Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   De stemmeberettigede, fristen for brevstemmeafgivning

Kapitel 2   Kommunalbestyrelsens opgaver

Kapitel 3   Indsendelse af ansøgning og fristen herfor, behandling af ansøgninger m.v.

Kapitel 4   Stemmemodtagere

Kapitel 5   Brevstemmematerialet

Kapitel 6   Den almindelige fremgangsmåde ved brevstemmeafgivning

Kapitel 7   Hjælp til stemmeafgivningen

Kapitel 8   Vejledning af vælgeren om fremgangsmåden ved brevstemmeafgivning, om opstillede partier og kandidater m.v.

Kapitel 9   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem

I medfør af § 63, jf. § 100, i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 23. juni 2008, som ændret ved § 1 i lov nr. 1347 af 19. december 2008, § 26, stk. 5, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 23. juni 2008, som ændret ved § 2 i lov nr. 1347 af 19. december 2008, og § 69 i lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af 23. juni 2008, som ændret ved § 3 i lov nr. 1347 af 19. december 2008, fastsættes:

Kapitel 1

De stemmeberettigede, fristen for brevstemmeafgivning

§ 1. Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i hjemmet, såfremt de indgiver ansøgning herom efter reglerne i § 4, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Vælgere, der har mulighed for at brevstemme i en af de institutioner, boformer m.v., der er nævnt i folketingsvalglovens § 54, stk. 2, og den kommunale og regionale valglovs § 60, stk. 2, har ikke adgang til at afgive brevstemme efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet.

Stk. 3. Ved vælgerens »hjem« forstås ikke blot det sted, hvor vælgeren har fast bopæl (er tilmeldt folkeregistret), men også det sted, hvor vælgeren midlertidigt opholder sig, forudsat at det midlertidige opholdssted har karakter af et hjem.

§ 2. Brevstemmeafgivning i hjemmet kan finde sted inden for de sidste 3 uger før valgdagen, dog senest næstsidste søgnedag før valgdagen.

Kapitel 2

Kommunalbestyrelsens opgaver

§ 3. Der påhviler kommunalbestyrelsen følgende opgaver vedrørende forberedelse og gennemførelse af brevstemmeafgivning i vælgerens hjem:

1) Kommunalbestyrelsen skal gennem annoncering i de stedlige dagblade eller lokalaviser sørge for, at vælgerne bliver gjort bekendt med muligheden for at brevstemme i hjemmet og om de nærmere betingelser herfor, jf. § 4.

2) Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at vælgere, der modtager personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmet, jf. § 83, stk. 1, i lov om social service, eller hjemmesygepleje, og som må antages at opfylde betingelserne for at stemme i hjemmet, får udleveret et ansøgningsskema af den person, der yder den personlige og praktiske hjælp m.v., eller hjemmesygeplejersken eller en anden aktivt udøvende i hjemmesygeplejerskeordningen, som om fornødent yder vælgeren bistand med at udfylde og indsende skemaet.

3) Kommunalbestyrelsen skal fastsætte den dag eller de dage, hvor brevstemmeafgivningen i vælgernes hjem skal finde sted inden for den periode, der er nævnt i § 2.

4) Kommunalbestyrelsen skal udpege de personer, der skal fungere som stemmemodtagere, jf. § 10, og sørge for, at disse bliver underrettet om tid og adresser for afstemningen. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sørge for, at stemmemodtagerne i fornødent omfang bliver vejledt om deres opgaver i forbindelse med gennemførelse af brevstemmeafgivningen, herunder bliver gjort bekendt med de særlige pligter, der påhviler dem efter folketingsvalglovens § 62, stk. 1, og den kommunale og regionale valglovs § 68, stk. 1, samt bliver forsynet med de fortegnelser over de opstillingsberettigede partier henholdsvis opstillede kandidatlister og kandidater m.v., der er nævnt i § 21, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Såfremt kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at der i de boformer m.v., der er nævnt i folketingsvalglovens § 54, stk. 2, nr. 3 og 6, og den kommunale og regionale valglovs § 60, stk. 2, nr. 3 og 6, eller i nærmere angivne grupper af disse, ikke skal foretages brevstemmeafgivning efter reglerne om institutionsafstemning, jf. de nævnte bestemmelser i folketingsvalgloven og den kommunale og regionale valglov, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at vælgerne i de pågældende boformer m.v. bliver gjort bekendt med muligheden for at brevstemme efter reglerne om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem og om de nærmere betingelser herfor. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sørge for, at vælgere i de pågældende boformer m.v., som må antages at opfylde betingelserne for at stemme i hjemmet, får udleveret et ansøgningsskema, og at der om fornødent ydes vælgeren bistand med at udfylde og indsende skemaet.

