aflevere papiraffaldet som den øvrige dagrenovation, dog bortset fra emballageaffald af glas.

§ 71. Regulativer, der omhandler håndtering af PVC-affald og imprægneret træ, jf. § 41, stk. 5-10 og § 36, stk. 4 - 9, skal være vedtaget senest den 1. januar 2001 og senest træde i kraft den 1. april 2001.

Potentialeberegning for papir og pap

§ 72. Miljøstyrelsen forestår udarbejdelsen og offentliggørelsen af beregningerne af de samlede papir- og pappotentialer fra husholdninger for hver omfattet kommune. I kommuner, hvor over 50 % af indbyggerne bor i landdistrikter, hvorved forstås områder med bebyggelser på under 200 indbyggere, vil potentialet blive beregnet med 100 % af husstande i byer med over 200 indbyggere og 50 % af husstande i landdistrikter.

    Stk. 2. Miljøstyrelsen afgør tvivlspørgsmål om, hvorvidt en kommune er omfattet af § 41, stk. 1 - 3 og § 70.

    Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelse efter stk. 2, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Indberetningspligt til ISAG

§ 73. Indberetningspligten for år 2000 til Informationssystem for Affald og Genanvendelse skal ske efter forskrifterne i bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 og skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 31. januar 2001. Overtrædelse af anmeldelses- og indberetningspligten straffes efter denne bekendtgørelse. Overtrædelse begået før denne bekendtgørelses ikrafttræden straffes dog efter de hidtil gældende regler.

Miljø- og Energiministeriet, den 27. juni 2000

Svend Auken

/Helge Andreasen


Bilag 1

Affaldskategorier

Reststoffer fra produktion eller forbrug, som ikke er specificeret nedenfor. Produkter, som ikke opfylder gældende normer.

Produkter, hvis holdbarhedsdato er overskredet.

Materialer, der er spildt eller tabt ved uheld, eller som på anden måde er involveret i et uheld, herunder materialer, udstyr o.s.v., der er kontamineret som følge af det pågældende uheld.

Materialer, der er kontamineret eller forurenet som følge af tilsigtede aktiviteter (f.eks. reststoffer fra rengøringsvirksomhed, emballeringsmaterialer, beholdere o.s.v.).

Ubrugelige dele (f.eks. brugte batterier, opbrugte katalysatorer o.s.v.).

Stoffer, der ikke længere er egnet til brug (f.eks. kontaminerede syrer, kontaminerede opløsningsstoffer, brugte hærdesalte o.s.v.).

Reststoffer fra industriprocesser (f.eks. gasvaskeslam, luftfilterstøv, brugte filtre o.s.v.).

Reststoffer fra forureningsbekæmpelsesprocesser (f.eks. slagger, rester fra destillation o.s.v.).

Reststoffer fra bearbejdning/efterbehandling (f.eks. drejespåner, fræsespåner o.s.v).

Reststoffer fra udvinding og forarbejdning af råstoffer (f.eks. reststoffer fra minedrift eller olieudvinding o.s.v.).

Kontaminerede materialer (f.eks. olie, der er forurenet med PCB o.s.v.).

Ethvert materiale, stof eller produkt, hvis brug er ulovlig.

Produkter, som indehaveren ikke længere har brug for (f.eks. kasserede artikler fra landbrug, husholdninger, kontorer, forretninger, værksteder o.s.v.).

Kontaminerede materialer, stoffer eller produkter stammende fra genetablering af kontaminerede arealer.

Ethvert stof, materiale eller produkt, som ikke indgår i ovennævnte kategorier.

Der henvises i øvrigt til bilag 2, der indeholder listen over affald.Bilag 2

Listen over affald

Indledning

Listen over affald gennemfører Det Europæiske Affaldskatalog (EAK), som er udarbejdet i henhold til Rådets direktiv 75/442/EØF om affald. Listen er en ikke udtømmende liste over affald.

Det forhold, at et stof eller en genstand er opført på listen, betyder ikke, at stoffet eller genstanden er affald under alle omstændigheder. Der er kun tale om affald, når definitionen af affald i § 3, stk. 1, nr.1 er opfyldt.

Affald, som er opført på listen og markeret med fed skrift, betegnes som farligt affald, når kriterierne i bilag 3 og 4 er opfyldt, jf. § 3, stk. 1, nr. 2. Affaldsarterne i listen må ikke læses uafhængigt af det afsnit de optræder i.

Indholdsfortegnelse

 

EAK-kode

Affaldsart

01 00 00

Affald fra minedrift samt efterforskning efter og udvinding og anden behandling af mineraler og andre råstoffer

02 00 00

Affald fra landbrug, gartneri, jagt, fiskeri, akvakultur samt fremstilling og forarbejdning af levnedsmidler

03 00 00

Affald fra træforarbejdning og fremstilling af papir, pap, papirmasse, diverse pladematerialer og møbler

04 00 00

Affald fra læder- og tekstilindustrien

05 00 00

Affald fra olieraffinering, rensning af naturgas og pyrolyse af kul

06 00 00

Affald fra uorganisk-kemiske processer

07 00 00

Affald fra organisk-kemiske processer

08 00 00

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af maling, lak og keramisk emalje samt fugemasser og trykfarver

09 00 00

Affald fra den fotografiske industri

10 00 00

Uorganisk affald fra termiske processer

11 00 00

Uorganisk affald indeholdende metaller fra overfladebehandling af jern og metal samt fra hydrometallurgiske processer

12 00 00

Affald fra formning, tildannelse og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast

13 00 00

Olieaffald (med undtagelse af spiseolier og 05 00 00 og 12 00 00)

14 00 00

Affald fra organiske stoffer anvendt som opløsningsmidler (undtagen 07 00 00 og 08 00 00)

15 00 00

Emballager, absorptionsmidler, aftørringsklude, filtermaterialer og beskyttelsesdragter, ikke specificeret andre steder

16 00 00

Affald ikke andetsteds specificeret i kataloget

17 00 00

Bygnings- og nedrivningsaffald (inklusiv vejbygning)

18 00 00

Affald fra læge- eller dyrlægepraksis og/eller hermed forbundne forskningsaktiviteter (undtagen køkken- og kantineaffald, som ikke har direkte tilknytning til patientbehandling

19 00 00

Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, centrale spildevandsrensningsanlæg samt vandforsyningsanlæg

20 00 00

Husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald, herunder separat indsamlede fraktioner

01 00 00

AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER OG UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER

   

01 01 00

Affald fra brydning af mineraler

 

01 01 01 00

Affald fra brydning af metalholdige mineraler

 

01 01 02 00

Affald fra brydning af ikke-metalholdige mineraler

   

01 02 00

Affald fra oparbejdning af mineraler

 

01 02 01 00

Affald fra oparbejdning af metalholdige mineraler

 

01 02 02 00

Affald fra oparbejdning af ikke-metalholdige mineraler

   

01 03 00

Affald fra anden fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler

 

01 03 01 00

Fast og flydende mineaffald

 

01 03 02 00

Støv- og partikelholdigt affald

 

01 03 03 00

Rødt slam fra aluminiumoxidproduktion

 

01 03 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

   

01 04 00

Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning af ikke-metalholdige mineraler

 

01 04 01 00

Kasseret grus og neddelt klippemateriale

 

01 04 02 00

Kasseret sand og ler

 

01 04 03 00

Støv- og partikelholdigt affald

 

01 04 04 00

Affald fra kalisalt- og stensaltforarbejdning

 

01 04 05 00

Affald fra vask og rensning af mineraler

 

01 04 06 00

Affald fra hugning og savning af sten

 

01 04 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

   

01 05 00

Boremudder og andet boreaffald

 

01 05 01 00

Boremudder og boreaffald indeholdende olie

 

01 05 02 00

Boremudder og boreaffald indeholdende baryt

 

01 05 03 00

Boremudder og boreaffald indeholdende chlorid

 

01 05 04 00

Ferskvands-boremudder og boreaffald

 

01 05 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

   

02 00 00

AFFALD FRA LANDBRUG, GARTNERI, JAGT, FISKERI, AKVAKULTUR SAMT FREMSTILLING OG FORARBEJDNING AF LEVNEDSMIDLER

     

02 01 00

Affald fra ikke-forædlende forarbejdning

 

02 01 01 00

Affald fra vask og rengøring

 

02 01 02 00

Animalske vævsdele, som ikke er omfattet af 18 02 00

 

02 01 03 00

Vegetabilske vævsdele

 

02 01 04 00

Plastaffald (undtagen emballager)

 

02 01 05 00

Landbrugskemikalier

 

02 01 06 00

Animalsk fæces, urin og gødning (indbefattet tilsmudset halm), flydende affald opsamlet separat og behandlet uden for produktionsstedet

 

02 01 07 00

Affald fra skovbrug

 

02 01 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

   

02 02 00

Affald fra fremstilling og forarbejdning af kød, fisk og andre levnedsmidler af animalsk oprindelse

 

02 02 01 00

Slam fra vask og rengøring

 

02 02 02 00

Animalske vævsdele

 

02 02 03 00

Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning

 

02 02 04 00

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

 

02 02 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

   

02 03 00

Affald fra fremstilling og forarbejdning af frugt, grøntsager, korn, spiseolier, kakao, kaffe, tobak og konserves

 

02 03 01 00

Slam fra vask, rengøring, skrælning, centrifugering og separering

 

02 03 02 00

Affald fra konserveringsmidler

 

02 03 03 00

Affald fra opløsningsmiddelekstraktion

 

02 03 04 00

Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning

 

02 03 05 00

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

 

02 03 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

   

02 04 00

Affald fra sukkerfremstilling

 

02 04 01 00

Jord fra rengøring og vask af roer

 

02 04 02 00

Calciumcarbonat, der ikke opfylder specifikationerne

 

02 04 03 00

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

 

02 04 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

   

02 05 00

Affald fra fremstilling af mejeriprodukter

 

02 05 01 00

Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning

 

02 05 02 00

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

 

02 05 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

02 06 00

Affald fra bagerier og sukkervarefabrikker

 

02 06 01 00

Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning

 

02 06 02 00

Affald fra konserveringsmidler

 

02 06 03 00

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

 

02 06 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

   

02 07 00

Affald fra produktion af alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer (bortset fra kaffe, te og kakao)

 

02 07 01 00

Affald fra vask, rengøring og mekanisk sønderdeling af råstoffer

 

02 07 02 00

Affald fra spritdestillation

 

02 07 03 00

Affald fra kemisk behandling

 

02 07 04 00

Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning

 

02 07 05 00

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

 

02 07 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

   

03 00 00

AFFALD FRA TRÆFORARBEJDNING OG FREMSTILLING AF PAPIR, PAP, PAPIRMASSE, DIVERSE PLADEMATERIALER OG MØBLER

     

03 01 00

Affald fra træforarbejdning og fremstilling af pladematerialer og møbler

 

03 01 01 00

Bark- og korkaffald

 

03 01 02 00

Savsmuld

 

03 01 03 00

Spåner, afskåret materiale, ødelagt tømmer/spånplader/finer

 

03 01 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

03 02 00

Affald fra træbeskyttelse (industriel træimprægnering)

 

03 02 01 00

Ikke-halogenerede organiske træbeskyttelsesmidler

 

03 02 02 00

Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske chlorforbindelser

 

03 02 03 00

Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske metalforbindelser

 

03 02 04 00

Uorganiske træbeskyttelsesmidler

 

03 02 98 00

Slam fra træbeskyttelse

 

03 02 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

03 03 00

Affald fra fremstilling og forarbejdning af papirmasse, papir og pap

 

03 03 01 00

Bark

 

03 03 02 00

Bundfald og grønludslam (fra behandling af sortlud)

 

03 03 03 00

Blegemiddelslam fra hypochlorit- og chlorprocesser

 

03 03 04 00

Blegemiddelslam fra andre blegeprocesser

 

03 03 05 00

Slam fra afsværtning af genbrugspapir

 

03 03 06 00

Fiber- og papirslam

 

03 03 07 00

Kasserede materialer fra papir- og papgenvinding

 

03 03 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

04 00 00

AFFALD FRA LÆDER- OG TEKSTILINDUSTRIEN

04 01 00

Affald fra læderindustrien

 

04 01 01 00

Affald fra skavning og splatning med kalk

 

04 01 02 00

Affald fra kalkbehandling

 

04 01 03 00

Affald fra affedtning, indeholdende opløsningsmidler, uden en flydende fase

 

04 01 04 00

Garvelud indeholdende chrom

 

04 01 05 00

Garvelud uden chrom

 

04 01 06 00

Slam indeholdende chrom

 

04 01 07 00

Slam uden chrom

 

04 01 08 00

Garvet læder (afskrab, fraskåret materiale) indeholdende chrom

 

04 01 08 01

Polerestøv indeholdende chrom

 

04 01 09 00

Affald fra beredning og efterbehandling

 

04 01 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

04 02 00

Affald fra tekstilindustrien

 

04 02 01 00

Affald fra uforarbejdede tekstilfibre og andre naturfibre, hovedsagelig af vegetabilsk oprindelse

 

04 02 02 00

Affald fra uforarbejdede tekstilfibre, hovedsagelig af animalsk oprindelse

 

04 02 03 00

Affald fra uforarbejdede tekstilfibre, hovedsagelig baseret på kunstige eller syntetiske materialer

 

04 02 04 00

Affald fra uforarbejdede blandede tekstilfibre før spinding og vævning

 

04 02 05 00

Affald fra forarbejdede tekstilfibre, hovedsagelig af vegetabilsk oprindelse

 

04 02 06 00

Affald fra forarbejdede tekstilfibre, hovedsagelig af animalsk oprindelse

 

04 02 07 00

Affald fra forarbejdede tekstilfibre, hovedsagelig baseret på kunstige eller syntetiske materialer

 

04 02 08 00

Affald fra forarbejdede blandede tekstilfibre

 

04 02 09 00

Affald fra kompositmaterialer (imprægnerede tekstiler, elastomerer, plastomerer)

 

04 02 10 00

Organiske materialer fra naturlige produkter (som fedt, voks)

 

04 02 11 00

Halogeneret affald fra sletning og efterbehandling

 

04 02 12 00

Ikke-halogeneret affald fra sletning og efterbehandling

 

04 02 13 00

Farvestoffer og pigmenter

 

04 02 98 00

Affald fra imprægnering

 

04 02 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

   

05 00 00

AFFALD FRA OLIERAFFINERING, RENSNING AF NATURGAS OG PYROLYSE AF KUL

     

05 01 00

Olieslam og fast affald

 

05 01 01 00

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

 

05 01 02 00

Slam fra afsaltning

 

05 01 03 00

Bundslam fra tanke

 

05 01 04 00

Surt alkylslam

 

05 01 05 00

Oliespild

 

05 01 06 00

Slam fra vedligeholdelse af anlæg og udstyr

 

05 01 07 00

Svovlsur tjære

 

05 01 08 00

Andre former for tjære

 

05 01 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

05 02 00

Ikke-olieholdigt slam og fast affald

 

05 02 01 00

Slam fra kedelfødevand

 

05 02 02 00

Affald fra køletårne

 

05 02 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

05 03 00

Brugte katalysatorer

 

05 03 01 00

Brugte katalysatorer indeholdende ædle metaller

 

05 03 02 00

Andre brugte katalysatorer

     

05 04 00

Brugt filterjord

 

05 04 01 00

Brugt filterjord

     

05 05 00

Affald fra afsvovling af olie

 

05 05 01 00

Affald indeholdende svovl

 

05 05 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

   

05 06 00

Affald fra pyrolyse af kul

 

05 06 01 00

Svovlsur tjære

 

05 06 02 00

Asfalt

 

05 06 03 00

Andre former for tjære

 

05 06 04 00

Affald fra køletårne

 

05 06 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

05 07 00

Affald fra rensning af naturgas

 

05 07 01 00

Kviksølvholdigt slam

 

05 07 02 00

Svovlholdigt affald

 

05 07 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

05 08 00

Affald fra regenerering af olie

 

05 08 01 00

Brugt filterjord

 

05 08 02 00

Svovlsur tjære

 

05 08 03 00

Andre former for tjære

 

05 08 04 00

Vandigt flydende affald fra olieregenerering

 

05 08 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

   

06 00 00

AFFALD FRA UORGANISK-KEMISKE PROCESSER

     

06 01 00

Sure opløsninger, affald

 

06 01 01 00

Svovlsyre og svovlsyrling

 

06 01 02 00

Saltsyre

 

06 01 03 00

Flussyre

 

06 01 04 00

Fosforsyre og fosforsyrling

 

06 01 05 00

Salpetersyre og salpetersyrling

 

06 01 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

06 02 00

Basiske opløsninger, affald

 

06 02 01 00

Calciumhydroxid

 

06 02 02 00

Natriumkarbonat

 

06 02 03 00

Ammoniakvand

 

06 02 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

06 03 00

Affaldssalte og opløsninger heraf (med undtagelse af 06 04 02)

 

06 03 01 00

Karbonater (med undtagelse af 02 04 02 og 19 09 03)

 

06 03 02 00

Saltopløsninger indeholdende sulfater, sulfitter eller sulfider

 

06 03 03 00

Salte i fast form indeholdende sulfater, sulfitter og sulfider

 

06 03 04 00

Saltopløsninger indeholdende chlorider, fluorider og andre halogenider

 

06 03 05 00

Salte i fast form indeholdende chlorider, fluorider og andre halogenholdige faste salte

 

06 03 06 00

Saltopløsninger indeholdende fosfater og beslægtede salte i fast form

 

06 03 07 00

Fosfater og beslægtede salte i fast form

 

06 03 08 00

Saltopløsninger indeholdende nitrater og beslægtede forbindelser

 

06 03 09 00

Salte i fast form indeholdende nitrider (metal-nitrogen-forbindelser)

 

06 03 10 00

Salte i fast form indeholdende ammonium

 

06 03 11 00

Salte og opløsninger indeholdende cyanider

 

06 03 12 00

Salte og opløsninger indeholdende organiske forbindelser

 

06 03 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

06 04 00

Metalholdigt affald

 

06 04 01 00

Metaloxider

 

06 04 02 00

Metalsalte

 

06 04 03 00

Arsenholdigt affald

 

06 04 04 00

Kviksølvholdigt affald

 

06 04 05 00

Affald indeholdende andre tungmetaller

 

06 04 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

06 05 00

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet (undtagen 06 04 00)

 

06 05 01 00

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

     

06 06 00

Affald fra kemiske processer, hvori svovlforbindelser indgår (produktion og omdannelse) samt fra afsvovlingsprocesser

