Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bilag 1 til BL 6-08

Bilag 2 til BL 6-08

Bilag 3 til BL 6-08

Den fulde tekst

Bestemmelser om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenester m.m. (BL 6-08 Udgave 3, 2. juni 2008)1)

I medfør af § 29 i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004 om radiofrekvenser, som ændret ved lov nr. 545 af 8. juni 2006, og efter bemyndigelse fra Forskningsministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 143 af 1. marts 2000 om henlæggelse af beføjelser vedrørende regelfastsættelse for visse prøver til Søfartsstyrelsen og Statens Luftfartsvæsen, samt i medfør af § 34, § 73, § 152, stk. 2, og § 153 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, og efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 1597 af 18. december 2007 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet fastsatte forskrifter og om klageadgang, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 IT- og Telestyrelsens bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler mv., seneste udgave, for tiden bekendtgørelse nr. 1140 af 7. november 2006.

1.2 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse om Teleklagenævnets virksomhed, seneste udgave, for tiden bekendtgørelse nr. 569 af 18. juni 2004.

1.3 Det internationale radioreglement (Genève 1995), seneste udgave.

1.4 BL 5-50, Bestemmelser om godkendelse af luftfartsforetagender til at udføre erhvervsmæssig lufttrafik i henhold til JAR-OPS 1 og/eller JAR-OPS 3, seneste udgave.

1.5 BL 6-09, Bestemmelser om indførelse af JAR-FCL (pilotcertifikater, flyvemaskine og helikopter), seneste udgave.

1.6 BL 6-95, Bestemmelser om praktisk uddannelse til flyveledercertifikat, seneste udgave.

1.7 BL 6-97, Bestemmelser om praktisk uddannelse til FIS-certifikat m.m., seneste udgave.

BL 7-14, Bestemmelser om procedurer for radiokommunikation, seneste udgave.

1.9 Joint Aviation Requirements (JAR) JAR-FCL 1, seneste udgave.

1.10 Joint Aviation Requirements (JAR) JAR-FCL 2, seneste udgave.

1.11 Joint Aviation Requirements (JAR) JAR-OPS 1, seneste udgave.

1.12 Joint Aviation Requirements (JAR) JAR-OPS 3, seneste udgave.

1.13 Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver.

1.14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/23/EF af 5. april 2006 om et EF-flyveledercertifikat.

1.15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1899/2006 af 12. december 2006 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart.

1.16 ICAO Annex 1, Personnel Licensing, seneste udgave.

1.17 ICAO Annex 10, Aeronautical Telecommunications, Volume II, seneste udgave.

1.18 ICAO Doc 4444, Rules of the Air and Air Traffic Services, seneste udgave.

1.19 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 og 1.2, findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinfo.dk.

1.20 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.3, kan købes hos International Telecommunication Union på hjemmesiden www.itu.int.

1.21 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.4 - 1.8, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og tillige på Retsinformations hjemmeside www.retsinfo.dk. Dokumenterne kan derudover fås ved henvendelse til

Statens Luftfartsvæsen
Servicecentret
Ellebjergvej 50
2450 København SV
Tlf.: 3618 6412
Fax: 3618 6022
E-mail: dcaa@slv.dk

1.22 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.9 - 1.12, findes på JAA’s hjemmeside www.jaa.nl, for så vidt angår Section 1.

1.23 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.13 - 1.15, findes på EU’s hjemmeside www.eur-lex.europa.eu.

1.24 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.16 - 1.18, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og kan endvidere erhverves ved henvendelse til:

ICAO Headquarters
Attn.: Document Sales Unit
999 University Street
Montréal, Quebec, Canada
H3C 5H7
Tlf.:
+1 514 954 8022
Fax:
+1 514 954 6769
Sitatex:
YULADYA
E-mail:
sales_unit@icao.int
Web:
http://www.icao.int

2. Definitioner

Sprogassessor:

En person, der er tilknyttet en sprogtestvirksomhed, og som er specielt uddannet til at foretage bedømmelse af luftfartsradiocertifikatindehaveres sprogniveau og autoriseret hertil af Statens Luftfartsvæsen.

Sprogniveau:

En persons færdigheder i at tale og forstå det danske eller engelske sprog bedømt ud fra den bedømmelsesskala, der er beskrevet i bilag 1 til denne BL.

Sprogtestvirksomhed:

En virksomhed, der er godkendt i henhold til BL 6-09, jf. JAR FCL-1 eller JAR FCL-2, BL 5-50, jf. JAR-OPS 1 eller JAR OPS 3 (dog fra 16. juli 2008, Forordning (EF) Nr. 2006/1899), Forordning (EF) Nr. 2042/2003, jf. Part 147, BL 6-95, eller BL 6-97, eller en landsdækkende union/et landsdækkende forbund for sports- eller fritidsflyvning, og som tillige har opnået Statens Luftfartsvæsens tilladelse til at foretage bedømmelse af luftfartsradiocertifikatindehaveres sprogniveau (tilladelse til at udøve sprogtestvirksomhed).

Uddannelsesvirksomhed, der er registreret af Statens Luftfartsvæsen:

Ved en uddannelsesvirksomhed, der er registreret af Statens Luftfartsvæsen, forstås i denne BL en ikke-godkendt uddannelsesvirksomhed, der er registreret med ret til udelukkende at uddanne til et eller flere af følgende certifikater: Begrænset certifikat som luftfartsradiotelefonist (BEG), nationalt begrænset certifikat som luftfartsradiotelefonist (N-BEG) og nationalt begrænset certifikat som luftfartsradiotelefonist for jordstationer (N-JOR).

3. Anvendelsesområde

Denne BL fastsætter bestemmelser om

a.
uddannelse til certifikater til betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenester,
b.
indhold og aflæggelse af prøver til certifikater til betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenester,
c.
udstedelse, gyldighed og tilbagekaldelse af certifikater til betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenester,
d.
tilladelse til at udøve sprogtestvirksomhed samt tilbagekaldelse af sådanne tilladelser, og
e.
autorisation af sprogassessorer.

Anm.: For betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenester gælder bestemmelserne i IT- og Telestyrelsens bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler mv.

4. Udstedelse, generelt

4.1 Certifikat til betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenester udstedes af Statens Luftfartsvæsen.

4.2 Med baggrund i det internationale radioreglement (Genève 1994) kan Statens Luftfartsvæsen anerkende udenlandske certifikater, som kan sidestilles med certifikater udstedt af Statens Luftfartsvæsen. Det er en betingelse for anerkendelse, at certifikatet har bevaret sin gyldighed efter den udenlandske certifikatudstedende myndigheds bestemmelser.

4.3 Efter bestået prøve kan der udstedes certifikat til følgende kategorier:

a.
Generelt certifikat som luftfartsradiotelefonist (GEN), jf. afsnit 7.
b.
Begrænset certifikat som luftfartsradiotelefonist (BEG), jf. afsnit 8.
c.
Nationalt begrænset certifikat som luftfartsradiotelefonist (N-BEG), jf. afsnit 9.
d.
Nationalt begrænset certifikat til betjening af jordstationer (N-JOR), jf. afsnit 10.

Anm.: Udstedelse af certifikat til betjening af COM-anlæg, der alene anvendes til kommunikation mellem et luftfartøj og et luftfartsselskab (Operational Control), er ikke omfattet af denne BL.

4.4 Certifikatet udstedes med en påtegning, der angiver ansøgerens sprogniveau. Påtegningen udstedes med en gyldighedsperiode på

a.
3 år for sprogniveau 4 og
b.
6 år for sprogniveau 5.

