Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mærkning af vare- og lastbiler på ikke over 4 tons, der er anmeldt til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug

I medfør af § 11, stk. 2, og § 23, stk. 3 og 5, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 931 af 18. september 2008, fastsættes:

§ 1. Vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er registreret til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug, jf. vægtafgiftslovens § 2 og § 9, skal forsynes med et mærke bag på bilen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke vare- og lastbiler, der er registreret første gang før den 3. juni 1998, eller efter den 31. december 2008. Bestemmelsen i stk. 1 gælder heller ikke for vare- eller lastbiler, der er registreret første gang i perioden fra den 3. juni 1998 og indtil den 1. januar 2009, hvis bilen efter den 31. december 2008 er registreret med den særlige nummerplade for vare- og lastbiler, der er anmeldt til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug (papegøjenummerplade).

Stk. 3. Mærket er gengivet som bilag til denne bekendtgørelse.

§ 2. Mærket udstedes af SKAT.

Stk. 2. Mærket udleveres til anmelderen ved anmeldelse af bilen til registrering til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug.

Stk. 3. SKAT sender mærket til den registrerede ejer af en bil, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden allerede er registreret til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug. Er der registreret flere ejere af bilen, sendes mærket til en af disse. Er der registreret en eller flere brugere af bilen, sendes mærket i stedet til en af disse.

Stk. 4. Hvis et mærke er bortkommet eller beskadiget, udleverer SKAT et nyt.

§ 3. Mærket påklæbes indvendig på bilens bagrude, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Er bilen uden bagrude, er bilens bagrude tonet (dvs. mørkere end bilens forrude), eller er bilen med åbent lad (pick up), påklæbes mærket et synligt sted bag på bilen efter ejerens eller brugerens valg. Mærket må ikke sættes et sted, hvor det kan være til fare for færdselssikkerheden.

Stk. 3. Mærket skal fjernes, hvis bilen registreres til anden brug end til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug.

§ 4. Med bøde straffes den registrerede ejer eller bruger af en bil, der er registreret til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug, jf. vægtafgiftslovens § 2 og § 9, hvis den pågældende forsætligt eller groft uagtsomt

1) undlader at bruge mærket, eller

2) anvender mærket i strid med § 3.

§ 5. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt sætter mærket på en vare- eller lastbil med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der ikke er registreret til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug, jf. vægtafgiftslovens § 2 og § 9.

Stk. 2. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt fører en bil som nævnt i stk. 1 med mærket.

§ 6. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. februar 2009.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 323 af 30. marts 2007 om mærkning af vare- og lastbiler på ikke over 4 tons, der er anmeldt til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug.

Skatteministeriet, den 17. februar 2009

Kristian Jensen

/ Lene Skov Henningsen


Bilag 1

AN9526_3_1.jpg Size: (224 X 228)