 

06 06 01 00

Svovlholdigt affald

 

06 06 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

06 07 00

Affald fra kemiske processer, hvori indgår halogenforbindelser

 

06 07 01 00

Asbestholdigt affald fra elektrolyse

 

06 07 02 00

Aktivt kul fra chlorproduktion

 

06 07 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

06 08 00

Affald fra produktion af silicium og siliciumderivater

 

06 08 01 00

Affald fra produktion af silicium og siliciumderivater

     

06 09 00

Affald fra kemiske processer, hvori fosfor indgår

 

06 09 01 00

Fosfatgips

 

06 09 02 00

Fosforslagge

 

06 09 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

06 10 00

Affald fra kemiske processer, hvori kvælstof indgår samt affald fra fremstilling af kunstgødning

 

06 10 01 00

Affald fra kemiske processer, hvori kvælstof indgår samt affald fra fremstilling af kunstgødning

     

06 11 00

Affald fra fremstilling af uorganiske pigmenter og opaliseringsmidler

 

06 11 01 00

Gips fra fremstilling af titandioxid

 

06 11 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

06 12 00

Affald fra fremstilling, brug og regenerering af katalysatorer

 

06 12 01 00

Brugte katalysatorer indeholdende ædle metaller

 

06 12 02 00

Andre brugte katalysatorer

     

06 13 00

Affald fra andre uorganisk-kemiske processer

 

06 13 01 00

Uorganiske pesticider, biocider og træbeskyttelsesmidler

 

06 13 02 00

Brugt aktivt kul (med undtagelse af 06 07 02)

 

06 13 03 00

Carbon black

 

06 13 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

07 00 00

AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER

     

07 01 00

Affald fra fremstilling, formulering og distribution af primære organisk-kemiske forbindelser

 

07 01 01 00

Vaskevand og vandig moderlud

 

07 01 02 00

Slam fra spildevandsrensning på produktionsstedet

 

07 01 03 00

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 01 04 00

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 01 05 00

Brugte katalysatorer indeholdende ædle metaller

 

07 01 06 00

Andre brugte katalysatorer

 

07 01 07 00

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

 

07 01 08 00

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

 

07 01 09 00

Halogenerede filterkager, brugte absorptionsmidler

 

07 01 10 00

Andre filterkager, brugte absorptionsmidler

 

07 01 98 00

Filterstøv

 

07 01 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

07 02 00

Affald fra fremstilling, formulering og distribution af plast, syntetisk gummi og kunstfibre

 

07 02 01 00

Vaskevand og vandig moderlud

 

07 02 02 00

Slam fra spildevandsrensning på produktionsstedet

 

07 02 03 00

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 02 04 00

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 02 05 00

Brugte katalysatorer indeholdende ædle metaller

 

07 02 06 00

Andre brugte katalysatorer

 

07 02 07 00

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

 

07 02 08 00

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

 

07 02 09 00

Halogenerede filterkager, brugte absorptionsmidler

 

07 02 10 00

Andre filterkager, brugte absorptionsmidler

 

07 02 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

07 03 00

Affald fra fremstilling, formulering og distribution af organiske farvestoffer og pigmenter (med undtagelse af 06 11 00)

 

07 03 01 00

Vaskevand og vandig moderlud

 

07 03 02 00

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

 

07 03 03 00

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 03 04 00

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 03 05 00

Brugte katalysatorer indeholdende ædle metaller

 

07 03 06 00

Andre brugte katalysatorer

 

07 03 07 00

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

 

07 03 08 00

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

 

07 03 09 00

Halogenerede filterkager, brugte absorptionsmidler

 

07 03 10 00

Andre filterkager, brugte absorptionsmidler

 

07 03 98 00

Filterstøv

 

07 03 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

07 04 00

Affald fra fremstilling, formulering og distribution af organiske pesticider (undtagen 02 01 05) (se 20 01 19)

 

07 04 01 00

Vaskevand og vandig moderlud

 

07 04 02 00

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

 

07 04 03 00

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 04 04 00

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 04 05 00

Brugte katalysatorer indeholdende ædle metaller

 

07 04 06 00

Andre brugte katalysatorer

 

07 04 07 00

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

 

07 04 08 00

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

 

07 04 09 00

Halogenerede filterkager, brugte absorptionsmidler

 

07 04 10 00

Andre filterkager, brugte absorptionsmidler

 

07 04 98 00

Filterstøv

 

07 04 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

07 05 00

Affald fra fremstilling, formulering og distribution af lægemidler (se 20 01 18)

 

07 05 01 00

Vaskevand og vandig moderlud

 

07 05 02 00

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

 

07 05 03 00

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 05 04 00

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 05 05 00

Brugte katalysatorer indeholdende ædle metaller

 

07 05 06 00

Andre brugte katalysatorer

 

07 05 07 00

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

 

07 05 08 00

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

 

07 05 09 00

Halogenerede filterkager, brugte absorptionsmidler

 

07 05 10 00

Andre filterkager, brugte absorptionsmidler

 

07 05 98 00

Filterstøv

 

07 05 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

07 06 00

Affald fra fremstilling, formulering og distribution af fedt, smørelse, sæbe, detergenter, desinfektionsmidler og kosmetiske midler

 

07 06 01 00

Vaskevand og vandig moderlud

 

07 06 02 00

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

 

07 06 03 00

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 06 04 00

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 06 05 00

Brugte katalysatorer indeholdende ædle metaller

 

07 06 06 00

Andre brugte katalysatorer

 

07 06 07 00

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

 

07 06 08 00

Andre destillationsrester og reaktionsblandinger

 

07 06 09 00

Halogenerede filterkager, brugte absorptionsmidler

 

07 06 10 00

Andre filterkager, brugte absorptionsmidler

 

07 06 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

07 07 00

Affald fra fremstilling, formulering og distribution af finkemikalier og kemiske produkter, uspecificerede

 

07 07 01 00

Vaskevand og vandig moderlud

 

07 07 02 00

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

 

07 07 03 00

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 07 04 00

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 07 05 00

Brugte katalysatorer indeholdende ædle metaller

 

07 07 06 00

Andre brugte katalysatorer

 

07 07 07 00

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

 

07 07 08 00

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

 

07 07 09 00

Halogenerede filterkager, brugte absorptionsmidler

 

07 07 10 00

Andre filterkager, brugte absorptionsmidler

 

07 07 98 00

Organiske metalforbindelser

 

07 07 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

08 00 00

AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK, TRÆBESKYTTELSE OG KERAMISK EMALJE SAMT FUGEMASSER OG TRYKFARVER

     

08 01 00

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af maling, lak og træbeskyttelse

 

08 01 01 00

Maling-, lak- og træbeskyttelsesaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler

 

08 01 02 00

Maling-, lak- og træbeskyttelsesaffald indeholdende organiske opløsningsmidler

 

08 01 03 00

Affald fra vandbaserede malinger, lakker og træbeskyttelse

 

08 01 04 00

Pulvermaling

 

08 01 04 01

Pulvermaling, ikke hærdet

 

08 01 05 00

Tørret maling, lak og træbeskyttelse

 

08 01 06 00

Slam fra fjernelse af maling, lak og træbeskyttelse indeholdende halogenerede opløsningsmidler

 

08 01 07 00

Slam fra fjernelse af maling og lak indeholdende organiske opløsningsmidler

 

08 01 08 00

Vandigt slam indeholdende maling, lak og træbeskyttelse

 

08 01 09 00

Affald fra fjernelse af maling, lak og træbeskyttelse (med undtagelse af 08 01 05 og 08 01 06)

 

08 01 10 00

Vandige opslæmninger indeholdende maling, lak og træbeskyttelse

 

08 01 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

08 02 00

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af andre belægningsmaterialer (herunder keramiske materialer)

 

08 02 01 00

Affald fra pulverbelægningsmaterialer

 

08 02 02 00

Vandigt slam indeholdende keramiske materialer

 

08 02 03 00

Vandige opslæmninger indeholdende keramiske materialer

 

08 02 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

08 03 00

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af trykfarver

 

08 03 01 00

Trykfarveaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler

 

08 03 02 00

Trykfarveaffald indeholdende organiske opløsningsmidler

 

08 03 03 00

Affald fra vandbaserede trykfarver

 

08 03 04 00

Tørret trykfarve

 

08 03 05 00

Trykfarveslam indeholdende halogenerede opløsningsmidler

 

08 03 06 00

Trykfarveslam indeholdende organiske opløsningsmidler

 

08 03 07 00

Vandigt slam indeholdende trykfarver

 

08 03 08 00

Vandigt flydende affald indeholdende trykfarver

 

08 03 09 00

Kasseret toner (inklusive kassette)

 

08 03 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

08 04 00

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler)

 

08 04 01 00

Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler

 

08 04 02 00

Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler

 

08 04 03 00

Affald fra vandbaserede klæbestoffer og fugemasser

 

08 04 04 00

Hærdede klæbestoffer og fugemasser

 

08 04 05 00

Klæbestof- og fugemasseslam indeholdende halogenerede opløsningsmidler

 

08 04 06 00

Klæbestof- og fugemasseslam indeholdende organiske opløsningsmidler

 

08 04 07 00

Vandigt slam indeholdende klæbestoffer og fugemasser

 

08 04 08 00

Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer og fugemasser

 

08 04 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

08 05 00

Isocyanater

 
 

08 05 98 00

Isocyanater (f.eks. toluendiisocyanat (TDI) og methylendiisocyanat (MDI))

     

09 00 00

AFFALD FRA DEN FOTOGRAFISKE INDUSTRI

     

09 01 00

Affald fra den fotografiske industri

 

09 01 01 00

Vandbaserede fremkalder- og aktivatorbade

 

09 01 02 00

Vandbaserede fremkalderbade til offsetplader

 

09 01 03 00

Opløsningsmiddelbaserede fremkalderbade

 

09 01 04 00

Fixerbade

 

09 01 05 00

Blegebade og blege-fixerbade

 

09 01 06 00

Sølvholdigt affald fra behandling af fotografisk affald fra produktionsstedet

 

09 01 07 00

Fotografisk film og papir indeholdende sølv eller sølvforbindelser

 

09 01 08 00

Fotografisk film og papir uden sølv eller sølvforbindelser

 

09 01 09 00

Engangskameraer med batterier

 

09 01 10 00

Engangskameraer uden batterier

 

09 01 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

10 00 00

UORGANISK AFFALD FRA TERMISKE PROCESSER

     

10 01 00

Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19 00 00)

 

10 01 01 00

Bundaske

 

10 01 02 00

Flyveaske stammende fra kul

 

10 01 03 00

Flyveaske stammende fra tørv

 

10 01 04 00

Flyveaske stammende fra olie

 

10 01 05 00

Calciumbaseret reaktionsaffald i fast form fra røggasafsvovling

 

10 01 06 00

Andet fast affald fra røggasbehandling

 

10 01 07 00

Calciumbaseret reaktionsaffald i slamform fra røggasafsvovling

 

10 01 08 00

Andet slam fra røggasrensning

 

10 01 09 00

Svovlsyre

 

10 01 10 00

Brugte katalysatorer, f.eks. fra NOx-fjernelse

 

10 01 11 00

Vandigt slam fra kedelrensning

 

10 01 12 00

Brugte foringer og ildfaste materialer

 

10 01 98 00

Flyveaske stammende fra træ og energiafgrøder

 

10 01 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

10 02 00

Affald fra jern- og stålindustrien

 

10 02 01 00

Affald fra slaggebehandling

 

10 02 02 00

Ubehandlet slagge

 

10 02 03 00

Fast affald fra røggasbehandling

 

10 02 04 00

Slam fra røggasbehandling

 

10 02 05 00

Andet slam

 

10 02 06 00

Brugte foringer og ildfaste materialer

 

10 02 98 00

Jord fra skrotrens

 

10 02 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

10 03 00

Affald fra termisk baserede aluminiumsværker

 

10 03 01 00

Tjære og andet affald indeholdende kulstof fra anodefremstilling

 

10 03 02 00

Anode-affald

 

10 03 03 00

Afskummet materiale

 

10 03 04 00

Slagge fra primær smeltning/hvid slagge

 

10 03 05 00

Aluminiumoxidstøv

 

10 03 06 00

Brugte kulstofstrimler og ildfaste materialer fra elektrolyse

 

10 03 07 00

Brugte beholderbeklædninger

 

10 03 08 00

Saltslagge fra sekundær smeltning

 

10 03 09 00

Sort slagge fra sekundær smeltning

 

10 03 10 00

Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge

 

10 03 11 00

Støv fra røggasrensning

 

10 03 12 00

Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller)

 

10 03 13 00

Fast affald fra røggasrensning

 

10 03 14 00

Slam fra røggasrensning

 

10 03 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

   

10 04 00

Affald fra termisk baserede blyværker

 

10 04 01 00

Slagge (1. og 2. smeltning)

 

10 04 02 00

Slagge og afskummet materiale (1. og 2. smeltning)

 

10 04 03 00

Calciumarsenat

 

10 04 04 00

Støv fra røggasrensning

 

10 04 05 00

Andet partikelformet materiale og støv

 

10 04 06 00

Fast affald fra røggasrensning

 

10 04 07 00

Slam fra røggasrensning

 

10 04 08 00

Brugte foringer og ildfaste materialer

 

10 04 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

10 05 00

Affald fra termisk baserede zinkværker

 

10 05 01 00

Slagge (1. og 2. smeltning)

 

10 05 02 00

Slagge og afskummet materiale (1. og 2. smeltning)

 

10 05 03 00

Støv fra røggasrensning

 

10 05 04 00

Andet partikelformet materiale og støv

 

10 05 05 00

Fast affald fra røggasrensning

 

10 05 06 00

Slam fra røggasrensning

 

10 05 07 00

Brugte foringer og ildfaste materialer

 

10 05 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

10 06 00

Affald fra termisk baserede kobberværker

 

10 06 01 00

Slagge (1. og 2. smeltning)

 

10 06 02 00

Slagge og afskummet materiale (1. og 2. smeltning)

 

10 06 03 00

Støv fra røggasrensning

 

10 06 04 00

Andet partikelformet materiale og støv

 

10 06 05 00

Affald fra elektrolytisk raffinering

 

10 06 06 00

Fast affald fra røggasrensning

 

10 06 07 00

Slam fra røggasrensning

 

10 06 08 00

Brugte foringer og ildfaste materialer

 

10 06 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

10 07 00

Affald fra termisk baserede sølv-, guld- og platinværker

 

10 07 01 00

Slagge (1. og 2. smeltning)

 

10 07 02 00

Slagge og afskummet materiale (1. og 2. smeltning)

 

10 07 03 00

Fast affald fra røggasrensning

 

10 07 04 00

Andet partikelformet materiale og støv

 

10 07 05 00

Slam fra røggasrensning

 

10 07 06 00

Brugte foringer og ildfaste materialer

 

10 07 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

10 08 00

Affald fra andre termisk baserede ikke-jernmetalværker

 

10 08 01 00

Slagge (1. og 2. smeltning)

 

10 08 02 00

Slagge og afskummet materiale (1. og 2. smeltning)

 

10 08 03 00

Støv fra røggasrensning

 

10 08 04 00

Andet partikelformet materiale og støv

 

10 08 05 00

Fast affald fra røggasrensning

 

10 08 06 00

Slam fra røggasrensning

 

10 08 07 00

Brugte foringer og ildfaste materialer

 

10 08 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

10 09 00

Affald fra jernstøberier

 

10 09 01 00

Ubenyttede støbekerner og -forme indeholdende organiske bindemidler

 

10 09 02 00

Brugte støbekerner og -forme indeholdende organiske bindemidler

 

10 09 03 00

Ovnslagge

 

10 09 04 00

Ovnstøv

 

10 09 98 00

Organiske bindemidler

 

10 09 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

10 10 00

Affald fra metalstøberier

 

10 10 01 00

Ubenyttede støbekerner og -forme indeholdende organiske bindemidler

 

10 10 02 00

Brugte støbekerner og -forme indeholdende organiske bindemidler

 

10 10 03 00

Ovnslagge

 

10 10 04 00

Ovnstøv

 

10 10 98 00

Organiske bindemidler

 

10 10 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

10 11 00

Affald fra fremstilling af glas og glasprodukter samt glas- og mineraluld

 

10 11 01 00

Affald af råvareblandinger før termisk behandling

 

10 11 02 00

Affaldsglas

 

10 11 03 00

Affaldsglasbaserede fibermaterialer

 

10 11 04 00

Støv fra røggasrensning

 

10 11 05 00

Andet partikelformet materiale og støv

 

10 11 06 00

Fast affald fra røggasrensning

 

10 11 07 00

Slam fra røggasrensning

 

10 11 08 00

Brugte foringer og ildfaste materialer

 

10 11 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

10 12 00

Affald fra fremstilling af keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer

 

10 12 01 00

Affald af råvareblandinger før termisk behandling

 

10 12 02 00

Støv fra røggasrensninger

 

10 12 03 00

Andet partikelformet materiale og støv

 

10 12 04 00

Fast affald fra røggasrensning

 

10 12 05 00

Slam fra røggasrensning

 

10 12 06 00

Kasserede forme

 

10 12 07 00

Brugte foringer og ildfaste materialer

 

10 12 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

10 13 00

Affald fra fremstilling af cement, kalk og mørtel og produkter baseret herpå

 

10 13 01 00

Affald af råvareblandinger før termisk behandling

 

10 13 02 00

Affald fra fremstilling af asbestcement

 

10 13 03 00

Affald fra andre cementbaserede kompositmaterialer

 

10 13 04 00

Affald fra brænding og læskning af kalk

 

10 13 05 00

Fast affald fra røggasrensning

 

10 13 06 00

Andet partikelformet materiale og støv

 

10 13 07 00

Slam fra røggasrensning

 

10 13 08 00

Brugte foringer og ildfaste materialer

 

10 13 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

11 00 00

UORGANISK AFFALD INDEHOLDENDE METALLER FRA OVERFLADEBEHANDLING AF JERN OG METAL SAMT FRA HYDROMETALLURGISKE PROCESSER

     

11 01 00

Flydende affald og slam fra overfladebehandling af jern og metal (f.eks. galvaniske processer, forzinkning, bejdsning, ætsning, fosfatering og basisk affedtning)

 

11 01 01 00

Cyanidholdigt (alkalisk) affald indeholdende andre tungmetaller end chrom

 

11 01 02 00

Cyanidholdigt (alkalisk) affald uden indhold af tungmetaller

 

11 01 03 00

Ikke-cyanidholdigt affald indeholdende chrom

 