4.5 For sprogniveau 6 har påtegningen ingen udløbsdato.

4.6 Indehaveren af et gyldigt GEN-certifikat kan efter ansøgning til Statens Luftfartsvæsen få dette ombyttet til et BEG-certifikat. Hvis GEN-certifikatet er forsynet med en påtegning om, at det giver indehaveren ret til at foretage dansksproget radiokorrespondance, jf. pkt. 7.2, kan certifikatet tillige ombyttes til et N-BEG-certifikat.

5. Uddannelse, generelt

5.1 Uddannelse til generelt certifikat som luftfartsradiotelefonist (GEN) kan kun foregå ved en uddannelsesvirksomhed, der er godkendt hertil af Statens Luftfartsvæsen.

5.2 Uddannelse til begrænset certifikat som luftfartsradiotelefonist (BEG), nationalt begrænset certifikat som luftfartsradiotelefonist (N-BEG) og nationalt begrænset certifikat som luftfartsradiotelefonist for jordstationer (N-JOR) kan kun foregå ved en uddannelsesvirksomhed, der er godkendt eller registreret hertil af Statens Luftfartsvæsen.

5.3 Prøve aflægges over for Statens Luftfartsvæsen.

5.4 Det er en betingelse for aflæggelse af prøve, at der af uddannelsesvirksomheden stilles et tidssvarende og driftsklart radioanlæg til rådighed, samt at der, hvor prøven omfatter to-vejs kommunikation, er en person til stede, der kan agere kommunikationspartner.

5.5 Ansøgning om aflæggelse af prøve indgives til Statens Luftfartsvæsen på en blanket, der er udarbejdet af Statens Luftfartsvæsen.

Anm.: Ansøgeren bekræfter ved sin underskrift på ansøgning om aflæggelse af prøve, at vedkommende har gjort sig bekendt med bestemmelserne om tavshedspligt i Telestyrelsens bekendtgørelse om oprettelse, ibrugtagning og anvendelse af radioanlæg i maritim radiotjeneste og luftfartsradiotjenester med individuel tilladelse til frekvensanvendelse og i henhold til det internationale radioreglement, jf. pkt. 1.1 og 1.3.

5.6 Sted og tidspunkt for prøvens afholdelse bestemmes af Statens Luftfartsvæsen. Prøven er ikke offentlig.

6. Rettigheder, generelt

6.1 Udøvelsen af de rettigheder, der er knyttet til et certifikat som luftfartsradiotelefonist, er betinget af, at

a.
indehaveren har gjort sig bekendt med den korrekte betjening af det pågældende kommunikationsudstyr, og
b.
certifikatet har bevaret sin gyldighed.

6.2 For at et certifikat som luftfartsradiotelefonist kan bevare sin gyldighed, skal

a.
indehaveren af certifikatet have udført mindst 10 timers tjeneste som luftfartsradiotelefonist inden for de seneste 3 år, og
b.
certifikatet have en gyldig sprogniveaupåtegning.

6.3 Certifikatindehaveren skal dokumentere, at betingelsen i pkt. 6.2 a. er opfyldt.

6.4 For at generhverve en rettighed, der er mistet, fordi betingelsen i pkt. 6.2 a. ikke er opfyldt, kræves aflæggelse af fornyede prøver for udstedelse af pågældende certifikat i henhold til denne BL.

6.5 For at generhverve en rettighed, der er mistet, fordi betingelsen i pkt. 6.2 b. ikke er opfyldt, eller for at forlænge en tilsvarende rettighed, kræves

a.
praktisk prøve i to-vejs kommunikation i forbindelse med en simuleret flyvning med anvendelse af det pågældende sprogs fraseologi og interview på klart sprog med udgangspunkt i arbejdsrelaterede og konkrete emner eller
b.
en bedømmelse af certifikatindehaverens sprogniveau, foretaget af en sprogassessor i forbindelse med certifikatindehaverens aflæggelse af praktisk PFC (Proficiency Check = duelighedstjek), i en virksomhed. der er godkendt som sprogtestvirksomhed, eller
c.
for certifikatindehavere, der ikke aflægger praktisk PFC, en bedømmelse af certifikatindehaverens sprogniveau, foretaget af en sprogassessor, der er ansat i en sprogtestvirksomhed, i forbindelse med certifikatindehaverens udøvelse af certifikatets rettigheder i et operationelt miljø.

Anm.: Hvor der i referencedokumenterne til denne BL er nævnt ”aflæggelse af PFT” for aflæggelse af periodisk flyvetræning, sidestilles dette i denne BL med ”aflæggelse af PFC”.

6.6. For at gyldighedsperioden for certifikatets sprogniveaupåtegning kan generhverves eller forlænges, kræves, at certifikatindehaveren opnår mindst sprogniveau 4 i prøven og interviewet, jf. pkt. 6.5 a., eller at bedømmelsen, jf. pkt. 6.5 b. eller c., fører til samme resultat.

6.7 Prøven og interviewet, jf. pkt. 6.5 a., kan kun aflægges over for Statens Luftfartsvæsen.

6.8 Hvis generhvervelsen af en sprogniveaupåtegning, jf. pkt. 6.5, sker i den 3 måneders periode, der ligger forud for udløbet af den hidtidige sprogniveaupåtegning, bevarer påtegningen sin hidtidige udløbsmåned.

7. Generelt certifikat som luftfartsradiotelefonist (GEN)

7.1 GEN-certifikat giver indehaveren ret til på de betingelser, der er nævnt i afsnit 6, at foretage engelsksproget radiokorrespondance til og fra et luftfartøj i forbindelse med IFR- og VFR-flyvning.

7.2 GEN-certifikat kan efter beståede supplerende prøver i henhold til pkt. 9.5 a. og b. forsynes med en påtegning om, at det også giver indehaveren ret til at foretage dansksproget radiokorrespondance til og fra et luftfartøj.

7.3 GEN-certifikat udstedes kun til ansøgere, der er fyldt 18 år.

7.4 Prøve for opnåelse af GEN-certifikat kan tidligst aflægges 3 måneder, før ansøgeren fylder 18 år.

7.5 Uddannelsen til GEN-certifikat skal mindst omfatte de emner, der fremgår af bilag 2 til denne BL.

7.6 Prøven til erhvervelse af GEN-certifikat består af følgende 4 delprøver, som skal aflægges samlet:

a.
Praktisk prøve i modtagning af 10 meldinger på engelsk i relation til IFR- og VFR-flyvning,
b.
praktisk prøve i to-vejs kommunikation med anvendelse af engelsk fraseologi i forbindelse med en simuleret IFR- og VFR-flyvning,
c.
interview på engelsk på klart sprog med udgangspunkt i arbejdsrelaterede og konkrete emner og
d.
skriftlig prøve på engelsk i de emner, der er anført i bilag 2 til denne BL. Denne prøve består af op til to opgavesæt (en VFR-del og en IFR-del) med hver 24 spørgsmål, hvor besvarelse foretages ved valg mellem flere muligheder.

Anm.: Der kræves ikke aflæggelse af skriftlig prøve i VFR-delen, hvis eleven er indehaver af et gyldigt BEG-certifikat.

7.6.1 For at bestå delprøven i pkt. 7.6 a. kræves 75% rigtig besvarelse.

7.6.2 For at bestå delprøven i pkt. 7.6 b. kræves færdigheder i det engelske sprog og anvendelse af engelsk standard fraseologi svarende mindst til sprogniveau 4.

7.6.3 For at bestå delprøven i pkt. 7.6 c. kræves færdigheder i det engelske sprog svarende mindst til sprogniveau 4.

7.6.4 For at bestå den skriftlige prøve i pkt. 7.6 d. kræves 75% rigtige svar i hver af de to opgavesæt.

8. Begrænset certifikat som luftfartsradiotelefonist (BEG)

8.1 BEG-certifikat giver indehaveren ret til på de betingelser, der er nævnt i afsnit 6, at foretage engelsksproget radiokorrespondance på frekvenser over 30 MHz til og fra et luftfartøj i forbindelse med VFR-flyvning.

