Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ILT (infektiøs laryngothracheitis)

I medfør af § 27, stk. 2, §§ 29-30, §§ 32-33, § 34, stk. 1, § 53, stk. 1, og § 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004, om hold af dyr:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) »ILT«: Fund af ILT-virus (herpesvirus) hos fjerkræ i en besætning, hvor der samtidig er påvist karakteristiske patologiske forandringer.

2) »Fjerkræ«: Høns, kalkuner, vagtler, fasaner, rødhøns, stenhøns og agerhøns, der opdrættes i en virksomhed eller holdes i fangenskab i en virksomhed med henblik på avl, produktion af kød, konsumæg eller til udsætning.

3) »Hobbyfjerkræ«: Fjerkræ, der holdes til andre formål end dem der er nævnt i § 1, nr. 2, f.eks. skuer, konkurrencer, udstillinger, avl, salg eller produktion af kød eller konsumæg til eget forbrug.

4) »Besætning«: En samling af dyr af samme dyreart, som anvendes til et bestemt formål, som er knyttet til en bestemt geografisk beliggenhed, og som har en ejer i form af en juridisk eller fysisk person.

Anmeldepligt og undersøgelser

§ 2. Ejeren eller den, som i øvrigt er ansvarlig for en fjerkræbesætning, skal ved mistanke om, at dyr i besætningen er eller kan være smittet med ILT, straks tilkalde en dyrlæge, jf. § 27, stk. 1, i lov om hold af dyr.

Stk. 2. Tilkaldelse efter stk. 1 skal ske, når der hos fjerkræet optræder akut opstået dødelighed efter:

1) Vejrtrækningsproblemer med hoste, og fuglene står med fremstrakt hoved og hals og vidt åbent næb, eller

2) let rallen, let hoste og hovedrysten, næseflåd, øjenbetændelse og fald i æglægningen i en kortere eller længere periode.

§ 3. Modtager en dyrlæge anmeldelse om forekomst af eller mistanke om ILT, eller får en dyrlæge i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om forekomst af ILT, skal dyrlægen snarest kontakte besætningen og eventuelt foretage en undersøgelse af besætningen med henblik på at konstatere, om noget dyr viser tegn på at være smittet med sygdommen.

Stk. 2. Kan mistanken ikke afvises, skal dyrlægen sørge for, at der indsendes materiale fra de mistænkte dyr til undersøgelse hos Veterinærinstituttet ved Danmark Tekniske Universitet, eller et andet laboratorium, som er godkendt hertil af Fødevarestyrelsen. Materialet skal indsendes efter retningslinierne i Veterinærinstituttets brugerhåndbog ”Vejledning om diagnostiske undersøgelser”.

Stk. 3. Når dyrlægen modtager meddelelse om resultatet af undersøgelsen fra Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet eller et andet laboratorium, som er godkendt af Fødevarestyrelsen, skal dyrlægen underretter ejeren eller den, som i øvrigt er ansvarlig for fjerkræbesætningen, om resultatet. Anses besætningen for at være smittet med ILT, jf. § 5, kontaktes desuden fødevareregionen.

§ 4. Fødevareregionen kan påbyde den ansvarlige for en besætning at lade udtage blodprøver i forbindelse med risiko for smittespredning, områdeundersøgelser eller lignende fra hele eller dele af besætningen med henblik på undersøgelse for og begrænsning af udbredelsen af ILT.

Stk. 2. Fødevareregionen kan i forbindelse med undersøgelsen påbyde, at der ikke må til- eller fraføres besætningen fjerkræ, før resultatet af undersøgelsen foreligger.

Smittede besætninger

§ 5. En besætning anses for at være smittet med ILT, hvis Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, eller et andet laboratorium, som er godkendt hertil af Fødevarestyrelsen, har påvist ILT.

§ 6. Når der i en fjerkræbeætning er konstateret ILT, pålægger fødevareregionen denne et offentligt tilsyn, der bl.a. kan omfatte:

1) Forbud mod at fjerne fjerkræ fra besætningen, jf. dog § 8, stk. 1.

2) Forbud mod at tilføre besætningen fjerkræ, som er modtagelige for ILT.

3) Påbud om, at lade besætningen eller dele af besætningen blodprøve eller på anden måde undersøge for ILT.

4) Påbud om, at træffe forholdsregler, der har betydning for kontrollen med og bekæmpelsen af ILT, herunder opstaldning, rengøring og desinfektion, udbringning af gødning, samt anvendelse af kontaminerede arealer og foderafgrøder.

5) Påbud om, at fjerkræ, der holdes udendørs, ikke kommer ud af de indhegninger, hvor det holdes.

6) Påbud om, at den besætningsansvarlige skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse efter fødevareregionens anvisning.

Stk. 2. Personer, der beskæftiger sig med det i stk. 1 nævnte fjerkræ, må ikke have kontakt med andet fjerkræ, herunder færdes i fremmede fjerkræbesætninger, på udstillinger, skuer og lignende.

§ 7. Det offentlige tilsyn ophæves tidligst 60 dage efter, at de kliniske tegn på sygdom er ophørt.

Stk. 2. Findes der høns i den smittede besætning, kan det offentlige tilsyn ikke ophæves, før disse er slagtet.

§ 8. En fjerkræbesætning smittet med ILT må slagtes når dyrene er fri for kliniske tegn på sygdom.

Stk. 2. Hvis en smittet fjerkræbesætning aflives eller slagtes, jf. stk. 1, må genindsættelse af fjerkræ, der er modtagelige for ILT, tidligst ske 21 dage efter aflivningen og efter rengøring og desinfektion af fjerkræhusene.

§ 9. Den ansvarlige for en smittet eller mistænkt fjerkræbesætning skal gøre alle personer, der kommer i kontakt med besætningen, herunder ved levering til slagteri eller destruktionsanstalt, opmærksomme på, at besætningen er smittet med ILT. Oplysningspligten gælder, indtil besætningen erklæres fri for ILT, jf. § 7 eller § 8, eller mistanken i øvrigt afkræftes.

Vaccination

§ 10. Vaccination mod ILT må kun finde sted med fødevareregionens tilladelse.

Stk. 2. Undtaget fra stk. 1 er dog hobbyfjerkræbesætninger.

Betaling, straf og ikrafttrædelse

§ 11. Udgifterne ved undersøgelse af de i § 3, stk. 2, og § 4, stk. 1, nævnte prøver betales af Fødevarestyrelsen. Alle andre udgifter, som afholdes i medfør af denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

§ 12. Med bøde straffes den, der

1) Overtræder §§ 2-3, § 6, stk. 2, og §§ 8-9, § 10, stk. 1, eller

2) undlader at efterkomme forbud og påbud efter § 4 og § 6, stk. 1.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2009.

Fødevarestyrelsen, den 25. februar 2009

P.S.V.
Jan Mousing

/ Christian Strøyer