Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Den fulde tekst

Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner (BL 9-6, 5 udgave)

I medfør af § 32, stk. 2, § 34, § 82, § 82 a, § 149, stk. 10, § 151, stk. 1, § 152, stk. 2 og stk. 3, samt § 153, jf. § 22 og § 25 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 1597 af 18. december 2007 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet fastsatte forskrifter og om klageadgang, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 1-10, Bestemmelser om nødradiopejlsendere (ELT), seneste udgave.

1.2 BL 1-12, Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt luftdygtighedskrav, generelt, seneste udgave.

1.3 BL 1-17, Radioudstyr i dansk registrerede luftfartøjer, seneste udgave.

1.4 BL 1-19, Luftfartøjsdokumenter m.v., seneste udgave.

1.5 BL 1-23, Nationalitets- og registreringsmærker m.m. for luftfartøjer, seneste udgave.

1.6 BL 5-21, Bekendtgørelse om lufttransport af farligt gods, seneste udgave.

1.7 BL 5-40, Bekendtgørelse om meddelelsespligt med hensyn til flyvehavarier og flyvehændelser, seneste udgave.

1.8 BL 6-03, Bestemmelser om certificering, generelt, seneste udgave.

1.9 BL 6-05, Bestemmelser om helbredskrav, seneste udgave.

1.10 BL 6-08, Bestemmelser om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenester, seneste udgave.

1.11 BL 6-09, Bestemmelser om indførelse af JAR-FCL (pilotcertifikater, flyvemaskine og helikopter), seneste udgave.

1.12 BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafikregler, seneste udgave.

1.13 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører.

1.14 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.13, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk. De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.11, findes desuden på Retsinformation, www.retsinformation.dk og kan endvidere fås ved henvendelse til

 
Statens Luftfartsvæsen
Servicecentret
Postboks 744
Ellebjergvej 50
2450 København SV
Tel.:
3618 6000
Fax:
3618 6001
E-post:
ais@slv.dk

2. Definitioner

Dansk ultralet flyvemaskine (Danish ultralight aeroplane):

En ultralet flyvemaskine, der af den forening, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, har fået tildelt en nationalitets- og identifikationsbetegnelse.

Flykontrollant:

En person, som forestår inspektion og støjmåling i forbindelse med udstedelse eller genudstedelse/fornyelse af flyvetilladelse på vegne af den godkendte forening efter normer fastsat af Statens Luftfartsvæsen.

Kontrollant (Inspector):

I denne BL forstås ved en kontrollant en person, som foretager praktiske prøver for udstedelse af certifikat til ultralet flyvemaskine på vegne af den godkendte forening efter normer fastsat af Statens Luftfartsvæsen.

Periodisk flyvetræning - PFT (Periodical flight training):

Flyvetræning og afprøvning, omfattende praktik og teori, der med faste mellemrum skal gennemgås for at sikre, at en certifikatindehaver opfylder de fastsatte duelighedskrav til udøvelse af certifikatets rettigheder.

Ultralet flyvemaskine (Ultralight aeroplane):

En flyvemaskine, som ikke har luftdygtighedsbevis, og som opfylder de bestemmelser til materiel, der er fastsat i pkt. 7.1.

Ultralet flyvemaskine klassificeres i følgende 3 klasser:

Ultralet flyvemaskine/klasse A:

En ultralet flyvemaskine, der styres helt eller delvis ved vægtforskydning.

Ultralet flyvemaskine/klasse B:

En ultralet flyvemaskine, der styres med ror.

Ultralet flyvemaskine/klasse P:

En motoriseret glideskærm (paraglider) med understel.

Anm.:Motoriseret glideskærm med understel, der har stoppet/slukket motor under flyvning, ændrer ikke status og betragtes stadig som motoriseret glideskærm (paraglider).

3. Anvendelsesområde

3.1 Denne BL gælder for flyvning med ultralette flyvemaskiner inden for dansk område samt for flyvning med danske ultralette flyvemaskiner.

3.1.1 Ved flyvning med danske ultralette flyvemaskiner over en fremmed stats territorium skal bestemmelserne i denne BL følges med de afvigelser, som er fastsat af den pågældende stat.

Anm.: Flyvning med dansk ultralet flyvemaskine over fremmed stats territorium kræver normalt tilladelse fra den pågældende stat.

3.1.2 Ved flyvning med danske ultralette flyvemaskiner over åbent hav og områder, hvor ingen stat hævder suverænitet, skal bestemmelserne i denne BL følges med de afvigelser, som inden for hver flyveinformationsregion er fastsat af vedkommende ATS-myndighed.

4. Generelt

4.1 Luftfartsloven og de bekendtgørelser og BL'er, der er udfærdiget i medfør heraf, gælder med de ændringer, der følger af bestemmelserne i denne BL.

4.2 Uddannelse og flyvning må ikke foregå i erhvervsmæssigt øjemed.

4.3 For at måtte føre en dansk ultralet flyvemaskine inden for dansk område skal luftfartøjschefen være medlem af den forening, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen i medfør af afsnit 6.