8.2 BEG-certifikat udstedes kun til ansøgere, der er fyldt 16 år.

8.3 Prøve for opnåelse af BEG-certifikat kan tidligst aflægges 3 måneder, før ansøgeren fylder 16 år.

8.4 Uddannelsen til BEG-certifikat skal mindst omfatte de emner, der fremgår af bilag 2 til denne BL.

8.5 Prøven til erhvervelse af BEG-certifikat består af følgende 4 delprøver, som skal aflægges samlet:

a.
Praktisk prøve i modtagning af 10 meldinger på engelsk i relation til en VFR-flyvning,
b.
praktisk prøve i to-vejs kommunikation med anvendelse af engelsk fraseologi i forbindelse med en simuleret VFR-flyvning,
c.
interview på engelsk på klart sprog med udgangspunkt i arbejdsrelaterede og konkrete emner og
d.
skriftlig prøve på engelsk i de emner, der er anført i bilag 2 til denne BL. Denne prøve består af et opgavesæt med 24 spørgsmål, hvor besvarelse foretages ved valg mellem flere valgmuligheder.

8.5.1 For at bestå delprøven i pkt. 8.5 a. kræves 75% rigtig besvarelse.

8.5.2 For at bestå delprøven i pkt. 8.5 b. kræves færdigheder i det engelske sprog og anvendelse af engelsk standard fraseologi svarende mindst til sprogniveau 4.

8.5.3 For at bestå delprøven i pkt. 8.5 c. kræves færdigheder i det engelske sprog svarende mindst til sprogniveau 4.

8.5.4 For at bestå delprøven i pkt. 8.5 d. kræves 75% rigtige svar.

9. Nationalt begrænset certifikat som luftfartstelefonist (N-BEG)

9.1 N-BEG-certifikat giver indehaveren ret til inden for dansk område og på de betingelser, der er nævnt i afsnit 6, at foretage dansksproget radiokorrespondance på frekvenser over 30 MHz til og fra et luftfartøj i forbindelse med en VFR-flyvning.

9.2 N-BEG-certifikat udstedes kun til ansøgere, der er fyldt 15 år.

9.3 Prøve for opnåelse af N-BEG-certifikat kan tidligst aflægges 3 måneder, før ansøgeren fylder 15 år.

9.4 Uddannelsen til N-BEG-certifikat skal mindst omfatte de emner, der fremgår af bilag 2 til denne BL.

9.5 Prøven til erhvervelse af N-BEG-certifikat består af følgende 3 delprøver, som skal aflægges samlet:

a.
Praktisk prøve i to-vejs kommunikation med anvendelse af dansksproget fraseologi i forbindelse med en simuleret VFR-flyvning,
b.
interview på dansk klart sprog med udgangspunkt i arbejdsrelaterede og konkrete emner og
c.
skriftlig prøve på dansk i de emner, der er anført i bilag 2 til denne BL. Denne prøve består af et opgavesæt med 24 spørgsmål, hvor besvarelse foretages ved valg mellem flere valgmuligheder.

9.5.1 For at bestå delprøven i pkt. 9.5 a. kræves færdigheder i det danske sprog og anvendelse af dansk standard fraseologi svarende mindst til sprogniveau 4.

9.5.2 For at bestå delprøven i pkt. 9.5 b. kræves færdigheder i det danske sprog svarende mindst til sprogniveau 4.

9.5.3 For at bestå delprøven i pkt. 9.5 c. kræves 75% rigtige svar.

10. Nationalt begrænset certifikat til betjening af jordstationer (N-JOR)

10.1 N-JOR-certifikat giver indehaveren ret til inden for dansk område og på de betingelser, der er nævnt i afsnit 6,

a.
at foretage radiokorrespondance på frekvenser over 30 MHz fra en luftfartsstation eller fra luftfartøjsstationer under disses ophold på jorden og
b.
at kunne foretage afprøvning af HF-kommunikationsudstyr fra en luftfartsstation og fra luftfartøjsstationer under disses ophold på jorden.

10.2 N-JOR-certifikat udstedes kun til ansøgere, der er fyldt 15 år.

10.3 Prøve for opnåelse af N-JOR-certifikat kan tidligst aflægges 3 måneder, før ansøgeren fylder 15 år.

10.4 N-JOR-certifikat forsynes med en påtegning om,

a.
hvorvidt certifikatet giver ret til dansk- og/eller engelsksproget radiokorrespondance, og
b.
ved hvilken form for tjeneste certifikatet giver ret til at udføre radiokorrespondance.

10.5 Følgende forkortelser skal anvendes på påtegninger, jf. pkt. 10.4 b.:

a.
”MEK” for ret til at udføre radiokorrespondance i forbindelse med luftfartøjsstationers ophold på jorden.
b.
”HIS” for ret til at udføre radiokorrespondance i forbindelse med tjeneste som HIS-operatør (begrænset AFIS) ved en heliport.
c.
”HLO” for ret til at udføre radiokorrespondance i forbindelse med helikopteroperationer på helikopterdæk på havanlæg.

10.6 Statens Luftfartsvæsen kan, jf. pkt. 10.4 b., definere andre tjenester end dem, der er nævnt i pkt. 10.5, for hvilke et N-JOR certifikat giver ret til at føre radiokorrespondance. Forkortelserne, der skal anvendes på disse påtegninger, fastsættes i hvert enkelt tilfælde af Statens Luftfartsvæsen.

10.7 Uddannelsen til N-JOR certifikat skal mindst omfatte de emner, der fremgår af bilag 2 til denne BL.

10.8 Prøven til erhvervelse af N-JOR-certifikat består af følgende 3 delprøver, som skal aflægges samlet:

a.
Praktisk prøve i to-vejs kommunikation i forbindelse med en simuleret arbejdsopgave, der relaterer til den tjeneste og foregår på det sprog, hvortil certifikatet ifølge påtegningerne skal give ret til at udføre radiokorrespondance, jf. pkt. 10.4 a. og b.,
b.
interview på klart sprog med udgangspunkt i arbejdsrelaterede og konkrete emner på det sprog, hvortil certifikatet ifølge påtegningen skal give ret til at udføre radiokorrespondance, og
c.
skriftlig prøve på det sprog, hvortil certifikatet ifølge påtegningen skal give ret til at udføre radiokorrespondance i de emner, der er anført i bilag 2 til denne BL. Denne prøve består af et opgavesæt med 24 spørgsmål, hvor besvarelse foretages ved valg mellem flere valgmuligheder.

10.8.1 For at bestå delprøven i pkt. 10.8. a. kræves færdigheder i klart sprog og anvendelse af standard fraseologi i det pågældende sprog svarende mindst til sprogniveau 4.

10.8.2 For at bestå delprøven i pkt. 10.8 b. kræves færdigheder i klart sprog på det pågældende sprog svarende mindst til sprogniveau 4.

10.8.3 For at bestå delprøven i pkt. 10.8 c. kræves 75% rigtige svar.

11. Sprogtestvirksomheder

11.1 En erhvervsdrivende virksomhed, der er godkendt i henhold til enten BL 6-09, jf. JAR FCL-1 eller JAR FCL-2, BL 5-50, jf. JAR-OPS 1 eller JAR OPS 3, Forordning (EF) Nr. 2042/2003, jf. Part 147, BL 6-95 eller BL 6-97 kan af Statens Luftfartsvæsen få tilladelse til på vegne af Statens Luftfartsvæsen at foretage bedømmelse af luftfartsradiocertifikatindehaveres sprogniveau (tilladelse til at udøve sprogtestvirksomhed).

