Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0098
 
Links til øvrige EU dokumenter
31983L0189
 
31998L0048
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Bekendtgørelsens område og definitioner

Kapitel 2   Krav til marksprøjter, opsamlingsbeholdere og tapsteder

Kapitel 3   Påfyldnings- og vaskepladser

Kapitel 4   Placering af påfyldnings- og vaskeplads

Kapitel 5   Håndtering af plantebeskyttelsesmidler ved påfyldning og vask af sprøjter m.v.

Kapitel 6   Håndtering af vaskevand m.v.

Kapitel 7   Myndigheder, tilsyn og kontrol

Kapitel 8   Straffebestemmelser

Kapitel 9   Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler1)

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1, § 19, stk. 5, § 27, stk. 3, § 44, stk. 1, § 67, § 80, stk. 1 og 2, og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område og definitioner

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse tager sigte på at begrænse forurening af jord, grundvand og overfladevand med plantebeskyttelsesmidler som følge af påfyldning og vask af sprøjte eller traktor, der anvendes erhvervsmæssigt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.

Stk. 2. Der kan i afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3-5 fastsættes vilkår, der er mere vidtgående end bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Sprøjte:

a) Alle typer af marksprøjter, herunder tågesprøjter, til udbringning af plantebeskyttelsesmidler udendørs.

b) Rygsprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler indrettet til at blive båret på ryggen under udsprøjtning.

c) Væksthussprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i væksthuse.

2) Vaskeplads: Arealer, der anvendes til opsamling af vaskevand og spild ved påfyldning af plantebeskyttelsesmidler til opsamling i gyllebeholder eller anden beholder.

3) Kontraventil: En ventil, der sikrer, at vand i ledningsnettet kun kan strømme i én retning.

4) Præparatfyldeudstyr: Udstyr, der er beregnet til at fylde plantebeskyttelsesmidler på sprøjte.

5) Restsprøjtevæske: Den resterende del af den tilberedte sprøjtevæske, der ikke kan pumpes ud af sprøjten.

6) Skyllevandstank: En vandtank, der indeholder rent vand til indvendig rengøring af sprøjte.

7) Spuledyser: Udstyr, der er monteret indvendigt i tanken på en sprøjte, og som er beregnet til indvendig rengøring af denne.

8) Udstyr til direkte injektion: Udstyr, der automatisk leder ufortyndede plantebeskyttelsesmidler ind i de slanger, der leder væske fra sprøjtens tank til dyser.

9) Vandur: En teknisk indretning, der automatisk stopper påfyldning af sprøjte med vand fra vandforsyningsanlægget, når en forudbestemt mængde vand er påfyldt.

10) Vaskevand: Vand fra vask af sprøjte og traktor, der indeholder rester af plantebeskyttelsesmidler m.v.

11) Almen vandforsyning: Vandforsyninger, der forsyner 10 eller flere husstande med drikkevand.

12) Tapsteder: De steder i vandinstallationen, hvorfra der kan tappes vand.

13) Behandlet areal: Et areal, der er behandlet med pesticider.

Kapitel 2

Krav til marksprøjter, opsamlingsbeholdere og tapsteder

§ 3. For marksprøjte, der anvendes erhvervsmæssigt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal følgende udstyr forefindes på landbrugsbedriften eller virksomheden:

1) Præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion i sprøjten,

2) skyllevandstank med kapacitet til efter afsluttet fortyndingsprocedure at have fortyndet restsprøjtevæsken 50 gange, og

3) spuledyser.

Stk. 2. For marksprøjte eller traktor, der trækker marksprøjten, som anvendes erhvervsmæssigt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal der på landbrugsbedriften eller virksomheden være udstyr til rådighed, som gør det muligt at foretage udvendig rengøring af sprøjten på det behandlede areal efter udsprøjtning af plantebeskyttelsesmidler, medmindre udvendig rengøring af sprøjten sker på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder.

§ 4. Anden beholder end gyllebeholder, der anvendes til opsamling af vaskevand og spild af plantebeskyttelsesmidler i forbindelse med påfyldning, jf. § 7, skal være tæt og må ikke anvendes til andre formål. Hvis vaskevandet i forbindelse med vask i væksthus, jf. § 8, stk. 2, opsamles i en beholder, der ikke er stationær, skal det på beholderen fremgå, at den indeholder vaskevand med rester af plantebeskyttelsesmidler.

§ 5. Tapsteder, som benyttes til påfyldning og vask af sprøjter, skal være forsynet med kontraventil og vandur eller lignende installation, der forhindrer overløb ved opfyldning af tanken. Der må ved påfyldning af sprøjter ikke være direkte kontakt mellem vandslange monteret på tapstedet og væsken i sprøjten.

Kapitel 3

Påfyldnings- og vaskepladser

§ 6. En vaskeplads skal befæstes, så der ikke sker nedsivning i jorden eller afstrømning til det omgivne område.

§ 7. Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler i marksprøjte eller rygsprøjte, der anvendes udendørs, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal, hvor plantebeskyttelsesmidlet skal udbringes.

Stk. 2. Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler i væksthussprøjte eller rygsprøjte, der anvendes i væksthuse, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller i det væksthus, hvor plantebeskyttelsesmidlet skal udbringes.