4.3.1 Personer, der midlertidigt opholder sig i Danmark, og som af en udenlandsk luftfartsmyndighed eller en udenlandsk godkendt forening er certificeret til at føre en ultralet flyvemaskine, kan dog efter ansøgning til Statens Luftfartsvæsen få tilladelse til i maksimalt 90 dage at føre en tilsvarende dansk ultralet flyvemaskine inden for dansk område under forudsætning af, at den pågældende over for Statens Luftfartsvæsen dokumenterer en uddannelse, der svarer til den danske.

4.4 Flyvning med udenlandsk ultralet flyvemaskine inden for dansk område må kun finde sted efter forud indhentet tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen. En sådan tilladelse vil kun blive meddelt, hvis

a) flyvemaskinens tekniske standard svarer til bestemmelserne i pkt. 7.1, og

b) flyvemaskinen er ansvarsforsikret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører.

4.5 For ikke-dansk certificerede personers flyvning med udenlandsk ultralet flyvemaskine gælder alene bestemmelserne i afsnit 4 og afsnit 8.

4.6 Transport af farligt gods, jf. BL 5-21, er ikke tilladt.

4.7 BL 5-40, Bekendtgørelse om meddelelsespligt med hensyn til flyvehavarier og flyvehændelser gælder for ultralette flyvemaskiner. Meddelelse gives til foreningen på de blanketter, der er autoriseret til formålet af Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane.

5. Ansvar

5.1 Flyvemaskinens ejer/bruger er ansvarlig for, at flyvemaskinen, når den benyttes,

a) er vedligeholdt som foreskrevet af den godkendte forening,

b) er i sikker stand for flyvning, herunder opfylder bestemmelserne i pkt. 7.1,

c) har en gyldig flyvetilladelse efter pkt. 7.2, og

d) opfylder de støjmæssige krav i pkt. 7.2.3 c.

5.2 Luftfartøjschefen skal sikre, at flyvemaskinen er i sikker stand for flyvning, og at flyvning sker i overensstemmelse med denne BL og flyvemaskinens flyvetilladelse, herunder eventuelle begrænsninger.

5.3 Den godkendte forening, der er angivet i afsnit 6, skal varetage sine opgaver i overensstemmelse med denne BL, herunder foreningens driftshåndbog, jf. pkt. 6.2.1.

5.3.1 Foreningens formand skal sikre, at foreningen drives i overensstemmelse med denne BL.

5.3.2 I overensstemmelse med, hvad der er angivet i foreningens driftshåndbog, kan formandens opgaver og forpligtelser i et nærmere angivet omfang uddelegeres til andre.

5.3.3 Foreningens uddannelseschef er ansvarlig for, at uddannelse foregår i overensstemmelse med reglerne i denne BL og foreningens driftshåndbog.

5.3.4 Foreningens flyvechef er ansvarlig for, at godkendelse og tilsyn med de skoleflyvepladser, der er omfattet af pkt. 6.2.1 og pkt. 6.3, foregår i overensstemmelse med reglerne i denne BL og foreningens driftshåndbog.

5.3.5 Foreningens kontrollanter er ansvarlige for, at de praktiske prøver afvikles i overensstemmelse med reglerne i pkt. 9.5 f., pkt. 9.5.2 og pkt. 9.5.2.1 i denne BL og foreningens driftshåndbog.

5.3.6 Foreningens instruktører er ansvarlige for, at grunduddannelse, typeuddannelse og PFT afvikles i overensstemmelse med foreningens driftshåndbog.

5.3.7 Foreningens materielchef er ansvarlig for, at flyvetilladelse kun udstedes og forlænges, når flyvemaskinen opfylder bestemmelserne i pkt. 7.1 og pkt. 7.2.3 i denne BL samt foreningens driftshåndbog, og når den er i sikker stand for flyvning.

5.3.8 Foreningens flykontrollanter er ansvarlige for, at inspektion og støjmåling af flyvemaskiner foregår i overensstemmelse med foreningens driftshåndbog.

6. Godkendt forening

6.1 Statens Luftfartsvæsen kan godkende én landsdækkende, ikke-erhvervsdrivende forening, i det følgende kaldet foreningen, til at varetage uddannelse, udstedelse af flyvetilladelse, godkendelse af skoleflyvepladser samt almindeligt tilsyn vedrørende ultralette flyvemaskiner.

6.2 Foreningen skal for at opnå godkendelse opfylde følgende betingelser:

a) Foreningens vedtægter skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen.

b) Foreningen skal udarbejde en driftshåndbog, der skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen, for så vidt angår de krav, der er angivet i pkt. 6.2.1.

c) Foreningen skal af Statens Luftfartsvæsen skønnes egnet til at varetage de opgaver, der er nævnt i pkt. 6.1.

d) Foreningen skal forpligte sig til enten direkte eller ved sine tilsluttede flyveklubber at optage enhver person, der ønsker at eje og/eller flyve ultralette flyvemaskiner, og som opfylder vedtægternes betingelser for medlemskab. Eksklusion af medlemmer kan kun ske med hjemmel i foreningens vedtægter.

e) Foreningen skal udpege en formand, en uddannelseschef, en flyvechef og en materielchef, som anses for egnet til at varetage de opgaver, som er nævnt i henholdsvis pkt. 5.3.1, pkt. 5.3.3, pkt. 5.3.4 og pkt. 5.3.7.