11.2 En landsdækkende union/et landsdækkende forbund for sports- eller fritidsflyvning kan af Statens Luftfartsvæsen ligeledes få tilladelse til på vegne af Statens Luftfartsvæsen at foretage bedømmelse af luftfartsradiocertifikatindehaveres sprogniveau (tilladelse til at drive sprogtestvirksomhed).

11.3 En tilladelse givet i henhold til pkt. 11.2 giver kun ret til at udøve sprogtestvirksomhed over for medlemmer af de unioner/forbund, der er nævnt i pkt. 11.2, og kun over for indehavere af certifikater af typerne N-BEG og BEG.

11.4 Ansøgning om tilladelse til at udøve sprogtestvirksomhed skal være vedlagt en håndbog, der beskriver virksomhedens

a.
navn og adresse, samt hvem der er økonomisk ansvarlig for virksomheden,
b.
organisation,
c.
administration,
d.
målsætning/standard,
e.
program for standardisering og
f.
kvalitetssikringssystem.

Anm.: Bilag 3 til denne BL beskriver mere detaljeret kriterierne for at få tilladelse til at oprette en sprogtestvirksomhed.

11.4.1 Håndbogen skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen.

Tilladelsen er betinget af, at sprogtestvirksomheden

a.
har tilknyttet et passende antal sprogassessorer og
b.
er i stand til behørigt at drive virksomheden.

11.6 Bedømmelsen af en certifikatindehavers sprogniveau skal foregå i forbindelse med certifikatindehaverens aflæggelse af praktisk PFC og skal påbegyndes ved start på briefing og afsluttes, når debriefing er overstået.

11.7 For certifikatindehavere, der ikke aflægger PFC, skal bedømmelsen foregå i forbindelse med certifikatindehaverens udøvelse af certifikatets rettigheder i et operationelt miljø.

Anm.: Hvor der i referencedokumenterne til denne BL er nævnt ”aflæggelse af PFT” for aflæggelse af periodisk flyvetræning, sidestilles dette i denne BL med ”aflæggelse af PFC”.

11.8 Foregår bedømmelsen af en certifikatindehavers sprogniveau i henhold pkt. 11.7, skal metoderne, der anvendes ved bedømmelsen, fremgå af sprogtestvirksomhedens godkendte håndbog, jf. pkt. 11.4.1.

11.9 En tilladelse udstedes gældende for 3 år og kan derefter fornys for 6 år ad gangen. Tilladelsen kan gøres afhængig af yderligere vilkår, hvis dette skønnes påkrævet. Statens Luftfartsvæsen kan endvidere i tilladelsens løbetid foretage sådanne ændringer i de gældende vilkår og bestemmelser, herunder fastsætte yderligere vilkår og bestemmelser, som anses for nødvendige for at sikre, at virksomheden drives på betryggende måde.

11.10 En tilladelse til at udøve sprogtestvirksomhed vil blive tilbagekaldt, hvis indehaveren ikke længere opfylder betingelserne for opnåelse af tilladelse, og forholdet ikke bliver rettet inden for en frist, der er fastsat af Statens Luftfartsvæsen.

12. Sprogassessorer

12.1 En autorisation som sprogassessor ved en sprogtestvirksomhed er betinget af, at ansøgeren

a.
er indehaver af et certifikat som luftfartsradiotelefonist med gyldig sprog-niveaupåtegning på mindst 4 for det pågældende sprog,
b.
med tilfredsstillende resultat har gennemgået et kursus i bedømmelse af sprogniveau, godkendt af Statens Luftfartsvæsen,
c.
over for Statens Luftfartsvæsen har demonstreret færdighed i at vurdere en certifikatindehavers sprogniveau, og
d.
af Statens Luftfartsvæsen anses for egnet til at varetage hvervet.

12.2 En autorisation udstedes med en varighed på 3 år med ret til at foretage bedømmelse af luftfartsradiocertifikatindehaveres sprogniveau op til det sprogniveau, ansøgeren selv er i besiddelse af, og kan fornys, hvis sprogassessoren fortsat opfylder betingelserne i pkt. 12.1.

12.3 En autorisation bortfalder, hvis sprogassessoren ikke længere opfylder betingelsen i pkt. 12.1.a., eller hvis sprogassessoren ikke længere er tilknyttet en sprogtestvirksomhed.

12.4 En autorisation tilbagekaldes, hvis sprogassessoren ikke længere opfylder betingelsen i pkt. 12.1.d.

13. Tilbagekaldelse af certifikat

13.1 Statens Luftfartsvæsen kan ved begrundet formodning om, at indehaveren af et gyldigt certifikat ikke længere er i besiddelse af de kundskaber, der kræves for opnåelse af et certifikat, indkalde indehaveren til en ny prøve.

13.2 Statens Luftfartsvæsen kan tilbagekalde et certifikat, hvis indehaveren ikke møder op til den nye prøve, eller hvis indehaveren ikke består prøven.

13.3 Statens Luftfartsvæsen kan på begæring af IT- og Telestyrelsen tilbagekalde et certifikat, hvis indehaveren groft eller gentagne gange overtræder bestemmelserne i IT- og Telestyrelsens bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler mv. jf. pkt. 1.1.

13.4 Statens Luftfartsvæsen kan tilbagekalde anerkendelse af et udenlandsk certifikat, hvis Statens Luftfartsvæsen har begrundet formodning om, at indehaveren af det anerkendte certifikat ikke længere er i besiddelse af de kundskaber, der i Danmark stilles til indehavere af tilsvarende certifikater.

14. Klageadgang

14.1 Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i afsnit 4 - 10 og afsnit 13 i denne BL kan påklages til Teleklagenævnet, jf. § 44, stk. 2, i lov om radiofrekvenser.

Anm.: Klager, der indbringes for Teleklagenævnet, er pålagt et klagegebyr, jf. § 3 i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse om Teleklagenævnets virksomhed.

15. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

15.1 Denne BL træder i kraft den 15. juni 2008.

15.2 Samtidigt ophæves BL 6-08, 1. udgave af 14. marts 2000 og BL 6-08, 2. udgave af 3. januar 2008 annulleres, jf. lov om ændring af lov nr. 305 af 19. april 2006 om udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende (Lovtidende i elektronisk form) og bekendtgørelse nr. 342 af 6. maj 2008 om ikrafttræden af § 1, nr. 18, i lov om ændring af lov om luftfart, jf. lov nr. 242 af 21. marts 2007.

15.3 Personer, der ved denne BL’s ikrafttræden er indehaver af et gyldigt generelt certifikat som luftfartsradiotelefonist (GEN), begrænset certifikat som luftfartsradiotelefonist (BEG) eller nationalt begrænset certifikat som luftfartsradiotelefonist for jordstationer med engelsk fraseologi (N-JOR), vil kunne få udstedt et tilsvarende certifikat med sprogniveau 4 i det engelske sprog.

15.4 Personer, der ved denne BL’s ikrafttræden er indehaver af et gyldigt generelt certifikat som luftfartsradiotelefonist (GEN) udvidet med dansk fraseologi, nationalt begrænset certifikat som luftfartsradiotelefonist (N-BEG) eller nationalt begrænset certifikat som luftfartsradiotelefonist for jordstationer med dansk fraseologi (N-JOR), vil kunne få udstedt et tilsvarende certifikat med sprogniveau 5 i det danske sprog.