§ 8. Vask af marksprøjte og traktor, der har været anvendt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, eller rygsprøjte, der har været anvendt udendørs, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal, hvor plantebeskyttelsesmidlet er blevet udbragt.

Stk. 2. Vask af væksthussprøjte eller rygsprøjte, der har været anvendt i væksthus, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller i det væksthus, hvor plantebeskyttelsesmidlet er blevet udbragt.

Kapitel 4

Placering af påfyldnings- og vaskeplads

§ 9. Vaskepladser med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder må ikke etableres nærmere end

1) 50 meter fra almen vandforsyning til drikkevandsformål,

2) 25 meter fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål og drænsystemers rense- og samlebrønde samt

3) 50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og § 3-naturbeskyttelsesområder.

§ 10. På arealer, hvor plantebeskyttelsesmidler udbringes, må påfyldning og vask af marksprøjte eller rygsprøjte, der anvendes udendørs, ikke ske nærmere end

1) 300 meter fra almen og ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål og

2) 50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og drænsystemers rense- og samlebrønde samt § 3-naturbeskyttelsesområder.

§ 11. Såfremt et udendørs areal, hvorpå der udbringes plantebeskyttelsesmidler, anvendes til påfyldning eller vask, skal der inden for en vækstsæson benyttes et nyt område ved hver påfyldning og ved hver vask.

Kapitel 5

Håndtering af plantebeskyttelsesmidler ved påfyldning og vask af sprøjter m.v.

§ 12. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. Der skal anvendes spuledyser ved den indvendige vask af sprøjten.

§ 13. Uvasket sprøjte eller traktor, der er anvendt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag.

Kapitel 6

Håndtering af vaskevand m.v.

§ 14. Vaskevand m.v. kan anvendes i overensstemmelse med dette kapitel uden forudgående tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk.1.

§ 15. Restsprøjtevæsken skal i forbindelse med indvendig vask af sprøjter fortyndes mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering, som er anført på etiketten af de anvendte midler, må ikke herved overskrides på markniveau.

§ 16. Indholdet i gyllebeholder og anden beholder, jf. §§ 7 og 8, skal udbringes efter reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v.

Stk. 2. Landbrugsbedrifter eller virksomheder, som bortskaffer indholdet i gyllebeholder eller anden beholder, jf. §§ 7 og 8, ved at udbringe det på bedriftens markarealer eller på virksomhedens arealer, skal meddele dette til kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Landbrugsbedrifter eller virksomheder, som bortskaffer indholdet i gyllebeholder eller anden beholder, jf. §§ 7 og 8, ved at udbringe det på markarealer hos tredjemand, skal indhente tilladelse hertil fra kommunalbestyrelsen.

Stk. 4. Indholdet i gyllebeholder og anden beholder, jf. § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1, der opfylder kriterier for farligt affald, skal uanset stk. 1 bortskaffes efter reglerne i bekendtgørelse om affald.

Stk. 5. Indeholder gyllebeholder eller anden beholder, jf. § 7, stk. 2 og § 8, stk. 2, rester af plantebeskyttelsesmidler, som ikke er godkendt til anvendelse udendørs, skal indholdet uanset stk. 1 bortskaffes efter reglerne i bekendtgørelse om affald.

Kapitel 7

Myndigheder, tilsyn og kontrol

§ 17. Plantedirektoratet fører tilsyn med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 18. Miljøstyrelsen kan, hvis det er ubetænkeligt af hensyn til miljøet, meddele dispensation fra reglerne i denne bekendtgørelse. Dispensation kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår.

§ 19. Miljøstyrelsens afgørelser efter § 18 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 8

Straffebestemmelser

§ 20. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) ikke overholder krav til marksprøjter, opsamlingsbeholdere, vandinstallationer og anvendelse af disse, §§ 3, 4, 5, 12,

2) påfylder og vasker sprøjter andre steder end foreskrevet, jf. §§ 7 og  8,

3) ikke overholder de foreskrevne afstandskrav, jf. §§ 9 og  10,

4) ikke overholder krav om anvendelse af nyt område ved hver påfyldning og vask, jf. § 11,

5) placerer uvasket sprøjte eller traktor andre steder end foreskrevet, jf. § 13,

6) ikke håndterer vaskevand og spild af plantebeskyttelsesmidler som foreskrevet, jf. § 15, og ikke giver meddelelse til kommunalbestyrelsen, som foreskrevet i § 16, stk. 2, eller undlader at indhente tilladelse efter § 16, stk. 3, eller

7) tilsidesætter vilkår knyttet til en dispensation givet efter § 18.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller forvoldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. april 2009. §§ 3, 6 og 12 træder dog først i kraft den 8. april 2010.

Stk. 2. Afstandskrav, jf. § 9, finder anvendelse på vaskepladser med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, der har en byggetilladelse udstedt efter denne bekendtgørelses ikrafttræden.

Stk. 3. Tilladelser udstedt i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1, til at udbringe vand, der indeholder rester af plantebeskyttelsesmidler, bortfalder 6 måneder efter denne bekendtgørelses ikrafttræden.

Miljøministeriet, den 31. marts 2009

Troels Lund Poulsen

/ Claus Torp

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 83/189/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver (EU-Tidende 2008 nr. L 312, side 3).