6.2.1 Driftshåndbogen skal indeholde følgende:

a) Foreningens og dens tilsluttede flyveklubbers opbygning og virksomhed samt kvalifikationskrav og ansvars- og kompetenceforhold for foreningens ledere, instruktører, PFT-instruktører, kontrollanter og flykontrollanter.

b) Skolingsnormer for

uddannelse til certifikat til ultralet flyvemaskine,

typeuddannelse til ultralet flyvemaskine af personer, der har certifikat til at føre standard flyvemaskine, helikopter, svævefly eller ultralet gyroplan,

omskoling af personer, der er indehavere af certifikat til ultralet flyvemaskine,

aflæggelse af PFT på ultralet flyvemaskine og

aflæggelse af PFT/UL-instruktør.

c) Normer og procedurer for foreningens godkendelse af instruktører, der skal forestå

uddannelse til certifikat til ultralet flyvemaskine samt

typeuddannelse på ultralet flyvemaskine og omskoling på ultralet flyvemaskine.

d) Normer og procedurer for godkendelse af PFT-instruktører, der på foreningens vegne skal forestå periodisk flyvetræning.

e) Normer og procedurer for indstilling til Statens Luftfartsvæsens godkendelse af kontrollanter og flykontrollanter.

f) Normer og procedurer for godkendelse af flyvepladser til brug ved praktisk uddannelse, typeuddannelse og omskoling på ultralet flyvemaskine samt fortegnelse med detaljerede oplysninger om godkendte flyvepladser.

g) Normer og procedurer for udstedelse af flyvetilladelse til ultralet flyvemaskine.

h) Særlige operationelle bestemmelser.

i) Autoriserede ansøgningsskemaer og blanketter.

j) Normer for foreningens tilsyn med de områder, den forestår.

k) Normer for underretning om havarier og hændelser, om forhold af betydning for den sikre føring af en flyvemaskine og om forhold af betydning for luftfartens sikkerhed og almene interesser i øvrigt.

6.3 Foreningens afgørelser med hensyn til godkendelse af skoleflyvepladser, udstedelse og fornyelse af flyvetilladelser skal meddeles skriftligt og indeholde en fyldestgørende sagsfremstilling.

6.4 I sager, der opstår som følge af foreningens tilsynsvirksomhed, skal parten have lejlighed til at udtale sig, før der træffes afgørelse i sagen.

6.5 Afgørelser i henhold til pkt. 6.3 og pkt. 6.4 skal begrundes over for den pågældende, således at det af afgørelsen fremgår, hvilke forhold der anses for at være godtgjort, og som derfor lægges til grund for afgørelsen, og hvilke bestemmelser der ligger til grund for denne.

6.6 Afgørelsen skal endelig indeholde en klagevejledning, der går ud på, at afgørelsen kan påklages til Statens Luftfartsvæsen.

6.7 Instruktør, kontrollant og flykontrollant 6.7.1 For at opnå foreningens godkendelse som instruktør på ultralet flyvemaskine skal

a) indehavere af instruktørbevis/privat-flyvercertifikat eller instruktørbevis/ førsteinstruktør svævefly

have opnået rettigheden til at føre ultralet flyvemaskine med passager, jf. pkt. 8.9, og

med tilfredsstillende resultat have gennemgået en teoretisk og praktisk prøve, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, samt

have fløjet 25 timer på den klasse ultralet flyvemaskine, som vedkommende skal godkendes som instruktør på, heraf minimum 10 timer inden for de seneste 12 måneder, og

b) indehavere af rettighed til at føre ultralet flyvemaskine, jf. pkt. 9.1 og pkt. 9.1.1, skal

have opnået en flyvetid som fartøjschef på ultralet flyvemaskine på mindst 100 timer fordelt på mindst 12 m0åneder efter erhvervelse af rettigheden til at føre ultralet flyvemaskine. Indehavere af privatflyvercertifikat (flyvemaskine) og svæveflyvercertifikat kan dog i kravet på 100 timer fraregne 10% af deres timer som fartøjschef på enmotoret landflyvemaskiner med stempelmotor, motorsvævefly til rejsebrug og svævefly, dog maksimalt 50 timer, og

have opnået mindst 25 timer på den klasse ultralet flyvemaskine, som vedkommende skal godkendes som instruktør på, samt

med tilfredsstillende resultat have gennemgået foreningens uddannelsesprogram for instruktører.