Kapitel 3

Indsendelse af ansøgning og fristen herfor, behandling af ansøgninger m.v.

§ 4. Anmodning (ansøgning) om adgang til at brevstemme i hjemmet skal indgives til folkeregistret i opholdskommunen senest kl. 18 tolv dage før valgdagen. Hvis tolv dage før valgdagen er en lørdag eller søndag, forlænges fristen for at indgive ansøgning om at brevstemme i hjemmet til førstkommende mandag kl. 12. Ansøgning kan tidligst indgives 4 uger før valgdagen, ved folketingsvalg dog tidligst, når valget er udskrevet.

Stk. 2. Ansøgningen skal være dateret og egenhændigt underskrevet af vælgeren, jf. dog stk. 4, og skal indeholde oplysning om vælgerens fulde navn, personnummer, faste bopæl og adresse på opholdsstedet i de sidste 3 uger før valgdagen samt en erklæring om, at vælgeren på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet på valgdagen.

Stk. 3. Ansøgningen skal indgives på et ansøgningsskema, der er godkendt af Velfærdsministeriet. Ansøgningsskemaet kan fås hos kommunen (folkeregistret).

Stk. 4. Hvis vælgeren ikke er i stand til at underskrive ansøgningsskemaet egenhændigt, kan en anden person underskrive med eget navn i vælgerens sted (underskrift efterfulgt af ordet »for« og vælgerens navn).

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal undersøge, om de rettidigt indgivne ansøgningsskemaer er korrekt udfyldt, og om den pågældende ansøger har valgret til det pågældende valg.

Stk. 2. Hvis ansøgningen ikke er underskrevet af eller for vælgeren eller i øvrigt er behæftet med mangler af en sådan karakter, at de ikke umiddelbart eller eventuelt efter telefonisk henvendelse til vælgeren kan rettes af kommunalbestyrelsen, skal vælgeren skriftligt underrettes herom samtidig med, at ansøgningen tilbagesendes. Vælgeren skal tillige oplyses om, at manglen kan rettes og ansøgningen indsendes på ny inden udløbet af en af kommunalbestyrelsen fastsat frist.

§ 6. Ansøgere, der ikke opfylder betingelserne for at stemme i hjemmet, herunder har indgivet ansøgning efter fristens udløb, jf. § 4, stk. 1, skal have skriftlig underretning herom med angivelse af grunden til, at deres anmodning om at stemme i hjemmet ikke har kunnet imødekommes.

§ 7. Ansøgere, der opfylder betingelserne for at stemme i hjemmet, skal have skriftlig underretning herom tillige med angivelse af datoen for, hvornår afstemningen i hjemmet vil finde sted og så vidt muligt med det omtrentlige klokkeslæt herfor.

Stk. 2. I underretningen til ansøgerne skal ligeledes gives oplysning om, at de ikke kan påregne at blive opsøgt på ny af stemmemodtagerne, såfremt de ikke er hjemme på den angivne dato for afstemningen i hjemmet.

§ 8. Hvis ansøgeren efter udløbet af fristen for at indgive ansøgning om at brevstemme i hjemmet meddeler kommunen, at vedkommende har skiftet opholdssted, er der ikke pligt til at opsøge ansøgeren på det nye opholdssted.

§ 9. Hvis en vælger, der rettidigt har indgivet en gyldig ansøgning om at stemme i hjemmet, ikke træffes, når stemmemodtagerne indfinder sig på den forud til vælgeren angivne dato, skal stemmemodtagerne lægge en meddelelse herom til vælgeren med angivelse af tidspunktet for deres besøg.

