Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Det Politisk-Økonomiske Udvalg den 5. februar 2009

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af tronfølgeloven

(Ligestilling mellem kønnene i arvefølgen - fremsat i henhold til proceduren i grundlovens § 88)

[af statsministeren (Anders Fogh Rasmussen)]

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 7. oktober 2008 og var til 1. behandling den 23. januar 2009. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Det Politisk-Økonomiske Udvalg.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 1 møde.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 9 spørgsmål til statsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (EL) vil stemme hverken for eller imod lovforslaget ved 3. behandling.

Inuit Ataqatigiit, Siumut og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Torsten Schack Pedersen V Inger Støjberg V Hans Christian Schmidt V Marion Pedersen V Per Bisgaard V Pia Adelsteen DF nfmd. Marlene Harpsøe DF Helle Sjelle KF Anders Samuelsen LA René Skau Björnsson S Anne‑Marie Meldgaard S Helle Thorning‑Schmidt S Julie Rademacher S Ole Sohn SF Lone Dybkjær RV Frank Aaen EL fmd. Høgni Hoydal TF

Inuit Ataqatigiit, Siumut og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
2
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
17
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
3
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 1

Bilagsnr.

Titel

1
Godkendt tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
2
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 1

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om eksempler på tilfælde, hvor det er vigtigt med tronfølgeloven, til statsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvorfor det fastholdes, at en arving til tronen skal spørge kongen eller den regerende dronning om tilladelse til ægteskab, til statsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm., om det kan tænkes, at en konge eller regerende dronning eller arving til tronen kan få nej til et ønsket ægteskab, hvis den ønskede ægtefælle ikke er medlem af folkekirken, men f.eks. muslim, tilhænger af jødedommen eller ikketroende, til statsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om, hvorfor bestemmelsen om, at der er forskel på børn, der fødes inden for eller uden for ægteskab, opretholdes, til statsministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm., om børn af forældre, der gifter sig uden kongens tilladelse, jf. tronfølgelovens § 5, straffes i form af mistet arveret, til statsministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om, hvorfor ændringen af brugen af ordet »kongen« ikke er ændret konsekvent til »kongen eller den regerende dronning«, til statsministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om, hvorfor det er opretholdt, at et ældre barn går forud for et yngre i arvefølgen, til statsministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om, hvor mange personer der skal bede om kongens tilladelse forud for indgåelse af ægteskab, jf. tronfølgelovens § 5, til statsministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. om, hvor mange personer (antal og navne) der er arveberettiget til den danske trone, jf. tronfølgelovens §§ 1, 3 og 4, til statsministeren, og ministerens svar herpå