6.7.1.1 For at udøve sin rettighed som instruktør på ultralet flyvemaskine skal den pågældende

a) inden for de seneste 24 måneder have aflagt PFT for UL-instruktør og

b) inden for de seneste 12 måneder have erhvervet en flyvetid som UL-instruktør på mindst 10 timer eller have aflagt PFT for UL-instruktør (PFT/UL-instruktør).

6.7.1.2 Foreningen kan, efter at en instruktør har opnået en flyvetid på mindst 25 timer som instruktør, godkende vedkommende til at forestå PFT.

6.7.2 For at opnå Statens Luftfartsvæsens godkendelse som kontrollant på ultralet flyvemaskine skal vedkommende

a) være godkendt som instruktør,

b) som instruktør have erhvervet en flyvetid på mindst 50 timer,

c) have haft ret til at føre ultralet flyvemaskine i mindst 24 måneder og herunder have erhvervet en flyvetid på mindst 200 timer som luftfartøjschef på den klasse ultralet flyvemaskine, som vedkommende skal være kontrollant på. En indehaver af privatflyvercertifikat (flyvemaskine) og svæveflyvercertifikat kan dog i kravet på 200 timer fraregne 10% af den tid, som vedkommende har gjort tjeneste som fartøjschef på enmotoret landflyvemaskiner med stempelmotor, motorsvævefly til rejsebrug og svævefly, dog maksimalt 100 timer,

d) med tilfredsstillende resultat have gennemgået foreningens uddannelsesprogram for kontrollanter og

e) af Statens Luftfartsvæsen anses for egnet til at varetage hvervet.

6.7.2.1 For at udøve sin rettighed som kontrollant skal vedkommende

a) have rettighed som instruktør og

b) inden for de seneste 12 måneder have erhvervet en flyvetid på mindst 20 timer som luftfartøjschef på ultralet flyvemaskine ud over de timer, der kræves for at udøve sin rettighed som instruktør.

6.7.3 For at opnå Statens Luftfartsvæsens godkendelse som flykontrollant og for derefter at udøve flykontrollantvirksomhed skal vedkommende

a) med tilfredsstillende resultat have gennemgået foreningens uddannelsesprogram for flykontrollanter og

b) af Statens Luftfartsvæsen anses for egnet til at varetage hvervet.

6.7.4 Dokumentation i form af bevis eller stempel, som foreningen har udleveret til en instruktør, kontrollant eller flykontrollant, skal leveres tilbage til foreningen senest én måned efter bortfald af den rettighed, som dokumentationen vedrører.

6.8 Foreningens godkendelse, jf. pkt. 6.1, kan tilbagekaldes helt eller delvis,

a) hvis betingelserne for godkendelsen ikke længere er til stede,

b) hvis foreningen ikke længere skønnes egnet til at varetage uddannelsen, tilsynet med de ultralette flyvemaskiner eller andre opgaver, som foreningen har påtaget sig, eller

c) hvis Statens Luftfartsvæsen af andre grunde ønsker at omlægge tilsynet med flyvning med ultralette flyvemaskiner.

6.9 En godkendelse af en person som instruktør, kontrollant eller flykontrollant kan tilbagekaldes, hvis Statens Luftfartsvæsen skønner, at den pågældende ikke længere er egnet til at varetage de opgaver, som godkendelsen vedrører.

6.10 Hvis Statens Luftfartsvæsen skønner, at en person, der virker som formand, materielchef, flyvechef eller uddannelseschef, ikke længere er egnet til at varetage sine opgaver, kan Statens Luftfartsvæsen kræve den pågældende erstattet af en anden person.

7. Materiel og flyvetilladelse

7.1 Materiel 7.1.1 En ultralet flyvemaskine skal bære en nationalitets- og identifikationsbetegnelse, der tildeles af foreningen ved udstedelse af flyvetilladelsen. Udformning og placering mv. skal være i overensstemmelse med BL 1-23.

7.1.1.1 Nationalitets- og identifikationsbetegnelsen skal bestå af enten

a) ét tal, som betegner den ultralette flyvemaskines klasse, en bindestreg og et 3-cifret tal eller

b) bogstaverne OY, en bindestreg, ét tal, som betegner den ultralette flyvemaskines klasse, og et 3-cifret tal.

Anm.: Talbetegnelse for klasse A er ”8”, for klasse B ”9” og for klasse P ”7”.

7.1.2 Flyvemaskinens vingeareal/bæreflade/skærm skal have farver, der optræder som kontrast til flyvemaskinens omgivelser under flyvning.

7.1.3 Flyvemaskinen skal have monteret et for luftfartøjschef og passager let læseligt, rødt skilt med teksten:

”Denne flyvemaskine opfylder ikke standard luftdygtighedskravene.”

7.1.4 En ultralet flyvemaskine skal opfylde følgende begrænsninger:

a) Der må maksimalt være 2 sæder.

b) Minimumsflyvehastighed skal være en stallhastighed eller en minimum vedvarende flyvehastighed i landingskonfiguration, der ikke overskrider 35 knob (CAS).

c) Maksimal startmasse (MTOM) må ikke overstige følgende:

300 kg for et en-sædet landfly.