Stk. 2. Stemmemodtagerne skal i øvrigt på et særligt skema, der er udarbejdet af kommunalbestyrelsen, notere tidspunktet for aflæggelse af besøg hos de enkelte vælgere, om vælgeren blev truffet hjemme og brevstemmeafgivningen gennemført, samt om der i forbindelse hermed forekom hændelser, der kan tænkes at give anledning til klager fra den pågældende vælger eller dennes pårørende.

Kapitel 4

Stemmemodtagere

§ 10. Brevstemmer i vælgerens hjem skal afgives til 2 stemmemodtagere, jf. dog § 19, stk. 2. Stemmemodtagerne udpeges blandt de tilforordnede vælgere, som kommunalbestyrelsen har valgt til at bistå ved valget, jf. folketingsvalglovens § 30 og den kommunale og regionale valglovs § 17, stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at en af stemmemodtagerne er en person udpeget blandt personale ansat i kommunens forvaltning. Der skal udpeges et eller flere par stemmemodtagere til at fungere som stemmemodtagere ved brevstemmeafgivning i vælgerens hjem.

Stk. 2. I tilfælde, hvor begge stemmemodtagere er udpeget blandt de tilforordnede vælgere, skal hver af de 2 stemmemodtagere så vidt muligt være udpeget af forskellige grupper i kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Kandidater til valget, personer, der er ansat i kommunen eller hos en af kommunen antaget privat leverandør til at yde personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmet, samt hjemmesygeplejersker eller andre aktivt udøvende i hjemmesygeplejerskeordningen kan ikke udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager i vælgerens hjem.

Kapitel 5

Brevstemmematerialet

§ 11. Til folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning består brevstemmematerialet af

1) en stemmeseddel,

2) en konvolut,

3) et følgebrev samt

4) en yderkuvert.

Stk. 2. Til kommunale og regionale valg består brevstemmematerialet af

1) en stemmeseddel til kommunalbestyrelsesvalget med tilhørende konvolut,

2) en stemmeseddel til regionsrådsvalget med tilhørende konvolut,

3) et følgebrev samt

4) en yderkuvert.

§ 12. Ved brevstemmeafgivningen må kun benyttes det brevstemmemateriale, der er tilvejebragt ved velfærdsministerens foranstaltning. Velfærdsministeren kan bestemme, at følgebreve og yderkuverter, der er tilvejebragt af kommunalbestyrelsen, skal sidestilles med følgebreve og yderkuverter tilvejebragt af velfærdsministeren.

Stk. 2. Forud for hvert valg eller folkeafstemning giver Velfærdsministeriet kommunalbestyrelsen meddelelse om indholdet og udformningen af det brevstemmemateriale, der skal benyttes.

Kapitel 6

Den almindelige fremgangsmåde ved brevstemmeafgivning

§ 13. Vælgeren skal vise fornøden legitimation til stemmemodtagerne (sundhedskort, kørekort, pas eller lignende). Hvis mindst en af stemmemodtagerne har sikkert kendskab til vælgerens identitet, kan der ses bort fra kravet om forevisning af legitimation.

Stk. 2. Når vælgeren har forevist legitimation, jf. dog stk. 1, 2. pkt., udleveres brevstemmematerialet til vælgeren. Stemmemodtagerne skal påse, at vælgeren ikke fjerner sig med brevstemmematerialet, og at stemmeafgivningen sker umiddelbart efter, at brevstemmematerialet er udleveret. Stemmemodtagerne skal endvidere påse, at vælgeren udfylder stemmesedlen og indlægger denne i konvolutten, uden at andre, herunder stemmemodtagerne, kan se, hvorledes vælgeren har stemt.

Stk. 3. Pårørende, besøgende eller andre, bortset fra stemmemodtagerne samt en eventuelt hjælper, vælgeren har udpeget, jf. § 19, stk. 2, må ikke være til stede i det lokale, hvor brevstemmeafgivningen finder sted, medmindre vælgeren udtrykkeligt tilkendegiver ønske herom.

