Sagsforløb 2008/1 BF 103
Den fulde tekst

Fremsat den 17. februar 2009 af Marlene Harpsøe (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard (DF) og Peter Skaarup (DF)

Forslag til folketingsbeslutning

om forbud mod at bære kniv i nattelivet

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af folketingsåret 2009-10 at indføre et forbud mod at bære kniv i nattelivet og at gennemføre en oplysningskampagne rettet imod unge om konsekvenserne af knivvold.

Bemærkninger til forslaget

Baggrunden for dette beslutningsforslag er tragisk. Vi har været vidne til en stribe af voldsomme episoder i nattelivet i forskellige danske byer, hvor voldsmænd har anvendt knive imod deres ofre, i flere tilfælde ulykkeligvis med dødelig udgang. Disse tragedier understreger for Dansk Folkeparti det indlysende i, at knive overhovedet intet har at gøre blandt gæsterne i nattelivet.

Forbud mod at bære kniv i nattelivet

Den nuværende lovgivning på dette område er for slap. I dag er det ikke forbudt at bære kniv i nattelivet, hvis blot kniven er en foldekniv med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position. Det har en helt forkert signalværdi, at knive overhovedet er tilladt blandt gæster på en bar eller på et diskotek en lørdag nat. Forslagsstillerne mener, at der bør indføres et totalt forbud mod knive i nattelivet.

Ved »nattelivet« forstås i denne sammenhæng primært arealet på og omkring restaurationer, barer, diskoteker, spillesteder og lignende lokaliteter mellem kl. 22.00 og 6.00.

De eneste personer, der skal være undtaget fra forbuddet imod at bære kniv i nattelivet, skal være dem, der bærer kniv som led i legitimt erhvervsmæssigt øjemed – typisk som ansat i en restaurationsvirksomhed – eller har andet anerkendelsesværdigt formål såsom sport eller jagt. Der vil givetvis være tale om et ganske begrænset antal mennesker, der kan siges at have en sådan anerkendelsesværdig grund til at bære kniv i nattelivet. Et knivforbud målrettet mod nattelivet vil således ikke medføre urimelige gener for borgere, der har en legitim grund til at bære kniv. Formålet med et sådant forbud sigter alene imod at sikre en »afvæbning« af gæster på restaurationer, diskoteker etc.

Det er efter Dansk Folkepartis opfattelse naturligvis meget vigtigt, at forbuddet mod at bære kniv i nattelivet kombineres med fortsatte målrettede kontroller og brug af visitationszoner fra politiets side samt en effektiv anvendelse af videoovervågning i nattelivet, som den nuværende lovgivning allerede giver gode muligheder for.

Dansk Folkeparti henviser til, at man i Norge har haft stor succes med at kombinere et totalt knivforbud med effektiv visitation fra politiets side. Særlig i Oslo har man oplevet et markant fald i antallet af knivoverfald.

Det foreslåede forbud vil medføre, at ingen personer, der tager i byen for at more sig en lørdag aften, kan være i tvivl om, at det ikke er tilladt at medbringe en kniv. Et totalt forbud vil sende et stærkt signal om, at knive i nattelivet overhovedet ikke kan eller skal accepteres. Det vil være det rigtige signal at sende.

Oplysningskampagne målrettet unge

Det er ligeledes Dansk Folkepartis opfattelse, at det er utrolig vigtigt, at man sætter ind med en massiv, holdningsmæssig bearbejdningsindsats på dette område.

Der er behov for en oplysningskampagne målrettet unge – igennem de medier, som unge benytter sig af – om det uacceptable i at bære kniv i nattelivet og om de voldsomme konsekvenser af knivvold. Det er afgørende at få spredt budskabet om, at det er dumt og farligt at gå med kniv i nattelivet, og at knivvold har voldsomme og vidtrækkende konsekvenser for såvel ofre som gerningsmænd.

Det Kriminalpræventive Råd har tidligere i samarbejde med bl.a. Rigspolitiet gennemført kampagner imod knivvold, og Dansk Folkeparti støtter naturligvis, at dette arbejde fortsætter. Dansk Folkeparti opfordrer i denne sammenhæng til, at man skeler til England, hvor man fra den engelske regerings side har iværksat en omfattende kampagne imod knivvold målrettet unge. Indsatsen i England inkluderer både en målrettet indsats fra politiets side, samarbejde med skoler og sociale myndigheder og en storstilet oplysningskampagne i en lang række medier.

Grupper af unge har medvirket til at udforme de »reklamer«, som de næste tre år skal vises i en lang række af de medier, som har særlig appel til engelske unge. Det spænder fra annoncer i aviser og i populære radioprogrammer over videoklip på mobiltelefoner og populære internetsider som YouTube. Målet med mange af disse annoncer er at gøre det helt klart for de unge, hvor voldsomme konsekvenserne af knivvold er. Det inkluderer bl.a. hårdtslående annoncer, hvor man bogstaveligt talt ser de fysiske konsekvenser af et knivoverfald. Samtidig kører der også en række annoncer, der opfordrer forældre til at tale med deres børn om knivvold. Kampagnen omtales bl.a. på det engelske indenrigsministeriums hjemmeside:

http://www.homeoffice.gov.uk/about-us/news/knife-crime-ads?version=1

Dansk Folkeparti finder, at den engelske indfaldsvinkel beskrevet her virker meget lovende, og ser gerne, at de engelske erfaringer inddrages i arbejdet med at udvikle danske kampagner imod knivvold.

Skriftlig fremsættelse

Marlene Harpsøe (DF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod at bære kniv i nattelivet.

(Beslutningsforslag nr. B 103).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.