Den fulde tekst

Fremsat den 26. februar 2009 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen)

Forslag

til

lov om ændring af sundhedsloven

(Etablering af hjemmel til i visse situationer at hjemtransportere afdøde patienter)

§ 1

I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008, som senest ændret ved lov nr. 100 af 10. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 160 indsættes:

»Kapitel 45 a

Hjemtransport af afdøde patienter

§ 160 a. Regionsrådet hjemtransporterer patienter, som dør under eller efter overflytning mellem sygehuse, hvis overflytningen var begrundet i pladsmæssige hensyn, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Regionsrådet hjemtransporterer tillige patienter, der var under 18 år ved dødens indtræden, hvis overflytningen mellem sygehusene, var begrundet i sundhedsfaglige hensyn, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. For hjemtransporter omfattet af stk. 1 eller stk. 2, og som er foretaget i perioden fra 1. januar 2007 til lovens ikrafttræden, refunderer regionsrådet dokumenterede udgifter.

Stk. 4. Hjemtransport af afdøde patienter efter stk. 1 og 2, eller refusion af dokumenterede udgifter efter stk. 3, ydes i de tilfælde, hvor overflytningen af patienten er sket til et sygehus, som ligger længere væk fra patientens bopæl, end det sygehus, patienten blev overflyttet fra.

Stk. 5. Ministeren for Sundhed og Forebyggelse fastsætter regler om afgrænsning og dokumentationskrav ved hjemtransport m.v., jf. stk. 1-3.«

2. § 235, stk. 1, affattes således:

»Bopælsregionen afholder udgifter til sygehusbehandling m.v. efter §§ 79, 83, 85-88, § 89, stk. 1 og 3, og § 160 a.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2009.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. januar 2007.

Stk. 3. Anmodning om refusion af dokumenterede udgifter efter § 160 a, stk. 3, skal fremsættes overfor regionsrådet senest den 31. december 2010.

§ 3

Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Indledning

Formålet med lovforslaget er at indføre hjemmel til, at regionsrådet hjemtransporterer afdøde patienter i visse situationer.

Der er efter sundhedslovens regler ikke hjemmel til at hjemtransporterer afdøde patienter hverken fra egne eller fra andre regioners sygehuse.

Regeringen finder imidlertid, at der er behov for, at regionsrådet i visse situationer hjemtransporterer afdøde patienter.

2. Gældende ret

Det fremgår af sundhedslovens § 79, at regionsrådet yder sygehusbehandling til personer, der har bopæl i regionen, ved sit sygehusvæsen og ved andre regioners sygehuse.

Der er efter sundhedslovens regler ikke hjemmel til at hjemtransportere afdøde patienter hverken fra egne eller fra andre regioners sygehuse.

Udgifter i forbindelse med hjemtransport af afdøde påhviler boet efter afdøde som en del af begravelsesomkostningerne uanset, hvor i landet og i hvilken forbindelse dødsfaldet finder sted.

Kommunen yder i visse tilfælde begravelseshjælp til dækning af de faktiske udgifter ved en enkel begravelse, herunder efter personer, som ikke var fyldt 18 år ved dødsfaldet. Begravelseshjælpen ydes efter sundhedslovens § 160. Af denne bestemmelse fremgår det, at kommunalbestyrelsen yder begravelseshjælp, hvis størrelse afhænger af afdødes og den eventuelle efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Mere detaljerede bestemmelser om begravelseshjælp er fastlagt i bekendtgørelse nr. 1207 af 28. november 2006 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven. Begravelseshjælpen efter personer, der ikke var fyldt 18 år ved dødsfaldet, udgør 7.650 kr. pr. 1. januar 2009. Begravelseshjælpen efter personer, der var fyldt 18 år ved dødsfaldet, udgør højest 9.100 kr. pr. 1. januar 2009.

Der er ud over begravelseshjælpen efter sundhedsloven også mulighed for i særlige tilfælde at søge kommunen om hjælp til dækning af begravelsesomkostninger, herunder hjemtransport efter den sociale lovgivning. Herunder kan kommunen efter lov om aktiv socialpolitik § 81 yde hjælp til bl.a. studerende og andre personer med lav indkomst til dækning af rimeligt begrundende enkeltudgifter, når personen har været ude for ændringer i sine forhold – en social begivenhed (f.eks. pårørendes dødsfald) -, og den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses, og hjælpen skal normalt søges, forinden udgiften afholdes.

3. Lovforslaget

På baggrund af et par konkrete sager finder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, at der i visse situationer er behov for, at regionsrådet hjemtransporterer afdøde patienter, således at udgiften til hjemtransporten af den afdøde ikke skal afholdes af boet efter den afdøde.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse finder således, at i de tilfælde, hvor en patient dør efter at være blevet overflyttet af pladsmæssige hensyn til et fjernere beliggende sygehus, vil det ikke være rimeligt at pålægge boet efter afdøde omkostninger ved at afdøde skal hjemtransporteres fra det fjernere beliggende sygehus. Det bør således efter ministeriets opfattelse være regionen, som driver sygehusvæsenet, og ikke boet efter afdøde, som må afholde disse omkostninger, som opstår, fordi der ikke var tilstrækkelig plads på det sygehus, hvor patienten var indlagt

Oftest vil boet efter et barn under 18 år indeholde få midler. Derfor finder ministeriet det ikke rimeligt, at omkostninger ved hjemtransport af afdøde under 18 år pålægges boet efter afdøde hverken i tilfælde, hvor en overflytning er sket af pladsmæssige hensyn eller i tilfælde, hvor overflytningen er begrundet i sundhedsfaglige hensyn.