11 01 04 00

Ikke-cyanidholdigt affald uden chrom

 

11 01 04 01

Ikke-cyanidholdigt affald, som indeholder andre tungmetaller

 

11 01 05 00

Sure bejdsebade

 

11 01 06 00

Syrer, uspecificeret

 

11 01 07 00

Baser, uspecificeret

 

11 01 08 00

Fosfateringsbade

 

11 01 98 00

Slam fra galvaniske processer

     

11 02 00

Affald og slam fra hydrometallurgiske processer

 

11 02 01 00

Slam fra kobberbaserede hydrometallurgiske processer

 

11 02 02 00

Slam fra zinkbaserede hydrometallurgiske processer (inklusive jarosit, goethit)

 

11 02 03 00

Affald fra fremstilling af anoder til vandige elektrolytiske processer

 

11 02 04 00

Slam, ikke specificeret andre steder

     

11 03 00

Slam og faste produkter fra hærdning

 

11 03 01 00

Cyanidholdigt affald

 

11 03 02 00

Andet affald

     

11 04 00

Andet uorganisk affald indeholdende metaller, ikke specificeret andre steder

 

11 04 01 00

Andet uorganisk affald indeholdende metaller, ikke specificeret andre steder

     

12 00 00

AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE OG MEKANISK OVERFLADEBEARBEJDNING AF METAL OG PLAST

     

12 01 00

Affald fra formning og tildannelse (smedning, svejsning, presning, trækning, drejning, boring, skæring, savning, filning)

 

12 01 01 00

Filspåner og drejespåner af jern

 

12 01 02 00

Andre jernpartikler

 

12 01 03 00

Filspåner og drejespåner af ikke-jernmetal

 

12 01 04 00

Andre ikke-jernmetalpartikler

 

12 01 05 00

Plastpartikler

 

12 01 06 00

Brugte halogenholdige skæreolier (ikke emulsioner)

 

12 01 07 00

Brugte halogenfrie skæreolier (ikke emulsioner)

 

12 01 08 00

Brugte halogenholdige skæreolie-emulsioner

 

12 01 09 00

Brugte halogenfri skæreolie-emulsioner

 

12 01 10 00

Syntetiske skæreolier

 

12 01 11 00

Slam fra spåntagende processer

 

12 01 12 00

Brugt voks og fedt

 

12 01 13 00

Affald fra svejsning

 

12 01 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

12 02 00

Affald fra mekanisk overfladebearbejdning (sandblæsning, tilslibning, honing, slibning, polering)

 

12 02 01 00

Brugt sand fra sandblæsning

 

12 02 02 00

Slam fra tilslibning, honing og slibning

 

12 02 03 00

Polereslam

 

12 02 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

12 03 00

Affald fra vand- og dampaffedtning (med undtagelse af 11 00 00)

 

12 03 01 00

Vandigt vaskevand

 

12 03 02 00

Affald fra dampaffedtning

     

13 00 00

OLIEAFFALD OG ANDRE VÆSKER (med undtagelse af spiseolier og 05 00 00 og 12 00 00)

     

13 01 00

Hydraulikolie- og bremsevæskeaffald

 

13 01 01 00

Hydraulikolier indeholdende PCB eller PCT

 

13 01 02 00

Andre chlorerede hydraulikolier (ikke emulsioner)

 

13 01 03 00

Ikke-chlorerede hydraulikolier (ikke emulsioner)

 

13 01 04 00

Chlorerede emulsioner

 

13 01 05 00

Ikke-chlorerede emulsioner

 

13 01 06 00

Hydraulikolier kun indeholdende mineralolie

 

13 01 07 00

Andre hydraulikolier

 

13 01 08 00

Bremsevæsker

     

13 02 00

Motor-, gear- og smøreolieaffald

 

13 02 01 00

Chlorerede motor-, gear- og smøreolier

 

13 02 02 00

Ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier

 

13 02 03 00

Andre motor-, gear- og smøreolier

     

13 03 00

Isolations- og varmetransmissionsolier og andre væsker

 

13 03 01 00

Isolations- og varmetransmissionsolier og andre væsker indeholdende PCB eller PCT

 

13 03 02 00

Andre chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier og andre væsker

 

13 03 03 00

Ikke-chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier og andre væsker

 

13 03 04 00

Syntetiske isolations- og varmetransmissionsolier og andre væsker

 

13 03 05 00

Mineraloliebaserede isolations- og varmetransmissionsolier

     

13 04 00

Bundolie (fra skibe)

 

13 04 01 00

Bundolie fra sejlads på indre vandveje

 

13 04 02 00

Affald fra modtageanlæg for bundolie

 

13 04 03 00

Bundolie fra anden sejlads

     

13 05 00

Materiale fra olieseparatorer

 

13 05 01 00

Fast affald fra olieseparatorer

 

13 05 02 00

Slam fra olieseparatorer

 

13 05 03 00

Slam fra olieudskillere

 

13 05 04 00

Afsaltningsslam eller -emulsioner

 

13 05 05 00

Andre emulsioner

     

13 06 00

Andet olieaffald, ikke specificeret andre steder

 

13 06 01 00

Andet olieaffald, ikke specificeret andre steder

     

14 00 00

AFFALD AF ORGANISKE STOFFER ANVENDT SOM OPLØSNINGSMIDLER OG KØLEMIDLER (undtagen 07 00 00 og 08 00 00)

     

14 01 00

Affald fra metalaffedtning og vedligeholdelse af maskiner

 

14 01 01 00

Chlorflourcarboner

 

14 01 02 00

Andre halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger

 

14 01 03 00

Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger

 

14 01 04 00

Halogenholdige vandige opløsningsmiddelblandinger

 

14 01 05 00

Halogenfrie vandige opløsningsmiddelblandinger

 

14 01 06 00

Slam og fast affald indeholdende halogenerede opløsningsmidler

 

14 01 07 00

Slam og fast affald indeholdende organiske opløsningsmidler

     

14 02 00

Affald fra rensning af tekstiler og affedtning af naturprodukter

 

14 02 01 00

Halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger

 

14 02 02 00

Opløsningsmidler og organiske væsker uden halogenerede opløsningsmidler

 

14 02 03 00

Slam eller fast affald indeholdende halogenerede opløsningsmidler

 

14 02 04 00

Slam eller fast affald indeholdende andre opløsningsmidler

     

14 03 00

Affald fra elektronikindustrien

 

14 03 01 00

Chlorfluorcarboner

 

14 03 02 00

Andre halogenerede opløsningsmidler

 

14 03 03 00

Opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger uden halogenerede opløsningsmidler

 

14 03 04 00

Slam eller fast affald indeholdende halogenerede opløsningsmidler

 

14 03 05 00

Slam eller fast affald indeholdende andre opløsningsmidler

     

14 04 00

Affald af kølemidler, skum/aerosoldrivmidler

 

14 04 01 00

Chlorfluorcarboner

 

14 04 02 00

Andre halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger

 

14 04 03 00

Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger

 

14 04 04 00

Slam eller fast affald indeholdende halogenerede opløsningsmidler

 

14 04 05 00

Slam eller fast affald indeholdende andre opløsningsmidler

     

14 05 00

Affald fra genanvendelse af opløsningsmidler og kølemidler (destillationsremanenser)

 

14 05 01 00

Chlorfluorcarboner

 

14 05 02 00

Andre halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger

 

14 05 03 00

Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger

 

14 05 04 00

Slam indeholdende halogenerede opløsningsmidler

 

14 05 05 00

Slam indeholdende andre opløsningsmidler

     

15 00 00

EMBALLAGER, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE SPECIFICERET ANDRE STEDER

     

15 01 00

Emballager

 
 

15 01 01 00

Papir og pap

 

15 01 02 00

Plast

 

15 01 03 00

Træ

 

15 01 04 00

Metal

 

15 01 05 00

Kompositemballage

 

15 01 06 00

Blandet

     

15 02 00

Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter

 

15 02 01 00

Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter

 

15 02 01 01

Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, som er forurenet med farligt affald

     

16 00 00

AFFALD IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET I KATALOGET

     

16 01 00

Udtjente biler

 

16 01 01 00

Afmonterede bilkatalysatorer indeholdende ædle metaller

 

16 01 02 00

Andre afmonterede bilkatalysatorer

 

16 01 03 00

Brugte dæk

 

16 01 04 00

Kasserede biler

 

16 01 05 00

Let fraktion fra bilfragmentering

 

16 01 98 00

Flydende affald fra biler

 

16 01 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

16 02 00

Kasseret udstyr og fragmenteringsrester

 

16 02 01 00

Transformatorer og kondensatorer indeholdende PCB eller PCT

 

16 02 02 00

Andet kasseret elektronisk udstyr (f.eks. trykte kredsløb)

 

16 02 03 00

Udstyr indeholdende chlorfluorcarboner

 

16 02 04 00

Kasseret udstyr indeholdende fri asbest

 

16 02 05 00

Andet kasseret udstyr

 

16 02 06 00

Affald fra den asbestforarbejdende industri

 

16 02 07 00

Affald fra den plastforarbejdende industri

 

16 02 08 00

Fragmenteringsaffald

     

16 03 00

Produktionsserier, som ikke overholder specifikationerne

 

16 03 01 00

Uorganiske produktionsserier, som ikke overholder specifikationerne

 

16 03 02 00

Organiske produktionsserier, som ikke overholder specifikationerne

     

16 04 00

Kasserede eksplosive stoffer

 

16 04 01 00

Kasseret ammunition

 

16 04 02 00

Kasseret fyrværkeri

 

16 04 03 00

Andre kasserede eksplosive stoffer

     

16 05 00

Kemikalier og gasarter i beholdere

 

16 05 01 00

Industrigasser i trykflasker, LPG-beholdere og industrielle aerosolbeholdere (inklusive haloner)

 

16 05 02 00

Andet affald indeholdende uorganiske kemikalier, f.eks. laboratoriekemikalier, som ikke er specificeret andre steder, brandslukningspulver

 

16 05 03 00

Andet affald indeholdende organiske kemikalier, f.eks. laboratoriekemikalier, som ikke er specificeret andre steder

     

16 06 00

Batterier og akkumulatorer

 

16 06 01 00

Blyakkumulatorer

 

16 06 02 00

NiCd batterier

 

16 06 03 00

Kviksølv tørcellebatterier

 

16 06 04 00

Alkaliske batterier

 

16 06 05 00

Andre batterier og akkumulatorer

 

16 06 06 00

Elektrolyt fra batterier og akkumulatorer

     

16 07 00

Affald fra rengøring af transport- og lagertanke (undtagen 05 00 00 og 12 00 00)

 

16 07 01 00

Affald fra rengøring af marine transporttanke indeholdende kemikalier

 

16 07 02 00

Affald fra rengøring af marine transporttanke indeholdende olie

 

16 07 03 00

Affald fra rengøring af jernbane- og vejtransporttanke indeholdende olie

 

16 07 04 00

Affald fra rengøring af jernbane- og vejtransporttanke indeholdende kemikalier

 

16 07 05 00

Affald fra rengøring af lagertanke indeholdende kemikalier

 

16 07 06 00

Affald fra rengøring af lagertanke indeholdende olie

 

16 07 07 00

Fast affald fra skibsladninger

 

16 07 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

17 00 00

BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (INKLUSIVE VEJBYGNING)

     

17 01 00

Beton, mursten, tegl, keramik og gipsbaserede materialer

 

17 01 01 00

Beton

 

17 01 02 00

Mursten

 

17 01 03 00

Tegl og keramik

 

17 01 04 00

Gipsbaserede byggematerialer

 

17 01 05 00

Asbestbaserede byggematerialer

 

17 01 05 01

Asbestbaserede byggematerialer, støvende

     

17 02 00

Træ, glas og plast

 

17 02 01 00

Træ

 

17 02 02 00

Glas

 

17 02 03 00

Plast

     

17 03 00

Asfalt, tjære og tjærede produkter

 

17 03 01 00

Asfalt med indhold af tjære

 

17 03 02 00

Asfalt uden indhold af tjære

 

17 03 03 00

Tjære og tjæreprodukter

 

17 03 98 00

Tjærede produkter

     

17 04 00

Metaller (og legeringer heraf)

 

17 04 01 00

Kobber, bronze, messing

 

17 04 02 00

Aluminium

 

17 04 03 00

Bly

 

17 04 04 00

Zink

 

17 04 05 00

Jern og stål

 

17 04 06 00

Tin

 

17 04 07 00

Blandet metal

 

17 04 08 00

Kabler

 

17 04 08 01

Kabler indeholdende olie og tjære

     

17 05 00

Jord og klapmaterialer

 

17 05 01 00

Jord og sten

 

17 05 02 00

Klapmateriale

     

17 06 00

Isolationsmaterialer

 

17 06 01 00

Isolationsmateriale indeholdende asbest

 

17 06 02 00

Andre isolationsmaterialer

     

17 07 00

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald

 

17 07 01 00

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald

     

18 00 00

AFFALD FRA LÆGE- ELLER DYRLÆGEPRAKSIS OG/ELLER HERMED FORBUNDNE FORSKNINGSAKTIVITETER (undtagen køkken- og kantineaffald, som ikke har direkte tilknytning til patientbehandling)

     

18 01 00

Affald fra fødeafdelinger, diagnose, behandling eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker

 

18 01 01 00

Skarpe og spidse genstande

 

18 01 02 00

Kropsdele og organer (herunder blodposer og stabiliseret blod)

 

18 01 03 00

Andet affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare

 

18 01 04 00

Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare (f.eks. forbindinger, gipsbandager, linned, engangsbeklædning, bleer)

 

18 01 05 00

Kasserede kemikalier og medicin

 

18 01 98 00

Amalgamaffald

 

18 01 99 00

Andet affald

     

18 02 00

Affald fra forskningsaktiviteter, diagnose, behandling eller forebyggelse af sygdomme i forbindelse med dyr

 

18 02 01 00

Skarpe og spidse genstande

 

18 02 02 00

Andet affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare

 

18 02 03 00

Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare

 

18 02 04 00

Kasserede kemikalier og medicin

 

18 02 98 00

Kropsdele og organer

     

19 00 00

AFFALD FRA AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG, CENTRALE SPILDEVANDSRENSNINGSANLÆG SAMT VANDFORSYNINGSANLÆG

     

19 01 00

Affald fra forbrænding eller pyrolyse af husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald samt farligt affald

 

19 01 01 00

Slagge

 

19 01 02 00

Jernholdigt materiale fjernet fra slagge

 

19 01 03 00

Flyveaske og bundaske

 

19 01 03 01

Flyveaske fra biobrændsler

 

19 01 04 00

Kedelstøv

 

19 01 05 00

Filterkage fra røggasrensning

 

19 01 06 00

Vandigt flydende affald fra røggasrensning samt andet vandigt flydende affald

 

19 01 07 00

Fast affald fra røggasrensning

 

19 01 08 00

Affald fra pyrolyse

 

19 01 09 00

Brugte katalysatorer, f.eks. fra NOx-fjernelse

 

19 01 10 00

Brugt aktivt kul fra røggasrensning

 

19 01 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

19 02 00

Affald fra specifik fysisk/kemisk behandling af industriaffald (f.eks. fjernelse af chrom eller cyanid samt neutralisering)

 

19 02 01 00

Metalhydroxidslam og andet slam fra metalfældning

 

19 02 02 00

Affald blandet med henblik på slutdeponering

     

19 03 00

Stabiliseret eller solidificeret affald

 

19 03 01 00

Affald stabiliseret/solidificeret med hydrauliske bindemidler

 

19 03 02 00

Affald stabiliseret/solidificeret med organiske bindemidler

 

19 03 03 00

Affald stabiliseret ved biologisk behandling

     

19 04 00

Forglasset affald og affald fra forglasning

 

19 04 01 00

Forglasset affald

 

19 04 02 00

Flyveaske og andet affald fra røggasrensning

 

19 04 03 00

Ikke-forglasset fast fase

 

19 04 04 00

Vandigt flydende affald fra hærdning af forglasset affald

     

19 05 00

Affald fra aerob behandling af fast affald

 

19 05 01 00

Ikke-komposteret fraktion af husholdningsaffald og lignende affald

 

19 05 02 00

Ikke-komposteret fraktion af animalsk og vegetabilsk affald

 

19 05 03 00

Kompost, som ikke overholder specifikationerne

 

19 05 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

19 06 00

Affald fra anaerob behandling af affald

 

19 06 01 00

Slam fra anaerob behandling af husholdningsaffald og lignende affald

 

19 06 02 00

Slam fra anaerob behandling af animalsk og vegetabilsk affald

 

19 06 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

19 07 00

Perkolat fra lossepladser

 

19 07 01 00

Perkolat fra lossepladser

     

19 08 00

Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke specificeret andre steder

 

19 08 01 00

Ristegods

 

19 08 02 00

Affald fra sandfang

 

19 08 03 00

Fedt og olieblanding fra olieudskillere

 

19 08 04 00

Slam fra behandling af industrispildevand

 

19 08 05 00

Slam fra behandling af byspildevand

 

19 08 06 00

Mættede eller brugte ionbytterharpikser

 

19 08 07 00

Opløsninger og slam fra regenerering af ionbyttere

 

19 08 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

19 09 00

Affald fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug

 

19 09 01 00

Fast affald fra primær filtrering eller behandling på rist

 

19 09 02 00

Slam fra klaring af drikkevand

 

19 09 03 00

Slam fra karbonatfjernelse

 

19 09 04 00

Brugt aktivt kul

 

19 09 05 00

Mættede eller brugte ionbytterharpikser

 

19 09 06 00

Opløsninger og slam fra regenerering af ionbyttere

 

19 09 99 00

Andet affald, ikke specificeret andre steder

     

20 00 00

HUSHOLDNINGSAFFALD OG LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD, HERUNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER

     

20 01 00

Separat indsamlede fraktioner

 

20 01 01 00

Papir og pap

 

20 01 02 00

Glas

 

20 01 03 00

Småt plast

 

20 01 04 00

Andet plast

 

20 01 05 00

Småt metal (dåser mv.)