Statens Luftfartsvæsen, den 3. januar 2008

Kurt Lykstoft Larsen

/ Per Veingberg


Bilag 1 til BL 6-08

Bedømmelse af en persons sprogfærdigheder i henhold til denne BL

1.
Kravene til sprogfærdigheder gælder både for anvendelsen af standard fraseologi og klart sprog.
2.
For at opfylde kravene til at få udstedt en påtegning på sprogsprogniveau 4 eller derover skal vedkommende være i stand til
 
a.
at kommunikere effektivt ved brug af talekommunikation via radiotelefoni og i ansigt til ansigt situationer,
 
b.
at kommunikere tydeligt og præcist om almindelige og arbejdsrelaterede emner,
 
c.
at anvende hensigtsmæssige kommunikationsstrategier med henblik på at udveksle information, opdage og løse misforståelser (fx at kontrollere rigtigheden af en information, bekræfte rigtigheden af en information eller klarificere en information) i en almindelig eller arbejdsrelateret situation,
     
 
d.
succesfuldt at håndtere den sproglige udfordring, der opstår i forbindelse med komplikationer eller en uventet udvikling af begivenhederne, som opstår i en rutine arbejdssituation, og
     
 
e.
at anvende en dialekt eller accent, der er forståelig inden for luftfartsbranchen.
     
I forbindelse med bedømmelsen af en persons sprogfærdigheder anvendes den bedømmelsesskala, der er angivet herunder.
Niveau
Udtale
Anvender en dialekt og/eller accent, der er forståelig i luftfartsmiljøet
Struktur
De relevante grammatiske strukturer og sætningsmønstre bestemmes af sprogfunktioner, der passer til opgaven
Ordforråd
Udtryksevne
Forståelse
Interaktion
Ekspert
6
Udtale, tryk, rytme og intonation, der eventuelt kan være påvirket af modersmålet eller regional variation, hæmmer næsten aldrig forståelsen
Behersker til stadighed både enkle og komplekse grammatiske strukturer og sætningsmønstre
Ordforrådet er stort og præcist nok til at kommunikere effektivt om en bred vifte af kendte og ukendte emner. Ordforrådet er idiomatisk, nuanceret og tilpasset kommunikationsniveauet
Formår at tale længe på naturlig og ubesværet måde. Varierer talestrømmen af stilistiske årsager, fx for at understrege noget. Anvender spontant korrekte argumentative markører og konnektorer
Forståelsen er til stadighed korrekt i næsten alle sammenhænge og indbefatter sproglige og kulturelle finesser
Interagerer let i næsten alle situationer. Forstår sproglige og ikke-sproglige udtryk og reagerer korrekt på dem
Udvidet
5
Udtale, tryk, rytme og intonation, der er påvirket af modersmålet eller regional variation, hæmmer sjældent forståelsen
Behersker til stadighed enkle grammatiske strukturer og sætningsmønstre. Der gøres forsøg med komplekse strukturer, men undertiden med meningsforstyrrende fejl
Ordforrådet er stort og præcist nok til at kommunikere effektivt om almindelige, konkrete og arbejdsrelaterede emner. Er god til at bruge omskrivninger. Ordforrådet er undertiden idiomatisk
Formår at tale længe og relativt ubesværet om kendte emner, men varierer ikke nødvendigvis talestrømmen som et stilistisk hjælpemiddel. Kan anvende korrekte argumentative markører og konnektorer
Forståelsen er korrekt, når det drejer sig om almindelige, konkrete og arbejdsrelaterede emner, og for det meste korrekt, når der er tale om sproglige vanskeligheder, komplikationer eller uventede begivenheder. Kan forstå en række talevarianter (dialekt og/eller accent) eller stillejer
Svarene er umiddelbare, korrekte og informative. Er god til at tale og lytte i samtalesituationer
Opera­tivt
4
Udtale, tryk, rytme og intonation påvirkes af modersmålet eller regional variation, men hæmmer kun af og til forståelsen
Enkle grammatiske strukturer og sætningsmønstre anvendes kreativt og beherskes normalt. Der kan opstå fejl, især i usædvanlige eller uventede situationer, men de er sjældent meningsforstyrrende
Ordforrådet er normalt stort og præcist nok til at kommunikere effektivt om almindelige, konkrete og arbejdsrelaterede emner. Er ofte i stand til at bruge omskrivninger, hvis ordforrådet ikke rækker i usædvanlige eller uventede situationer
Taler sammenhængende i et passende tempo. Taler undertiden mindre flydende ved overgang fra indøvede faste vendinger eller fagsprog til spontan interaktion, men dette er ikke til hinder for effektiv kommunikation. Kan anvende argumentative markører og konnektorer i begrænset omfang. Fyldord virker ikke distraherende
Forståelsen er for det meste korrekt, når det drejer sig om almindelige, konkrete og arbejdsrelaterede emner, og accenten eller måden at tale på er tilstrækkeligt forståelig for et internationalt samfund af sprogbrugere. Hvis der opstår sproglige vanskeligheder eller komplikationer eller indtræder uventede begivenheder, kan forståelsen være langsommere eller kræve afklarende spørgsmål
Svarene er normalt umiddelbare, korrekte og informative. Indlederogfører en samtale selv i uventede situationer. Reagerer korrekt, når der ser ud til at forekomme misforståelser, ved at kontrollere, bekræfte eller bede om afklarende oplysninger
Før­operativt
3
Udtale, tryk, rytme og intonation påvirkes af modersmålet eller regional variation og hæmmer ofte forståelsen
Enkle grammatiske strukturer og sætningsmønstre i forbindelse med forudsigelige situationer beherskes ikke altid tilstrækkeligt. Der opstår ofte meningsforstyrrende fejl
Ordforrådet er ofte stort og præcist nok til at kommunikere om almindelige, konkrete og arbejdsrelaterede emner, men det er begrænset, og ordvalget er ofte ukorrekt. Er ofte ude af stand til at bruge omskrivninger i mangel af ordforråd
Taler sammenhængende, men er ikke god til at formulere sig og holder for lange pauser. Tøvende eller langsom sprogbehandling kan forhindre effektiv kommunikation. Fyldord virker undertiden distraherende
Forståelsen er ofte korrekt, når det drejer sig om almindelige, konkrete og arbejdsrelaterede emner, og accenten eller måden at tale på er tilstrækkeligt forståelig for et internationalt samfund af sprogbrugere. Kan have svært ved at forstå en sproglig vanskelighed eller en komplikation eller uventet begivenhed
Svarene er undertiden umiddelbare, korrekte og informative. Kan indlede og føre en samtale relativt ubesværet om kendte emner og i forudsigelige situationer. Reagerer generelt ikke korrekt i uventede situationer
Elementært
2
Udtale, tryk, rytme og intonation påvirkes kraftigt af modersmålet eller regional variation og hæmmer normalt forståelsen
Behersker kun i begrænset omfang nogle få enkle udenadlærte grammatiske strukturer og sætningsmønstre
Begrænset ordforråd, der kun består af isolerede ord og udenadlærte vendinger
Kan fremsætte meget korte, isolerede, udenadlærte ytringer med hyppige pauser og distraherende brug af fyldord i forsøg på at finde udtryk og udtale mindre velkendte ord
Forståelsen er begrænset til isolerede, udenadlærte vendinger, når de udtales omhyggeligt og langsomt
Reaktionstiden er langsom og der reageres ofte ukorrekt. Interaktionen er begrænset til enkle rutineudvekslinger
Førelementært 1
Niveauet er lavere end det elementære niveau
Niveauet er lavere end det elementære niveau
Niveauet er lavere end det elementære niveau
Niveauet er lavere end det elementære niveau
Niveauet er lavere end det elementære niveau
Niveauet er lavere end det elementære niveau
Level
Pronunciation
Assumes a dialect and/or accent intelligible to the aeronautical community
Structure
Relevant grammatical structures and sentence patterns are determined by language functions appropriate to the task
Vocabulary
Fluency
Comprehension
Interactions
Expert
6
Pronunciation, stress, rhythm, and intonation, though possibly influenced by the first language or regional variation, almost never interfere with ease of understanding
Both basic and complex grammatical structures and sentence patterns are consistently well controlled
Vocabulary range and accuracy are sufficient to communicate effectively on a wide variety of familiar and unfamiliar topics. Vocabulary is idiomatic, nuanced, and sensitive to register
Able to speak at length with a natural, effortless flow. Varies speech flow for stylistic effect, e.g. to emphasise a point. Uses appropriate discourse markers and connectors spontaneously
Comprehension is consistently accurate in nearly all contexts and includes comprehension of linguistic and cultural subtleties
Interacts with ease in nearly all situations. Is sensitive to verbal and non-verbal cues, and responds to them appropriately
Extended
5
Pronunciation, stress, rhythm, and intonation, though influenced by the first language or regional variation, rarely interfere with ease of understanding
Basic grammatical structures and sentence patterns are consistently well controlled. Complex structures are attempted but with errors which sometimes interfere with meaning
Vocabulary range and accuracy are sufficient to communicate effectively on common, concrete, and work related topics. Paraphrases consistently and successfully. Vocabulary is sometimes idiomatic
Able to speak at length with relative ease on familiar topics, but may not vary speech flow as a stylistic device. Can make use of appropriate discourse markers or connectors
Comprehension is accurate on common, concrete, and work related topics and mostly accurate when the speaker is confronted with a linguistic or situational complication or an unexpected turn of events. Is able to comprehend a range of speech varieties (dialect and/or accent) or registers
Responses are immediate, appropriate, and informative. Manages the speaker/listener relationship effectively
Operational
4
Pronunciation, stress, rhythm, and intonation are influenced by the first language or regional variation but only sometimes interfere with ease of understanding
Basic grammatical structures and sentence patterns are used creatively and are usually well controlled. Errors may occur, particularly in unusual or unexpected circumstances, but rarely interfere with meaning
Vocabulary range and accuracy are usually sufficient to communicate effectively on common, concrete, and work related topics. Can often paraphrase successfully when lacking vocabulary in unusual or unexpected circumstances
Produces stretches of language at an appropriate tempo. There may be occasional loss of fluency on transition from rehearsed or formulaic speech to spontaneous interaction, but this does not prevent effective communication. Can make limited use of discourse markers or connectors. Fillers are not distracting
Comprehension is mostly accurate on common, concrete, and work related topics when the accent or variety used is sufficiently intelligible for an international community of users. When the speaker is confronted with a linguistic or situational complication or an unexpected turn of events, comprehension may be slower or require clarification strategies
Responses are usually immediate, appropriate, and informative. Initiates and maintains exchanges even when dealing with an unexpected turn of events. Deals adequately with apparent misunderstandings by checking, confirming, or clarifying
Pre-operational
3
Pronunciation, stress, rhythm, and intonation are influenced by the first language or regional variation and frequently interfere with ease of understanding
Basic grammatical structures and sentence patterns associated with predictable situations are not always well controlled. Errors frequently interfere with meaning
Vocabulary range and accuracy are often sufficient to communicate on common, concrete, or work related topics but range is limited and the word choice often inappropriate. Is often unable to paraphrase successfully when lacking vocabulary
Produces stretches of language, but phrasing and pausing are often inappropriate. Hesitations or slowness in language processing may prevent effective communication. Fillers are sometimes distracting
Comprehension is often accurate on common, concrete, and work related topics when the accent or variety used is sufficiently intelligible of an international community of users. May fail to understand a linguistic or situational complication or an unexpected turn of events
Responses are sometimes immediate, appropriate, and informative. Can initiate and maintain exchanges with reasonable ease on familiar topics and in predictable situations. Generally inadequate when dealing with an unexpected turn of events
Elementary
2
Pronunciation, stress, rhythm, and intonation are heavily influenced by the first language or regional variation and usually interfere with ease of understanding
Shows limited control of a few simple memorized grammatical structures and sentence patterns
Limited vocabulary range consisting only of isolated words and memorized phrases
Can produce very short, isolated, memorized utterances with frequent pausing and a distracting use of fillers to search for expressions and to articulate less familiar words
Comprehension is limited to isolated, memorized phrases when they are carefully and slowly articulated
Response time is slow, and often inappropriate. Interaction is limited to simple routine exchanges
Pre-elementary
1
Performs at a level below the Elementary level
Performs at a level below the Elementary level
Performs at a level below the Elementary level
Performs at a level below the Elementary level
Performs at a level below the Elementary level
Performs at a level below the Elementary level