Loven foreslås at få virkning fra den 1. januar 2007, fordi den herved også bl.a. vil omfatte de konkrete sager, som ligger til grund for forslaget om ændrede regler. Regionerne, som efter forslaget skal afholde omkostningerne ved hjemtransporten, blev dannet som led i kommunalreformen med virkning fra 1. januar 2007. Derfor foreslås loven at få virkning fra den 1. januar 2007.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Der eksisterer ikke statistisk materiale på antallet af overflytninger af patienter, som alene finder sted begrundet i pladsmæssige hensyn. Det må dog antages at udgøre en meget begrænset gruppe, da hovedparten af overflytninger må forventes at være sundhedsfagligt begrundet. Dertil kommer, at de foreslåede regler alene er relevante, hvis patienten afgår ved døden efter overflytningen af pladsmæssige hensyn.

Forslaget vurderes således at medføre meget begrænsede økonomiske konsekvenser for regionerne. Udgiften til hjemtransport af afdøde patienter efter overflytning, som alene er begrundet i pladsmæssige hensyn, samt for børn og unges vedkommende tillige sundhedsfaglige hensyn, skønnes at beløbe sig til ca. 137.500 kr. årligt.

Forslaget vurderes at medføre meget begrænsede administrative konsekvenser for regionerne, som skal vurdere, om betingelserne for ydelse af hjemtransport/udbetaling af udgifter til hjemtransport er opfyldt. Beløbet skønnes at udgøre ca. 27.500 kr. årligt.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Forslaget vurderes ikke at have større økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.

6. Administrative konsekvenser for borgerne

Forslaget vurderes at indeholde administrative konsekvenser for borgerne, idet de pårørende, der er involveret i begravelsesforberedelserne, skal aftale med regionen, hvor i afdødes bopælskommune vedkommende skal transporteres til. For hjemtransporter foretaget i perioden fra 1. januar 2007 til lovens ikrafttræden, skal de pårørende dokumentere udgifterne til hjemtransporten.

7. Miljømæssige konsekvenser

Forslaget vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser.

8. Forholdet til EU-retten

Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

9. Hørte myndigheder og organisationer m.fl.

Lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer:

Danske Bedemænd, Danske Patienter, Danske Regioner, Forbrugerrådet, KL og Lægeforeningen.

Vurdering af konsekvenser af lovforslaget

 
Positive konsekvenser /
Mindreudgifter
Negative konsekvenser /
merudgifter
Økonomiske konsekvenser for staten
Ingen
Ingen
Økonomiske konsekvenser for regioner
Ingen
Ca. 137.500 kr. årligt
Administrative konsekvenser for regioner
Ingen
Ca. 27.500 kr. årligt
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Miljømæssige konsekvenser
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne
Ingen
Borgerne skal aftale med afdødes bopælsregion, hvor i afdødes bopælskommune afdøde skal transporteres til. Borgerne skal dokumentere afholdte udgifter til hjemtransport i tidsrummet fra 1. januar 2007 til lovens ikrafttræden.
Forholdet til EU-retten
Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1 (§ 160 a)

Forslag til ny § 160 a giver regionsrådet hjemmel til at hjemtransportere afdøde patienter i to situationer.

Det fremgår af forslaget til stk. 1, at den ene situation omfatter en patient, som dør under eller efter overflytning mellem sygehuse, hvor overflytningen alene er begrundet i pladsmæssige hensyn, forstået således at der ikke er plads til patienten på det sygehus, den pågældende flyttes fra. Den situation, hvor det konkrete sygehus, som patienten flyttes fra, ikke tilbyder den nødvendige behandling, med den konsekvens at patienten skal overflyttes til et mere specialiseret sygehus, eller den situation, hvor der er andre sundhedsfaglige begrundelser for overflytningen, er således ikke omfattet af forslaget til stk. 1.

Det fremgår af forslaget til stk. 2, at den anden situation omfatter en patient, som var under 18 år ved dødens indtræden, hvis overflytningen var begrundet i sundhedsfaglige hensyn.

Det fremgår af forslaget til stk. 3, at regionsrådet refunderer dokumenterede udgifter til hjemtransporter, som er omfattet af stk. 1 eller stk. 2, og som er foretaget i perioden fra 1. januar 2007 til lovens ikrafttræden.

Det fremgår af forslaget til stk. 4, at hjemtransport af en afdød patient efter stk. 1 og 2, eller refusion af dokumenterede udgifter efter stk. 3, forudsætter, at patienten var blevet overflyttet til et sygehus, som ligger længere væk fra patientens bopæl, end det sygehus, patienten blev flyttet fra.