 

20 01 06 00

Andet metal

 

20 01 07 00

Træ

 

20 01 08 00

Organisk komposterbart køkkenaffald (inklusive fritureolie samt køkkenaffald fra kantiner og restauranter)

 

20 01 09 00

Olie og fedt

 

20 01 10 00

Tøj

 

20 01 11 00

Tekstiler

 

20 01 12 00

Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser

 

20 01 13 00

Opløsningsmidler

 

20 01 14 00

Syrer

 

20 01 15 00

Basisk affald

 

20 01 16 00

Detergenter

 

20 01 17 00

Fotokemikalier

 

20 01 18 00

Medicinrester

 

20 01 19 00

Pesticider

 

20 01 20 00

Batterier (se 16 06 00)

 

20 01 21 00

Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald

 

20 01 22 00

Aerosoler

 

20 01 23 00

Udstyr indeholdende chlorfluorcarboner

 

20 01 24 00

Elektronisk udstyr (f.eks. trykte kredsløb)

     

20 02 00

Have- og parkaffald (inklusive affald fra kirkegårde)

 

20 02 01 00

Komposterbart affald

 

20 02 02 00

Jord og sten

 

20 02 03 00

Andet ikke-komposterbart affald

     

20 03 00

Andet husholdningsaffald

 

20 03 01 00

Blandet husholdningsaffald

 

20 03 02 00

Affald fra markedspladser

 

20 03 03 00

Affald fra gadefejning

 

20 03 04 00

Slam fra septiktanke

 

20 03 05 00

Udtjente biler (se 16 01 00)Bilag 3

Egenskaber, der gør affald farligt

Affald anses for farligt, hvis det udviser en eller flere af følgende egenskaber1). Hvis affaldet indeholder en blanding, hvori der indgår en eller flere kemiske stoffer, som opfylder egenskaberne, skal der ved vurderingen tages hensyn til det samlede indhold af disse stoffer, som anført i bilag 4.

Brandfare

1. Eksplosiv: Faste, flydende, pastaagtige eller gelatinøse stoffer og produkter, der også uden tilførsel af ilt kan reagere stærkt varmeudviklende med hurtig gasudvikling, og som på fastlagte prøvebetingelser detonerer, hurtigt deflagerer eller ved opvarmning ved delvis indeslutning eksploderer.

 

2. Brandnærende: Stoffer og produkter, som i berøring med andre stoffer, reagerer stærkt varmeudviklende.

 

3. Brandfarlig: Stoffer og produkter (herunder meget brandfarlige og yderst brandfarlige), der:

- ved normal temperatur og uden energitilførsel kan udvikle varme og derefter antændes ved luftens påvirkning.

- i fast form let kan antændes ved kortvarig påvirkning fra en antændelseskilde, og som efter dennes fjernelse, fortsætter med at brænde eller gløde.

- i flydende tilstand har et meget lavt flammepunkt.

- i berøring med vand eller fugtig luft udvikler yderst brandfarlige gasser i farlige mængder.

- flydende stoffer og produkter, der har et lavt flammepunkt.

Sundhedsfare

4. Giftig: Stoffer og produkter (herunder meget giftige), der ved indånding, indtagelse eller optagelse gennem huden i meget små mængder medfører døden eller forårsager akutte eller kroniske forgiftninger.

 

5. Sundhedsskadelig: Stoffer og produkter, der ved indånding, indtagelse og ved optagelse gennem huden, kan medføre døden eller forårsage akutte eller kroniske forgiftninger.

 

6. Ætsende: Stoffer og produkter, som ved berøring med levende væv kan bevirke ødelæggelse af disse.

 

7. Lokalirriterende: Stoffer eller produkter, der uden at være ætsende kan frembringe betændelse ved direkte, langvarig eller gentagen berøring af huden eller slimhinderne.

 

8. Sensibiliserende: Stoffer og produkter, som ved indånding eller optagelse gennem huden kan fremkalde overfølsomhedsreaktion, således at der ved yderligere eksponering af stoffet eller produktet fremkommer karakteristiske symptomer.

 

9. Kræftfremkaldende: Stoffer og produkter, der ved indånding, indtagelse eller optagelse gennem huden kan fremkalde eller øge hyppigheden af kræft.

 

10. Mutagene: Stoffer eller produkter, der ved indånding, indtagelse eller optagelse gennem huden kan fremkalde eller øge hyppigheden af arvelige genetiske skader.

 

11. Reproduktionsskadende: Stoffer eller produkter, der ved indånding, indtagelse eller optagelse gennem huden kan fremkalde eller øge hyppigheden af ikke-arvelige bivirkninger hos afkommet eller en forringelse af den mandlige eller kvindelige forplantningsfunktion eller -evne.

Miljøfare

12. Miljøfarlige: Stoffer eller produkter, som frembryder eller kan frembryde øjeblikkelige eller senere optrædende skader på en eller flere dele af miljøet.

Smitsom

13. Smitsom: Stoffer, der indeholder levedygtige mikroorganismer eller disses toksiner, hvorom det vides eller kan formodes, at de fremkalder sygdom hos mennesket eller andre levende organismer.

Øvrige

14. Affald, der ved berøring med vand, luft eller syre frigør giftige eller meget giftige luftarter.

 

15. Affald, der efter bortskaffelse kan resultere i et andet stof, f.eks. et udvaskningsprodukt, med en af de oven for anførte egenskaber.

1) Kriterier

Vurdering for egenskaberne 1 til 12 skal ske efter kriterierne i Miljø- og Energiministeriets til enhver tid gældende bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

Undersøgelsesmetoder

Ved testning for egenskaberne 1 til 12 skal de undersøgelsesmetoder benyttes, som er angivet i Miljø- og Energiministeriets til enhver tid gældende bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.Bilag 4

Procentgrænser, der gør affald farligt

Ved vurderingen af om affald, som indeholder en blanding af en eller flere kemiske stoffer, er farligt, skal der tages hensyn til alle egenskaberne (1 til 15), som er nævnt i bilag 3.

Affald er under alle omstændigheder farligt, hvis:

affaldet har et flammepunkt mindre end eller lig med 55°

og/eller hvis:

summen af det eller de indgående kemiske stoffer, som udviser de i bilag 3 anførte egenskaber, er tilstede i en koncentration, som er lig med eller overstiger følgende procentgrænser (vægtprocent):

Egenskab

%

Meget giftig (R26, R27, R28, R39)1)

0,1

Giftig (R23, R24, R25)1)

3

Giftig (R48, R39)1)

1

Sundhedsskadelig (R20, R21, R22)1)

25

Sundhedsskadelig (R48)1)

10

Ætsende (R35)1)

1

Ætsende (R34)1)

5

Lokalirriterende (R36, R37, R38)1)

20

Lokalirriterende (R41)1)

5

Sensibiliserende (R42, R43)1)

12)

Kræftfremkaldende, kategori 1 eller 2 (R45, R49)1)

0,1

Kræftfremkaldende, kategori 3 (R40)1)

12)

Mutagen, kategori 1 eller 2 (R46)1)

0,12)

Mutagen, kategori 3 (R40)1)

12)

Reproduktionsskadende, kategori 1 eller 2 (R60, R61)1)

0,52)

Reproduktionsskadende, kategori 3 (R62, R63)1)

52)

Miljøfarlig, vandmiljøet (R50, R51, R52, R53) og øvrige økosystemer (R54, R55, R56, R57, R58, R59)1)

ikke fastsat

Smitsom

ikke fastsat

Øvrige

ikke fastsat

1) Der henvises til Miljø- og Energiministeriets til enhver tid gældende regler om klassificering, emballering, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

2) Koncentrationsgrænsen gælder for det enkelte kemiske stof med den pågældende egenskab.Bilag 5

Eksempler på affaldstyper, som ikke er forbrændingsegnede, jf. § 3, stk. 1, nr. 6

1. Olieforurenet jord.

2. PVC-affald, f.eks. kloakrør, vinduer og gulvbelægning.

3. Tungmetalbelastet affald, f.eks. fiskenet med blylodder og affald fra røntgenafdelinger.

4. Imprægneret træ bortset fra neddelt kreosotbehandlet træ.Bilag 6 A

Former og metoder for bortskaffelse, jf. § 3, stk. 1, nr. 11

D1 Deponering på eller i jorden (f.eks. på lossepladser o.s.v.).

D2 Behandling i jordmiljø (f.eks. bionedbrydning af flydende affald eller slam i jordbunden o.s.v.).

D3 Indsprøjtning i dybtliggende formationer (f.eks. indsprøjtning af flydende eller partikelformet affald i boringer, salthorste eller naturlige geologiske spalter o.s.v.).

D4 Deponering i overfladevand (f.eks. udledning af flydende affald eller slam i boringer, småsøer eller laguner o.s.v.).

D5 Deponering på specielt indrettet losseplads (f.eks. placering i vandtætte tildækkede rum, der er adskilt indbyrdes og isoleret fra hinanden og fra det omgivende miljø o.s.v.).

D6 Udledning i vandmiljøet, undtagen dumpning.

D7 Dumpning, herunder nedgravning i havbunden.

D8 Biologisk behandling, ikke specificeret andetsteds i dette bilag, som resulterer i forbindelser eller blandinger, som bortskaffes efter en af de i D1-D12 omhandlede metoder.

D9 Fysisk-kemisk behandling, ikke specificeret andetsteds i dette bilag, der resulterer i forbindelser eller blandinger, som bortskaffes efter en af de i D1-D12 omhandlede metoder (f.eks. fordampning, tørring, kalcinering o.s.v.).

D10 Forbrænding på landjorden.

D11 Forbrænding på havet.

D12 Permanent oplagring (f.eks. placering af beholdere i en mine o.s.v.).

D13 Blanding forud for en af de i D1-D12 omhandlede bortskaffelsesformer.

D14 Omlastning eller ompakning forud for en af de i D1-D13 omhandlede bortskaffelsesformer.

D15 Oplagring forud for en af de i D1-D14 omhandlede bortskaffelsesformer (bortset fra midlertidig oplagring forud for indsamling på det anlæg, hvor affaldet er produceret).Bilag 6 B

Former og metoder for nyttiggørelse, jf. § 3, stk.1, nr. 10

R1 Hovedanvendelse som brændsel eller andre midler til energifremstilling.

R2 Genvinding eller regenerering af opløsningsmidler.

R3 Recirkulering eller genvinding af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler (herunder kompostering eller andre former for biologisk omdannelse).

R4 Recirkulering eller genvinding af metaller og metalforbindelser.

R5 Recirkulering eller genvinding af andre uorganiske stoffer.

R6 Regenerering af syrer eller baser.

R7 Genvinding af produkter, der anvendes til opfangning af forurenende stoffer.

R8 Genvinding af produkter fra katalysatorer.

R9 Regenerering eller andre genanvendelser af olie.

R10 Spredning på jorden med positive virkninger for landbrug eller økologi.

R11 Anvendelse af affald hidrørende fra en af formerne R1 til R10.

R12 Udveksling af affald med henblik på at lade det gennemgå en af formerne R1 til R11.

R13 Oplagring af affald forud for en af formerne R1 til R12 (bortset fra midlertidig oplagring forud for indsamling på det anlæg, hvor det er produceret).Bilag 7

Anmeldelses- og indberetningspligtige affaldsbehandlingsanlæg, jf. § 15 og § 17

1) Virksomheder, der er registreringspligtige i medfør af § 11 i lov nr. 838 af 19. december 1989 om afgift af affald og råstoffer, som senest ændret ved lov nr. 1034 af 23. december 1998.

2) Virksomheder, herunder returpapirhandlere med sorteringskapacitet og returpapirforbrugende fabrikker, der erhvervsmæssigt oparbejder indsamlet og kildesorteret papir og pap.

3) Virksomheder, herunder flaskeskyllerier og glasværker, der erhvervsmæssigt oparbejder indsamlede, kildesorterede og ikke-pantbelagte flasker og glas.

4) Virksomheder, der erhvervsmæssigt oparbejder indsamlet og kildesorteret plast, herunder spildprodukter fra produktion.

5) Virksomheder, der erhvervsmæssigt oparbejder indsamlet og kildesorteret madaffald fra storkøkkener.

6) Virksomheder, der behandler mere end 100 tons indsamlet og kildesorteret organisk affald pr. år med henblik på kompostering og biogasproduktion. I denne forbindelse betragtes husdyrgødning ikke som organisk affald.

7) Virksomheder, herunder smelteværker, der ved omsmeltning oparbejder indsamlet og kildesorteret jern og metal.

8) Virksomheder, herunder regummieringsvirksomheder og gummipulverfabrikker, der erhvervsmæssigt oparbejder indsamlet og kildesorteret autogummi.

9) Virksomheder, der erhvervsmæssigt oparbejder indsamlet og kildesorteret asfalt.

10) Virksomheder, herunder mobile knuseanlæg, der erhvervsmæssigt oparbejder kildesorteret beton, tegl og andet bygge- og anlægsaffald.

11) Virksomheder, der erhvervsmæssigt oparbejder indsamlet farligt affald.

12) Virksomheder, der deponerer eller forbrænder farligt affald.

13) Virksomheder, herunder mobile anlæg, der foretager særlig behandling i form af aftapning af CFC-holdigt kølemiddel fra kasserede køleskabe og frysere.

14) Behandlingsanlæg for forurenet jord.

15) Virksomheder, der erhvervsmæssigt sorterer, oparbejder eller separerer indsamlede og kildesorterede elektriske og elektroniske produkter.

Registreringspligtige affaldsbehandlende virksomheder, jf. § 16

16) Anmeldelses- og indberetningspligtige virksomheder (1-15 ovenfor).

17) Øvrige virksomheder, hvor der erhvervsmæssigt behandles, oparbejdes eller nedknuses indsamlet affald, herunder genanvendelige materialer.

18) Virksomheder, der anvender affald, herunder genanvendelige materialer, som ikke er registreret på et behandlingsanlæg, i produktionen.Bilag 8

Forskrifter for registrering og indberetning, jf. § 16 og § 17

ISAG stiller krav om registrering af en række oplysninger for hvert læs affald, der bliver tilført eller fraført et affaldsbehandlingsanlæg. Nedenstående figur viser et eksempel på en registrering.

Struktur

Indhold

Eksempel

STANDAT

Eksempel på registrering

   

Group 00008000

 

P- nr for anlæg

1234567890 (fiktivt)

1234567890

 

Dato

20010901

20010901

 

Mængde

7815.46

7815.46

 

Enhed

Tons

0093

 

Løbenummer

417

417

 

Geografisk kilde

Holstebro

661

 

Landekode

Danmark

008

 

CVR-nr for affaldstransportør

32165498 (fiktivt)

32165498

 

Erhvervsmæssig kilde

Husholdninger

01

 

Kildespecifikation

(tom, til eget brug)

 
 

Affaldstype

Storskrald

21

 

Behandlingsform

Oparbejdning

01

 

Affaldsfraktion
niveau 1

Papir og pap

50.00

 

EAK-kode

(tom, kun for farligt affald)

 
 

Affaldsfraktion
niveau 2

Bølgepap

50.02

     

END GROUP

Figur 1 Eksempel på registrering af affald

Bemærk, at der nu stilles krav om angivelse af affaldsfraktion niveau 2 for visse af fraktionerne i niveau 1. En anden nyhed er registrering af den affaldstransportør, der afleverer affaldet på anlægget. Virksomheder, som efter bekendtgørelsens § 16 skal føre register, skal registrere tilstrækkelig information til at kunne indberette til Miljøstyrelsen efter bekendtgørelsens § 17 efter forskrifter og definitioner i dette bilag samt bilag 12.

Indberetning til Miljøstyrelsen af oplysninger om behandlet og bortskaffet affald skal omfatte stamoplysninger, basisoplysninger, geografisk kilde, landekode, erhvervsmæssig kilde, kildespecifikation, affaldstype, behandlingsform, affaldsfraktion niveau 1, affaldsfraktion niveau 2 og Det Europæiske Affaldskatalogs kodenummer, som angivet nedenfor.

Stamoplysninger for affaldsbehandlingsanlæg

Alle affaldsbehandlingsanlæg:

Virksomhedens CVR-nummer

Virksomhedens navn

Adresse

Postnummer

Telefonnummer

Kontaktperson

Forbrændingsanlæg endvidere:

Gennemsnitlig brændværdi for indfyret affald i GJ/tons

Bruttoindtægt fra modtagelse af affald, i kr. eksklusive affaldsafgift og moms.

For hver eksisterende og planlagt ovnlinie:

Etableringsår

Nominel kapacitet i tons/time

Nominel brændværdi i GJ/tons

Driftstid i timer

Termisk virkningsgrad

Lossepladser og fyldpladser endvidere:

Startår

Godkendt volumen

Restvolumen

Bruttoindtægt fra modtagelse af affald, eksklusive affaldsafgift og moms.

Basisoplysninger

Anlæggets produktionsstedskode i henhold til CVR, dato, mængde, transportør, enhed og løbenummer skal angives ved registrering af hvert læs.

Kommunekode

Brugen af kommunekode afhænger af behandlingsform og affaldets oprindelse:

Ved indvejning af affald skal kommunekode angive nummeret på den kommune, hvor affaldet er produceret. Kommunekode 000 (Ikke oplyst) må kun efter dispensation fra Miljøstyrelsen anvendes ved indvejning.

Ved indvejning af læs opsamlet fra flere kommuner - blandede læs - skal den samlede mængde, efter bedste skøn, registreres separat på de enkelte kommuner. Specielt skal affald fra containerpladser, genbrugspladser, omlastestationer mv. registreres i henhold til pladsens fordelingskort, jf. afsnittet »Fordelingskort« sidst i bilaget.

Når affald fraføres et anlæg (herunder eksporteres) skal kommunekode være nummeret på den kommune, hvor anlægget er beliggende.

Ved import af affald angives kommunekode som 999 (Ikke navngivet).

 

Kommunenumrene er indeholdt i værdikodeliste STD00001 i STANDAT systemet.

Landekode

Alle registreringer skal forsynes med en landekode:

Ved indvejning af affald produceret i Danmark og ved fraførsel af affald angives koden for Danmark (008).

Ved eksport af affald angives koden for det land, der eksporteres til.

Ved import af affald angives koden for det land, der importeres fra.

 

For lande i Europa og lande, der er medlem af OECD, er koderne optrykt i Bilag10. Øvrige landekoder kan findes i værdikodeliste STD00171.

Erhvervsmæssig kilde

Ved indvejning af affald skal erhvervsmæssig kilde beskrive affaldsproducenten.

Ved indvejning af læs opsamlet fra flere erhvervsmæssige kilder - blandede læs - skal mængden registreres separat efter bedste skøn, på de enkelte erhvervsmæssige kilder.

Når affald fraføres et anlæg (herunder eksporteres) skal erhvervsmæssig kilde beskrive anlægget (kode 10 til 15).