§ 14. Til folketingsvalg foregår stemmeafgivningen på følgende måde:

1) På stemmesedlen skriver vælgeren navnet eller bogstavbetegnelsen for et parti, der har kandidater opstillet i den storkreds, hvor vælgeren er optaget på valglisten (har fast bopæl). Ønsker vælgeren at stemme på en bestemt kandidat, der er opstillet i den pågældende storkreds, skrives navnet på kandidaten, eventuelt med tilføjelse af partinavnet eller bogstavbetegnelsen for det parti, som kandidaten er opstillet for. Mindst én af de tre rubrikker på stemmesedlen skal udfyldes. Ønsker vælgeren at stemme på en kandidat, der opstiller uden for partierne, kan ikke tillige anføres et partibogstav eller partinavn.

2) Når vælgeren har udfyldt stemmesedlen, lægger vælgeren den i konvolutten og tilklæber denne.

3) Derefter udfylder vælgeren følgebrevet. En af stemmemodtagerne kan udfylde følgebrevet, medmindre vælgeren modsætter sig dette. Når følgebrevet er udfyldt, underskrives det af vælgeren i overværelse af stemmemodtagerne.

4) En af stemmemodtagerne attesterer stemmeafgivningen med sin underskrift på følgebrevet samt med angivelse af sin stilling. Som stilling angives: ”tilforordnet” eller ”ansat i kommunen” alt efter, om den attesterende stemmemodtager varetager funktionen som stemmemodtager i egenskab af tilforordnet vælger eller i egenskab af ansat i kommunens forvaltning. Følgebrevet skal endvidere påføres kommunens stempel eller navn.

5) Vælgeren lægger konvolutten med stemmeseddel samt følgebrevet i yderkuverten, der adresseres til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vælgeren har fast bopæl. I rubrikken på bagsiden af yderkuverten skal vælgeren skrive sit navn, fødselsdato og bopæl. En af stemmemodtagerne kan udfylde rubrikken på bagsiden af yderkuverten, medmindre vælgeren modsætter sig dette.

6) Yderkuverten med konvolut med stemmeseddel samt følgebrev afleveres til en af stemmemodtagerne, der sørger for, at yderkuverten afleveres til kommunalbestyrelsen. Hvis vælgeren har fast bopæl i en anden kommune, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at yderkuverten (brevstemmen) snarest afsendes til vedkommende kommunalbestyrelse. Hver yderkuvert skal sendes særskilt. Flere yderkuverter stilet til samme kommunalbestyrelse må ikke sendes som én forsendelse nedlagt i en større konvolut eller lignende.

§ 15. Til Europa-Parlamentsvalg foregår stemmeafgivningen på følgende måde:

1) På stemmesedlen skriver vælgeren navnet eller bogstavbetegnelsen for et parti, der har opstillet en kandidatliste til valget. Ønsker vælgeren at stemme på en bestemt kandidat, skrives navnet på denne, eventuelt med tilføjelse af partinavnet eller bogstavbetegnelsen for den kandidatliste, som kandidaten er opstillet på. Mindst én af de tre rubrikker på stemmesedlen skal udfyldes.

2) Derefter følges samme fremgangsmåde som ved folketingsvalg, jf. § 14, nr. 2-6.

§ 16. Til kommunale og regionale valg foregår stemmeafgivningen på følgende måde, jf. dog stk. 2:

1) På stemmesedlen til kommunalbestyrelsesvalget skriver vælgeren listebetegnelsen (partinavnet) eller bogstavbetegnelsen for en kandidatliste, der er opstillet til kommunalbestyrelsesvalget i den kommune, hvor vælgeren har fast bopæl. Ønsker vælgeren at stemme på en bestemt kandidat, der er opstillet til valget til kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune, skrives navnet på kandidaten, eventuelt med tilføjelse af listebetegnelsen (partinavnet) eller bogstavbetegnelsen for den kandidatliste, som kandidaten er opstillet på. Mindst én af de tre rubrikker på stemmesedlen skal udfyldes. Stemmesedlen lægges derefter i den tilhørende konvolut, der tilklæbes.