Ved overflytning mellem sygehuse forstås, at patienten har været indlagt på et sygehus, inden der træffes beslutning om overflytning. Ved hjemtransport forstås transport fra det sygehus, hvor den pågældende afgår ved døden, til et passende bestemmelsessted i den afdødes bopælskommune efter aftale med de pårørende, f.eks. et kapel. I de situationer hvor patienten dør under transporten mellem sygehusene, forstås hjemtransport som transport fra det sygehus, patienten bliver indbragt til efter sin død. Det er alene selve hjemtransporten, der skal dækkes af regionen, og ikke andre opgaver eller udgifter, som er forbundet med begravelsen/bisættelsen eller bedemandens arbejde i øvrigt. Det påhviler de pårørende, der er involveret i forberedelserne til begravelsen/bisættelsen, at aftale med regionen hvor i afdødes bopælskommune afdøde skal transporteres til.

Efter forslagets stk. 5, bemyndiges ministeren for sundhed og forebyggelse til at fastsætte mere detaljerede regler om afgrænsning og dokumentationskrav for hjemtransport m.v. af afdøde patienter. Det er hensigten med bemyndigelsesbestemmelsen, at der fastsættes regler om, at det er en betingelse for hjemtransport, at overflytningen er sket til et sygehus, som ligger længere væk fra patientens bopæl, end det sygehus, patienten blev flyttet fra. Derudover fastsættes regler om dokumentationskrav for dødens indtræden, regionsrådets mulighed for at beslutte at private foretager hjemtransporten på regionens vegne, begrundelsen for overflytning mellem sygehuse, afgrænsning i forhold til et passende bestemmelsessted i afdødes bopælskommune, afgrænsning i forhold til det frie sygehusvalg og det udvidede frie sygehusvalg, de udvidede rettigheder til undersøgelse og behandling i psykiatrien samt patientrettighederne efter EU-retten m.v.

Til nr. 2 (§ 235)

Forslaget til ny § 235, stk. 1, bestemmer, at bopælsregionen afholder udgifter til hjemtransport af afdøde patienter efter § 160 a.

Til § 2

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juni 2009, men har virkning fra den 1. januar 2007. Loven, der er begunstigende for borgerne, får således virkning forud for ikrafttrædelsestidspunktet. Forslaget er begrundet i, at der pr. 1. januar 2007 blev etableret en ny struktur på sundhedsområdet i Danmark med nedlæggelse af amterne og oprettelse af fem regioner med ansvar for sygehusvæsenets opgaver efter sundhedsloven.

For de hjemtransporter, som har fundet sted siden 1. januar 2007, og som er omfattet af forslag til ny § 160 a, stk. 3, afholder regionsrådet dokumenterede udgifter til hjemtransporten, når anmodningen om refusion er fremsat overfor regionsrådet senest den 31. december 2010.

Der henvises i øvrigt til punkt 3 i de almindelige bemærkninger.

Til § 3

Denne bestemmelse fastsætter lovens territoriale anvendelsesområde, der følger hovedloven.


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov:

Gældende formulering
 
Lovforslaget
     
   
1. Efter § 160 indsættes:
   
»Kapitel 45 a
Hjemtransport af afdøde patienter
§ 160. Kommunalbestyrelsen yder begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler for begravelseshjælpens udbetaling og beregning.
 
§ 160 a. Regionsrådet hjemtransporterer patienter, som dør under eller efter overflytning mellem sygehuse, hvis overflytningen var begrundet i pladsmæssige hensyn, jf. dog stk. 4.
Stk. 2. Regionsrådet hjemtransporterer tillige patienter, der var under 18 år ved dødens indtræden, hvis overflytningen mellem sygehusene, var begrundet i sundhedsfaglige hensyn, jf. dog stk. 4.
   
Stk. 3. For hjemtransporter omfattet af stk. 1 eller stk. 2, og som er foretaget i perioden fra 1. januar 2007 til lovens ikrafttræden, refunderer regionsrådet dokumenterede udgifter.
   
Stk. 4. Hjemtransport af afdøde patienter efter stk. 1 og 2, eller refusion af dokumenterede udgifter efter stk. 3, ydes i de tilfælde, hvor overflytningen af patienten er sket til et sygehus, som ligger længere væk fra patientens bopæl, end det sygehus, patienten blev overflyttet fra.
   
Stk. 5. Ministeren for Sundhed og Forebyggelse fastsætter regler om afgrænsning og dokumentationskrav ved hjemtransport m.v., jf. stk. 1-3.«
     
   
2.§ 235, stk. 1, affattes således:
§ 235. Bopælsregionen afholder udgifter til sygehusbehandling efter §§ 79, 83 og 85-88 og § 89, stk. 1 og 3.
 
»Bopælsregionen afholder udgifter til sygehusbehandling m.v. efter §§ 79, 83, 85-88, § 89, stk. 1 og 3, og § 160 a.«
     
   
§ 2
   
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2009.
   
Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. januar 2007.
   
Stk. 3. Anmodning om refusion af dokumenterede udgifter efter § 160 a, stk. 3, skal fremsættes overfor regionsrådet senest den 31. december 2010.