Bilag 2 til BL 6-08

Uddannelsesmål for den teoretiske uddannelse til luftfartsradiocertifikat

IFR/VFR

VFR

GEN

GEN/DK

BEG

N-BEG

N-JOR

VFR KOMMUNIKATION
         
DEFINITIONER
         
Betydning og relevans af anvendte termer
         
Stationer
x
x
x
x
x
Kommunikationsmetoder
x
x
x
x
x
Forkortelser anvendt af lufttrafiktjenesteenheder, ATS:
         
Definer almindelig anvendte forkortelser anvendt af ATS:
– Flyveforhold
– Luftrum
– Tjenester
– Tid
–Andet
x
x
x
x
x
Q-koder almindeligt anvendt i A/G RTF kommunikation
         
Definer Q-koder almindelig anvendt i A/G RTF kommunikation:
Højdemåler indstillinger
Kurser og pejlinger
x
x
x
x
x
Angiv procedurerne for at opnå en pejling under flyvning
x
x
x
x
x
Kategorier af meldinger
         
Nævn i prioritets rækkefølge de 6 kategorier af meldinger
x
x
x
x
x
Angiv typer af meldinger typiske for hver kategori
x
x
x
x
x
Angiv prioritetsrækkefølge (på baggrund af givne eksempler af luftfartsmeldinger)
x
x
x
x
x
OPERATIONELLE PROCEDURER
         
Udtale af bogstaver
         
Angiv det fonetiske alfabet anvendt i radiotelefoni
x
x
x
x
x
Angiv de tilfælde, hvor ord skal staves ved brug af det fonetiske alfabet
x
x
x
x
x
Afgivelse af tal og talgrupper
         
Beskriv metoderne for afgivelse af tal og talgrupper:
– Udtale
– Enkelte tal, hele hundreder, hele tusinder
x
x
x
x
x
Rapportering af vertikal position
         
Anvend den korrekte fraseologi til rapportering af vertikal position
– I relation til flyveniveau (standard trykmålerindstilling 1013,25 hPa)
– I relation altitude (metres/feet on QNH)
– I relation til height (metres/feet on QFE)
x
x
x
x
x
Afgivelse af klokkeslæt
         
Beskriv metoderne, der skal anvendes ved afgivelse af klokkeslæt
– Standardtid (UTC)
– Minutter, minutter og timer (når nødvendigt)
x
x
x
x
x
Transmissionsteknik
         
Forklar, hvad der er god og dårlig transmissions teknik
x
x
x
x
x
Standard ord og fraser herunder standardfraseologi
         
Definer betydningen af standard ord og fraser
x
x
x
x
x
Anvendelse af korrekt fraseologi for alle faser i en VFR-flyvning
x
x
x
x
x
Flyvepladsprocedurer
– Afgangs informationer
– Kørselsinstruktioner
– Flyveplads trafik og trafikrunder
– Slutindflyvning og landing
– Efter landing
– Betydningsfulde flyvepladsinformationer
x
x
x
x
x
VFR afgang
x
x
x
x
x
VFR ankomst
x
x
x
x
x
Kaldesignaler for jordstationer, herunder reglerne for anvendelse af forkortede kaldesignaler
         