2) På stemmesedlen til regionsrådsvalget skriver vælgeren listebetegnelsen (partinavnet) eller bogstavbetegnelsen for en kandidatliste, der er opstillet til regionsrådsvalget i den region, hvor vælgeren har fast bopæl. Ønsker vælgeren at stemme på en bestemt kandidat, der er opstillet til valget til regionsrådet i den pågældende region, skrives navnet på kandidaten, eventuelt med tilføjelse af listebetegnelsen (partinavnet) eller bogstavbetegnelsen for den kandidatliste, som kandidaten er opstillet på. Mindst én af de tre rubrikker på stemmesedlen skal udfyldes. Stemmesedlen lægges derefter i den tilhørende konvolut, der tilklæbes.

3) Derefter følges samme fremgangsmåde som ved folketingsvalg, jf. § 14, nr. 3-6. Begge konvolutter med stemmesedler samt følgebrevet lægges i én yderkuvert.

Stk. 2. Hvis en vælger alene ønsker at afgive stemme enten til kommunalbestyrelsesvalget eller til regionsrådsvalget, kan vælgeren enten undlade at udfylde den pågældende stemmeseddel og i øvrigt følge samme fremgangsmåde som angivet i stk. 1 eller tilbagelevere den ubenyttede stemmeseddel med tilhørende konvolut til en af stemmemodtagerne. Den ubenyttede stemmeseddel og konvolut påtegnes »Ikke benyttet« og afleveres til kommunalbestyrelsen, der tilintetgør det ikke benyttede stemmemateriale. I øvrigt følges samme fremgangsmåde som angivet i stk. 1.

§ 17. Til folkeafstemning foregår stemmeafgivningen på følgende måde:

1) På stemmesedlen, hvorpå der klart adskilt er trykt ordene »Ja« og »Nej«, sætter vælgeren et kryds ved ordet »Ja«, såfremt vælgeren stemmer for lovforslaget eller loven. Vælgere, der stemmer imod, sætter et kryds ved ordet »Nej«.

2) Derefter følges samme fremgangsmåde som ved folketingsvalg, jf. § 14, nr. 2-6.

§ 18. Portoudgiften til eventuel forsendelse af brevstemmer afholdes af kommunen.

Kapitel 7

Hjælp til stemmeafgivningen

§ 19. Hvis en vælger, der ønsker at afgive stemme, ikke er i stand til at udfylde stemmesedlen, følgebrevet eller yderkuverten, skal stemmemodtagerne yde den fornødne hjælp hertil, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. I stedet for den ene af stemmemodtagerne kan vælgeren forlange hjælp til stemmeafgivningen af en person, der er udpeget af vælgeren selv, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hjælp til udfyldning af stemmesedlen efter stk. 1 og 2 kan kun ydes, såfremt vælgeren umiddelbart over for dem, der yder hjælp, utvetydigt kan tilkendegive, på hvilket parti (kandidatliste) eller hvilken kandidat vælgeren ønsker at stemme, eller for så vidt angår folkeafstemninger, hvorvidt vælgeren ønsker at stemme ja eller nej.

Stk. 4. Hvis der er ydet hjælp til at udfylde stemmesedlen, skal dette fremgå af følgebrevet, idet dette påføres ordene »Hjælp ydet til udfyldning af stemmesedlen« eller lignende, efterfulgt af hjælpernes underskrift.

Stk. 5. Hvis vælgeren ikke er i stand til at underskrive følgebrevet, skal den ene af stemmemodtagerne på det sted på følgebrevet, der er beregnet til vælgerens egenhændige underskrift, underskrive med sit eget navn efterfulgt af ordet »for« samt vælgerens navn. Den anden stemmemodtager underskriver attesten på følgebrevet.