Kode

Erhvervsmæssig kilde

Direkte kilder

01

Husholdninger

02

Institutioner, handel og kontor

05

Byggeri og anlægsvirksomhed

07

Rensningsanlæg

08

Container/Omlastestation

20

Nærings- og nydelsesmiddelindustri

21

Tekstil-, beklædnings- og læderindustri

22

Træ- og møbelindustri

23

Papir- og grafisk industri

24

Kemisk industri mv.

25

Gummi- og plastindustri

26

Sten-, ler- og glasindustri

27

Jern- og metalindustri

28

Anden fremstillingsvirksomhed

29

Forsyningsvirksomhed

30

Landbrug, skovbrug, fiskeri mv.

Anlægskilder

10

Oparbejdningsanlæg

11

Komposterings- og biogasanlæg

12

Forbrændingsanlæg

13

Deponeringsanlæg

14

Slamforbrændingsanlæg

15

Anlæg til særlig behandling

Erhvervsmæssig kilde er indeholdt i værdikodeliste STD00086.

Kildespecifikation

Kildespecifikation er et såkaldt servicefelt og kan anvendes efter krav fra anvisningskommunerne eller til internt brug. Ved indberetning til Miljøstyrelsen accepteres vilkårligt indhold, herunder tomt felt. STANDAT begrænser længden af feltindholdet til 25 tegn.

Affaldstype

Ved indvejning af affald skal affaldstypen angives. Affaldstype 99 (Ikke oplyst) må kun efter dispensation fra Miljøstyrelsen anvendes ved indvejning.

Ved indvejning af læs bestående af flere affaldstyper - blandede læs - skal mængden, efter bedste skøn, registreres separat på de enkelte affaldstyper. Specielt skal affald fra containerpladser, genbrugspladser, omlastestationer mv. registreres i henhold til pladsens fordelingskort, jf. afsnittet »Fordelingskort« sidst i bilaget.

Når affald fraføres et anlæg (herunder eksporteres) skal affaldstype angives som 99 (Ikke oplyst).

Affaldstyper skal vælges fra nedenstående muligheder, der er hentet fra værdikodeliste STD00044:

Kode

Affaldstype

01

Dagrenovation

21

Storskrald

22

Haveaffald

23

Erhvervsaffald

26

Emballageaffald

24

Farligt affald

09

Behandlingsrest

99

Ikke oplyst

Behandlingsform

Skal angives som en af følgende muligheder fra værdikodeliste STD00087:

Kode

Behandlingsform

01

Oparbejdning

02

Forbrænding

03

Deponering

04

Særlig behandling

05

Fraført anlæg

06

Eksporteret

07

Afgiftsfritaget forbrænding

08

Afgiftsfritaget deponering

09

Midlertidig oplagring

Affaldsfraktion niveau 1

Affaldsfraktion niveau 1 skal angives som en af følgende muligheder:

Kode

Generelt affald

19.00

Forbrændingsegnet

23.00

Ikke-forbrændingsegnet

50.00

Papir og pap *

51.00

Glas

52.00

Plast *

53.00

Madspild/andet organisk

54.00

Grene, blade, græs mv.

55.00

Bark og træflis

65.00

Kompost

56.20

Jern og metal

57.00

Autogummi

58.00

Beton

59.00

Tegl

60.00

Andet bygge/anlægsaffald

61.00

Asfalt

62.00

Træ

63.00

Jord og sten

64.00

Andet genanvendeligt

67.00

Sigterest

83.00

Slam *

71.00

Sand og ristestof

72.00

Slagger

76.00

Affaldsafgiftsbelagte driftsmidler til røggasrensning

79.00

Elektriske og elektroniske produkter

80.00

CFC-holdige køleskabe og frysere

Kode

Farligt affald

66.00

Klinisk risikoaffald

73.00

Flyveaske

74.00

Andet røggasaffald

75.00

Asbest

81.00

CFC kølemidler

82.00

Shredderaffald

77.00

Batterier

01.00

Animalske og vegetabilske fedtstoffer *

02.00

Organiske, halogenholdige forbindelser *

03.00

Organiske, halogenfri forbindelser *

04.00

Uorganiske forbindelser *

06.00

Olieaffald *

05.00

Andet farligt affald *

Affaldsfraktioner markeret med en * skal beskrives yderligere i affaldsfraktion niveau 2, se nedenfor. Farligt affald skal endvidere beskrives med en kode fra det Europæiske Affaldskatalog, se nedenfor. Værdikodeliste STD00076 indeholder de viste affaldsfraktioner.

EAK-koder

Farligt affald skal beskrives ved angivelse af en kode fra det Europæiske Affaldskatalog en EAK-kode, der er vist i Bilag2. Der er udarbejdet et program, der kan hjælpe med at finde frem til relevante EAK-koder for de enkelte affaldsfraktioner i niveau 1. Programmet kan rekvireres i ISAG-sekretariatet, se Bilag 9.

Affaldsfraktion niveau 2

Som vist i nedenstående tabeller skal en række af affaldsfraktionerne i niveau 1 beskrives mere detaljeret ved at angive en kode for affaldsfraktion niveau 2.

Kode

Papir og pap*

50.01

Aviser og blade

50.02

Bølgepap

50.03

Bedre papirkvaliteter

50.04

Andet papir og pap

Kode

Plast*

52.01

LDPE

52.02

HDPE

52.03

PP

52.04

PET

52.05

PS

52.06

PVC

52.07

Blandet plast

Kode

Slam*

83.01

Slam <10% TS (flydende)

83.02

Slam 10-30% TS (blødt)

83.03

Slam>30% TS (fast)

Kode

Animalske og vegetabilske fedtstoffer*

01.11

Vaske- og regøringsmiddelaffald

Kode

Organiske halogenholdige forbindelser*

02.11

Org.opløsningsmidler med organisk bunden halogen

02.12

Brandfarlige org.opløsningsmidler med organisk bundet halogen

02.22

Org.opløsningsmidler med forbindelse af halogen/svovl

02.31

PCB- og PCT-affald

02.32

Flydende rester fra org. syntese indeholdende giftstoffer og halogen/svovl

02.33

Flydende rester fra org. syntese med halogen/svovl

02.41

PVC-slam fra plastbelægning, der indeholder org. opløsningsmidler

02.51

Faste rester fra genvinding af halogenholdige opløsningsmidler

02.52

Faste rester fra org. syntese indeholdende giftstoffer og halogen/svovl

02.53

Faste rester fra org. syntese indeholdende halogen/svovl

Kode

Organiske halogenfri forbindelser *

03.11

Org. aromatiske opløsningsmidler uden halogen/svovl

03.13

Org. opløsningsmidler uden aromatiske opløsningsmidler eller halogen/svovl

03.21

Farve/lak/maling med org. opløsningsmidler

03.22

Farve/lak maling uden org. opløsningsmidler

03.25

Tjære og rustbeskyttende olier

03.26

Alkohol/vand fra nylonclichéer

03.27

Rester fra destillation af blandinger med acetonestyren/uhærdet polyester

03.31

Org. metalforbindelser undtagen kviksølv

03.32

Flydende org. rester fra destillation uden halogen/svovl

03.33

Formaldehydopløsninger < 30%

03.34

Phenol- og formaldehydemulsion

03.35

Di-isocyanater

03.36

Frostsikringsvæske

03.41

Latex/gummislam med org. opløsningsmidler

03.43

Syreslam fra raffinering af brugt smøreolie

03.51

Limaffald med org. opløsningsmidler/2-komponent lim

03.52

Faste rester fra org. syntese uden halogen/svovl

03.53

Slibestøv med asbest/metaller

03.55

Roemos med blyforbindelser

Kode

Uorganiske forbindelser *

04.11

Sure vandige opløsninger med chromforbindelser

04.16

Sure vandige opløsninger med salpetersyre men ikke flussyre

04.17

Sure vandige opløsninger med flussyre/fluorider

04.18

Sure vandige opløsninger med salt-/svovl-/fosforsyre

04.21

Fotografiske fremkalderbade

04.22

Chromholdige fotoprocesbade

04.23

Fixerbade

04.32

Basiske vandige opløsninger uden cyanid

04.34

Basiske vandige opløsninger med cyanid

04.41

Metalhydroxid og oxidslam

04.42

Røgvaskerslam og røgfilterstøv fra jern- og metalstøberier

04.43

Farveriaffald

04.45

Vandigt slam fra trykimprægnering af træ

04.51

Hærdesalte

04.52

Kviksølvaffald

Kode

Olieaffald *

06.01

Motorolie

06.02

Gear- eller hydraulikolie

06.03

Varmetransmissionsolier

06.04

Anden smøreolie

06.05

Olie- og benzinudskillere

06.06

Bore/skæreolie, udfortyndet

06.07

Olieemulsion

06.08

Smørefedt

06.09

Motorbenzin

06.10

Petroleum

06.11

Dieselolie

06.12

Gasolie

06.13

Fuelolie

06.14

Andre olieholdige produkter

06.61

Skæreolie

06.62

Skærevædske

06.71

Mineralsk bore/skæreolie i vand

06.72

Syntetisk bore/skæreolie i vand

Kode

Andet farligt affald *

05.11

Klude med org. opløsningsmidler

05.12

Affald fra produktion og forhandling af kemiske bekæmpelsesmidler

05.13

Affald af lægemidler

05.14

Kemikalier fra laboratorie mv.

05.16

Mineraluldsaffald

05.99

Andet farligt affald

Fordelingen af affald fra containerpladser, genbrugspladser, omlastestationer mv., jf. § 16, stk. 2 og stk. 3

Containerpladser, genbrugspladser, omlastestationer mv. skal angive den procentvise vægtmæssige fordeling på kommunekode og affaldstype for det affald, der overføres til indberetningspligtige affaldsbehandlingsanlæg. Fordelingen kan fastlægges ved eksempelvis stikprøver eller skøn. Registrering af affald fra pladserne skal på affaldsbehandlingsanlæggene ske i overensstemmelse med pladsernes angivne fordeling. Registreringen på pladserne kan eksempelvis ske ved udfyldelse af et fordelingskort som vist i nedenstående eksempel.

 

Affaldstype

 

Dagrenovation

Storskrald

Haveaffald

Erhvervsaffald

Geografisk kilde

Procentvis fordeling revideret den ...

Kommune-nummer 1

         

Kommune-nummer 2

         

Kommune-nummer 3

         

         

Kortet skal indeholde de affaldstyper, der er relevante for den pågældende plads, og de kommuner, hvorfra der modtages væsentlige mængder affald. Summen af procenterne skal være 100. Hvis der er stor forskel på fordelingen af de enkelte affaldsfraktioner, kan pladserne udarbejde fordelingskort for hver fraktion.

Revision af fordelingen

Pladserne skal revidere fordelingen af affaldet på kommunekode og affaldstype mindst en gang om året. Det er pladsernes ansvar, at affaldsbehandlingsanlæggene har adgang til den seneste revision af fordelingen.

Definition af oplysningstyper, der skal føres register over jf. § 16

1. Dato

Alle indberettede oplysninger skal forsynes med datoen for den første dag i den måned, hvor affaldet tilføres eller fraføres virksomheden. Enkeltregistreringer skal sammentælles på månedsbasis, jf. Bilag12.

2. Årstal

Det år opgørelserne vedrører skal angives.

3. Produktionsstedskode

Anlæggets produktionsstedskode (P-nummer) i henhold til Det Centrale Virksomhedsregister.

4. Affaldstransportør

Identifikation af affaldstransportør (CVR-nummer), der transporterer affaldet.

5. Løbenummer

Alle indberettede oplysninger skal forsynes med fortløbende numre, startende med nummer 000001 for hver måned.

6. Vejet mængde og enhed

Vejet mængde angives i kg eller tons ( 1 ton =1000 kg).

7. Kommunekode

Geografiske kilde angives som oprindelseskommune for affaldet.

Blandede læs

Kommer affaldslæsset fra flere kommuner, skal den procentvise vægtfordeling af fraktionen angives på de specifikke kommuner.

Import

Ved tilførsel af affald fra udlandet angives kommunekode som Ikke navngivet, uanset behandlingsform.

Eksport og fraførsel

Når affald fraføres eller eksporteres fra affaldsbehandlingsanlæg, angives anlæggets hjemkommune som kommunekode.

8. Landekode

Ved import og eksport af affald angives en kode for det land, som affaldet kommer fra/eksporteres til, jf. Bilag10.

9. Erhvervsmæssig kilde

Som erhvervsmæssig kilde angives den kilde, hvor affaldet kommer fra udfra nedenstående valgmuligheder. Hver erhvervsmæssige kilde er markeret ved kursiv og omfatter en række brancher nævnt nedenunder. Til hjælp ved registreringen er i parentes angivet numre, som henviser til definitionerne i Dansk Branchekode 93, Danmarks Statistik.

 

Når affald fraføres affaldsbehandlingsanlæg, som er pligtige at føre register, angives erhvervsmæssig kilde som oparbejdningsanlæg, komposterings- og biogasanlæg, forbrændingsanlæg, deponeringsanlæg, slamforbrændingsanlæg, eller anlæg til særlig behandling, afhængigt af virksomhedens art.

Husholdninger

Etageboliger, herunder kollegieboliger.

Haveboliger, herunder stuehuse, parcelhuse, rækkehuse og tæt/lav bebyggelse, herunder private husholdninger med ansat medhjælp (95).

Sommerboliger, herunder sommerhuse og kolonihaver.

Institutioner/handel og kontor

Undervisning (80).

Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger, herunder hospitaler, praktiserende læger og tandlæger, dyrlæger samt dag- og døgninstitutioner mv. (85).

Organisationer og foreninger ikke andetsteds nævnt. (91).

Forlystelser, kultur og sport (92).

Anden servicevirksomhed (93).

Internationale organisationer mv. (99).

Handel med biler mv. reparation og vedligeholdelse heraf samt servicestationer (50).

Engroshandel og agenturhandel undtagen med biler mv. (51).

Detailhandel undtagen med biler; reparationsvirksomhed (52).

Hotel- og restaurationsvirksomhed (55).

Landtransport, skibsfart og lufttransport (60, 61 og 62).

Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport (63).

Post- og telekommunikation (64).

Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed, forsikringsvirksomhed, servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed (65, 66 og 67).

Virksomhed i forbindelse med fast ejendom (70).

Udlejning af biler, maskiner, udstyr mv. (71).

Databehandlingsvirksomhed (72).

Forskning og udvikling (73).

Anden forretningsservice (74).

Offentlig administration, forsvar og socialforsikring (75).

Nærings- og nydelsesmiddelindustri

Fremstilling af næringsmidler og drikkevarer samt tobaksfabrikker (15 og 16).

Slagtning og forarbejdning af kød og kødprodukter (15.1).

Forarbejdning af fisk (15.2).

Forarbejdning af frugt og grøntsager (15.3).

Fremstilling af vegetabilske og animalske olier, mejeriprodukter, mølleriprodukter, foderblandinger og andre næringsmidler (15.4-15.8).

Fremstilling af drikkevarer (15.9).

Tobaksfabrikker (16).

Tekstil-, beklædnings- og læderindustri (17, 18 og 19)

Forbehandling, vævning og fremstilling af tekstiler, beklædning og lædervarer.

Træ- og møbelindustri (20 og 36.1)

Udsavning, høvling og imprægnering af træ (20.1).

Fremstilling af træprodukter og træemballager (20.2-20.5).

Fremstilling af møbler (36.1)

Papir- og grafisk industri (21 og 22)

Fremstilling af papirmasse, papir og pap samt papir- og papvarer (21.1-21.2).

Udgiver- og forlagsvirksomhed, trykning og servicevirksomhed samt reproduktion (22.1-22.3).

Kemisk industri mv. (23 og 24)

Mineralolieindustri mv. samt kemisk industri.

Fremstilling af koks, raffinerede mineralolieprodukter (23.1-23.2).

Oparbejdning af nukleart brændsel (23.3).

Fremstilling af basiskemikalier, agrokemiske produkter, maling, trykfarver, farmaceutiske råvarer, medicinalvarer, sæber, rengørings- og rensemidler samt andre kemiske produkter (24.2-24.7).

Gummi- og plastindustri (25)

Fremstilling af gummiprodukter og plastprodukter (25.1-25.2).

Sten-, ler- og glasindustri mv. (26)

Fremstilling af glas og glasprodukter samt keramiske produkter undtagen byggematerialer, fliser og kakler (26.-26.3).

Teglværker (26.4).

Fremstilling af cement, kalk og gips og produkter heraf, andre ikke-metalholdige mineralske produkter (26.5- 26.8).

Jern- og metalindustri (27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 35)

Fremstilling af metal, jern- og metalindustri, maskinindustri, fremstilling af kontormaskiner, edb-udstyr, telemateriel, medicinsk udstyr, instrumenter, ure mv. samt fremstilling af biler og andre transportmidler mv. (27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 35).

Anden fremstillingsvirksomhed (36.2-36.6)

Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer, musikinstrumenter, sportsrekvisitter, legetøj, mv.

Forsyningsvirksomhed (40 og 41)

El-, gas- og varme- og vandforsyning.

Landbrug, skovbrug, fiskeri mv. (01, 02, 05, 10, 11, 12, 13 og 14)

Landbrug, jagt mv. (01).

Skovbrug mv. (02).

Fiskeri mv. (05).

Råstofudvinding (10 og 11).

Bygge- og anlægsvirksomhed (45)

Forberedende byggepladsarbejder, opførelse af bygninger og anlægsvirksomhed (45.1-45.2).

Bygningsinstallationsvirksomhed (45.3).

Andet bygningsarbejde mv. (45.3-45.5).

Rensningsanlæg

Kloakvæsen og rensningsanlæg (90.00.10) omfatter alle anlæg til rensning af spildevand.

Containere/omlastestation

Renovation og renholdelse (90.00.20) omfatter containere, containerpladser og genbrugsstationer samt omlastestationer, hvor der foregår en opsamling af affald.

Oparbejdningsanlæg

Genbrug af affaldsprodukter (37) omfatter anlæg, hvor der sorteres og/eller oparbejdes affaldsfraktioner. Eksempelvis nedknusningsanlæg, flaskeskyllerier og sorteringsanlæg.

Komposterings- og biogasanlæg

Omfatter anlæg, hvor der komposteres eller fremstilles biogas af affald.

Forbrændingsanlæg

Forbrændingsanlæg (90.00.30 undtagen Deponeringsanlæg). Omfatter anlæg, hvor der forbrændes affald.

Deponeringsanlæg

Deponeringsanlæg (90.00.30) undtagen Forbrændingsanlæg. Omfatter anlæg, der som hovedaktivitet deponerer affald.