Angiv de to dele, kaldesignalet for jordstationer består af
x
x
x
x
x
Identificer samtlige suffikser, der kan indgå i kaldesignaler for jordstationer
x
x
x
x
x
Forklar, hvornår et kaldesignal for en jordstation må udelades eller forkortes
x
x
x
x
x
Kaldesignaler for luftfartøjer, herunder reglerne for anvendelse af forkortede kaldesignaler
         
Angiv de tre forskellige måder, et kaldesignaler for luftfartøjer kan være opbygget på
x
x
x
x
x
Angiv, hvorledes kaldesignaler for luftfartøjer kan forkortes
x
x
x
x
x
Forklar, hvornår det forkortede kaldesignal for luftfartøjer må forkortes
x
x
x
x
x
Overdragelse af kommunikation
         
Beskriv procedurerne for overdragelse af kommunikation anvendt af
– Jordstationer
– Luftfartøjer
x
x
x
x
x
Test af kommunikationsudstyr herunder læselighedsskalaen
         
Forklar, hvorledes kommunikationsudstyret testes
x
x
x
x
x
Angiv læselighedsskalaen, herunder betydningen af de enkelte tal i skalaen
x
x
x
x
x
Tilbagelæsnings pligt
         
Angiv kravene for tilbagelæsning ATC-ruteklareringer
x
x
x
x
x
Angiv kravene for tilbagelæsning af klareringer i forbindelse med bane i brug
x
x
x
x
x
Angiv kravene for tilbagelæsning af andre klareringer og flyvekontrolinstruktioner
x
x
x
x
x
Angiv kravene for tilbagelæsning af andre oplysninger (bane i brug, SSR-koder, QNH mv.)
x
x
x
x
x
Radar fraseologi
         
Anvend den korrekte fraseologi, der skal benyttes af et luftfartøj, der modtager radartjeneste
– Radar identifikation
– Radar kursdirigering
– Trafikinformationer og undgåelse af sammenstød
– SSR procedurer
x
x
x
x
x
RELEVANTE VEJROPLYSNINGER
         
METAR og MET REPORT
         
Angiv indholdet af METAR og MET REPORT og de måleenheder, der anvendes heri
– Vindretning og -hastighed
– Variation i vindretning og hastighed
– Sigtbarhed
– Aktuelt vejr, herunder betydningen af NSW
– Skymængde og type, herunder betydningen af CAVOK og NSC
– Lufttemperatur og dugpunkt
– Højdemålerindstillinger (QNH, QFE)
– Supplerende oplysninger (baneforhold, vindvariationer mv.)
x
x
x
x
x
Udsendelse af vejroplysninger
         
Angiv kilderne, fra hvilke vejroplysninger kan indhentes for luftfartøjer under flyvning
x
x
x
x
x
Forklar betydningen af forkortelserne ATIS og VOLMET
x
x
x
x
x
FORHOLDSREGLER, DER SKAL TAGES I FORBINDELSE MED RADIOFEJL
         
Forklar de forholdsregler, der skal tages ved en radiofejl i forbindelse med en kontrolleret VFR-flyvning
x
x
x
x
x
Angiv, hvilke frekvenser der skal anvendes i forsøg på at etablere radioforbindelse, når en radiofejl er konstateret
x
x
x
x
x
Angiv de supplerende oplysninger, der skal afsendes i tilfælde af modtagerfejl
x
x
x
x
x
Angiv den SSR kode, der skal anvendes, når en radiofejl er konstateret
x
x
x
x
x
Forklar de forholdsregler, en pilot skal tage, når flyvningen foregår i trafikrunden på en kontrolleret flyveplads, og en radiofejl er konstateret
x
x
x
x
x
NØD- OG IL-MELDINGER
         
Nødsituationer (definition – frekvenser – monitorering af nødfrekvenser – nødsignaler – nødmeldinger)
         
Forklar nødprocedurerne med hensyn til kommunikation
x
x
x
x
x
Angiv definitionen på en nødsituation
x
x
x
x
x
Angiv de frekvenser, der kan anvendes af et luftfartøj i nød
x
x
x
x
x
Angiv SSR-koderne for nødsituationer samt betydningen af koderne
x
x
x
x
x
Beskriv de forholdsregler, der skal tages af en station, der modtager en nødmelding
x
x
x
x
x
Beskriv de forholdsregler, alle andre stationer skal tage, når en nødsituation er i gang
x
x
x
x
x
Angiv i korrekt rækkefølge indholdet af en nødmelding
x
x
x
x
x
Il-situationer (definition – frekvenser – il-signaler – il-meldinger)
         
Forklar il-procedurerne med hensyn til kommunikation
x
x
x
x
x
Definer en il-situation
x
x
x
x
x
Angiv de frekvenser, der kan anvendes af et luftfartøj, der befinder sig i en il-situation
x
x
x
x
x
Beskriv de forholdsregler, der skal tages af en station, der modtager en il-melding
x
x
x
x
x
Beskriv de forholdsregler, alle andre stationer skal tage, når en il-melding er udsendt
x
x
x
x
x
Angiv i korrekt rækkefølge indholdet af en il-melding
x
x
x
x
x
RADIOBØLGERNES UDBREDELSESFORHOLD I VHF-BÅNDET OG TILDELING AF FREKVENSER
         
Beskriv frekvensspekteret med vægten lagt på VHF-båndet
x
x
x
x
x
Beskriv de opdelinger, radio-frekvensspekteret er opdelt i
x
x
x
x
x
Angiv udstrækningen af VHF-båndet
x
x
x
x
x
Angiv det frekvensbånd, der normalt anvendes inden for luftfart
x
x
x
x
x
Angiv frekvensadskillelsen i VHF-båndet
x
x
x
x
x
Beskriv radiobølgernes udbredelsesforhold i VHF-båndet
x
x
x
x
x
Beskriv de faktorer, der kan reducere den effektive rækkevidde og kvalitet af radiotransmissioner
x
x
x
x
x
Angiv, hvilke af disse faktorer der har indflydelse på VHF-båndet
x
x
x
x
x
Beregn rækkevidden af radiobølgerne i VHF-båndet
x
x
x
x
x

IFR/VFR

VFR

GEN

GEN/DK

BEG

N-BEG

N-JOR

IFR COMMUNICATIONS
         
DEFINITIONS
         
Meanings and significance of associated terms
         
As for VFR plus terms used in conjuntion with approach and holding procedures
x
x
     
Air Traffic Service abbreviations
         
As for VFR plus additional IFR related terms
x
x
     
Q-code groups commonly used in RTF air-ground communications
         
Define Q-code groups commonly used in RTF air to ground communications
– Pressure settings
– Directions and bearings
x
x
     
State the procedure for obtaining a bearing information in flight
x
x
     
Categories of messages
         
List the categories of messages in order of priority
x
x
     
Identify the types of messages appropriate to each category
x
x
     
List the priority of a message (given examples of messages to compare)
x
x
     
GENERAL OPERATING PROCEDURES
         
Transmission of letters
         
State the phonetic alphabet used in radiotelephony
x
x
     
Identify the occasions when words should be spelt
x
x
     
Transmission of numbers (including level information)
         
Describe the method of transmitting numbers
– Pronunciation
– Single digits, whole hundreds and whole thousands
x
x
     
Transmission of time
         
Describe the ways of transmitting time
Standard time reference (UTC)
Minutes, minutes and hours, when required
x
x
     
Transmission technique
         
Explain the techniques used for making good R/T transmissions
x
x
     
Standard words and phrases (relevant RTF phraseology included)
         