450 kg for et to-sædet landfly.

330 kg for et en-sædet amfibiefly eller pontonfly.

495 kg for et to-sædet amfibiefly eller pontonfly, forudsat at det ligger under begge relevante MTOM-grænseværdier, når det anvendes både som pontonfly og som landfly.

d) Minimum nyttelast, dvs. vægten af ombordværende personer og vægten af anvendeligt brændstof, der som minimum skal kunne medbringes ombord, uden at MTOM overskrides, skal mindst være følgende:

100 kg for en-sædet fly.

175 kg for to-sædet fly.

e) Brændstoftanken skal være godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og brændstofpåfyldningsåbningen afmærkes med tekst, der angiver den godkendte brændstoftype samt mængden af anvendelig brændstof i tanken, fx AVGAS, Octan 100LL, 40 I usable.

f) En uanvendelig brændstofmængde på maksimalt 5 liter.

7.1.5 En ultralet flyvemaskine skal være udstyret med følgende:

a) Magnetisk kompas.

b) Fartmåler.

c) højdemåler, som skal kunne vise flyvemaskinens højde med en nøjagtighed på +/- 100 ft. Højdemålere, der anvendes over 3500 ft, skal være ETSO-, JTSO- eller TSO-godkendt.

d) omdrejningsindikator. Maksimal motorydelse i normalt operationsområde skal angives ved grøn bue på eller skiltning ved omdrejningsindikatoren, jf. pkt. 7.1.5.1.

e) en typegodkendt kombineret lænde- og skuldersele for hvert sæde.

f) typegodkendt redningsvest i umiddelbar nærhed af hvert sæde, hvis flyvemaskinen flyver over vand ud over glideafstand fra land, jf. BL 1-12, pkt. 7.1.10.4.

g) Særligt udstyr ved flyvning over særlige landområder, jf. BL 1-12, pkt. 7.1.12.

7.1.5.1 Ved ”Maksimal motorydelse i normalt operationsområde” i pkt. 7.1.5 d. og pkt. 8.7 forstås den højeste motorydelse, ved hvilken støjkravene er demonstreret opfyldt.

7.1.6 Hvis den ultralette flyvemaskine er udstyret med et nødsystem til udskydning af redningsfaldskærm, skal det være godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

7.1.7 Hvis radioudstyr medbringes, skal udstyret være typegodkendt og opfylde kravene i BL 1-17, og brugeren skal være i besiddelse af certifikat som luftfartsradiotelefonist, jf. BL 6-08.

7.1.8 Hvis SSR-transponder medbringes, skal denne være godkendt og have 4096 kodemuligheder, jf. BL 1-17. SSR mode S transponder skal være kodet med en 24-bit Mode S ICAO-adresse. Mode S koden tildeles i hvert enkelt tilfælde af Statens Luftfartsvæsen efter indstilling fra den godkendte forening.

7.1.9 Hvis nødradiopejlsender (ELT) medbringes, skal reglerne i BL 1-10 følges

7.2 Flyvetilladelse 7.2.1 En ultralet flyvemaskine må kun benyttes, når den har en gyldig flyvetilladelse, der er udstedt af foreningen, jf. afsnit 6.

7.2.2 Ansøgning om flyvetilladelse skal af ejeren af flyvemaskinen indsendes til foreningen.

7.2.3 Ansøgningen skal indeholde følgende:

a) Inspektionsrapport udfyldt af en af foreningens flykontrollanter.

b) Detaljeret beskrivelse af flyvemaskinen.

c) Dokumentation for, at det maksimale A-vægtede lydtrykniveau frembragt af flyvemaskinen ved maksimal motor-ydelse i normalt operationsområde opfylder ét af følgende kriterier:

1) Højst 60 dB ved overflyvning i en højde af 150 m (tolerance +10 m/-20 m) af en mikrofon anbragt 1,2 m over et reflekterende terræn. Mindst 4 måleresultater rapporteres.

2) Højst 80 dB i middel ved en stationær måling på et reflekterende terræn i en afstand af 10 m fra motorinstallationen med mikrofonen anbragt 1,2 m over terræn. Mindst 8 måleresultater ligeligt fordelt over en cirkel rapporteres. Et af målepunkterne placeres i propelplan. Ved beregning af middelværdien (aritmetisk) udelades eventuelle målepunkter placeret direkte bag flyvemaskinen nær luftstrømmens midte.

Dokumentation med måleresultater skal indeholde en beskrivelse af det anvendte måleudstyr og dettes kalibrering samt en beskrivelse af måle-objektet og lokaliteten med angivelse af de meteorologiske forhold under målingens udførelse.

Ved målinger under overflyvning skal flyvehøjden og passagen over målepositionen dokumenteres.

d) Dokumentation for ansvarsforsikring, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører.