Stk. 6. Medvirker en person, der er udpeget af vælgeren selv, til vælgerens stemmeafgivning, jf. stk. 2, ydes den fornødne hjælp til udfyldelsen af stemmeseddel, følgebrevet eller yderkuverten af hjælperen og den stemmemodtager, der yder hjælp til stemmeafgivningen, i forening. Den stemmemodtager, der yder hjælp til stemmeafgivningen, sikrer sig dog vælgerens identitet, jf. § 13, attesterer stemmeafgivningen på følgebrevet, jf. § 14, nr. 4, og giver vejledning m.v. efter kapitel 8. Hvis vælgeren ikke er i stand til at underskrive følgebrevet, underskriver den person, der er udpeget af vælgeren selv, eller, hvis dette ikke er muligt, den anden stemmemodtager følgebrevet på vælgerens vegne, jf. stk. 5.

Kapitel 8

Vejledning af vælgeren om fremgangsmåden ved brevstemmeafgivning, om opstillede partier og kandidater m.v.

§ 20. Stemmemodtagerne skal om fornødent give vælgeren vejledning om fremgangsmåden ved brevstemmeafgivning, jf. §§ 13-17, herunder om mulighederne og betingelserne for, at der ydes hjælp til stemmeafgivningen, jf. § 19.

§ 21. Stemmemodtagerne skal sørge for, at vælgeren i forbindelse med stemmeafgivningen har adgang til at gøre sig bekendt med:

1) Ved folketingsvalg: den fortegnelse over opstillingsberettigede partier, som Velfærdsministeriet sender til alle kommunalbestyrelser, når der er udskrevet folketingsvalg.

2) Ved Europa-Parlamentsvalg: den fortegnelse over de opstillede kandidatlister (partier) og de opstillede kandidater, som Velfærdsministeriet sender til alle kommunalbestyrelser senest 3 uger før valgdagen,

3) Ved kommunale og regionale valg: en fortegnelse over de godkendte kandidatlister, herunder samtlige kandidaters navne, samt oplysning om anmeldte listeforbund og valgforbund, såvel til det pågældende kommunalbestyrelsesvalg som det pågældende regionsrådsvalg, jf. den kommunale og regionale valglovs § 43.

4) Ved folkeafstemning: den vejledning om stemmeafgivning ved folkeafstemningen, som Velfærdsministeriet sender til alle kommunalbestyrelser forud for folkeafstemningen.

Stk. 2. Hvis brevstemmeafgivningen til folketingsvalg finder sted senere end 10 dage før valgdagen, skal vælgeren så vidt muligt have adgang til at gøre sig bekendt med en fortegnelse over de kandidater til valget, der er opstillet i den pågældende storkreds.

Stk. 3. Stemmemodtagerne må ikke uopfordret give vælgerne andre oplysninger om de opstillede partier (kandidatlister) og kandidater m.v. end de oplysninger, der fremgår af de fortegnelser, der er nævnt i stk. 1 og 2. Stemmemodtagerne kan besvare eventuelle forespørgsler fra vælgerne om, hvorvidt bestemte personer er opstillet som kandidater til folketingsvalg eller til kommunale og regionale valg i henholdsvis andre kommuner eller regioner, såfremt stemmemodtagerne har kendskab hertil.

Stk. 4. I tilfælde, hvor vælgeren til folketingsvalg eller kommunale og regionale valg tilkendegiver at ville stemme på en bestemt person, hvorom det ikke med sikkerhed vides, om vedkommende er kandidat til valget, eller er kandidat til valget i den storkreds henholdsvis kommune eller region, hvor vælgeren har fast bopæl, kan stemmemodtagerne vejlede vælgeren om, at der på stemmesedlen ud over kandidatens navn tillige bør skrives bogstavbetegnelsen eller navnet på det parti (kandidatliste), som vedkommende kandidat (person) tilhører, såfremt dette er vælgeren eller stemmemodtagerne bekendt.

§ 22. Stemmemodtagerne må ikke bære emblemer, mærkater eller lignende, der angiver tilknytning til et bestemt parti (kandidatliste) eller en bestemt kandidat. Stemmemodtagerne må heller ikke bære emblemer, mærkater eller lignende, der angiver stillingtagen til aktuelle politiske spørgsmål eller i øvrigt udtrykker en bestemt politisk holdning eller lignende.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2009.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 758 af 26. juni 2007 om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem.

Velfærdsministeriet, den 19. februar 2009

Karen Jespersen

/ Nicoline Nyholm Miller