Slamforbrændingsanlæg

Slamforbrændingsanlæg beliggende på eller i tilknytning til et rensningsanlæg. Omfatter også vådoxidationsanlæg. Endvidere anlæg til pyrolyse af slam, hvis der i anlægget sker afbrænding af den producerede olie eller gas.

Anlæg til særlig behandling

Omfatter anlæg, der behandler farligt affald ved en særlig behandlingsform. F.eks. forbrænding med energiudnyttelse eller behandling som forberedelse til deponering eller forbrænding.

10. Kildespecifikation

Kildespecifikation er et »servicefelt« til internt brug. Kildespecifikation kan være et krav fra anvisningskommunen.

11. Affaldstype

Dagrenovation

Består af kasserede materialer, der naturligt forekommer fra forbrug i private husholdninger samt tilsvarende affald fra institutioner, erhvervsvirksomheder mv.

Storskrald

Består af større kasserede brugsgenstande (møbler, barnevogne, hårde hvidevarer, tæpper mv.) fra private husholdninger. F.eks. affald der ikke kan bortskaffes via den almindelige dagrenovationsordning.

Større emner fra erhverv registreres som erhvervsaffald.

Haveaffald

Består af grene, blade, græs mv. fra beskæring og klipning af havearealer ved private husholdninger, institutioner, erhvervsvirksomheder mv.

Erhvervsaffald

Består af affald fra handels-, kontor- og fremstillingsvirksomheder, herunder byggeaffald. Dvs. kasserede materialer, herunder fejlproduktioner fra servicevirksomheder og fremstillingsvirksomheder samt alt bygge- og anlægsaffald. Husdyrgødning betragtes i denne forbindelse ikke som affald.

Emballageaffald

Består i denne sammenhæng af sorteret affald, som har været brugt som emballage, indsamlet med henblik på genanvendelse af materialerne glas, plast, papir og pap, metaller og træ.

Farligt affald

Består i denne sammenhæng af affald, herunder klinisk risikoaffald, der er indsamlet særskilt på grund af f.eks. brandfare, sundhedsfare eller miljøfare ved affaldshåndteringen og som ikke er omfattet af Behandlingsrest nedenfor.

Behandlingsrest

Består af affald fra energianlæg og affaldsbehandlingsanlæg (f.eks. slagger, flyveaske og andet røggasaffald) samt affald fra rensningsanlæg (f.eks. slam, sand og ristestof) og behandlingsrest fra øvrig affaldshåndtering, herunder oparbejdning (f.eks. forbrændingsegnet og ikke-forbrændingsegnet).

Ikke oplyst

Når affald fraføres affaldsbehandlingsanlæg som er pligtige at føre register, angives affaldstype som Ikke oplyst.

12. Behandlingsform

Behandlingsform angiver affaldets forventede behandlingsform ved modtagelsen (indvejningen) på virksomheden.

Oparbejdning

Angiver, at det modtagne affald forventes oparbejdet eller sorteret, f.eks. på komposterings-, nedknusnings-, sorterings- og oparbejdningsanlæg.

Forbrænding

Angiver, at det modtagne affald forventes behandlet ved forbrænding.

Deponering

Angiver, at det modtagne affald er indsamlet med henblik på deponering.

Særlig behandling

Angiver, at det modtagne affald forventes behandlet særskilt ved en særlig behandlingsform. Omfatter behandling af farligt affald herunder klinisk risikoaffald.

Fraført anlæg

Angiver, at affaldsfraktionen fraføres virksomheden til salg eller videre behandling inden for landets grænser, f.eks. rene materialer til oparbejdning/sortering.

Eksporteret

Angiver, at affaldsfraktionen fraføres virksomheden til salg eller videre behandling uden for landets grænser, f.eks. rene materialer til oparbejdning/sortering.

Afgiftsfritaget forbrænding

Angiver, at det modtagne affald forventes behandlet ved forbrænding på et anlæg, der i henhold til lov om afgift af affald og råstoffer er fritaget for registrering; eller at forbrændingsanlægget er registreringspligtigt i henhold til lov om afgift af affald og råstoffer men modtager affaldsfraktioner (farligt affald, halm, ren træflis og andet rent træaffald fra træforarbejdningsvirksomheder), der er fritaget for affaldsafgift.

Afgiftsfritaget deponering

Angiver, at det modtagne affald er indsamlet med henblik på deponering på et anlæg, der i henhold til lov om afgift af affald og råstoffer er fritaget for registrering; eller at deponeringsanlægget er registreringspligtigt i henhold til lov om afgift af affald og råstoffer men modtager affaldsfraktioner, der er fritaget for affaldsafgift. Det drejer sig om ren jord til daglig afdækning eller slutafdækning; kompost til slutafdækning og affald, som fjernes fra afsluttede deponeringsanlæg (lossepladser, fyldpladser eller specialdepoter).

Midlertidig oplagring

Angiver, at det modtagne forbrændingsegnede affald er anvist til midlertidig oplagring jf. § 37, stk. 3.

13. Affaldsfraktion niveau 1

Det er obligatorisk at indberette affaldsfraktion niveau 1 samt affaldsfraktion niveau 2, hvor affaldsfraktion niveau 1 er markeret med *.

 

Det skal bemærkes, at en stor del af affaldsfraktion niveau 1 og 2 udelukkende anvendes i forbindelse med oparbejdning af materialer. Disse affaldsfraktioner vil således ikke være relevante ved eksempelvis forbrænding og deponering.

13.1 Generelt Affald

Forbrændingsegnet affald

Affald, anvist af kommunalbestyrelsen til forbrænding på forbrændingsanlæg med energiudnyttelse eventuelt efter forsortering og/eller neddeling jf. § 26, nr. 6.

Ikke-forbrændingsegnet affald

Andet affald, ikke anvist til genanvendelse eller forbrænding og derfor indsamlet med henblik på deponering på godkendte losse- og fyldpladser.

Papir og pap *

Rent, kildesorteret papir og pap, indsamlet med henblik på oparbejdning (genanvendelse), herunder f.eks. emballage, aviser og ugeblade samt det tilsvarende produkt fra sorteringsanlæg.

Glas

Kildesorteret glas, herunder glasemballage og planglas indsamlet med henblik på oparbejdning samt det tilsvarende produkt fra sorteringsanlæg.

Plast *

Kildesorteret plast, herunder plastemballage, indsamlet med henblik på oparbejdning eller anden miljømæssig forsvarlig bortskaffelse samt det tilsvarende produkt fra sorteringsanlæg.

Madaffald/andet organisk

Kildesorteret organisk affald, indsamlet med henblik på oparbejdning til dyrefoder eller kompostering (biogasproduktion).

Grene, blade, græs mm.

Kildesorteret organisk affald, indsamlet med henblik på kompostering eller biogasproduktion.

Bark og træflis

Neddelt og nedknust træ- og grenaffald. Omfatter også afgiftsfritaget ren træflis og rent træaffald fra træforarbejdningsvirksomheder.

Kompost

Produkt fra komposterings- og biogasanlæg, der kan afsættes som jordforbedringsmiddel og/eller gødningsmiddel.

Jern og metal

Kildesorteret jernskrot og metal, herunder jern- og metalemballage, indsamlet med henblik på oparbejdning samt det tilsvarende produkt fra sorteringsanlæg.

Autogummi

Kildesorteret autogummi, indsamlet med henblik på oparbejdning samt det tilsvarende produkt fra sorteringsanlæg.

Beton

Rene, kildesorterede betonbrokker, indsamlet med henblik på oparbejdning, f.eks. på oparbejdningsanlæg for bygningsaffald samt det tilsvarende råprodukt fra oparbejdningsanlæg.

Tegl

Rene, kildesorterede teglbrokker, indsamlet med henblik på oparbejdning, f.eks. på oparbejdningsanlæg for bygningsaffald samt det tilsvarende råprodukt fra oparbejdningsanlæg.

Andet bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald, indsamlet med henblik på forsortering og oparbejdning.

Asfalt

Ren kildesorteret asfalt, indsamlet med henblik på oparbejdning samt det tilsvarende råprodukt fra oparbejdningsanlæg.

Træ

Træ fra erhverv og bygge-/anlægsvirksomhed, indsamlet med henblik på oparbejdning, eventuelt efter forsortering samt det tilsvarende produkt fra sorteringsanlæg. Træemballage hører også til denne fraktion.

Jord og sten

Afgiftsbelagt jord og sten eller afgiftsfritaget ren jord samt forurenet jord til jordrensning. Omfatter såvel affald, der deponeres, som materialer til interimsveje, daglig afdækning eller slutafdækning. Omfatter desuden produkt fra sortering af bygge- og anlægsaffald.

Andet genanvendeligt

Blandede affaldsfraktioner til sortering og senere oparbejdning, f.eks. bilskrot eller en tør, blandet affaldsfraktion fra husholdningers dagrenovationsordninger.

Sigterest

Behandlingsrest fra komposterings- og biogasanlæg.

Slam *

Slam er behandlingsresten fra rensningsanlæg, industri mv.

Sand og ristestof

Behandlingsrest fra rensningsanlæg, industri mv.

Slagger

Behandlingsrest fra affaldsforbrændingsanlæg.

Affaldsafgiftsbelagte driftsmidler til røggasrensning

Affaldsafgiftsbelagte driftsmidler, herunder kalk, som tilføres affaldsforbrændingsanlæg og slamforbrændingsanlæg til brug for røggasrensning ved forbrændingen.

Elektriske og elektroniske produkter

Jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1067 af 22. december 1998 Bilag 1.

CFC-holdige køleskabe og frysere

Kasserede køleskabe og frysere indsamlet med henblik på miljømæssig forsvarlig bortskaffelse herunder særligt af CFC 11 og 12.

13.2 Farligt affald

Omfatter farligt affald, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 2. Farligt affald, som er anført som selvstændige affaldsfraktioner, registreres under denne.

Klinisk risikoaffald

Består af affald, der på grund af risiko for smittefare er indsamlet særskilt fra sygehuse, plejehjem, klinikker og lignende behandlings- og plejeinstitutioner, private husholdninger, forskningsinstitutioner, laboratorier og lignende samt fra praktiserende læger og tandlægers klinikker.

Flyveaske

Består af partikler tilbageholdt ved rensning af røggas, eksempelvis med elektrofilter eller posefilter.

Andet røggasaffald

Andet affald end flyveaske fra rensning af røggas.

Asbest

Asbestholdigt affald som f.eks. tagplader (eternitplader), loftsplader, isoleringsmateriale, affald fra rensning af tagplader, støv og asbest fra asbestsanering.

CFC kølemidler

CFC i form af kølemiddel fra kasserede køleskabe og frysere.

Shredderaffald

Restprodukt, der fremkommer ved mekanisk neddeling af metalholdigt skrot, eksempelvis de ikke-genanvendelige fraktioner fra fragmentering af biler.

Batterier

Omfatter alle batterier såvel engangs- som genopladelige batterier, dog ikke blyakkumulatorer.

Animalske og vegetabilske fedtstoffer *

Defineret under affaldsfraktion niveau 2.

Organiske, halogenholdige forbindelser *

Defineret under affaldsfraktion niveau 2.

Organiske, halogenfrie forbindelser *

Defineret under affaldsfraktion niveau 2.

Uorganiske forbindelser *

Defineret under affaldsfraktion niveau 2.

Olieaffald *

Defineret under affaldsfraktion niveau 2.

Andet farligt affald *

Defineret under affaldsfraktion niveau 2 og omfatter alt andet farligt affald, der ikke kan registreres selvstændigt under andre farligt affaldsfraktioner.

14. Det Europæiske Affaldskatalogs kodenummer

For farligt affald gælder, at udover registrering af affaldsfraktion niveau 1 og 2 skal man angive katalogkoden iht. Det Europæiske Affaldskatalog. Numrene er med 8 cifre og er angivet i Bilag 2.

 

Behandlere af farligt affald kan få katalogkoden af producenten eller transportøren af det farlige affald.

15. Affaldsfraktion niveau 2

Affaldsfraktion niveau 2 skal indberettes for de affaldsfraktion niveau 1, som er markeret med en *. Andre affaldsfraktion niveau 2 kan anvendes til intern brug eller være et krav fra anvisningskommunerne, som i givet fald fastlægger indholdet.

Papir og pap * opdeles i niveau 2 i:

Aviser og blade

omfatter aviser og blade, tryksager, adresserede og adresseløse forsendelser samt telefonbøger, som anvendes som råvarer til fremstilling af f.eks. æggebakker, tapetpapir, nyt avispapir mv.

Bølgepap

omfatter transportkasser og æsker, enkelte og dobbelte, hvide og farvede, med og uden tryk, bunde, mellemlagsstykker af bølgepap. Anvendes som råvare til fremstilling af f.eks. bølgepap-råpapir og massivpap.

Blandet papir og pap

omfatter kartonnage, æsker og kasser, emballagepap i øvrigt og afdækningspap samt indpakningspapir, papirsække, poser mv.

Bedre returpapirkvaliteter

omfatter f.eks. Edb-lister og skrivepapir med en god og ensartet fiberkvalitet.

Plast * opdeles i affaldsfraktion niveau 2 i:

LDPE (Low Density Polyethylen)

omfatter f.eks. kasseret landbrugsfolie og transportemballagefolie.

HDPE (High Density Polyethylen)

omfatter f.eks. plastdunke og plastflasker.

PP (Poly Propylen)

omfatter f.eks. plastbøtter.

PET (Polyethylen Tera Phtalat)

omfatter f.eks. plastflasker.

PS (Poly Styren)

PVC (Poly Vinyl Chlorid)

indsamlet med henblik på miljømæssig forsvarlig bortskaffelse.

Andet plast

indsamlet med henblik på oparbejdning.

Slam * opdeles i affaldsfraktion niveau 2 i:

Slam <10% TS (flydende)

Slam med mindre end 10% tørstofindhold, kan karakteriseres som flydende. Behandlingsrest fra rensningsanlæg, industri mv. (For slam, der brændes på eget slamforbrændingsanlæg, indberettes den afgiftspligtige vægt i henhold til lov om afgift af affald og råstoffer).

Slam 10-30% TS (blødt)

Slam med mellem 10% og 30% tørstofindhold, kan karakteriseres som blød. Behandlingsrest fra rensningsanlæg, industri mv. (For slam, der brændes på eget slamforbrændingsanlæg, indberettes den afgiftspligtige vægt i henhold til lov om afgift af affald og råstoffer).

Slam >30% TS (fast)

Slam med over 30% tørstofindhold, kan karakteriseres som fast. Behandlingsrest fra rensningsanlæg, industri mv. (For slam, der brændes på eget slamforbrændingsanlæg og for tørret slam, indberettes den afgiftspligtige vægt i henhold til lov om afgift af affald og råstoffer).

Animalske og vegetabilske fedtstoffer * skal i affaldsfraktion niveau 2 klassificeres som:

Vaske- & rengøringsmiddelaffald

Affald fra vaske- og rengøringsmiddelfremstilling, der f.eks. kan indeholde alkaliphosphater, -carbonater, -hydroxider og natriumhypochlorit.

Organiske, halogenholdige forbindelser * opdeles i affaldsfraktion niveau 2 i:

Organiske opløsningsmidler med organisk bundet halogen, f.eks. methylenchlorid, trichlorethylen, trichlorethan og perchlorethylen.

Brandfarlige organiske opløsningsmidler med organisk bundet halogen, f.eks. perchlorethylen og butanol.

Organiske opløsningsmidler uden organisk bundet halogen, men indeholdende forbindelser med organisk bundet halogen og/eller svovl.

PCB- og PCT-affald.

Blandinger med indhold af PCB (polychlorerede biphenyler) og/eller PCT (polychlorerede terphenyler) samt brugte genstande/apparater med indhold af PCB og/eller PCT.

Flydende rester fra organisk syntese, der indeholder giftstoffer samt organisk bundet halogen og/eller svovl.

Flydende rester fra organisk syntese, der indeholder organisk bundet halogen og/eller svovl.

PVC-holdigt slam fra plastbelægning, der indeholder organiske opløsningsmidler, f.eks. benzin og terpentin.

Faste rester fra genvinding af halogenholdige opløsningsmidler. Affaldet vil normalt indeholde olie, fedt samt rester af opløsningsmidlet.

Faste rester fra organisk syntese, der indeholder giftstoffer samt organisk bundet halogen og/eller svovl.

Faste rester fra organisk syntese, der indeholder organisk bundet halogen og/eller svovl.

Organiske, halogenfrie forbindelser * opdeles i affaldsfraktion niveau 2 i:

Organiske opløsningsmidler, der indeholder aromatiske opløsningsmidler og ikke indeholder stoffer med organisk bundet halogen eller svovl, f.eks. toluen, xylen, celluosefortynder, terpentin, petroleum.

Organiske opløsningsmidler, der hverken indeholder aromatiske opløsningsmidler eller stoffer med organisk bundet halogen eller svovl, f.eks. acetone, ketoner alkoholer, rensebenzin, hexan, dimethylformamid.

Trykfarve, maling, lak og træbeskyttelsesmiddelaffald, der indeholder rester af organiske opløsningsmidler.

Trykfarve, maling og lakaffald, der ikke indeholder organiske opløsningsmidler.

Tjære og rustbeskyttende olier, der eventuelt kan indeholde opløsningsmidler.

Alkohol-/vandblandinger, anvendt til udvaskning af nylonclichéer samt regenereringsrester af dette.

Rester fra destillation af blandinger, der indholder acetone, styren og uhærdet polyester.

Organiske metalforbindelser (undtagen kviksølvforbindelser), f.eks. tetraethylbly, tetramethylbly og organiske tinforbindelser, eventuelt iblandet benzin.

Flydende organiske rester fra destillation, der ikke indeholder stoffer med organisk bundet halogen eller svovl.

Formaldehydopløsninger med mindre end 30 pct. formaldehyd.

Vandig phenol og formaldehydemulsion.

Di-isocyanater, f.eks. toluen-de-isocyanat (TDI) og methylendi-isocyanat (MDI).

Frostsikringsvæske, f.eks. ethylenglycol.

Latex og gummislam med indhold af organiske opløsningsmidler. Indeholder harpikser, polymerisationsprodukter samt benzin og/eller toluen og/eller andre organiske opløsningsmidler.

Syreslam fra raffinering af brugt smøreolie. Olieagtigt slam med indhold af bl.a. stærk svovlsyre. Svovlsyrling (S02) og blyforbindelser.

Limaffald, der indeholder organiske op1øsningsmidler samt affald af to-komponentlim.