As for VFR
x
x
     
Use correct standard phraseology for each phase of an IFR flight
– Pushback
– IFR departure
– Airways clearances
– Position reporting
– Approach procedures
– IFR arrivals
x
x
     
Radiotelephony call signs for aeronautical stations including use of abbreviated call signs
         
As for VFR
x
x
     
Name the two parts of the call sign of an aeronautical station
x
x
     
Identify the call sign suffixes for aeronautical stations
x
x
     
Explain when the call sign may be abbreviated to the use of suffix only
x
x
     
Radiotelephony call signs for aircraft including use of abbreviated call signs
         
As for VFR
x
x
     
Explain when the suffix “HEAVY” should be used with an aircraft call sign
x
x
     
Explain the use of the phrase “Change your call sign to . . .”
x
x
     
Explain the use of of the phrase “Revert to flight plan call sign”
x
x
     
Transfer of communication
         
Describe the procedure for transfer of communication
– By ground station
– By aircraft
x
x
     
Test procedures including readability scale; establishment of RTF communication
         
Explain how to test radio transmission and reception
x
x
     
State the readability scale and explain its meaning
x
x
     
Read back and acknowledgement requirements
         
State the requirement to read back ATC route clearances
x
x
     
State the requirement to read back clearances related to runway in use
x
x
     
State the requirement to read back other clearances including conditional clearances
x
x
     
State the requirement to read back data such as runway, SSR codes etc
x
x
     
Radar procedural phraseology
         
Use the correct phraseology for an aircraft receiving a radar service
– Radar identification
– Radar vectoring
– Traffic information and avoidance
– SSR procedures
x
x
     
Level changes and reports
         
Use the correct term to describe vertical position
– In relation to flight level (standard pressure setting)
– In relation to Altitude (metres/feet on QNH)
– In relation to Height (metres/feet on QFE)
x
x
     
ACTION REQUIRED TO BE TAKEN IN CASE OF COMMUNICATION FAILURE
         
Describe the action to be taken in communication failure on a IFR flight
x
x
     
Describe the action to be taken in case of communication failure on a IFR flight when flying in VMC and the flight will be terminated in VMC
x
x
     
Describe the action to be taken in case of communication failure on a IFR flight when flying in IMC
x
x
     
DISTRESS AND URGENCY PROCEDURES
         
PAN medical
         
Describe the type of flights to which PAN MEDICAL applies
x
x
     
List the content of a PAN MEDICAL message in correct sequence
x
x
     
Distress (definition – frequencies – watch of distress frequencies – distress signal – distress message)
         
State the DISTRESS procedures
x
x
     
Define DISTRESS
x
x
     
Identify the frequencies that should be used by aircraft in DISTRESS
x
x
     
Specify the emergency SSR codes that may be used by aircraft, and the meaning of the codes
x
x
     
Describe the action to be taken by the station which receives a DISTRESS message
x
x
     
Describe the action to be taken by all other stations when a DISTRESS procedure is in progress
x
x
     
List the content of a DISTRESS message
x
x
     
Urgency (definition – frequencies – urgency signal – urgency message)
         
State the URGENCY procedures
x
x
     
Define URGENCY
x
x
     
Identify the frequencies that should be used by aircraft in URGENCY
x
x
     
Describe the action to be taken by the station which receives a URGENCY message
x
x
     
Describe the action to be taken by all other stations when a URGENCY procedure is in progress
x
x
     
List the content of a URGENCY signal/message in the correct sequence
x
x
     
RELEVANT WEATHER INFORMATION TERM
         
Aerodrome weather
         
As for VFR plus the following
x
x
     
Runway visual range
x
x
     
Braking action (friction coefficient)
x
x
     
Weather broadcast
         
As for VFR plus the following
x
x
     
Explain when aircraft routine meteorological observations should be made
x
x
     
Explain when aircraft Special meteorological observations should be made
x
x
     
GENERAL PRINCIPLES OF VHF PROPAGATION AND ALLOCATION OF FREQUENCIES
         
Describe the radio frequency spectrum with particular reference to VHF
x
x
     
Describe the bands into which the radio frequency spectrum is divided
x
x
     
Identify the frequency range of the VHF band
x
x
     
Name the band normally used for Aeronautical Mobile Service voice communications
x
x
     
State the frequency separation allocated between consecutive VHF frequencies
x
x
     
Describe the propagation characteristics of radio transmissions in the VHF band
x
x
     
Describe the factors which reduce the effective range and quality of radio transmissions
x
x
     
State which of these factors apply to the VHF band
x
x
     
Calculate the effective range of VHF transmissions assuming no attenuating factors
x
x
     
MORSE CODE/Miscellaneuos
         
Identify radio navigation aids (VOR, DME, NDB, ILS) from their morse code identifiers
x
x
     
SELCAL, TCAS, ACARS phraseology and procedures
x
x
     


Bilag 3 til BL 6-08

Sprogtestvirksomheder

En sprogtestvirksomhed, der er godkendt til på vegne af Statens Luftfartsvæsen at foretage bedømmelser af luftfartsradiocertifikatindehaveres sprogfærdigheder, jf. afsnit 11 i denne BL, skal opfylde følgende betingelser:
1.
Sprogtestvirksomheden skal være organisatorisk og personalemæssig uafhængig af en eventuel sprogundervisning, som foregår i den virksomhed, der ønsker godkendelse som sprogtestvirksomhed.
2.
Sprogtestvirksomheden skal etablere og vedligeholde et kvalitetssikringssystem med henblik på at sikre overensstemmelse med og opfyldelse af de krav, standarder og procedurer, der er beskrevet i denne BL for bedømmelse af certifikatindehaveres sprogfærdigheder.
3.
Kvalitetssikringssystemet skal omfatte:
 
a.
Sprogtestvirksomhedens ledelse.
 
b.
Sprogtestvirksomhedens politik og strategier.
 
c.
Processer.
 
d.
Kontrol af tilstedeværelsen af relevante dokumenter.
 
e.
Sprogtestvirksomhedens organisationsstruktur.
 
f.
Sprogtestvirksomhedens ansvarlige for udvikling, etablering og ledelse af kvalitetssikringssystemet.
 
g.
Dokumentation for bedømmelsen af certifikatindehaveres sprogfærdigheder.
 
h.
Sprogtestvirksomhedens kvalitetssikringsprogram.
 
i.
Sprogassessorernes uddannelse og træning.
 
j.
Sprogtestvirksomhedens krav til bedømmelse af certifikatindehaveres sprogfærdigheder.
 
k.
Kundetilfredshed.
4.
Dokumentation for bedømmelsen af certifikatindehaveres sprogfærdigheder skal opbevares af sprogtestvirksomheden i en periode svarende til mindst gyldighedsperioden for certifikatindehaverens sprogpåtegning.
5.
Dokumentation for bedømmelsen af certifikatindehaveres sprogfærdigheder skal mindst omfatte følgende:
 
a.
Bedømmelsens mål.
 
b.
Bedømmelseskriterier for mindst sprogniveau 4, 5 og 6.
 
c.
Bedømmelsens opbygning, tidsforbrug, anvendt teknik, bedømmelseseksempler og lydeksempler.
 
d.
Administration: Prøvested og kontrol af aspirantens identitet.
 
e.
Kopi af den dokumentation, der er fremsendt til Statens Luftfartsvæsen for afholdt sprogtest.

Officielle noter

1) BL’en indeholder bestemmelser, der delvis gennemfører Rådets direktiv 2006/23/EF af 5. april 2006 om et EF-flyveledercertifikat (De Europæiske Fællesskabers Tidende L 114 af 27. april 2006).