7.2.4 En flyvetilladelse bliver ugyldig, når

a) flyvemaskinen skifter ejer,

b) flyvemaskinen beskadiges alvorligt, jf. pkt. 7.2.4.1,

c) flyvemaskinens beklædning eller dele heraf udskiftes,

d) flyvemaskinens motor/propel konfiguration eller udstødningssystem ændres,

e) flyvemaskinen ændres væsentligt, jf. pkt. 7.2.4.1, herunder når der er udført strukturelle reparationer af vinger, krop, ror, understel eller motorophæng,

f) Statens Luftfartsvæsen finder, at flyvemaskinen ikke længere er i sikker stand for flyvning,

g) flyvemaskinen ikke har en gyldig ansvarsforsikring,

h) flyvemaskinen ikke er inspiceret i henhold til foreningens driftshåndbog af en af foreningens flykontrollanter,

i) flyvemaskinen ikke længere opfylder de støjmæssige krav for udstedelse af flyvetilladelse, eller

j) flyvetilladelsen er 2 år gammel, eller den ultralette flyvemaskine har fløjet 200 timer, hvad der indtræder først.

7.2.4.1 Ved en alvorlig beskadigelse, jf. pkt. 7.2.4 b., og en væsentlig ændring, jf. pkt. 7.2.4 e., forstås en beskadigelse eller ændring, som har mærkbar effekt på vægt, balance, strukturel styrke, driftssikkerhed, operationelle egenskaber, støj, brændstofluftning, udstødningsemission eller andre egenskaber, der påvirker flyvesikkerheden.

7.2.5 En ugyldig flyvetilladelse skal snarest muligt og inden én måned, efter at tilladelsen er blevet ugyldig, indsendes til foreningen.

7.2.6 Foreningen kan i flyvetilladelsen fastsætte begrænsninger for flyvemaskinens operation.

7.2.7 Flyvemaskinens ejer eller bruger er forpligtet til at føre en rejsedagbog for flyvemaskinen i overensstemmelse med de herfor gældende regler i BL 1-19 og eventuelle supplerende krav fastsat af foreningen. Rejsedagbogen skal autoriseres af foreningen før ibrugtagning.

8. Operationelle vilkår

8.1 En ultralet flyvemaskine skal føres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lufttrafikregler, jf. BL 7-1, dog med de undtagelser, der er nævnt nedenfor.

8.2 Flyvning må kun foregå VFR i perioden fra solopgang til solnedgang, og flyvning i luftrumsklasserne E, F og G må kun finde sted, når flyvesigtbarheden er mindst 5 km.

8.3 Der må ikke hverken ved start, en route eller i forbindelse med landing flyves over eller nærmere end 150 m i vandret afstand til tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder, beboede campingpladser samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft.

8.4 Flyvning i en større højde end 9.500 ft (2.850 m) MSL er ikke tilladt.

8.5 Flyvning inden for kontrolzoner og terminalområder skal foregå i overensstemmelse med indhentet klarering fra den pågældende flyvekontrolenhed. Flyvning inden for trafikinformationszoner, trafikinformationsområder og trafikzoner må kun finde sted efter forud truffet aftale med den pågældende lufttrafiktjenesteenhed og i overensstemmelse med de af enheden meddelte betingelser.

8.6 Flyvning på eller nærmere end 5 km fra en offentlig eller militær flyveplads må kun finde sted efter retningslinier, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen eller Flyvertaktisk Kommando. I tilfælde, hvor der foreligger retningslinier for beflyvning af flyvepladsen, skal der tillige foreligge tilladelse til aktuel flyvning fra flyvepladsledelsen.

8.7 Motorydelse højere end den maksimale motorydelse i normalt operationsområde må kun anvendes under start og stigning, jf. pkt. 7.1.5.1.

8.8 Brændstof uden for flyvemaskinens brændstofsystem må ikke medtages ombord under flyvning.

8.9 En passager kan medtages under forudsætning af,

a) at luftfartøjschefen efter erhvervelse af retten til at føre ultralet flyvemaskine har erhvervet en flyvetid som luftfartøjschef på ultralet flyvemaskine på mindst 25 timer, herunder have foretaget mindst 50 starter og 50 landinger, jf. dog pkt. 8.9.1, og

b) at luftfartøjschefen inden flyvning har udført 5 starter og 5 landinger med den pågældende flyvemaskinetype inden for de sidste 30 dage.

8.9.1 Hvis luftfartøjschefen har opnået retten til at føre ultralet flyvemaskine i henhold til pkt. 9.1.1 og har ret til at medtage passagerer på andre flytyper, er kravet til flyvetid dog kun mindst 10 timer, og der skal kun være foretaget mindst 20 starter og 20 landinger, jf. pkt. 8.9 a. Fartøjschefen skal dog opfylde kravet i pkt. 8.9 b. om antal starter og landinger inden for de sidste 30 dage.

Anm.: Luftfartøjschefen skal være forsikret for sit erstatningsansvar over for passageren i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører.