Faste rester fra organisk syntese, der ikke indeholde stoffer med organisk bundet halogen eller svovl.

Slibestøv fra produktion af bremsebelægninger, kileremme og transportbånd, der indeholder asbest og/eller metaller, f.eks. antimon, bly og kobber.

Roemos, der indeholder blyforbindelser.

Uorganiske forbindelser * opdeles i affaldsfraktion niveau 2 i:

Sure vandige opløsninger, der indeholder Chromforbindelser.

Sure vandige opløsninger, der indeholder salpetersyre men ikke flussyre. Indeholder eventuelt metalforbindelser.

Sure vandige opløsninger, der indeholder flussyre og/eller salte af flussyre (fluorider). Indeholder eventuelt metalforbindelser.

Sure vandige opløsninger, der indeholder f.eks. saltsyre, svovlsyre eller fosforsyre undtagen affald, der hører under de 3 ovennævnte fraktioner af sure vandige opløsninger. Indeholder eventuelt metalforbindelser.

Fotografiske fremkalderbade.

Chromholdige fotoprocesbade. Blegebade, stophærdebade, hærdebade.

Fixerbade

Basiske vandige opløsninger uden cyanid, f.eks. affedtningsbade og metalliseringsbade. Eventuelt med metalforbindelser.

Basiske vandige opløsninger, der indeholder cyanid, f.eks. affedtningsbade og metalliseringsbade. Indeholder eventuelt metalforbindelser.

Metalhydroxid og metaloxidslam, der indeholder et eller flere af følgende metaller: chrom, kobber, nikkel, zink, bly, cadmium og sølv.

Røgvaskerslam og røgfilterstøv fra jern- og metalstøberier, der indeholder ilter og sulfater af et eller flere af følgende metaller: bly, cadmium, kobber, zink, chrom, nikkel, jern, vanadium og aluminium.

Farveriaffald, koncentrerede imprægneringsbade, der indeholder pentachlorphenol eller forbindelser heraf, metaller og/eller opløsningsmidler.

Vandigt slam fra trykimprægnering af træ med uorganiske salte, der indeholder kobber, chrom samt arsen eller fluorforbindelser.

Hærdesalte, der indeholder natrium- og bariumcyanid samt soda.

Kviksølvaffald, der indeholder metallisk kviksølv, organiske og uorganiske kviksølvforbindelser, f.eks. sublimat.

Olieaffald * opdeles i affaldsfraktion 2 i:

Motorolie.

Gear- eller hydraulikolie.

Varmetransmissionsolier.

Anden smøreolie.

Olie- og benzinudskillere.

Bore-/skæreolie, ufortyndet.

Olieemulsion.

Smørefedt.

Motorbenzin.

Petroleum.

Dieselolie.

Gasolie.

Fuelolie.

Andre olieholdige produkter.

Skæreolie.

Skærevæske.

Mineralsk bore-/skæreolie i vand.

Syntetisk bore-/skærevædske i vand.

Andet farligt affald * opdeles i affaldsfraktion niveau 2 i:

Klude, som er forurenet med organiske opløsningsmidler.

Affald fra produktion og forhandling af kemiske bekæmpelsesmidler.

Affald af lægemidler, undtagen vacciner og euforiserende stoffer.

Kemikalieaffald fra laboratorier og forsøgsafdelinger.

Mineraluldsaffald. Glas- og stenuld anvendt til isolering, dyrkningsmedie mv.

Andet. Omfatter alt andet farligt affald, der ikke kan registreres selvstændigt under andre fraktioner.

Kombinationslister

For hver behandlingsform kan kun anvendes de kombinationer af affaldstype og affaldsfraktion niveau 1, som er markeret med et + i nedenstående tabeller.

1 Oparbejdning

01 Dagrenovation

21 Storskrald

22 Haveaffald

23

Erhvervsaffald

26

Emballageaffald

24 Farligt affald

09

Behandlingsrest

99 Ikke oplyst

Generelt Affald

19.00 Forbrændingsegnet

               

23.00 Ikke-forbrændingsegnet

               

50.00 Papir og pap*

+

+

 

+

+

   

+

51.00 Glas

+

+

 

+

+

   

+

52.00 Plast*

+

+

 

+

+

   

+

53.00 Madspild/andet organisk

+

   

+

     

+

54.00 Grene, blade, græs mv.

   

+

       

+

55.00 Bark og træflis

               

65.00 Kompost

               

56.20 Jern og metal

 

+

 

+

+

   

+

57.00 Autogummi

 

+

 

+

     

+

58.00 Beton

 

+

 

+

     

+

59.00 Tegl

 

+

 

+

     

+

60.00 Andet bygge/anlægsaffald

 

+

 

+

     

+

61.00 Asfalt

 

+

 

+

     

+

62.00 Træ

 

+

 

+

+

   

+

63.00 Jord og sten

 

+

+

+

     

+

64.00 Andet genanvendeligt

+

+

 

+

     

+

67.00 Sigterest

               

83.00 Slam*

     

+

   

+

+

71.00 Sand og ristestof

               

72.00 Slagger

           

+

+

76.00 Affaldsafgiftsbelagt driftsmidler til røggasrensning

               

79.00 Elektriske og elektroniske produkter

 

+

 

+

 

+

 

+

80.00 CFC-holdige køleskabe og frysere

 

+

 

+

 

+

 

+

Farligt Affald

66.00 Klinisk risikoaffald

               

73.00 Flyveaske

           

+

+

74.00 Andet røggasaffald

           

+

+

75.00 Asbest

               

81.00 CFC kølemidler

         

+

 

+

82.00 Shredderaffald

     

+

 

+

 

+

77.00 Batterier

+

   

+

 

+

 

+

01.00 Animalske og vegetabilske fedtstoffer*

     

+

 

+

 

+

02.00 Organiske, halogenholdige forbindelser*

     

+

 

+

 

+

03.00 Organiske, halogenfri forbindelser*

     

+

 

+

 

+

04.00 Uorganiske forbindelser*

     

+

 

+

 

+

06.00 Olieaffald*

     

+

 

+

 

+

05.00 Andet farligt affald*

     

+

 

+

 

+

* Der skal angives affaldsfraktion niveau 2

Skraverede kombinationer må kun anvendes efter dispensation fra Miljøstyrelsen

2 Forbrænding

01 Dagrenovation

21 Storskrald

22 Haveaffald

23

Erhvervsaffald

26

Emballageaffald

24 Farligt affald

09

Behandlingsrest

99 Ikke oplyst

Generelt Affald

19.00 Forbrændingsegnet

+

+

+

+

+

+

+

+

23.00 Ikke-forbrændingsegnet

               

50.00 Papir og pap*

               

51.00 Glas

               

52.00 Plast*

               

53.00 Madspild/andet organisk

               

54.00 Grene, blade, græs mv.

               

55.00 Bark og træflis

               

65.00 Kompost

               

56.20 Jern og metal

               

57.00 Autogummi

               

58.00 Beton

               

59.00 Tegl

               

60.00 Andet bygge/anlægsaffald

               

61.00 Asfalt

               

62.00 Træ

               

63.00 Jord og sten

               

64.00 Andet genanvendeligt

               

67.00 Sigterest

           

+

+

83.00 Slam*

     

+

   

+

+

71.00 Sand og ristestof

           

+

+

72.00 Slagger

               

76.00 Affaldsafgiftsbelagt driftsmidler til røggasrensning

             

+

79.00 Elektriske og elektroniske produkter

               

80.00 CFC-holdige køleskabe og frysere

 

+

 

+

   

+

+

Farligt Affald

66.00 Klinisk risikoaffald

     

+

     

+

73.00 Flyveaske

               

74.00 Andet røggasaffald

               

75.00 Asbest

               

81.00 CFC kølemidler

               

82.00 Shredderaffald

               

77.00 Batterier

               

01.00 Animalske og vegetabilske fedtstoffer*

               

02.00 Organiske, halogenholdige forbindelser*

               

03.00 Organiske, halogenfri forbindelser*

               

04.00 Uorganiske forbindelser*

               

06.00 Olieaffald*

               

05.00 Andet farligt affald*

               

* Der skal angives affaldsfraktion niveau 2

Skraverede kombinationer må kun anvendes efter dispensation fra Miljøstyrelsen

Se også »Afgiftsfritaget forbrænding«.

3 Deponering

01 Dagrenovation

21 Storskrald

22 Haveaffald

23

Erhvervsaffald

26

Emballageaffald

24 Farligt affald

09

Behandlingsrest

99 Ikke oplyst

Generelt Affald

19.00 Forbrændingsegnet

+

+

+

+

+

+

+

+

23.00 Ikke-forbrændingsegnet

+

+

+

+

+

 

+

+

50.00 Papir og pap*

               

51.00 Glas

               

52.00 Plast*

               

53.00 Madspild/andet organisk

               

54.00 Grene, blade, græs mv.

               

55.00 Bark og træflis

               

65.00 Kompost

               

56.20 Jern og metal

               

57.00 Autogummi

               

58.00 Beton

               

59.00 Tegl

               

60.00 Andet bygge/anlægsaffald

               

61.00 Asfalt

               

62.00 Træ

               

63.00 Jord og sten

 

+

+

+

     

+

64.00 Andet genanvendeligt

               

67.00 Sigterest

           

+

+

83.00 Slam*

     

+

   

+

+

71.00 Sand og ristestof

           

+

+

72.00 Slagger

           

+

+

76.00 Affaldsafgiftsbelagt driftsmidler til røggasrensning

               

79.00 Elektriske og elektroniske produkter

               

80.00 CFC-holdige køleskabe og frysere

               

Farligt Affald

66.00 Klinisk risikoaffald

               

73.00 Flyveaske

           

+

+

74.00 Andet røggasaffald

           

+

+

75.00 Asbest

 

+

 

+

 

+

 

+

81.00 CFC kølemidler

               

82.00 Shredderaffald

     

+

 

+

 

+

77.00 Batterier

               

01.00 Animalske og vegetabilske fedtstoffer*

         

+

 

+

02.00 Organiske, halogenholdige forbindelser*

         

+

 

+

03.00 Organiske, halogenfri forbindelser*

         

+

 

+

04.00 Uorganiske forbindelser*

         

+

 

+

06.00 Olieaffald*

         

+

 

+

05.00 Andet farligt affald*

         

+

 

+

* Der skal angives affaldsfraktion niveau 2

Skraverede kombinationer må kun anvendes efter dispensation fra Miljøstyrelsen

Se også »Afgiftsfritaget deponering«.

4 Særlig behandling

01 Dagrenovation

21 Storskrald

22 Haveaffald

23

Erhvervsaffald

26

Emballageaffald

24 Farligt affald

09

Behandlingsrest

99 Ikke oplyst

Generelt Affald

19.00 Forbrændingsegnet

               

23.00 Ikke-forbrændingsegnet

               

50.00 Papir og pap*

               

51.00 Glas

               

52.00 Plast*

               

53.00 Madspild/andet organisk

               

54.00 Grene, blade, græs mv.

               

55.00 Bark og træflis

               

65.00 Kompost

               

56.20 Jern og metal

               

57.00 Autogummi

               

58.00 Beton

               

59.00 Tegl

               

60.00 Andet bygge/anlægsaffald

               

61.00 Asfalt

               

62.00 Træ

               

63.00 Jord og sten

               

64.00 Andet genanvendeligt

               

67.00 Sigterest

               

83.00 Slam*

               

71.00 Sand og ristestof

               

72.00 Slagger

               

76.00 Affaldsafgiftsbelagt driftsmidler til røggasrensning

               

79.00 Elektriske og elektroniske produkter

               

80.00 CFC-holdige køleskabe og frysere

 

+

 

+

 

+

+

+

Farligt Affald

66.00 Klinisk risikoaffald

         

+

 

+

73.00 Flyveaske

               

74.00 Andet røggasaffald

               

75.00 Asbest

               

81.00 CFC kølemidler

         

+

+

+

82.00 Shredderaffald

               

77.00 Batterier

               

01.00 Animalske og vegetabilske fedtstoffer*

     

+

 

+

 

+

02.00 Organiske, halogenholdige forbindelser*

     

+

 

+

 

+

03.00 Organiske, halogenfri forbindelser*

     

+

 

+

 

+

04.00 Uorganiske forbindelser*

     

+

 

+

 

+

06.00 Olieaffald*

     

+

 

+

 

+

05.00 Andet farligt affald*

     

+

 

+

 

+

* Der skal angives affaldsfraktion niveau 2

Skraverede kombinationer må kun anvendes efter dispensation fra Miljøstyrelsen

5 Fraført anlæg

01 Dagrenovation

21 Storskrald

22 Haveaffald

23

Erhvervsaffald

26

Emballageaffald

24 Farligt affald

09

Behandlingsrest

99 Ikke oplyst

Generelt Affald

19.00 Forbrændingsegnet

             

+

23.00 Ikke-forbrændingsegnet

             

+

50.00 Papir og pap*

             

+

51.00 Glas

             

+

52.00 Plast*

             

+

53.00 Madspild/andet organisk

             

+

54.00 Grene, blade, græs mv.

             

+

55.00 Bark og træflis

             

+

65.00 Kompost

             

+

56.20 Jern og metal

             

+

57.00 Autogummi

             

+

58.00 Beton

             

+

59.00 Tegl

             

+

60.00 Andet bygge/anlægsaffald

             

+

61.00 Asfalt

             

+

62.00 Træ

             

+

63.00 Jord og sten

             

+

64.00 Andet genanvendeligt

             

+

67.00 Sigterest

             

+

83.00 Slam*

             

+

71.00 Sand og ristestof

             

+

72.00 Slagger

             

+

76.00 Affaldsafgiftsbelagt driftsmidler til røggasrensning

               

79.00 Elektriske og elektroniske produkter

             

+

80.00 CFC-holdige køleskabe og frysere

             

+

Farligt Affald

66.00 Klinisk risikoaffald

             

+

73.00 Flyveaske

             

+

74.00 Andet røggasaffald

             

+

75.00 Asbest

             

+

81.00 CFC kølemidler

             

+

82.00 Shredderaffald

             

+

77.00 Batterier

             

+

01.00 Animalske og vegetabilske fedtstoffer*

             

+

02.00 Organiske, halogenholdige forbindelser*

             

+

03.00 Organiske, halogenfri forbindelser*

             

+

04.00 Uorganiske forbindelser*

             

+

06.00 Olieaffald*

             

+

05.00 Andet farligt affald*

             

+

* Der skal angives affaldsfraktion niveau 2

6 Eksporteret

01 Dagrenovation

21 Storskrald

22 Haveaffald

23

Erhvervsaffald

26

Emballageaffald

24 Farligt affald

09

Behandlingsrest

99 Ikke oplyst

Generelt Affald

19.00 Forbrændingsegnet

             

+

23.00 Ikke-forbrændingsegnet

             

+

50.00 Papir og pap*

             

+

51.00 Glas

             

+

52.00 Plast*

             

+

53.00 Madspild/andet organisk

             

+

54.00 Grene, blade, græs mv.

             

+

55.00 Bark og træflis

             

+

65.00 Kompost

             

+

56.20 Jern og metal

             

+

57.00 Autogummi

             

+

58.00 Beton

             

+

59.00 Tegl

             

+

60.00 Andet bygge/anlægsaffald

             

+

61.00 Asfalt

             

+

62.00 Træ

             

+

63.00 Jord og sten

             

+

64.00 Andet genanvendeligt

             

+

67.00 Sigterest

             

+

83.00 Slam*

             

+

71.00 Sand og ristestof

             

+

72.00 Slagger

             

+

76.00 Affaldsafgiftsbelagt driftsmidler til røggasrensning

               

79.00 Elektriske og elektroniske produkter

             

+

80.00 CFC-holdige køleskabe og frysere

             

+

Farligt Affald

66.00 Klinisk risikoaffald

             

+

73.00 Flyveaske

             

+

74.00 Andet røggasaffald

             

+

75.00 Asbest

             

+

81.00 CFC kølemidler

             

+

82.00 Shredderaffald

             

+

77.00 Batterier

             

+

01.00 Animalske og vegetabilske fedtstoffer*

             

+

02.00 Organiske, halogenholdige forbindelser*

             

+

03.00 Organiske, halogenfri forbindelser*

             

+

04.00 Uorganiske forbindelser*

             

+

06.00 Olieaffald*

             

+

05.00 Andet farligt affald*

             

+

* Der skal angives affaldsfraktion niveau 2

7 Afgiftsfritaget forbrænding

01 Dagrenovation

21 Storskrald

22 Haveaffald

23

Erhvervsaffald

26

Emballageaffald

24 Farligt affald

09

Behandlingsrest

99 Ikke oplyst

Generelt Affald

19.00 Forbrændingsegnet

     

+

     

+

23.00 Ikke-forbrændingsegnet

               

50.00 Papir og pap*

               

51.00 Glas

               

52.00 Plast*

               

53.00 Madspild/andet organisk

               

54.00 Grene, blade, græs mv.

               

55.00 Bark og træflis

   

+

+

     

+

65.00 Kompost

               

56.20 Jern og metal

               

57.00 Autogummi

               

58.00 Beton

               

59.00 Tegl

               

60.00 Andet bygge/anlægsaffald

               

61.00 Asfalt

               

62.00 Træ

 

+

 

+

+

+

 

+

63.00 Jord og sten

               

64.00 Andet genanvendeligt

               

67.00 Sigterest

               

83.00 Slam*

               

71.00 Sand og ristestof

               

72.00 Slagger

               

76.00 Affaldsafgiftsbelagt driftsmidler til røggasrensning

             

+

79.00 Elektriske og elektroniske produkter

               

80.00 CFC-holdige køleskabe og frysere

               

Farligt Affald

66.00 Klinisk risikoaffald

         

+

 

+

73.00 Flyveaske

               

74.00 Andet røggasaffald

               

75.00 Asbest

               

81.00 CFC kølemidler

               

82.00 Shredderaffald

               

77.00 Batterier

               

01.00 Animalske og vegetabilske fedtstoffer*

     

+

 

+

+

+

02.00 Organiske, halogenholdige forbindelser*

     

+

 

+

+

+

03.00 Organiske, halogenfri forbindelser*

     

+

 

+

+

+

04.00 Uorganiske forbindelser*

     

+

 

+

+

+

06.00 Olieaffald*

     

+

 

+

+

+

05.00 Andet farligt affald*

     

+

 

+

+

+

* Der skal angives affaldsfraktion niveau 2

Skraverede kombinationer må kun anvendes efter dispensation fra Miljøstyrelsen

 

Afgiftsfritaget forbrænding angiver forbrænding på et anlæg, der i henhold til lov om afgift af affald og råstoffer er fritaget for registrering; eller at forbrændingsanlægget er registreringspligtig i henhold til lov om afgift af affald og råstoffer men modtager affaldsfraktioner (farligt affald, halm, ren træflis og andet rent træaffald fra træforarbejdningsvirksomheder), der er fritaget for affaldsafgift.

