Den fulde tekst
L 126
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om tilskud til elproduktion. (Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 4/2 09 Tillæg A 4037
Lovf som fremsat 4/2 09 Tillæg A 3947
1.beh 26/2 09 FF 4000
Betænkning 18/5 09 Tillæg B 1172
2.beh 26/5 09 FF 7971
Lovf optrykt efter 2.beh 26/5 09
3.beh 28/5 09 FF 8275
Lovf som vedt 28/5 09 Tillæg C 641
Lov nr 461 af 12. juni 2009
Ordførere: (1.beh) Henrik Høegh (V), Nick Hækkerup (S), Mikkel Dencker (DF), Jesper Petersen (SF), Niels Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven omlægger forbrændingsafgiften af affald til en almindelig afgift på energi og CO2, som svarer til afgiften på de fossile brændsler.
Baggrunden for lovforslaget var, at den gældende afgiftsstruktur for affaldsbrændsler og fossile brændsler set under ét medførte nogle forvridende effekter i forhold til, hvor affald blev brændt af. De forvridende effekter betød, at affald ikke blev brændt af der, hvor det var billigst at brænde det af, når der ses bort fra afgifter.
Omlægningen skal gøre affaldsforbrændingen mere omkostningseffektiv. Affaldet pålægges fremover samme afgifter som fossile brændsler, med det sigte at affaldet i højere grad skal søge hen, hvor det er billigst at brænde af, når der ses bort fra afgifterne.
Omlægningen af forbrændingsafgiften af affald til en almindelig afgift på energi og CO2 gennemføres samlet set, ved at forbrændingsafgiften afskaffes, at affaldsvarmeafgiften forhøjes, at der indføres CO2-afgift ved affaldsforbrænding, og at statstilskuddet til decentral affaldsbaseret elproduktion afskaffes.
De typer affald, som hidtil har været fritaget for forbrændingsafgiften, berøres ikke af omlægningen.
Loven indeholder desuden en mindre, administrativ lempelse for vognmænd, der benytter kvælstofholdige stoffer i deres lastbilers SCR-katalysatorer. Se tillige lovforslag nr. L 207, der ændrer L 126 på visse punkter og bl.a. indekserer afgifterne på energi og ophæver afgiftsfritagelsen for farligt affald.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 59 stemmer (V, DF, KF og LA) mod 50 (S, SF, RV og EL)