8.10 De ombordværende skal være fastspændte under flyvning.

8.11 Luftfartøjschefen skal bære beskyttelsesbriller, medmindre flyvemaskinens flyvetilladelse angiver "lukket kabine".

9. Bemanding

9.1 Luftfartøjschefen skal være i besiddelse af et certifikat udstedt af Statens Luftfartsvæsen til ultralet flyvemaskine eller af et andet certifikat udstedt af Statens Luftfartsvæsen til at føre flyvemaskine, helikopter, svævefly eller ultralet gyroplan suppleret med en typeuddannelse for ultralet flyvemaskine.

9.1.1 Indehavere af andet certifikat end certifikat til ultralet flyvemaskine, jf. pkt. 9.1, skal for at opnå rettighed som luftfartøjschef på ultralet flyvemaskine have gennemgået en uddannelse på mindst 5 timers flyvning og supplerende teori, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

9.1.1.1 Denne uddannelse skal være attesteret i den pågældendes UL logbog af foreningen.

9.2 Certifikat til ultralet flyvemaskine udstedes gældende for ultralet flyvemaskine af den klasse (A, B eller P), som praktisk prøve er aflagt på.

9.2.1 Certifikat udstedes af Statens Luftfartsvæsen efter ansøgning på hertil autoriseret formular, når ansøgeren opfylder de udstedelseskrav, der er fastsat i pkt. 9.5.

9.3 Certifikat til ultralet flyvemaskine udstedes uden angivelse af udløbsdato. Statens Luftfartsvæsen kan dog i særlige tilfælde fastsætte en udløbsdato.

9.4 Certifikatet giver ret til i ikke-erhvervsmæssig luftfart at fungere som luftfartøjschef på ultralet flyvemaskine af den klasse, som praktisk prøve er aflagt på.

9.5 Udstedelseskrav 9.5.1 En ansøger skal opfylde følgende krav:

a) Ansøgeren skal være helbredsmæssigt godkendt i henhold til BL 6-05.

b) Ansøgeren skal være fyldt 17 år.

c) Ansøgeren må ikke være udelukket fra at erhverve certifikat efter BL 6-03.

d) Ansøgeren skal have bestået de teoretiske prøver til privatflyvercertifikat i overensstemmelse med BL 6-09, der er foreskrevet af Statens Luftfartsvæsen, samt en prøve afholdt af foreningen i BL 9-6 og supplerende luftfartøjs- og motorlære, og prøverne skal have bevaret deres gyldighed.

e) Ansøgeren skal have gennemgået en praktisk uddannelse på mindst 15 timers dobbeltstyring og mindst 5 timers eneflyvning, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

f) Ansøgeren skal over for en af Statens Luftfartsvæsen godkendt kontrollant fra foreningen under en praktisk prøve godtgøre at være kvalificeret til

at udføre de funktioner, der påhviler en luftfartøjschef i forbindelse med en VFR-flyvnings forberedelse, gennemførelse og afslutning,

at træffe sådanne beslutninger og/eller forholdsregler, som måtte være påkrævet, hvis en nødsituation gør det umuligt eller uforsvarligt at fortsætte flyvningen som planlagt,

at anvende flyvefaglig viden og udvise god dømmekraft og godt ”airmanship”,

at føre den pågældende flyvemaskine under såvel normale som unormale flyvemanøvrer og

at anvende nødprocedurer, der er foreskrevet for den pågældende flyvemaskine.

9.5.2 Den praktiske prøve, der er angivet i pkt. 9.5.1 f., skal omfatte en del af de øvelser, der indgår i det godkendte uddannelsesprogram. Procedurer og manøvrer skal udføres på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og under overholdelse af gældende forskrifter. Der skal ved prøven desuden foretages en overhøring af ansøgeren i teori. Prøven skal foregå på et tosædet luftfartøj, hvor kontrollanten er luftfartøjschef. Foreningen kan i de særlige tilfælde, der er beskrevet i driftshåndbogen, dispensere herfra.

9.5.2.1 Kontrollanten må ikke have deltaget i den praktiske uddannelse af aspiranter, som vedkommende har til prøve.

9.6 Udøvelseskrav Luftfartøjschefen skal

a) inden for de seneste 24 måneder før en flyvning have aflagt PFT på en ultralet flyvemaskine af den pågældende klasse over for en godkendt PFT-instruktør fra foreningen eller have bestået praktisk prøve, jf. pkt. 9.5.1 f. Gyldigt PFT/UL-instruktør kan erstatte almindeligt PFT aflagt på ultralet flyvemaskine,

b) inden for de seneste 12 måneder for at kunne udøve sin rettighed have erhvervet en flyvetid på mindst 5 timer omfattende 10 starter og 10 landinger eller over for en godkendt PFT-instruktør fra foreningen have aflagt PFT på en ultralet flyvemaskine af den pågældende klasse. Gyldigt PFT/UL-instruktør kan erstatte almindeligt PFT aflagt på ultralet flyvemaskine,

c) være typeuddannet på den pågældende type efter en skolingsnorm, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen,

d) under flyvning medføre dokumentation for en gyldig helbredsmæssig godkendelse, jf. BL 6-05,

e) føre en logbog, der er autoriseret af foreningen. Flyvetid på ultralet flyvemaskine kan ikke medregnes ved opgørelsen af flyvetid på andre luftfartøjskategorier, og

f) under flyvning medføre gyldigt certifikat, jf. BL 6-03, og være i stand til at dokumentere, at de vilkår, der er nævnt i pkt. a.-e., er opfyldt.