8 Afgiftsfritaget deponering

01 Dagrenovation

21 Storskrald

22 Haveaffald

23

Erhvervsaffald

26

Emballageaffald

24 Farligt affald

09

Behandlingsrest

99 Ikke oplyst

Generelt Affald

19.00 Forbrændingsegnet

               

23.00 Ikke-forbrændingsegnet

           

+

+

50.00 Papir og pap*

               

51.00 Glas

               

52.00 Plast*

               

53.00 Madspild/andet organisk

               

54.00 Grene, blade, græs mv.

               

55.00 Bark og træflis

               

65.00 Kompost

             

+

56.20 Jern og metal

               

57.00 Autogummi

               

58.00 Beton

               

59.00 Tegl

               

60.00 Andet bygge/anlægsaffald

               

61.00 Asfalt

               

62.00 Træ

               

63.00 Jord og sten

 

+

+

+

     

+

64.00 Andet genanvendeligt

               

67.00 Sigterest

               

83.00 Slam*

               

71.00 Sand og ristestof

               

72.00 Slagger

               

76.00 Affaldsafgiftsbelagt driftsmidler til røggasrensning

               

79.00 Elektriske og elektroniske produkter

               

80.00 CFC-holdige køleskabe og frysere

               

Farligt Affald

66.00 Klinisk risikoaffald

               

73.00 Flyveaske

           

+

+

74.00 Andet røggasaffald

           

+

+

75.00 Asbest

 

+

 

+

 

+

 

+

81.00 CFC kølemidler

               

82.00 Shredderaffald

               

77.00 Batterier

               

01.00 Animalske og vegetabilske fedtstoffer*

         

+

 

+

02.00 Organiske, halogenholdige forbindelser*

         

+

 

+

03.00 Organiske, halogenfri forbindelser*

         

+

 

+

04.00 Uorganiske forbindelser*

         

+

 

+

06.00 Olieaffald*

         

+

 

+

05.00 Andet farligt affald*

         

+

 

+

* Der skal angives affaldsfraktion niveau 2

Skraverede kombinationer må kun anvendes efter dispensation fra Miljøstyrelsen

Afgiftsfritaget deponering angiver deponering på et anlæg, der i henhold til lov om afgift af affald og råstoffer er fritaget for registrering; eller at deponeringsanlægget er registreringspligtig i henhold til lov om afgift af affald og råstoffer men modtager affaldsfraktioner, der er fritaget for affaldsafgift (ren jord til daglig afdækning eller slutafdækning; kompost til slutafdækning og affald, som fjernes fra afsluttede deponeringsanlæg (lossepladser, fyldpladser eller specialdepoter)).

9 Midlertidig oplagring

01 Dagrenovation

21 Storskrald

22 Haveaffald

23

Erhvervsaffald

26

Emballageaffald

24 Farligt affald

09

Behandlingsrest

99 Ikke oplyst

Generelt Affald

19.00 Forbrændingsegnet

 

+

+

+

+

+

+

+

23.00 Ikke-forbrændingsegnet

               

50.00 Papir og pap*

               

51.00 Glas

               

52.00 Plast*

               

53.00 Madspild/andet organisk

               

54.00 Grene, blade, græs mv.

               

55.00 Bark og træflis

               

65.00 Kompost

               

56.20 Jern og metal

               

57.00 Autogummi

               

58.00 Beton

               

59.00 Tegl

               

60.00 Andet bygge/anlægsaffald

               

61.00 Asfalt

               

62.00 Træ

               

63.00 Jord og sten

               

64.00 Andet genanvendeligt

               

67.00 Sigterest

               

83.00 Slam*

               

71.00 Sand og ristestof

               

72.00 Slagger

               

76.00 Affaldsafgiftsbelagt driftsmidler til røggasrensning

               

79.00 Elektriske og elektroniske produkter

               

80.00 CFC-holdige køleskabe og frysere

               

Farligt Affald

66.00 Klinisk risikoaffald

               

73.00 Flyveaske

               

74.00 Andet røggasaffald

               

75.00 Asbest

               

81.00 CFC kølemidler

               

82.00 Shredderaffald

               

77.00 Batterier

               

01.00 Animalske og vegetabilske fedtstoffer*

               

02.00 Organiske, halogenholdige forbindelser*

               

03.00 Organiske, halogenfri forbindelser*

               

04.00 Uorganiske forbindelser*

               

06.00 Olieaffald*

               

05.00 Andet farligt affald*

               

* Der skal angives affaldsfraktion niveau 2

Skraverede kombinationer må kun anvendes efter dispensation fra Miljøstyrelsen

Midlertidig oplagring angiver, at modtaget forbrændingsegnet affald er anvist til midlertidig oplagring i henhold til bekendtgørelsens § 37, stk. 3.Bilag 9

Anmeldelse til Miljøstyrelsen, jf. § 15

Anmeldelse til Miljøstyrelsen efter bekendtgørelsens § 15, skal omfatte følgende oplysninger:

Teksten "Vedrørende ISAG".

Virksomhedens CVR-nummer.

Virksomhedens navn.

Virksomhedens adresse og postnummer.

Virksomhedens telefonnummer.

Antal anlæg omfattet af anmeldelsen og det enkelte anlægs produktionsstedkode (P-nummer), navn og adresse.

Navn på kontaktperson på virksomheden vedrørende indberetning af oplysninger til Miljøstyrelsen.

 

Behandlingsformer, som udføres af virksomheden, angivet som en eller flere af følgende muligheder:

Oparbejdning.

Forbrænding.

Deponering.

Særlig behandling.

Afgiftsfritaget forbrænding.

Afgiftsfritaget deponering.

Midlertidig oplagring.

 

Anmeldelsen til Miljøstyrelsen fremsendes i kopi til de kommuner, hvori virksomheden har anlæg.

Fremsendelse:

Anmeldelse til Miljøstyrelsen fremsendes til:

Miljøstyrelsen

Strandgade 29

1401 København K.

Att. ISAG-sekretariatet.Bilag 10

Landekoder for Europa og OECD-lande

EU

001 Frankrig

920 Belgien

921 Luxembourg

003 Nederlandene

004 Tyskland

005 Italien

006 Det forenede Kongerige (Storbritanien, Nordirland, De britiske kanaløer samt øen Man)

007 Irland

008 Danmark

009 Grækenland

010 Portugal

011 Spanien

030 Sverige

032 Finland

038 Østrig

Øvrige Europa

041 Færøerne

406 Grønland

024 Island

028 Norge

037 Liechtenstein

039 Schweiz

043 Andorra

044 Gibraltar

045 Vatikanstaten

046 Malta

047 San Marino

052 Tyrkiet

053 Estland

054 Letland

055 Litauen

060 Polen

061 Den tjekkiske Republik

063 Slovakiet

064 Ungarn

066 Rumænien

068 Bulgarien

070 Albanien

072 Ukraine

073 Hviderusland

074 Moldova

075 Rusland

076 Georgien

077 Armenien

078 Aserbajdsjan

091 Slovenien

092 Kroatien

093 Bosnien-Hercegovina

094 Bosnien og Montenegro

096 Makedonien

OECD-lande udenfor Europa

400 USA

404 Canada

412 Mexico

800 Australien

804 New ZealandBilag 11

Krav for afbrænding af olieaffald, jf. § 57

1. Emissionsgrænseværdier

Emissionsgrænseværdier (timemiddelværdier) for visse stoffer, der afgives under forbrænding af olieaffald i anlæg, med en termisk effekt på over 1 MW.

Emissionsgrænseværdierne er maximumværdier, som ikke må overskrides, når der afbrændes olieaffald. Værdierne angiver massekoncentrationen i røggassen af de nævnte stoffer omregnet til normtilstanden (273 K, 1013 hPa) efter fratrækning af indholdet af vanddamp og ved et indhold på 3 volumenprocent ilt (O2).

Ved medforbrænding skal grænseværdierne henregnes til den forbrændte mængde luft, der er blevet anvendt til at forbrænde olieaffaldet.

Emissionerne skal kunne dokumenteres ved beregning eller ved emissionsmålinger.

Forurenende stof

Grænseværdi (mg/Nm3)

Cadmium

0,1

Nikkel

0,1

Bly

1

Chrom

 

Kobber

i alt 1,5

Vanadium

 

Hydrogenchlorid

100

Hydrogenfluorid

5

Svovldioxid

900

Støv

50

2. Olieaffald med PCB/PCT

Olieaffald, der anvendes som brændsel, må ikke indeholde PCB/PCT i koncentrationer over 50 ppm.3)

Olieaffald, der indeholder mere end 10 ppm PCB/PCT, skal i mindst 2 sekunder under forbrændingen udsættes for en temperatur højere end 1200° C ved tilstedeværelse af mindst 6 volumenprocent ilt i røggassen.


3) Analysemetode for PCB: Bestimmung polychlorierter Biphenyle (PCB). DIN 51527.


Bilag 12

Indberetningsforskrifter - STANDAT

Indberetninger til Miljøstyrelsen skal overholde specifikationerne i Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 1, 1994: STANDAT version 1.1. Indberetningen skal struktureres med netop en HEADER-del, netop en DEFINITION-del og netop en DATA-del i den nævnte rækkefølge, som skitseret nedenfor.

 

AL474_1.GIF Size: (401 X 391)

 

Figur 2 Overordnet struktur på STANDAT-filer

I HEADER-delen skal tekst vist i kursiv erstattes med aktuel information. Oplysningerne i kolonnen 'Kommentar' skal ikke med i indberetningsfilen! Strukturen af DEFINITION-delen og DATA-delen er illustreret på de følgende sider.

DEFINITION-delen, der starter med ordet DEFINITION og slutter med END DEFINITION, skal indeholde de viste grupper og felter i den viste rækkefølge og struktur. Der kan tilføjes felter efter behov, blot STANDAT kravene overholdes. Det er kun oplysningerne i kolonnen 'Grupper og felter', der skal medtages i indberetningen!

 

 

AL474_2.GIF Size: (555 X 729)

 

Figur 3 Struktur for DEFINITION-delen

Oplysninger markeret med * er enten nye eller ændrede i forhold til den tidligere bekendtgørelse. I 'Format' kolonnen betyder eksempelvis N6.2, at feltet skal indeholde en nummerisk værdi med indtil 6 cifre før punktum og indtil 2 cifre efter punktum. Bemærk, at decimaltegnet skal være punktum - altså ikke eksempelvis komma!

 

DATA-delen skal opbygges præcist som DEFINITION-delen, blot skal erklæringerne naturligvis udskiftes med aktuel information. Hvor der i DEFINITION eksempelvis står 'FIELD 00001392' skal der på den tilsvarende plads i DATA (lige efter linien med 'GROUP 00000000') stå den oplysning, der hører til feltet - her virksomhedens CVR-nummer. Bemærk, at der ikke længere skal stå 'DAT' efter linierne med 'GROUP'.

 

 

AL474_3.GIF Size: (561 X 706)

 

 

Figur 4 Eksempel på indhold i DATA-delen

Eksemplet viser en komplet DATA-del, hvor der beskrives en virksomhed med ét forbrændingsanlæg, der opererer med én ovnlinie. Eksemplet indeholder én affaldsregistrering for september måned 2001. I 'rigtige' indberetningsfiler vil der normalt være mange registreringer af affald for hver måned. Sekvensen fra og med 'GROUP 00008000' til og med 'END GROUP' skal så gentages for hver registrering, som markeret i 'Struktur' kolonnen. Tilsvarende skal sekvensen fra og med 'GROUP 00008020' til og med 'END GROUP' gentages for hver ovnlinie, hvis der er mere end en ovnlinie på anlægget. Igen er det kun indholdet af 'Data' kolonnen, der skal med i indberetningsfilen! Indberetningen skal bestå af sammentalte mængder på månedsbasis. For hver måned skal enslydende registreringer således sammentælles og kun optræde med én gruppe 00008000 i indberetningen.

 

Bilag 8 indeholder udførlige beskrivelser af de valgmuligheder, der er tilladt for de enkelte oplysningstyper og en beskrivelse af de kombinationer af behandlingsform, affaldstype og affaldsfraktion niveau 1, der er tilladt i indberetningerne.Bilag 13

Forskrifter for registrering og indberetning, jf. § 18 og § 19

AL474_4.GIF Size: (556 X 694)

 

 

 Bilag 14

Definition af oplysningstyper, der skal føres register over jf. § 18

De i § 18, nævnte virksomheder skal registrere tilstrækkelig information til at kunne foretage en indberetning til myndighederne efter nedenstående definitioner og efter forskrifterne i Bilag 13.

1. Dato

Samtlige stamkort for virksomhedens affaldsproduktion skal forsynes med datoen for udfyldelse. Derudover angives, hvem i virksomheden, der har udfyldt stamkortet.

2. Grundoplysninger

Produktionsstedets registreringsnummer hos Told · Skat (produktionsstedskode) angives. Produktionsstedkoden er en 10 cifret kode. Virksomhedens navn samt en kontaktperson angives.

3 Stamkort

For hver ensartet affaldsstrøm, der forlader virksomheden udfyldes årligt et stamkort til beskrivelse af det forudgående års affaldshåndtering. Antallet af affaldsstrømme markerer herved graden af virksomhedens sortering.

En række oplysninger om affaldet registreres på virksomheden jf. Punkterne 4 - 11. Den terminologi, der skal anvendes, skal være ISAG-terminologien, defineret i denne bekendtgørelse.

4. Affaldstype

Det skal oplyses, hvilken af følgende affaldstyper stamkortet omhandler.

Erhvervsaffald

Består af affald fra handels-, kontor- og fremstillingsvirksomheder, herunder byggeaffald. Dvs. kasserede materialer, herunder fejlproduktioner fra såvel servicevirksomheder som fremstillingsvirksomheder samt alt bygge- og anlægsaffald. Husdyrgødning og halm betragtes ikke som affald.

Emballageaffald

Består i denne sammenhæng af sorteret affald, som har været brugt som emballage og som indsamles med henblik på genanvendelse af materialerne glas, plast, papir og pap samt jern og metal.

Farligt affald

Består i denne sammenhæng af affald, der er indsamlet særskilt på grund af risikoen for f.eks. brand-, sundheds- eller miljøfare ved affaldshåndteringen.

Behandlingsrest

Består af affald fra energianlæg og affaldsbehandlingsanlæg (f.eks. slagger, flyveaske og andet røggasaffald) samt affald fra rensningsanlæg (f.eks. slam, sand og ristestof) og behandlingsrest fra øvrig affaldshåndtering, herunder oparbejdning (f.eks. forbrændingsegnet og ikke-forbrændingsegnet).

5. Affaldsfraktion niveau 1 og 2

Affaldsfraktion niveau 1 samt affaldsfraktion niveau 2, hvor affaldsfraktion niveau 1 er markeret med *, skal oplyses af affaldsproducenten. Der angives den relevante ISAG-kode. Definitioner og koder for affaldsfraktion niveau 1 og affaldsfraktion niveau 2 fremgår af bilag 8.

6. EAK-kode

Farligt affald skal beskrives ved angivelse af en kode fra det Europæiske Affaldskatalog en EAK- kode. Koden er med 8 cifre og vist i Bilag 2.

7. Mængde og enhed

Oplysninger skal angives i ton eller kg pr. år. Hvis der kun er oplysninger om volumen, skal der foretages en omregning efter bedste skøn.

8. Affaldstransportør

Identifikation af den affaldstransportør, som virksomheden har kontrakt med og som bortskaffer affaldet, ved angivelse af dennes navn og CVR-nummer. Dette registreringsnummer er en 8 cifret kode.

9. Affaldsbehandlingsanlæg

Identifikation af affaldsbehandlingsanlægget, hvor affaldet behandles ved angivelse af anlæggets navn og CVR-nummer.

10. Miljøbelastende stoffer

En række miljøbelastende stoffer har vist sig at skabe problemer i affaldsstrømmen.

Miljøministeriets Erhversaffaldsstrategi identificerer følgende stoffer som særlig problematiske:

Arsen og arsenforbindelser.

Bly og blyforbindelser.

Cadmium og cadmiumforbindelser.

Kobber og kobberforbindelser.

Krom og kromforbindelser.

Nikkel og nikkelforbindelser.

Kviksølv og kviksølvforbindelser.

HFC.

Bromerede flammehæmmere.

Organiske tinforbindelser.

Kreosot og kreosotforbindelser.

Phthalater.

Nonylphenolethoxylater*.

LAS*.

PAH*.

Oplysninger om indhold af ovennævnte stoffer i affaldsstrømmen skal angives som Ja/Nej. Stoffer mærket med * opgives kun i forbindelse med slam.

11. Potentialer

Idet der fokuseres på mulighederne for yderligere udsortering af affaldet, der produceres på virksomheden ønskes oplysninger om affaldets procentvise indhold af følgende affaldsfraktioner, opgjort efter vægt:

Papir og pap.

Glas.

Plast med PVC.

Plast uden PVC.

Madspild/andet organisk.

Jern og metal.

Autogummi.

Træ.

Andet genanvendeligt.

Jord og sten.

Elektriske og elektroniske produkter.

CFC-holdige køleskabe og frysere.

Forbrændingsegnet.

Ikke-forbrændingsegnet.


Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 91/156/EØF om affald, Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald, Rådets direktiv 94/31/EØF om ændring af direktiv 91/689/EØF om farligt affald, Rådets direktiv 87/101/EØF om ændring af direktiv 75/439/EØF om bortskaffelse af olieaffald samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald. I øvrigt gennemfører bekendtgørelsen Kommissionens beslutning (94/3/EF) af 20. december 1993 om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a) i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets beslutning (9/904/EF) af 22. december 1994 om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i direktiv 91/689/EØF om farligt affald.

Bekendtgørelsens bestemmelser er notificeret efter informationsproceduren i Rådets direktiv nr. 98/34/EF som ændret ved direktiv 98/48/EF. Direktivets titel, der tidligere var "Direktiv om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter" er ændret ved direktiv 98/48/EF.

2) Grønt affald er affald omfattet af bilag II til Rådets forordning nr. 259/93 af 1. februar 1993 om overvågning af og kontrol med overførsler af affald indenfor, til og fra Det Europæiske Fællesskab.