9.7 Fornyelse og udvidelse 9.7.1 En indehaver af et certifikat til ultralet flyvemaskine, der i en periode på 3½ år ikke har haft en gyldig helbredsmæssig godkendelse eller ikke har opfyldt vilkårene i pkt. 9.6 a. eller b., skal indsende certifikatet til deponering hos Statens Luftfartsvæsen.

9.7.1.1 For at få udleveret et certifikat, der i henhold til pkt. 9.7.1 er deponeret, og således generhverve certifikatets rettigheder skal vedkommende

a) ikke være udelukket fra et erhverve certifikat, jf. BL 6-03,

b) være helbredsmæssigt godkendt, jf. BL 6-05, og

c) på ny have bestået de teoretiske og praktiske prøver, som er fastsat af Statens Luftfartsvæsen for udstedelse af certifikat til ultralet flyvemaskine.

9.7.2 Udvidelse af certifikat med anden klasse ultralet flyvemaskine foretages af Statens Luftfartsvæsen efter ansøgning herom på autoriseret formular påtegnet af foreningens uddannelseschef.

9.8 Omskoling 9.8.1 Omskoling til en ultralet flyvemaskine af en anden klasse end den, som certifikatet er udstedt til, skal ske ved aflæggelse af en praktisk prøve på en flyvemaskine af vedkommende klasse over for en af Statens Luftfartsvæsen godkendt kontrollant fra foreningen, efter at certifikatindehaveren har gennemgået en praktisk uddannelse efter en skolingsnorm, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

9.8.2 Omskoling til en anden type end den, hvorpå den praktiske prøve, der er anført i pkt. 9.5.1 f., er aflagt, skal foregå efter en skolings-norm, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

9.8.2.1 Attestation for typeuddannelse skal indføres i certifikatindehaverens logbog og underskrives af den pågældende instruktør.

10. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

11. Klageadgang

Afgørelser truffet af foreningen i medfør af denne BL kan påklages til Statens Luftfartsvæsen.

12. Straf

12.1 Den ejer eller bruger, der overtræder bestemmelserne i pkt. 5.1, litra a., b., og c., pkt. 7.1.2 - 7.1.6, pkt. 7.2.1, pkt. 9.1 og pkt. 9.1.1, straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 3, med bøde eller fængsel indtil 2 år.

12.1.1 Den ejer eller bruger, der overtræder støjbestemmelserne i pkt. 5.1 d., jf. pkt. 7.2.3 c., straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 9, med bøde.

12.1.2 Den ejer eller bruger, der overtræder bestemmelserne i pkt. 7.1.1, 7.1.1.1, 7.2.5 og 7.2.7, straffes med bøde.

12.2 Den luftfartøjschef, der overtræder bestemmelserne i pkt. 4.2 - 4.4, 4.6 - 4.7, 5.2, 7.2.1, 9.1 - 9.1.1.1, 9.6 og 9.7.1, straffes med bøde.

12.2.1 Den luftfartøjschef, der overtræder bestemmelserne i afsnit 8, straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 8, med bøde eller fængsel i indtil 2 år.

12.3 Den godkendte forening, der overtræder bestemmelserne i pkt. 5.3, straffes med bøde.

12.4 Den, der virker som formand, uddannelseschef, flyvechef og materielchef i den godkendte forening i strid med bestemmelserne i henholdsvis pkt. 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4 og 5.3.7, straffes med bøde.

12.5 Den, der virker som kontrollant, instruktør, og flykontrollant i strid med bestemmelserne i henholdsvis pkt. 5.3.5 - 5.3.6, 5.3.8, 6.7.1.1, 6.7.2.1, 6.7.3 og 6.7.4, straffes med bøde.

12.6 For overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

13. Ikrafttræden

13.1 Denne BL træder i kraft den 15. juni 2008.

13.2 Samtidig ophæves BL 9-6, 3. udgave af 19. juni 2001 og BL 9-6, 4. udgave af 29. februar 2008 annulleres, jf. lov om ændring af lov nr. 305 af 19. april 2006 om udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende (Lovtidende i elektronisk form) og bekendtgørelse nr. 342 af 6. maj 2008 om ikrafttræden af § 1, nr. 18, i lov om ændring af lov om luftfart, jf. lov nr. 242 af 21. marts 2007.

Statens Luftfartsvæsen, den 2. juni 2008

Kurt Lykstoft Larsen

/ Per Veingberg